TNHU CẦU THÀNH ĐẠT TRONG HỌC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỐN ĐỨC THẮNGạp chí TLH 15 (1)

21 34 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:36

1 NHU CẦU THÀNH ĐẠT TRONG HỌC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỐN ĐỨC THẮNG NCS Lê Thị Hương Khoa Tâm lí học, Học viện Khoa học xã hội TÓM TẮT Nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng thể nhiều nội dung khác Nhưng nghiên cứu này, xem xét nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp thể qua thái độ hành vi Đề tài khảo sát 300 học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng, tỉnh Bình Phước vào năm học: 2013 - 2014 phương pháp điều tra bảng hỏi, vấn sâu, quan sát thống kê tốn học Từ khóa: Nhu cầu, Nhu cầu thành đạt nghề nghiệp, Nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên Đặt vấn đề Nhu cầu thành đạt nỗ lực người vươn lên hoàn thiện thân, nguồn gốc tích cực người Nó quy định chiều hướng, tính chất, điều chỉnh hành vi người Đặc biệt tri thức trẻ, lực lượng học sinh, sinh viên có số lượng lớn với hoạt động chủ đạo hoạt động học tập lĩnh hội tri thức kỹ năng, kỹ xảo chuyên nghành khoa học khác Nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp sinh viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng, việc nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ ngày mai Nhất học sinh, sinh viên trung cấp nghề, cao đẳng nghề nói chung, học sinh, sinh viên Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp nhu cầu thiết phải đạt được, điều kiện giúp họ vươn lên gắn bó với nghề Tuy nhiên, thực tế số học sinh, sinh viên Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng chưa có phấn đấu vươn lên, kết học tập chưa cao mong đợi gia đình, nhà trường xã hội Điều quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo chuyển biến chất lượng dạy nghề, tiếp cận với trình độ tiên tiến khu vực giới, khuyến khích phát triển hình thức dạy nghề, phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho khu công nghiệp, vùng kinh tế động lực cho xuất lao động, Đảng nhà nước ta quan tâm, trọng Đặc biệt dự thảo Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 trình Đại hội lần thứ XI nêu rõ: Đẩy mạnh dạy nghề tạo việc làm, nông thôn vùng thị hố; hỗ trợ đối tượng sách, người nghèo học nghề Trên giới tăng cường, mở rộng quy mô đào tạo nghề chất lượng lẫn số lượng, xem chiến lược trọng tâm phát triển kính tế đất nước Chẳng hạn Trung Quốc, gần riết đẩy mạnh đào tạo nghề Lý Bằng nói: “Giáo dục dạy nghề chức phận hợp thành giáo dục Ra sức phát triển giáo dục dạy nghề đường tất yếu để nâng cao trình độ người lao động chấn hưng kinh tế” 3 Do vậy, nghiên cứu nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng yêu cầu thiết, nhằm tìm hiểu đánh giá thực trạng mức độ nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên Từ đó, tìm biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm nâng cao nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung, chất lượng đào tạo nghề nói riêng Vì đường tất yếu để nâng cao trình độ người lao động chấn hưng kinh tế đất nước Kết nghiên cứu Bảng 1: NCTĐTHTNN thể qua thái độ học sinh, sinh viên STT Đúng Mệnh đề phần % SL % SL % 82,0 38 16,0 2,0 213 62,0 58 25,0 29 13,0 thực tiễn NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, 131 44,0 32 11,0 137 45,0 SL Không Đúng NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh 257 viên tích cực học tập, tìm hiểu lĩnh vực khác sáng tạo khoa học kỹ thuật NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực ứng dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo giải vấn đề sinh viên tích cực thi đua với bạn bè học tập 4 NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh 156 53,0 67 31,0 36 16,0 viên có uy tín cao học tập NCTĐTHTNN thúc học sinh, 270 89,0 18 8,0 11 3,0 136 48 79 38 31 14 113 39,0 89 46,0 35 15,0 sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao NCTĐTHTNN đòi hỏi học sinh, sinh viên nỗ lực khơng ngừng trình học tập NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có mối quan hệ tốt đẹp vị trí cao tập thể tập thể yêu mến Qua bảng số liệu trên, tính theo tỉ lệ phần trăm mệnh đề, ta nhận thấy mệnh đề thứ có tỉ lệ phần trăm cao là: 89 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN thúc học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” đúng, có 8% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có 3% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề không đúng: Mệnh đề có có tỉ lệ phần trăm cao thứ hai là: 82% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên tích cực học tập, tìm hiểu lĩnh vực khác sáng tạo khoa học kỹ thuật.” đúng, có 16% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có 2% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề khơng Mệnh đề thứ có có tỉ lệ phần trăm cao thứ ba là: 62% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực ứng dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo giải vấn đề thực tiễn.” đúng, có 25 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có tới 13 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề khơng Mệnh đề thứ có có tỉ lệ phần trăm cao thứ tư là: 53 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có uy tín cao học tập.” đúng, có tới 31 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có 16 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề khơng Mệnh đề thứ có có tỉ lệ phần trăm cao thứ năm là: 48 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN đòi hỏi học sinh, sinh viên nỗ lực không ngừng q trình học tập.” đúng, có tới 38 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có 14 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề khơng Mệnh đề thứ có có tỉ lệ phần trăm cao thứ sáu là: 44 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực thi đua với bạn bè học tập.” đúng, có tới 45 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề không có 11 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần Mệnh đề thứ có có tỉ lệ phần trăm thấp mệnh đề đạt: 39% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề: “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có mối quan hệ tốt đẹp vị trí cao tập thể.” đúng, có tới 46% số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề phần có 15 % số học sinh, sinh viên cho khẳng định mệnh đề không Điều chứng tỏ cho thấy học sinh, sinh viên có thái độ tốt tầm quan trọng NCTĐTHTNN, thái độ thể nhiều mức độ khác mệnh đề, điều phải phù hợp với nhu cầu học sinh, sinh viên học nghề Mệnh đề: “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” có tỉ lệ phần trăm: 89 % khẳng định đúng, cao mệnh đề Vì vậy? điều dễ hiểu học sinh, sinh viên học nghề ý thức rằng: “tay nghề cần câu cơm” người thợ Hơn học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng học nghề mong muốn sau trường có tay nghề giỏi để có thu nhập cao đủ sức cạnh tranh với bậc thợ khác xã hội Mục tiêu người học nghề phải kiếm nhiều tiền từ nghề mà đào tạo, muốn phải có kinh nghiệm tay nghề giỏi, có đủ sức cạnh tranh thi trường Điều thúc đẩy học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng đặt mục tiêu cao nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” Phải ảnh hưởng chủ quan khách quan đến học sinh, sinh viên Như biết, hai năm trở lại đây, thời điểm Thời điểm mà tiến hành điều tra: Nhu cầu thành đạt học tập nghề nghiệp học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng – Tỉnh Bình Phước, vào tháng năm 2014, giá mặt hàng nông sản, giá mủ cao su rớt giá thê thảm … bà nông dân vùng trồng cao su nói chung tỉnh Bình Phước nói riêng, buộc lòng trắng thu hoạch mủ, giá mủ cao su bán không đủ vốn bỏ chăm sóc, chưa nói đến cơng th thợ cao mủ trút mủ ban đêm Chỉ có hộ gia đình cạo mủ cao su cầm hơi: “ Đủ mua bát gạo sống qua ngày” Thu nhập nhân dân tỉnh Bình phước nơng sản, cao su nguồn nơng sản người nơng dân nơi đây, diện tích trồng cao su chiếm tới 90% quỹ đất Cao su rớt giá thê thảm người nông dân bỏ xứ làm thuê, làm mướn khắp nơi chủ yếu phụ hồ, xe ơm … Vì lâu họ có nghề chăm sóc cao su cạo mủ cao su 7 Có thể nói thời hồng kim cao su bị tạm lắng, từ ta đưa câu hỏi yếu tố khách quan tiếp động trực tiếp đến nhận thức người dân nơi đây, có học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng – Tỉnh Bình Phước Trước thời hồng kim cao su, người dân khơng trọng đến việc học tập em họ, họ cho học làm cho thời gian cơng sức, cần có sức khỏe, có vốn đầu tư vào cao su đời sung sướng: Một tháng thu hoạch từ mủ cao su với diện tích 1ha trừ cơng chăm bón th thợ cạo mủ, thu lợi nhuận tới gần trăm triệu/1 tháng Họ thường ngân nga chế diễu: “ Học làm cho đầu to, mắt cận, học làm cho lận đận sau – Như chẳng cần học tiền bạc chất đầy nhà – ngủ dậy bước vườn cao su có tiền đầy túi…” Thời điểm này: “Thất bát” làm thay đổi nhận thức người dân, dù kinh tế sa sút trước nhiều họ bắt đầu ý đến chuyện học hành em Các bậc phụ huynh đưa đến nhập học trường khơng thái độ hênh hoang vỗ ngực trước cán giáo viên nhà trường “Vận động lắm, ông cho ông học đấy, liệu hồn đối xử cho tốt, không ông cho ông ăn chơi cạo mủ cho khỏe” mà thay vào là: “Thất bát thật rồi, trăm nhờ thầy cô dạy bảo, rèn cho cháu nghề … để kiếm cơm…” Có thể khẳng định tình hình thực tế “Giá mủ cao su trượt giá trầm trọng” tác động trực tiếp đến nhận thức bậc phụ huynh học sinh, sinh viên, mà em chọn mệnh đề: “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” khẳng định đúng, chiếm: 89% cao mệnh đề Chỉ 3% học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng – Tỉnh Bình Phước, cho khơng Vì ? tơi tìm hiểu số ý kiến thuộc số học sinh, sinh viên năm thứ hai thi rớt trường Đại học điểm thi xét vào hệ cao đẳng chuyên nghiệp không đủ điểm Số học sinh, sinh viên nuôi ước mơ thi lại đại học, vào học nghề với họ nơi trú chân tạm thời, 3% học sinh, sinh viên có số nhà đại gia cao su trước chưa tỉnh mộng, có nhiều tiền ăn chơi, quậy phá, gia đình khơng quản lí giáo dục nổi, đưa vào trường, bậc phụ huynh xem trường nghề nơi trông coi em hư hỏng giúp họ, cho học lấy nghề nuôi thân sau Nếu dừng lại “NCTĐTHTNN thúc đẩy học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” Thì điều với thực tế khó khăn mà người nơng dân Bình Phước phải nếm trãi: “ Cao su trượt giá thê thảm” nên người học có ước mơ khỏi thảm cảnh này, phải học có tay nghề giỏi trường hành nghề kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình Xét khía cạnh cho cá nhân, thái độ đắn sai, dừng lại lợi ích cá nhân, nghĩa NCTĐTHTNN mang tính cá nhân chưa đủ Cần phải có giá trị xã hội lợi ích xã hội Xét cho thì: “Nhà nhà, người người có no ấm xã hội phồn vinh thịnh vượng” “Dân giàu nước mạnh” Vấn đề mấu chốt lực lượng giáo dục: Nhà trường – Gia đình – Xã hội cần phải giáo dục để nâng cao thái độ cho em, giúp em không hiểu: cố gắng học tập trở thành người thợ giỏi có thu nhập cao cho thân gia đình phải có đóng góp cho xã hội Trả lời câu hỏi lớn này, vào tỉ lệ phần trăm cao thứ mệnh đề thứ “ NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên tích cực học tập, tìm hiểu lĩnh vực khác sáng tạo khoa học kỹ thuật” Đạt tới 82% khẳng định Có thể nói nhiệm vụ cốt lõi học tập học sinh, sinh viên nói chung học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng nói riêng, học sinh, sinh viên học nghề, sau đời bước đường hành nghề, muốn tồn mang lại thu nhập cao đủ sức cạnh tranh chiến trường kinh doanh đầy thử thách gay gắt Bản thân người thợ giỏi nghề đào tạo thức mà phải có hiểu biết làm số nghề gần với nghề Hơn nữa, muốn có uy tín cao nghề nghiệp sau thành đạt học tập học sinh, sinh viên khơng tích cực học tập, mà phải tìm hiểu lĩnh vực khác ln ln có sản phẩm sáng tạo khoa học học tập, đưa sử dụng mang lại tiện lợi cho sống, nhiệm tình tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trường cấp tổ chức nhằm khẳng định tay nghề lực sáng tạo khoa học kỹ thuật thân Như mệnh đề này: “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên tích cực học tập, tìm hiểu lĩnh vực khác sáng tạo khoa học kỹ thuật” NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên cố gắng học tập trở thành người thợ giỏi có thu nhập cao cho thân gia đình mà em có đóng góp cho xã hội Chẳng hạn học tập ln có sản phẩm khoa học sáng tạo sử dụng tốt đời sống, ví dụ Thầy trò trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng năm 2012 sáng tạo điều khiển từ xa hệ thống bóng đèn cao áp, sản phẩm tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước đạt giải nhì Hiện lắp đưa vào sử dụng điều khiển hệ thống bóng đèn cao áp trường khu công nghiệp Chơn thành, nhiều tỉnh bạn đặt hàng Như trả lời câu hỏi lớn “cố gắng học tập trở thành người thợ giỏi có thu nhập cao cho thân gia đình phải có đóng góp cho xã hội” Các em có thái độ đắn NCTĐTHTNN ln biết đặt lợi ích thân lợi ích xã hội NCTĐTHTNN, điều đáng động viên khích lệ Mệnh đề thứ 7: “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có mối quan hệ tốt đẹp vị trí cao tập thể tập thể yêu mến.” đạt: 39% khẳng 10 định đúng, thấp mệnh đề Điều làm cho phải đặt câu hỏi: Tại sao? trả lời cho câu hỏi này, vấn sâu với câu hỏi: “ Những bạn học giỏi lớp có tập thể lớp yêu mến không ? Tại sao?” Đa số em trả lời thẳng thắn: “ Rất tập thể lớp quý trọng” em giải thích: Phần lớn bạn kiêu ln xem trung tâm, giúp đỡ tập thể học tập khó khăn sống, bạn học giỏi lớp khơng có nghĩa tập thể yêu mến, quý trọng, mặt khác học sinh, sinh viên trường nghề chúng em hạnh kiểm khơng quan trọng, đến doanh nghiệp xin việc họ thử tay nghề tiếng tiếng làm việc họ nhận vào làm ngay, quan tâm đến hạnh kiểm Vì kỷ luật doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nước ngồi nói riêng dùng kỷ luật sắt: Vi phạm lần trừ 50% lương, lần đuổi việc dù vi phạm trễ phút Dù hạnh kiểm hàng tuần, hàng tháng học sinh, sinh viên đưa tập thể lớp bình bầu, xếp loại Xếp loại em khơng quan tâm, khơng ảnh hưởng đến q trình xin việc làm sau này, nên em không cần ủng hộ tập thể lớp Phải ? “ Đạo đức người công nhân” không quan trọng, mà cần người thợ, người cơng nhân có tay nghề giỏi đủ, vấn đề cần kiến nghị với doanh nghiệp, cơng ty nước nước ngồi Chúng thiết nghĩ nhà nước cần phải đặt tiêu chuẩn tuyển công nhân: Phải bao gồm lực phẩm chất cho công ty, doanh nghiệp, nhà máy nước nước Như trình đào tạo trường nghề thuận lợi nhiều Vì học sinh, sinh viên trường nghề, em trọng đến việc rèn luyện nâng cao tay nghề, không quan tâm đến tu dưỡng đạo đức Điều dẫn đến thực tế học sinh, sinh viên trường nghề xảy hành vi đạo đức như: Đánh nhau, uống rượu, cờ bạc, … 11 chí đe dọa, lăng mạ, xỉ nhục hành với cán bộ, giáo viên trường Việc quản lí nề nếp học sinh, sinh viên giảng đường kí trúc xá gặp nhiều khó khăn Bất thầy nhận nhiệm vụ cơng tác phòng quản lí học sinh, sinh viên ban thường trực kí trúc xá thở dài: “ Phải quản tù rồi” Mặc dù nhà trường có chế độ bồi dưỡng tăng thêm cho cán thường trực kí trúc xá 60% lương hàng tháng, khơng muốn đảm nhận, quản lí nề nếp học sinh, sinh viên trường nghề cực khổ, nhiều ảnh hưởng đến tính mạng, khơng học sinh, sinh viên hành cán quản lí thường trực kí trúc xá ngồi khuôn viên nhà trường, thầy cô hết làm việc ngồi Vì bị ban quản lí kí trúc xá lập biên bản, gọi lên viết kiểm đểm thơng báo gia đình, mời phụ huynh đến trường phối hợp giáo dục học sinh, sinh viên, tội đánh ăn tiền, uống rượu đêm quay đánh phá hoại tài sản phòng kí túc xá như: đập vỡ cửa kính, đập thiết bị phòng … Đây thực tế nan giải mà cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ quản lí nề nết nói riêng giáo viên giảng dạy trường nghề nói chung phải gồng lên để gánh vác sứ mệnh đào tạo người thợ vừa: “ Vừa hồng lại vừa chuyên” Bác kính yêu dặn Với câu hỏi: Theo Thầy (Cơ) tiêu chí quan trọng NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên trường nghề tiêu chí tiêu chí sau đây, tiêu chí: “Tích cực học tập nâng cao tay nghề phải đôi không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt” thầy cô chọn nhiều nhất, chiếm tỉ lệ 98% khẳng định Đây điều điên nhiên, hiểu phải đào tạo cô cậu học trò: giỏi chun mơn tốt đạo đức Được tiếp xúc nhiều với học sinh, sinh viên trương nghề, học sinh, 12 sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng – tỉnh Bình Phước, chứng kiến thái độ lịch sự, thiếu tôn trọng giáo viên học sinh, sinh viên trường lòng khơng khỏi bùi ngùi như: Gặp cán bộ, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường, thay lời chào em tráo mắt nhìn linh lích Trên giảng đường ngang nhiên hút thuốc lá, văng tục, chửi bậy Giáo viên nhắc nhở em tráo mắt lườm bỏ hay quay lại chửi thầy cô Thậm chí sợ bị lập biên nên nhảy qua hàng rào ném đá vào thầy Do ta khơng có ngạc nhiên, tiêu chí: “Tích cực học tập nâng cao tay nghề phải đôi không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt” cán giáo viên trường khẳng định tiêu chí quan trọng khơng thể thiếu NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên trường nghề Qua kết điều tra học sinh, sinh viên cán giáo viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng – tỉnh Bình Phước có nội dung mặt phẩm chất đạo đức người học nghề lại có tỉ lệ phần trăm chênh lệch lớn : “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có mối quan hệ tốt đẹp vị trí cao tập thể tập thể yêu mến.” có tỉ lệ phần trăm: 39% khẳng định đúng, phía cán bộ, giáo viên: “Tích cực học tập nâng cao tay nghề phải đôi không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt” thầy cô chọn nhiều nhất, chiếm tỉ lệ 98% khẳng định Phải ? phía học sinh, sinh viên có tỉ lệ thấp “NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh viên có mối quan hệ tốt đẹp vị trí cao tập thể tập thể yêu mến.” có tỉ lệ phần trăm: 39% thấp mệnh đề, phần lớn thực tế: học sinh, sinh viên trường nghề chúng em hạnh kiểm khơng quan trọng, đến cơng ty, nhà máy doanh nghiệp nước nước đặt Việt Nam xin việc họ thử tay nghề tiếng tiếng hồ làm việc nhận vào làm ngay, quan tâm đến hạnh kiểm 13 Qua thực tế này, thiết tha nhờ quan nhà nước có liên quan đặt tiêu chuẩn tuyển chọn người thợ, người công nhân phải đầy đủ cả: Đức Tài, phẩm chất lực Giúp cho trường nghề thuận lợi việc tạo sản phẩm hồn chỉnh Như Bác Hồ dạy “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” Nhất bối cảnh kinh tế nước nhà nghèo, đời sống đại đa số nhân dân thiếu thốn, người giởi, người tài biết đưa đòi hỏi, u cầu nhà nước phải tạo cho nhiều ưu đãi, thuận lợi chịu làm việc với nguồn lực hạn chế khó mà đáp ứng Khi người thợ, người cơng nhân có đủ tài đức không mặc cảm, đố kỵ, biết tự kiềm chế, nhân nhượng, bao dung biết lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng người để khuyến khích, khen gợi thành viên xưởng, đội có điểm bật thành cơng, để an ủi, giúp đỡ người đồng nghiệp gặp khó khăn, hoạn nạn Tài Ðức cần thiết để người thợ, người công nhân như: Tài để quán xuyến công việc nhanh nhẹn, tháo vát, tự giác, để giải tỏa khó khăn Ðức để hồn thành trọng trách mà khơng kiêu ngạo có tác phong cơng nghiệp đại: đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ … công việc sống, giúp đồng nghiệp mà không phách lối, khoe khoang; không khắt khe xét nét, khơng lấy làm khn mẫu bắt người khác phải dập theo, ln bình đẳng cơng bình với người Để có cốt cách người cơng nhân, người thợ trên, phải luyện mài rủa suốt trình đào tạo trường nghề, vào làm công ty, nhà máy, xí nghiệp hình thành 14 Để hiểu rõ nhận thức học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng – tỉnh Bình Phước NCTĐTHTNN, ta vào tìm hiểu NCTĐTHTNN thể qua hành vi Bảng 2: NCTĐTHTNN thể qua hành vi học sinh, sinh viên ST T Nội dung mệnh đề Thường Thỉnh xuyên thoảng SL Thi đua với bạn hoạt động học 216 % SL % Không % SL 66,0 72 27,0 12 7,0 tập, sáng tạo kỹ thuật, tạo sản phẩm thiết thực Hăng say phát biếu ý kiến 176 53,0 87 31,0 37 16,0 buổi học, thảo luận, thực hành Mong muốn sau có vị trí cao 5,0 33 11,0 258 84,0 nghề nghiệp Nổ lực cao trình rèn luyện 224 73,0 66 21,0 10 6,0 kỹ tay nghề Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, 229 75,0 36 13,0 35 12,0 91,0 17 9,0 0 xã hội nhằm nâng cao uy tín say mê tìm tòi học hỏi kinh nghiệm tay nghề thầy phục vụ cho nghề Tích cực học hỏi kinh nghiệm bậc 283 thợ giỏi hăng hái thực hành thực tế, thực tập sở nhằm củng cố khẳng định tay nghề Qua kết nghiên cứu, thu ta nhận thấy có thống 15 tương đối thái độ hành vi tầm quan trọng NCTĐTHTNN thể NCTĐTHTNN họ phần lớn nghiêng rèn luyện nâng cao tay nghề để sau trường có thu nhập cao Trong trình học tập em nổ lực học tập mục đích lớn lao ln đặt lên hàng đầu là: “NCTĐTHTNN thúc học sinh, sinh viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, trở thành người thợ giỏi sau trường có thu nhập cao” “Tích cực học hỏi kinh nghiệm bậc thợ giỏi hăng hái thực hành thực tế, thực tập sở nhằm củng cố khẳng định tay nghề” Đây hai mệnh đề có tỉ lệ phầm trăm cao Như vấn đề cốt lõi NCTĐTHTNN em hoàn toàn đúng, khơng có sai, đáng Điều cho biết mong muốn học sinh, sinh viên trường nghề nói chung người cơng nhân nói riêng, họ khơng có mơ ước cao sang địa vị quyền lực xã hội, mà ước mơ họ thực chất mộc mạc là: có việc làm thu nhập cao… Để khám phá ước mơ thực họ, đưa câu hỏi phần vấn sâu: “Bạn mong muốn sau có vị trí cao xã hội nhằm nâng cao uy tín nghề nghiệp mình.” Các em mỉm cười: điều khó xảy người thợ chúng em “Vì ?” xã hội coi trọng cấp, nước ta, mà thân chúng em học trường nghề lại học trung cấp nghề,“cái nghề” chẳng có nghĩa lí với xã hội nước ta đâu Vì em khơng trơng mong xã hội cất nhắc Sao em lại bi quan ? thời đại sống công văn minh Cơng khơng có đâu cô Phải ? Đây phản ánh phần thực tế xã hội nước ta Bản thân tơi sống khu cơng nghiệp Bình Phước, liên tục tiếp xúc với công nhân người dân nơi này, tơi hiểu điều mà em nói khơng phải khơng có, số người dân bn bán chợ gần khu cơng nghiệp có thái độ, hành vi thiếu công với học sinh, sinh viên trường nghề công 16 nhân Chẳng hạn cuối tháng công nhân khu công nghiệp lấy lương, người bán hàng chợ thi chở hàng hạn sử dụng như: quấn áo, giầy dép thức ăn: bán ế nơi khác bày đơng đặc chợ cơng nhân Họ thào với nhau: ngày “qn trâu bò” lấy lương, khn vát rẻ tiền cho “ Quân đầu đất” mà mà chúng chẳng ăn, chẳng dùng Một cơng nhân nữ mua giầy: Hình giầy hạn sử dụng nên kéo có vết nứt có dùng hàng xịn đâu mà cô biết, hàng xịn Sau hồi lời qua tiếng lại, người bán hàng: Đầu óc bã đậu đòi lí lẽ, khơng mua biến, lấy muôi gạo ném vào mặt nữ công nhân Cũng hai sinh viên, sinh viên học trường trung cấp nghề sinh viên học trường lộc quân vào quán mua đồ, người bán hàng đối xử sau: Mua gì, hàng xịn có đủ tiền khơng xem đồ Đối với sinh viên trường trung cấp nghề Thế hôm nghĩ tết dương lịch nhà chơi cháu, mua vào lấy, ơng tướng qn đội có khác, sau làm quan lớn (sinh viên học lộc quân 2) Tôi không khỏi bùi ngùi đặt câu hỏi: Tại sao? xã hội lại đối xử đáng với người học nghề cơng nhân vậy? Có lẽ nào, xã hội kìm nén thui chột ước mơ người học nghề Đây tốn khó cần có chung sức nước bắt tay vào giải quyết, dù Đảng nhà nước ta rãi thải đỏ rước doanh nhân thành đạt đầu tư vốn Thiết nghĩ muốn có nhiều doanh nhân thành đạt phải quan tâm đầu tư từ gốc, hớt lấy ngọn: “Muốn thu nhiều trái ngon phải gieo hạt ” Ta quay lại số liệu bảng 2: Mệnh đề “Mong muốn sau có vị trí cao xã hội nhằm nâng cao uy tín nghề nghiệp mình” có tỉ lệ phần trăm thấp sáu mệnh đề Chỉ đạt: 5% học sinh, sinh viên cho thường xun “Mong muốn sau có vị trí cao xã hội nhằm nâng cao uy tín 17 nghề nghiệp mình” có 11% học sinh, sinh viên cho có tới 84% số học sinh, sinh viên cho khơng Vì vậy, điều lí giải Mệnh đề 5: “Nghiên cứu tài liệu chun ngành, say mê tìm tòi học hỏi kinh nghiệm tay nghề thầy cô phục vụ cho nghề mình” Có tỉ lệ phần trăm cao thứ hai Có tới 75% học sinh, sinh viên cho thường xuyên: “Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, say mê tìm tòi học hỏi kinh nghiệm tay nghề thầy phục vụ cho nghề mình” 13% học sinh, sinh viên cho có tới 12% số học sinh, sinh viên cho không Đây điều cần động viên khuyến khích nữa.Vì ta hiểu: Tay nghề cần câu cơm người thợ 12% số học sinh, sinh viên cho không bao giờ, số em bị gia đình ép buộc cho vào trường nghề, nhà lổng phá phách gia đình khơng quản lí được, số nghề theo học khơng phù hợp với lực sở thích gia đình bắt học sau nhà phục vụ cho gia đình nhà bố chạy xe tải muốn nối nghiệp Còn số vào trường nghề ngồi tạm, có thời gian ơn thi lại vào đại học Thực tế cho thấy, học sinh tốt nghiệp lớp 9, em vừa học nghề học văn hóa năm Đối tượng này, chiếm 200 khách thể nghiên cứu đề tài, phần lớn học văn hóa em ngại tiếp xúc với giáo viên dạy văn hóa, phần lực học văn hóa hạn chế, em trọng nghề tâm đắc theo học nên trọng nghề nhiều Đây nhận thức hạn chế em Các em xác định trường lao vào hành nghề, học nghề em học nhiệt tình hăng hái, tích cực say mê tìm tòi học hỏi kinh nghiệm tay nghề thầy làm sáng tỏa lí thuyết lớp, sức hút thúc em sáng tạo thực hành, thực hành chiếm 80% chương trình học giúp em tiếp xúc nhiều thiết bị, công nghệ đại kinh nghiệm làm 18 việc thực tế qua học thực tập sản xuất trường doanh nghiệp Tại mệnh đề thứ chiếm tỉ lệ phần trăm cao thứ hai, điều giải thích thống tương đối thái độ hành vi tầm quan trọng NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên Có thể thấy rằng: NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tơn Đức Thắng tỉnh Bình Phước tương đối tốt Bên cạnh nhiều hạn chế phần phụ thuộc vào nhận thức phiến diện, lệch lạc xã hội người học nghề người công nhân, phần nhận thức thân gia đình em Kiến nghị: Từ thực tế nghiên cứu trên, đưa kiến nghị nhằm phát triển NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng tỉnh Bình Phước sau: a Đối với học sinh, sinh viên: + Nhận thức nghĩa người thợ giỏi phải có đức có tài Từ việc rèn luyện lực nghề nghiệp phải đôi với tu dưỡng đạo đức + Phải thấy giá trị to lớn đồn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn học tập sống tập thể lớp Vì phần đạo đức cần phải có người + Phải có tính đốn để xác định rõ sở thích, lực trước chọn ngành học phù hợp Tự tìm hiểu ngành nghề muốn làm, đặt kế hoạch mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, có phương pháp, cách thức, có tâm nỗ lực ý chí để thực tốt mục tiêu + Cần có ước mơ vị trí địa vị xã hội, ước mơ động lực thơi thúc em vượt qua khó khăn gian khổ, thử thách … học tập tu dưỡng, không nên có nhìn q thiệm cận học để có nghề kiếm sống + Phải nhận thức đắn học lực văn hóa lực nghề hai vấn đề 19 cốt lõi tạo nên tay nghề vững vàng Có kiến thức tốt hai lĩnh vực tiền đề quan trọng, thiết yếu để em phấn đấu thành đạt nghể nghiệp tương lai Vì phải trọng học hai lĩnh vực này, không bên trọng, bên khinh b Đối với giáo viên: - Giảng viên cần không ngừng học tập, nghiên cứu, phấn đấu để có kiến thức sâu rộng chun ngành, Tích cực tiếp cận với máy móc trang thiết bị kỹ thuật đại giáo viên giảng dạy khoa: công nghệ ô tô, Điện tử điện dân dụng, tin học …cập nhật thực tế, có phương pháp giảng dạy truyền đạt kỹ thuật tay nghề dễ hiểu cho học sinh, sinh viên dễ tiếp thu, nắm bắt - Giáo viên cần tâm huyết với nghề truyền đạt tận tình về: kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên tạo hứng thú cho em học tập hướng dẫn em thực hành xưởng ln tạo sản phẩm có ích tiện dụng - Khích lệ học sinh, sinh viên vững bước đường chọn, khơi dậy tình yêu nghề khơi dậy ước mơ thành đạt nghề nghiệp tương lai cho học sinh, sinh viên - Luôn gương sáng lực nghề nghiệp phẩm chất đạo đức, thể kiến thức văn hóa uyên bác tay nghề giỏi cho học sinh, sinh viên noi theo c Đối với gia đình: - Gia đình cần phải nhận thức đắn học nghề em mình, loại bỏ quan niệm:“Trường nghề nơi tạm trú chân, học nghề làm gì, không học nghề trở thành công nhân …” - Tôn trọng lựa chọn nghề mà em theo học khơng nên ép buộc em học theo yêu cầu gia đình 20 - Gia đình gương sáng đạo đức cho em noi theo, cần trọng kết hợp với nhà trường việc giáo dục đức tài cho học sinh, sinh viên d Đối với Nhà trường: - Cần tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, vai trò người học nghề xây dựng chương trình đào tạo phải bắt kịp với nhu cầu xã hội, mô đun môn học phải bám sát với yêu cầu sống thực tiễn - Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, máy móc đại, xưởng thực hành, mở rộng sân tập lái tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu giáo viên học sinh, sinh viên - Tổ chức nhiều buổi tập huấn rèn luyện nâng cao tay nghề học sinh, sinh viên với bậc thợ giỏi thầy cô giao toạ đàm, gặp gỡ trò chuyện với người thợ giỏi thành đạt doanh nhân thành đạt, để họ tiếp lửa cho em nuôi dưỡng ước mơ thành thạt nghề nghiệp - Bên cạnh nhà trường mở rộng việc liên kết đào tạo giải việc làm với nhà máy, xí nghiệp, cơng ty nước ngồi nước giúp cho học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đ Đối với xã hội: - Quan tâm đến giáo dục dạy nghề có sách hợp lý cho người học nghề Làm cho câu chữ sau thành thực: “ tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho khu công nghiệp, vùng kinh tế động lực cho xuất lao động, Đảng nhà nước ta quan tâm, trọng.” - Các cơng ty, nhà máy, xí nghiệp nước nước tuyển đầu vào cần vào hai tiêu chí: lực đạo đức người thợ, bước đầu vào bảng điểm phiếu đánh giá hạnh kiểm nhà trường 21 - Đảng nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân người học nghề người công nhân, loại bỏ thái độ hành vi coi thường họ Đảng nhà nước đưa yêu cầu cụ thể lực tay nghề đạo đức tuyển dụng công nhân ... chuyên” Bác kính yêu dặn Với câu hỏi: Theo Thầy (Cô) tiêu chí quan trọng NCTĐTHTNN học sinh, sinh viên trường nghề tiêu chí tiêu chí sau đây, tiêu chí: “Tích cực học tập nâng cao tay nghề phải đôi không... NCTĐTHTNN giúp học sinh, sinh 156 53,0 67 31,0 36 16,0 viên có uy tín cao học tập NCTĐTHTNN thúc học sinh, 270 89,0 18 8,0 11 3,0 136 48 79 38 31 14 113 39,0 89 46,0 35 15, 0 sinh viên tích cực học... nhở em tráo mắt lườm bỏ hay quay lại chửi thầy Thậm chí sợ bị lập biên nên nhảy qua hàng rào ném đá vào thầy Do ta khơng có ngạc nhiên, tiêu chí: “Tích cực học tập nâng cao tay nghề phải đôi không
- Xem thêm -

Xem thêm: TNHU CẦU THÀNH ĐẠT TRONG HỌC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỐN ĐỨC THẮNGạp chí TLH 15 (1), TNHU CẦU THÀNH ĐẠT TRONG HỌC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỐN ĐỨC THẮNGạp chí TLH 15 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay