TÌNH HÌNH KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY

28 37 2
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:03

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TẬP: TÌNH HÌNH KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY Họ tên sinh viên: Bùi Hồng Phúc Lớp : VB1 Cơ quan thực tập: Công ty TNHH Thương Mại Nghị Thúy NĂM 2017 MỤC LỤC MỤC LỤC .2 MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KỶ LUẬT, SA THẢI TẠI DOANH NGHIỆP 11 BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động 18 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI TỪ THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP 21 KẾT LUẬN 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiêt đề tài Để trì ổn định phát triển xã hội, việc thiết lập kỷ luật, trật tự có vai trò quan trọng Trong Nhà nước ban hành hệ thống pháp luật để trì trật tự, doanh nghiệp, người sử dụng lao động thiết lập kỷ luật nhằm đảm bảo ý thức chấp hành người lao động, từ nâng cao hiểu hoạt động doanh nghiệp, kỷ luật lao động Tuy nhiên, giống pháp luật thường bị phá vỡ hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động thường bị phá vỡ hành vi vi phạm kỷ luật Trước biểu tiêu cực này, người sử dụng lao động phải có biện pháp hữu hiệu nhằm xử lý hành vi vi phạm để bảo đảm kỷ luật lao động người lao động tuân thủ cách triệt để Khơng giống hình thức khác, kỷ luật sa thải hình thức xử lý mức cao mà pháp luật cho phép người sử dụng lao động quyền áp dụng người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động Người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải có tác động lớn người lao động lấy việc làm họ, đẩy họ vào tình trạng thất nghiệp, mức độ ảnh hưởng xã hội to lớn Xuất phát từ ảnh hưởng người lao động xã hội mà biện pháp xử lý kỷ luật sa thải pháp luật quy định chặt chẽ Từ Luật Lao động đời, quy định kỷ luật sa thải ngày củng cố hoàn thiện theo hướng phù hợp với chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước, đồng thời giải hài hoà mối quan hệ lợi ích bên quan hệ lao động Xuất phát từ yêu cầu thực tế, xin trình bày đề tài “Tình hình kỷ luật sa thải người lao động công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy” Tình hình nghiên cứu đề tài Mặc dù qua nhiều lần sửa đồi, bổ sung song quy định pháp luật kỷ luật sa thải nhiều hạn chế gây khơng khó khăn thực tế Đề tài đề cập tới số tài liệu như: - Hệ thống giáo trình: Giáo trình “Luật Lao động Việt Nam trường ĐH Luật Hà Nội; giáo trình “ Luật Lao động bản” khoa Luật ĐH Cần Thơ… “Khái niệm chất pháp lý kỷ luật lao động: ThS Trần Thuý Lâm (GV khoa Pháp luật kinh tế trường ĐH Luật HN) đăng tạp chí Luật học số 09/2006… Phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn pháp luật kỷ luật lao động Cơng ty TNHH Thương Mại Nghị Th Mục đích luận văn khái quát vấn đề kỷ luật, sa thải lao động sâu phân tích thực trạng pháp luật kỷ luật lao động Doanh nghiệp Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kỷ luật lao động từ thực tiễn Công ty TNHH Thương Mại Nghị Thuý Nhiệm vụ luận văn: - Làm rõ lý luận kỷ luật, sa thải lao động - Phân tích thực tiễn thực Doanh nghiệp - Chỉ ưu, nhược điểm quy trình thực pháp luật kỷ luật lao động Doanh nghiệp - Đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kỷ luật lao động, tiến tới xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, động, phù hợp với phát triển đất nước Phương pháp nghiên cứu Luận văn lấy phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật làm tảng, quan điểm chủ đạo Đảng, Nhà nước lĩnh vực lao động làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu Ngồi ra, luận văn kết hợp sử dụng nhiều phương pháp khác phù hợp với phần đề tài phân tích, so sánh, tổng hợp đối chiếu, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn… Kết cấu luận văn Luận văn tổ chức thành ba phần: mở đầu, phần nội dung kết luận Trong phần nội dung chia thành ba chương: Chương I: Khái quát chung kỷ luật, sa thải lao động pháp luật kỷ luật, sa thải lao động Việt Nam Chương II: Thực trạng kỷ luật, sa thải Công ty TNHH Thương Mại Nghị Thuý Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kỷ luật, sa thải lao động từ thực tiễn Doanh nghiệp CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Khái niệm ý nghĩa kỷ luật lao động 1.1 Khái niệm kỷ luật lao động - Bộ Luật lao động định nghĩa: “ Kỷ luật lao động quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ điều hành sản xuất, kinh doanh thể nội quy lao động.” - Chế độ kỷ luật lao động tổng hợp quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức; quy định biện pháp khuyến khích người lao động gương mẫu chấp hành hình thức xử lý người không chấp hành chấp hành không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm 1.2 Ý nghĩa kỷ luật lao động Việc tuân thủ kỷ luật lao động có ý nghĩa mặt kinh tế, trị xã hội, cụ thể: - Thông qua việc trì kỷ luật lao động, người sử dụng lao động bố trí xếp lao động cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời sống người lao động trật tự xã hội nói chung - Nếu xác định nội dung hợp lý, kỷ luật lao động nhân tố quan trọng để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu - Trật tự, nề nếp doanh nghiệp ý thức tuân thủ kỷ luật người lao động yếu tố để trì quan hệ lao động ổn định, hài hồ Đó điều kiện để thu hút vốn đầu từ nước ngoài, xuất lao động, giúp cho người lao động không bị bỡ ngỡ làm việc điều kiện khác biệt Trách nhiệm kỷ luật lao động 2.1 Khái quát chung trách nhiệm kỷ luật lao động Là loại trách nhiệm pháp lý người sử dụng lao động áp dụng người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động cách bắt họ chịu hình thức kỷ luật Các hình thức kỷ luật lao động theo quy định Luật lao động: - Hình thức khiển trách: miệng văn áp dụng người lao động phạm lỗi lần đầu, mức độ nhẹ - Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không 06 tháng chuyển làm việc khác có mức lương thấp thời hạn tối đa 06 tháng cách chức áp dụng: người lao động bị khiển trách văn mà tái phạm thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách hành vi vi phạm quy định nội quy lao động - Hình thức sa thải Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động Khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ nguyên tắc pháp lý sau: - Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật Khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời áp dụng hình thức cao tương ứng với hành vi nặng - Không xử lý kỷ luật lao động vi phạm nội quy mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức hay khả điều khiển hành vi - Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động xử lý vi phạm kỷ luật lao động - Cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động - Cấm xử lý kỷ luật lao động lý tham gia đình cơng quy định pháp luật Căn áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động Cơ sở để xác định trách nhiệm kỷ luật có hành vi vi phạm kỷ luật lao động có lỗi - Hành vi vi phạm kỷ luật lao động vi phạm nghĩa vụ lao động quan hệ lao động định Khi xác định này, khơng thể kết luận chung chung có hành vi vi phạm mà phải xác định rõ hành vi vi phạm nghĩa vụ lao động cụ thể quan hệ lao động mà họ tham gia Hành vi thể việc khơng thực hiện, thực không đầy đủ, thực sai nghĩa vụ lao động - Lỗi người lao động bị chịu trách nhiệm kỷ luật họ có hành vi vi phạm kỷ luật có lỗi Khi khơng có lỗi, hành vi vi phạm không đủ sở để áp dụng trách nhiệm kỷ luật Người lao động bị coi có lỗi họ vi phạm kỷ luật lao động có đầy đủ điều kiện khả để thực nghĩa vụ lao động Căn vào yếu tố lý trí ý chí vi phạm, có 02 loại lỗi: lỗi cố ý lỗi vơ ý 2.2 Căn áp dụng hình thức kỷ luật lao động - Khiển trách: áp dụng người phạm lỗi lần đầu mức độ nhẹ (đây biện pháp nhằm tác động mặt tinh thần đến người vi phạm) Việc khiển trách người lao động thực miệng văn - Kéo dài thời hạn nâng lương không tháng chuyển làm công việc khác có mức lương thấp trọng thời hạn tối đa tháng cách chức: áp dụng người lao động bị khiển trách có hành vi vi phạm quy định nội quy lao động Hết thời hạn tháng người sử dụng lao động phải bố trí cơng việc cũ, thời gian chịu kỷ luậtngười lao động có hành vi cải tạo tốt xem xét giảm thời hạn - Sa thải: hình thức áp dụng trường hợp sau: + Có hành vi trộm cắp, tham ơ, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản, lợi ích doanh nghiệp + Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển công việc khác mà tái phạm thời gian chưa xoá kỷ luật bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm + Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồng năm mà khơng có lý đáng Thủ tục xử lý kỷ luật lao động - Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 03 tháng, kể từ ngày xảy vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh doanh nghiệp thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 06 tháng - Thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động: người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động Người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luậtngười khác bào chữa Khi xử lý phải có mặt đương đại diện ban chấp hành cơng đồn doanh nghiệp Việc xem xét phải lập thành biên Nếu người lao động thấy hình thức xử lý kỷ luật khơng thỏa đáng khiếu nại lên quan có thẩm quyền Khi quan có thẩm quyền kết luận định xử lý người sử dụng lao động sai người sử dụng phải hủy bỏ định, công khai xin lỗi, khôi phục danh dự quyền lợi cho người lao động - Xóa kỷ luật lao động khơng có nghĩa xét lại việc thi hành kỷ luật qua, nghĩa hủy bỏ định kỷ luật mà thừa nhận cho người phạm lỗi hết thời hạn thi hành kỷ luật để họ khỏi bị thành kiến, ảnh hưởng tới phấn đấu vươn lên đương Theo quy định pháp luật nước ta thì: + Người bị khiển trách sau 03 tháng người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương chuyển làm công việc khác sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, khơng táo phạm đương nhiên xóa kỷ luật + Người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương chuyển làm công việc khác sau chấp hành nửa thời hạn, sửa chữa tiến người sử dụng lao động xét giảm thời hạn - Tạm đình cơng việc khơng phải hình thức kỷ luật mà biện pháp cần thiết để xác minh kỷ luật Người sử dụng lao động áp dụng biện pháp “khi vụ việc vi phạm có tình tiết phức tạp, xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh, sau tham khảo ý kiến ban chấp hành cơng đồn sở” Thời hạn đình khơng q 15 ngày khơng 03 tháng đối vớ trường hợp đặc biệt, người lao động tạm ứng 50% lương trước bị đình cơng tác Người sử dụng lao động phải xác người lao động có lỗi hay khơng Hết thời hạn tạm đình cơng việc, người lao động tiếp tục làm việc Nếu xác định có lỗi bị xử lý kỷ luật khơng phải hồn tiền tạm ứng, khơng có lỗi người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương phụ cấp thời gian tạm đình dù người alo động không làm việc 2.3 Sa thải Sa thải hình thức xử lý kỷ luật hình thức xử lý nặng mức Qua tìm hiểu quy định sa thải thấy rằng, nhìn chung trường hợp người sử dụng lao động quyền sa thải người lao động pháp luật quy định tương đối chặt chẽ, hợp lý, bảo đảm trật tự kỷ cương doanh nghiệp quyền lợi người lao động Tuy nhiên bên cạnh số vước mắc, hạn chế như: 10 - Trong số trường hợp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động sa thải người lao động vào hành vi vi phạm (hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật cơng nghệ kinh doanh) mà khơng vào dấu hiệu thiệt hại hành vi gây nên Điều nhằm đảm bảo tính tơn nghiêm kỷ luật lao động Tuy nhiên, thực tế số hành vi vi phạm kỷ luật khác cần xử lý mà không cần xem xét đến mức độ thiệt hại Chẳng hạn, trường hợp người lao động cố ý hủy hoại tài sản doanh nghiệp trường hợp người lao động vi phạm quy định nghiêm ngặt quy định phòng cháy chữa cháy hút thuốc kho xưởng, nơi có vật liệu dễ cháy Đó điều không hợp lý, trường hợp này, người lao động cố ý hủy hoại tài sản doanh nghiêp, cố tình khơng chấp hành kỷ luật lao động doanh nghiệp Hành vi vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy, vơ ý, chưa gây thiệt hại xảy có hậu khơn lường tài sản tính mạng người - Một vấn đề khác đặt “hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích doanh nghiệp” chưa pháp luật quy định cụ thể Có thể hiểu “hành vi khác” trước hết hành vi vi phạm kỷ luật lao động song nghĩa tất hành vi vi phạm áp dụng hình thức kỷ luật sa thải Hành vi vi phạm bị sa thải gậy thiệt hại nghiêm trọng, thiệt hại nghiêm trọng pháp luật chưa có quy định cụ thể Điều dẫn đến lúng túng, thiếu thống việc giải quan có thẩm quyền định sa thải 14 lao động bị kỷ luật, bị bồi thường truy cứu trách nhiệm hình tuỳ theo mức độ lỗi mức độ thiệt hại 1.1.2 Trách nhiệm người sử dụng lao động - Thực quy định ban hành nội quy lao động: ban hành nội quy lao động quyền người sử dụng lao động, đồng với quyền tổ chức, quản lý họ Song, để tránh lạm quyền, để đảm bảo kỷ luật lao động nghiêm minh, doanh nghiệp cần ban hành văn có tính quy phạm, đề quy định nội quy lao động, đặc biệt quy định hành vi vi phạm hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất tương ứng Không áp dụng xử lý kỷ luật trách nhiệm vật chất hành vi khơng có nội quy Bản nội quy không trái với quy định pháp luật phải phổ biến tới người - Tổ chức hợp lý kiểm tra trình lao động: việc tổ chức hợp lý khoa học q trình lao động vao gồm nhiều cơng việc việc ban hành nội quy lao động Người sử dụng lao động phải tạo cấu tổ chức hợp lý, tuyển chọn, bố trí xếp lao động hợp lý, lập kế hoạch đồng bồ, mệnh lệnh phù hợp có phương pháp quản lý hiệu sở pháp luật Những yêu cầu không giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru mà tạo kỷ luật lao động đơn vị - Thực quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động vệ sinh mơi trường: nghĩa vụ quan trọng đòi hỏi tất người sử dụng lao động phải thực an tồn, vệ sinh lao động điều kiện để người lao động thực nghĩa vụ, tuân thủ kỷ luật Người sử dụng lao động có quyền tổ chức, quản lý kiểm tra trình lao động nghiệp sản xuất kinh doanh mà họ tổ chức nên trước hết nhằm đem lại lợi nhuận cho họ Vì vậy, thực trình sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động phải triệt để tuân thủ quy định an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo an tồn tồn sức khỏe tính mạng cho người lao động giữ gìn mơi trường sống nói chung Thực tốt nghĩa vụ điều kiện để người sử dụng lao động ổn định sức lao động đơn vị, đảm bảo kế hoạch đặt tránh khoản phải đền bù làm ảnh hưởng đến hiệu kinh tế đơn vị Ngoài để đảm bảo kỷ luật lao động, 15 người sử dụng lao động phải thực pháp luật lao động, thỏa ước lao động kết hợp đồng với người lao động, đảm bảo phân phối công bằng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, tôn trọng người lao động đại diện tập thể lao động 2.3 Những biện pháp đảm bảo tăng cường kỷ luật lao động Những biện pháp đảm bảo tăng cường kỷ luật lao động biện pháp làm cho người lao động thực tốt nghĩa vụ Xuất phát từ chất quan hệ pháp luật lao động, từ điều kiện kinh tế xã hội thời kỳ từ thực tế việc chấp hành pháp luật mà nhà nước đơn vị sử dụng lao động sử dụng biện pháp sau: - Giáo dục, thuyết phục biện pháp làm cho người lao động hiểu rõ nội dung, mục đích, tác dụng kỷ luật lao động Từ nâng cao ý thức tơn trọng tự giác chấp hành Đây biện pháp quan trọng áp dụng lao động hình thức khác Nó biện pháp bao trùm nhất, tất biện pháp khác có mục đích chung giáo dục người lao động chấp hành kỷ luật lao động - Tác động xã hội tao hướng dư luận xã hội vào việc lên án, phê phán hành vi vi phạm kỷ luật lao động biểu thái độ tán thành gương tốt, cá nhân, tập thể tiêu biểu Biện pháp vừa có ý nghĩa đạo đức, vừa có ý nghĩa pháp lý - Khuyến khích khen thưởng biện pháp có tính hiệu cao để đảm bảo tăng cường kỷ luật - Xử lý vật chất biện pháp người sử dụng lao động áp dụng hình thức trách nhiệm kỷ luật người vi phạm kỷ luật lao động 3.3 Thực trạng kỷ luật sa thải người lao động Doanh nghiệp 3.1 Tình hình kỷ luật sa thải Doanh nghiệp Mặc dù Doanh nghiệp đề quy định cụ thể kỷ luật lao động ban hành nội quy lao động phổ biến tới người lao động Tuy nhiên, có vài trường hợp người lao động vi phạm kỷ luật lao động, có trường hợp vơ ý cố tình Căn vào mức độ nặng nhẹ hành vi mà doanh nghiệp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp Theo số liệu đơn vị, năm 2010 có 02 trường hợp vi phạm kỷ luật lao động 01 trường áp dụng hình thức khiển 16 trách miệng 01 trường hợp bị điều chuyển công tác vòng tháng Năm 2011 Doanh nghiệp có 01 trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách văn Vào năm 2012, Doanh nghiệp có 01 trường hợp vi phạm bị xử lý sa thải Từ năm 2013 đến nay, Doanh nghiệp không phát trường hợp vi phạm kỷ luật 2.4 Nguyên nhân, biện pháp kết 1.1.3 Nguyên nhân Thành lập vào năm 2009, năm đầu hình thành phát triển, Doanh nghiệp nhiều bỡ ngỡ, quy định, nội quy nhiều thiếu xót, giám sát cấp quản lý doanh nghiệp lơi lỏng, việc phổ biến, tuyên truyền tới người lao động bị xem nhẹ Điều dẫn đến xảy vụ vi phạm, gây thiệt hại cho Doanh nghiệp 1.1.4 Biện pháp Nhận thấy tầm quan trọng kỷ luật lao động, sau xảy vụ vi phạm đáng tiếc, Doanh nghiệp tiến hành số biện pháp để cải thiện tình hình như: - Phổ biến, tuyên truyền tới người lao động: Doanh nghiệp đưa nội quy, quy chế, trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật vào khâu tuyển dụng, để người lao động nắm rõ - Tổ chức đồn kiểm tra phân cơng trách nhiệm cho cá nhân cụ thể việc giám sát đôn đốc người lao động nhằm phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm kỷ luật - Khen thưởng, khích lệ trường hợp chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế xử phát nghiêm minh theo quy định trường hợp vi phạm để răn đe 1.1.5 Kết Nhờ biện pháp mà Doanh nghiệp cải thiện đáng kể tình trạng vi phạm pháp luật Doanh nghiệp, nhận thấy qua tình hình kỷ luật sa thải qua năm từ 2013 đến khơng xảy trường hợp vi phạm nội quy, quy chế dẫn đến phải xử lý kỷ luật 1.2 Thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật 17 Theo quy định pháp luật, thời gian xử lý kỷ luật tối đa tháng tính từ ngày vi phạm, trường hợp hành vi nghiêm trọng lên tối đa tháng Tuy nhiên doanh nghiệp thường xử lý vi phạm thời điểm phát có vi phạm Về thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật: tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật, người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động Người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luậtngười khác bào chữa Khi xử lý kỷ luật phải có mặt đương đại diện doanh nghiệp Việc xem xét xử lý phải ghi thành biên Người bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại với quan có thẩm quyền thấy khơng thỏa đáng với hình thức kỷ luật Khi quan có thẩm quyền kết luận định xử lý sai người sử dụng lao động phải hủy bỏ định, xin lỗi công khai, khôi phục danh dự mọiquyền lợi người lao động Mẫu biên xử lý kỷ luật đơn vị: 18 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2011 BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động ông (bà) bắt đầu lúc 08 00 ngày 18 tháng 09 năm 2011… Địa điểm tại: Công ty TNHH Thương Mai Nghị Thúy I Thành phần dự họp gồm: Người sử dụng lao động người người sử dụng lao động uỷ quyền Họ tên: Vũ Tiến Nam Chức vụ chức danh: Giám đốc Đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành lâm thời đơn vị Họ tên: Nguyễn Đức Anh Chức vụ chức danh: Phó Giám Đốc Đương Họ tên: Nguyễn Văn Công Chức vụ chức danh: Nhân viên Công việc làm: Bảo vệ Người mời tham dự Họ tên: Lê Văn Đức Chức vụ chức danh: Nhân viên Đơn vị cơng tác: Phòng bảo vệ II Nội dung: Đương ơng Nguyễn Văn Hồng trình bày tường trình việc ngày 15/09/2011 ơng Hồng tự ý rời khỏi vị trí thời gian làm việc 19 Đại điện công ty ông Vũ Tiến Nghị đưa chứng làm kết luận hành vi vi phạm kỷ luật ông Nguyễn Văn Hoàng Đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở ơng Nguyễn Đức Chính trình bày quan điểm tường trình ơng Hồng chứng ông Vũ Tiên Nghị, đồng ý với chứng mà ông Nghị đưa Kết luận cuối người sử dụng lao động Hành vi vi phạm kỷ luật: tự ý rời vị trí cơng tác chưa đồng ý người quản lý Mức độ vi phạm: Vi phạm mức độ nhẹ, không gây thiệt hại tài sản Hình thức kỷ luật lao động: áp dụng hình thức xử phạt khiển trách văn Kết thúc họp vào lúc 11 00 ngày 18 tháng 09 năm 2011 Đương Đại diện Ban chấp hành Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ, tên) Cơng đồn sở (ký tên, ghi rõ họ, tên) (ký tên, ghi rõ họ, tên) 20 Mẫu định xử lý kỷ luật đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY Số: /QĐ-06/2011 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH (Về việc xử lý kỷ luật) - Căn vào Quy chế nhân Công ty TNHH Thương Mại Nghị Thúy; - Căn vào đề xuất ông Vũ Tiến Nghị - Giám đốc công ty; - Căn vào nội dung họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật ông Nguyễn Văn Hoàng, ngày 18 tháng 09 năm 2011 Hội đồng kỷ luật QUYẾT ĐỊNH Điều Xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Hoàng mức độ khiển trách có hành vi vi phạm kỷ luật khơng gây thiệt hai cho cơng ty Điều Ơng Nguyễn Văn Hoàng chịu giám sát đánh giá công ty thời gian tháng Trong thời gian ơng Nguyễn Văn Hồng có vi phạm gì, Cơng ty xem xét có hình thức kỷ luật cao Điều Đề nghị cá nhân, phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: HCNS Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2011 GIÁM ĐỐC 21 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI TỪ THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP Những vướng mắc, bất cập xử lý kỷ luật lao động - Thứ nhất, giải bất đồng xử lý kỷ luật lao động thông qua thủ tục hòa giải mang tính hình thức: theo luật lao động hành vi phạm quy địn người lao động bị xử lý kỷ luật lao động theo trình tự, thủ tục luật định Khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động buộc phải chứng minh lỗi người lao động người lao động quyền tự bào chữa, nhờ luậtngười khác bào chữa cho Hoặc hiểu chất xử lý kỷ luật lao động dựa việc xem xét, chứng minh yếu tố “lỗi” người lao động, mà khơng có việc thương lượng xử lý kỷ luật lao động; việc xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên người sử dụng lao động phải ban hành định xử lý kỷ luật lao động thời gian luật định, không đồng ý, người lao động lựa chọn quyền yêu cầu giải tranh chấp lao động Theo quy định, để giải tranh chấp lao động cá nhân, người lao động buộc phải thơng qua thủ tục hòa giải hòa giải viên lao động trước yêu cầu Tòa án giải Và phải gặp phiên hòa giải Hòa giải viên lao động tổ chức, Hòa giải viên hướng dẫn thương lượng đưa phương án hòa giải tỷ lệ hòa giải thành cơng hai bên thực tế cho thấy tỉ lệ chiếm thấp, không muốn nói gần khơng, người sử dụng lao động thương lượng với người lao động yếu tố “lỗi” người sau trình xử lý kỷ luật lao động, điều ảnh hưởng đến trật tự phân xưởng, nơi làm việc người lao động đó, đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp dẫn đến hậu khó lường, tâm lí đám đơng người lao động dễ hình thành khó kiểm sốt người sử dụng lao động Chính lẽ đó, pháp luật lao động có quy định theo hướng buộc bên giải bất đồng xử lý kỷ luật lao động, phải thông qua thủ tục hòa giải q trình giải tranh chấp lao động cá nhân, theo 22 tác giả, quy định tỏ không phù hợp với thực tế, bất hợp lý, mang tính hình thức nhiều nhằm giải triệt để vấn đề Hiểu theo hướng khác, thủ tục hòa giải áp dụng quyền yêu cầu giải tranh chấp lao động xử lý kỷ luật lao động thủ tục buộc phải thực luật định, khơng có ý nghĩa bên tham gia hòa giải nói chung người lao động nói riêng Hơn nữa, Hòa giải viên lao động hướng dẫn bên tham gia hòa giải thương lượng đưa phương án hòa giải để bên xem xét khơng có quyền đánh giá, cho ý kiến khía cạnh pháp lý định xử lý kỷ luật lao động Để rồi, chặng đường phía trước dành cho người lao động q trình tố tụng kéo dài, mà khơng phải đủ kiên nhẫn thời gian theo đuổi để minh chứng cho vấn đề xử lý kỷ luật lao động mang tính hình thức, quyền người lao động không bảo đảm giai đoạn mong muốn nhà lập pháp - Thứ hai, quyền khiếu nại người bị xử lý kỷ luật lao động: Theo quy định, bị xử lý kỷ luật lao động, có cho định xử lý kỷ luật lao động người sử dụng lao động trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp mình, người lao động có quyền thực việc khiếu nại đến người giải khiếu nại lần đầu, gửi đơn khởi kiện Tòa án có thẩm quyền mà khơng cần phải trải qua thủ tục khiếu nại Việc khiếu nại thực hình thức gửi đơn khiếu nại khiếu nại trực tiếp Tuy nhiên quy trìn giải khiếu nại rườm rà, qua nhiều bước dễ vào “ngõ cụt” - Thứ ba, quyền người lao động bị xử lý kỷ luật lao động chưa bảo đảm: Để xử lý kỷ luật lao động người lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ đủ trình tự, thủ tục quy định Luật lao động Luật lao động ban hành có chương riêng quy định kỷ luật lao động nhấn mạnh, xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương phải có tham gia đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở doanh nghiệp Thực tế nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến việc bắt buộc phải có mặt đương nói chung người lao động nói riêng Trong trường hợp, người sử dụng lao động liên lạc gửi thông báo xử lý kỷ luật lao động cho người lao động khơng có 23 phương thức liên lạc khơng thể tìm địa người lao động cố tình tránh né, dẫn đến hậu người lao động khơng có mặt họp xem xét xử lý kỷ luật lao động Dù qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, song quy định liên quan đến vấn đề chồng chéo, chưa thống chưa có lợi cho người lao động - Thứ tư, hiểu cho với quy định trường hợp kỷ luật sa thải: Như nói trên, với quy định sa thải có tjể hiểu sau: + Quan điểm thứ nhất, cần người lao có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ người sử dụng lao động có quyền kỷ luật lao động hình thức sa thải, mà khơng cần quan tâm đến mức độ thiệt hại, mức độ thiệt hại phải xác định NLĐ có hành vi khác mà hành vi vừa nêu + Quan điểm thứ hai, dấu hiệu mức độ thiệt hại nghiêm trọng tài sản, lợi ích doanh nghiệp dấu hiệu bắt buộc tất hành vi trên, xét mặt câu chữ, dấu hiệu mức độ thiệt hại tiếp nối hành vi nhà làm luật liệt kê, không riêng hành vi Mặt khác, theo quy định doanh nghiệp bắt buộc phải quy định mức độ thiệt hại vào nội quy lao động tất hành vi Tuy nhiên, chưa có văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn thống nhận thực quy định Do vậy, việc lý giải áp dụng quy định có tính chất định tính, thiếu quy định mang tính định lượng Mặt khác, pháp luật lao động không quy định rõ thời điểm chứng minh mức độ vi phạm, vậy, thực tế khơng trường hợp người sử dụng lao động xử lý kỷ luật người lao động rồi, có tranh chấp xảy ra, người lao động khởi kiện người sử dụng lao động Tòa án, lúc người sử dụng lao động thu thập chứng chứng minh mức độ thiệt hại để chứng minh việc xử lý kỷ luật người lao động có sở Kiến nghị - Một là, thủ tục khiếu nại phải xem xét thủ tục “tiền tố tụng”, tương tự thủ tục hòa giải Vì, phân tích phần trên, thủ tục hòa giải xử lý kỷ luật lao động gần hình thức, khơng đạt kỳ vọng 24 nhà làm luật quy định chẳng mang lại hiệu nào, khơng muốn nói gây nhiều phiền hà, tốn thêm công sức đeo đuổi vụ khiếu nại, nên pháp luật lao động pháp luật tố tụng cần sửa đổi theo hướng bổ sung thủ tục khiếu nại thủ tục người lao động lựa chọn trước muốn khởi kiện định xử lý kỷ luật lao động tòa án có thẩm quyền Điều bảo đảm người lao động không bị thời gian thực thêm thủ tục hòa giải, quyền đề nghị người lao động xem xét lại lần định xử lý kỷ luật lao động theo thủ tục khiếu nại - Hai là, cần quy định theo hướng chi tiết hơn, chặt chẽ theo hướng người lao động phải có mặt họp xử lý kỷ luật lao động có trường hợp ngoại lệ Khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động buộc phải chứng minh lỗi người lao động người lao động quyền tự bào chữa cho Nếu người lao động vắng mặt họp đó, họ khơng có hội tự bào chữa cho Vì vậy, quy định việc người lao động phải có mặt họp xử lý kỷ luật lao động điều bắt buộc để bảo đảm quyền người lao động Tuy nhiên, để bảo đảm cho người sử dụng lao động khơng bị bế tắc, khơng thể trì hỗn việc xử lý kỷ luật lao động người lao động cố tình né tránh, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xem xét theo hướng sau: - Phải có quy định chi tiết thủ tục gửi thông báo xử lý kỷ luật lao động, bao gồm thời gian gửi, phương thức gửi,… thông qua phương tiện thông tin liên lạc số điện thoại mà người lao động đăng với người sử dụng cần thiết để báo tin - Quy định rõ trường hợp ngoại lệ cho phép người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải lý NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn 01 tháng 20 ngày cộng dồn 01 năm mà khơng có lý đáng Khi đó, sau hồn thành thủ tục gửi thơng báo theo quy định pháp luật, mà người lao động cố tình trốn tránh người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động vắng mặt người lao động theo hình thức sa thảingười lao động tự ý bỏ việc Tuy nhiên, trường hợp nào, người lao động bị xử lý kỷ luật lao động 25 phải có quyền nhận định xử lý kỷ luật lao động khoảng thời gian pháp luật quy định - Ba là, xây dựng thiết chế trọng tài lao động độc lập Pháp luật hành ghi nhận hai thiết chế hòa giải tranh chấp lao động, gồm có Hòa giải viên lao động Hội đồng trọng tài lao động Theo đó, Hòa giải viên lao động quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện cử để hòa giải tranh chấp lao động; Hội đồng trọng tài lao động Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập để tiến hành hòa giải số tranh chấp lao động tập thể Các thủ tục hòa giải hai thiết chế tiến hành thủ tục bắt buộc theo luật định Do vậy, bên tham gia vào quan hệ lao động mong muốn thực thủ tục khác, hai thiết chế hòa giải không tiến hành thực pháp luật khơng cho phép Ví dụ, người lao động khiếu nại định hành vi lao động, người sử dụng lao động giải khiếu nại lần đầu, Chánh tra - Sở Lao động Thương binh xà Xã hội giải khiếu nại lần hai, người lao động khơng thể đề nghị hòa giải viên lao động tham gia vào trình giải khiếu nại Hơn nữa, nhiều vấn đề hàng ngày phát sinh quan hệ lao động, tranh chấp, mâu thuẫn thương lượng điều kiện lao động, an tồn vệ sinh lao động,… mà khơng phải lúc bên đủ điều kiện để mời quan chức giải tham dự - Bốn là, quan nhà nước có thẩm quyền cần sớm ban hành hướng dẫn nhằm thống nhận thức áp dụng tình tiết “hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng”, mà theo đó, cần cụ thể nữa, chi tiết quy định, hướng đến bảo vệ quyền lợi người lao động, người sử dụng lao đơng áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa thải Chính vậy, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ lao động thông qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bìnhđẳng, hợp tác, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp nhau, Nhà nước cần xây dựng thiết chế trọng tài lao động độc lập nhằm phục vụ mục tiêu Trọng tài viên lao động người có chứng hành nghề trọng tài, am hiểu sâu sắc pháp luật lao động, có kiến thức, kinh nghiệm giải 26 tranh chấp lao động, khiếu nại lao động,… Thiết chế trọng tài lao động tổ chức tham gia giải khiếu nại lao động, hòa giải lao động mở phiên họp giải tranh chấp lao động theo tố tụng trọng tài lao động Khi sử dụng thiết chế trọng tài lao động, bên tham gia quan hệ lao động tạo điều kiện bình đẳng quyền nghĩa vụ, quan độc lập tổ chức giải việc theo đề nghị bên vào thời điểm 27 KẾT LUẬN Kỷ luật lao động vấn đề quan trọng, khơng góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương doanh nghiệp mà tạo cho người lao động tác phong công nghiệp, yếu tố thu hút vốn đầu tư nước vào Việt Nam Bởi vậy, pháp luật kỷ luật lao động nói pháp luật sa thải nói riêng cần phải tiếp tục hoàn thiện Tuy nhiên, việc hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động phải đảm bảo hợp lý quyền quản lý lao động người sử dụng lao động quyền lợi người lao động Trên phân tích quan điểm vấn đề xử lý kỷ luật sa thải theo quy định pháp luật hành thực tiễn áp dụng thực tế Mong quan điểm phân tích giúp pháp luật kỷ luật lao động nói chúng kỷ luật sa thải nói riêng ngày hồn thiện, hợp lý khách quan Trên sở để pháp luật lao động thực gần gũi thiết thực sống./ 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 3.Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... chung kỷ luật, sa thải lao động pháp luật kỷ luật, sa thải lao động Việt Nam Chương II: Thực trạng kỷ luật, sa thải Công ty TNHH Thương Mại Nghị Thuý Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm... luật cho phép người sử dụng lao động quyền áp dụng người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động Người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải có tác động lớn người. .. VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KỶ LUẬT, SA THẢI TẠI DOANH NGHIỆP 11 BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY, TÌNH HÌNH KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY, CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KỶ LUẬT, SA THẢI TẠI DOANH NGHIỆP, BIÊN BẢN Xử lý vi phạm kỷ luật lao động, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT, SA THẢI TỪ THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay