TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VT LONG THÀNH ĐẠT

20 38 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:21

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TẬP: TÌNH HÌNH KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TM & VT LONG THÀNH ĐẠT Họ tên sinh viên: Trần Thị Hường Lớp : VB1 Cơ quan thực tập: Công ty TNHH Đầu TM & VT Long Thành Đạt NĂM 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài Lao động hoạt động tạo cải vật chất giá trị tinh thần cho xã hội, hoạt động quan trọng người Cùng với phát triển xã hội, lao động xã hội có phân cơng, phân hố rõ rệt Sự phát triển hội nhập kinh tế tạo nên phong phú, đa dạng quan hệ lao động, nảy sinh vấn đề phức tạp điển hình chênh lệch lợi ích người lao động sử dụng lao động Nhằm nâng cao quyền tự chủ cho Doanh nghiệp, Nhà nước cho phép Doanh nghiệp quyền tuyển dụng lao động theo nhu cầu, hình thức tuyển dụng lao động thơng qua hợp đồng hình thức phổ biến nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Pháp luật lao động quy định quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng quản lý lao động nhằm thức đẩy phát triển Doanh nghiệp quyền lợi người lao động Đối với pháp luật việc kết hợp đồng phần tất yếu, hình thức ban đầu làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động Hợp đồng lao động công cụ pháp lý quan trọng để xác lập môi squan hệ lao động người sử dụng lao động người lao động kết hợp đồng lao động coi vấn đề trung tâm mối quan hệ lao động Việc kết hợp đồng lao động không pháp luật Việt Nam công nhận, mà nước khác giới ghi nhận hệ thống pháp luật Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, bất cập thiếu chặt chẽ kết hợp đồng lao động, điều dễ dẫn đến xảy tranh chấp Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tơi xin trình bày đề tài “Tình hình kết thực hợp đồng lao động Công ty Đầu Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt” Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật hợp đồng lao động nói chúng nội dung liên quan đến kết thực hợp đồng lao động đề cập tới số cơng trình như: - Hệ thống giáo trình: Giáo trình “Luật Lao động Việt Nam: trường ĐH Luật Hà Nội; giáo trình “ Luật Lao động bản” khoa Luật ĐH Cần Thơ… - Một số viết: “Giao kết hợp đồng lao động theo Bộ Luật Lao động 2012 từ quy định đến thực tiễn” đăng Tạp chí Luật số 3/2013 tác giải Nguyễn Hữu Chí… Đây tài liệu tham khảo quý giá chủ yếu tập trung hợp đồng lao động nói chung có đề cập tới vấn đề kết hợp đồng Doanh nghiệp Có thể thấy cơng trình nghiên cứu cụ thể đề cập cách toàn diện pháp luật hợp đồng lao động lý thuyết thực tiễn Phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn pháp luật giao kết hợp đồng lao động Công ty Đầu Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt Mục đích luận văn khái quát hợp đồng lao động kết hợp đồng lao động sâu phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng lao động Doanh nghiệp Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng lao động từ thực tiễn Công ty Đầu Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt Nhiệm vụ luận văn: - Làm rõ lý luận kết hợp đồng lao động Phân tích thực tiễn thực Doanh nghiệp Chỉ ưu, nhược điểm quy trình thực pháp luật hợp đồng Doanh nghiệp - Đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kết hợp đồng, tiến tới xây dựng mơi trường lao động an tồn, thân thiện, động, phù hợp với phát triển đất nước Phương pháp nghiên cứu Luận văn lấy phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Mình Nhà nước pháp luật làm nên tảng.các quan điểm chủ đoạ Đảng, Nhà nước lĩnh vực lao động làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu Ngồi ra, luận văn kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác phù hợp với phần đề tài phân tích, so sánh, tổng hợp đối chiếu, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn… Đóng góp luận văn Nghiên cứu cách toàn diện hệ thống pháp luật hợp đồng Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hợp đồng Doanh nghiệp Đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng Doanh nghiệp Kết cấu luận văn Luận văn tổ chức thành ba phần: mở đầu, phần nội dung kết luận Trong phần nội dung chia thành ba chương: Chương I: Khái quát chung hợp đồng lao động pháp luật kết hợp đồng lao động Việt Nam Chương II: Thực trạng kết hợp đồng Công ty Đầu Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kết hợp đồng lao động từ thực tiễn Doanh nghiệp CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PHÁP LUẬT KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Khái niệm ý nghĩa hợp đồng lao động 1.1 Khái niệm hợp đồng lao động Theo Luật Lao động 2012: “Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động” (Điều 15) 1.2 Ý nghĩa hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động hình thức pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ lao động kinh tế thị trường - Hợp đồng lao động hình thức pháp lý đáp ứng nguyên tắc tự “khế ước” kinh tế thị trường, có thị trường sức lao động - Nội dung hợp đồng lao động liên quan đến hầu hết chế định Luật Lao động sở pháp lý quan trọng việc giải tranh chấp lao động cá nhân - Hợp đồng lao động công cụ pháp lý hữu hiệu để Nhà nước quản lý lao động Pháp luật Việt Nam kết hợp đồng lao động 2.1 Khái niệm kết hợp đồng lao động kết hợp đồng lao động trình người lao động người sử dụng lao động bày tỏ với ý chí việc xác lập quan hệ lao động sở tuân theo nguyên tắc pháp luật quy định 2.2 Nguyên tắc kết hợp đồng lao động - Tn thủ ngun tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực - Tự không trái pháp luật, thoả ước lao động tập thể đạo đức xã hội 2.3 Chủ thể kết hợp đồng lao động - Đối với người lao động: Luật Lao động 2012 quy định “người lao động người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lý điều hành người sử dụng lao động” - Đối với người sử dụng lao động: Luật Lao động 2012 quy định “ngừoi sử dụng lao động Doanh nghiệp, quan, tổ chức, hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; cá nhân người có đầy đủ lực hành vi dân sự” 2.4 Hình thức giao kết hợp đồng lao động Theo quy định luật Lao đông 2012 hợp đồng lao động phải kết văn lập thành 02 bản, bên giữ 01 có giá trị pháp lý Đối với cơng việc tam thời có thời hạn tháng, bên giao kết hợp đồng lời nói 2.5 Các loại hợp đồng lao động Hợp đồng kết theo trang ba loại sau: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng - Hợp đồng lao động xác định thời hạn: hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng - Hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Tình hình kết hợp đồng lao động Việt Nam Trên sở vận dụng quan niệm hợp đồng lao động nước trình phát triển pháp luật lao động Việt Nam qua thời kỳ, hợp đồng lao động bước đầu đáp ứng nhu cầu xã hội để điều chỉnh quan hệ lao động xã hội Luật Lao động 2012 có hiệu lực quy định kết hợp đồng sở pháp lý quan trọng để hợp đồng thực thi thực tiễn, nhằm đảm bảo lợi ích bên quan hệ lao động, giảm bớt tranh chấp hạn chế vi phạm pháp luật hợp đồng lao động CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP Giới thiệu chung Doanh nghiệp tình hình lao động Doanh nghiệp 1.1 Giới thiệu Doanh nghiệp Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI LONG THÀNH ĐẠT Địa : Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội Đại diện : Bà Nguyễn Thị Thảo Số điện thoại : 0982.129.696 Mã số thuế : 0106692551 Là Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 từ ngày 17/11/2014 với ngành nghề kinh doanh “bn bán vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng”, Công ty Đầu Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạtđã đạt nhiều thành cơng việc khẳng định thương trường 1.2 Tình hình lao động Doanh nghiệp Qua năm hoạt động, tình hình lao động Doanh nghiệp có nhiều thay đổi đáng kể theo năm thể qua bảng sau: ĐVT: người Năm Chỉ tiêu Tổng số lao động 2014 2015 2016 03/2017 Bảng 01: Tình hình lao động Doanh nghiệp (tính đến t3/2017) Thực trạng kết hợp đồng lao động Doanh nghiệp 2.1 Chủ thể kết hợp đồng lao động Ở Doanh nghiệp nay, chủ thể kết hợp đồng với người lao động chủ yếu Giám đốc công ty Việc trực tiếp kết hợp đồng Giám đốc người sử dụng lao động người lao động tuân theo quy định Luật Lao động 2012 Điều giúp cho Doanh nghiệp người lao động đạt thành thoả thuận phù hợp với yêu cầu bên 2.2 Về hình thức kết hợp đồng lao động Sử dụng lao động Doanh nghiệp cho thấy: Doanh nghiệp thực đầy đủ quy định pháp luật lao động nhiên mang tính tương đối Việc kết hợp đồng lao động vài vấn đề như: hợp đồng dạng văn thường lập với số nội dung soạn thảo từ trước, đôi lúc người sử dụng lao động trước 2.3 Về loại hợp đồng lao động Với đặc thù công việc, Doanh nghiệp áp dụng chủ yếu 02 loại hợp đồng là: - Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Tuy nhiên nhận thấy, Doanh nghiệp sử dụng loại hợp đồng theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng để trốn tránh việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động Hoặc kết hợp đồng thử việc, học việc có thời hạn dài kết hợp đồng thức.Đây sai phạm nhiều Doanh nghiệp áp dụng để giảm thiểu chi phí q trình hoạt động 2.4 Về quyền nghĩa vụ bên kết hợp đồng lao động - Việc kết hợp đồng lao động thực tương đối đầy đủ, không gặp nhiều khó khăn - Đảm bảo quyền lợi lương, thu nhập cho người lao động Mặc dù việc trả lương thực tương đối tốt, song tình trạng trả lương chưa tương xứng với trình độ người lao động - Trong việc thực thời làm việc, nghỉ ngơi, người lao động chấp nhận làm thêm nhận tiền tăng ca thay nghỉ ngơi - Trong thực quy định liên quan tới điều kiện lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động Doanh nghiệp thực cấp phát trang thiết bị cho người lao động găng tay, mũ bảo hộ, áo quang phục vụ làm việc ban đêm Tuy nhiên, ý thức tự giác người lao động chưa cao, xuất tình trạng chưa thực quy trình an tồn giám sát lỏng lẻo người sử dụng lao động - Về chế độ quyền lợi khác cho người lao động thường theo thỏa thuận, đó, Doanh nghiệp hỗ trợ đóng bảo hiểm theo quy định cho người lao động hợp đồng từ năm trở lên… Về mặt Doanh nghiệp đảm bảo cho quyền nghĩa vụ cho người lao động cách tốt - Trong việc thay đổi hợp đồng lao động, người lao động chủ yếu muốn thay đổi vấn đề liên qan đến tiền lương, chế độ đãi ngộ, phụ cấp…và có mong muốn tăng thêm quyền lợi - Về việc thuyên chuyển người lao động sang công việc khác với hợp đồng Hầu hết nhu cầu công việc Doanh nghiệp thuyên chuyển công tác người lao động sang phận khác thường không nêu rõ lý thời hạn thuyên chuyển Thực tiễn kết hợp đồng Doanh nghiệp 3.1 Phân tích tình hình lao động Doanh nghiệp Căn vào Bảng 01, từ số lượng 03 lao động kết hợp đồng vào năm 2014, qua năm 2015, số lao động kết hợp đồng tăng lên 06 sang năm 2016 tăng lên 09 lao động Tuy nhiên tính đến tháng 03/2017, Doanh nghiệp thực lý 01 hợp đồng, giảm số lao động kêt hợp đồng xuống 08 lao động Sự biến động nhu cầu Doanh nghiệp công tác nhân Ban đầu thành lập Doanh nghiệp chưa nắm vững thực quy định hợp đồng lao động, chủ yếu sử dụng lao động tự kết hợp đồngtính thời vụ, giao khốn Sau q trình hoạt động lâu dài, nắm rõ quy định pháp luật có liên quan, Doanh nghiệp chủ động mặt nhân sự, thực kết hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu Doanh nghiệp mong muốn người lao động 3.2 Kết đạt Thông qua số liệu trên, thấy việc thực quy định điều kiện chủ thể kết, nguyên tắc kết, quy định đảm bảo công việc, địa điểm, an toàn lao động, vệ sinh lao động trình thực hợp đồng lao động tương đối đầy đủ Doanh nghiệp vào quy định pháp luật để thực có hiểu quy định tiền lương, chế độ đãi ngộ, thời gian làm việc… góp phần làm lành mạnh hóa thị trường lao động giúp người lao động ổn định, yên tâm công tác 3.3 Một số hạn chế Dù thực tốt số quy định pháp luật lao động song Doanh nghiệp vi phạm thời làm việc, tình trạng tăng ca, thêm trả lương chưa tương xứng với trách nhiệm trình độ,Tìm cách trốn tránh thực quy định bảo hiểm cho người lao động Mặc dù nắm rõ quy định doanh nghiệp viện lý chưa nắm rõ luật bị quan chức phát 3.4 Nguyên nhân hạn chế *) Nguyên nhân khách quan: - Nền kinh tế nước ta thời kỳ đầu kinh tế thị trường, nhiều biến động ảnh hưởng tới hoạt động Doanh nghiệp - Do chênh lệch cung cầu nên thị trường lao động biến động khôn lường - Một số quy định pháp luật chưa hợp lý, chưa bắt kịp với nhu cầu thị trường - Các quan, sở ban ngành lỏng lẻo quản lý bảo vệ bên hợp đồng *) Nguyên nhân chủ quan: - Xuất phát từ nhu cầu lợi nhuận, dù nắm rõ quy định né tránh, vi phạm, xem nhẹ quyền lợi người lao động - Người lao động thiếu hiểu biết quy định, nhu cầu cấp thiết mà khơng biết chấp nhận thiếu công quan hệ lao động 3.5 Ví dụ Dưới mẫu hợp đồng Doanh nghiệp sử dụng để kết với người lao động: Mẫu số 01: Hợp đồng thử việc CƠNG TY TNHH ĐẦU TM &VT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LONG THÀNH ĐẠT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 20/2016/HĐTV - Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016 HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC BÊN A: Ông/ Bà : NGUYỄN THỊ THẢO Chức vụ: Giám đốc Đại diện cho: CÔNG TY TNHH ĐẦU TM & VT LONG THÀNH ĐẠT Địa : Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội MST : 0106692551 BÊN B: Ông/ Bà : PHẠM THỊ HƯƠNG Sinh ngày : 16/08/1989 Tại: Chí Linh – Hải Dương HK thường trú: Thị xã Chí Linh – Hải Dương CMND số : 142161834 Thoả thuận kết Hợp đồng thử việc cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời gian nội dung công việc Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian tháng kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2016 đến ngày 15 tháng 04 năm 2016 Tại địa điểm:CÔNG TY TNHH ĐẦU TM & VT LONG THÀNH ĐẠT Chức danh chun mơn: Kế tốn Chức vụ: Kế tốn Cơng việc phải làm: • Thực cơng việc theo chức danh chuyên môn quản lý, điều hành Ban Giám đốc (và cá nhân bổ nhiệm uỷ quyền Ban Giám đốc); • Phối hợp với phận khác Công ty để phát huy hiệu cơng việc; 10 • Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh Công ty theo lệnh Ban Giám đốc (và cá nhân bổ nhiệm uỷ quyền Ban Giám đốc) Điều 2: Chế độ làm việc • Thời làm việc: Từ thứ đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30' đến 17h30'); • Được cấp phát dụng cụ: Cần thiết theo u cầu cơng việc • Điều kiện an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định hành Nhà nước Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động Quyền lợi: • Mức lương thử việc: theo thỏa thuận; • Phụ cấp: theo chế độ cơng ty; • Hình thức trả lương: Trả 01 lần tiền mặt vào ngày 20 hàng tháng; • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật) • Chế độ đào tạo: Theo quy định Công ty yêu cầu công việc Trong trường hợp nhân viên cử đào tạo nhân viên phải hồn thành khố học thời hạn, phải cam kết phục vụ lâu dài cho Cơng ty sau kết thúc khố học hưởng nguyên lương; quyền lợi khác người làm Nếu sau kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty nhân viên phải hồn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo • Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày kết hợp đồng thử việc này, lý mà người lao động khơng tiếp tục cộng tác với công ty (kể trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) người lao động cam kết khơng u cầu cơng ty phải tốn chế độ quyền lợi người lao động thời gian nêu 11 Nghĩa vụ: • Hồn thành nội dung cam kết công việc Hợp đồng; • Nộp văn bằng, chứng gốc (có học hàm cao theo chức danh chuyên môn) cho Công ty hợp đồng thử việc này; • Chấp hành nội quy lao động, an tồn lao động, kỷ luật lao động • Tuyệt đối không sử dụng khách hàng công ty để trục lợi cá nhân; • Trong thời gian hiệu lực hợp đồng vòng 24 tháng kể từ nghỉ việc Công ty nhân viên không phép: Cung cấp thơng tin, tiết lộ bí mật kinh doanh cơng ty ngồi, khơng phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự Công ty cho tổ chức cá nhân nhằm phục vụ cơng việc riêng cho mà chưa đồng ý văn từ phía cơng ty Trường hợp bị phát – Cá nhân bị khởi tố trước pháp luật Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: • Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều khoản hợp đồng; • Thanh tốn đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này; • Bảo quản văn bằng, chứng gốc (nếu có) cho nhân viên thời gian hiệu lực hợp đồng; • Hồn trả lại văn bằng, chứng gốc (nếu có) cho nhân viên sau nhân viên hoàn thành nghĩa vụ cam kết hợp đồng thử việc Quyền hạn: • Điều hành người lao động hồn thành cơng việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc); • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, nội quy lao động Công ty Điều 5: Chấm dứt hợp đồng Hợp đồng chấm dứt trường hợp sau: 12 • Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng thức hay chấm dứt khơng làm việc nữa; • Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A bên B trước thời hạn hợp đồng Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải hồn trả lại chi phí đào tạo cho bên A thực điều khoản bồi thường theo quy định pháp luật Điều 6: Điều khoản thi hành • Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng thử việc áp dụng theo quy định nội quy lao động pháp luật lao động; • Hợp đồng thử việc lập thành 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 có hiệu lực kể ngày Hợp đồng làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TM & VT LONG THÀNH ĐẠT Người lao động Người sử dụng lao động (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 13 Mẫu số 02: Hợp đồng thức CƠNG TY TNHH ĐẦU TM&VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LONG THÀNH ĐẠT Số: 02/2016/HĐLĐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, bên Ông/Bà: NGUYỄN THỊ THẢO Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc Đại diện cho: CÔNG TY TNHH ĐẦU TM & VT LONG THÀNH ĐẠT Địa chỉ:Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội MST : 0106692551 bên Ông/Bà: PHẠM THỊ HƯƠNG Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 16/08/1989 Tại: Chí Linh - Hải Dương Địa thường trú: Thị xã Chí Linh - Hải Dương Số CMTND: 142161834 Cấp ngày:18/06/2009 Tại: CA Hải Dương Số sổ lao động: 05 HĐLĐ Cấp ngày: 10/04/2017 Thỏa thuận kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn cơng việc hợp đồng • Loai hợp đồng lao động: năm • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 • Địa điểm làm việc: Tại Cơng ty TNHH ĐẦU TM &VT LONG THÀNH ĐẠT • Chức danh chun mơn: Kế tốn • Cơng việc phải làm: Theo điều động Ban Giám đốc Điều 2: Chế độ làm việc • Thời làm việc: 8h/ngày; 6ngày/tuần • Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: tuỳ theo yêu cầu công việc Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động Quyền lợi: • Mức lương tiền cơng: theo thoả thuận • Hình thức trả lương: tiền mặt • Phụ cấp gồm: theo chế độ cơng ty • Được trả lương vào ngày 15 hàng tháng 14 • Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế: tham gia đầy đủ theo quy định Pháp luật Nghĩa vụ: • Hồn thành cơng việc cam kết hợp đồng lao động • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an tồn lao độngThực công việc Ban Giám đốc trưởng phận giao phó • Chịu hồn tồn trách nhiệm thiệt hại gây Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: • Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao độngThanh tốn đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: • Điều hành người lao động hồn thành cơng việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?) • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành • Những vấn đề lao động khơng ghi hợp đồng lao động áp dụng qui định thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể áp dụng quy định pháp luật lao độngHợp đồng lao động làm thành 02 có giá trị ngang nhau, bên giữ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Khi hai bên kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng lao động NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 15 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN TẠI DOANH NGHIỆP Những yêu cầu đặt cho việc hoàn thiện quy định pháp luật kết hợp đồng doanh nghiệp 1.1 Đảm bảo quyền tự thỏa thuận bên kết hợp đồng lao động - Cần tôn trọng quyền tự thảo luận, định đoạt bên kết hợp đồng, điều khoản không trái với pháp luật bên ghi nhận thực - Đảm bảo vận hành linh hoạt, thống thị trường lao động, hạn chế quy định mang tính hành để dảm bảo công tác quản lý nhà nước với Doanh nghiệp - Quyền tự kết phải đặt điều kiện xã hội, nhu cầu thị trường phạm vi toàn xã hội 1.2 Đảm bảo phù hợp Doanh nghiệp Nhà nước bảo vệ người lao động phải dựa sở hoạt động đặc thù Doanh nghiệp, tôn trọng nhu cầu hai bên Cải thiện quy định pháp lý, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người lao động Cần có quy định chặt chẽ, đầy đủ tồn diện kết hợp đồng Cũng khơng nên cứng nhắc rập khuân điều khoản hợp đồng 1.3 Đảm bảo hội nhập với giới lĩnh vực lao động Có thể thấy, kinh tế nước ta bước hội nhập giới Đây trình tất yếu khách quan với nhiều hội thách thức, đặc biệt với pháp luật Việt Nam Do cần hồn thiện máy pháp quyền quy định pháp luật, cụ thể quy định pháp luật lao động để bảo vệ người lao động không làm quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Tạo lập môi trường lao động hài hoà, thúc đẩy kinh tế ổn định xã hội Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiểu pháp luật kết hợp đồng Doanh nghiệp 16 1.1 Về quy định pháp luật Qua thực tiễn áp dụng doanh nghiệp, xin đè xuất số điều sau: - Về chủ thể kết hợp đồng, theo Luật Lao động 2012, người kết phải người lao động người sử dụng lao động mà cụ thể Giám đốc doanh nghiệp, điều bất cập, đôi lúc Giám đốc doanh nghiệp khơng thể trực tiếp có mặt để kết mà ủy quyền cho cấp phó người đại diện kết Vì nên có chỉnh sửa thay đổi điều luật - Về thủ túc kết hợp đồng: cần có quy định điều khoản hứa hẹn tuyển dụng lời để nghị giao kết hợp đồng chứng minh điều coi ràng buộc quyền nghĩa vụ pháp lý - Về hình thức hợp đồng: nên có thêm loại hợp đồng bán thời gian, hợp đồng người 15 tuổi, hợp đồng với người khuyết tật, hợp đồng có quy định độc hại nặng nhọc công việc - Về nội dung hợp đồng: theo quy định luật hành, nội dung hợp đồng bao gồm nhiều điều mục, có đơi đặc thù doanh nghiệp khơng có phát sinh nhiều mục khác Vì nên quy định tùy vào đặc thù doanh nghiệp để soạn thảo hợp đồng phù hợp 1.2 Về tổ chức thực - Nâng cao ý thức pháp luật lao động người lao động người sử dụng lao động - Tăng cường quản lý nhà nước doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động phối hợp đồng quan quản lý cấp với quan hữu quan khác - Xây dựng tổ chức vấn, đối thoại bên có liên quan, đặc biệt người lao động với doanh nghiệp 17 KẾT LUẬN Việc kết hợp đồng mang lại nhiều tín hiệu khả quan việc sử dụng lao động, nâng cao suất lao động, kết hợp hài hòa quyền nghĩa vụ bên Tuy nhiên, đôi lúc doanh nghiệp có sai sót, vi phạm làm ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động Để hợp đồng thực trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu việc thiết lập, trì cải thiện quan hệ lao động cần hồn thiện kết hợp từ ba phía: quan quản lý, người lao động người sử dụng lao động phải nỗ lực phấn đấu tinh thần ngun tắc kết hợp hài hòa lợi ích , gắn quyền lợi cá nhân với tập thể, người lao động người sử dụng lao động Trên sở để pháp luật lao động thực gần gũi thiết thực sống./ 18 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 19 ... luận thực tiễn pháp luật giao kết hợp đồng lao động Công ty Đầu tư Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt Mục đích luận văn khái quát hợp đồng lao động ký kết hợp đồng lao động sâu phân tích thực. .. Nhà nước quản lý lao động Pháp luật Việt Nam ký kết hợp đồng lao động 2.1 Khái niệm ký kết hợp đồng lao động Ký kết hợp đồng lao động trình người lao động người sử dụng lao động bày tỏ với ý... chia thành ba chương: Chương I: Khái quát chung hợp đồng lao động pháp luật ký kết hợp đồng lao động Việt Nam Chương II: Thực trạng ký kết hợp đồng Công ty Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Long Thành Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VT LONG THÀNH ĐẠT, TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VT LONG THÀNH ĐẠT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay