Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương

5 326 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:22

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT PHẢ LẠI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 MƠN TỐN Năm học : 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 357 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, số phức z  2i  biểu diễn điểm M có tọa độ A (1; 2) B (2;1) C (2; 1) D (1; 2) Câu 2: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị sau Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D  x  1  3t  Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm M (0; 3;1) đường thẳng d :  y   2t Mặt phẳng (P) z   t  qua điểm M vng góc với đường thẳng d có phương trình A x  y  z   B x  y  z  10  C x  y  z   D x  y  z   Câu 4: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  z  51i 2008  Khi z1  z1 z2  z2 B 58 C 65 D 44 A 37 Câu 5: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  sin x  B  cos x  C C  cos x  x  C D cos x  x  C A cos x  x  C Câu 6: Cho a  0, a  Tính A  log a a A A  16 B A  C A  D A  Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B 1 B V  Bh C V  Bh D V  Bh A V  Bh Câu 8: Một hình trụ có chiều cao a chu vi đường tròn đáy 4 a Thể tích khối trụ A 4 a B 16 a C  a D 2 a 3 Câu 9: Cho số phức z  a  bi thỏa z   i   z   i  z  3 Tính S  3a  5b A S  11 B S  5 C S  1 D S  Câu 10: Cho hàm số y  f ( x) liên tục đoạn [a;b ] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x) , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b (a  b) Diện tích D tính theo cơng thức Trang 1/5 - Mã đề thi 357 b b A S   f ( x) dx a A 2 B x 1 b C S   f ( x)dx a Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số y  Câu 12: lim b B S    f ( x) dx D S    f ( x)dx a a x 1 đoạn  1;2 2x 1 C D x2  x 1 A B C D  Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B, AB  a, BC  2a , SA vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách hai đường thẳng SA BC A 2a B a C a D a Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a chiều cao 2a Diện tích xung quanh hình nón đỉnh S đáy hình tròn nội tiếp ABCD  a 15  a 17  a 17  a 17 A B C D Câu 15: Cho hàm số y  x3  3x  Hàm số đồng biến khoảng A (0;2) B (0; ) C (2; ) D (2; ) Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình A  2; 1 B  1; 3 Câu 17: Tích phân  2 x 2 x    C  2;5  D  1; 3 x  x  1dx 2 Câu 18: Đường cong hình sau đồ thị hàm số A  ln B  ln C   B y   x3  x  C y  x3  3x  A y   x  x  Câu 19: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau x -∞ -1 y' - + - +∞ -3 y -4 -4 D  ln D y  x  x  +∞ + +∞ Hàm số đạt cực đại điểm A x  1 B x  C x  D x  3 Câu 20: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi người phải gửi tháng để lĩnh 70 triệu đồng, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi? A 85 tháng B 83 tháng C 86 tháng D 84 tháng Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 4;0) B (5; 2;4) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A 3 x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D 3 x  y  z   Câu 22: Phương trình log3 x  log x  log 27 x  22 có nghiệm số có tổng chữ số A 17 B 16 C 19 D 18  x  1  t  Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :  y  2t Đường thẳng d có vectơ z   phương A u  (1; 2;5)  B u  (1; 2;0)  C u  (1; 2;5)  D u  (1;0;5) Câu 24: Mặt phẳng qua H (2;1;1) cắt trục tọa độ điểm A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC có phương trình A x  y  z   B x  y  z  10  C x  y  z   D x  y  z   Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(4; 3;2) Hình chiếu vng góc A trục Ox điểm A M (0; 3;0) B M (0;0; 2) C M (4;0;0) D M (4; 3;0) Câu 26: Một lớp có 40 học sinh Có cách chọn ba học sinh để bạn làm lớp trưởng, bạn làm lớp phó bạn làm bí thư? A 3! B C403 C A40 D C373 Câu 27: Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận đứng ? 2x 1 x2 x 1 A y  B y  C y  x  x 1 2x 1  x  1 D y  x3 x  x 3 Câu 28: Có 10 người xếp thành hàng dọc (vị trí người hàng cố định) Chọn ngẫu nhiên người hàng Tính xác suất để người chọn khơng có hai người đứng cạnh 7 7 A P  B P  C P  D P  24 90 15 10 Câu 29: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình cos x  m  tan x cos x có  nghiệm thuộc đoạn [0; ] ? A B C D Câu 30: Cho dãy số (un ) thỏa mãn u1  1, un1  e.un , n  * ln u6  ln u9  ln u13  Khi u10 A e15 B e12 C e D e10 Câu 31: Cho hàm số y  x3   m   x   2m  3 x  Giá trị nguyên lớn m để hàm số cho nghịch biến (0;3) A -1 B C D -2 Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA  a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 300 B 600 C 900 D 450 Câu 33: Cho hàm số f  x   ax  bx  c với a  , c  2018 a  b  c  2018 Số cực trị hàm số y  f  x   2018 A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 357 Câu 34: Cho hàm số y  mx3  (m  1) x  (4  3m) x  có đồ thị (C) Tìm m để (C) có điểm có hồnh độ âm mà tiếp tuyến (C) điểm vng góc với đường thẳng có phương trình x  2y  2 2 A m  m  B m  C m  m  D m  m  3 3 Câu 35: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A 1;0;1 , B  1; 2;1 Đường thẳng  qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng  OAB  có phương trình  x  1  t  A  :  y  t z   t  x  t  B  :  y   t z  1 t  x  t  C  :  y   t z  1 t  x   t  D  :  y   t z  1 t  Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ z   i Khi P  M  m A 171 B 171 C 167 D 167 2 x 1 dx  a  b với a, b số nguyên dương Tính P  5a  b 3 2 x  2 x A P  B P  C P  D P  Câu 38: Một tổ có học sinh nữ học sinh nam Chọn ngẫu nhiên học sinh tổ Xác suất để học sinh chọn có khơng học sinh nữ 46 31 5 A B C D 63 42 63 Câu 37: Biết  Câu 39: Có giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số y  x  m2  1;0 x 1 -1? A B C D Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông C, AC  3, BC  , SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA  Gọi M trung điểm cạnh AB H điểm đối xứng với C qua M Cosin góc tạo hai mặt phẳng (SHB) (SBC) 10 17 17 10 A B C D 85 80 85 80 Câu 41: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm cạnh BC AD Biết AB  CD  2a, MN  a Góc hai đường thẳng AB CD A 450 B 900 C 600 D 300 Câu 42: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy hình vng cạnh a, chiều cao AA '  a Gọi M trung điểm CC’ Thể tích khối tứ diện BDA’M a3 12 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường thẳng x 1 y z  Đường thẳng nằm mặt phẳng  P  , đồng thời cắt vng góc với đường d:   A a3 B a3 C a3 15 B x  y  z  10   13 6 5 thẳng d có phương trình A x  y  z  10   13 6 D Trang 4/5 - Mã đề thi 357 C x  y  z  10   13 6 5 D Câu 44: Biết F ( x ) nguyên hàm f ( x)  x  (0; 2018 ) để F ( x )  A 2018 B 1009 x  y  z  10   13 6 5  sin x   F    Có số thực sin x 4 C 2017 D 2016 Câu 45: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  x  6, x   Hàm số y  5 f  x  nghịch biến khoảng A (2;3) B (;3) C (;2) (3; ) D (2; ) n 1  Câu 46: Tổng hệ số khai triển   x  1024 Hệ số chứa x10 x  A 10 B 252 C 120 D 210 Câu 47: Cho hàm số f ( x) liên tục, có đạo hàm  thỏa mãn f ( x)  0, x   , f (0)  1, f '( x )  (2  x) f ( x) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f ( x )  m có hai nghiệm thực phân biệt A m  (0; e2 ) B m  (0; e) C m  (1; e) D m (0;1) x  11 y z  15 Phương   2 trình mặt cầu tâm I, cắt d hai điểm A, B cho AB  16 có phương trình 725 725 A ( x  2)2  ( y  3)2  (z  1)2  B ( x  2)2  ( y  3)2  (z  1)2  9 1301 1301 C ( x  2)2  ( y  3)2  (z  1)2  D ( x  2)2  ( y  3)2  (z  1)2  9 Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho điểm I (2;3; 1) đường thẳng d : Câu 49: Có giá trị nguyên m để phương trình log (4 x  m  1)  x  có hai nghiệm phân biệt? A B C D Câu 50: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y   x , y   x trục hoành A   B  C   D   - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 357 ...  C y  x3  3x  A y   x  x  Câu 19: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n sau x - -1 y' - + - +∞ -3 y -4 -4 D  ln D y  x  x  +∞ + +∞ Hàm số đạt cực đại điểm A x  1 B x  C x ... Câu 33: Cho hàm số f  x   ax  bx  c với a  , c  2018 a  b  c  2018 Số cực trị hàm số y  f  x   2018 A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 357 Câu 34: Cho hàm số y  mx3  (m  1) x  (4 ... tháng Hỏi người phải gửi tháng để lĩnh 70 triệu đồng, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi? A 85 tháng B 83 tháng C 86 tháng D 84 tháng Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 21:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương, Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay