Vat ly 9 CAP HUYEN 2015 2016

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:03

UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP NĂM HỌC 20152016 Môn thi: Vật Ngày thi: 03/12/2015 Thời gian làm 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu 1: (2 điểm) Lúc 6h người xuất phát từ A đường thẳng AB với vận tốc v1 = 4km/h Lúc 8h người xe đạp xuất phát từ A đuổi theo người với vận tốc v2 = 12km/h Coi chuyển dộng hai người a Hỏi người xe đạp đuổi kịp người ? Vị trí gặp cách A km ? b Lúc hai người cách 2km ? Câu 2: (2 điểm) Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 8cm thả nước Tìm khối lượng riêng khối gỗ biết khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3, chiều cao phần chìm khối gỗ nước cm + Nếu đổ lên mặt nước lớp cho khối gỗ ngập hoàn tồn hai chất lỏng Tìm chiều cao dầu cần phải đổ, cho khối lượng riêng dầu 600kg/m Câu 3: (2 điểm) Một phòng chiếu sáng bóng đèn 6V-12W, mắc thành q dãy song song, dãy gồm p đèn mắc nối tiếp Nguồn có hiệu điện khơng đổi U=30V Để đèn sáng bình thường phải mắc mạch biến trở R 1=2 Ω Hỏi: a Có cách để đèn sáng bình thường? Với cách mắc, thắp sáng bóng? Cách mắc cho phép thắp sáng nhiều bóng b Hiệu suất cách mắc Chọn cách mắc nào? -Đề thi gồm có 01 trang - UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 20152016 Môn thi: Vật Ngày thi: 03/12/2015 Thời gian làm 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu 1: (2 điểm) Lúc 6h người xuất phát từ A đường thẳng AB với vận tốc v1 = 4km/h Lúc 8h người xe đạp xuất phát từ A đuổi theo người với vận tốc v2 = 12km/h Coi chuyển dộng hai người a Hỏi người xe đạp đuổi kịp người ? Vị trí gặp cách A km ? b Lúc hai người cách 2km ? Câu 2.0 điểm Hướng dẫn Điểm Khi xe đạp xuất phát người đi quãng đường là: ∆s = 2.v1 = 2.4 = 8km / h Phương trình chuyển động hai người, gọi t thời gian kể từ lú người xe đạp bắt đầu chuyển động +) Người bộ: x1 = + v1t +) Người xe đạp : x2 = v2t a Khi người xe đuổi kịp người ta có: 0.25 x2 = x1 ⇔ v2 t = + v1t ⇒ t = 8 = = 1(h ) v2 − v1 12 − 0.25 Vậy đến 8+1=9 h xe đạp đuổi kịp người +) Vị trí gặp nhay cách A 12.1=12km b Để hai người cách 2km thì: x1 − x2 = ±2 0.25 +) x1 − x2 = ⇔ + 4t − 12t = ⇒ t = (h) Vậy lúc 8+3/4=8h45min hai người cách 2km( chưa gặp nhau) Để hai người cách 2km thì: x1 − x2 = −2 +) x1 − x2 = −2 ⇔ + 4t − 12t = −2 ⇒ t = 0.25 0.25 = 1, 25(h) Vậy lúc 8+1,25=9,25h=9h15min hai người cách 2km( sau gặp nhau) 0.25 Câu (2.0 điểm) Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 8cm thả nước Tìm khối lượng riêng khối gỗ biết khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3, chiều cao phần chìm khối gỗ nước cm Nếu đổ lên mặt nước lớp cho khối gỗ ngập hoàn toàn hai chất lỏng Tìm chiều cao dầu cần phải đổ, cho khối lượng riêng dầu 600kg/m3 Câu 2.0 điểm Hướng dẫn Điểm * Vì vật cân trân mặt nước đó: FA=P 10 DV = 10 D1Vc => Do = D1V1 D1a hc = = 750kg/m3 V a * Khi đổ dầu lên mặt nước: FA P 1,0 điểm Gọi h1 chiều cao vật nước Gọi h2 chiều cao vật dầu F’ h2 A Ta có: FA1 + FA2 = P => 10 D1a2h1 + 10 D2a2h2 = 10 a3D0 h1 P 0,5 điểm d1 Mà h1 = a - h2 = 0,08 - h2 => h2 = D1 − D0 a = = 0,05 (m) = 5cm D1 − D2 0,5 điểm Câu 3(2.0 điểm) Một phòng chiếu sáng bóng đèn 6V-12W, mắc thành q dãy song song, dãy gồm p đèn mắc nối tiếp Nguồn có hiệu điện không đổi U=30V Để đèn sáng bình thường phải mắc mạch biến trở R 1=2 Ω Hỏi: a Có cách để đèn sáng bình thường? Với cách mắc, thắp sáng bóng? Cách mắc cho phép thắp sáng nhiều bóng b Hiệu suất cách mắc Chọn cách mắc nào? Câu 2.0 điêm Hướng dẫn Điểm P 12 Cường độ dòng điện định mức đèn: I = U = = 2( A) U Điện trở đèn: R = I = = 3(Ω) Theo phải có: p, q ∈ Z + Cường độ dòng điện chạy mạch đèn sáng bình thường là: 0.25 I = q.I = 2q a Để đèn sáng bình thường thì: U I = I R1 + 12 p.q ⇒ 30.2q = 2.4q + 12 pq ⇒ 15 = 2q + p 0.25 0.25 q ≤ 7,5   ⇒ p = − q ≥ ⇒ q M3  ⇒ q = { 3, 6} ⇒ p = { 3,1} q ≠    0.25 Vậy có cách mắc Cách mắc thắp sáng nhiều đèn mắc thành dãy song song, dãy có đèn nối tiếp ( bóng ) b.Hiệu suất cách mắc: 12 pq 12 pq p = = UI 30.2q 12 pq 12 pq p Cách thứ nhất: H1 = UI = 30.2q = = = 60% p Cách thứ 2: H = = = 20% 5 H= 0.25 0.25 0.25 Vậy chọn cách thứ Câu 4: (2.0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Giá trị tồn phần biến trở RMN = R, hiệu điện hai đầu A, B U, điện trở vôn kế lớn, điện trở ampe kế khơng đáng kể Ban đầu vị trí chạy C trung điểm MN a) Tăng hiệu điện hai đầu A, B lên đến giá trị 2U, phải dịch chuyển chạy C đến vị trí để số vơn kế khơng đổi so với ban đầu? b) Dịch chuyển chạy C khỏi vị trí trung điểm MN số ampe kế thay đổi nào? Câu Hướng dẫn a , Giả sử RCN = xR RCM = (1 – x)R 2.0 RAC = RCM = (1 – x)R, RCB = điểm suy điện trở mạch Rm = RAC + RCB = ⇒ UV = UAB Theo UV(x = 0,5; UAB = U) = UV(x,UAB = 2U), hay 0.25 V R M C N R A + A U B Điểm 0,25 0,25 = ⇒x = Tức phải dịch chuyển chạy C đến vị trí mà RCN = ()R 0,25 b, Cường độ dòng điện qua ampe kế IA = Do + x – x2 = ≤ Dấu “=” xảy x = , IA đạt cực tiểu Vậy chạy C vị trí trung điểm MN IA = IAmin Nếu dịch chuyển C, dù sang bên IA tăng 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (2.0 điểm) Cho mạch điện hình vẽ bên Nguồn điện U có hiệu điện khơng đổi 21V; R = 4,5Ω, R = 3Ω, bóng đèn có điện trở khơng đổi R Đ = 4,5Ω Ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể a Khi khóa K đóng, chạy C biến trở vị trí điểm N, ampe kế 4A Tìm giá trị R2 b Xác định giá trị đoạn biến trở R X (từ M tới C) để đèn tối khóa K mở c Khi khóa K mở, dịch chạy C từ M đến N độ sáng đèn thay đổi nào? Giải thích Câu U R1 R2 P Đ N C R X R K A Hướng dẫn Câu a Khi K đóng chạy đầu N toàn biến trở MN mắc song song với ampe kế Khi mạch điện trở thành: (R2 // Đ) nt R1 2.0 Lúc ampe kế đo cường độ dòng điện mạch U 21 điểm Rtm = = = 5,25Ω (1) I M Điểm 0,25 0,25 Mặt khác: Rtm = Rđ R2 4,5.R2 + R1 = + (2) Rđ + R2 4,5 + R2 Từ (1) (2) giải ra: R2 = 4,5Ω 0,25 b Gọi điện trở phần biến trở từ M tới chạy RX, điện trở đoạn từ C đến N R - RX Khi K mở mạch điện thành: R1ntRXnt{R2//[(R-RXntRđ)]} (hoặc vẽ hình đúng) U Đ P R1 R-RX RX C N 0,25 M R2 ( R − R X + Rđ ) R2 − R X2 + R X + 81 + R X + R1 = R − R X + Rđ + R2 13,5 − R X U (13,5 − R X ) U = Cường độ dòng điện mạch chính: I = Rtm − R X2 + R X + 81 U (13,5 − R X ) (9 − R X ).4,5 4,5U (9 − R X ) = UPC = I.RPC = − R X + R X + 81 13,5 − R X − R X2 + R X + 81 U PC 4,5U = Cường độ dòng điện chạy qua đèn: I đ = − R X − R X + R X + 81 Điện trở toàn mạch: Rtm = Id = 0,25 0,25 4,5.U (3) 90 − (Rx − 3) Đèn tối Iđ nhỏ Từ (3) ⇒ Iđ nhỏ ⇔ 90 − (Rx − 3)2 đạt giá trị lớn ⇔ RX = Ω Vậy Rx = 3Ω Iđ nhỏ nhất, đèn tối c Theo kết câu trên, ta thấy: Khi K mở, dịch chuyển chạy từ M tới vị trí ứng với RX = 3Ω đèn tối dần đi, tiếp tục dịch chuyển chạy từ vị trí tới N đèn sáng dần lên Chú ý: - Giám khảo chấm kiểm tra lại kết - Học sinh làm cách khác mà cho điểm tối đa - Nếu 2+4+5 khơng sử dụng máy tính giải khoảng ¾ lượng kiến thức nên thiếu 0.5 điểm Còn 1+3 khơng cần máy tính làm bình thường 0,25 0,25 ... thì: x1 − x2 = −2 +) x1 − x2 = −2 ⇔ + 4t − 12t = −2 ⇒ t = 0.25 0.25 = 1, 25(h) Vậy lúc 8+1,25 =9, 25h=9h15min hai người cách 2km( sau gặp nhau) 0.25 Câu (2.0 điểm) Một khối gỗ hình lập phương cạnh... − R X ) U = Cường độ dòng điện mạch chính: I = Rtm − R X2 + R X + 81 U (13,5 − R X ) (9 − R X ).4,5 4,5U (9 − R X ) = UPC = I.RPC = − R X + R X + 81 13,5 − R X − R X2 + R X + 81 U PC 4,5U = Cường... R X − R X + R X + 81 Điện trở toàn mạch: Rtm = Id = 0,25 0,25 4,5.U (3) 90 − (Rx − 3) Đèn tối Iđ nhỏ Từ (3) ⇒ Iđ nhỏ ⇔ 90 − (Rx − 3)2 đạt giá trị lớn ⇔ RX = Ω Vậy Rx = 3Ω Iđ nhỏ nhất, đèn tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat ly 9 CAP HUYEN 2015 2016, Vat ly 9 CAP HUYEN 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay