Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT An Phước – Ninh Thuận

7 95 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:22

303:ABCDBCDACDABCDABABCDDABCDABCABDCCDABDABC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - NĂM HỌC: 2017- 2018 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm 90 phút Ngày: 13/04/2018 SỞ GD & ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC Họ Tên : .Lớp:12………… Số báo danh : Mã Đề : 303 10 11 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A B C D A B C D 12 O O O O 32 O O O O I) PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 01: Tìm nguyên hàm hàm số f x = 10 x 13 O O O O 33 O O O O 14 O O O O 34 O O O O 15 O O O O 35 O O O O 16 O O O O 36 O O O O 17 O O O O 37 O O O O 18 O O O O 38 O O O O 19 O O O O 39 O O O O 20 O O O O 40 O O O O ( ) 10 x + C ln 10 x A ∫ 10= dx x x B = ∫ 10 dx 10 ln 10 + C x C ∫ 10= dx 10 x +1 + C D 10 x +1 + C x+1 Câu 02: Mệnh đề sau đúng? x dx ∫ 10= A dx ∫ x= ln x + C B = ∫ cosxdx sinx + C C ∫ sin ) e x + sin x Câu 03: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x= ∫ (e C ∫ ( e A x x ) + sin x ) dx = e − cos x + C ∫ (e D ∫ ( e e x − cos x + C + sin x dx = B x x x = dx cot x + C x ∫ D e x= dx 2e x + C ) + sin x ) dx = e + cos x + C + sin x dx = e x + sin x + C x Câu 04: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + x − 2 f ( x ) dx = A ∫ C ∫ f ( x ) dx = Câu 05: Tính x3 x + + C x3 x f ( x ) dx = + − x + C x3 x + − + C B ∫ f ( x ) dx = x + + C D ∫  x( x  7)15 dx 16 16 1 x  7  C B  x( x  7)15 dx   x  7  C  32 16 16 1 C  x( x  7)15 dx    x  7  C D  x( x  7)15 dx   x  7  C 32 16 2x Câu 06: Cho F ( x ) = x nguyên hàm hàm số f ( x ) e Tìm nguyên hàm hàm số f ′ ( x ) e 2x A  x( x  7)15 dx  ∫ f ′ ( x) e C ∫ f ′ ( x ) e A 2x dx = x − x + C 2x dx = −2 x + x + C Câu 07: Tính tích phân I = ∫ f ′ ( x) e D ∫ f ′ ( x ) e B 2x dx = −x2 + 2x + C 2x dx =− x + x + C 6a ∫ 3x + dx , a : số A 4a ln Câu 08: Cho Mã đề: 303 B 6a ln 2 −1 −1 ∫ f ( x ) dx = , ∫ g ( x ) dx = C 3a ln D I = 2a ln −1 Tính I = ∫  x + f ( x ) − g ( x ) dx −1 Trang / 303:ABCDBCDACDABCDABABCDDABCDABCABDCCDABDABC 17 A I = Câu 09: Biết A ( 4;6 ) B I = C I = D I = 11 2 x2 S 2a + b , giá trị S thuộc khoảng sau đây? a + ln b ( a, b ∈  ) Gọi = ∫0 x + dx = B ( 8;10 ) Câu 10: Cho ∫ C ( 2; ) D ( 6;8 ) f ( x ) dx = Tính tích phân I = ∫ f ( x ) dx B I = 32 C I = A I = 2 Câu 11: Cho x x − 1dx = u x − Mệnh đề sai? ∫ D I = 16 A ∫ B I = 27 u du Câu 12: Tính tích phân I = C I = 2π D I = −2π π ∫ (2 x + 1) sin xdx I 2π + A = C I = ∫ u du 32 D I = I 2π + B = Câu 13: Cho hàm số f ( x ) hàm có đạo hàm [1; 4] biết ∫ f ( x ) dx = 20 f ( ) = 16 ; f (1) = Tính I = ∫ x f ′ ( x ) dx A I = 57 B I = 67 C I = 37 D I = 47 − x + 3x − , trục hoành hai đường Câu 14: Diện tích S hình phẳng giới hạn đường cong y = thẳng x = 0, x = là: A S = B S = C S = D S = 2 Câu 15: Cho đồ thị hàm số y = f (x) Diện tích S hình phẳng thuộc phần tơ đậm hình vẽ bên là: A S = B S ∫ f (x)dx − ∫ f (x)dx= −3 0 C S ∫ f (x)dx + ∫ f (x)dx = −3 −3 ∫ f (x)dx + ∫ f (x)dx D S = ∫ f (x)dx −3 , y  đường thẳng x = là: 2x  1 1 A S = + ln B S = − ln C S = ln D S= + ln 2 Câu 17: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y = − x trục Ox Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V bao nhiêu? 16π 16 4π A V = B V = C V = D V = 15 15 3 Câu 16: Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  Mã đề: 303 Trang / 303:ABCDBCDACDABCDABABCDDABCDABCABDCCDABDABC Câu 18: Thể tích V khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường = y x x + , trục hoành đường thẳng x = quay quanh trục Ox là: 8π 9π A V = B V = C V = D V = 15 15 15 15 x2 Gọi (H) phần hình phẳng giới hạn Câu 19: Cho Parabol (P): y = đường tròn (C): x + y = (P), (C) trục hồnh (phần tơ đậm hình vẽ bên) Tính diện tích S hình phẳng (H) A = B = C = S 2π − S 2π + S 2π − 3 Câu 20: (NB)Cho số phức z = (2 − 3i )(3 − 4i ) Điểm biểu diễn số phức z là: B M (17; ) C M ( −17; − ) A M ( 6;17 ) Câu 21: (NB)Số phức z = A z = 26 D M ( −6; − 17 ) − 3i có mơdun bằng: 1+ i B z = 26 P Câu 22: (VD) Rút gọn biểu thức= A P = + i D = S 2π + 26 C z = 26 D z = C P =−1 + i D P =−1 − i i 2000 + i 2021 B P = − i Câu 23: (VD)Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R ) thỏa mãn điều kiện (1 + i ) z + z =4 − 3i Tính P= a + b B P = 10 A P = C P = D P = Câu 24: (TH)Gọi z1 z2 nghiệm phươngtrình: z2 − z + = Tính= P z1 + z2 A P = B P = 20 C P = 10 D P = Câu 25: (TH)Cho z = + 3i số phức Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z z làm nghiệm A z + z + 13 = B z  4z  12  C z  4z  12  D z − z + 13 = Câu 26: (NB)Trong kg Oxyz, cho A(1; 5; 2); B(2;1;1) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB :    2 A I  ; 3;        2 B I  ; 3;       2 C I  ;2;     D I 3;6; 1 Câu 27: (NB)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; 2;1); B (0; −1; 2) Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB = B AB = 14 C AB = 13 D AB = Câu 28: (TH)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M (2;3;1), N (3;1;1) P(1; m − 1; 2) Tìm m để MN ⊥ NP A m = −4 B m = C m = D m = 2 Câu 29: (TH)Trong không gian Oxyz Cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  2x  4y  6z   Tìm tọa độ tâm I bán kính R (S) A I (1;2; −3) R = B I (−1; −2;3) R = C I (1;2; −3) R = 16 D I (−1; −2;3) R = 16 Câu 30: (VD)Trong khơng gian Oxyz Viết phương trình mặt cầu (S) qua hai điểm A(1;1;1); B (0;0;1) có tâm nằm trục Ox Mã đề: 303 Trang / 303:ABCDBCDACDABCDABABCDDABCDABCABDCCDABDABC A ( x + 1)2 + y + z = C ( x + 1)2 + y + z = D ( x − 1)2 + y + z = 2 4 B ( x − 1) + y + z = Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt phẳng  n (1; −2; 3) ? qua điểm M(1; 2; −3) có vectơ pháp tuyến = A x − y − 3z + = B x − y + 3z − 12 = C x − y − 3z − = D x − y + 3z + 12 = 0 Vectơ Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = vectơ pháp tuyến ( P ) ?   A n = ( 3; −5; −2 ) B n = ( −4;5; −2 )  C = n  D = n ( 3; −4; ) ( 3; −4;5) Điểm Câu 33: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng (α ) : x − y − z − = không thuộc mặt phẳng (α ) ? A M ( −2;1; − ) B N ( 4; 2;1) C P ( 3;1;3) D Q (1; 2; − ) Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x − y + z − = Điểm thuộc ( P ) ? A P(0; 0; −5) B N ( −5; 0; 0) C Q(2; −1; 5) D M(1;1; 6) Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z + = điểm A ( 1; −2; ) Tính khoảng cách d từ A đến (P) A d = 29 B d = 29 D d = C d = Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1; 0) B(0;1; 2) Vectơ vectơ phương đường thẳng AB?   ( −1; 0; −2) A a = B b = ( −1; 0; 2)   C c = (1; 2; 2)  D d = ( −1;1; 2) Câu 37: Cho đường thẳng ∆ qua điểm M ( 2;0; −1) có véctơ phương = a (4; −6; 2) Phương trình tham số đường thẳng ∆  x =−2 + 2t  x =−2 + 4t   A  y = −3t B  y = −6t z = 1+ t  z = + 2t    x= + 2t  C  y = −3t  z= + t   x= + 2t  D  y = −3t  z =−1 + t  x−4 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : = thuộc đường thẳng d ? A M ( 2; 2; ) B M ( 2; 2; ) C M ( 2;3; ) y −5 z −6 Điểm = D M ( 2; 2;10 ) x −1 Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d có phương trình = Điểm sau không thuộc đường thẳng d ? A Q ( −2; −4;7 ) B P ( 7;2;1) C M (1; −2;3) y + z −3 = −4 D N ( 4;0; −1) Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ qua điểm A (1; 2;3) vng góc với mặt phẳng x + y − z + =0 Phương trình tham số đường thẳng ∆ là: x   3t x  1  8t   x   4t       A y   4t B y  2  6t C y   3t      z   7t z  3  14t z   7t      π   x  1  4t    D y  2  3t    z  3  7t    II) PHẦN TỰ LUẬN: Câu (1,0 điểm): Tính tích phân I = ∫ x sin x dx Câu (1,0 điểm): Trong khơng gian Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(0; -2; 1) vuông x −1 y − z − góc với đường thẳng d: = = Mã đề: 303 −4 (Học sinh làm phần tự luận giấy vở) Trang / B 21 B C 22 C D 23 D A 24 A D 25 C A 26 D B 27 A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 401 10 11 12 C B C D A 28 29 30 31 32 B C D A B 13 B 33 C 14 C 34 D 15 D 35 A 16 A 36 B 17 C 37 B 18 D 38 D 19 A 39 C 20 B 40 A 13 B 33 B 14 C 34 C 15 D 35 D 16 A 36 A 17 A 37 A 18 B 38 B 19 C 39 C 20 D 40 D C 21 C D 22 D A 23 A B 24 B A 25 B B 26 C C 27 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 602 10 11 12 D D A B C 28 29 30 31 32 A C D B A A 21 D B 22 A C 23 B D 24 C B 25 D C 26 A D 27 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 303 10 11 12 A C D A B 28 29 30 31 32 C A B D C 13 C 33 C 14 D 34 D 15 A 35 A 16 B 36 B 17 A 37 D 18 B 38 A 19 C 39 B 20 D 40 C B 27 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 404 10 11 12 C B C D A 28 29 30 31 32 C A B D C 13 B 33 C 14 C 34 B 15 D 35 D 16 A 36 A 17 D 37 C 18 A 38 A 19 B 39 D 20 C 40 B D 21 C A 22 D B 23 A C 24 B D 25 D A 26 A FILE ĐỀ THI HỌC KÌ TỰ LUẬN STT Đề Nội dung để tự luận π Câu (1 điểm): Tính tích phân I = ∫ x sin x dx Câu (1,0 điểm): Trong không gian Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(0; x −1 -2; 1) vng góc với đường thẳng d: = Câu (1 điểm): Tính tích phân = I y −2 z −3 = −4 ∫x x + dx Câu (1,0 điểm): Trong không gian Oxyz Viết phương trình tham số đường thẳng d qua A(1; 2; 3) vng góc với mặt phẳng (P): x − y − z − = Đáp án đề Câu Câu (1 điểm): Hướng dẫn giải π Điểm Tính tích phân I = ∫ x sin x dx du = dx u = x  Đặt:  ⇒ dv = s in2xdx v = − cos2x  0,5 π π 12 I= − x cos x |0 + ∫ cos x dx 20 0,25 π π 1 π = − x cos x |02 + s in2x |02 = 4 Câu (1đ điểm): 0,25 Trong khơng gian Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(0; -2; 1) x −1 vuông góc với đường thẳng =  y −2 z −3 = −4  Ta có: = n u= (2;3; −4) vtpt (P) d Ptmp (P): 2x + 3y - 4z +10 = 0,5 0,5 Đáp án đề Câu Hướng dẫn giải Điểm Câu (1 điểm): Tính tích phân = I ∫x x + dx Đặt: t = x + ⇒ t = x + ⇒ x = t − ⇒ dx = 2tdt Đổi cận: x = => t = 1; x = => t = 0,5 = I ∫ (t − t ) dx 0,25 = 2( Câu (1,0) điểm): t t 116 − ) |1 = 15 0,25 Trong không gian Oxyz Viết phương trình tham số đường thẳng d qua A(1; 2; 3) vng góc với mặt phẳng (P): x − y − z − =  Ta có: u d = (2; −3; −4) vtcp d  x = + 2t Ptts d:  y= − 3t  z= − 4t  0,5 0,5 ... 39 C 20 D 40 D C 21 C D 22 D A 23 A B 24 B A 25 B B 26 C C 27 D ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 6 02 10 11 12 D D A B C 28 29 30 31 32 A C D B A A 21 D B 22 A C 23 B D 24 C B 25 D C 26 A D 27 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ :... gian Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(0; -2 ; 1) vuông x −1 y − z − góc với đường thẳng d: = = Mã đề: 303 −4 (Học sinh làm phần tự luận giấy vở) Trang / B 21 B C 22 C D 23 D A 24 A D 25 ... 303 10 11 12 A C D A B 28 29 30 31 32 C A B D C 13 C 33 C 14 D 34 D 15 A 35 A 16 B 36 B 17 A 37 D 18 B 38 A 19 C 39 B 20 D 40 C B 27 B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ : 404 10 11 12 C B C D A 28 29 30 31 32 C A B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT An Phước – Ninh Thuận, Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT An Phước – Ninh Thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay