Quan diem cua HCM ve ly luan va thuc tien

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 13:48

Các bài tiểu luận mẫu môn triết học.Bài tập lớn Phương pháp phần tử hữu hạn cao học 2018Các bài tiểu luận mẫu môn triết học.Bài tập lớn Phương pháp phần tử hữu hạn cao học 2018Các bài tiểu luận mẫu môn triết học.Bài tập lớn Phương pháp phần tử hữu hạn cao học 2018 NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận gắn liền với thực tiễn Cập nhật lúc 9h25 - Ngày 08/10/2015 Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại cách mạng Việt Nam, người tổ chức sáng lập, rèn luyện Đảng ta Không nhà tổ chức thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại Cùng với di sản vô Người để lại cho dân tộc ta độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Người mãi soi đường cho Đảng nhân dân vững bước tiến vào kỷ XXI, thực thắng lợi công đổi mới, công nghiệp hố, đại hố đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng đời nghiệp cho dân tộc nhân loại Con người, đời nghiệp cách mạng Người chỉnh thể thống nhất, có mối liên hệ hữu tách rời tư tưởng hành động, lý luận thực tiễn, suy nghĩ cách ứng xử Người Cả đời Người hành động để cứu dân, cứu nước, cho nước nhà độc lập, đồng bào ta tự do, có cơm ăn, áo mặc, học hành, người tiến bộ, sống nhân ái, hạnh phúc - lẽ sống Người Mục đích học tập, nghiên cứu lý luận Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho hoạt động cách mạng, để tổ chức hoạt động thực tiễn Vì vậy, nói, viết Người mộc mạc, giản dị, gần gũi với tầng lớp nhân dân Với trí tuệ thiên tài, học vấn uyên bác kinh nghiệm vốn sống phong phú, nhân dân dễ hiểu làm theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn cách nói, cách viết mà bên trong, đằng sau câu, chữ chứa đựng tư tưởng rộng lớn, triết lý sâu sa, lý luận gắn liền hoà quyện với thực tiễn Khi đề cập tới lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày vấn đề lý luận không trừu tượng mà thực tiễn, lý luận thấm sâu vào thực tiễn, biến thành tư tưởng để đạo hành động cách mạng lực tư khoa học độc lập, sáng tạo, linh hoạt vô sâu sắc Người nắm thực chất lý luận, dùng tinh thần lý luận để soi sáng thực tiễn; khơng nói câu chữ, câu nệ sách vở, hay gò bó khái niệm, phạm trù phức tạp khó hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lý luận phải đem thực hành, thực hành phải nhằm theo lý luận"(1); "Lý luận tên (hoặc viên đạn) Thực hành đich để bắn"(2) Người sử dụng lý luận kim nam cho hành động, nên câu, chữ Người, lý luận bám sát thực tiễn, phân tích thực tiễn với am hiểu sâu sắc làm chủ lý luận, kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn, thực tiễn với lý luận trình độ trí tuệ cao, đầy tính sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh: hoạt động thực tiễn, làm việc muốn thành cơng phải có lý luận dẫn đường, cơng tác lý luận tư tưởng ln có vai trò quan trọng hàng đầu nghiệp cách mạng Đảng Người cho rằng: "Cách mệnh trước hết phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng giải lý luận chủ nghĩa cho dân hiểu"(3); "Đảng mà khơng có chủ nghĩa, người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam"(4) Đồng thời, Người rõ: "Lý luận kim nam, phương hướng cho cơng việc thực tế"(5); "Khơng có lý luận lúng túng người nhằm mắt mà đi"(6) Người dặn: phải kiên chữa bệnh lý luận, coi khinh lý luận "chỉ có thực hành mà khơng có lý luận có mắt sáng, mắt mù"(7); "Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế, lý luận mà không áp dụng vào thực tế lý luận suông"(8) Chủ tịch Hồ Chí Minh có ngun tắc qn học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận, lý luận gắn liền với thực tiễn tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận Theo Người, lý luận ln gắn bó hữu khơng thể tách rời thực tiễn, lý luận bắt nguồn từ khái quát thực tiễn Khái quát hoá thực tiễn hợp điểm lý luận thực tiễn, nhận thức hành động chuyển hoá lý luận thực tiễn Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận, nguyên tắc Chủ tịch Hồ Chí Minh thực cách triệt để, kết tinh người, sống, suy nghĩ, hành động trở thành nét đặc sắc tư tưởng Người Chủ tịch Hồ Chí Minh ln dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên: Lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học phải đôi với hành, phải kiên chống tình trạng lý luận sng thực hành mù quáng; học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lê-nin phải nắm vững tinh thần phương pháp để ứng xử với người xử trí cơng việc; dùng lý luận kim nam cho hành động, khơng phải thuộc lòng câu chữ, khơng máy móc giáo điều, mà phải vận dụng lý luận vào thực tiễn cách sáng tạo, phù hợp, hiệu Người phê phán: "Dù xem hàng ngàn, hàng vạn lý luận, đem thực hành, khác hòm đựng sách"(1) Để nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lê-nin, vận dụng đắn sáng tạo vào điều kiện, tình hình cụ thể cách mạng Việt Nam giai đoạn, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện hệ thống học thuyết nguyên lý, quy luật chủ nghĩa Mác-Lê-nin; luận điểm cần phải nghiên cứu nghiêm túc với thái độ khách quan gắn với trình phát triển, điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể, phạm vi, nhiệm vụ, mục đích phải giải quyết; đồng thời, phải gắn với nghiên cứu, quán triệt cương lĩnh trị, đường lối sách Đảng, kiên đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu thủ đoạn chống phá lực thù địch, bảo vệ sáng học thuyết Mác-Lê-nin, đường lối, quan điểm Đảng; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận khảo sát, tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin Thực Di huấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận Trước hết cán bộ, đảng viên phải có động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập đắn là: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng đoàn thể, giai cấp nhân dân, Tổ quốc nhân loại"(1) Lý luận phải gắn liền với hành động Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ trí tuệ lực cơng tác; nâng cao giác ngộ cách mạng, có lập trường tư tưởng, lĩnh vững vàng, kiên định, nói phải đơi với làm, đổi cách nghĩ, cách làm, nói làm theo nghị quyết, kiên định vấn đề quan điểm có tính ngun tắc Đảng Lý luận gắn liền với thực tiễn theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn nâng cao đạo đức cách mạng Chính Người đời hoạt động cách mạng Người gương sáng ngời, vĩ đại đạo đức cách mạng Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên phải có đức tài, đức gốc Những chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên Người nhiều lần rõ: tuyệt đối trung thành với Đảng; trung với nước, hiếu với dân; sức phấn đấu để thực mục tiêu Đảng; tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng; hoàn cảnh nào, người đảng viên, cán phải đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết; kiên dũng cảm, chiến thắng chủ nghĩa cá nhân… Để tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tự giác, kiên trì bền bỉ phấn đấu "cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Mặt khác, cấp ủy, tổ chức đảng trước hết chi phải tăng cường giáo dục, rèn luyện thông qua quản lý, kiểm tra giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng lối sống lành mạnh Tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận gắn liền với thực tiễn giúp cho nhận thức giải hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lý luận thực tiễn, dùng lý luận làm kim nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực tiễn phải sở, động lực nhận thức tiêu chuẩn chân lý để không rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện chủ nghĩa kinh nghiệm chủ quan ý chí, khắc phục bệnh Trung sách vở, tá thói Bùi (Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự) lý luận Quang suông Cường ... thực tiễn, làm việc muốn thành cơng phải có lý luận dẫn đường, cơng tác lý luận tư tưởng ln có vai trò quan trọng hàng đầu nghiệp cách mạng Đảng Người cho rằng: "Cách mệnh trước hết phải làm cho... điều, kinh viện chủ nghĩa kinh nghiệm chủ quan ý chí, khắc phục bệnh Trung sách vở, tá thói Bùi (Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự) lý luận Quang suông Cường ... nhượng với âm mưu thủ đoạn chống phá lực thù địch, bảo vệ sáng học thuyết Mác-Lê-nin, đường lối, quan điểm Đảng; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận khảo sát, tổng kết thực tiễn để không ngừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan diem cua HCM ve ly luan va thuc tien, Quan diem cua HCM ve ly luan va thuc tien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay