Cấu tạo và chức năng ty thể

28 93 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 08:52

a )Màng ngoài:Giống lục lạp,màng ngoài ty thể trơn nhẵn có vai trò bao bọc nội quan.(Tại sao màng ngoài lại trơn nhẵn? Tại sao tỷ lệ protein trên lipid lại giống màng sinh chất? Có ý nghĩa gì?). Tuy nhiên đặc biệt hơn,ở màng ngoài ty thể có các Porin. Porin là 1 loại beta protein. Khác với protein vận chuyển ở màng tế bào, porin đủ lớn để cho phép xảy ra khuyếch tán thụ động, nghĩa là chúng hoạt động như các kênh đặc trưng cho các loại phân tử khác nhau. Vai trò của porin: Cho phép các phân tử trung bình hoặc tích điện vào ty thể.Kiểm soát các chuyển hóa nhỏ như ion,acid amin,...Có tính chọn lọc về mặt hóa học vận chuyển chỉ một nhóm phân tử hoặc có thể đặc hiệu cho một phân tử.Màng ngoài của ty thể và lục lạp còn khác về vị trí nhóm phospholip và protein ( G tìm ko ra nhưng cô có bảo khác)Ngoài ra, Màng ngoài ty thể cũng có khả năng thông kết với những lớp màng của lưới nội chất (endoplasmic reticulum, ER), tạo thành một cấu trúc gọi là MAM (mitochondriaassociated ERmembrane, tạm dịch: màng ER liên hợp ty thể). Cấu trúc này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền dẫn tín hiệu canxi liên ERty thể và liên quan đến việc chuyển vận lipid giữa ER và ty thể. Phía ngoài màng ngoài trôi nổi những hạt nhỏ đường kính 60 Å, được đặt tên là tiểu đơn vị Parson (subunit of Parson).b )Xoang gian màng:Xoang gian màng ở ty thể tương đối giống xoang gian màng ở lục lạp – là khoảng giữa màng trong và màng ngoài.Màng trong ty thể gấp nếp sâu tạo các răng lược gọi là mào, giúp mở rộng diện tích bề mặt của màng trong (thường màng trong có diện tích gấp 5 lần màng ngoài) và nâng cao khả năng sản xuất ATP (do đó các tế bào càngcần nhiều ATP gấp nếp càng sâu). Những nếp màng này được khảm bằng hàng loạt thể cầu nhỏ, gọi là hạt F1 hay oxysome còn gọi là ATP synthase vai trò quan trongjt rong tạo năng lượng.Về thành phần, tỷ lệ protein ở màng trong cao (gấp 15 lần so với phospholipid), phân hóa theo 5 chức năng chính: 1.Nhóm tham gia những phản ứng oxy hóa khử thuộc quá trình phosphoryl hóa oxy hóa2.Phức hệ ATP synthase, đảm nhận vai trò sản sinh ATP trong chất nền3.Nhóm protein vận chuyển đặc hiệu, điều hòa hoạt động chuyển tiếp chất chuyển hóa vào trong và rời khỏi chất nền4.Bộ máy nhập dẫn protein5.Nhóm protein tham gia dung hợp và phân đôi ty thể 3/31/2017 NHĨM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM KHOA SINH HỌC Đề tài GVHD: ThS Lương Thị Lệ Thơ 3/31/2017 3/31/2017 NHÓM NHÓM 73 2 I KHÁI NIỆM TY THỂ II.CẤU TRÚC HIỂN VI VÀ CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT CỦA TY THỂ Cấu trúc hiển vi Chức tổng quát ty thể III CẤU TRÚC PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG TY THỂ IV SO SÁNH TY THỂ VÀ LỤC LẠP 3/31/2017 NHÓM Ty thể bào quan đảm nhiệm chức hô hấp tế bào Nó xem “nhà máy sản xuất lượng” tế bào 3/31/2017 NHÓM Cấu trúc hiển vi - Dưới kính hiển vi thường, ty thể thường có dạng hạt, sợi ty thể dễ dàng biến đổi hình dạng dựa theo biến đổi tình trạng sinh lý tế bào áp suất thẩm thấu, độ pH, tình trạng bệnh lý,…ở trạng thái bình thường ty thể có dạng trứng với đường kính 0,5-2 micromet, số lượng, kích thước ty thể thay đổi tuỳ theo loài, quan khác nhau, loại tế bào khác mức độ tổ chức hoạt động trao đổi chất chúng 3/31/2017 NHÓM Cấu trúc hiển vi - Số lượng ty thể dao động từ vài trăm đến vài nghìn ty thể tế bào Ty thể có nhiều tế bào tích cực chuyển hố lượng, tập trung vùng tế bào chất mà tế bào cần nhiều lượng để hoạt động sống Cơ quan có hoạt động trao đổi chất mạnh có số lượng ty thể nhiều 3/31/2017 NHÓM Cấu trúc hiển vi - Thành phần hoá học chủ yếu ty thể protein, chiếm 70% khối lượng khô, lipit chiếm khoảng 27%; thành phần lại ADN ARN khoảng 0,5 – 2% - Ty thể có cấu trúc phù hợp cho việc thực hai chức oxi hố ngun liệu hơ hấp tích luỹ lượng ATP 3/31/2017 NHĨM 7 Cấu trúc hiển vi - Sơ đồ cấu trúc ty thể: 3/31/2017 NHÓM Cấu trúc hiển vi - Ty thể điển hình có yếu tố cấu trúc hợp thành: màng bao bọc, xoang gian màng, hệ thống màng ty thể chất matrix Màng màng ty thể giới hạn xoang gian màng, cách biệt với xoang (chất nền) màng Màng mọc lồi vào chất tạo nên mấu lồi hình lược gọi mào Mỗi phận có chức riêng hơ hấp 3/31/2017 NHÓM Chức tổng quát ty thể a Ty thể nhà máy sản sinh ATP: Ty thể có vai trò quan trọng hơ hấp hiếu khí, nghĩa có oxy, ty thể chuyển hố lượng có chất dinh dưỡng thành lượng ATP dạng lượng mà tế bào sử dụng Cấu trúc siêu hiển vi định khu phân tử ty thể phù hợp với chức hô hấp hiếu khí ty thể gồm: + Chu trình Krebs xảy nhờ enzim định khu chất + Thực q trình oxi hố chất hữu để giải phóng lượng,tích luỹ phân tử ATP để cung cấp cho hoạt động sống tế bào + Các điện tử (electron) giải phóng từ chu trình Krebs truyền qua dãy chuyền điện tử định khu màng + Sự tổng hợp ATP nhờ phức hệ ATP-synthase định khu màng 3/31/2017 NHĨM 10 Màng ngồi Bao bọc xung quanh ty thể màng kép cấu tạo từ màng sở, màng lipoprotein có độ dày 6nm chứa nhiều protein xuyên màng (chiếm khoảng 60%) lipit (40%) Tỷ lệ colesterol/phospholipid 1/8 Màng chứa nhiều kênh ion, protein mang để vận chuyển ion chất với khối lượng phân tử 1000D Trong màng chứa nhiều enzim khác nhau: transferaza, kinaza, cytocrom b, cytocrom-reductaza, photphataza, photpholipaza Thực chức bao bọc, bảo vệ định tính thấm chất ra, vào ty thể 3/31/2017 NHÓM 14 Xoang gian màng Rất hẹp phân bố vào mào lược, nơi trung chuyển chất màng màng Ngoài xoang gian màng chứa nhiều proton H+ vận chuyển đến từ xoang chất hoạt động phức hợp chuyền electron Xoang gian màng 3/31/2017 NHÓM 15 Màng + Gồm hệ thống màng ăn sâu vào không gian bên ty thể Màng tạo nên nhiều nếp gấp ăn sâu vào khoang ty thể lược, tạo nếp gờ (mào) ty thể làm tăng diện tích bề mặt, cung cấp cho hàng nghìn chuỗi ty thể Do mà diện tích tiếp xúc hệ thống màng lớn, tạo điều kiện cho q trình photphoryl hố oxi hố xảy thuận lợi 3/31/2017 NHÓM 16 Màng + Trên bề mặt màng có nhiều hạt nhỏ hình cầu, thể hình nấm (oxixom) nơi xảy q trình photphoryl hố để tổng hợp nên ATP > Vai trò màng thực trình vận chuyển điện tử liên hợp với phản ứng photphoryl hoá để tổng hợp nên lượng ATP 3/31/2017 NHÓM 17 3/31/2017 NHÓM 18 Màng + Định vị màng ty thể nhiều phức hệ protein gọi ATP synthase ATP synthase hoat động giống bơm ion chạy theo chiều ngược, dùng ATP nguồn lượng truyền ion ngược gradient nồng độ chúng + ATP synthase dùng lượng gradient ion có để cung cấp lượng tổng hợp ATP Nguồn lượng cho ATP synthase chênh lệch nồng độ H+ phía đối diện màng ty thể Quá trình lượng bảo tồn dạng gradient ion hydrogen qua màng dùng để điều khiển việc sinh công tế bào tổng hợp ATP gọi chế hoá thẩm (chemiosmosis) ám dòng H+ qua màng 3/31/2017 NHĨM 19 Màng + ATP synthase phức hệ đa tiểu đơn vị với bốn phần phần cấu thành nhiều polypeptide Từng proton vào vị trí liên kết phận (rotor) làm quay theo cách giúp xúc tác tổng hợp ATP từ ADP phosphate vơ (như dòng nước ạt chảy làm quay tuabin nước) + ATP synthase động quay phân tử nhỏ tự nhiên 3/31/2017 NHÓM 20 3/31/2017 NHÓM 21 Màng + Màng ty thể việc thiết lập trì gradient H+ chức chủ yếu chuỗi truyền electron Chuỗi truyền electron máy chuyển đổi lượng sử dụng dòng electron phát nhiệt từ NADH FADH2 để bơm H+ qua màng từ chất ty thể đến khoảng gian màng H+ có khuynh hướng trở lại qua màng, khuếch tán xuôi theo gradient Còn ATP synthase vị trí tạo đường qua màng cho H+ Việc di chuyển H+ qua ATP synthase sử dụng dòng H+ phát nhiệt để thúc đẩy phosphoryl hố ADP Do lượng dự trữ gradient H+ qua màng liên kết phản ứng oxi hoá khử chuỗi truyền electron với q trình tổng hợp ATP 3/31/2017 NHĨM 22 Khoang ty thể Là khoảng khơng gian lại ty thể chứa đầy chất gọi chất Thành phần hoá học chủ yếu enzym chu trình Krebs enzym khác > chức khoang ty thể thực chu trình Krebs để oxi hố axit pyruvic cách triệt để 3/31/2017 NHÓM 23 Giống - Đều loại bào quan có tế bào nhân thực - Có màng kép bao bọc bên bên chất - Đều có chứa nhiều loại enzim - Trong chất có chứa phân tử AND dạng vòng - Số lượng thay đổi tùy theo loại tế bào 3/31/2017 NHÓM 24 Khác VỀ CẤU TẠO LỤC LẠP TY THỂ Chỉ có tế bào thực vật (đối với tế Có tế bào thực vật động vật bào nhân thực) Lớp màng kép bao bọc khắp bề mặt lục lạp Màng ăn sâu vào chất tạo nhiều nếp gấp gọi mào Có nhiều hình dạng khác (bầu dục, bản, ) Có dạng bầu dục Có chứa sắc tố quang hợp Không chứa sắc tố Chứa enzim xúc tác trình truyền điện tử quang hợp Chứa enzim xúc tác q trình ơxi hóa hơ hấp tế bào 3/31/2017 NHÓM 25 Khác VỀ CHỨC NĂNG LỤC LẠP TY THỂ Tổng hợp chất hữu qua Phân giải chất hữu để giải trình quang hợp Trong chất phóng lượng dạng hữu tạo ra, có tích lũy ATP lượng dạng hóa Có chức đồng hóa 3/31/2017 Có chức dị hóa NHĨM 26 Thành viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Bích Lê Thị Hồng Thắm Lê Thị Mỹ Duyên Trịnh Thanh Giang Nguyễn Thị Ngọc Hân Trần Tuấn Kiệt 3/31/2017 NHÓM 27 3/31/2017 NHÓM 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và chức năng ty thể, Cấu tạo và chức năng ty thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay