Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi pháp việt

103 38 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:44

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềThuế ra đời gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước, là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thực chất thuế là công cụ để Nhà nước điều tiết thu nhập của xã hội nhằm tạo quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tài chính của mỗi quốc gia trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình (B.T.Phúc cộng sự, 2011). Thuế được coi là một trong những công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thuế không những là nguồn thu quan trọng chủ yếu của ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng to lớn đến công cuộc phát triển kinh tế. Mỗi quyết định về thuế đều liên quan đến tích lũy, đầu tư, tiêu dùng, đến vấn đề phân bổ nguồn lực trong xã hội. Cụ thể, nó biểu hiện qua các mặt: tạo ổn định môi trường kinh tế vĩ mỗ, kiềm chế lạm phát, tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư, ổn định tài chính tiền tệ, tạo ra sự đảm bảo an toàn về tài chính cho các hoạt động kinh tế xã hội.Trong các loại thuế thì thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế có ý nghĩa quan trọng đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh và là nguồn đóng góp lớn của các doanh nghiệp vào NSNN.Trong hầu như tất cả các hàng hóa, dịch vụ của mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân, thuế GTGT đều chiếm một phần trong tổng giá trị của nó, tạo nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho NSNN.Để bắt kịp tình hình kinh tế ngày càng phát triển, những ngành nghề mới, thành phần kinh tế mới ra đời thì hệ thông luật thuế của nhà nước cũng phải điều chỉnh, cải tiến liên tục. Tại Cuốc hội khóa IX kì họp thứ 11 ngày 10051997 đã thông qua luật thuế GTGT thay thế cho luật doanh thu, luật thuế TNDN thay cho luật thuế lợi tức và hiệu lực thi hành của hai loại thuế này từ ngày 01011999.Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt là công ty chuyên cung cấp các mặt hàng về thức ăn chăn nuôi. Trong những năm qua công ty hoạt động luôn đạt hiệu quả. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng với đội ngũ nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là nhờ công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo những quy định của Bộ tài chính đặc biệt là trong kế toán thuế nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng. Trong doanh nghiệp, thuế GTGT đầu ra là trách nhiệm của doanh nghiệp nộp hộ người tiêu dùng vào NSNN, thuế GTGT đầu vào là quyền lợi được hoàn lại của doanh nghiệp. Khi có một sự thay đổi nào về Luật thuế GTGT công ty đều thực hiện đúng thông tư hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đạt được việc tổ chức công tác kế toán thuế GTGT còn tồn tại nhiều thiếu sót. Kết quả của công tác kế toán thuế GTGT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của các phần hành kế toán khác, vì thế tổ chức công tác thuế GTGT cần phải hoàn thiện kịp thời, chính xác đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thuế GTGT, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN THUẾ GTGT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT Người thực : Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khóa : 58 Lớp : KEKTA Chuyên ngành : Kế toán kiểm toán Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Nội – 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Kết nghiên cứu dự kiến .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 sở lý luận .4 2.1.1 Khái niệm, chế, vai trò thuế GTGT 2.1.2 Đối tượng nộp thuế GTGT 2.1.3 Đối tượng thuế GTGT 2.1.4 Căn tính thuế GTGT .8 2.1.5 Phương pháp tính thuế GTGT 11 2.1.6 Một số lưu ý hóa đơn 12 2.1.7 Kế toán thuế GTGT 13 2.1.8 sở thực tiễn 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu .26 2.2.1 Khung phân tích .26 2.2.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 27 i 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .27 2.2.4 Phương pháp chun mơn kế tốn 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 3.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt .30 3.1.2.Tổ chức máy công ty .32 3.1.3 Tài sản nguồn vốn Công ty 40 3.1.4 Kết sản xuất kinh doanh Công ty .44 3.1.5 Tình hình thực nghĩa vụ thuế Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt .46 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 48 3.2.1 Đặc điểm thuế GTGT công ty 48 3.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 58 3.2.3 Kế toán thuế GTGT phải nộp 64 3.2.4 khai, khấu trừ nộp thuế GTGT .69 3.2.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 83 3.3 Nhận xét giải pháp 86 3.3.1 Nhận xét 86 3.3.2 Giải pháp đề xuất .88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 4.1 Kết luận 91 4.2 Kiến nghị 92 4.2.1 Về phía Nhà nước 92 4.2.2 Về phía Công ty 92 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình lao động cơng ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt giai đoạn 20142016 38 Bảng 3.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn cơng ty qua năm 2014-2016 ĐVT: VN 41 Bảng 3.3: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2013-2015 44 Bảng 3.4: Tình hình thực nghĩa vụ thuế Công ty qua năm 2014-2016 47 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán tài khoản 133 16 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán tài khoản 3331 19 Sơ đồ 2.3: khung phân tích kế tốn thuế GTGT cơng ty 26 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 32 Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế tốn cơng ty CP thức ăn chăn ni Pháp Việt 34 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể lao động công ty xét theo tính chất cơng việc giai đoạn 2013 – 2015 39 iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thuế đời gắn liền với tồn phát triển Nhà nước, công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô kinh tế Thực chất thuế công cụ để Nhà nước điều tiết thu nhập xã hội nhằm tạo quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tài quốc gia việc thực chức nhiệm vụ (B.T.Phúc & cộng sự, 2011) Thuế coi công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô kinh tế Thuế nguồn thu quan trọng chủ yếu ngân sách nhà nước mà ảnh hưởng to lớn đến cơng phát triển kinh tế Mỗi định thuế liên quan đến tích lũy, đầu tư, tiêu dùng, đến vấn đề phân bổ nguồn lực xã hội Cụ thể, biểu qua mặt: tạo ổn định mơi trường kinh tế vĩ mỗ, kiềm chế lạm phát, tạo lập, phân phối sử dụng nguồn lực cách hiệu quả, khuyến khích tiết kiệm đầu tư, ổn định tài tiền tệ, tạo đảm bảo an tồn tài cho hoạt động kinh tế xã hội Trong loại thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) loại thuế ý nghĩa quan trọng đơn vị sản xuất, kinh doanh nguồn đóng góp lớn doanh nghiệp vào NSNN.Trong tất hàng hóa, dịch vụ lĩnh vực, ngành nghề kinh tế quốc dân, thuế GTGT chiếm phần tổng giá trị nó, tạo nguồn thu lớn tương đối ổn định cho NSNN Để bắt kịp tình hình kinh tế ngày phát triển, ngành nghề mới, thành phần kinh tế đời hệ thơng luật thuế nhà nước phải điều chỉnh, cải tiến liên tục Tại Cuốc hội khóa IX kì họp thứ 11 ngày 10/05/1997 thơng qua luật thuế GTGT thay cho luật doanh thu, luật thuế TNDN thay cho luật thuế lợi tức hiệu lực thi hành hai loại thuế từ ngày 01/01/1999 Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt công ty chuyên cung cấp mặt hàng thức ăn chăn nuôi Trong năm qua cơng ty hoạt động ln đạt hiệu Đó nhờ nỗ lực không ngừng ban lãnh đạo với đội ngũ nhân viên công ty Bên cạnh nhờ cơng tác kế tốn cơng ty tuân thủ theo quy định Bộ tài đặc biệt kế tốn thuế nói chung kế tốn thuế GTGT nói riêng Trong doanh nghiệp, thuế GTGT đầu trách nhiệm doanh nghiệp nộp hộ người tiêu dùng vào NSNN, thuế GTGT đầu vào quyền lợi hoàn lại doanh nghiệp Khi thay đổi Luật thuế GTGT công ty thực thông tư hướng dẫn quan thuế Tuy nhiên, bên cạnh điểm đạt việc tổ chức công tác kế tốn thuế GTGT tồn nhiều thiếu sót Kết cơng tác kế tốn thuế GTGT ảnh hưởng trực tiếp đến kết phần hành kế tốn khác, tổ chức cơng tác thuế GTGT cần phải hồn thiện kịp thời, xác đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước Nhận thức tầm quan trọng công tác thuế GTGT, chọn nghiên cứu đề tài: “Kế tốn thuế GTGT Cơng ty Cổ phần thức ăn chăn ni Pháp Việt” cho khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT cơng ty cổ phần (CP) thức ăn chăn nuôi Pháp Việt, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế kế tốn thuế GTGT cơng ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thuế GTGT, cơng tác kế tốn thuế GTGT doanh nghiệp -Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt -Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT cơng ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Sổ sách kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới cơng tác kế tốn thuế GTGT công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi không gian Công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 1.3.2.2 Phạm vi thời gian Thời gian thực từ ngày 26 tháng 06 năm 2016 đến ngày 31 tháng 11 năm 2016 Số liệu minh họa: số liệu năm 2014 – 2016 1.4 Kết nghiên cứu dự kiến - Hệ thống sở lý thuyết thuế GTGT kế toán thuế GTGT - Đặc điểm hàng hóa, đặc điểm thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu công ty cổ phần thức ăn chăn ni Pháp Việt - Hạch tốn thuế GTGT, khai thuế GTGt,… - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thuế GTGT công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, chế, vai trò thuế GTGT 2.1.1.1 Khái niệm thuế GTGT Tại ký họp lần thứ 11 Quốc hội khoá 9, Quốc hội nước ta thông qua Luật thuế giá trị gia tăng hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999 Theo quy định Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu đánh khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT tính giasbasn chưa thuế GTGT Người sản xuất, cung ứng hàng hóa, DV trách nhiệm thu nộp hộ người tiêu dùng Người tiêu dùng mua sản phẩm, DV với giá thuế GTGT, người tiêu dùng người chịu khoản thuế 2.1.1.2 Đặc điểm thuế GTGT Theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2015, khái quát số đặc điểm sau thuế GTGT: - Đối tượng chịu thuế GTGT hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ sử dụng lãnh thổ Việt Nam mà cụ thể phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ - Thuế GTGT tính thuế phần giá trị tăng thêm khâu trình lưu thông từ sản xuất đến tiêu dùng - Thuế GTGT phát sinh nhiều lần, xuất khâu q trình kinh doanh từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng, người tiêu dùng người phải trả tiền thuế cho tất khâu trước - Thuế GTGT phạm vi tác động rộng, đánh tất hàng hóa, dịch vụ thị trường - Xét tính chất thuế GTGT loại thuế gián thu, tiền thuế cấu thành giá hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng người cuối chịu thuế, người nộp thuế người thay người tiêu dùng thực nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước 2.1.1.3 Vai trò thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng thuộc loại thuế gián thu áp dụng rộng rãi tổ chức, cá nhân tiêu dùng sản phẩm hàng hố, nên tạo nguồn thu lớn tương đối ổn định cho ngân sách nhà nước - Thuế tính giá bán hàng hố nên khơng phải sâu hợp lệ cuả khoản chi phí, làm cho việc tổ chức quản lý thu tương đối dễ dàng loại thuế trực thu - Đối với hàng xuất không nộp thuế giá trị gia tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào nên tác dụng giảm chi phí cho hàng xuất cạnh tranh thuận lợi thị trường quốc tế - Thuế giá trị gia tăng với thuế nhập tác dụng tích cực bảo hộ sản xuất kinh doanh hàng nội địa - Tạo điều kiện cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu cao Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng thực hoá đơn mua vào thúc đẩy người mua phải đòi hỏi người bán xuất hố đơn; khắc phục tình trạng trốn lậu thuế Ở khâu bán lẻ thường xảy trốn lậu thuế Người tiêu dùng khơng cần đòi hỏi hố đơn Tuy vậy, khâu bán lẻ cuối cùng, số thuế thu khâu khơng nhiều - Thuế giá trị gia tăng thường thuế suất, bảo đảm rõ ràng Với thuế suất, loại thuế mang tính trung lập, không can thiệp sâu vào mục tiêu khuyến khích hay hạn chế theo ngành nghề cụ thể; không gây phức tạp việc xem xét mặt hàng, ngành nghề thuế suất chênh Điều TT 119/2014/TT-BTC sửa đổi Khoản Điều 27 TT 39 quy định sau: - Hàng quý, tổ chức, hộ cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng quan thuế cấp hóa đơn) trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) cho quan thuế quản lý trực tiếp, kể trường hợp kỳ khơng sử dụng hóa đơn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo q nộp chậm ngày 30 tháng quý - Trường hợp kỳ không sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng hóa đơn - Riêng DN sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hành vi vi phạm khơng sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, DN thuộc loại rủi ro cao thuế thuộc diện mua hóa đơn quan thuế phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng Thời hạn nộp ngày 20 tháng sau Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt thực nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Q Vào Q 4/2015 cơng ty sử dụng 26 hóa đơn, xóa bỏ hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: PV/15P 84 85 3.3 Nhận xét giải pháp 3.3.1 Nhận xét Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt, em tiếp xúc làm quen với hoạt động kế toán công ty công việc kế tốn viên Nhìn chung cơng tác kế tốn cơng ty tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với chế độ kế toán hành doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ phận kế tốn ln thực tốt trách nhiệm nhiều đóng góp cho phát triển công ty Tuy nhiên, cơng ty ưu điểm cần phát huy số nhược điểm cần giải pháp để thay đổi theo hướng tích cực Cụ thể sau: 3.3.1.1 Ưu điểm -Về máy quản lý: Bộ máy quản lý công ty tương đối gọn nhẹ, hợp lý Các phòng ban chức phục vụ hiệu Các phòng ban cung cấp kịp thời, xác thơng tin cần thiết cho lãnh đạo công ty việc quản lý, điều hành phù hợp với công việc kinh doanh công ty -Về tổ chức hoạt động máy kế toán: Bộ máy kế tốn tổ chức phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Đội ngũ kế tốn trẻ, lực trình độ chun mơn kế tốn tốt nghiệp trường đại học, nhiệt tình công tác nên công việc thực nhanh chóng, xác.Việc lập báo cáo tiến hành cách đặn, kỳ đảm bảo cho việc cung cấp thơng tin tài nhanh chóng, xác đầy đủ Bộ máy kế toán gọn nhẹ, phân công công việc hợp lý, rõ ràng phù hợp với chức cán kế toán Giữa nhân viên kế tốn thường xun kiểm tra, đối chiếu số liệu để đảm bảo tính xác thơng tin kế tốn phản ánh theo dõi kịp thời tình hình kinh doanh cơng ty 86 -Về chứng từ luân chuyển chứng từ kế tốn: Các chứng từ sử dụng q trình hạch toán phù hợp với nội dung kinh tế phát sinh sở pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ sử dụng theo hướng dẫn Bộ tài chính, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi đầy đủ, xác vào chứng từ Các chứng từ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hoàn chỉnh xử lý kịp thời Công ty luân chuyển chứng từ tương đối tốt, chứng từ phân loại, hệ thống hóa theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trình tự thời gian trước vào bảo quản, lưu trữ -Về cơng tác hạch tốn kế tốn: Cơng ty áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, chế độ kế tốn Bộ tài ban hành Để phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty kế toán mở thêm tài khoản cách chi tiết để tiện cho việc theo dõi hạch toán -Về hệ thống sổ sách sử dụng: Hình thức sổ kế tốn áp dụng cơng ty “Nhật ký chung” hình thức mẫu sổ đơn giản, dễ thiết kế, ghi chép Công ty tuân thủ đúng, đầy đủ chế độ kế tốn Bộ tài quay định, thực nghiêm túc quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Nhà nước quan chủ quản -Về cơng tác kế tốn thuế GTGT: Công ty tổ chức thực đầy đủ hệ thống chứng từ kế tốn thuế GTGT như: Hóa đơn GTGT, bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn khai đầy đủ hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán theo quy định Việc khai, khấu trừ nộp thuế GTGT theo quy định cách thức tiến hành thời gian 87 Kế toán thuế với kế tốn khác ln đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, đắn cho ban quản lý Kế toán thuế GTGT thực nguyên tắc phản ánh đầy đủ doanh thu, đảm bảo thực đầy đủ nghĩa vụ thuế với quan Nhà nước 3.3.1.2 Nhược điểm Công tác luân chuyển chứng từ phận liên qan đơi chưa kịp thời, việc xác định số thuế phải nộp tháng hay khai thuế thường tập trung vào cuối tháng nên khối lượng công việc bị dồn dập, ảnh hưởng đến việc cung cấp thơng tin quản trị phận kế tốn Khối lượng cơng việc liên quan đến kế tốn lớn, kế tốn chun thuế, cơng việc hạch tốn thuế GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài, dễ gây áp lực không hiệu Việc quản lý, sử dụng hóa đơn chưa tốt dẫn đến tình trạng hóa đơn bị sai, hỏng, khơng xác định thơng tin rên hóa đơn,,, Những hóa đơn bị loại hay quan thuế yêu cầu xác minh lại gây thời gian doanh nghiệp Việc đưa phần mềm kế toán vào sử dụng thấy hiệu công việc cách rõ rệt Tuy nhiên khối lượng công việc ngày nhiều dẫn đến giữ liệu lưu trữ lớn việc máy trạm truy lưu liệu vào máy chủ lúc làm cho máy chủ gặp trục trặc gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công việc Các thông tư nghị định ban nhằm bổ sung, thay thông tư, nghị định phần gây ảnh hưởng đến trình thực cơng tác thuế GTGT cơng ty 3.3.2 Giải pháp đề xuất Phương hướng chung để hoàn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT nói 88 chung cơng tác kế tốn nói riêng tiếp tục phát huy ưu điểm tìm cách khắc phục tồn công ty gặp phải nhằm đảm bảo hạch toán theo chế độ Nhà nước quy định đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp tính đến phát triển bền vững lâu dài Dựa vào kiến thúc học kinh nghiệm thu trình thực tập, xin đưa số giải pháp sau: - Công ty cần phân công công việc hợp lý cán kế tốn, khơng nên để kế tốn trưởng đảm nhận q nhiều - Vì cơng ty kế tốn phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán nên yêu cầu kế toán viên phải trau dồi kiến thức để làm tốt cơng việc kế tốn giao - Phải tổ chức kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, sổ sách, chứng từ kế tốn thường xun Nếu thấy thiếu, sai sót phải tìm nguyên nhân xử phạt - Kế tốn cần phải tìm hiểu cụ thể quy định hóa đơn cách viết hóa đơn từ áp dụng vào trường hợp công ty cho phù hợp Trong viết, đánh máy hóa đơn nên tìm hiểu rõ thông tin khách hành, viết nội dung, ý đến việc đặt hóa đơn vào phần mềm đánh máy để không bị đánh lệch hàng, chồng chữ lên để tránh tình trạng hóa đơn bị xóa bỏ, hủy, soi sót xảy - Trong “mùa” tốn thuế phòng kế tốn nên tổ chức, xếp công việc khoa học tránh xảy việc chồng chéo sai sót cơng việc - Phòng kế toán nên đưa quy định chặt chẽ việc luân chuyển chứng từ, để tránh trường hợp chứng từ luân chuyển phòng ban đưa phòng kế tốn khơng kịp thời để khai, hạch tốn - Cần tổ chức lưu giữ sổ sách, chứng từ hợp lý tránh tình trạng để lộn xộn, xếp khơng khoa học dẫn đến khó tìm chứng từ bị chứng từ - Cần xếp, bố trí cơng việc cách khoa học, nghiệp vụ phát sinh ngày nên vào phần mềm hạch tốn ngày khơng nên để dồn vào cuối tháng dẫn đến sai sót khơng mong muốn 89 - Hằng năm công ty nên tổ chức đưa nhân viên tham gia lớp tập huấn việc sử dụng phần mềm kế tốn Bên cạnh đó, nhân viên kế toán phải thường xuyên cập nhật quy định, Luật ban hành cách kịp thời, linh hoạt, tránh tình trạng sai sót, nhầm lẫn khơng cần thiết - Các hợp đồng kinh tế loại hợp đồng khác nên lưu trữ phòng kế tốn để thuận tiện cho cơng việc kế tốn - Việc hóa đơn, chứng từ sau ngày khóa sổ kế tốn vấn đề khó tránh khỏi Vì vậy, kế tốn cần theo dõi kiểm tra riêng tránh bỏ qn khơng khai vào kỳ kế tốn Khi hóa đơn khơng khai số thuế GTGT hóa đơn khơng khấu trừ, khoản chi phí phát sinh hóa đơn khơng coi chi phí hợp lý bị loại trừ tính thuế TNDN - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày cần phản ánh vào ngày đó, tránh để dồn tích vào cuối kỳ kế tốn Với số lượng hóa đơn, chứng từ lớn, kế tốn cần ghi chép, lên bảng theo ngày, đến cuối kỳ phải khai thuế, kế toán cần đối chiếu lại chứng từ tải bảng lên phần mềm hỗ trợ khai Ban lãnh đạo công ty cần chế độ đãi ngộ lao động hợp lý để người lao động, lao động giỏi n tâm gắn bó lâu dài với cơng ty làm việc hết trách nhiệm 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Thuế khoản thu chủ yếu NSNN, nộp thuế vừa trách nhiệm nghĩa vụ cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh Vì vậy, kế tốn thuế trở thành phận thiếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, phận giúp doanh nghiệp thực nghĩa vụ với nhà nước Qua q trình hoạt động 10 năm cơng ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt tiếp cận vị định ngành sản xuất thức ăn chăn ni Để thành tựu ngày hôm nhờ vào nỗ lực phấn đấu toàn thể lãnh đạo nhân viên công ty Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần tiếp vận & vận tải Ngoại Thương Việt, tơi tìm hiểu hồn thành đề tài “Kế tốn thuế GTGT cơng ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt” Đề tài giải số vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận thuế GTGT kế toán thuế GTGT Tìm hiểu đặc điểm chung cách thức hoạt động công ty: Các hoạt động công ty tuân thủ theo Hiến PhápPháp luật Việt Nam, nghiệp vụ kế toán xử lý theo chế độ, Luật thuế hành quy định Thuế nghĩa vụ doanh nghiệp với Nhà nước, cơng tác thuế GTGT cơng ty trọng Cơng ty sử dụng hóa đơn, chứng từ phần lớn hợp lý, hợp hợp lệ Từ đó, Tờ khai, Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán lập tương đối xác gửi đến quan thuế thời hạn Trong thời hạn nghiên cứu công ty thực đầy đủ nghĩa vụ thuế Số thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.062.466.949 đồng, thuế GTGT đầu vào 328.655.245 đồng, thuế GTGT đầu 262.010.449 đồng, thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau 1.129.111.745 đồng 91 Từ ưu điểm tồn cơng tác kế tốn thuế GTGT nói riêng cơng tác kế tốn nói chung, đề tài đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiểu hoạt động cơng tác kế tốn cơng ty 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Về phía Nhà nước Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra quản lý chặt chẽ để tránh thất thu thuế cho NSNN biện pháp xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm Luật thuế, trốn thuế, gian lận trình khai, nộp thuế Tình trạng làm giả hóa đơn xảy nhiều, Bộ Tài Chính nên kết hợp với doanh nghiệp giám sát chặt chẽ, quản lý tốt vấn đề liên quan đến hóa đơn nhằm đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp Khi Nhà nước đưa Luật Nghị định cần rõ ràng cụ thể chi tiết nhằm tránh nhầm lẫn doanh nghiệp áp dụng sách miễn giảm thuế GTGT cách phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực Nhà nước khuyến khích 4.2.2 Về phía Cơng ty Tìm hiểu kĩ Quy định, Nghị định để tránh sai sót, vi phạm Nâng cao tay nghề nhân viên nhằm tránh nhầm lẫn cơng tác hạch tốn kế tốn xử lý linh hoạt vấn đề phát sinh Phân bổ lại nhân lực máy kế tốn, tránh tình trạng người làm không hết việc, người nhàn rỗi ngồi chơi 92 Phụ lục, sổ, bảng biểu Mẫu số 07: Trích sổ nhật ký chung năm 2015 Công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt KCN An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Ký hiệu Số hiệu Diễn giải TK nợ TK Số phát sinh 1111 1.000.0000 111 100.000 THÁNG 10/2015 Tháng 10/2015 000011 Mua văn phòng phẩm 6423 000011 Thuế GTGT khấu trừ 1331 mua văn phòng phẩm 01/10/ 2015 01/10/ 2015 HD 17/10/ 2015 PC 093 Thanh toán tiền điện tháng 331DL 9/2015 MB 112 23/10/ 2015 HD 00000 29 Thuê kho + phí bảo vệ từ 131XE 23/10/2015 đến 22/12/2015 3387 51.218.182 23/10/ 2015 HD 00000 29 131XE 3331 5.121.818 26/10/ 2015 26/10/ 2015 HD 00101 96 00101 96 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ thuê kho + phí bảo vệ từ 23/10/2015 đến 22/12/2015 Lọc dầu + công thay cho xe chở hàng BKS 29A 59195 thuế GTGT khấu trừ lọc dầu + công thay cho xe chở hàng BKS 29A 59195 6418 331NS 1.347.000 1331 331NS 134.700 334 130.000.000 HD HD THÁNG 11/2015 01/11/2015 PKT Tính tiền lương phải 6421 trả phận quản lí tháng 10 93 01/11/2015 PKT Tính tiền lương phải 6411 trả phận bán hàng tháng 10 334 195.000.000 01/11/2015 PKT Tính tiền lương phải 6271 trả phận sản xuất tháng 10 334 525.000.000 02/11/2015 HD 0000134 Mua ngô hạt từ Công ty 152N Sojitz Asia Pte Ltd Singapore 331SA PL 2.058.000.00 02/11/2015 HD 0000134 Mua ngô hạt từ Công ty 1331 Sojitz Asia Pte Ltd Singapore 331SA PL 102.900.000 03/11/2015 PXK 029 632 1561 240.000.000 03/11/2015 HD 0000039 131TH 5111 200.000.000 03/11/2015 HD 0000039 131TH 3331 10.000.000 Xuất kho cám viên lợn (CVTA) bán cho đại lí Thanh Hạnh ( Thanh Hà, Hải Dương) Xuất hàng cám viên lợn (CVTA) bán cho đại lí Thanh Hạnh ( Thanh Hà, Hải Dương) Thuế GTGT phải nộp xuất hàng cám viên lợn (CVTA) bán cho đại lí Thanh Hạnh ( Thanh Hà, Hải Dương) THÁNG 12/2015 03/12/2015 PC 130 Thanh toán nước 331NS tháng 10 1111 3.064.235 23/12/2015 HD 0000051 Thuê kho + phí bảo vệ từ 131XE ngày 23/12/2015 đến 22/02/2016 3387 51.218.182 23/12/2015 HD 0000051 Thuế GTGT khấu 131XE trừ thuê kho + phí bảo vệ từ ngày 23/12/2015 đến 22/02/2016 3331 5.121.818 94 23/12/2015 HD 0000145 Mua bao bì đóng gói 152BB cơng ty sản xuất bao bì Liên Hiệp 331LH 20.000.000 23/12/2015 HD 0000145 Thuế GTGT khấu 1331 trừ mua bao bì đóng gói cơng ty sản xuất bao bì Liên Hiệp 331LH 2.000.000 -Số trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số Ngày 31 tháng 12 năm 2015 -Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 95 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) Mẫu số 08: Trích sổ chi tiết tài khoản 1331 năm 2015 Cơng ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt KCN An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản 1331 - Thuế GTGT khấu trừ HHDV Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 Ngày Chứng từ Phát sinh TK tháng đối Ngày, Diễn giải vào Số CT Nợ ứng tháng sổ Số dư đầu kì 01/10 01/10/ 0000115 /2015 2015 23/10 /2015 23/10/ 0000029 2015 26/10 26/10/ /2015 0010196 2015 02/11 02/11/ 0000134 /2015 2015 23/12 23/12/ /2015 0000145 2015 31/12 /2015 31/12/ 2015 Thuế GTGT khấu trừ mua văn phòng phẩm Thuế giá trị gia tăng khấu trừ thuê kho + phí bảo vệ từ 23/10/2015 đến 22/12/2015 thuế GTGT khấu trừ lọc dầu + công thay cho xe chở hàng BKS 29A 59195 331 XE 1.707.273 331 NS 134.700 331 Mua ngô hạt từ Công ty Sojitz SAP 102.900.000 Asia Pte Ltd Singapore L Thuế GTGT khấu trừ 331 mua bao bì đóng gói cơng 2.000.000 LH ty sản xuất bao bì Liên Hiệp 333 Khấu trừ thuế GTGT cộng số phát sinh 753.365.315 Số dư cuối kỳ -Số trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số -Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) 1111 100.000 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 96 753.365.315 753.365.315 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) Mẫu số 09: Trích sổ tài khoản 1331 năm 2015 Công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt KCN An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên SỔ CÁI Tài khoản 1331 - Thuế GTGT khấu trừ HHDV Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 Số tiền Chứng từ Số CT Ngày, tháng Diễn giải TK đối ứng Nợ Số dư đầu kì 006 01/12 Tiền Việt Nam đồng 111 3.215.315 066 28/12 Tiền Sacombank 150.000 025 31/12 Phải trả cho người 331 bán 010 31/12 Khấu GTGT NH trừ thuế 1121S 750.000.000 3331 753.365.315 cộng số phát sinh 753.365.315 số dư cuối kỳ -Số trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số 753.365.315 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 -Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 97 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) Tài liệu tham khảo 98 ... thực nghĩa vụ thuế Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt .46 3.2 Thực trạng công tác kế tốn thuế GTGT Cơng ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 48 3.2.1 Đặc điểm thuế GTGT công ty ... luận thuế GTGT DN Một số khái Kế toán thuế GTGT công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt niệm, đặc điểm vai trò, thuế Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt. .. tốn thuế GTGT công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi không gian Công ty CP thức ăn chăn nuôi Pháp Việt thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi pháp việt, Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi pháp việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay