Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Long An lần 2

6 670 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 12:55

SỞ GD & ĐT LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN THI THỬ THPTQG LẦN – NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu) (Đề có 06 trang) Mã đề 123 Câu 1: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng sau đây? A  1;  B  1; 1 C  0; 1 D 1;   11 Câu 2: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức Newton 1  x   x  A 4620 B 2890 C 9405 D 1380 Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành.Gọi M, N trung điểm SH AB, AD G trọng tâm tam giác SBD Mặt phẳng (MNG) cắt SC điểm H Tính SC A B C D C y  x  x  D y   x  x  Câu 4: Đồ thị sau hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  Câu 5: Trong không gian Oxyz cho A  2;0;0  , B  0; 2;0  C  0;0; 1 , viết phương trình mặt phẳng  ABC  x y z x y z x y z C    D       2 2 2 2 1 u  u  54 Câu 6: Cho cấp số nhân  un  biết  Tìm số hạng đầu u1 cơng bội q cấp số u5  u3  108 nhân ? A u1  9; q  B u1  9; q  2 C u1  9; q  2 D u1  9; q  A x y z    2 B   300 , SA Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B, cho AC = 2a, ACB vng góc với mặt đáy, SA = 3a Tính thể tích khối chóp S.ABC A a 3 B 3a 3 C a3 D 3a 3 Câu 8: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính S  z1  z2  z1 z2 A S  B S  15 Câu 9: Cho tích phân I    t  1 A I   dt 21 t x7 1  x  B I   C S  13 5 D S   dx , giả sử đặt t   x Tìm mệnh đề  t  1 t5 dt  t  1 C I   dt 21 t 3  t  1 D I   dt 21 t Trang 1/6 - Mã đề 123 Câu 10: Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Đẳng thức sau sai? A xm xn  xm n m n B xm yn  xy m   C xn n D xy  xn yn  x nm Câu 11: Trong không gian Oxyz, điểm sau thuộc trục tung Oy ? A Q(0; 10;0) B P(10;0;0) C N (0;0; 10) D M (10;0;10) Câu 12: Mệnh đề sai? A  f   x  dx  f  x   C với hàm f  x  có đạo hàm  B   f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx , với hàm số f  x  , g  x  có đạo hàm  C  kf  x  dx  k  f  x  dx với số k với hàm số f  x  có đạo hàm  D   f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx , với hàm số f  x  , g  x  có đạo hàm  Câu 13: Tìm đạo hàm hàm số y  xe x A  e x B 1  x e x C 1  x e x D e x Câu 14: Cho số phức z  a  bi (a, b ) thỏa mãn điều kiện (1  2i) z  (2  3i) z   30i Tính tổng S  a  b A S  2 B S  C S  D S  8 Câu 15: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y   m  1 x3  x   2m  1 x  có cực trị     A m    ;0  B m    ;0          C m    ;0  \ 1 D m    ;0  \ 1     Câu 16: Tìm tọa độ điểm M điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn phương trình 1  i  z   5i A M  1;  B M  1;   C M 1;  D M 1;   Câu 17: Tìm tất giá trị m để hàm số f  x    x3   2m  1 x   m2  8 x  đạt cực tiểu x  1 A m  B m  2 D Khơng tìm m C m  9 Câu 18: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  2186  A 19 B C 20 D 18 Câu 19: Tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cạnh hình lập phương cạnh a A 2a B a Câu 20: Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C a x x 1 C D a 2 D Trang 2/6 - Mã đề 123 Câu 21: Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  x  hai điểm Tìm tổng tung độ giao điểm A 3 B C D 1  Câu 22: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng sau nhận n 1;2;3 làm vectơ pháp tuyến ? A x  y  z   B x  y  z   C x  z   D x  y  3z   Câu 23: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  x  3x A 2 x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  3;2;1 B  5; 4;1 Viết phương trình mặt trung trực  P  đoạn thẳng AB A  P  : x  y   B  P  : x  y   C  P  : x  y  z  16  D  P  : x  y  z  16  Câu 25: Cho đồ thị hàm số y  x a , y  xb , y  x c miền  0;    (hình vẽ bên dưới) y y  xa y  xb y  xc x O Chọn khẳng định khẳng định sau đây: A a  b  c B b  c  a C c  b  a Câu 26: Tính thể tích khối tứ diện có cạnh a A a3 B a3 12 C a3 12 D a  c  b D a Câu 27: Cho hàm số y   x  x  có đồ thị  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  giao điểm  C  với trục tung A y  3 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu 28: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  H hình chiếu vng góc S lên BC Hãy chọn khẳng định đúng: A BC  SC B BC  AH C BC  AB D BC  AC 3x  Câu 29: Cho hàm số y  Mệnh đề đúng? x 1 A Hàm số luôn đồng biến  \ 1 B Hàm số nghịch biến khoảng (–; 1) ; (1; +) C Hàm số đồng biến khoảng (–; 1) ; (1; +) D Hàm số luôn nghịch biến  ;1  1;   Câu 30: Cho phương trình cos x  sin x   Khi đặt t  sin x , ta phương trình ? Trang 3/6 - Mã đề 123 A 2t  t   C 2t  t   B t   D 2t  t   Câu 31: Thầy Đ gửi tổng cộng 320 triệu đồng hai ngân hàng X Y theo phương thức lãi kép Số tiền thứ gửi ngân hàng X với lãi suất 2,1% quý ( quý : tháng) thời gian 15 tháng Số tiền lại gửi ngân hàng Y với lãi suất 0, 73% tháng thời gian tháng Tổng tiền lãi đạt hai ngân hàng 27 507 768 đồng Hỏi số tiền Thầy Đ gửi ngân hàng X Y ( làm tròn kết đến hàng đơn vị) ? A 140 triệu 180 triệu B 120 triệu 200 triệu C 200 triệu 120 triệu D 180 triệu 140 triệu Câu 32: Với n số nguyên dương thỏa mãn điều kiện An2  Cn3  10 , tìm hệ số a5 số hạng n 2  chứa x khai triển biểu thức  x   với x  x   A a5  10 B a5  10 x C a5  10 x5 D a5  10 Câu 33: Cho hình lăng trụ ABC ABC  có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc điểm A lên mặt phẳng  ABC  trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách hai a Tính thể tích V khối khối lăng trụ ABC ABC  a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  24 12 Câu 34: Cho hình lập phương ABCD ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh hình tròn xoay sinh đường gấp khúc ACA quay quanh trục AA đường thẳng AA BC A  B  C  D  Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x  2(m  1) x  m  đồng biến khoảng (1;3) A m   ; 5  B m   2,   C m   5;2  D m   ; 2 17   3i Biết tập hợp điểm biểu diễn z cho số phức w    4i  z   2i đường tròn I , bán kính R Kết ? Câu 36: Cho thỏa mãn z   thỏa mãn   i  z  A I  1; 2  , R  B I 1; 2  , R  C I 1;  , R  D I  1;  , R  Câu 37: Biết đồ thị hàm số y  f ( x)  ax  bx  c có hai điểm cực trị A  0;  B  2; 14  Tính f 1 A f 1  B f 1  6 C f 1  5 D f 1  7 Câu 38: Tìm tất giá trị m để bất phương trình: x  2(m  1).3x   2m  nghiệm với số thực x :   A m  5  3; 5  C m   B m   D m  Câu 39: Cho dãy số ( xn ) xác định x1  2, xn 1   xn ,n  * Mệnh đề mệnh đề A ( xn ) dãy số giảm B ( xn ) cấp số nhân C lim xn   D lim xn  Trang 4/6 - Mã đề 123 Câu 40: Trong 2 không gian với hệ trục tọa độ cho Oxyz ,  S  :  x  1   y     z  1  25 Đường thẳng d cắt mặt cầu  S  hai điểm diện  S  A B vng góc Tính độ dài AB A AB  B AB  C AB  D AB  mặt cầu A , B Biết tiếp Câu 41: Tìm tất giá trị nguyên m để phương trình 8sin x  (m  1)sin x  2m   có nghiệm A B C D Câu 42: Có số tự nhiên ba chữ số đôi khác mà tổng chữ số đầu cuối 10? A 80 B 64 C 120 D 72 Câu 43: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v1  t   7t  m / s  Đi  s  , người lái xe phát chướng ngại vật phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a  70  m / s  Tính quãng đường S  m  ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh dừng hẳn A S  87,50  m  B S  94, 00  m  C S  95, 70  m  D S  96, 25  m  Câu 44: Giả sử   x  1 ln xdx  a ln  b,  a; b   Tính a  b A B C D Câu 45: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên hợp với đáy góc 60 Kí hiệu V1 , V2 thể tích khối cầu ngoại tiếp, thể tích khối nón ngoại V1 V2 V 32 B  V2 27 tiếp hình chóp cho Tính tỉ số A V1 32  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 46: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình hai nghiệm phân biệt A  0;2  B 1; 2  0 C 1;  Câu 47: Cho số thực x, y thỏa mãn x  y   x 2 x 1  m có D 1;   0  x   y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P   x  y   15 xy 2 A P  80 B P  91 C P  83 D P  63 Câu 48:Cho hàm số y  f  x  liên tục, nhận giá trị dương  0;   thỏa mãn f 1  1, f  x   f   x  x  1, với x  Mệnh đề sau đúng? A  f  5  B  f  5  C  f     D  f     Câu 49: Cho hai hình cầu đồng tâm  O;2  O; 10 Một tứ diện ABCD có hai đỉnh A, B nằm   mặt cầu  O;2  đỉnh C, D nằm mặt cầu O; 10 Thể tích lớn khối tứ diện ABCD bao nhiêu? A 12 B C D Trang 5/6 - Mã đề 123 Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Góc tạo mặt bên (SAB) với đáy α Tỉ số diện tích tam giác SAB hình bình hành ABCD k Mặt phẳng (P) qua AB chia hình chóp S.ABCD thành hai phần tích Gọi β góc tạo mặt phẳng (P) mặt đáy Tính cotβ theo k α 1 k sin  1 C cot   cot   k sin  A cot   cot   1 k sin  1 D cot   tan   k sin  B cot   tan   HẾT Trang 6/6 - Mã đề 123 ... C 20 D 18 Câu 19: Tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cạnh hình lập phương cạnh a A 2a B a Câu 20 : Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C a x x 1 C D a 2 D Trang 2/ 6 - Mã đề 123 Câu 21 :... đáy góc 60 Kí hiệu V1 , V2 thể tích khối cầu ngoại tiếp, thể tích khối nón ngoại V1 V2 V 32 B  V2 27 tiếp hình chóp cho Tính tỉ số A V1 32  V2 C V1  V2 D V1  V2 Câu 46: Tìm tập hợp tất... triệu 180 triệu B 120 triệu 20 0 triệu C 20 0 triệu 120 triệu D 180 triệu 140 triệu Câu 32: Với n số nguyên dương thỏa mãn điều kiện An2  Cn3  10 , tìm hệ số a5 số hạng n 2  chứa x khai triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Long An lần 2, Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Long An lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay