Kịch bản thảo luận môn kế toán quản trị TMU

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 13:37

Hội đồng quản trị trường học dân lập Marie Curie School đang xem xét việc mua một số xe ô tô buýt cỡ nhỏ để đưa đón học sinh tới trường. Năm tuyến xe buýt học sinh của trường là ở khu vực thưa dân nên các xe buýt cỡ lơn của những tuyến này không được sử dụng hết công suất. Chủ tịch hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Lan đã ra quyết định triệu tập cuộc họp với trưởng phòng tài chính – ông Đỗ Văn Minh, trưởng đội xe – ông Phạm Văn Đạt. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC DÂN LẬP MARI CURIE SCHOOL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ I THÀNH PHẦN THAM GIA Chủ tịch Hội đồng trường: Bà Nguyễn Thị Lan Trưởng phòng tài chính: Ơng Đỗ Văn Minh Trưởng đội xe: Phạm Văn Đạt Thư ký: Bà Nguyễn Thị An Kế toán quản trị: Bà Nguyễn Thị Hoa Đạo cụ: ( mang giấy A4 trăng hay có chữ được, để th ký phát cho mn coi kế hoạch) II CÁC PHÂN CẢNH CUỘC HỌP Hội đồng quản trị trường học dân lập Marie Curie School xem xét việc mua số xe ô tô buýt cỡ nhỏ để đưa đón học sinh tới tr ường Năm tuyến xe buýt học sinh trường khu vực th ưa dân nên xe buýt c ỡ lơn tuyến không sử dụng hết công suất Chủ tịch hội đồng quản trị bà Nguyễn Thị Lan định triệu tập họp với trưởng phòng tài – ơng Đỗ Văn Minh, tr ưởng đội xe – ông Phạm Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo với thư ký việc xếp họp: Bà Lan: Em thông báo với người họp vào 8h sáng th ứ 4( ngày 8/11/2017) Nội dung họp xem xét vi ệc thay th ế lo ại xe tơ bt để đưa đón học sinh đến trường Năm tuyến xe buýt học sinh c trường khu vực thưa dân nên xe buýt cỡ lớn nh ững ến không sử dụng hết công suất Tôi gửi mail cho em k ế hoạch Em gửi cho người nghiên cứu trước - Thư ký gọi điện thông báo đến người tham dự họp (gọi ví dụ người) Bà An: Alo, chào anh Minh Em gọi thông báo cho anh h ọp h ội đồng quản trị vào 8h sang thứ ngày 8/11/2017 Ông Minh: Cảm ơn em, nội dung họp em? Bà An: Thưa anh, họp bàn việc xem xét việc thay th ế xe ô tô buýt để đưa đón học sinh đến trường Em gửi cho anh k ế hoạch đ ể anh xem trước qua mail Ơng Minh: Ok Chào em (Gọi cho ơng An với nội dung trên) - Bắt đầu họp Bà Lan: Tài liệu gửi qua cho người xem trước Bây bàn bạc vấn đề Hiện xe buýt cỡ lớn không sử dụng hết cơng suất c nó, số lượng học sinh khơng phủ kín xe, tơi nghĩ nên đ ưa phương án tiết kiệm chi phí từ vấn đề Anh Đạt, anh nghĩ th ế phương án cắt bớt số xe lớn đi, dồn học sinh lại, nh giảm từ xe buýt cỡ to xuống xe thơi Ơng Đạt: Tơi hiểu, vấn đề chi phí ln làm nhà quản lý đau đ ầu, thấy vấn đề cần giải Nhưng theo nghiên cứu điều độ xe chúng ta, cắt giảm lượng xe xuống hơn, vùng v ận chuy ển c xe buýt cỡ lớn rộng, dẫn tới thời gian đưa đón học sinh v ượt giới hạn cho phép Mặt khác, tuyến xe phải qua nhiều vùng đô th ị nội thành, ảnh hưởng ùn tắc giao thông gi cao điểm ến cho lịch trình đảo lộn, việc tiêu tốn h ơn nhiên li ệu ảnh bị ảnh hưởng Bà Lan: Tơi biết Liệu phương án tốt khơng? Ơng Đạt: Theo kinh nghiệm tơi, nghĩ nên xem xét ph ương án thay xe buýt cỡ to thành loại xe buýt cỡ nhỏ nh ưng số l ượng nhi ều Tôi dự trù với số lượng lưu chuyển học sinh nay, cần khoảng xe bt cỡ nhỏ Ơng Minh: Tơi thấy phương án thay thành xe buýt cỡ nhỏ ổn Cơng việc tính tốn chi phí ph ương án Nhung: Tốt lắm, xem xét án Ơng Minh, ơng thu th ập s ố liệu tiến hành họp vào sang thứ tới ngày 13/11/2017) - Cuộc họp tiếp theo: Mọi người bước vào họp với đầy hi vọng mới, ông Minh thu thập liệu dự trù cho họp Bà Lan: Chúng ta xem xét phương án đầu tư sang loại xe buýt c ỡ nh ỏ Ông Minh: Tôi thu thập số khả quan (ông Minh đưa số liệu cho thư kí, th kí chuy ển cho m ọi người) Ông Minh: Hiện chi năm 100.000.000đ chi phí hoạt động bảo dưỡng cho xe buýt cỡ to, thay xe buýt cỡ nhỏ, số 40.000.000đ Ơng Đạt: Thêm nữa, tài xế xe buýt làm thêm h ơp đ ồng th ời vụ lúc nhàn dỗi, xe làm thêm với m ức thu nh ập bình quân 180.000.000đ Nếu chuy ển sang loại xe c ỡ nh ỏ thu nhập từ hợp đồng thời vụ 120.000.000đ hàng năm Bà Lan: Việc trả thù lao cho tài xế xe buýt cỡ nhỏ th ấp h ơn tài xế xe cỡ lớn khơng? Ơng Đạt: Với thời gian làm việc nhau, thù lao trả cho m ỗi tài xế xe cỡ nhỏ phải tương tự tài xế xe cỡ lớn Đó 7.000.000đ cho lái xe tháng Ông Minh: Vậy cần thêm người tài xế Hơn n ữa, l ựa ch ọn phương án mới, cần đến khoảng 305.000.000đ chi phí ban đ ầu cho việc thiết kế lại tuyến buýt đào tạo tài xế Bà Lan: Tôi muốn biết giá mua xe buýt cỡ nh ỏ theo d ự định Ông Minh: Giá xe buýt cỡ nhỏ 540.000.000đ c ỡ l ớn 1.800.000.000đ Nhưng bán đ ược v ới giá 300.000.000đ xe buýt cỡ lớn Nhung: Vậy sao? Với việc bán xe buýt c ỡ to li ệu có l ợi cho không? Hàng năm pahir chi thêm 600.000.000đ chi phí thuê xe cho hoạt động khác tham quan h ọc tập, chi phí vi ệc nghiên cứu, trường hợp xê buýt đưa đón học sinh bị hỏng Ông Đạt: Như có khả nên xem xét nế thay xe buýt cỡ lơn thành cỡ nhỏ Chúng ta bán chúng có th ể gi ữ lại với mục đích phục vụ cho chuyến tham quan học tập, chi phí nghiên cứu dự phòng trường hợp xe buýt bị hỏng Nếu gi ữ lại xe bt cỡ lớn cho mục đích có th ể thay th ế kho ản chi 600.000.000đ khoản chi phí thấp h ơn 100.000.000đ Bà Lan: Nghe ổn Chúng ta sử dụng xe buýt cỡ lớn với thời gian lại bao lâu? Ơng Đạt: Theo tơi, dù tiếp tục sử dụng đưa đón học sinh hay v ới mục đích dự phòng thời gian lại xe bus năm Trong th ời gian sử dụng loại xe buýt cỡ nhỏ năm Bà Lan: Ơng Minh, ơng tính tốn số tổng h ợp cho ph ương án để trường lựa chọn phương án tối ưu Ơng Minh: Vâng, định thưa Chủ tịch - Cuộc họp phòng tài chính: Ơng Minh: Hơm qua, tơi vừa tham dự họp Hội đồng quản trị vấn đề xem xét việc mua số xe ô tơ bt cỡ nhỏ để đưa đón học sinh t ới trường Như gửi nội dung họp qua mail, muốn nghe báo cáo chị việc hội đồng phải định Bà Hoa: Vâng Theo biết, vấn đề mà Hội đồng phải quy ết đ ịnh việc xem xét mua số xe ô tô buýt cỡ nhỏ để đ ưa đón h ọc sinh t ới trường Với phương án chính, là, giảm từ xe buýt cỡ to xuống xe buýt cỡ to, hai là, thay xe buýt cỡ to thành xe buýt cỡ nhỏ Với phương án thứ có lựa chọn bán xe buýt cỡ to đi, th ứ 2, gi ữ xe buýt cỡ to lại để phục vụ cho chuyến tham quan học tập, chi phí nghiên cứu dự phòng trường hợp xe buýt bị h ỏng Tuy nhiên nhận thấy vài số liệu không liên quan đ ến vi ệc định Hội đồng quản trị, mời giám đốc xem qua Ông Minh: (xem tờ giấy) “Các tài xế xe buýt làm thêm hợp đồng thời vụ lúc nhàn rỗi, năm đầu xe có th ể làm thêm với mức thu nhập bình quân 180.000.000đ Nếu chuyển sang xe cỡ nhỏ thu nhập từ hợp đồng thời vụ 120 000.000đ hàng năm.” Tại cô lại cho không liên quan đến việc quy ết đ ịnh c H ội đ ồng quản trị? Bà Hoa: Theo tôi, khơng liên quan với vấn đề làm thêm hợp đồng thời vụ kết chuyển vào danh mục khác, khơng liên quan đến việc định Hội Đồng Ơng Minh: Được, tơi xem xét lại, trình bày tiếp Để H ội đồng giáo dục định nên tiếp tục sử dụng xe buýt cỡ l ớn cho ến thông thường hay nên mua xe buýt cỡ nhỏ cần cung cấp thêm nh ững thơng tin gì? Và bổ sung thêm thơng tin cần thiết kết nh trường hợp? Bà Hoa: Thưa giám đốc, để Hội đồng giáo dục định nh nào, giả sử doanh thu hàng năm việc đưa đón học sinh xe buýt to xe buýt nhỏ Giá trị lại sổ sách xe buýt loại to 900.000.000đ Ta có bảng phân tích thơng tin thích hợp sau: Chỉ tiêu Chi phí hoạt động bảo dưỡng hàng năm (qua năm) Thu nhập từ làm thêm hợp đồng thời vụ (qua năm) Chi phí trả cho tài xế( qua năm) Chi phí ban đầu cho việc thiết kế lại tuyến xe buýt đào tạo lại tài xế Giá mua xe buýt Giá bán xe buýt cũ Chi phí khấu hao máy cũ So sánh kết ĐVT:1.000đ Tiếp tục sử Thay Thông tin dụng xe buýt xe thích hợp (2.500.000) (1.600.000) 900.000 4.500.000 4.800.000 300.000 (175.000) (280.000) (105.000) (305.000) (305.000) 0 (4.500.000) (2.675.000) (4.320.000) (4.320.000) 1.500.000 1.500.000 (4.500.000) (4.705.000) (2.030.000)  Qua bảng ta thấy, chọn phương án thay xe buýt lo ại nhỏ thay xe buýt loại to lỗ 2.030.000.000đ ồng H ội đ ồng tr ường nên xem xét lại việc chọn phương án cho thích hợp Ơng Minh: Tơi xem xét kĩ lưỡng vấn đề Vậy giả sử Hội đồng Giáo dục chọn phương án mua xe buýt cỡ nhỏ, nên làm đ ối v ới xe buýt cỡ lớn? Bà Hoa: Theo nội dung thư mail ông, chuẩn bị sẵn bảng phân tích thơng tin thích hợp cho trường hợp này: Mức thu nhập xe buýt to = 180.000.000 x 5= 900.000.000đ Mức thu nhập xe buýt nhỏ = 180.000.000 x =1.440.000.000đ Chi phí bảo dưỡng cho xe buýt to = 100.000 000 x 5= 500.000.000đ Chi phí bảo dưỡng cho xe buýt nhỏ = 40.000.000 x8 =320.000.000đ Gía trị lí xe cỡ lớn = 300.000.000 x =1.500.000.000đ Gỉa sử trường lựa chọn xe buýt loại bé Thì xe buýt loại to có phương án lựa chọn: Thứ nhất, bán lí thu giá trị 300.000 000đ/ xe Thứ 2, giữ lại để phục vụ cho mục đích chuyến tham quan h ọc t ập chi phí bỏ 100.000.000đ Chỉ tiêu Gía trị lí thu Chi phí thuê xe cho tham quan Chi phí tiêt kiệm giữ xe lại Bán 1.500.000 Giữ lại 600.000 2.100.000 ĐVT:1.000đ Chênh lệch (1.500.000) (600.000) 100.000 100.000 100.000 (2.000.000)  Công ty nên giữ xe buýt cỡ lớn lại bán tổn th ất chi phí 2.000.000.000đ Ơng Minh: Cô chuẩn bị số liệu tốt, thêm trường h ợp đặt n ữa là, giả sử cơng ty có thêm phương án khơng tiến hành mua xe mà thuê hoàn toàn số phương tiện vận chuyển học sinh; bán toàn xe cỡ to trường học Hãy xác định cho thông tin v ề ph ương án thuê xe trên? Bà Hoa: Với trường hợp này, ta có bảng số liệu sau: Giả sử chi phí thuê xe to 250.000.000đ/năm, nhà trường thuê xe trả cơng cho lái xe 7.000.000đ/ năm Chi phí thuê xe cho ho ạt đ ộng tham quan học tập, chi phí nghiên cứu, xe buýt đ ưa đón HS b ị h ỏng v ẫn giữ ngun 600.000.000đ/năm Từ có Bảng chi phí cho xe vòng năm sau: Chỉ tiêu Chi phí hoạt động bảo dưỡng Thu nhập từ làm thêm hợp đồng thời vụ Tiền lương cho lái xe Thuê xe tham quan Chi phí thuê xe Giá bán xe buýt cũ Sử dụng xe cũ (1) (2.500.000.000 ) 900.000.000 (420.000.000) (600.000.000) Th xe(2) Thơng tin thích hợp (2)-(1) (2.500.000.000 ) (900.000.000) 1.500.000.000 (420.000.000) (600.000.000) (1.250.000.000 ) 0 (1.250.000.000 ) 1.500.000.000 (1.120.000) (2.270.000) (1.150.000) So sánh kết Ông Minh: Theo kết so sánh cô trường hợp, Hội đồng quản trị nên chọn phương án tiếp tục sử dụng xe to cũ thay bán xe cũ thuê xe để vận chuyển học sinh, không? Bà Hoa: Vâng, thưa giám đốc, tiếp tục sử dụng xe to nh cũ thay bán xe cũ thuê xe để vận chuyển học sinh, khơng bị 1.150.000đ Ơng Minh: Được rồi, cảm ơn cô báo cáo lần này, làm tốt, cố gắng phát huy lực Cơ ngồi làm tiếp cơng vi ệc c Bà Hoa: Tơi cảm ơn giám đốc! (bà Hoa ngồi, tập tình nhóm k ế thúc) Cảm ơn bạn theo dõi! ... đưa đón học sinh xe buýt to xe buýt nhỏ Giá trị lại sổ sách xe buýt loại to 900.000.000đ Ta có bảng phân tích thơng tin thích hợp sau: Chỉ tiêu Chi phí hoạt động bảo dưỡng hàng năm (qua năm)... (2.675.000) (4.320.000) (4.320.000) 1.500.000 1.500.000 (4.500.000) (4.705.000) (2.030.000)  Qua bảng ta thấy, chọn phương án thay xe buýt lo ại nhỏ thay xe buýt loại to lỗ 2.030.000.000đ ồng H... buýt cỡ nhỏ, nên làm đ ối v ới xe buýt cỡ lớn? Bà Hoa: Theo nội dung thư mail ông, chuẩn bị sẵn bảng phân tích thơng tin thích hợp cho trường hợp này: Mức thu nhập xe buýt to = 180.000.000 x 5=
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản thảo luận môn kế toán quản trị TMU, Kịch bản thảo luận môn kế toán quản trị TMU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay