Bài Thảo luận KTTC2

20 78 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 13:45

MỞ ĐẦUẢnh hưởng từ nền công nghiệp 4.0 trong thời kì hội nhập kinh tế như hiện nay, đã có những tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi tiềm lực kinh tế về vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.Là một nước đang phát triển, nền kinh tế vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện các chính sách đổi mới nhằm tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để có thể đứng vững trước những cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong hoạt động kinh doanh thì nợ phải trả là bộ phận cấu thành nên nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, việc quản lý và hạch toán đúng đắn từ đó có biện pháp thanh toán các khoản nợ đúng hạn là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Các khoản nợ phải trả quan trọng bởi vì chúng có liên quan chặt chẽ tới mục tiêu lợi nhuận và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Việc đạt được mức độ thích hợp về các khoản nợ quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Một công ty có quá ít các khoản nợ có thể không đạt được tối đa các tiềm năng của mình. Tuy nhiên, có quá nhiều các khoản nợ cũng có thể khiến công ty phải chịu những rủi ro quá mức. Thông thường các khoản nợ phải trả thường chiếm 75% trên tổng tài sản, trong đó các khoản nợ ngắn hạn thường chiếm từ 25 – 50 % tổng tài sản. Trong các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp thì nợ phải trả nội bộ, nợ phải trả khác là hai loại nợ phải trả có vị trí khá quan trọng, nó là những phần trong nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần phải theo dõi chi tiết đối tượng và thời hạn các khoản nợ phải trả này nhằm đảm bảo việc hạch toán duy trì tốt các mối quan hệ với tổ chức cá nhân. Để hiểu rõ hơn về nội dung các khoản mục thuộc hai loại nợ phải trả này của doanh nghiệp, nắm vững nguyên tắc ghi nhận, nắm được các chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ một số nghiệp vụ chủ yếu và sổ sách kế toán liên quan đến các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp, nhóm 4 xin trình bày đề tài: “Kế toán các khoản nợ phải trả nội bộ và nợ phải trả khác” TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI BÀI THẢO LUẬN MÔN: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Đề tài: KẾ TỐN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC Giáo viên hướng dẫn Nhóm Lớp học phần MỞ ĐẦU Ảnh hưởng từ cơng nghiệp 4.0 thời kì hội nhập kinh tế nay, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến doanh nghiệp nước Đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, tiềm lực kinh tế vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế.Là nước phát triển, kinh tế giai đoạn thực sách đổi nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành nước cơng nghiệp Để đứng vững trước cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam có bước chuyển biến mạnh mẽ hình thức, quy mơ lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng dù có phát triển đến mức nào, loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp phải ý đến hiệu kinh doanh điều để doanh nghiệp tồn phát triển Trong hoạt động kinh doanh nợ phải trả phận cấu thành nên nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp, việc quản lý hạch tốn đắn từ có biện pháp tốn khoản nợ hạn nghĩa vụ doanh nghiệp Các khoản nợ phải trả quan trọng chúng có liên quan chặt chẽ tới mục tiêu lợi nhuận khả toán doanh nghiệp Việc đạt mức độ thích hợp khoản nợ định đến thành công doanh nghiệp Một công ty có q khoản nợ khơng đạt tối đa tiềm Tuy nhiên, có nhiều khoản nợ khiến công ty phải chịu rủi ro mức Thông thường khoản nợ phải trả thường chiếm 75% tổng tài sản, khoản nợ ngắn hạn thường chiếm từ 25 – 50 % tổng tài sản Trong khoản nợ phải trả doanh nghiệp nợ phải trả nội bộ, nợ phải trả khác hai loại nợ phải trả có vị trí quan trọng, phần nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần phải theo dõi chi tiết đối tượng thời hạn khoản nợ phải trả nhằm đảm bảo việc hạch tốn trì tốt mối quan hệ với tổ chức cá nhân Để hiểu rõ nội dung khoản mục thuộc hai loại nợ phải trả doanh nghiệp, nắm vững nguyên tắc ghi nhận, nắm chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ số nghiệp vụ chủ yếu sổ sách kế toán liên quan đến khoản nợ phải trả doanh nghiệp, nhóm xin trình bày đề tài: “Kế toán khoản nợ phải trả nội nợ phải trả khác” I CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM TRONG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ Một số quy định chung chuẩn mực kế toán Việt Nam kế toán khoản phải trả a Các khoản nợ phải trả theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả yếu tố khác theo nhu cầu quản lý doanh nghiệp b Việc phân loại khoản phải trả nội bộ, phải trả khác thực theo nguyên tắc: + Phải trả nội gồm khoản phải trả đơn vị cấp đơn vị cấp trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc; + Phải trả khác gồm khoản phải trả khơng có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ: – Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, như: khoản phải trả lãi vay, cổ tức lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài phải trả; – Các khoản phải trả bên thứ ba chi hộ; Các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận bên liên quan để toán theo định giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu; – Các khoản phải trả khơng mang tính thương mại phải trả mượn tài sản, phải trả tiền phạt, bồi thường, tài sản thừa chờ xử lý, phải trả khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ… Khi lập Báo cáo tài chính, kế tốn kỳ hạn lại khoản phải trả để phân loại dài hạn ngắn hạn c Khi có chứng cho thấy khoản tổn thất có khả chắn xảy ra, kế toán phải ghi nhận khoản phải trả theo nguyên tắc thận trọng d Kế toán phải xác định khoản phải trả thỏa mãn định nghĩa khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ lập Báo cáo tài Các quy định cụ thể đến khoản phải trả 2.1 Phải trả nội a Tài khoản 336 phản ánh nội dung kinh tế quan hệ toán nội khoản phải trả đơn vị cấp cấp dưới, đơn vị cấp với nhau, cấp Tổng công ty, Công ty phải doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập quan quản lý Các đơn vị cấp doanh nghiệp thành viên trực thuộc phụ thuộc Tổng công ty, Công ty, phải đơn vị có tổ chức kế tốn riêng b Quan hệ đầu tư vốn doanh nghiệp vào công ty con, công ty liên kết, sở kinh doanh đồng kiểm sốt giao dịch cơng ty mẹ với công ty công ty với không phản ánh vào Tài khoản 336 c Nội dung khoản phải trả nội phản ánh Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bao gồm: - Các khoản đơn vị trực thuộc, phụ thuộc phải nộp Tổng công ty, Công ty, khoản Tổng công ty, Công ty phải cấp cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc; - Các khoản mà Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc Tổng công ty, Công ty chi, trả hộ khoản thu hộ Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc, phụ thuộc đơn vị thành viên khác khoản toán vãng lai khác; - Riêng vốn kinh doanh Tổng công ty, Công ty giao cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc ghi nhận vào Tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc”, để phản ánh số vốn kinh doanh giao cho đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập Các đơn vị trực thuộc nhận vốn kinh doanh Tổng công ty, Công ty giao ghi tăng tài sản nguồn vốn kinh doanh, khơng hạch tốn vốn kinh doanh giao vào Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” d Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” hạch toán chi tiết cho đơn vị có quan hệ tốn, theo dõi theo khoản phải nộp, phải trả e Tùy theo phân cấp quản lý đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh doanh doanh nghiệp cấp vào TK3361 – Phải trả nội vốn kinh doanh TK411 – Vốn đầu tư chủ sở hữu f Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu Tài khoản 136, Tài khoản 336 đơn vị theo nội dung toán nội để lập biên toán bù trừ theo đơn vị làm hạch toán bù trừ tài khoản Khi Đối chiếu, có chênh lệch, phải tìm ngun nhân điều chỉnh kịp thời 2.2 Phải trả khác a Tài khoản dùng để phản ánh tình hình tốn khoản phải trả, phải nộp nội dung phản ánh tài khoản thuộc nhóm TK 33 (từ 331 đến 336) b Nội dung phạm vi phản ánh tài khoản gồm nghiệp vụ chủ yếu như: - Giá trị tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân, chờ định xử lí cấp có thẩm quyền - Số tiền trích toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn - Số phải trả tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, tiền thu hộ nợ phải thu tiền thu nhượng bán tài sản loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp - Doanh thu chưa thực như: số tiền thu trước khách hàng nhiều kì kế toán cho thuê tài sản, khoản chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay, khoản trả lãi nhận trước cho vay vốn mua công cụ nợ - Các khoản phải trả khác như: giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể theo định cấp có thẩm quyền, khoản khấu trừ vào tiền lương nhân viên theo định tòa án (tiền ni ly dị, ngồi giá thú, lệ phí tòa án, khoản thu hộ, đền bù) II KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ KẾ TỐN PHẢI TRẢ KHÁC Kế tốn phải trả nội (TK 336) 1.1 Chứng từ kế toán - Hóa đơn GTGT - Biên cấp vốn, biên bàn giao tài sản cố định - Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có 1.2 Tài khoản sử dụng TK 336 Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản 336 Bên Nợ: - Số tiền trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc; - Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc nộp doanh nghiệp; - Số tiền trả khoản mà đơn vị nội chi hộ, thu hộ đơn vị nội bộ; - Bù trừ khoản phải thu với khoản phải trả đơn vị có quan hệ tốn Bên Có: - Số vốn kinh doanh đơn vị hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp cấp - Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp; - Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc; - Số tiền phải trả cho đơn vị khác nội khoản đơn vị khác chi hộ khoản thu hộ đơn vị khác Số dư bên Có: - Số tiền phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp đơn vị nội doanh nghiệp Tài khoản 336 - Phải trả nội có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3361 - Phải trả nội vốn kinh doanh: Tài khoản mở đơn vị cấp khơng có tư cách pháp nhân hạch tốn phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh doanh nghiệp cấp giao Tài khoản không phản ánh số vốn công ty đơn vị có chất cơng ty (các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch tốn độc lập) nhận góp từ cơng ty mẹ - Tài khoản 3362 - Phải trả nội chênh lệch tỷ giá: Tài khoản mở BQLDA trực thuộc doanh nghiệp Chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh phải trả doanh nghiệp - Tài khoản 3363 - Phải trả nội chi phí vay đủ điều kiện vốn hoá: Tài khoản mở BQLDA trực thuộc doanh nghiệp Chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chi phí vay vốn hóa phát sinh phải chuyển cho doanh nghiệp - Tài khoản 3368- Phải trả nội khác: Phản ánh tất khoản phải trả khác đơn vị nội doanh nghiệp 1.3 Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu 1.3.1 Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc a Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn cấp doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217 Có TK 336 - Phải trả nội (3361) b Số tiền phải trả cho đơn vị nội khác khoản chi hộ, trả hộ, nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ đơn vị nội chuyển đến, ghi: Nợ TK 152, 153, 156 Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 133 - Thuế GTGT dược khấu trừ Có TK 336 - Phải trả nội c Khi thu tiền hộ vay đơn vị nội khác, ghi: Nợ TK 111,112, Có TK 336 - Phải trả nội d Khi trả tiền cho doanh nghiệp đơn vị nội khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 111,112, e Khi có định điều chuyển tài sản cho đơn vị khác nội có định giảm vốn kinh doanh, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội (3361) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu điều chuyển TSCĐ, BĐSĐT) Có TK 152, 155, 156, 211, 213, 217 f Bù trừ khoản phải thu phải trả phát sinh từ giao dịch với đơn vị nội bộ, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 136 - Phải thu nội g Trường hợp đơn vị hạch tốn phụ thuộc khơng phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421), định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển khoản doanh thu, thu nhập, chi phí trực tiếp qua TK 336 – Phải trả nội qua TK 911 – Xác định kết kinh doanh, ghi: - Kết chuyển doanh thu, thu nhập, ghi: Nợ TK 511, 711 Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc theo dõi kết kinh doanh kỳ) Có TK 336 - Phải trả nội (nếu đơn vị hạch tốn phụ thuộc khơng theo dõi kết kinh doanh) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc phân cấp theo dõi kết kinh doanh kỳ kết chuyển kết kinh doanh (lãi) lên đơn vị cấp trên, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 336 - Phải trả nội - Kết chuyển khoản chi phí, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội (nếu đơn vị hạch tốn phụ thuộc khơng phân cấp theo dõi kết kinh doanh) Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc phân cấp theo dõi kết kinh doanh riêng) Có TK 632, 635, 641, 642 Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc phân cấp theo dõi kết kinh doanh kỳ kết chuyển kết kinh doanh (lỗ) chuyển lên đơn vị cấp trên, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh h Trường hợp phân cấp hạch toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, ghi: - Kết chuyển lãi, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 336 - Phải trả nội - Kết chuyển lỗ, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.3.2 Hạch toán doanh nghiệp có đơn vị hạch tốn phụ thuộc (đơn vị cấp trên) a Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Có TK 336 - Phải trả nội b Các khoản phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi cơng Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641- Chi phí bán hàng Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 - Phải trả nội c Khi toán khoản phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 111, 112, d Bù trừ khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi: Nợ TK 336 - Phải trả nội Có TK 136 - Phải thu nội 1.4 Sổ kế toán - Sổ kế toán tổng hợp + Theo hình thức nhật kí chung: nhật kí chung, nhật kí thu tiền, nhật kí chi tiền, sổ tài khoản 336, 111,112,152,153,156,211,214,641,642,… + Theo hình thức nhật kí chứng từ: NKCT số 10 -Sổ kế toán chi tiết: phải trả nội vốn kinh doanh, chênh lệch tỷ giá, chi phí vay đủ điều kiện vốn hóa phải trả nội khác Kế toán phải trả, phải nộp khác (TK 338) 2.1 Chứng từ kế toán Các chứng từ kế toán sử dụng kế toán khoản phải trả phải nộp khác gồm -Biên kiểm kê tài sản -Hợp đồng, khế ước vay -Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, báo Có… 2.2 Tài khoản sử dụng TK 338 - Phải trả, phải nộp khác, có tài khoản cấp 2: - TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ định xử lý cấp có thẩm quyền Trường hợp giá trị tài sản thừa xác định nguyên nhân có biên xử lý ghi vào tài khoản liên quan, khơng hạch tốn qua tài khoản 338 (3381) - TK 3382 - Kinh phí cơng đồn: Phản ánh tình hình trích tốn kinh phí cơng đồn đơn vị - TK 3383 - Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích toán bảo hiểm xã hội đơn vị - TK 3384 - Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích tốn bảo hiểm y tế đơn vị - TK 3385 - Phải trả cổ phần hoá: Phản ánh số phải trả tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, Khoản chênh lệch giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần lớn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; - TK 3386 - Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích tốn bảo hiểm thất nghiệp đơn vị - TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số có tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực doanh nghiệp kỳ kế toán Doanh thu chưa thực gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền khách hàng trả trước cho nhiều kỳ kế toán cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước cho vay vốn mua công cụ nợ; Và khoản doanh thu chưa thực khác như: Khoản chênh lệch giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng chương trình khách hàng truyền thống Khơng hạch tốn vào tài khoản khoản: + Tiền nhận trước người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; + Doanh thu chưa thu tiền hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước ghi nhận thực thu tiền, không ghi đối ứng với TK 131 – Phải thu khách hàng) - TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh khoản phải trả khác đơn vị nội dung khoản phải trả phản ánh tài khoản khác từ TK 3381 đến TK 3387 2.3 Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu a Trường hợp phát tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết: - Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý thời điểm phát để ghi sổ kế toán, ghi: Nợ TK 111, 152, 153, 156, 211 (Theo giá trị hợp lý) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381) - Khi có biên xử lý cấp có thẩm quyền số tài sản thừa, kế toán vào định xử lý ghi vào tài khoản liên quan, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381) Có TK 411 - Vốn đầu tư chủ sở hữu; Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB; Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388); Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 711 - Thu nhập khác b Kế tốn BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ - Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi: Nợ TK 622, 623,627, 641, 642 (số tính vào chi phí SXKD) Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số trừ vào lương người lao động) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386) - Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386) Có TK 111, 112, - BHXH phải trả cho công nhân viên nghỉ ốm đau, thai sản , ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383) Có TK 334 - Phải trả người lao động - Chi tiêu kinh phí cơng đồn đơn vị, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382) Có TK 111, 112, - Kinh phí cơng đồn chi vượt cấp bù, nhận tiền, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382) c Khi vay, mượn vật tư, hàng hóa, nhận góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh khơng hình thành pháp nhân, ghi Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156 Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác d Hạch toán doanh thu chưa thực cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu kỳ kế toán xác định tổng số tiền cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư (trừ trường hợp ghi nhận doanh thu lần toàn số tiền nhận trước): - Khi nhận tiền khách hàng trả trước cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư nhiều năm, kế toán phản ánh doanh thu chưa thực theo giá chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 111, 112, (tổng số tiền nhận trước) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (giá chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) - Khi tính ghi nhận doanh thu kỳ kế toán, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113, 5117) - Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không thực phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (giá cho thuê chưa có thuế GTGT) Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho người thuê thuế GTGT hoạt động cho th TSCĐ khơng thực được) Có TK 111, 112, (số tiền trả lại) e Hạch toán trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ghi vào tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện", ghi: Nợ TK 111, 112,131, Có TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền chưa có thuế GTGT) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (phần chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp giá bán trả tiền chưa có thuế GTGT) Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (3331) - Hàng kỳ, tính, xác định kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài - Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp gồm phần chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp giá bán trả tiền ngay, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 131 - Phải thu khách hàng - Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán: + Nếu bán sản phẩm, hàng hố, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán Có TK 154 (631), 155, 156, 157, + Nếu lý, bán BĐS đầu tư, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (giá trị lại BĐS đầu tư) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (số hao mòn luỹ kế - có) Có TK 217- BĐS đầu tư f Trường hợp bán thuê lại TSCĐ th tài có giá bán lớn giá trị lại TSCĐ bán thuê lại: - Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, vào hoá đơn chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 111, 112, (tổng giá tốn) Có TK 711- Thu nhập khác (giá trị lại TSCĐ bán th lại) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (chênh lệch giá bán lớn giá trị lại TSCĐ) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Đồng thời ghi giảm TSCĐ: Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị lại TSCĐ bán thuê lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) (nếu có) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ) - Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn (lãi) giá bán giá trị lại tài sản cố định bán thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 623, 627, 641, 642, g Các doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện) phải kết chuyển toàn số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài h Kế tốn khoản phải trả cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Khi thu tiền từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa - Kế tốn khoản sách người lao động dôi dư doanh nghiệp: Căn định quan có thẩm quyền xác định khoản tiền phải sử dụng từ tiền thu bán cổ phần để hỗ trợ cho doanh nghiệp thực sách người lao động dơi dư thời điểm định cổ phần hố, ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hố Có TK 334 - Phải trả người lao động Khi thực tế trả tiền cho người lao động, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 111, 112 - Quyết tốn chi phí cổ phần hố: Khi kết thúc q trình cổ phần hố, doanh nghiệp phải báo cáo thực toán chi phí cổ phần hố với quan định cổ phần hố Chi phí cổ phần hố trừ vào tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Có TK 1385 - Phải thu cổ phần hóa (chi tiết chi phí cổ phần hố) Khi nộp tiền thu từ cổ phần hóa (sau trừ số chi phí cổ phần hố) Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp cơng ty mẹ Tập đồn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ tổ hợp công ty mẹ - công ty Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước giữ, ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Có TK 111, 112 - Trường hợp tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, đơn vị không sử dụng tiền thu bán cổ phần khoản lãi phải trả phải trừ vào số phải nộp thu cổ phần hoá mà khơng ghi nhận vào chi phí tài chính, kế toán ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Có TK 335 - Chi phí phải trả Khi trả tiền cho nhà đầu tư, ghi: Nợ TK 335 - Chi phí phải trả Có TK 111, 112 - Kế toán khoản chênh lệch giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm DNNN chuyển sang Công ty cổ phần so với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp + Trường hợp giá trị thực tế phấn vốn Nhà nước thời điểm doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần lớn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp số chênh lệch tăng (lãi) phải nộp vào Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp cơng ty mẹ Tập đồn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ tổ hợp công ty mẹ - công ty Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước giữ, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Khi nộp tiền thu từ cổ phần hóa (sau trừ số chi phí cổ phần hoá) Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp cơng ty mẹ Tập đồn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ tổ hợp công ty mẹ - công ty Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước giữ, ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Có TK 111, 112 + Trường hợp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần nhỏ giá trị thực tế phần vốn Nhà nước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, số chênh lệch giảm (lỗ), phản ánh sau: Trường hợp tập thể, cá nhân phải bồi thường, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Khi nhận tiền tập thể, cá nhân nộp tiền bồi thuờng, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 138 - Phải thu khác (1388) Trường hợp chênh lệch giảm nguyên nhân khách quan, chủ quan lý bất khả kháng mà người có trách nhiệm bồi thuờng khơng có khả thực việc bồi thường quan có thẩm quyền xem xét, định sử dụng số tiền thu từ bán cổ phần để bù đắp tổn thất sau trừ phần bảo hiểm bồi thường (nếu có) ghi: Nợ TK 3385 - Phải trả cổ phần hóa Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối i Kế toán nghiệp vụ bên nhận uỷ thác nhập - Khi nhận doanh nghiệp giao uỷ thác nhập tiền để mua hàng nhập khẩu, chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 338 - Phải trả khác (3388) - Khi chuyển tiền để ký quỹ mở LC (nếu tốn thư tín dụng), chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 244 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược Có TK 111, 112 - Khi nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa cho bên giao ủy thác, kế tốn theo dõi hàng nhận ủy thác nhập hệ thống quản trị thuyết minh Báo cáo tài số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất hàng nhập ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng tốn , khơng ghi nhận giá trị hàng nhận ủy thác nhập Bảng cân đối kế toán - Kế toán nghiệp vụ toán ủy thác nhập khẩu: + Khi chuyển khoản ký quỹ mở L/C trả cho người bán nước phần khoản toán hàng nhập ủy thác, ghi: Nợ 138 - Phải thu khác Có TK 244 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược + Khi tốn cho người bán nước ngồi số tiền phải trả cho hàng nhập ủy thác, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (nếu bên giao ủy thác chưa ứng tiền mua hàng nhập khẩu) Nợ TK 3388 - Phải trả khác (trừ vào số tiền nhận bên giao ủy thác) Có TK 111, 112, 3388, + Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB phải nộp hộ cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu: Trong giao dịch xuất - nhập ủy thác (phải có hợp đồng xuất-nhập ủy thác), bên nhận ủy thác xác định người đại diện bên giao ủy thác để thực nghĩa vụ với NSNN (người nộp thuế hộ cho bên giao ủy thác), nghĩa vụ nộp thuế xác định bên giao ủy thác Trường hợp này, bên nhận ủy thác phản ánh số tiền thuế nộp vào NSNN khoản chi hộ, trả hộ cho bên giao ủy thác Khi nộp tiền vào NSNN, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (phải thu lại số tiền nộp hộ) Nợ TK 3388 - Phải trả khác (trừ vào số tiền nhận bên giao ủy thác) Có TK 111, 112 - Đối với phí uỷ thác nhập thuế GTGT tính phí uỷ thác nhập khẩu, vào Hoá đơn GTGT chứng từ liên quan, kế tốn phản ánh doanh thu phí uỷ thác nhập khẩu, ghi: Nợ TK 131, 111, 112, (tổng giá tốn) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp - Các khoản chi hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác nhập (phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bốc xếp, vận chuyển hàng ), chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho doanh nghiệp uỷ thác NK) Có TK 111, 112, - Bù trừ khoản phải thu phải trả khác kết thúc giao dịch, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả khác Có TK 138 - Phải thu khác k Kế tốn nghiệp vụ bên nhận uỷ thác xuất - Khi nhận ủy thác xuất vật tư, thiết bị, hàng hóa cho bên giao ủy thác, kế tốn theo dõi hàng nhận để xuất hệ thống quản trị thuyết minh Báo cáo tài số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất hàng nhận xuất ủy thác, thời hạn xuất khẩu, đối tượng tốn , khơng ghi nhận giá trị hàng nhận ủy thác xuất Bảng cân đối kế toán Thuế xuất phải nộp (nếu có) thực theo quy định TK 333 – Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Các khoản chi hộ bên giao ủy thác xuất khẩu, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 111, 112 - Khi nhận tiền hàng người mua nước ngồi, kế tốn phản ánh khoản phải trả cho bên giao ủy thác, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Có TK 338 - Phải trả khác (3388) - Bù trừ khoản phải thu phải trả khác, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả khác Có TK 138 - Phải thu khác l Xác định số lợi nhuận, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu, ghi: - Khi xác định số phải trả, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) - Khi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388) Có TK 111, 112 (số tiền trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu) Có TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân (nếu khấu trừ nguồn số thuế TNCN chủ sở hữu) m Khi lập Báo cáo tài chính, kế tốn đánh giá lại số dư khoản phải trả, phải nộp khác ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế: - Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đối Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2.4 Sổ kế toán * Sổ kế toán tổng hợp Sổ kể toán tổng hợp sử dụng kế toán khoản phải trả, phải nộp khác tùy thuộc vào hình thức kế tốn doanh nghiệp áp dụng -Hình thức nhật ký chung: Sử dụng sổ nhật ký chung, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, sổ tài khoản 338 -Hình thức nhật ký chứng từ: Sửdụng sổ nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 338, nhật ký chứng từ số phần I (Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh tòan doanh nghiệp , ghi có TK 338), bảng kê số (Tạp hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng, ghi có TK 388), bảng kê số (Tập hợp chi phí xây dựng bản, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi có TK 338), sổ TK 338, 627, 641, 642, 241, * Sổ kế toán chi tiết Kế toán phải trả theo, phải nộp khác phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi tiết theo nội dung khoản phải trả, phải nộp khác KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần phải biết phát huy khả tiềm tàng bên khai thác tối đa hội mà ngành nghề lĩnh vực kinh doanh mang lại Kế toán nợ phải trả yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng phát triển lâu dài nguồn vốn huy động từ bên ngoài, tạo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tránh rủi ro khủng hoảng kinh tế Toàn phần lý luận, tính thực tiễn cơng tác kế tốn nợ phải trả trình bày phần chứng minh ý nghĩa, vai trò quan trọng cơng tác kế tốn khoản nợ phải trả Mặc dù cố gắng hoàn thành thảo luận cách tốt nhất, nhiên nhóm chúng em khơng tránh khỏi sai sót q trình thực hiện, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy bạn ... Tồn phần lý luận, tính thực tiễn cơng tác kế tốn nợ phải trả trình bày phần chứng minh ý nghĩa, vai trò quan trọng cơng tác kế tốn khoản nợ phải trả Mặc dù cố gắng hoàn thành thảo luận cách tốt... phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi chi tiết theo nội dung khoản phải trả, phải nộp khác KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Thảo luận KTTC2, Bài Thảo luận KTTC2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay