anh văn can bản Lê DŨng

128 44 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 11:08

L la b n c o m p a s s la te rit; lateriite la o c ầ u lauching la o đ ẩ y la u c h in g by push in g la o k é o la u c h in g b y pulling lao b n g c c h trư ợ t la u n c h in g by sliding l m c h ậ m ; l m trì trệ; retard l m c h ậ n trề làm n h ọ n đầu shod làm bề m ặt b ằ n g s a n d b la st clean in g p h u n cáí l m sạcli n c thải se w a g e puriíìcation l m s n g tỏ clariíicatio n l m sẵ n ; d ú c s ẵ n p refab rica te (verb) l m tắc n g h ẽ n ( d n g ố n g ) o b s t r u c t m t h n h b ộ t; tạ o b ụ i d usting l m tơi ( đ ấ t) loosen m v iệc liên tu c ( m y ) c o n ỉin u o u s run láp dựng làm x o trộn d isturbing làm x o n g (h o n th àn h ) finaỉize lan c a n p a r a p e t ; h a n d rail; r a i l i n g ; b alu strad e; g u a rd ils la n c a n t r ê n c ầ u railing la n c a n x e d p bicy cle railling l n g i m ĩố c d e c e le tio n lane n t ă n g g i m tố c speed c h a n g e lane l n t ă n g tố c a c c e l a r a t i o n la n e ; m e rg in g lane n x e lane; traffic ỉane n x e c h y đ ế n ap p ro ach traveled w a y n x e đ ợ c đ ặ t tái lo ad ed lane n x e rẽ tu rn in g lane l n x e t h iế t k ế d e s i g n la n e lán ( c ô n g trư n g ) a c c o m o d a tio n hut lát đ paved lát d n g paving lát m ậ t đ n g to p a v e l ã n : c ó t ín h lăn; l m v i ệ c roller t h e o n g u y ê n lí lãn lăng th ể đất earth w ed g e láp d ự n g erectio n 149 i lề đường lắp đặt i n s t a l l a t i o n ; instalin^g l ắ p đ ặ t t h iế t b ị in stallatio n lắ p h ẫ n g ca n tiliv e r erection lắp ráp assem b lin g lắp ráp assem b ly l ắ p r p h i ệ n t r n g on-site a sse m b ly lắp sẵn pre-assem b leđ lấp d ò n g clo sin g lấp đất b ack íilỉ lập b ả n g th ố n g kê k hối lượng q u a n t i t y s u r v e y i n ị lập d ự án project ío rm a tio n lập d ự toán cost e s tim a te lậ p k ế h o c h thi c ô n g vvork p l a n i n g l ậ p lưới đ n g c h u y ề n co n tro l p oints s u r v e y / t r a v e r s e ne s i u r v e y l ậ p lưới đ n g c h u y ề n s e c o n d a r y controỉpoíinis c ấ p II s u r v e y / t r a v e r s e ne s i u r v e y lật đ ổ upset lấy c a o trình; đ o c a o đ ộ level ( v e r b ) l ấ y lại resum e lấy m ầu thử p ro b in g lấ y ra; g ọ i retrieve lề d n g roadsides 150 liên vùng lệch pha dephasing lệ ch tâ m excentred lện h khới c ô n g n o t i c e to p r o c e e d liê n b a n g inter-state liê n đ ô thị in ter-urban liê n k ế t ; nối joint; c o n n e c tio n ; splice liê n k ế t b u l ò i ì g bolted c o n n e c tio n liê n k ế t c h ê m c h n h ậ t fearhering liên k ế t c h ố t h in g e jo int; p in n e d joint; pin c o n n e c t i o n liê n k è t c ứ n g rigicỉ c o n n e c t i o n liê n k ế t ciiiìlì nailed jo in t liên k ế t đ i n h lán riveted c o n n e c tio n liên k ế t h n vveldcd c o n n c c t i o n s liên k ế t m é m riex ib le c o n n e c tio n liê n k ế t t h a redundant liê n k é t trượ t slidin g jo m t liê n t ỉ n h inter-provincial liê n t ụ c c ủ a c c đ i ế m t h e o o rd e rly s e q u e n c e o f p oints t h ứ tự l iê n t ụ c ; liên tiếp c o n tin u o u s; co n tin u iỉy liê n v ù n g inter-regionai 151 lô đất liề n k h ố i m on o lith ic lĩn h v ự c p d ụ n g a p p lic a ĩio n field lò x o spring loại b ỏ n c th ả i s e v v a g e cỉisp o sal loại b ỏ r c th ả i w aste disposaỉ loại h ì n h v ậ n tải m o d e s o f transport; transport m odes lọc c t desand lõi b ê t ô n g đ ế t h core ( k h o a n lấy t k ế t c ấ u ) lõi đ ro ck core lõi h ì n h x o n ố c t r o n g b ó c e n te r spiral sợi t h é p lõi n ê m n e o m ale co n e (h ìn h c h ó p cụĩ) lò n g đản c h a n n e l flo w lò n g d n g xe c h y carriagevvay lòng sơng riv er bed lòng sơng thu h ẹ p n a r r o w o f riv er bed lót lin e lót v n k h u ô n fo rm lining lô đ ấ t l a n d lot 152 lỗ tiêm vữa lồ n g cố t thép r e i n í o r c i n g Steel c a g e lối r a exit lối v o entry lỗ h o le ; c a v i t y lỗ c h ố t p in h o l e lỗ c ọ c ; h ố c ọ c shaft e x c a v a tio n lồ d ả n h n g p ilo t h o l e lỗ đ ể b m v a v o ố n g grout hole chứa cáp lổ đ ị n h vị íix in g hole lỗ h ì n h c h ó p c ụ t conic hole lỗ k h o a n b o reh o le ; drill h o le lỗ k h o a n t h ă m d ò trial bore; e x p lo r a to r y b o r i n g lỗ r ỗ n g void lỗ r ỗ n g t r o n g b ê t ô n g 1o o ĩ h o l e lỗ r a ố n g cleanout Ịỏ t h o n c r a i n o u t le t lỗ t h ă m d ò exploration hole lỗ t h o t n c w eep hole lỏ t h ô n g (trong v n k h u ô n ) access o p e n in g lỗ t h ủ n g hole lỗ t i ê m v ữ a g ro u n tin g port 153 lớp dính bám lộ g iớ i b uildiim lin e lộ n n g ợ c u p s i d c đ ovvn lở đ ấ t lan d slid e lời g iả i solution lời g i ả i đ n g b ộ s y n c h r o n o u s solution lời g i ả i r i ê n g p articu lar solution lời g i ả i r i ê n g l i ê n h ợ p c o n ju g ate eig en so lu tio n lời g i ả i t ổ n g q u t g en eral so lu tio n lớ p layer lớ p o đ n g pavem ent layer l p b ả o vệ protective lay er lớ p b ê t ô n g b ả o h ộ protective c o n c re te c o v er lớ p b ê t n g b ả o v ệ c ố t t h é p coverage l p b ịt seaỉ; s e q u e n c e an d rate o f co n crete p lacem en t lớp b ọ c n e o anchorage cover lớp c c h ẩ m d am course lớ p c c h n c ( c h ố n g t h ấ m ) sealin g c o a ĩ lớp c h ố n g b ă n g frost b la n k e t course lớ p c h ố n g d í n h v n k h u ô n fo rm -re le a se agent lớp c ố t th é p b ê n lo w er re in ío rc e m e n t layer lớp d ín h b m tack coat 154 lớp nước lớp b inder course lớp đất d y c h ố n g th ấ m earth b la n k e t lớp đ ệ m b ẽ tô n g o v ersite c o n c re te lớp đ ộ n s a n d v v ic h lớp h a o m ò n m ặ t đ n g p av em en t overlay lớp kết cấu m ặt đ n g pavem ent layer lớp kết d ín h ; lớp kết nối bo n d in g layer lớp làm p h ằ n g m ặt đ n g racking co urse l p l iê n k ế t base course l p lót blanket l p lót m ặ t n ề n đ n g subbase l p lót n ề n b edd in g l p lót t iê u n c d rain ag e blanket lớp m k ẽ m z in c c o v e r i n g l p m i m ò n (rn ặ l đ n g overlay xe chạy) lớp m ặ t c ỏ turf lớp m ặt subgrade; base course lớp m ó n g subbase lớp m ó n g trẽn road base lớp n ằ m n g a n g horizontal la y e r lớp nư c w a ter layer 155 lũ thiết kế lớp p h ò n g nướ c w ater p ro o íin g layer (lớp c c h n c) lớ p p h ủ cover: coating lớ p p h ủ m ặ t c ầ u vv e arin g c o a t lớp ph ủ m ạt đ n g non-skid su rĩa cin g c h ố n g trư ợ t lớp p h ủ m ặ t đ n g b ê tô n g co n crete paver lớp p h ủ m ặ t v ỉa hè sid e w alk c o v e r lớp p h ủ n h ự a đ n g asphal overlay lớp p h ủ thực vật veg etab le m atte r lớ p s n lót c h ố n g gỉ ru st-in hibitin g p rim er lớp sơ n n ề n b a se coat lớ p t r ầ m t íc h đeposit lớ p t r ê n w earing course lu n com pact; c o m p actio n lũ d elu g e lũ b ấ t t h n g u n u su a l flood lũ l ị c h s h istorical ílo o d lũ lớ n sup erĩlo o d lũ lụt flo od lũ t ầ n s u ấ t 1/n n -y e a r blood lũ t h iế t k ế d e s ig n flood 156 uận chứng su b stan tiatio n uật đất đai la n d law Ún ( đ ộ l ú n ) settleinent Ún t ứ c th i im m ediate settlem en t uồn cáp cable passing u ổ n g giao th ô n g tr a f f ic s t r e a m ựa ch ọ n h n g tu y ến rouĩe se le c tio n /se le c tio n o f alignm ent ực force ực c â n k h n g k h í aerodynam ic drag ực c ă n g stain in g fo rc e ực cắt shear force ực c ắ t c h a n h â n h ệ s ố noníactorecỉ s h e a r fo rc e ực c ắ t d o h o t tải s h e a r d u e to live lo ad ực cắt p h ầ n b ẻ tô n g ch ịu shear carried by co n crete ự c c ắ t d o t ĩ n h tải s h e a r d u e to đ e a d l o a d ực c ắ t đ ã n h n h ệ s ố íaciored sh e a r force ực cát n ằ m n g a n g horizontal s h e a r ực c th ẳ n g đ ứ n g v e r tic a l s h e a r ự c c ắ t tr ợ t n ằ m n g a n g horizontal s h e a r ực c h ố n g n h ổ c ủ a d in h vvithdravval l o a d ực c o n g ó t sh rin k ag e stress V va chạm ; va đập im p act vá m ặt đ n g (sử a chữ a p a tc h in g cục m ặt dường) vách ngân d ia p h g m ; p artitio n b o a rd v c h n g ă n c h ịu lự c b earin g p a rtitio n v c h n g ă n k h ô n g c h ịu lự c n o n b e a rin g p a rtitio n vạch ngự a vàn zebra road m a rk in g vạch tu y ến đ n g alig n m en t o f ro ad vai đ n g sh o u ld er vải đ ịa k ỹ th u ật g eo tex tile v a n đ i ề u tiết k h ô n g k h í air d a m p e r v a n x a n to àn d u m p v alse ván cọc p ile p la n k ván k huôn fo rm ; fo rm w o rk ; sid e fo rm ván k h u ô n b n g c c tô n g paper form ván k h u ô n dầm b eam form 263 vận tốc ván k h u ô n di đ ộ n g m o v a b le fo rm ; trav lin g fo rm v n k h u ô n k h ô n g th u h i p erm an en t form ván k h u n k im m etalío rm lo ại v án k h u ô n k ín v ữ a m o ta r-tig h t fo rm v n k h u ô n leo c lim b in g fo rm ván khuôn m ặt cầu d eck form v n k h u ô n sử d ụ n g n h iề u lẩn rep etitiv e fo rm w o rk v n k h u ô n trư ợ t slid in g fo rm ; slip ío rm v n ló t b a tten vát cạnh cham fer vận chuyển hàng hoá ro a d íre ig h t tran sp o rt đường vận chuyển hành khách ro a d p a ss e n g e r tran sp o rt đường v ậ n tải trarffic v ậ n tải đ n g b i ể n m a ritim e tran sp o rt v ậ n tải đ n g b ộ ro ad tran sp o rt v â n tải đ n g s ô n g riv er tran sp o rt v ậ n tải đ n g t h u ỷ w a te r tran sp o rt v ậ n tải p h t s i n h traffic g e n e te d v ậ n tố c v e lo c ity v ậ n tố c g ió m n h n h ấ t m a x im u m w in d v e lo city v â n tố c th iết k ế d e sig n v e lo c ity 264 vật liệu v ậ t liệu m ateriai v ật liệu ă n m ò n c o rro siv e m ateria ls v ật liệu b a o p h ủ c o v e rin g m atcrial vật liệu c h y ĩla m m a b le m ateria ls v ật liệu c h è n v c h n g ă n p a rĩitio n in íillin g v ật liệ u c ó tín h h ú t ẩ m m o istu re-ab so rp tie m aterial vật liệ u c o m p o s it tiê n tiế n a d v a n c e d co m p o site m aterial vật liệu c ủ a m ó n g ío u n d a tio n m aterial v ật liệ u c n g đ ộ c a o h ig h -stren g th m aterial v ật liệ u c n g đ ộ th ấ p lo w -stren g th m aterials vật liệ u c n g đ ộ th ấ p c ó c o n tro lled lo w -stren g th k iểm soát m aterials vật liệu d ò n írag il m aterial vật liệ u đ n h i d u c tile m aterial v ật liệu đ ộ c to x ic m a te ria ls vật liệu đ n g ch ất h o m o g e n o u s m aterial v ậ i liệ u láì đ n g p a v in g m aíerial v t liệ u lót v n k h u ô n fo rm lin in g m a te ria l v ât liêu n h i k h e n ố i m ặ t p a v e m e n t sealer dường vật liêu n in h k ết c u rin g m aterials vât liệu n ổ e x p lo siv e m aterials vật liệu p h ó n g x d io a c tiv e m ateria ls 265 vệ sinh v ậ t liệu p h ủ m c h n ố i jo in t-c o v e rin g m aterial v ậ t liệu rải đ n g k h ô n g n o n -b itu m o u s m aterial c ó b itu m v ậ t liệ u rời lo o se m a te ria l v ậ t liệu th a y t h ế sư b stitu te m a te ria l v ậ t liệu th ấ m n c p e rm e a b le m aterial v ậ t liệu x â y d ự n g c o n stru c tio n m aterial v ật tư n g ă n n g a ẩ m m o istu re b a rrie r vấu cắt đất sp o il s h e a r lu g vấu cọc p ile slu g vẽ đồ p io ttin g v ẽ đ th ị p lo t vẽ k ỹ th u ật d raítin g vécni đánh bóng p o lish in g v a n ish v é c tơ c h u y ể n vị d isp la c e m e n t v ecto r v é c tơ lự c tổ n g q u t g e n e liz e d fo rce v ecto r v éctơ riên g e ig e n v ecto r v é c tơ x c đ ịn h vị trí lo ca liz atio n v e cto r v ề p h ía h lư u o n th e d o v v n stre am sid e v ề p h ía th ợ n g ỉư u o n th e u p s tre a m sid e v ệ» s i n h đ t h ị• u rb a n sa n ita tio n vệ sin h m ô i trư n g sa n ita ry 266 vết nứt xuyên vết b n h xe ío o o rin t vết lõ m ru t vết nứt crack vết nứt c o ngót sh rin k ag e crack; vết nứt d é o p lastic c c k in g ; vết nứt d o cát sh earin g crack vết nứt d o co n g ó t sh rin k ag e crack vết nứ t d o c o n g ó t d é o p lastic s h rin k a g e c c k vết nứt d o n h iệt tem p ertu re crack vết nứt d o uố n b e n d in g crack vết nứt d ọ c lo n g itu d in al c c k v ế t n ứ t d o c t h e o d n g Cí ten clo n p a th c r a c k i n g D Ư L vết n ứ t đ a n g p h t triể n c r a c k in d e v e l o p e r n e n t vết nứt hoạt đ ộ n g activ e c rack vết nứt n g a n g trarìsv erse c c k s vết nứt n g h iê n g d iag o n al crack v ế t n ứ t n h ỏ li ti m icro crack vết nứt ổ n đ ịn h sta b le c ck vết n ứ t th ụ d ộ n g p assiv e crack vết n ứ t tó c (rất n h ỏ ) h airlin e c c k s vết nứ t x u y ê n th ro u g h crack 267 vỏ thép k èo tru sse s v í d ụ tín h to n c a lc u la tio n ex am p le vị trí p o sitio n vị trí c â n b ằ n g e q u ilib riu m p o sitio n vị trí c ầ u b r id g e lo catio n ; b rid g e p o sitio n vị trí đ ổ n g t â m c o n c e n tr ic lo catio n vị trí g ia o c t lo c a tio n o f in te rse ctio n vị trí v ợ t s n g ~ riv e r C ro ssin g ỉo c a tio n vỉa becỉ v ỉa h è f o o tw a y ; sid e w a lk ; sid e w a lk ; p av em en t; c u rb v ỉa h è c ầ u siđ e w a lk ; fo o tw ay v iệc k ích ; v iệ c k é o c ă n g ja c k in g cố t th ép v iệc m k ẽ m g a lv a n iz in g v iên đ h ợ p lo n g c ầ u k e y sto n e vòm đá vít screw v k íc h s c re w sp in d le vỏ bọc e n c a p su la tio n ; sh eath vỏ bọc p o ly ety len h d p e sh eath vỏ th ép m e í a l S hell 268 vòng vòi p h u n nư ớc cao áp air-v v ater jet vòm arch vòm chốt th ree-articu lati(O ii a r c h vòm có chốt h in g e d arch v ò m có th an h càn g tied a rc h vòm gạch đá xâv m a so u ry arch vòm g iàn kết hợp tru ss arch vòm khơng chốt íix e d arch vòm khơng khớp rigicỉ a r c h vòm IÌ1Ố c ầ u p ier arch vòm m ột khớp o i ìe - h i n g e đ arcỉh vòm ngược invert vòm n h iều dốt se g m e n ta l arch vòm n h iề u tâm m u liice n ire đ a rc h vòm n a elip s e m i- e li p t ic a l airch vòm nửa tròn s e m i - c i r c u l a r airch vòm ống p ip e a rc h vòm parabol p arap o lic a rc h vòm trò n c irc u ỉa r arch vòm xây m a so n ry arch v ò n g dai c o ỉlar vùng duyên hái vòng đệm gasket vòng đệm ; ròng đen vvasher vòng đệm vênh g r o w e r vvasher v ò n g trò n c irc le v ò n g v â y trọ n g lự c w eig h tecỉ c o f f e r đ a m vô cùng; vô hạn in íin ite vỏ đ ịn h u n d e te rm in e d vô số m u ltip lic ity v ô i c h a ( v ô i s ố n g ) q u ic k lim e vơi th u ỷ hố h y d te d lim e v ô i tơi (v i c h ín ) h y d r a t e d li m e vôi tự d o free lim e v ố n c ố đ ịn h f i x e d C ap ital v ố n đ ầ u tư in v e stm e n t cost v ố n lư đ ịn h m o v a b l e C ap ital vố n p h p đ ịn h l e g a r C ap ital vỡ tu n g vù n g dặt neo b u r s t i n g in th e r e g i o n o f e n d anchorage vùng zone v ù n g ẩm ướt w e tla n d v ù n g b ê tô n g ch ịu n én c o m p re s s io n co n cretecỉ z o n e vùng duyên hải C o astal re g io n 270 vữa lỏng v ù n g d ự ứ n g lực p restressed zo n e v ù n g dặt m ấ u neo; v ù n g neo a n c h o r a g e Z I1C vùng dầm w etỉan d s lầy v ù n g dất th áp lo w land a rea V 11112 d ầ u c ấ u k i ệ n e n d reg io n o f th e n ie m b e r vùng dồi h ilỉy c o u n try v ù n g d ổ i n ú i th ấp lo w -h ill a re a v ù n g đ ổ n g b n g ; c h â u th ổ flat te rra in ; d e lta vùng đóng sơng H ồng R e d riv er d c lta v ù n g núi m o u n ĩa in o u s c o u n try v ù n g phụ c ậ n với ~ suiT ounding: a d ja c e n t a re a to ~ v ù n g rừ ng w o o d lan d v ù n g tổ n g h ợ p in te g rate d a rea v ù n g trọ n g d iê m k in h tế eco n o m ic cen terp o in t area/k ey area e c o n o in ic fo caỉ area vữa m o rta r vữa dông cứng p aste m atrix vữa cpoxy e p o x y m o rta r vữa k h o án g chất m in e l slu rry vừa k h ò n s co ngót n o n -sh rin k ag e m o rta r vữa lỏng g ro u t; slu rry 271 vứt bỏ v ữ a p h u n ; tiê m grout vữa phun khí nén p n e u m a tic a lly ap p lied m o rta r vữ a sét b e n to n ite v ữ a trát m c h jo in t m o rta r v ữ a trát x im ă n g c e in e n t p aste vữa vôi lim e m o rta r vữa x im ă n g c e m e n t m o rta r; c e m e n t paste v ữ a x im ă n g c át đ ể tiê m c em en t-sa n d grout pour (p h ụ t) in je ctio n v ữ a x im ă n g cát m ịn san d grout vữa x im ă n g nở đ ể phun ép e x p a n siv e -c e m e n t grout v ữ a x im ă n g th u ầ n tu ý neat c em en ĩ grout (đã k h ô n g ) vứt bỏ 272 d isp o se X \ ả ‘ lộ h ig h w ay xà m dọc p u rlin x m ũ ( c ủ a trụ; m ố ) croa head; cap xà ngang n o g g in g x ả k h í th ải d isch arg e o f a irb o n e w a ste x ả n c th ải d isch arg e o f w a s te w a te r xác đ ịn h d eterm in e x c đ ịn h k íc h th c to d i m e n t io n x c đ ịn h sơ b ộ k ích ĩh c d im e n tio n in g xác suất p ro b ab ility xáo xới scan íy xâm phạm tầ m n h ìn v isu al in tru sio n xâm th ự c ag ressiv ity ; ag re:ssiv e xâm th ự c c ủ a m ô i trư n g e n v iro n m en t a g re ssiv ity xảy dựng c o n stru ctio n ; b u ũ ld in g x â y d ự n g c n g trìn h civ ii e n g in e e r in g 273 xe thỏ sơ xây dự n g C ap ital c o n s t r u c t i o n xây dựng dân dụng civ ilian c o n s tru c tio n xây dựng đường ro ad c o n stru ctio n xây dựng nhà h o u se b u ild in g x ây d ự n g vận h ành c o n stru c tio n an d o p e tio n xe v e h ic le x e trụ c th iế t k ế d esig n ta n d e m xe ben (lạt x e b e n (tự p h ía sau ) lạt) rea r-d u m p tru c k d u m p tru c k xe cộ v e h ic u la r x e c ú t k barrow xe phép p erm it v e h ic le xe khách p a s s e n g e r v e h ic le ; passenger car x e lao d ầ m la u n c h in g v e h ic le x e lu ( x e lă n đ n g ) ro ller; (ro a d ) ro lle r x e rải n h ự a đ n g paver xe san đất m o to r g d e r x e tải tru ck x e tải k c o r - m o o c tracto r tru c k x e tải th iế t k ế d esig n tru ck x e tải tr ộ n b ê tô n g tru ck m ix e r x e ĩh ô sơ n o n -m o to riz e d v eh icle 274 xi măng đất x e trộ n v c h u y ê n c h a g itatin g tru c k x e ủi b u lld o ser x ế p h o t tái a p p lic a tio n o f liv e lo a d x ế p tải lo ad in g x ế p tải d ộ n g d y n a m ic lo ad in g x ế p th àn h b ả n g ; tab u late tạo m ặt p h ả n g x í lò c a o slag x i lò c a o d ợ c đ ể n g u ộ i a ir-co o led b la s t-íu rn a c e sla g tro n g k h ỏ n g k h í xí n g h iệp e n te rp rise x í n g h i ệ p d u y tu m ain ten a n ce en te rp rise xi m ă n g cem ent x im ã n g alu m in at a lu m in ate c e m e n t xi m ă n g a l u m i n a t - c a n x i c alc iu m -a lu m in a te c e m e n t x im ãn g bền su n p h at su lfa te -resista n t: c e m e n t x iin ã n g b itu m b iíư m in o u s c e m e n t x im ãn g bù co ng ó t sh rin k a g e-co m p e n sa tin g cem ent x im ã n g c ố t sợi th u ỷ tin h glass-fib er re in ío rc e d cem ent xi m ă n g đ vôi calcareo u s c e m e n t xi m ã n g đ ấ t (đ ấ t g ia c ố so il c e m e n t xi m ã n g ) 275 xói nước x im ãn g đ n g kết n h a n h q u ick c e m e n t x im ần g đ ô n g kết sớ m e a rly settin g c e m e n t x i m ă n g t o ả n h i ộ ! lo v v -h ea t c e m e n í x im ãn g kỵ nước h y d ro p h o b ic cem en i x i m ă n g lư i th é p ĩe rro c e m e n t x im ăn g n ex p an siv e c e m e n t x im ã n g p h a trộ n b len d ed c em en t x im ã n g p o o c lã n g p o rtla n d c e m e n t x im ã n g tạo d ự ứ n g lự c c h e m ic a lly p restressin g hoá học cem ent x im ă n g th u ỷ h o h y d rau lic c e m e n t x i m ă n g th u ỷ lự c; h y d rau lic c e m e n t x im ã n g ch ịu n c x im ã n g trắn g w h ite c e m e n t x im ã n g xỉ slag c e m e n t xoắn to rsio n xoắn vặn d isto rtio n xói chung general scour xói cục lo cal s c o u r x ó i c ụ c b ộ trụ c ầ u lo cal s c o u r at p ie rs x ó i lở (x ó i m ò n ) scour xói m òn ero sio n xói nước để hạ cọc la u n c h in g 276 xưởng đúc sẩn x ó i tự n h iê n n atu raỉ sc o u r xu hướng te n d to xung im p u lse xuống cấp to d e te rio te xuyên qua p e n etratio n x lí trea tm e n t x lí n c t h ả i sevvage tre a tm e n t x lý b ề m ặ t b ẽ t ô n g c o n c re te su ría c e trea te m en t x lý m i d ố c slo p e tre a tm e n t x lý n h i ệ t c h o b ê t ố n g c o n c re te th erm al trea te m en t x lý s ố liệ u in te rp retatio n o f th e d a ta xướng đúc sẵn kết cấu p rec astin g yard b ẻ tô n g 277 ... ẹ p n a r r o w o f riv er bed lót lin e lót v n k h u ô n fo rm lining lô đ ấ t l a n d lot 1 52 lỗ tiêm vữa lồ n g cố t thép r e i n í o r c i n g Steel c a g e lối r a exit lối v o entry lỗ... r e e p l ý t h u y ế t x c s u ấ t p ro b ab ility th eo ry o f sety đ ộ an tồn lý t r ì n h 1 62 statio n M m a sát íriction m a sát cong curvature íriction m a sát khơ d ry íriction m a s t... building density: construction denity mật dộ xe cộ; mật độ giao thông traffic density mẫu sample 1 72 môđun mô hình kích thước bàng thực tế scaled full model mơ hình rời rạc discrete model mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: anh văn can bản Lê DŨng, anh văn can bản Lê DŨng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay