BAI TAP TRAC NGHIEM VE ankan và xicloankan

14 38 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 13:01

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM XICLOANKAN Câu 1: Hợp chất hữu X có tên gọi là: - Clo - - metylpentan Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 C CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3 D Câu 2: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12? A đồng phân D đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 3: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C6H14 ? A đồng phân D đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 4: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H9Cl ? A đồng phân D đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 5: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H11Cl ? A đồng phân D đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y : A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 7: Công thức đơn giản hiđrocacbon M CnH2n+1 M thuộc dãy đồng đẳng nào? A ankan B không đủ kiện để xác định C ankan xicloankan D xicloankan Câu 8: Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Tên gọi ankan A 2,2,4-trimetylpentan B 2,4-trimetylpetan C 2,4,4-trimetylpentan D 2-đimetyl-4-metylpentan Câu 9: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 10: Iso-hexan tác dụng với clo ( có chiếu sáng) tạo tối đa dẫn xuất monoclo? A D B C Câu 11:khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Câu 12: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu sản phẩm thế monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D 2-đimetylpropan Câu 13: Khi clo hóa metan thu sản phẩm thế chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm A CH3Cl CCl4 B CH2Cl2 C CHCl3 D Câu 14: Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lượng chất tạo sản phẩm thế monoclo A B C D Câu 15: clo hóa ankan có cơng thức phân tử C 6H14, người ta thu sản phẩm thế monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylbutan C n-hexan B 2-metylpentan D 2,3-đimetylbutan Câu 16: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm thế monoclo Tên gọi ankan A etan propan C iso-butan n-pentan B propan iso-butan D neo-pentan etan Câu 17: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan A 3,3-đimetylhecxan B 2,2-đimetylpropan trimetylpentan C isopentan D 2,2,3- Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A 3-metylpentan D butan B 2,3-đimetylbutan C 2-metylpropan Câu 19: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết σ có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh A B C D Câu 20: Khi tiến hành phản ứng thế ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu hỗn hợp Y chứa hai chất sản phẩm Tỉ khối Y so với hiđro 35,75 Tên X A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D 2-đimetylpropan Câu 21: Ankan sau cho sản phẩm thế tác dụng với Cl (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3(e) A (a), (e), (d) B (b), (c), (d) C (c), (d), (e) D (a), (b), (c), (e), (d) Câu 22: Sản phẩm phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A (1); (2) D (1) B (2); (3) C (2) Câu 23: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo? A B C D Câu 24: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom có tỷ khối so với H 61,5 Tên Y là: A butan D 2-metylbutan B propan C Iso-butan Câu 25: Xicloankan ( có vòng) A có tỉ khối so với nitơ A tác dụng với clo có chiếu sáng cho dẫn xuất monoclo nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A? CH3 CH3 A D H3C B CH3 CH3 C H3C Câu 26: Hai xicloankan M N có tỉ khối so với metan 5,25 Khi tham gia phản ứng thế clo (as, tỉ lệ mol 1:1) M cho sản phẩm thế N cho sản phẩm thế Tên gọi xicloankan N M A metyl xiclopentan đimetyl xiclobutan xiclopentan B Xiclohexan metyl C Xiclohexan n-propyl xiclopropan D Cả A, B, C Câu 27: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO y gam H2O Giá trị x y tương ứng A 176 180 D 176 90 B 44 18 C 44 72 Câu 28: Craking n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan chưa bị craking Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO2 :Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A a A 57,14% D 25,00% B 75,00% C 42,86% Giá trị x b A 140 D 40 B 70 C 80 Câu 29: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C6H14 D C5H12 B C3H8 C C4H10 Câu 30: Khi đốt cháy metan khí Cl2 sinh muội đen chất khí làm quỳ tím hóa đỏ Vậy sản phẩm phản ứng là: A CH3Cl HCl B CH2Cl2 HCl C C HCl D CCl4 HCl Câu 31: Khi crackinh hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 29 Công thức phân tử X A C6H14 D C5H12 B C3H8 C C4H10 Câu 32: Craking 40 lít n-butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần n-butan chưa bị craking (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A A 40% D 20% B 20% C 80% Câu 33: Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C3H6 phần propan chưa bị craking Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình A A 39,6 D 3,96 B 23,16 C 2,315 Câu 34: Craking m gam n-butan thu hợp A gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan chưa bị craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gamH 2O, 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 D 23,2 B 11,6 C 2,6 Câu 35: Đốt cháy hoàn tồn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít D 56,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít Câu 36: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng nếu ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n nguyên) C CnH2n-2, n≥ D Tất sai Câu 37: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ta thu 2,24l CO (đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A 5,6 lít B 2,8 lít C 4,48 lít D 3,92 lít Câu 38: Hỗn hợp khí A gồm Etan Propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là: A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 0,11 mol CO2 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo thu sản phẩm monoclo Tên gọi X A 2-Metylbutan Metylpropan B etan C 2,2-Đimetylpropan D 2- Câu 40: Một hỗn hợp ankan liên tiếp dãy đồng đẳng có tỉ khối với H2 24,8 a Công thức phân tử ankan là: A C2H6 C3H8 D Kết khác B C4H10 C5H12 C C3H8 C4H10 b Thành phần phần trăm thể tích ankan là: A 30% 70% D 50% 50% B 35% 65% C 60% 40% Câu 41: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H2 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc) A 24,2 gam 16,2 gam B 48,4 gam 32,4 gam C 40 gam 30 gam D Kết khác b Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 D Cả A, B C B CH4 C3H8 C CH4 C4H10 Câu 42: Cho hỗn hợp ankan A B thể khí, có tỉ lệ số mol hỗn hợp: n A : nB = : Khối lượng phân tử trung bình 52,4 Cơng thức phân tử hai ankan A B là: A C2H6 C4H10 D C4H10 C3H8 B C5H12 C6H14 C C2H6 C3H8 Câu 43: Đốt 10 cm3 hiđrocacbon 80 cm3 oxi (lấy dư) Sản phẩm thu sau cho nước ngưng tụ 65 cm3 có 25 cm3 oxi dư Các thể tích điều kiện CTPT hiđrocacbon A C4H10 D C3H8 B C4H6 C C5H10 Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp dãy đồng đẳng 24,2 gam CO2 12,6 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 D C4H10 C5H12 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 Câu 45: X hỗn hợp ankan Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O đktc Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi dư m gam kết tủa a Giá trị m A 30,8g D 15g B 70g b Công thức phân tử A B là: C 55g A CH4 C4H10 D Cả A, B C B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 Câu 46: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích nước gấp 1,2 lần thể tích CO ( đo đk) Khi tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo X có tên là: A isobutan D 2,2- đimetylpropan B propan C etan Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp VCO2:VH2O =1:1,6 ( đo đk) X gồm: A CH4 C2H6 D C3H8 C4H10 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H6 Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi 20 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa Vậy X là: A C2H6 C2H2 B C2H4 C CH4 D Câu 49: Để đơn giản ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan khơng khí gồm 80% N2 20% O2 ( theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng ( hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt trong? A 1: 9,5 D 1:50 B 1: 47,5 C 1:48 Câu 50: Đốt cháy hiđrocacbon dãy đồng đẳng tỉ lệ mol H 2O : mol CO2 giảm số cacbon tăng A ankan D aren B anken C ankin Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử 28đvC, ta thu 4,48 l CO2 (đktc) 5,4g H2O CTPT hiđrocacbon là: A C2H4 C4H8 B C2H2 C4H6 C C3H4 C5H8 D CH4 C3H8 Câu 52: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 phản ứng A craking n-butan C nung natri axetat với vôi xút dịch natri axetat B cacbon tác dụng với hiđro D điện phân dung Câu 53: Nung m gam hỗn hợp X gồm muối natri axit no đơn chức với NaOH dư thu chất rắn D hỗn hợp Y gồm ankan Tỷ khối Y so với H 11,5 Cho D tác dụng với H 2SO4 dư thu 17,92 lít CO2 (đktc) a Giá trị m A 42,0 D 71,2 B 84,8 C 42,4 b Tên gọi ankan thu A metan D butan B etan C propan Câu 54: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2 ;10% CH4 ;78%H2 (về thể tích) Giả sử xảy phản ứng: 2CH → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2) Giá trị V A 407,27 D 472,64 B 448,00 C 520,18 Câu 55: Đốt cháy hồn tồn 2.24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6 C3H8 thu V lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Giá trị V A 5,60 D 2,24 B 6,72 C 4,48 Câu 56: Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A A 5,60 D 2,24 B 3,36 C 4,48 Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH 4, C2H2, C3H4, C4H6 thu x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A A 30% D 60% B 40% C 50% Câu 58: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng kế tiếp thu 96,8 gam CO2 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 D C4H10 C5H12 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 Câu 59: Phản ứng đặc trưng hidrocacbon no A Phản ứng tách D Cả A, B C B Phản ứng thế C Phản ứng cộng Câu 60: Trong phòng thí nghiệm điều chế metan cách sau đây? A.Nhiệt phân natri axetat với vôi xút B.Crackinh butan C.Từ phản ứng nhôm cacbua với nước D A, C Câu 61: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng kế tiếp Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH) dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0OC 0,4 atm Cơng thức phân tử A B A CH4 C2H6 D C4H10 C5H12 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 Câu 62: Khi đốt cháy hồn tồn V lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá trị V A 8,96 B 11,20 C 13,44 D 15,68 Câu 63: Khi đốt cháy hồn tồn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 16,8 lít khí CO2 (đktc) x gam H2O Giá trị x A 6,3 D 19,8 B 13,5 C 18,0 Câu 64: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng kế tiếp thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan A CH4 C2H6 C4H10 C5H12 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D Câu 65: Thành phần “khí thiên nhiên” A metan D n-butan B etan C propan Câu 66: Khi đốt cháy ankan thu H2O CO2 với tỷ lệ tương ứng biến đổi sau: A tăng từ đến + ∞ B giảm từ đến C tăng từ đến D giảm từ đến Câu 67: Đốt cháy số mol cua hidrocacbon K, L, M ta thu lượng CO tỉ lệ số mol nước CO số mol K, L, M tương ứng 0,5 : : 1,5 Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng): A C2H4 , C2H6 , C3H4 C3H6 , C3H8 B C3H8 , C3H4 , C2H4 C C3H4 , D C2H2 , C2H4 , C2H6 Câu 68: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan xiclopropan vào dd brom quan sát tượng sau : A Màu dd nhạt dần ,không có khí thoát dd nhạt dần ,và có khí thoát B Màu C Màu dd hẳn ,không khí thoát dd không đổi D Màu Câu 69: (A) chất phản ứng sau : A + Br2  Br-CH2-CH2-CH2-Br A Propan D A B B 1-Brompropan C xyclopopan Câu 70: Khi monoclo ankan A người ta thu sản phẩm Vậy A : A Metan B Etan D Cả A,B,C C Neo-pentan Câu 71: 2,2,3,3-tetrametylbutan có nguyên tử C H phân tử ? A 8C,16H D.8C,18H B 8C,14H C 6C, 12H BÀI TẬP VỀ ANKAN XICLOANKAN Câu 1: Hợp chất hữu X có tên gọi là: – Clo - - metyl pentan Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 D CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3 C CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl Câu 2: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12? A đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 3: Có đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ? D đồng phân A đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 4: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H9Cl ? D đồng phân A đồng phân B đồng phân C đồng phân Câu 5: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H11Cl ? D đồng phân A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y : A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 7: Công thức đơn giản hidrocacbon M CnH2n+1 M thuộc dãy đồng đẳng nào? A ankan B không đủ kiện để xác định C ankan xicloankan D xicloankan Câu 8: Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Tên gọi ankan A 2,2,4-trimetylpentan B 2,4-trimetylpetan C 2,4,4-trimetylpentan D 2-đimetyl-4-metylpentan Câu 9: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D Câu 10: Iso-hexan tác dụng với clo ( có chiếu sáng) tạo tối đa dẫn xuất monoclo? A B C D Câu 11:khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Câu 12: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu sản phẩm thế monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D 2-đimetylpropan Câu 13:khi clo hóa metan thu sản phẩm thế chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Câu 14: Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lượng chất tạo sản phẩm thế monoclo A B C D Câu 15: clo hóa ankan có công thức phân tử C 6H14, người ta thu sản phẩm thế monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 16: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm thế monoclo Tên gọi ankan A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan Câu 17: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A 3-metylpentan B 2,3-đimetylbutan C 2-metylpropan D butan Câu 19: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết σ có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh A B C D Câu 20: Hỗn hợp A gồm ankan 2,24 lít Cl (đktc) Chiếu ánh sáng qua A thu 4,26 gam hỗn hợp X gồm dẫn xuất (mono clo với tỷ lệ mol tương ứng 2: 3.) thể lỏng 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Cho Y tác dụng với NaOH vừa đủ thu dung dịch tích 200ml tổng nồng độ mol muối tan 0,6 M a Tên gọi ankan A metan B etan C propan D n-butan b Phần trăm thể tích ankan hỗn hợp A A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 21: Ankan sau cho sản phẩm thế tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3(e) A (a), (e), (d) B (b), (c), (d) C (c), (d), (e) D (a), (b), (c), (e), (d) Câu 22: Sản phẩm phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH2ClC(CH3)3 A (1); (2) B (2); (3) C (2) D (1) (3) Câu 23: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo? A B C D Câu 24: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom có tỷ khối so với H2 61,5 Tên Y là: A butan B propan C isobutan D 2-metylbutan Câu 25: Xicloankan ( có vòng) A có tỉ khối so với nitơ A tác dụng với clo có chiếu sáng cho dẫn xuất monoclo nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A? CH3 CH3 CH3 CH3 A B C H3C D H3C Câu 26: Hai xicloankan M N có tỉ khối so với metan = 5,25 Khi tham gia phản ứng thế M cho sản phẩm thế N cho sản phẩm thế Tên gọi ankan A metyl xiclopentan đimetyl xiclobutan B Xiclohexan metyl xiclopentan C Xiclohexan isopropyl xiclopropan D Cả A, B, C Câu 27: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C 4H10 (đktc) thu hỗn hợp A gồm CH 4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn A thu x gam CO2 y gam H2O Giá trị x y tương ứng A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 28: Craking n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan chưa bị craking Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO2 :Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A a A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% Giá trị x b A 140 B 70 C 80 D 40 Câu 29: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 30: Khi đốt cháy metan khí Cl2 sinh muội đen chất khí làm quỳ tím hóa đỏ Vậy sản phẩm phản ứng là: A CH3Cl HCl B CH2Cl2 HCl C C HCl D CCl4 HCl Câu 31: Khi crackinh hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 29 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 32: Craking 40 lít n-butan thu 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan chưa bị craking (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A A 40% B 20% C 80% D 20% Câu 33: Craking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C3H6 phần propan chưa bị craking (10%) Khối lượng phân tử trung bình A A 39,6 B 23,15 C 2,315 D 3,96 Câu 34: Craking m gam n-butan thu hợp A gồm H 2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 ,C3H6 , C4H8 phần butan chưa bị craking Đốt cháy hoàn toàn A thu gamH2O, 17,6 gam CO2 Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Câu 36: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng nếu ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n nguyên) C CnH2n-2, n≥ D Tất sai Câu 37: Đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon ta thu 2,24l CO2 (đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A 5,6 lít B 2,8 lít C 4,48 lít D 3,92 lít Câu 38: Hỗn hợp khí A gồm Etan Propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO2 H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 thành phần % theo khối lượng hỗn hợp là: A 18,52% ; 81,48% B 45% ; 55% C 28,13% ; 71,87% D 25% ; 75% Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 0,11 mol CO2 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo thu sản phẩm monoclo Tên gọi X A 2-Metylbutan B etan C 2,2-Đimetylpropan D 2-Metylpropan Câu 40: Một hỗn hợp ankan liên tiếp dãy đồng đẳng có tỉ khối với H2 24,8 a Công thức phân tử ankan là: A C2H2 C3H4 B C2H4 C4H8 C C3H8 C5H12 D Kết khác b Thành phần phần trăm thể tích ankan là: A 30% 70% B 35% 65% C 60% 40% C 50% 50% Câu 41: Ở điều kiện tiêu chuẩn có hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon no A B, tỉ khối hỗn hợp H 12 a Khối lượng CO2 H2O sinh đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc) A 24,2 gam 16,2 gam B 48,4 gam 32,4 gam C 40 gam 30 gam D Kết khác b Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B CH4 C3H8 C CH4 C4H10 D Cả câu A, B C Câu 42: Cho hỗn hợp ankan A B thể khí, có tỉ lệ số mol hỗn hợp: n A : nB = : Khối lượng phân tử trung bình 52,4 Cơng thức phân tử hai ankan A B là: A C2H6 C4H10 B C5H12 C6H14 C C2H6 C3H8 D C4H10 C3H8 Câu 43: Đốt 10 cm3 hidrocacbon 80 cm3 oxi (lấy dư) Sản phẩm thu sau cho nước ngưng tụ 65 cm3 có 25 cm3 oxi dư Các thể tích điều kiện CTPT hiđrocacbon A C4H10 B C4H6 C C5H10 D C3H8 Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp dãy đồng đẳng 24,2 gamCO 12,6 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 45: X hỗn hợp hidrocacbon mạch hở, dãy đồng đẳng Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O đktc Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào nước vôi dư m gam kết tủa.Giá trị m A 30g B 20g C 25g D 15g Câu 46: Hidrocacbon X cháy cho thể tích nước gấp 1,2 lần thể tích CO ( đo đk) Khi tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo X có tên là: A isobutan B propan C etan D.2,2dimetylpropan Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp VCO 2:VH2O =1:1,6 ( đo đk) X gồm: A CH4 C2H6 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H6 D C3H8 C4H10 Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi 20 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa Vậy X là: A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 Câu 49: Để đơn giản ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan khơng khí gồm 80% N O2 ( theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng ( hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt trong? A 1: 9,5 B 1: 47,5 C.1:48 D 1:50 Câu 50: Đốt cháy hidrocacbon dãy đồng đẳng tỉ lệ mol H 2O : mol CO2 giảm số cacbon tăng A ankan B anken C ankin D aren Câu 51: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử 28đvC, ta thu 4,48 l CO2 (đktc) 5,4g H2O CTPT hiđrocacbon là: A C2H4 C4H8 B C2H2 C4H6 C C3H4 C5H8 D CH4 C3H8 Câu 52: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 phản ứng A craking n-butan B cacbon tác dụng với hiđro C nung natri axetat với vôi xút D điện phân dung dịch natri axetat Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng kế tiếp Đốt cháy X với 64 gam O (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít OC 0,4 atm Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 53: Nung m gam hỗn hợp X gồm muối kali axit no đơn chức với NaOH dư thu chất rắn D hỗn hợp Y gồm ankan Tỷ khối Y so với H2 11,5 Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu 17,92 lít CO2 (đktc) a Giá trị m A 42,0 B 84,8 C 42,4 D 84,0 b Tên gọi ankan thu A metan B etan C propan D butan Câu 54: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C 2H2 ;10% CH4 ;78%H2 (về thể tích) Giả sử xảy phản ứng: 2CH4 → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2) Giá trị V A 407,27 B 448,00 C 520,18 D 472,64 Câu 55: Đốt cháy hồn tồn V lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6 C3H8 thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Giá trị V A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 56: Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH 4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH 4, C2H2, C3H4, C4H6 thu x mol CO2 18x gam H2O Phần trăm thể tích CH4 A A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng kế tiếp thu 96,8 gam CO 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 Câu 59: Phản ứng đặc trưng hidrocacbon no C C3H8 C4H10 A Phản ứng tách B Phản ứng thế C Phản ứng cộng Câu 60: Trong phòng thí nghiệm điều chế metan cách sau đây? A.Nhiệt phân natri axetat với vôi xút B.Crackinh butan C.Từ phản ứng nhôm cacbua với nước D.chọn A,C D C4H10 C5H12 D Cả A, B C ... đẳng nào? A ankan B không đủ kiện để xác định C ankan xicloankan D xicloankan Câu 8: Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Tên gọi ankan A 2,2,4-trimetylpentan B 2,4-trimetylpetan C 2,4,4-trimetylpentan... tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y : A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 7: Công thức đơn giản hidrocacbon M CnH2n+1 M thuộc dãy đồng đẳng nào? A ankan B không đủ kiện để xác định C ankan xicloankan. .. CH3 C H3C Câu 26: Hai xicloankan M N có tỉ khối so với metan 5,25 Khi tham gia phản ứng thế clo (as, tỉ lệ mol 1:1) M cho sản phẩm thế N cho sản phẩm thế Tên gọi xicloankan N M A metyl xiclopentan
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP TRAC NGHIEM VE ankan và xicloankan, BAI TAP TRAC NGHIEM VE ankan và xicloankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay