Công ty cổ phần may thăng long áp dụng chiến lược đại dương xanh nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ mới

29 23 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:44

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC TIÊU THỤ SN PHM TRONG THI K MI Trong năm gần đây, kinh tế nớc ta có nhiều biến ®ỉi quan träng theo chiỊu hø¬ng tÝch cùc ®Ĩ cã thể phát triển cách doanh nghiệp phải thấy đợc thay đổi môi trờng kinh doanh có tác động đến doanh nghiệp Trong kinh tế thị trờng, hàng hoá sản phẩm đợc sản xuất để bán nhằm thực mục tiêu định chơng trình hoạt động ngời sản xuất doanh nghiệp Do tiêu thụ sản phẩm sản xuất khâu quan trọng.Của tái sản xuất xã hội Quá trình tiêu thụ sản phẩm kết thúc trình toán ngời mua ngời bán diễn quyền sở hữu hàng hoá thay đổi Thông qua công tác tiêu thụ mà ngời ta đánh giá đợc hiệu trình trớc nh nghiên cứu thị trờng , quản lý sản phẩm quản lí chất lợng, quảng cáo, xúc tiến, chiến lợc giá Mỗi doanh nghiệp bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh thị trờng để cho mục tiêu định ,có nhiều mục tiêu doanh nghiệp phấn đấu nh lợi nhuận, vị thế, an toàn Trong mục tiêu lợi nhuận, đợc coi hàng đầu để đạt đợc mục tiêu mà doanh nghiệp phải luôn quan tâm tới ba vấn đề trọng tâm sản xuât kinh doanh mà công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ vai trò quan trọng Tiêu thụ sản phẩm khâu cuối sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn cuả doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp Chỉ có tiêu thụ đợc sản phẩm hàng hoá thực đợc giá trị giá trị sử dụng.Tiêu thụ cầu nối sản xuất tiêu dùng Trong năm vừa qua Công Ty May Thăng Long đạt đợc kết to lớn việc mở rộng chiếm lĩnh thị trờng, tạo đợc ấn tợng tốt đẹp, tâm lý tin tởng khách hàng phía Hiện công ty may thăng long chi nhánh Hải Phòng Nam Định phải thực mạnh mẽ để thích nghi với chế thị trờng khắc nghiệt, nhiều đối thủ cạnh tranh Tiêu thụ sản phẩm công ty đòi hỏi phải có nhiều biến chuyển mạnh mẽ có hiệu công tác Phần I: thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long I Qúa trình hình thành phát triển Công ty may Thăng long Quá trình hình thành phát triển Công ty may Thăng long Ngày 8/51958 công ty may mặc xuất đời trực thuộc Bộ công nghiệp nhẹ, tiền thân xí nghiệp may Thăng Long Đây bớc ngoặt có tính chất lịch sử mở đầu cho ngành may xuất Việt Nam Ngay từ ngày đầu thành lập, xí ngiệp may số áo sơ mi gửi mẫu chào hàng nớc đợc ngời tiều dùng Liên Xô chấp nhận Sau năm hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty hoàn thành kế hoạch sản lợng 391,120 sản phẩm tỷ lệ đạt 112,8% so với tiêu Gía trị tổng sản lợng tăng 840.882 đồng Đây mốc đánh dấu thắng lợi coysnghiax vô to lớn với xí nghiệp Từ ngày thành lập tới tính gần 40 năm , xí nghiệp giữ vững truyền thống xí nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất Trong năm 60 sản phẩm xí nghiệp có mặt hầu hết nớc Đông Âu cũ cộng hoà dân chủ Đức , Hungari, Mông cổ , Liên Xô, Tiệp Khắc Khi kinh tế nớc ta chuyển ®ỉi sang kinh tÕ thÞ trêng , xÝ nghiƯp ®· nhanh chãng chun híng kinh doanh vËt t , nguyªn liệu trớc Nhà nớc cung cấp chuyển sang sản xuất nguyên liệu khách hàng đa đến , ®ång thêi xÝ nghiƯp tỉ chøc triĨn l·m Tõ mở rộng thị trờng sang cac nớc t nh Mỹ , Anh Năm 1986 xí nghiệp đợc Bộ Công Nghiệp Nhẹ xét nâng lên hạng ng đến mua đứt bán đoạn thu đợc nhiều lợi nhuận cho xí nghiệp nhu cầu tốc độ phát triển xí nghiệp ngày 4/3/1992 Bộ Công Nghiệp Nhẹ có định đổi tên xí nghiệp thành Công ty May Thăng Long Ngoài nhiệm vụ sản xuất hàng xuất , hàng nội địa, gia công hàng thêu mũ cho nhu cầu tập thể , cá cá nhân , tổ chức kinh doanh vật t nghành may Hàng năm công ty sản xuất đến triệu sản phẩm, sản phẩm xuất chiếm 95% sản phẩm gia công chiếm 80 đến 90% Năm 1995 , công ty sản xuất triệu sản phẩm với mặt hàng chủ yếu nh áo bò otto , sơ mi cao cấp , quần bò , jean , áo sơ mi bò mài , áo jacket , áo khoác II Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long năm qua 1.Thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long Do đặc thù doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh hình thức liên kết kinh tế cụ thể gia công hàng may mặc số chủng loại hàng hoá khác cho khách hàng nớc nên thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty chủ yếu khách hàng lòng tin khách hàng Hiên với hệ thống giây chuyền đại thiết bị máy may Công ty sản xuất đợc nhiều khâu máy móc tụe động nhanh chóng số lợng nhiều để nhu cầu cần đáp ứng kịp thời Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm nớc Công ty may Thăng long đợc thể qua biểu đồ sau: Biểu 1: Tình hình tiêu thụ sản phẩm nớc Đơn vị :1000 (sản phẩm) Khu vực 1996 Tû träng( %) 1997 Tû träng( %) MiỊn b¾c 217 69,2 307 71,5 Hµ néi 60 19,2 92 21,4 Hải phòng 30 9,6 50 11,6 Nam định 23 7,3 35 8,1 Qu¶ng ninh 55 17,6 62 14,4 H¶i hng 12 3,8 26 6,0 Hà tây 19 6,0 20 4,6 Thái bình 18 5,7 22 5,1 Miền trung 65 20,8 70 16,3 Vinh 18 5,7 20 4,7 Đà nẵng 25 8,0 27 6,3 Thanh ho¸ 22 7,0 23 5,3 MiỊn nam 30 10 52 12,2 TP.HCM 13 4,7 25 5,8 Quy nh¬n 2,8 15 3,6 Nha trang 2,5 12 2,8 312 100 429 100 Tỉng : * VỊ vấn đề thị trờng tiêu thụ sản phẩm nớc :Trong năm qua Công ty may Thăng long đợc hiệu đáng mừng cho ngành may mặc gia công nớc nhà nói chung Công ty may Thăng long nói riêng Đó thành tịu to lớn thời buổi kinh tế thị trờng đờng vừa phải tìm hớng sản xuất kinh doanh cho thị trờng nớc chấp nhận sản phẩm mình.Có thể nói sản phẩm Công ty xuất khấu sang thị trờng nớc đạt đợc yêu cầu chất lợng sản phẩm bạn hàng nớc tiếp tục ký làm ăn Đặc biệt nớc đông âu cũ nh Liên Xô, Ba Lan,Tiệp Khắc Chính sản phẩm chát lợng cao mà giá thành lại hợp lý nên Công ty phát triển sang nớc t nh Nhật, Hồng Công,Đức vàPháp Điều đợc chúng minh qua bảng tiêu thụ sản phẩm Công ty thị trờng nớc sau đây: Biểu 2: Thị trờng tiêu thụ sản phẩm nớc ` Đơn vị :(sản phẩm ) Chỉ tiêu Tổng sản phẩm xuất Pháp Đức Hungari Hà lan NhËt 1996 1.862.000 240.943 257.604 498.119 103.204 354.691 1997 1.900.000 146.509 317.248 505.422 124.575 378.419 KÕt qu¶ công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long a Kết tiêu thụ sản phẩm với khối lợng mặt hàng : Trong thời gian qua Công ty may Thăng long bớc cố gắng đảy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm kể từ 1992 Công ty bắt đầu xuất sản phẩm trực tiếp công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long không ngừng nâng cao đợc mặt giá trị qua tiêu sản lợng hàng hoá đặc biệt kết tiêu thụ sản phẩm với khối lợng mặt hàng Biểu 3: Kết tiêu thụ sản phẩm với khối lợng mặt hàng Đơn vị :1000(sản phẩm ) Khu vực áo sơ 1996 ¸o q mi jacket jean ¸o s¬ 1997 ¸o q mi jacke jean 79 Tiªu thơ níc 18 80 52 230 t 120 Tiªu thơ xt khÈu 800 580 482 870 563 467 Tæng 980 660 534 1100 683 546 mặt hàng tiêu thụ Qua biểu cho ta thấy kết tiêu thụ sản phẩm với khối lợng mặt hàng năm 1997 so với kỳ 1996 đạt mức kế hoạch tăng tỷ trọng khoảng 20% dó loạt số liệu thống kê cha đủ mặt hàng khác cho nhng qua em trình bầy đợc phần đó! Đối với nghành may mặc doanh nghiệp đạc biệt loại hàng tiêu thụ thông dụng nh sản phẩm Công ty may Thăng long nh nhu cầu áo sơ mi , quần jean , áo jacket ngày đòi hỏi nhiều Và phát triển mạnh ,cho nên kết tiêu thụ sản phẩm Công ty ngày phải cần đến trú trọng công việc Trong thời gian qua Công ty may Thăng long bớc đẩy nhanh tiến độ công tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm kỹ thuật công nghệ đại giúp cho công việc đạt đợc hiệu tốt Ngày đợc phát triển Và qua ta phải biết tìm hiểu đợc doanh thu tiêu thụ theo mặt hàng b Doanh thu tiêu thụ Công ty theo mặt hàng : Trong trình sản xuất kinh doanh Công ty cố gắng để số lợng sản phẩm sản xuất sát với số lợng sản phẩm mặt hàng đợc a chuộng Đồng thời Công ty tổ chức lại tổ chức sản xuất để làm tăng xuất lao động, tiết kiệm đợc nhiều nguyên vật liệu tiêu hao cho sản phẩm (đối vứi hàng gia công cho nớc ) Công ty xây dựng chọn loại sản phẩm có mặt nhiều năm thị trờng nớc Và qua Công ty cho ta kết doanh thu cửa hàng, chi nhánh Công ty qua biểu ®å sau: BiĨu : Doanh thu mét sè mỈt hàng tiêu thụ Công ty : Đơn vị : triệu đồng Tên sản phẩm áo sơ mi loại Quần loại áo khoác loại áo jackét lo¹i Tỉng doanh thu 1996 24700 5750 12525 12550 53525 1997 26500 7000 15500 15500 64500 Qua biểu đồ cho ta thấy doanh thu số mặt hàng nh áo sơ mi loại doanh thu áo khoác loại đạt đợc mức tiêu thụ cao,so với năm 1996 năm 1997 tổng doanh thu tăng 120% Có đợc nh Công ty may Thăng long vận dụng phơng thức tiêu thụ sau: -Tiêu thụ theo phơng thức bán buôn bán hàng trực tiếp : để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm thị trờng rộng lớn với số lợng lớn, kịp thời xác Công ty xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bạn hàng mà sản phẩm Công ty đợc trực tiếp bán cho ngơì tiêu dùng yêu cầu phần lớn khác hàng Công ty có số chi nhánh, cửa hàng có đội ngũ bán hàng động nhanh nhẹn cung cấp sản phẩm đến tận tay ngời tiêu dùng -Tiêu thụ theo phơng thức đại lý: Công ty áp dụng phân phối bán sản phẩm cho đôn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh xin đợc làm đại lý cho Công ty Công ty tổ chức phân phối bán sản phẩm cho họ từ sản phẩm Công ty lại đợc họ bán đến tận tay ngời tiêu dùng, nhng điều đại lý nhận sản phẩm nhiều hình thức, có đại lý tổ chức bán lẻ, có đại lý tổ chức bán buôn theo giá chênh lệch iít so với mức giá Công ty định - Tiêu thụ theo phơng thức trung gian: hiƯn chđ u c¸c doanh nghiƯp qc doanh số thơng nhân áp dụng phơng thức tiêu thụ Họ có kinh nghiệm việc tiêu thụ sản phẩm am hiểu thị ngời tiêu dùng đồng thời họ kiêm chức quảng cáo bán sản phẩm cho Công ty Chính họ trung gian thiếu đợc Công ty Do Công ty cần phải có sách hợp lý họ Tóm lại phơng thức tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long đợc biểu qua sơ đồ sau: Biểu 5: sơ đồ phơng thức tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long Đại lý sản phẩm ngời tiêu dùng sản phẩm Công ty may Thăng long Trực tiếp tiêu thụ khách hàng vai trò trung gian Chính nhờ phơng thức tiêu thụ hợp lý mà doanh thu tiêu thụ hàng năm Công ty tăng lên cách đáng kể Biểu 6: Doanh thu tiêu thụ theo phơng thức Đơn vị: triệu đồng CHỉ tiêu 1996 Giá trị Tỉ trọng Tổng doanh thu 5352 Bán buôn 2579 Bán lẻ 9100 Đại lý 1862 1997 Giá trị Tỉ trọng (%) 100 6450 (%) 100 48 3272 50 17 1413 22 35 2764 28 5 PhÇn III: số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty may thăng long I phơng hớng nhằm tăng cờng mở rộng công tác tiêu thụ sản phẩm yêu cầu công ty điều kiện Trớc thời kỳ bao cấp công ty trọng tới doanh nghiệp trung tâm sản xuất nhiêm vụ quan trọng chí trọng quãn lý nội + thành Cho biện pháp quan trọng giảm chi phí giá Ngày những yêu cầu công ty điều kiện nhấn mạnh yêu cầu khách hàng Thị trờng quan trọng Bán đợc hàng quan trọng Để giảm chi phí cần bắt đợc thời thị trờng.Đó cung cấp đợc nhiều sản phẩm cho thị trờng họ sẵn sàng trả giá cao - Phơng hớng phát triển công ty may Thăng a - Định hớng phát triển công ty - Khu vực sản xuất :Tiếp tục sản xuất hàng gia công may mặc xuất nh tham gia phụ kiện nghành may để từ góp phần làm tăng qui mô sản xuất thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ với nhà nớc Khu vực kinh doanh thơng mại :Giao dịch thơng mại giới thiệu văn phòng đại diện bán sản phẩm kết hợp với hoạt động khác để khu vực kinh doanh công ty ngày đem lại hiệu kinh tế cao - Khu vực sinh hoạt công ty:An dỡng nghỉ mát tham quan công trình nhà cho công nhân viên hoạt động văn nghệ thể thao không ngừng đợc nâng cao trì đặn,với mục tiêu cụ thể sau: Năm Sản phẩm sản 1995 1967 2000 5000 2005 10000 xuất Xuất khâu 1819 4500 8000 Bán nội địa 148 500 2000 II - Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm công ty 1-Tăng cờng công tác nghiên cứu thị trờng Vấn đề thị trờng vấn đề quan trọng,nó đóng vai trò định đến trình sản xuất kinh doanh công ty.Nó định việc tiêu thụ, tồn phát triển công ty thơng trờng Do công ty may Thăng Long cần phải nghiên cứu khả nh nhu cầu thị trờng nhằm tăng cờng khả tiêu thụ nh tạo điều kiện cho chiến lợc củng cố mở rộng thị trờng tiêu thụ công ty Đặc biệt thời buổi kinh tế thị trờng nay,công ty lại phải trọng tới công tác nghiên cứu thị trờng,xem xét thị trờng thị trờng sản phẩm có đợc tốt không,lợng khách hàng Đặc biệt công ty phải nghiên cứu thị trờng sản phẩm loại với đối thủ cạnh tranh với nh ,t có biện pháp đối phó kịp thời Tuy nhiên công tác điều tra nghiên cứu thị trờng công ty đòi hỏi phải có chuẩn bị chi tiết xác.Muốn sản phẩm nh áo sơ mi loại, áo khoác loại đợc thích ứng nhu cầu thị trờng.Cong ty cần điều tra nghiên cứu kỹ khả nhu cầu thị hiếu ngời tiêu dùngtrên thị trờng Khi tham gia thị trờng công ty cần phải nghiên cứu kỹ môi trờng kinh doanh khả tiêu thụ, chi phí kinh doanh vận chuyển đặc biệt mức độ nh sản phẩm với đối thủ canhj tranh Vì ngời cán nghiên cứu thị trờng sau phân tích sử lý thông tin thu thập thị trờng.Phải đa nhận xét yếu điểm thị trờng nhu cầu sản phẩm củachi nhánh hay công ty từ ddó đa biện pháp thiết thực để công ty đa sản phẩm thích hợp với loại thị trờng định Hoàn thiện sách xúc tiến Bên cạnh việc nghiên cứi thị trờng cán thuộc phận phải tiến hành sách xúc tiến nguồn sản phẩm số biện pháp sau : Tăng cờng công tác quảng cáo quảng cáo công việc thiếu thời buổi kinh tế thị trờng công ty nên dành + Phải đôn đốc bạn hàng nớc ngời đại diện bạn hàng để mở (L/C) hạn nội dung nh hợp đồng quy định + Về phần Công ty (ngời xuất ) phải tiến hành kiểm tra so sánh nội dung điều kiện ghi hợp đồng quy định + Khi có (L/C) Công ty cần tiến hành công việc hợp đồng + Đến thời hạn giao hàng Công ty cần phải tiến hành chứng từhoàn hảo phù hợp với hợp đồng ký kết với nội dung nêu (L/C) + Bộ chứng từ Công ty phải nêu yêu cầu sau: Hoá đơn thơng mại Vận đon vận tải hàng hoá Giấy giám định kiểm nghiệm hàng hoá Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hoá Giấy chứng nhận xuất sứ đơn hàng Bảo hiểm đơn hàng Phiếu kê khai đóng gói hàng hoá Nghiệp vụ phân tích tình hình tiêu thụ Trong thời bi kinh tÕ g¾t gao nh hiƯn bÊt kú doanh nghiệp phải biết thấy đợc công việc phân tích tình hình tiêu thụ Công ty Để biết đợc doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm so với năm t rớc , chủng loại mẫu mã sản phẩm đợc tiêu thụ tốt lợng khách hàng nớc có nhu cầu % vv Chính mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề - Để phát triển Công ty to lớn Công ty cần đào tạo đội ngũ cán chuyên trách phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm để đa Công ty hớng tới phát triển bớc xác đầu t loại sản phẩm cho hợp lý thị hiếu ngời tiêu dùng bạn hàng khắp nơi nớc Kết luận: Về hoạt động công tác tiêu thụ sản phẩm vấn đề to lớn quan trọng Công ty doanh nghiệp Trong kinh tế thị trờng đòi hỏi doanh nghiệp phải sử lý tốt vấn đề đặt Công tác tiêu thụ sản phẩm biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Trong chuyên đề em cho they hiệu Chiến lợc Đại Dơng Xanh mà Công ty áp dụng để nêu lên vấn đề hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty ,và đa số ý kiến có tính chất phơng hớng hiệu sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty BI LM S Trong khuôn khổ viết, thân cá nhân chọn đề tài: “ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tạo khác biệt thông qua hệ thống kênh phân phối” Hệ thống kênh phân phối cầu nối doanh nghiệp với người tiêu dùng Nó huyết mạch thể sống, thiếu hệ thống kênh phân phối doanh nghiệp khó tồng phát triển Việc xây dựng hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập trì lợi canh tranh dài hạn thị trường Vì việc tổ chức quản lý hẹ thống kênh phân phối hiệu cấn đề cấp bách đặt cho doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt xu hội nhập đối thủ cạnh tranh mạnh lên ngày khơng đối thủ nước mà doanh nghiệp mạnh nước CTCP Bánh kẹo Hải Châu ngoại lệ Chuyên đề :” CTCP Bánh kẹo Hải Châu tạo khác biệt thông qua hệ thống kênh phân phối” phân tích, đánh giá trạng đặc điểm hệ thống kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu số năm gần đây, từ phát mâu thuẫn, điều bất hợp lý, điểm mạnh, điểm yếu hệ thống kênh phân phối Công ty Trên sở lý luận thực tế, chuyên đề đề xuất số quan điểm, ngun tắc, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU 1.1 Tổng quan CTCP Bánh kẹo Hải Châu CTCP Bánh kẹo Hải Châu (trước nhà máy Bánh kẹo Hải Châu) Cơng ty cổ phần trực thuộc Tổng cơng ty Mía đường I - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh công ty xác định là: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh kẹo, sản xuất kinh doanh bột gia vị loại, kinh doanh mì ăn liền, sản phẩm nước uống có cồn khơng có cồn, kinh doanh vật tư nguyên liệu, bao bì ngành công nghiệp thực phẩm, xuất nhập trực tiếp mặt hàng Công ty phép kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh cấp ngày 29/11/1994) như: Vật tư, ngun liệu ngành bột mì, sữa, mì khơng qua uỷ thác xuất liên doanh liên kết với thành phần kinh tế khác 1.3.6 Thị trường tiêu thụ Công ty Để đưa sản phẩm tiêu thụ miền đất nước, CTCP Bánh kẹo Hải Châu tổ chức mạng lưới tiêu thụ miền Bắc, Trung, Nam Trong thị trường miền Bắc thị trường trọng điểm Công ty với khối lượng tiêu thụ chiếm khoảng 70% tổng khối lượng tiêu thụ năm Công ty, tham gia thị trường miền Trung miền Nam tồn mức hạn chế Cụ thể, khu vực thị trường Công ty sau: Bảng.3.Hệ thống ĐL phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu Vùng thị trường Hà Nội Hải Phòng Hà Giang Cao Bằng Lai Châu 6 Vùng thị trường Phú Thọ Vĩnh Phúc Quảng 3 Ninh Bắc Giang Bắc Ninh Số ĐL 2 Vùng thị trường Ninh Bình Thanh Hố Nghệ An 1 Hà Tĩnh Quảng Bình Số ĐL Số ĐL Lào Cai Tun 2 Hồ Bình Hà Tây Quảng Trị Đà Nẵng Quang Lạng Sơn Bắc Cạn Thái Nguyên Yên Bái Sơn La 2 Hải Dương Hưng Yên Hà Nam Nam Định Thái Bình 2 Đắc Lắc Quảng Nam Quảng Ngãi Nha Trang Huế Tổng 1 2 93 (Nguồn: Phòng kinh doanh) 1.4 Cơ cấu sản xuất quản trị CTCP Bánh kẹo Hải Châu 1.4.1 Cơ cấu sản xuất CTCP Bánh kẹo Hải Châu Cơ cấu sản xuất CTCP Bánh kẹo Hải Châu gồm phân xưởng sản xuất phân xưởng phụ  Phân xưởng bánh I: Sản xuất bánh Hương Thảo, lương khô, bánh quy hoa dây chuyền Trung Quốc  Phân xưởng bánh II: Sản xuất vánh kem xốp loại, kem xốp phủ sôcôla dây chuyền CHLB Đức  Phân xưởng bánh III: Sản xuất bánh quy hộp, bánh Hải Châu, bánh quy Marie, Petit,… dây chuyền Đài Loan  Phân xưởng bột canh: Chuyên sản xuất bột canh loại dây chuyền Việt Nam  Phân xưởng bánh mềm: Sản xuất bánh mềm cao cấp dây chuyền bánh mềm Hà Lan  Phân xưởng phục vụ sản xuất: Đảm nhiệm sửa chữa bảo dưỡng máy,… phục vụ bao bì, in ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng sản phẩm CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU Kênh phân phối tập hợp doanh nghiệp cá nhân phụ thuộc lẫn nhau, tham gia vào trình đưa hàng hoá từ người sản xuất đến người tiêu dùng Các kênh phân phối tạo nên lợi cạnh tranh phân biệt doanh nghiệp, phát triển chiến lược marketing thành công môi trường cạnh tranh khóc liệt ngày cơng việc khó khăn, phức tạp Việc đạt lợi so với đối thủ tính ưu việt sản phẩm ngày cành khó Các chiến lược cắt giảm giá khơng nhanh chóng dễ dàng bị copy đối thủ cạnh tranh mà dẫn đến giảm sút bị khả có lợi nhuận Các chiến lược quảng cáo xúc tiến sáng tạo thường có kết ngắn hạn dễ bị tác dụng dài hạn Vì vậy, dễ hiểu nhà quản trị marketing loại doanh nghiệp kể lớn nhỏ dồn tâm trí họ để tìm mà chiến lược marketing phải dựa vào để cạnh tranh Có thể đến lúc họ phải tập trung ý nhiều vào kênh phân phối họ sở cho cạnh tranh có hiệu thị trường Hàng ngàn công ty thấy để cạnh tranh thành công, họ cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt đối thủ cạnh tranh mà phải làm cho chúng sẵn có thời gian, địa điểm phương thức mà người tiêu dùng mong muốn Công ty Bánh kẹo Hải Châu ý thức có qua tổ chức quản lý kênh phân phối khoa học khả thực Sau tìm hiểu nhân tổ ảnh hưởng đến cơng tác tổ chức quản lý kênh phân phối Công ty Bánh kẹo Hải Châu 2.2 Thực trạng công tác tổ chức kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu Tổ chức kênh phân phối doanh nghiệp thị trường công việc quan trọng phức tạp Tổ chức hay thiết kế kênh phân phối tất hoạt động liên quan đến việc phát triển kênh phân phối nơi trước chưa tồn để cải tiến kênh Do hệ thống kênh phân phối nằm bên doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải làm định tổ chức kênh trước thực quản ký hệ thống 2.2.1 Căn lựa chọn kênh phân phối Trên sở xác định nhân tố ảnh hưởng tới kênh phân phối nhà quản lý công ty đưa lựa chọn để thiết lập kênh cho phù hợp cách khoa học Các để thiết lập kênh phân phối công ty bao gồm: - Thị trường mục tiêu công ty nhằm vào đối tượng khách hàng có thu nhập thấp trung bình chủ yếu Đồng thời đưa số sản phẩm cao cấp nhằm vào khách hàng có thu nhập cao Do vậy, thị trường công ty bao gồm tất địa bàn từ thành phố đến nông thôn khắp tỉnh thành nước với số lượng người tiêu dùng lớn phân bố rộng Vì vậy, hệ thống kênh phân phối công ty thiết lập rộng khắp Tuy nhiên, hệ thống kênh phân phối Công ty phát triển mạnh miền Bắc thị trường rộng lớn miền Nam miền Trung lại chưa thực phát triển thiếu yếu với 26 ĐL cấp I thị trường - Đặc điểm sản phẩm công ty: Các sản phẩm bánh kẹo, bột canh cơng ty đóng gói hạn chế hư hỏng, thời hạn sử dụng tương đối dài thường từ tháng đến năm Do vậy, hệ thống phân phối cơng ty dài đảm bảo chất lượng sản phẩm Sản phẩm lại tiêu dùng thường xuyên đòi đồng khắp địa phương đòi hòi kênh phân phối tương đối rộng 2.2.2 Các dạng kênh phân phối công ty Sơ đồ 3: Hệ thống kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu (1) Cửa hàng giới thiệu sản phẩm CTCP Bánh kẹo Hải Châu (2) (3) Bán lẻ Đại lý bán buôn (4) Đại lý bán lẻ Người tiêu dùng cuối Môi Giới 2.2.4 Những hạn chế công tác tổ chức quản lý kênh phân phối CTCP Bánh kẹo Hải Châu Công tác tổ chức quản lý CTCP Bánh kẹo Hải Châu bên cạnh thành tựu đạt bộc lộ khơng hạn chế Ngun nhân hạn chế có yếu tố khách quan lẫn chủ quan Trong thời gian tới Cơng ty cần có giải pháp để khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý kênh phân phối Công ty Sau hạn chế chủ yếu Cơng ty: 2.2.4.1 Hệ thống ĐL thiếu yếu Trên thị trường miền Trung đặc biệt miền Nam, hệ thống phân phối Cơng ty thiếu yếu thị trường lớn tiềm Có khơng tỉnh miền Nam chưa có xuất sản phẩm Công ty Nguyên nhân công tác nghiên cứu thị trường Công ty chưa thúc đẩy mạnh mẽ khu vực thị trường 2.2.4.2 Việc phân phối loại sản phẩm chưa chưa hợp lý Việc phân phối sản phẩm Công ty lượng tiêu thụ sản phẩm vùng thị trường lẫn chủng loại sản phẩm bất hợp lý Nguyên nhân công tác nghiên cứu thị trường yếu dẫn đến việc lập kế hoạch sản xuất không sát với nhu cầu thị trường Đôi mặt hàng ĐL yêu cầu không đủ đáp ứng số mặt hàng khác tồn kho 2.2.4.3 Quản lý kênh hiệu chưa cao Việc quản lý kênh Công ty chưa thực đạt hiệu cao Các sách quản lý chưa thuyết phục ĐL Việc quản lý ĐL tương đối lỏng lẻo Nguyên nhân hạn chế Công ty chưa thực có sức mạnh thị trường, Trong ĐL sản phẩm Công ty đối thủ cạnh tranh bày bán chí trưng bày vị trí đẹp so với sản phẩm Cơng ty tuỳ thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng thời điểm Các hoạt động xúc tiến cơng ty yếu, hoạt động quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Việc tham gia hội chợ hạn chế số lượng mẫu mã chủng loại sản phẩm việc mở rộng thị trường tương đối khó khăn Nguyên nhân hạn chế tiềm lực tài cho hoạt động quảng cáo xúc tiến không mạnh đối thủ cạnh tranh Chi phi cho hoạt động quảng cáo Công ty khiêm tốn Việc kiểm sốt hệ thống kênh phân phối với 93 ĐL cấp I Công ty hiên nhiều hạn chế, ĐL cạnh tranh giá Trước hạn chế đòi hỏi Cơng ty cần phải đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý kênh, có Cơng ty xây dựng hệ thống kênh phân phối đủ mạnh để đáp ứng cho phát triển lâu dài Công ty tương lai mà tương lai báo hiệu khó khăn thử thách mà Hải Châu doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt xu hướng hội nhập, quốc tế hoá tất yếu diễn CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CTCP BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối Công ty Bánh kẹo Hải Châu Phát huy truyền thống kết đạt Công ty Bánh kẹo Hải Châu năm qua, bước vào thực nhiêm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 Công ty xác định có nhiều khó khăn, tiếp tục chịu ảnh hưởng biến động kinh tế thị trường, kinh tế tự khu vực có cạnh tranh khốc liệt khó khăn nảy sinh Để Hải Châu vào hoạt động đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tiêu kế hoạch SXKD năm tới, Công ty xây dựng số phương hướng sau: - Hồn thiện cơng tác tổ chức xếp đổi doanh nghiệp, cải tiến công tác tổ chức, hồn thiện nâng cao mơ hình quản lý để máy Công ty Bánh kẹo Hải Châu phát huy tốt tiềm công sức để thực tốt nhiệm vụ phương án SXKD sau năm cổ phần hố - Phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp quản lý bán hàng Hồn thiện hệ thống chế độ, sách tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường tăng cường mối quan hệ với ĐL để tạo hệ thống kênh phân phối vững chắc, đẩy mạnh tiêu thụ - Phát triển hệ thống kênh phân phối cách khoa học vững chiều rộng lẫn chiều sâu Cơng ty tiếp tục trì lợi hoạt động tiêu thụ thị trường miền Bắc truyền thống, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thị trường miền Trung Nam cách mở thêm số lượng ĐL khu vực - Triệt để tiết kiệm qui trình SXKD, giảm tỉ lệ hao hụt nguyên nhiên vật liệu, phấn đấu giảm chi phí sản xuất sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, rà soát, chỉnh lý định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp Mở rộng khai thác nguồn cung ứng vật tư, tạo điều kiện lựa chọn tốt chủng loại, chất lượng giá - Tiếp tục nghiên cứu cải tiến thiết bị công nghệ tiếp thu công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã nhằm tăng sức cạnh tranh sản phẩm, thương hiệu Hải Châu thị trường nước bước tạo uy tính thị trường khu vực quốc tế 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối Công ty Bánh kẹo Hải Châu 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường khâu công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nó có vai trò thu thập thơng tin cần thiết để làm thiết lập chiến lược phát triển hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Quả nghiên cứu tốt hay không ảnh hưởng đến hiệu việc dự báo nhu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất Có nghiên cứu xác nhu cầu thị trường doanh nghiệp có định đắn cho thị trường sản phẩm Để cơng tác nghiên cứu nhu cầu thị trường đạt kết cao, Công ty cần thu thập thông tin xung quanh nội dung sau: - Đối với thị trường người mua, Công ty cần nắm bắt thơng tin ngồi Cơng ty khách hàng Cơng ty mua hàng với số lượng bao nhiêu? Cần biết khách hàng mua hàng Cơng ty khách hàng mua hàng Cơng ty khác - Các thông tin đối thủ cạnh tranh Đây yếu tố tất yếu kinh tế thị trường Việc nắm bắt thông tin đối thủ cạnh tranh có vai trò quan trọng doanh nghiệp định đến thành bại doanh nghiệp Các thông tin cần cụ thể, kịp thời xác Trước Cơng ty nắm bắt thông tin như: số lượng đối thủ cạnh tranh có mặt thị trường, tình hình tài khối lượng bán họ, Công ty cần phải nắm thêm thông tin khác thơng tin sách giá cả, sách phân phối, xúc tiến, chế độ hoa hồng trả cho hàng ĐL, chương trình khuyến mại Từ Cơng ty xây dựng cho sách phân phối phù hợp khoa học, trì tạo ưu kênh phân phối cạnh tranh - Công ty cần đẩy mạnh việc nghiên cứu khách hàng với nhu cầu hành vi mua sắm họ Hiểu biết đầy đủ khách hàng với nhu cầu hành vi mua sắm họ sở quan trọng có ý nghĩa định đến khả lựa chọn xây dựng hệ thống kênh phân phối khoa học phù hợp với đối tượng khách hàng nâng cao hiệu tiêu thụ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu người tiêu dùng thời kỳ giai đoạn Đối với đối tượng mua hàng cá nhân, gia đình mua hàng mục đích tiêu dùng, nhóm đối tượng khác tuổi tác giới tính, thu nhập trình độ văn hố, sở thích … tạo nên phong phú nhu cầu mong muốn khách hàng việc mua sắm sử dụng hàng hoá Để tiếp cận với đối tượng tiêu dụng này, Công ty cần phải nắm bắt khu vực địa bàn có nhu cầu tiêu dùng lớn, đặc biệt khu vực mà người lao động có thu nhập cao Các định mua hàng nhóm khách hàng thường mang tính cá nhân Cơng ty cần tìm biện pháp Marketing hợp lý để kích thích khách hàng mua hàng Đối với khách hàng tổ chức nhóm khách hàng mua hàng với khối lượng nhiều thường xun Cơng ty giảm giá vận chuyển đến tận nơi mà khơng tính cước vận chuyển + Trưởng phòng kinh doanh có nhiệm vụ nắm bắt chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty, Từ định chiến lược Marketing phù hợp Điều phối hoạt động phận, đưa định cuối + Các nhân viên thị trường phòng có nhiệm vụ thu thập thơng tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt tình hình thị trường địa bàn phụ trách biện pháp có thể, phụ trách tiêu thụ sản phẩm, trực tiếp quản lý ĐL địa bàn phụ trách, hình thành ý tưởng sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đáp ứng với thay đổi nhu cầu tiêu dùng thị trường, báo cáo tình hình thị trường với trưởng phòng, bàn bạo thảo luận, giải xử lý báo cáo để báo thời mức biến động thị trường để đưa hướng giải Biện pháp giúp cho hoạt động phân phối thông suốt hiệu dài hạn, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường Các nguồn thông tin thu thập từ nguồn ngồi Cơng ty Cụ thể thơng tin: Các thơng tin thu thập từ bên ngồi Cơng ty: Thu thập từ phương tiện thông tin đại chúng cung cấp như: Đài, báo chí, sách, mạng Internet, …Các ý kiến đánh giá khách hàng hội nghị khách hàng hội chợ; Các ý kiến, nhận xét nhà phân phối thu thập thông qua phiếu thăm dò ý kiến khách hàng kết điều tra trực tiếp thị trường Các thơng tin phân loại cho khu vực kinh doanh, loại sản phẩm theo loại sản phẩm theo khu vực loại sản phẩm Công ty thị trường chung Biện pháp thu thập thơng tin qua dạng như: vấn trực tiếp, qua điện thoại, qua hội nghị khách hàng … Ngoài việc đánh giá thường xuyên Cơng ty cần có đợt đánh giá định kỳ nhằm tổng hợp phân tích đánh giá cách bao quát tình hình thị trường để đưa chiến lược mang tính dài hạn cho giai đoạn Như công tác nghiên cứu thị trường thực tốt Công ty giúp Công ty phân phối sản phẩm hợp lý hơn, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, từ giữ vững phát triển phạm vi thị trường Công ty 3.2.2 Mở rộng kênh phân phối tới thị trường Miền Trung Miền Nam Hiện nay, hệ thông phân phối Công ty thị trường Miền Trung Miền Nam thiếu yếu Cả hai thị trường miền Trung miền Nam có 26 ĐL cấp I Công ty 28% số lượng ĐL Cơng ty miền bắc có tới 76 ĐL cấp I chiếm 71% số lượng ĐL công ty sản lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm hai thị trường khiêm tốn so với thị trường miền Bắc so với nhu cầu thị trường Do vậy, thị trường miền Trung miền Nam lại thị trường tiềm năng, hứa hẹn nhu cầu tiêu dùng Việc phát triển hệ thống kênh phân phối hai thị trường chiến lược vô cần thiết chiến lược Công ty cho phát triển lâu dài tương lai Đây công việc mà công ty cần gấp rút triển khai trước đối thủ khai thác mạnh vào hai thị trường Để phát triển hệ thống kênh phân phối thị trường Công ty cần đẩy mạnh Công tác nghiên cứu thị trường hai thị trường Các cán nhân viên hai chi nhánh đại diện Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ khảo sát tìm hiểu nhu cầu, đặc điểm tiêu dùng, điều kiện địa lý để báo cáo Công ty nhằm tổng hợp phân tích đưa kết luận nhu cầu, thói quen tiêu dùng Từ đó, cơng ty nghiên cứu đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đồng thời thiết lập, xây dựng củng cố phát triển hệ thống kênh phân phối hợp lý khoa học phù hợp với tình hình thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người dân Có thể khái quát số đặc điểm tiêu dùng thị trường miền Trung miền Nam sau: Đối với miền Trung: người tiêu dùng ưu thích sản phẩm có vị cay, thói quen mua theo gói khơng quan tâm nhiều đến hình thức, mật độ khách hàng khơng tập trung, điều kiện địa lý không thuận lợi, giao thông chưa thực phát triển miền Nam hay miền Bắc Do Công ty cần sản xuất sản phẩm vừa có vị vừa có vị cay, việc hỗ trợ vận chuyển cho ĐL cần tăng cường, ưu tiên Đối với thị trường miền Nam: người tiêu dùng ưa thích sản phẩm có vị trái cây, mua với so lượng lớn lần mua (thường theo cân theo gói) họ khơng quan tâm nhiều đến hình thức người tiêu dùng miền Bắc, mật độ người tiêu dùng khác tập trung, điều kiện giao thông thuận lợi Do vậy, Cơng ty cần đưa sản phẩm có hương vị trái cây, mật độ ĐL vừa phải tập trung vùng dân cư đông người 3.2.3 Quản trị kiểm sốt có hiệu hệ thống kênh phân phối Khi khu vực thị trường tập trung nhiều ĐL dẫn đến canh tranh gay gắt ĐL, làm giảm hiệu hoạt động ĐL,, đồng thời khiến khách hàng tin tưởng vào sản phẩm Công ty Công ty cần tổ chức phân bổ lại lực lượng ĐL khu vực thị trường cho hợp lý vừa đảm bảo bao trùm thị trường mục tiêu, tăng sản lượng tiêu thụ, vừa đảm bảo dễ quản lý, dễ kiểm tra 3.2.4 Hồn thiện sách Marketing, tăng cường khuyến khích hỗ trợ cho thành viên hệ thống kênh phân phối 3.2.4.1 Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo Trong giai đoạn thị trường có cạnh tranh gay gắt, việc quảng cáo giữ vai trò quan trọng Nhờ quảng cáo mà hàng hố bán đợc nhanh nhiều hơn, quy mô rộng Thơng qua quảng cáo thương hiệu sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp thu hút nhiều khách hàng Vì vậy, quảng cáo góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm Hiện thị trường sản phẩm bánh kẹo đa dạng phong phú chủng loại, mẫu mã, nhiều đơn vị cung cấp, khách hàng khơng phân biệt sản phẩm mới, cũ Tâm lý khách hàng quan tâm đến sản phẩm họ nghĩ sản phẩm ln nâng cao chất lượng bị hàng giả Vì vậy, để sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhanh (nhằm giảm cạnh tranh) phải thông qua công việc quảng cáo Thực tế cho thấy sản phẩm sau quảng cáo khơng tiêu thụ nhanh chóng mà có tác dụng đến nhà sản xuất điều chỉnh để hoàn thiện sản phẩm đó, hệ thống phân phối thực phát huy tác dụng, trở lên thông suốt hiệu Trong thời gian qua Công ty Bánh kẹo Hải Châu, hoạt động quảng cáo chưa quan tâm mức, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Vì vậy, hoạt động cần phải tăng cường thời gian tới 3.2.4.2 Hoàn thiện sách tiêu thụ Cơng ty Mục tiêu Công ty ổn định phát triển thị trường, vị việc điều chỉnh chế độ sách phù hợp với thị trường tạo hợp tác chặt chẽ ĐL với Công ty, thúc đẩy doanh thu sản lưởng tiêu thụ, sở xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo vùng thị trường cụ thể tháng, quý, năm Công ty cần đa dạng hoá sản phẩm theo hướng phát triển hệ thống danh mục sản phẩm Mặc dù Công ty xây dựng hệ thống danh mục sản phẩm với 76 chủng loại sản phẩm khác nhau, trước biến động không ngừng nhu cầu thị trường phát triển với tốc độ chóng mặt đối thủ cạnh tranh, đòi hỏi Cơng ty phải tạo cho sản phẩm mới, khác biệt đem lại khả cạnh tranh cao 3.2.5 Xây dựng nâng cao lực đội ngũ nhân lực quản lý kênh Để tổ chức quản lý kênh phân phối đạt hiệu tốt Cơng ty khơng thể không xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực cho công tác tổ chức quản lý kênh Nhân lực yếu tố định quan trọng doanh nghiệp Việc xây dựng nguồn nhân lực cho việc quản lý kênh đòi hỏi Cơng ty phải có kế hoạch tuyển dụng cụ thể đảm bảo việc tuyển chọn nhân nhà quản lý kênh hiệu có trình độ đáp ứng nhu cầu công việc Nguồn tuyển chọn Công ty chủ yếu từ bên ngồi Cơng ty phòng ban Cơng ty bố trí xếp hợp lý KÕt luËn Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm khâu quan trọng, kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm phản ánh xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc tiêu thu sản phẩm lại phụ thuộc chủ yếu vào việc tổ chức hệ thống kênh phân phối Trong năm qua nỗ lực Cơng ty Bánh kẹo Hải Châu tìm chỗ đứng thị trường bánh kẹo, tạo uy tín với người tiêu dùng, sản phẩm Công ty ngày đa dạng phong phú tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Thông qua mạng lưới kênh phân phối Cơng ty đưa sản phẩm đến hầu hết miền tổ quốc phục vụ nhu cầu nhân dân, mạng lưới phân phối Cơng ty định hình hồn chỉnh Tuy nhiên, Hệ thống kênh phân phối Cơng ty khơng hạn chế cần khắc phụ khâu tổ chức quản lý Vì vậy, thời gian tới Công ty cần thực biện pháp nhằm khắc phục hạn chế để hồn thiện công tác tổ chức quản lý hệ thống kênh phân phối từ trì, củng cố khả cạnh tranh môi trường kinh doanh ngày khốc liệt ... thức tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long đợc biểu qua sơ đồ sau: Biểu 5: sơ đồ phơng thức tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long Đại lý sản phẩm ngời tiêu dùng sản phẩm Công ty may Thăng long. .. KÕt công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty may Thăng long a Kết tiêu thụ sản phẩm với khối lợng mặt hàng : Trong thời gian qua Công ty may Thăng long bớc cố gắng đảy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. .. triển mạnh ,cho nên kết tiêu thụ sản phẩm Công ty ngày phải cần đến trú trọng công việc Trong thời gian qua Công ty may Thăng long bớc đẩy nhanh tiến độ công tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty cổ phần may thăng long áp dụng chiến lược đại dương xanh nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ mới , Công ty cổ phần may thăng long áp dụng chiến lược đại dương xanh nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ mới

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay