tình hình sản xuất và tiêu thụ đường bánh kẹo ở việt nam

47 82 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 13:44

Phaàn I: GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ NGUYEÂN LIEÄU I. NGUYEÂN LIEÄU SAÛN XUAÁT ÑÖÔØNG: Ñöôøng ñöôïc saûn xuaát töø hai nguyeân lieäu chuû yeáu laø mía vaø cuû caûi ñöôøng. Treân theá giôùi hieän nay, nguyeân lieäu saûn xuaát ñöôøng töø mía chieám tyû leä cao hôn. Mía öa troàng ôû caùc vuøng nhieät ñôùi nhö Aán Ñoä, Trung Quoác, Indonesia, Vieät Nam vaø ôû caùc nöôùc Chaâu Aâu, Chaâu Phi vaø Chaâu Myõ. Trong ñoù Cuba haèng naêm coù tyû leä ñöôøng lôùn nhaát. Cuû caûi ñöôøng chæ öu chuoäng ôû caùc vuøng trung oân ñôùi vaø khí haäu laïnh nhö Phaùp, Bæ, Haø Lan, Ñöùc, Thuî Ñieån… Ngaøy nay, nhôø nhöõng bieän phaùp canh taùc môùi, ngöôøi ta ñaõ troàng ñöôïc cuû caûi ñöôøng coù haøm löôïng 17 – 20 %. Haøm löôïng ñöôøng trong mía töø 10 – 17 %. Trong nguyeân lieäu saûn xuaát ñöôøng, ñieàu quan troïng hôn caû khoâng phaûi laø haøm löôïng ñöôøng maø caàn chuù yù caû caùc chaát khoâng ñöôøng. Nhöõng chaát khoâng ñöôøng thöôøng gaây trôû ngaïi cho quaù trình cheá bieán ñöôøng. Trong nöôùc mía vaø cuû caûi ñöôøng ngoaøi Saccharose coøn coù cellulose, nöôùc ( khoaûng 70 80 % caùc hôïp chaát chöùa nitô), caùc pectin hoaø tan, ñöôøng chuyeån hoaù thaønh chaát maøu. Ôû nöôùc ta ñöôøng chæ ñöôïc saûn xuaát töø mía. Ngheà troàng mía cuûa nöôùc ta coù töø laâu. Mía ñöôïc troàng nhieàu ôû caùc vuøng ven soâng vaø ñoài nuùi. Tröôùc kia, mía ñöôïc troàng phaân taùn nhöng hieän nay, mía ñöôïc troàng taäp trung thaønh töøng vuøng nhaèm cung caáp nguyeân lieäu cho caùc nhaø maùy ñöôøng. Baûng thoáng keâ saûn löôïng mía theo ñòa phöông trong moät vaøi naêm gaàn ñaây ôû nöôùc ta ( nghìn taán ). MỤC LỤC Trang Phần I: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ NGUYÊN LIỆU I Nguyên liệu sản xuất đường II Nguyên liệu sản xuất Bánh Kẹo Phần II : THỰC TRẠNG NGÀNH BÁNH KẸO NƯỚC TA I Những thuận lợi khó khăn ngành bánh kẹo nước ta II Đánh giá thực trạng sở vật chất kỹ thuật ngành sản xuất bánh kẹo nước ta 11 III Tình hình tiêu thụ dòp tết giáp thân 2003 – 2004 12 IV Thực trạng số công ty 15 V Đònh hướng phát triển bánh kẹo đến năm 2005 24 Phần III: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ ĐƯỜNG 31 I Tình hình cung – cầu đường 31 II Tình hình sản xuất tiêu thụ đường niên vụ 2001 - 2002 34 III.Tình hình sản xuất tiêu thụ đường niên vụ 2003 - 2004 39 IV Các công ty sản xuất đường 46 Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam Phần I: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ NGUYÊN LIỆU I NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT ĐƯỜNG: Đường sản xuất từ hai nguyên liệu chủ yếu mía củ cải đường Trên giới nay, nguyên liệu sản xuất đường từ mía chiếm tỷ lệ cao Mía ưa trồng vùng nhiệt đới n Độ, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam nước Châu u, Châu Phi Châu Mỹ Trong Cuba năm có tỷ lệ đường lớn Củ cải đường ưu chuộng vùng trung ôn đới khí hậu lạnh Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Th Điển… Ngày nay, nhờ biện pháp canh tác mới, người ta trồng củ cải đường có hàm lượng 17 – 20 % Hàm lượng đường mía từ 10 – 17 % Trong nguyên liệu sản xuất đường, điều quan trọng hàm lượng đường mà cần ý chất không đường Những chất không đường thường gây trở ngại cho trình chế biến đường Trong nước mía củ cải đường Saccharose có cellulose, nước ( khoảng 70 -80 % hợp chất chứa nitơ), pectin hoà tan, đường chuyển hoá thành chất màu nước ta đường sản xuất từ mía Nghề trồng mía nước ta có từ lâu Mía trồng nhiều vùng ven sông đồi núi Trước kia, mía trồng phân tán nay, mía trồng tập trung thành vùng nhằm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường Bảng thống kê sản lượng mía theo đòa phương vài năm gần nước ta ( nghìn ) Cả nước ĐB Sông Hồng Đông Bắc Tây Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải NTB Tây Nguyên Đông Nam Bộ ĐB S.Cửu Long 1995 10711.1 168.0 269.7 239.1 566.2 1711.3 464.2 1896.9 5395.7 1998 13833.5 123.0 514.2 395.1 1529.5 2451.0 620.6 2671.5 5538.6 1999 17840.0 118.5 684.7 460.8 2620.7 2871.8 1230.2 3417.8 6435.5 - Trang - 2000 15044.3 137.5 703 481 2743 2496.9 1091.8 2432.4 4958.7 2001 14325.4 132.8 587.3 507.9 2636.3 2299.9 1209 2624.6 4327.6 Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam II NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BÁNH KẸO: A- NGUYÊN LIỆU CHÍNH: Đường kính ( Saccarose ): Công thức cấu tạo: C12H22O11 ( M=342 ), khối lượng riêng d=1,5879 g/cm Nhiệt độ nóng chảy tnc = 185oC, nhiệt độ nhiệt độ nóng chảy, Saccarose phân hủy chậm, tiếp tục gia nhiệt Saccarose nóng chảy phân hủy nhanh 200oC tạo thành hợp chất có màu đen gọi caramen Caramen vò không lên men Saccarose sản xuất từ mía củ cải đường Saccarose tan nhiều nước, độ tan tăng theo nhiệt độ, trình chế biến kẹo hòa tan đường ta phải cấp nhiệt Sự có mặt muối ảnh hưởng lớn đến độ hòa tan Saccarose Khi có mặt KCl hay NaCl độ hòa tan tăng có mặt CaCl2 độ hòa tan giảm Saccarose tinh thể không màu, có cỡ hạt không Loại đường thô chưa tẩy màu, chưa tách mật không dùng để nấu kẹo trình nấu kẹo thường tạo nhiều bọt, dễ cháy gây khó khăn cho trình gia công chế biến Saccarose không háo nước, bắt đầu hút ẩm độ ẩm tương đối không khí đạt tới 90% Khi gia nhiệt lên đến 135oC Saccarose không hút ẩm Nhưng gia nhiệt thời gian dài gia nhiệt thời gian ngắn với nhiệt độ cao làm tăng tính hút ẩm Ngoài ta cho vào Saccarose 10% đường Glucose Maltoza Fructose tính háo nước hỗn hợp mạnh so với Saccarose tinh khiết Saccarose tạo dung dòch bão hoà dễ dàng Dung dòch bão hoà không bền vững lượng đường thừa dung dòch dễ kết tinh lại gây hồi đường Saccarose bò phân hủy nhiệt độ thấp có tác dụng mật tinh bột mật tinh bột có độ axit đònh ( pH = 5,2 ) nên làm cho Saccarose chuyển hoá Mức độ chuyển hóa tăng theo thời gian nhiệt độ Khi Saccarose bò chuyển hoá tạo đường chuyển hoá mà tạo sản phẩm axit khác làm tăng nhanh trình chuyển hóa Trong môi trường axit Saccarose bò phân hủy thành α-D-Glucose βD-Fructose Trong môi trường kiềm Saccarose bò phân hủy tạo thành fufuron, axeton, axit lactic, axit formic, axit acetic chất có màu sẫm Tiêu chuẩn kỹ thuật Saccarose: ♦ Độ ẩm: 0,14 % ♦ Đường khử : [ 0,15 % ♦ Độ axit ( pH ) : ♦ Độ tinh khiết : 99,75 % - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam ♦ Tỉ lệ tro : 0,15 % ( Tro thường có dạng muối axit vô cơ, hữu cơ, phần có hợp chất cao phân tử Thành phần tro là: K, Na, Ca, Fe, Al, S, P…) ♦ Màu sắc : màu trắng tinh Mật Glucose: Mật Glucose nguyên liệu quan trọng dùng để chế biến bánh kẹo Nó có dạng lỏng nhớt, không màu có màu vàng, suốt, Mật Glucose sản phẩm trung gian thu sau thuỷ phân tinh bột acid chứa hai thành phần chủ yếu glucose dextrin Ngoài ra, có hàm lượng nhỏ maltose Mật glucose sử dụng chế biến bánh kẹo có tác dụng ngăn chặn tượng Saccharose kết tinh trình chế biến bánh kẹo trình bảo quản sử dụng sau Ngoài ra, mật glucose có tác dụng ngăn chặn tượng keo thô giử chất thơm lại sản phẩm lâu Mật glucose chứa thành phần hoá học với tỷ lệ khác tuỳ theo mức độ thuỷ phân tinh bột khác hàm lượng có ảnh hưởng đònh đến tác dụng mật glucose Glucose có tính chất chống kết tinh saccharose hút ẩm không mạnh, ảnh hưởng nhiệt độ lớn 135oC thời gian dài 2h tính hút ẩm tăng lên nhanh Dextrin có tính hút ẩm yếu, có tác dụng chống kết tinh sacchrose kẹo làm cho độ độ suốt kẹo giảm độ dính tăng lên Độ dính tăng làm cản trở trình truyền nhiệt chế biến bánh kẹo gây khó khăn cho việc xử lý, thao tác Maltose có tính hút ẩm mạnh trạng thái vô đònh hình Tuy nhiên, tính chòu nhiệt maltose không ổn đònh Mật glucose tốt cần tính chất sau: ™ Hàm lượng chất khô > 80% ™ Hàm lượng glucose : 35 – 40% ™ Hàm lượng tro : 0.6% ™ Độ pH : 4.8 – 5.5 ™ Kim loại nặng acid vô tự : ™ Nhiệt độ nấu đến 140oC màu thẩm, không cháy ™ Màu sắc : không màu vàng nhạt, suốt ™ Mùi vò : có mùi thơm khơng kèm theo mùi vò lạ ™ Tạp chất : tạp chất nhìn thấy Sản xuất bánh kẹo theo phương pháp đại dùng glucose nước ta người ta dùng glucose để thay cho mạch nha - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam Mạch nha: Mạch nha sử dụng bánh kẹo để tránh sacchrose kết tinh Mạch nha có dạng lỏng, màu vàng nhạt, nhớt, suốt có vò ngọt, có mùi thơm đặc biệt Thành phần chủ yếu mạch nha maltose dextrin Nếu mạch nha chứa hàm lượng dextrin cao độ nhớt vò giảm Khi nấu kẹo chòu nhiệt độ tương đối cao mà không bò biến màu Ngược lại, mạch nha có hàm lượng maltose cao độ nhớt giảm vò nhiệt Mạch nha tốt có phẩm chất sau: ™ Hàm lượng chất khô > 75% ™ Nhiệt độ nấu đến 130oC có màu thẩm, không cháy ™ Màu sắc : vàng nhạt, suốt ™ Mùi vò : không chua, không khoét ™ Tạp chất : tạp chất nhìn thấy Nước: H2O đóng vai trò quan trọng sản xuất kẹo Nếu nước nhiễm axit không kiểm soát tỉ lệ đường khử đổi màu suốt trình chế biến Nếu sử dụng nước cứng làm giảm tác dụng ổn đònh pectin ( chất tạo đông ), nước cứng làm giảm suất hiệu máy móc Khối lượng nước cần tính toán cách xác để hòa tan đường nhằm tránh lãng phí việc bốc nước trở lại trình cô đặc kẹo sau B NGUYÊN LIỆU PHỤ: Phẩm màu: Chất màu chia làm hai loại: chất màu tự nhiên chất màu nhân tạo Phần lớn sử dụng chất màu tự nhiên Khi chọn chất màu phải đảm bảo hại cho sức khoẻ màu phải bền Ngoài chất màu thực phẩm phân chia thành loại sau: chất màu tan nước, chất màu tan dầu mỡ, chất màu tan cồn sáp Phần lớn kẹo dùng chất màu tan nước Những loại kẹo có hàm lượng bơ mỡ cao phải dùng chất màu tan dầu mỡ Theo quy đònh chất màu đưa vào kẹo không vượt 0,01% khối lượng kẹo Ngoài phải đựng chất màu bình đóng kín, không hút ẩm, vón cục, ảnh hưởng đến độ hòa tan chất màu Muốn chất màu hòa tan kẹo trước tiên phải hoà tan chất màu thành dung dòch với lượng nước nhất, thường tỉ lệ nước : màu = : Các tiêu chuẩn chất lượng màu thực phẩm dùng sản xuất kẹo: ♦ Chất bay hơi: [10% ♦ Chất không tan nước : [ 0,5% - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam ♦ Arsen: [ 1,4 ppm ♦ Chì : [ 10 ppm Chất thơm: Chất thơm dùng sản xuất kẹo làm cho sản phẩm có mùi thơm ngon, dễ chòu, hấp dẫn người tiêu thụ Chất thơm hợp chất dạng lỏng, dạng bột, dạng tinh thể Chất thơm dùng cho sản xuất kẹo ester, aldehyt, axit, rượu Chất thơm gồm chất thơm thiên nhiên chất thơm tổng hợp Chất thơm thiên nhiên loại tinh dầu lấy từ thực vật phương pháp trích ly Các loại tinh dầu tự nhiên thường dùng tinh dầu cam, tinh dầu quýt, tinh dầu chanh, tinh dầu dứa, tinh dầu dừa, tinh dầu cà phê, tinh dầu cacao, tinh dầu hoa hồng, Các chất thơm tổng hợp loại tinh dầu lấy từ bán thành phẩm phương pháp hóa học phương pháp tổng hợp Ví dụ: vanilin, … Chất thơm để lâu bò biến chất tượng oxy hóa Tốc độ biến chất nhanh hay chậm ảnh hưởng nước, không khí, ánh sáng, kiềm, axit Do chất thơm cần bảo quản lọ sẫm màu, để nơi tối, không nên để gần lửa dễ sinh tượng cháy nổ Axit thực phẩm: Các loại kẹo hoa thường dùng axit thực phẩm để có vò ngon đặc trưng có khả chống hồi đường Tuy nhiên sử dụng axit làm tăng lượng đường chuyển hoá kẹo, cần phải sử dụng liều lượng cho hợp lý cần hạn chế thời gian tiếp xúc axit với đường nhiệt độ cao ¾ Acid citric: dùng cho tấc loại kẹo cứng, kẹo mềm kẹo dẻo ¾ Acid Tactric: lấy từ phụ phẩm sản xuất rượu vang ¾ Acid Lactic: dùng cho loại kẹo sữa Chất tạo bọt: Để trang trí cho loại bánh ngọt, người ta thường dùng chất tạo bọt Chất tạo bọt thường dùng Albumin( có trứng) số protit khác Chất nhủ tương hoá: Chất nhủ tương có tác dụng làm cho cấu trúc dạng nhũ tương bền vững Người ta thường sử dụng chất nhũ tương lexitin - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam Phần II: THỰC TRẠNG NGÀNH BÁNH KẸO NƯỚC TA Bánh kẹo thực phẩm chế biến sẵn dùng ăn uống người, từ trẻ em đến người già thiếu xã hội Trong trình phát triển lòch sử dân tộc, người Việt Nam biết sử dụng nguồn long thực, nguồn nông sản khác đất nước chế biến thành nhiếu dạng bánh kẹo để ăn Có thứ dùng để ăn ngay, thứ để lâu vài ngày, bao gói tốt bảo quản lâu hàng tháng không sâu phân tích đến sản xuất tiêu thụ dạng bánh làm lương thực ăn như: bánh chưng, bánh day, bánh gai, bánh mật, bánh giò, bánh đa; không phân tích sâu dạng bánh ngọt, bánh kem bơ sữa trứng theo dạng bánh sinh nhật … sản phẩm thuộc lónh vực nhà bếp, dạng mẻ nhỏ thủ công, chế biến gắn với cửa hàng ăn uống, khách sạn, làm bánh cửa hàng giải khát Những sản phẩm đề cập bao gồm loại bánh quy, kem xốp, quy kem, kẹo loại, chế biến mang tính chất công nghiệp Thực phân đònh mang tính tương đối, vẩn có không sản phẩm bánh kẹo chế biến theo dạng thủ công, mẻ nhỏ, gia đình Cũng loại thơm ngon tiếng xa gần ca tụng thành sản phẩm mang tính truyền thống vùng như: Chẻ lam Phú Quang Thanh Hoá, kẹo Sìu Châu, kẹo vừng Nam Đònh, kẹo Mè Xững Huế, kẹo Dừa Bến Tre, bánh Đậu Xanh Hải Dương.v.v… Bánh kẹo sử dụng rộng rãi, để ăn ngay, sau bữa cơm có tính tráng miệng, dùng ngày hội lễ, htết đãi bạn bè, làm quà biếu quà tặng đặc biệt dùng dòp cưới xin, đám hỏi, liên hoan ngày tết Nền kinh tế đất nước phát triển, mức sống tầng lớp người dân cải thiện, đặc biệt khu công nghiệp đô thò mức sống tăng nhanh, dẫn tới nhu cầu bánh kẹo tăng lên Mức tăng không đơn số lượng, chủ yếu đòi hỏi chất lượng hình thức bao bì Khi nói thời gian sản phẩm có đưa phục vụ tiêu dùng nhân dân ngành bánh kẹo htuộc diện ngành lâu năm, xét đến trình độ chế biến mang tính công nghiệp ngành bánh kẹo thuộc diện non trẻ so với ngành công nghiệp khác giới Sự non trẻ bao gồm trình độ công nghe äđa phần tình trạng thủ công lạc hậu, sở áp dụng công nghệ tiên tiến ; trang thiết bò chưa đầu tư mức mức thủ công giới, sở trang bò máy móc thiết bò đại; qui mô thường nhỏ bé, sản lượng thấp ; chất lượng, đặc biệt mẫu mã hình thức, cải tiến liên tục, thua so với chủng loại giới - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam Hàng ngoại ngày nhập vào nhiều qua nhiều đường, chủ yếu nhập lậu trốn thuế Hàng nội trước xuất khẩu, có năm lên tới 3600 tấn, chưa có hướng xuất theo lượng lớn, trừ số phía đối tác nước bao tiêu theo liên doanh Sản lượng bánh kẹo sản xuất nước ta năm trước sau, tính theo bình quân đầu người: Bảng 1: NĂM SẢN LƯNG BÌNH QUÂN Kg/người Kg/người 1980 21000 0.3909 1985 27600 0.4600 1989 47100 0.4600 1990 48100 0.7271 1991 48650 0.7262 1992 39526 0.5695 1993 38.463 0.5415 1994 39.615 0.5413 Ghi chú: lấy số liệu báo cáo tổng kết Bộ Công nghiệp nhẹ Nhưng vài sở khác làm thêm bánh kẹo chưa thống kê hết Nếu lấy mốc mức sản xuất năm 1980 để phân tích thấy sản lượng bánh kẹo theo đầu người dao động, cao lúc thấp theo chiều hướng tăng, chậm Nhìn giới, nhiề nước tiêu dùng mức 3-5 kg/người/năm lượng bánh kẹo tiêu dùng nước ta thấp Điều phản ánh mức sống nhân dân ta nghèo Trong nhiều nướcở khu vực Châu Á ASEAN có mức bình quân tổng thu nhập quốc nội (GDP) THEO ĐẦU NGƯỜI NĂM 1992 cao như: Thái Lan, 1404 USD/người; Malaysia, 2601USD/người; Singapore, 15700 USD/người; Inđônêxia, 563 USD/người; Trung Quốc, 423 USD/người; Việt Nam mức 220 USD I NHỮNG THUẬN LI & KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH BÁNH KẸO VIỆT NAM A NHỮNG THUẬN LI Thuận lợi dân số nước ta đông, thò trường tiêu thụ bánh kẹo rộng lớn Đời sống tầng lớp người dân ngày cải thiện nên mức tiêu thụ ngày tăng, có mặt hàng bánh kẹo Đặc biệt dòp teat âm lòch, lễ hội, cưới xin, liên hoan, tổng kết, lượng bánh kẹo dùng nhiều Thuận lợi thứ hai ngành bánh kẹo nước ta nguyên liệu huy động từ sản phẩm nông nghiệp nước như: đường, vừng, laic, - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam tiêu, đậu xanh, gạo nếp, gạo tẻ, sữa tinh dầu; nguyên liệu qua chế biến như: nha, glu cô, loại nước sản xuất đủ sức cung cấp cho nhu càu tăng lên ngành chế biến Một số phải nhập ngoại như: bột mì, bơ, cacao, sôcôla, tinh dầu… số lượng không nhiều Gía thành nguyên liệu nước thấp so với giới, gạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất lợi cạnh tranh phần giá Vốn đầu tư, mặt hàng sản xuất không đòi hỏi phải rộng; kỹ thuật không phức tạp; thời gian chu kì sản xuất ngắn; sản phẩm làm gọn đẹp dễ bảo quản, dễ vận chuyển; qui mô sản xuất nhỏ sản xuất sản phẩm có chất lượng cao; hiệu sản xuất kinh doanh đạt mức khá, chóng thu hồi vốn Sử dụng số lao động chân tay; nhiều công đoạn gói kẹo, gói bánh, lựa chọn nguyên liệu dùng lao động nữ, lao động nước ta dồi dào, giá lao động thấp Đâycũng lợi cạnh tranh nhờ giá thành thấp Với ưu trên, nên hầu khắp tỉnh, thành phố, vùng công nghiệp thò trấn đông dân có xưởng làm bánh kẹo Riêng thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng có nhiều sở bánh kẹo quốc doanh tư nhân hoạt động Mạng lưới chế biến tyrải rộng khắp đất nước đưa thò trường nhiều nhãn mác bná`nh kẹo khác nhau, nhìn chung đa phần thuộc chất lượng trung bình, bẹn bao gói chưa đẹp, kẹo đòa phương có ưu huy động nguyên liệu, tiêu thụ vùng sản xuất, vùng lân cận đòa phương Gía chúng thấp, rẻ hơncác thứ bánh kẹo cao cấp loại, lại phù hợp với túi tiền bà nông dân người lao động có thu nhập thấp Diện tiêu thụ bao gồm thành thò lẩn nôntg thôn, từ người true đến người giànhưng ăn nhiều bánh kẹo cháu nhõ, thiếu niên người đô thò B NHỮNG KHÓ KHĂN Khó khăn lớn ngành bánh kẹo nước ta sở vật chất thấp Rất nhiều xưởng tình trạng thủ công bán giới Công nghệ sản xuất lạc hậu, chất lượng sản phẩm cải tiến đa phần chưa đáp ứng kòp thời so với nhu cầu thò hiếu ngày tăng người tiêu dùng thò trường Những tồn bắt nguồn từ yếu tốcơ chậm chạp đổi công nghệ, chưa mạnh dạn đầu tư trang thiết bò máy móc đại nâng cấp nhà xưỡng, với lí thiếu vốn Nhiều sở nhỏ bé, vốn hạn hẹp, nguồn sinh lợi ít, nên không dám vay ngân hàng Vốn - Trang - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam ngân sách cấp cho dự án đầu tư chiều sâu bò hạn chế, không có, không thuộc diện ưu tiên Chi phí nguyên phụ liệu ngày tăng cao đội giá thành phẩm đầu Vấn đề vệ sinh sản phẩm, vệ sinh công nghiệp không đảm, đủ trang thiết bò để trì, nên yếu tố làm hạn chế phần sức tiêu thụ sản phẩm Đặc biệt chế sản xuất hàng hóa-thò trường hình thành, cạnh tranh ngày gia tăng, yếu ngày lộ rõ làm chokhó khăn trở nên trầm trọng Khó khăn cần nêu ngành bánh kẹo nước ta chòu sức ép ngày lớn mặt hàng bánh kẹo nước nhập vào nước ta đường Đã không sởphải ngưng sản xuất, sản xuất cầm chừng phải chuyển đổi ngành sản xuất Một vài xí nghiệp nhờ có nguồn vốn đầu tư dòa phương tự thân vận động, nở tìm kiếm thò trườngtiêu thụ, nên hàng bán chạy,xí nghiệp trụ vững trước bao trở ngại khó khăn, sâu nghiên cứu nâng cao chất lượng, ý thay đổi mẫu mã hình thức sản phẩm C QUAN HỆ SẢN XUẤT TIÊU THỤ Vấn đề sản xuất ngành bánh tiềm ẩn nhiều khả với 60 sở lớn nhỏ, lại trải rộng khắp miền đất nước Do phần lớn làm thủ công bán giới nên việc tăng sản lượng dễ dàng điều chỉnh; tùy theo tình hình tiêu thụ mà chuyển đổi mặt hàng Nếu xét đơn mặt sản xuất- tiêu thụ lấy mức năm 1980 làm mốc nhòp độ sản xuất có tăng: năm 1985 tăng 2.2 lần, năm 1990 tăng 2.29 lần, năm 1991 tăng 2.32 lần, từ năm 1992 1.88 lần, 1.83 lần năm 1993 1.886 lần năm 1994 Nguyên nhân xảy tình trạng tăng giảm gần từ lí do: năm đầu thơi kì đổi theo chế hàng hoá thò trường nhiều ngành hàng công nghiệp thực phẩm dòp thuận lợi bung ra, có chuyên ngành bánh kẹo mở rộng sản xuất với thành phần kinh tế tham gia Lúc đầu, yếu tố cạnh tranh nảy sinh nên chưa mức độ gay gắt Những năm gần đây, cạnh tranh thò trường nội đòa ngày tăng, cộng thêm tình trạng hàng bánh kẹo nước tràn vào Về chất lượng lúc đầu bánh kẹo ngoại ta, kiểu dáng lạ, hấp dẩn giá bán rẻ, nên hàng hoá ngoại tiêu thụ nhiềuy so với hàng nội Nếu năm 1989 coi năm khởi sắc cho tăng trưởng sản lượng bánh kẹo nội vào thời kì đầu công đổi mới, từ năm 1992 trở xem năm đánh dấu cho cạnh tranh sôi động hàng nội với hành nội gay gắt háng nội với hàng ngoại Với tình trạng chung ngành chế biến bánh kẹo đòa phương quy mô nhỏ tiêu tốn nguyên liệu, xuất thấp, chất lượng sản phẩm - Trang 10 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam đủ kích thích gia tăng nhanh cung.Chính điều đẩy thò trường nước ta vào trạng thái cugn vượt cầu -Trong trạng thái cung vượt cầu đó, để giải thoát cho cung cầu phải có biện pháp kích thích cầu tiêu dùgn nướcvà tìm kiếm thò trường xuất Nhưng hai hướng phải gặp nhiều hạn chế Đối vưói xuất khẩu: Mặt dù vài năm gần nước ta cố gắng xuất đường sang khu vực Iran, Irắc, Lào, Campuchia…, đật khoảng vài chục ngàn /năm Trong năm 2000, nước ta kí số hợp đồng xuất khầu sang nước Trung Đông với khối lượng nhỏ sang Trung quốc-nhưng phải bù lỗ lớn giá thành sản xuất nước cao so với giá xuát khẩu.Theo dự báo thương mại, năm 2000 xuất đường nước ta ước đạt 160 ngần làm giảm đáng kẻ lượng đường tồn kho Đối với tiêu dùng nước: dù tiêu dùng trực tiếp dân cư hay tiêu dùng công nghiệp ( chủ yếu công nghiệp sản xuất bánh kẹo) suy cho tiêu dùng dân cư Mặc dù, xét tổng lượng đường bình quân tiêu thụ đầu người nước ta chưa cao xa đạt đến mức bão hoà, khả hạn chế tăng thu nhạp dân cư, vài năm gần đây, không cho phép đẩy mạnh khả tiêu thò đường nước tăng lên cao -Có thể thấy cầu đường tiêu thụ dân cư phụ thuộc chặt chẽ vào mức thu nhập chi tiêu Tiêu dùng theo khu vực chia thành nhóm tiêu Đơn vò: kg/người/tháng Tổng số Khu vực T.thò Nông thôn 0.33 0,24 0,11 0,28 Nhóm chi tiêu 0,10 0,19 0,27 0,34 0,42 1.Đường 0,26 0,09 0,04 0,07 0,08 0,10 0,14 mật 2.Bánh mức kẹo So sánh khu vực đối tượng (lần) 0,73 0,37 0,70 1,25 1,56 1.Đường mật 0,73 0,5 0,87 1,25 1,75 2.Bánh mức kẹo Nguồn số liệu điều tra mức sống dân cư 1997-199-TCTK Theo số liệu cho thấy, mức tiêu thụ dân cư khu vực nông thôn 0,73 lần so với khu vực thành thò đường mật sản phảm bámh,mức kẹo Về mức tiêu dùng theo tiêu: Đối với tiêu dùng đường, mật - Trang 33 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam mức tiêu dùng nhóm thu nhập cao gấp 4,2 lần so với nhóm thu nhập thấp ; đồng thời chênh lệch ề tiêu dùng nhóm nhau; tiêu dùng bánh mức kẹo mức tiêu dùng nhóm cao so với nhóm thấp 3,5lần, khoảng cách mức chênh lệch mức tiêu dùng lại có xu hướng mở rộng theo mức tăng thu nhập Điều phần giải thích cấu tiêu thụ đường giai đoạn 19912000 Trong mối quan hệ mức tăng thu nhập mức tưang tiêu thụ đường dân cư ( bình quân theo đầu người ), theo số liệu điều tra cho thấy, để tăng 1% tiêu thụ đường thu nhập cần tăng 2,26% Tuy nhiên, cần lưu ý thu nhập cao chi tiêu cho đường so với thu nhập giảm, nghóa để tăng 1% tiêu thụ đường mức thu nhập cao cần tăng cao mức 2,26% II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ ĐƯỜNG NIÊN VỤ 20012002:(Tin từ internet) Vụ sản xuất mía đường 2001-2002, diện tích mía nước có 320.000 (tăng 17.000 so với vụ trước) Năng suất bình quân đạt 50 tấn/ha, sản lượng đạt 16 triệu (tăng gần triệu so với vụ trước) Cả nước có 43/44 Nhà máy với tổng công suất ép 82.800 TMN (Nhà máy đường Đồng Xuân nâng cấp), dự kiến ép khoảng 8,5 triệu (đạt > 70% công suất thiết kế), sản xuất đường cơng nghiệp 760.000 (trong có 300.000 đường tinh luyện (RE) 460.000 đường khác), sở thủ công sản xuất khoảng 300.000 (qui đường trắng) Tổng sản lượng đạt khoảng triệu A Kết sản xuất vụ 2001-2002: Sản xuất đường cơng nghiệp: - Tính từ đầu vụ đến hết tháng năm 2002, sản lượng mía ép công nghiệp đạt 8.385.739 tấn, sản xuất 754.487 đường (tăng 18% so kỳ năm 2001) Cơ cấu sản phẩm sau: Đường luyện: 299.000 tấn, đường loại khác: 455.487 tấn.Trong đó: + Miền Bắc: Sản lượng mía ép 2.833.720 tấn, sản xuất 271.585 đường (tăng 3,5% so với kỳ năm 2001) + Miền Trung Tây Nguyên: Sản lượng mía ép 1.596.761 tấn, sản xuất 154.733 đường (tăng 43,5% so với kỳ năm 2001) + Miền Nam: Sản lượng mía ép 3.955.258 tấn, sản xuất 328.169 đường (tăng 21,2% so với kỳ năm 2001) - Trong tháng năm 2002, Công ty sản xuất là: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nam Quảng Ngãi, Tuy Hoà, KCP Phú Yên, Ninh Hoà, Phan Rang - Trang 34 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam ước sản lượng đường đạt khoảng gần 5.000 Dự kiến tổng sản lượng đường công nghiệp vụ đạt 760.000 Sản xuất đường thủ công: Do giá đường cao nên sở thủ công vào sản xuất sớm cạnh tranh mua mía với nhà máy: Tính đến hết tháng 4/2002, sản lượng mía ép thủ cơng khoảng 4,5 triệu tấn, sản lượng đường thủ công đạt 280.000 Các sở sản xuất đường thủ cơng tận dụng mía cuối vụ, ước sản xuất tháng 20.000 Dự kiến sản lượng đường thủ công vụ đạt 300.000 Một số nhận xét chung: Vụ sản xuất 2001-2002, nhà máy đường làm chủ công nghệ kỹ thuật, cố hỏng hóc giảm, hiệu suất tổng thu hồi đạt cao vụ trước, sản phẩm đường đạt tiêu chuẩn chất lượng, thị trường chấp nhận Về nguyên liệu, khó khăn vốn nên việc phát triển giống mía mới, mía tốt thích hợp chậm, việc đầu tư cho chăm sóc, thâm canh, tưới cho mía nhiều hạn chế, suất, chất lượng mía thấp so với tiềm năng, dẫn đến giá thành nguyên liệu mía cao Nhiều nhà máy thiếu ngun liệu chưa có vùng nguyên liệu ổn định, vững chắc, nên có tượng tranh mua, đẩy giá mía nguyên liệu lên cao B Tình hình tiêu thụ đường khó khăn đường nhập lậu: Tình hình tiêu thụ: - Vụ sản xuất 2000-2001 giá bán đường cao cung thiếu so với cầu, nên nhà máy đường khu vực Đồng Sông Cửu Long vào sản xuất sớm từ tháng 8/2001 đến tháng 10/2001 47.000 bổ sung vào lượng đường tiêu thụ tháng giáp hạt khơng có đường tồn chuyển sang vụ 2001-2002 Lượng đường tiêu thụ từ tháng 11/2001 đến tháng 4/2002 426.000 tấn, trung bình 71.000 tấn/tháng - Tình hình tiêu thụ tháng năm 2002: + Sản lượng đường tồn từ tháng năm 2002 chuyển sang: 239.364 + Sản xuất tháng năm 2002: 96.975 + Tiêu thụ tháng năm 2002: 55.429 + Tồn kho đến hết tháng năm 2002:280.910 - Trang 35 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Vieät Nam Do lượng đường nhập lậu từ biên giới, nên tình hình tiêu thụ tháng năm 2002 đạt 55.429 thấp lượng đường tiêu thụ trung bình tháng qua 15.571 tấn/tháng - Về giá bán: Các tỉnh đồng Sông Cửu Long giá giảm tháng 2, 5.300-5.400 đ/kg, tỉnh Miền Bắc từ 5.400-5.500 đ/kg, Miền Trung Tây Nguyên 5.500-5.600 đ/kg Nguyên nhân giá bán đường xuống tất nhà máy vào sản xuất, đường tồn kho nhiều đường nhập lậu vào tỉnh phía Nam qua biên giới Tây Nam - Về giá mua mía: Các tỉnh Đồng Sơng Cửu Long giá mua mía cao từ 340.000-350.000đ/tấn (10 CCS, ruộng) Nhà máy tranh mua, đẩy giá mía lên cao Giá mua mía Nhà máy Miền Bắc ổn định từ 220.000 đến 240.000 đ/tấn (10 CCS, ruộng), Miền Trung Tây Nguyên từ 260.000 đến 280.000 đ/tấn (10 CCS, ruộng), số Nhà máy Cam Ranh, Ninh Hoà mua đến 305.000 đ/tấn (10 CCS, ruộng) Dự kiến cung, cầu đường năm 2002: Tính đến hết tháng 4/2002: - Tồn kho Công ty, Nhà máy đường: 280.910 - Tồn kho Công ty kinh doanh đường (Công ty thực phẩm Miền Bắc, Công ty thực phẩm cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Cơng ty XNK Ngũ Cốc): 50.000 - Tồn kho thị trường: 20.000 - Sản xuất tháng 5: 5.000 Như vậy, tổng lượng đường tồn kho để tiêu dùng từ tháng đến tháng 10/2002 355.910 Tiêu dùng tháng, bình quân tháng 60.000 Nếu xét nhu cầu tháng nắng nóng mùa hè nhu cầu dịp Tết Trung thu thiếu chút ít, Nhà máy đồng Sơng Cửu Long vào vụ 2002-2003 sớm nước lũ, nên lượng đường cân đối cung cầu Những khó khăn đường nhập lậu: Theo báo cáo Công ty thực phẩm công nghệ TP Hồ Chí Minh Cơng ty Mía đường Cần Thơ lượng đường nhập lậu ngày khoảng 1.000 nên ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ Công ty đường nước, trước ngày bán khoảng 300-400 tấn, tiêu thụ 60-70 tấn/ngày (bằng 17,5%) Giá bán đường nhập lậu 4.460 đ/kg (trốn thuế), thấp giá bán đường nội địa 1.000 đến 1.200 đ/kg, giá bán - Trang 36 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam bn đường kính trắng nội địa 5.500-5.700 đ/kg, buộc Cơng ty đường phải hạ giá bán xuống 5.300-5.400 đ/kg mà tiêu thụ chậm Hiện nay, theo khảo sát lượng đường tập kết kho dọc biên giới phía nam lớn, khơng có biện pháp ngăn chặn nhập lậu vào nước làm tồn đọng đường nhà máy, ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh khả khấu hao trả nợ nhà máy C Dự kiến sản xuất, kinh doanh niên vụ 2002-2003: Theo báo cáo Công ty, Nhà máy đường, diện tích mía nước đạt khoảng 340.000 ha, diện tích vùng nguyên liệu Nhà máy 241.227 ha, diện tích ký hợp đồng đầu tư 158.677 ha, dự kiến sản lượng ép cơng nghiệp đạt 11.970.200 mía, sản xuất 1.082.500 đường, kinh nghiệm qua vụ cho thấy, sản lượng thực tế so với số đăng ký đạt khoảng 80%, sản lượng mía ép niên vụ 2002-2003 đạt khoảng 9,5 triệu tấn, dự kiến nhà máy sản xuất khoảng 850.000 đường, sản lượng đường thủ công khoảng 300.000 tấn, tổng sản lượng đường niên vụ 20022003 đạt 1,1 triệu Cân đối cung cầu tiêu dùng nước, lượng đường thừa khoảng gần 200.000 tấn, cần có phương án xuất Để vụ 2002-2003 vụ sản xuất có hiệu quả, Tổng Cơng ty, Cơng ty mía đường cần rà sốt lại tình hình sản xuất, nơi thiếu nguyên liệu phải trồng bổ sung để đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định, lâu dài thông qua việc ký hợp đồng kinh tế với nông dân để tránh tượng tranh mua, đẩy giá nguyên liệu lên cao Đồng thời, phải sử lý tốt khâu sản xuất, từ trồng, chăm sóc đầu tư thâm canh, để tăng suất - chất lượng mía, từ hạ giá thành ngun liệu, đảm bảo giá mua mía nguyên liệu từ 200.000-220.000 đ/tấn (10CCS, ruộng) Xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán quản lý công nhân vận hành vị trí chủ chốt, có biện pháp tiết kiệm nguyên, nhiên liệu khâu chế biến, cải tiến bước khâu tiêu thụ, bán hàng đến tận tay người tiêu dùng, góp phần hạ giá thành sản phẩm đường Tình hình thị trường đường thời gian qua dự báo ngày tới Hơn bốn tháng qua, giá đường thị trường giới giảm mạnh Tại Ln Đơn, gía đường trắng giao hai tuần đầu tháng 5/2002 195 USD/tấn, giảm 25,8% so với tháng 1/2002 Còn tháng 4/2002, giá đường trắng đường thô thị trường giới giảm nhanh, giá đường trắng có tốc độ giảm nhanh Mức giá đường trắng thị trường Luân Đôn vào đầu tháng 197-203 USD/tấn, đến tháng 193-196 USD/tấn, đến cuối tháng tiếp tục giảm 185-188 USD/tấn, giảm 22,27 USD/tấn so với giá bình quân tháng trước Tại thị trường New York, giá đường thô phổ biến khoảng 122-136 USD/tấn, giảm 5,8 USD/tấn so với tháng 3/2002; Giá đường thô Braxin tháng giao động khoảng 127-151 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tháng 3/2002 Nguyên nhân làm cho giá đường thô giới giảm chủ yếu dự đoán sản lượng đường giới niên vụ - Trang 37 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam 2001/02 tăng 4,5 triệu so với vụ trước, lên 135,9 triệu cao nhu cầu tiêu thụ tới 4,5 triệu Sản lượng đường số nước sản xuất chủ yếu dự kiến tăng mạnh Chẳng hạn Braxin, dự đoán sản lượng đường nước niên vụ 2001/02 (Từ tháng 9/01 – Tháng 8/2002) tăng 1,4 triệu so với vụ trước, lên 18,7 triệu (quy đường thô) Xuất đường nước tháng đầu năm 2002 ước tính đạt 2,748 triệu tấn, tăng 18% so với kỳ năm trước Tại Thái Lan sản lượng đường tháng đầu năm niên vụ 2001/02 ước tính đạt 2,997 triệu tấn, tăng gần 11% so với kỳ vụ trước Xuất đường nước qúi 1/2002 ước tính tăng tới 23,2% so với quý 1/2001, lên 1,012 triệu tấn, xuất đường trắng đạt mức cao kỷ lục 142.000 tấn, tăng 55% Giá đường giới giảm phần ảnh hưởng đến thị trường đường nước Mặc dù nhu cầu đường cho giải khát, nguyên liệu làm bánh kẹo, đồ uống tăng, song giá đường giới thấp, tình trạng nhập lậu đường tiếp diễn làm giá đường nước giữ mức ổn định giảm nhẹ Đường RE dao động mức 6.000 – 7.000 đ/kg, chợ Tuần Chánh Chiếu – T.P Hồ Chí Minh, giá bán buôn đường giảm 50-100 đ/kg, đường RE (loại gói kg) xuống 6.950 đ/kg (đường Khánh Hội), 7.000 đ/kg (đường Biên Hồ), RE Bourlbon Juna 6.400 đ/kg, đường RS 5.850 đ/kg, đường kết tinh vàng 5.750 đ/kg Theo báo cáo số công ty thực phẩm công nghệ, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam qua biên giới Tây Nam ngày khoảng 1.000 ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ đường công ty kinh doanh sản xuất đường nước Giá đường nhập lậu khoảng 4.460 đ/kg (do trốn thuế), thấp giá bán đường nội địa từ 1.000 đến 1.200 đ/kg Tình trạng làm cho việc tiêu thụ đường nhà máy đường nước gặp khó khăn Để hạn chế lượng đường nhập lậu tạo điều kiện để doanh nghiệp nước tiêu thụ đường, vừa qua, văn phòng Chính phủ có cơng văn số 2524/VPCPOKTTH thơng báo ý kiến Phó thủ tướng Nguyễn Cơng Tạn việc tạm thời cấm nhập loại đường Hiện tại, lượng đường nhập lậu chủ yếu theo tuyến biên giới Tây Nam, xuất đường nhập lậu qua cửa Móng Cái (Quảng Ninh) Hải quan phát thu giữ gần 16 đường trắng Thái Lan Tại công văn này, Phó thủ tướng đạo: Bộ Thương mại phối hợp với Tổng cục Hải quan ngành chức thuộc tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường công tác quản lý nghiêm trường hợp nhập lậu đường Bộ Nông nghiệp PTNT cần đạo cụ thể để ngành mía đường tổ chức lại sản xuất, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước tạo cạnh tranh với hàng nhập Các tỉnh cần đầu tư tạo vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm tiêu thụ sản phẩm sở hợp đồng kinh tế Trong thời gian tới, thị trường đường giới dự đốn có dấu hiệu tích cực: Chính phủ Thái Lan định tăng hạn ngạch tiêu thụ đường trắng nước lên mức 1.82 triệu năm 2002, tăng 4% so với hạn ngạch năm 2001; nhu cầu nhập đường Nga tăng mạnh, dự đoán khoảng 500.000 – 700.000 tấn/tháng tháng 6/2002, chủ yếu đường thô; - Trang 38 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam Trung Quốc nhập 1,76 triệu đường năm 2002 theo yêu cầu WTO Nói chung, nhập đường giới năm 2002 dự đoán tăng 3,4% so với năm trước Đây nhân tố làm giá đường giới vững lên thời gian tới Tuy nhiên, thị trường đường nước, lượng đường nội địa sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng lên vào mùa hè Nếu hạn chế tình trạng nhập lậu đường qua biên giới, giá đường nước giữ mức ổn định tuần qua III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ ĐƯỜNG NIÊN VỤ 20032004: Tình hình quốc tế: Tổ chức đường quốc tế (ISO) dự đoán giá đường giới trì mức thấp tháng ISO cho biết, lần sản lượng đường giới niên vụ 2003-2004 giảm xuống năm qua, đường sản xuất cao nhu cầu, lượng đường tồn kho toàn cầu tăng Theo ISO, nhu cầu thị trường trì trệ tháng 1/2004 khách mua đường chủ chốt giới Nga đứng ngồi khơng có lợi mua đường Khả Trung Quốc nhập nhiều đường năm 2004 tồn kho đầu vụ thấp, sản lượng giảm tiêu thụ tăng cao hy vọng thị trường nhập đường giới Lượng tồn kho đường lớn Braxin - nước sản xuất đường lớn giới - tiếp diễn vụ (bắt đầu từ tháng tháng 5/2004) Tất yếu tố gây áp lực tới giá đường giới Ngồi ra, giá cước phí vận tải tăng ảnh hưởng đến nhu cầu mức giá trả từ nhà nhập tăng lên tháng gần đây, bất chấp giá đường giới thấp Cước phí vận tải tiếp tục tăng ảnh hưởng đến nhu cầu nhập số thị trường nhạy cảm Triển vọng bội thu niên vụ 2004-2005, điều kiện khí hậu thuận lợi, nhu cầu nội địa trì trệ ảnh hưởng tới giá đường Braxin khiến lượng đường xuất từ nước dồi Tình hình nước: Ngân hàng Nhà nước vừa có Cơng văn số 232 đạo ngân hàng thương mại không cho nhà máy đường vay vốn để đầu tư máy, dây chuyền sản xuất sản phẩm sau đường bên cạnh đường chưa có ý kiến Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn Hiện doanh nghiệp đường có phong trào đầu tư thêm nhà máy sản xuất sản phẩm sau đường-mía (ván ép từ bã mía, bánh, kẹo, cồn…) để khép kín quy trình sản xuất Tuy nhiên có nhà máy đời lại thiếu - Trang 39 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Vieät Nam nguyên liệu hoạt động Với sản xuất cồn từ mật ri, theo chuyên gia, dây chuyền chế biến cồn hiệu có đủ nguyên liệu để sản xuất triệu lít/năm Chỉ có nhà máy đường cơng suất ép 6.000 mía/ngày đủ nguyên liệu cho dây chuyền phần lớn nhà máy đường Việt Nam có cơng suất ép 1.000-2.000 mía/ngày Do muốn chế biến cồn phải 2-3 nhà máy đường nên đầu tư phân xưởng chế biến cồn Ơng Lê Văn Tam, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết Hội nghị toàn thể Hiệp hội vừa qua Khi cung nước ln vượt cầu, ngành mía đường lấn bấn trước hai lối thoát: hạn chế sản lượng hay xuất số dư thừa? phương án xuất lựa chọn Sẽ có cơng ty cổ phần Hiệp hội đời để lo việc Hiệp hội Mía đường cho biết, theo đăng ký 44 nhà máy, công ty đường nước, sản lượng đường công nghiệp năm 2003 đạt 962.000 Cộng với lượng sản xuất thủ công (khoảng 200.000 tấn), 156.500 đường tồn kho từ vụ trước, tổng cung 1,2 triệu So với nhu cầu tiêu dùng nước, ngành mía đường dư thừa 200.000-300.000 đường • Nhiều doanh nghiệp đường khổ thiếu vốn (13/2/2004) Theo Tổng cơng ty mía đường VN, bước vào đầu vụ doanh nghiệp sản xuất nước phải chấp nhận bán đường với giá thấp nhằm giải tạm thời vấn đề thiếu vốn Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng thị trường, Tổng cơng ty mía đường VN cho rằng, khó khăn lớn mà hầu hết doanh nghiệp ngành mía đường gặp phải khơng có tiền để đầu tư Để tiếp tục trì sản xuất, công ty buộc phải bán sản phẩm thị trường với khối lượng lớn, giá thấp Chỉ tính riêng tháng 1, lượng đường bán thị trường đạt 130.000 tấn, (trong bình quân năm 2003 đạt 90.000 tấn/tháng) Trong giá đường xuống thấp cơng ty kinh doanh mía đường lại phải trả tiền mua mía cho nơng dân với giá cao Hiện giá đường bán lẻ đại lý Hà Nội mức 6.500-8.000 đồng/kg giá đường thực tế mà doanh nghiệp chào hàng dao động mức 3.800-4.700 đồng/kg Cụ thể, giá đường kính bán bn cuối năm ngối mức 4.000-4.500 đồng/kg đến đầu tháng giảm xuống 3.800-4.000 đồng/kg Trong giá mía nhìn chung giữ mức 180.000-200.000 đồng/tấn mía ruộng Riêng mía bán hộ tỉnh Sơn La, tính thời điểm lên tới 275.000 đồng/tấn Để tránh nạn đầu tích trữ đường giúp nhiều doanh nghiệp khỏi bù lỗ, Hiệp hội mía đường VN đưa số biện pháp tạm thời nhằm giữ giá đường ổn định theo khung giá chung Theo đó, giá đường thơ 3.500-3.700 đồng/kg, đường vàng (RS) 4.000-4.500 đồng/kg, đường trắng (RE) 4.7005.000 đồng/kg trở lên Ngoài ra, thời gian tới, công ty phải tăng giá - Trang 40 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam bán giữ nguyên giá mua mía gốc để đảm bảo thu nhập cho người nông dân ♦Nhiều nhà máy đường thiếu mía phải nghỉ hoạt động (17/3/2004) Hiện khu vực miền Đơng có 2/3 số nhà máy đường phải ngừng sản xuất sớm hai tháng hết mía Có nhà máy phải kết thúc vụ sản xuất từ cuối tháng 2, vụ trước tháng đầu tháng Do thiếu mía nên nhà máy phải tăng giá để tranh mua, mua mía ngồi vùng ngun liệu Nếu cộng chi phí vận chuyển giá mía nhà máy lên đến 300.000 đồng, chí 400.000 đồng/tấn Theo ước tính nhà máy đường, vụ sản xuất 2003-2004 phía Nam sản lượng mía giảm 1520% so với mùa 2002-2003 Nguyên nhân vụ trước giá giảm mạnh khiến nông dân bỏ mía chuyển sang trồng mì, cao su Một cơng ty chuyên sản xuất đường tinh luyện (RE) cho biết làm thủ tục để xin nhập khoảng 20.000 đường thơ (phải chịu thuế suất 35%) để có ngun liệu sản xuất đường RE dùng cho chế biến công nghiệp sữa, nước giải khát • Giá đường giảm, nhiều DN phải bán ''đường non'' (6/6/2004) Từ tháng 12/2003 đến nay, dù nhu cầu tiêu thụ đường cao giá đường nước lại giảm Nhiều nhà máy dù bước vào vụ sản xuất phải bán đường thấp giá thành, thiệt hại khơng cho nhà máy mà ảnh hưởng đến sản xuất thị trường phân phối Đây điểm nóng Bộ Thương mại vừa đưa họp thị trường nước Nguyên nhân hầu hết nhà máy đường gặp khó khăn tài tồn đọng từ năm trước, thiếu vốn hoạt động kinh doanh, bị sức ép phải trả tiền mua mía cho nơng dân chi phí cho sản xuất nên phải bán với lượng đường lớn, chí phải bán ''đường non'' cho nhà kinh doanh Giá bán bn đường kính đầu tháng 11/2003 4.000 - 4.500 đồng/kg đến tháng 1/2004 3.800 - 4.000 đồng/kg giá mua mía nơng dân nhìn chung giữ mức 180.000 - 200.000 đồng/tấn mía 10 CCS ruộng, có nơi Sơn La, giá mua mía lên tới 275.000 đồng/tấn Giá đường thấp nên xuất tình trạng nhiều DN kinh doanh tiêu thụ đường thời gian tăng cường thu mua dự trữ đường Khác với diễn biến năm trước, lượng đường bán từ đầu vụ lớn, riêng tháng vừa qua đạt 130.000 tấn, bình quân tháng năm 2003 đạt 90.000 tấn/tháng Trước tình hình trên, Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có họp với cơng ty, nhà máy đường nước nhằm thống số biện pháp bình ổn thị trường Trước hết giữ giá đường ổn định theo khung giá chung: đường thô: 3.500 - 3.700 đồng/kg, đường vàng (RS): 4.000 -4.500 đồng/kg, đường trắng (RE): 4.700 - 5.000 đồng/kg trở lên; Từng bước kéo giá lên để giảm lỗ - Trang 41 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam giữ giá mua mía, bảo hộ cho nơng dân trồng mía Ngồi ra, Hiệp hội nhà máy bàn cách phối hợp với công ty kinh đoanh đường lớn để ký hợp đồng bán đường ứng vốn cho nhà máy chịu lãi suất theo lãi suất ngân hàng, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường tình hình tiêu thụ đường để có biện pháp mạnh có nhà máy cố tình bán đường giá sàn cam kết Dự báo thị trường đường giới năm 2004, Bộ Thương mại nhận định, sản lượng đường giới vụ 2003 - 2004 đạt 147 triệu tấn, giảm triệu so với niên vụ trước Sản lượng EU, Trung Quốc, Ấn Độ giảm, Trung Quốc sương giá nên dự báo suất đường giảm 8%, sản lượng ước có 9,6 triệu tấn, nhu cầu 12 triệu Như vậy, Trung Quốc phải nhập 1,5 triệu đường, Indonesia phải nhập1,5 triệu đường năm Hiện có vùng Trung Nam Brazil mùa vận chuyển xa phí cao nên ảnh hưởng đến khả xuất Việt Nam Do vậy, biện pháp giữ giá sàn Hiệp hội Mía đường cần thiết; nhiên, ngành Đường cần có giải pháp hỗ trợ từ phía Chính phủ khoanh nợ, tiếp tục cho vay để trì sản xuất, đảm bảo tồn kho, lưu thông tiến độ để giữ vững giá đường IV DỰ BÁO NHU CẦU ĐƯỜNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010: Theo dự báo Nông nghiệp phát triển nôn thôn nhu cầu tiêu thụ đường từ năm 2010 sau: - Mức thấp: tốc độ tăng mức bình quân cho giai đoạn 6%/ năm, tổng nhu cầu tiêu thụ năm2005 990.000 tấn, nhu cầu tiêu thụ bình quân đầu người đạt 11,8 kg/người/năm; năm 2010, tổng nhu cầu đạt 1.428.000 tấn, tiêu dùng bình quân đầu người đạt15,7 kg/người/năm - Mức cao: Tốc độ tăng nhu cầu giai đoạn đạt 10%/năm Đưa tổng nhu cầu vào năm 2005 lên 1.240.000 tấn, nhu cầu tiêu thụ bình quân đầu người đạt 14.7 kg/người/năm: năm 2010, tổng nhu cầu tiêu thụ 1.997.000 tấn, nhu cầu tiêu thụ bình quân đạt 22,02 kg/người/năm Dự báo sản xuất tiêu thụ đường đến năm 2010 Đơn vò: 1000 Các mục 2000 2005 2010 6,5 6,8 6,0 Tăng trưởng GDP(%) 1.950 1.498 1.070 Sản lượng 5,40 5,59 7,30 Tốc độ tăng (%) 1.428 990 760 Nhu cầu tăng mức 6%/năm 1.997 1.240 Nhu cầu tăng mức 10%/năm 760 -268 đến 90 đến 240 Khối lượng dư thừa 569 1.240 Nguồn: Báo cáo nông nghiệp phát triển nông thôn, 1999 Trong dự báo nông nghiệp phát triển nông thôn, tốc độ tăng trưởng GDP xác đònh chưa hợp lý Đặc biệt, phương án II, dự báo - Trang 42 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam tốc độ tăng nhu cầu tiêu dùng trung bình 10%/năm giai đoạn cao Hơn nữa, dự báo tốc độ tăng trưởng GDP theo hai giai đoạn 20002005 2006-2010 khác nhau,trong dự báo nhu cầu tiêu dùng dự báo chocả giai đoạn 2000-2010, điều làm cho kết dự báo thiếu xác - Thực tế sản xuất tiêu thụ đường giai đoạn 1991-2000 cho thấy: + Trong giai đoạn 1991-1995, tốc độ tăng sản xuất 6,85%, tương đương tốc độ tăng nhu cầu tăng 6,8%/năm, tương quan sản xuất tiêu dùng bò cân đối, cung không đáp ứng đủ cầu Chúng ta phải nhập lượng đường lớn từ nước khu vực, nhập đường từ 1991 đến 1995 343.000 tấn, trò giá 123 triệu USD; giai đoạn 1996-2000, nhập 251.000 trò giá 66 triệu USD + Trong giai đoạn 1996-2000, với việc phát triển trương trình mía đường quốc gia, dản lượng đường tăng nhanh liên tục năm qua Tốc độ tăng sản xuất bình quân năm đạt mức 9,5%/năm, nhu cầu tiêu dùng giai đoạn đạt bình quân 5,6%/năm Có thể nói giai đoạn 1996-2000, ngành công nghiệp mía đường nước ta có bước nhảy lớn, không đáp ứng đủ mà vượt so với nhu cầu tiêu thụ nước + Qua kết hai điều tra mức sống dân cư tổng cục thống kê năm 1993 năm 1998 cho thấy, suốt khoãng thời gian từ 19911999, tỷ trọng tiêu dùng trực tiếp dan cư với tiêu dùng cho sản xuất công nghiệp không thay đỏi nhiều, trung bình tiêu thụ đường trực tiếp giai đoạn 1991-1999 chiếm khoãng 34,6% tổng nhu cầu tiêu thụ Căn vào môi quan hệ tốc độ tăng GDP tốc độ nhu cầu tiêu thụ đường hai điều tra mức sống dân cư năm 1993 năm 1998 tổng cục thống kê, thấy 1% tăng trưỏng GDP tốc độ tăng nhu cầu đường 0.93% + Cùng với phát triển kinh tế, ngành công nghiệp có bước phát triển lớn, phải kể đến ngành công nghiệp sản xuất bánh kẹo, rượu bia nước giải khát… tăng 125000tấn Dự báo từ đến 2010, ngành công nghiệp phát triễn với tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu ngày tăng toàn xã hội + Về khả xuất khẩu, theo dự báo tổ chức mía đường giới, niên vụ 1999/2000 sản lượng mía đường thé giới giảm so với niên vụ trước dp sảm xuất Braxin giảm 12% 19,1 triệu - Trang 43 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam • Dự báo nhu cầu tiêu thụ: Phương án II: 7,6 7,3 6,7 Tăng trưởng GDP 1.633,0 1.159,0 834,0 Nhu cầu 107,1 106,8 105,8 Tốc độ tăng trưởng Tiêu thụ đường phân theo vùng kinh tế 1.633,0 1.159,0 834,0 Tổng nhu cầu 295,0 209,4 150,6 1.Đồng sông Hồng 141,8 100,6 72,4 2.Đông Bắc 29,1 20,6 14,9 3.Tây Bắc 148,0 105,1 75,6 4.Bắc Trung 156,8 111,3 80,1 5Nam Trung 52,3 37,0 26,7 6Tây Nguyên 366,2 260,0 187,0 7.Đông Nam Bộ 443,8 315,0 226,7 8.ĐB sông Cửu Long - Trên sở thực tế mối quan hệ thu nhập dân cư tiêu dùng đường trực tiếp từ năm 1991 đến 2000, dự báo nhu cầu đường tiêu thụ trực tiếp giai đoạn 2000-2005 tăng bình quân khoảng 4,85%/năm, chiếm 34,8% tổng nhu cầu ; giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 4,1%/năm, chiếm 32,9% tổng nhu cầu… Do vậy, dự báo cấu tiêu thụ đường đến năm 2010 sau: Cơ cấu tiêu thụ đường (theo lónh vực tiêu dùng) 2000 2005 2010 Phương án I 1.439,0 1.112,0 834,0 Tổng nhu cầu (tấn) 473 387 306 Tiêu dùng trực tiếp (tấn) 32,9 34,8 36,7 (tỷ lệ) 966 725 Tiêu dùng cho sản xuất (tấn) 528 67,1 65,2 63,3 ( tỷ lệ) 15,87 13,22 10,71 Tổng tiêu thụ bình quân (kg/n/năm) Phương án II Tổng nhu cầu (tấn) 1.633,0 1.159,0 834,0 Tiêu dùng trực tiếp (tấn) 537 403 306 (tỷ lệ) 32,9 34,8 Tiêu dùng cho sản xuất (tấn) 36,7 1.096 756 528 ( tỷ lệ) 67,1 65,2 63,3 Tổng tiêu thụ bình quân - Trang 44 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam (kg/n/năm) 10,71 13,78 18,0 Qua dự báo cấu tiêu thụ đường phương án I phương án II thấy từ đến năm 2010, tiêu dùng dường trực tiếp có mức tiêu thụ dường thấp Nếu năm 2000 tiêu dùng trực tiếp bình quân phương án I 3.95 kg/người/năm, năm 2005 4.60 kg/người/năm năm 2010 7.2 kg/người/năm, tương ứng phương án II 3.93 kg/người/năm, 4.79 kg/người/năm 5.92 kg/người/năm Có thể thấy kinh tế ngày phát triển, thu nhập người dân tăng lên, đời sống người dân ngày nâng cao nhu cầu đường cho tiêu thụ trực tiếp tăng chậm, thay vào sản phẩm công nghiệp sản xuất từ đường như: Sữa, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát… Đồng thời tiêu đưòng cho sản xuất công nghiệp gia tăng với nhòo độ cao so với tiêu dùng trực tiếp dân cư Từ phương án dự báo tiêu dùng đường so với sản lượng đường nước cho thấy giai đoạn 2000 2010, Việt Nam chuyển sang thời kì xuất đường giá thành chất lượng đường cải thiện tốt Tuy nhiên qui mô xuất có tể không lớn, khả tăng tiêu dùng đường nước uyê cầu dự trữ đường thời kỳ lên cao với khả tăng trưởng nhanh khing tế (phương án II) Cân đối khả sản xuất tiêu dùng dường xuất đường: Phương án I 1.Sản xuất 2.Tiêu dùng nước 3.SX – TD nước Trong đó: Xuất Tồn kho Phương án II 1.Sản xuất 2.Tiêu dùng nước 3.SX – TD nước Trong đó: Xuất Tồn kho 2000 2005 2010 1070,0 834,0 236,0 160,0 76,0 1489,0 1017,0 481,0 331,0 150,0 1950,0 1316,0 634,0 434,0 200,0 1070,0 834,0 236,0 160,0 76,0 1489,0 1060,0 437,0 237,0 200,0 1950,0 1495,0 455,0 175,0 280,0 - Trang 45 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam IV CÁC CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG: Công ty mía đường – Nông nghiệp & phát triển Nông thôn 5B Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Công ty đường Khánh Hội Minh 147Bis Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Công ty cổ phần đường Lam Sơn Số 4, TT Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Công ty đường Quãng Ngãi Nguyễn Chí Thanh, Thò xã Quãng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Tổng công ty mía đường II 34 – 35 Bến Vân Đồn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Công ty đường Bình Dương Võ Minh Đức, Phường Phú Thọ, Thò xã Thủ Dầu Một Công ty cổ phần đường Biên Hoà An Bình, Thành phố Biên Hoà - Trang 46 - Seminar: Tình hình sản xuất & Tiêu thụ Đường Bánh kẹo Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trần Bá Hiên, Đường Bánh keo Bộ Thương mại, Dự báo nhu cầu thò trường nước số mặt hàng chủ yếu thời kỳ 2001 – 2010 - Trang 47 - ... biệt chế sản xuất hàng hóa-thò trường hình thành, cạnh tranh ngày gia tăng, yếu ngày lộ rõ làm chokhó khăn trở nên trầm trọng Khó khăn cần nêu ngành bánh kẹo nước ta chòu sức ép ngày lớn mặt hàng... ngồi Đây cơng ty có lợi cơng nghệ thành lập, Cơng ty liên doanh Vinaboco- Kotobuki sản xuất bánh cookies bánh bích quy chủ yếu phục vụ xuất nên chiếm 1% thị truờng nước; Công ty liên doanh sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình sản xuất và tiêu thụ đường bánh kẹo ở việt nam, tình hình sản xuất và tiêu thụ đường bánh kẹo ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay