Đề thi Vật lý 8 kì 2

27 49 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 08:25

Đây là tài liệu tổng hợp những đề thi môn Vật lý học kì 2 dành cho những em học sinh lớp 8. Nó cũng là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các thầy cô cũng như các bạn gia sư Vật lý 8.......................... ĐỀ I – TRẮC NGHIỆM (3Điểm): Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Trong đơn vị sau, đơn vị đơn vị công suất A W B kW C kWh D J/s Câu 2: Vật sau động năng: A Một sỏi rơi tự B Một bóng lăn sân C Xe đạp chuyển động đường nằm ngang D Viên bi lăn mặt phẳng ngang không ma sát Câu 3: Tại săm xe đạp tốt bơm căng, để lâu ngày bị xẹp? A Vì phân tử chất làm săm xe có khoảng cách nên khơng khí ngồi B Vì săm xe làm cao su nên tự co lại C Vì khơng khí săm xe tự thu nhỏ thể tích D Vì lúc bơm, khơng khí vào săm xe nóng, sau thời gian khơng khí nguội co lại làm cho săm xe bị xẹp Câu 4: Làm để giảm vận tốc chuyển động phân tử? A Tăng thể tích vật C Nung nóng vật B Nén vật D Làm lạnh vật Câu 5: Câu phát biểu sau nói nhiệt năng: A Nhiệt vật không phụ thuộc vào nhiệt độ B Nhiệt vật phụ thuộc vào khối lượng vật C Nhiệt độ vật giảm nhiệt vật tăng D Nhiệt độ vật tăng nhiệt vật tăng Câu 6: Đối lưu hình thức truyền nhiệt xảy A Chỉ chất khí C Chỉ chất lỏng chất khí B Chỉ chất lỏng D Ở chất khí, chất lỏng, chất rắn II TỰ LUẬN (7 điểm): Bài (1,5đ): Tại mở lọ nước hoa phòng, lát sau phòng đầy mùi nước hoa Bài (1,5đ): Tại nồi, xoong thường làm kim loại, bát đĩa làm sứ? Bài (3đ): Người ta thả miếng đồng khối lượng 1kg vào 1000g nước Miếng đồng nguội từ 800C xuống 200C Hỏi: a, Nhiệt lượng đồng tỏa b, Nước nóng lên thêm độ? Biết nhiệt dung riêng đồng 380J/kg.K nước 4200J/kg.K Bài (1đ):Trộn nước nhiệt độ 240C với nước nhiệt độ 560C Hãy tính nhiệt độ nước ổn định? Biết khối lượng nước m = m2 nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu 0,5đ Câu Đáp án C A A D D C II TỰ LUẬN (7đ): Bài Bài 1,5 điểm Bài 1,5 điểm Nội dung Các hạt phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng nên sau thời gian thấy mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng - Nồi xoong làm kim loại => chất dẫn nhiệt tốt => đun, nấu thức ăn nhanh chín - Bát đĩa làm sứ => chất dẫn nhiệt => giúp thức ăn nóng lâu - Tóm tắt Bài 3 điểm Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra: Điểm 1,5 1,5 0,5 Qtỏa = m1c1.Δt1 = 1.380.60 = 22800(J) Nhiệt lượng nước thu vào Qthu = m2c2Δt2 = 4200 Δt2 = 4200.Δt2 (J) 0,5 Mà Qtỏa = Qthu nên 4200.Δt2 = 22800 0,5 Suy Δt2 = 22800/4200 = 5,430C 0,5 Vậy nước nhận thêm nhiệt lượng 22800J nóng thêm 5,43 0C Bài điểm - Tóm tắt m1 = m = m t = (t1+ t2)/2 = 400C 0,5 0,5 ĐỀ A.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Đọc đề chọn đáp án Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu hỗn hợp rượu nước tích: A 100 cm3 B nhỏ 100 cm3 C lớn 100 cm D nhỏ 100cm3 Câu 2/ Tại pha nước chanh đá phải hòa đường vào nước cho đá mà không làm ngược lại? A Để hòa đỡ vướng vào đá B Làm để nước chanh C Nếu cho đá vào trước nhiệt độ nước giảm, làm giảm tốc độ khếch tán , đường lâu tan D Do nguyên nhân khác Câu 3: Cách sau làm giảm nhiệt vật ? A Cho vật vào mơi trường có nhiệt độ thấp vật B Đốt nóng vật C Cọ xát vật với vật khác D Cho vật vào môi trường có nhiệt độ cao vật Cõu 4/ Vỡ bỏt đĩa thường làm sành sứ? Lựa chọn giải thích giải thích đưa A.Sành sứ dễ làm có giá thành rẻ B Vỡ sành sứ dễ trang trớ, tạo hỡnh dễ rửa sau sử dụng C Bát đĩa làm sành sứ giúp ta ăn ngon lành D Vỡ sành sứ dẫn nhiệt kém, làm thức ăn nóng lâu đồng thời làm tay ta chạm vào đỡ bị nóng Câu 5/ Điền từ cụm từ thích hợp khung vào chỗ trống câu sau để câu nhiệt lượng; thực công; đối lưu; truyền nhiệt; chuyển động nhanh; chuyển động cành chậm; xạ nhiệt; a) Có thể làm thay đổi nhiệt vật hai cách: (1) ………………… (2) ……………………… b) Phần nhiệt mà vật nhận hay bớt trình truyền nhiệt gọi (3) …………………… c) Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật (4) … ……………………………… Câu 6/ Nối ý (1, 2, 3, 4) cột A với cỏc ý (a, b, c, d) cột B để thành khẳng định Cột A Cột B Trả lời 1) Nhiệt vật a) truyền nhiệt độ dòng chất lỏng Ví dụ: → a → … 2) Nhiệt chất khí b) tổng động phân tử cấu tạo nên → … 3) Đối lưu vật c) Phần nhiệt mà vật nhận thêm hay → … bớt trình truyền nhiệt 4) Bức xạ nhiệt d) Sự truyền nhiệt tia nhiệt thẳng → …… B TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 7/ (2 điểm) Em giải thích mùa đơng mặc nhiều áo mỏng lại ấm mặc áo dày? Câu 8/ (1 điểm) Giải thích mùa hè ta không nên mặc quần áo sẫm màu? Câu 9/ (1 điểm) Xoa hai bàn tay vào ta thấy tay nóng lên Trong tượng có chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng ? Đây thực công hay truyền nhiệt ? Câu 10/ (3 điểm) Thả cầu đồng đun nóng đến nhiệt độ 1200C vào 0,5kg nước 300C Sau thời gian nhiệt độ cầu nước 40 0C Cho cầu nước truyền nhiệt cho Biết nhiệt dung riêng đồng nước là: 380J/kg.K, 4200J/kg.K a) Hỏi nhiệt độ cầu nước cân ? b) Tính nhiệt lượng nước thu vào ? c) Tính khối lượng cầu ? A Phần trắc nghiệm (3 điểm) I (1 điểm).Chọn ý (0,25điểm) Câu Đáp án B C A Câu 5/ (1 điểm) Mỗi từ cụm từ điền (0,25điểm) (1) thực công (2) truyền nhiệt (3) nhiệt lượng (4) chuyển động nhanh Câu 6/ (1 điểm).Nối ý (0,25điểm) → b; → c; → a; → d B TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 7/ (2 điểm) D Về mùa đông nhiệt độ bên thấp nhiệt độ thể ta mặc nhiều áo mỏng nhằm tạo nhều lớp không khí lớp áo để thể khơng bị nhiệt khơng khí dẫn nhiệt Nếu ta mặc áo dày thể bị nhiệt nên thấy lạnh Câu 8/ (1 điểm) Vỡ mặc áo màu sẫm hấp thụ xạ nhiệt nhiều từ Mặt Trời nên ta thấy nóng Câu 9/ (1 điểm) Xoa hai bàn tay vào ta thấy tay nóng lên Trong tượng có chuyển hóa từ sang nhiệt Đây thực công Câu 10/ (3 điểm) a) Nhiệt độ cầu nước cân 40oC (1 điểm) b) Nhiệt lượng nước thu vào: Q2= m2 c2 ∆ t2= 0,5.4200.(40-30) = 21000J (1 điểm) c) Nhiệt lượng đồng tỏa ra: Q1= m1 c1 ∆ t1= m1 380.(120-40)= m1.30400 (0,5 điểm) Nhiệt lượng cầu tỏa nhiệt lượng nước thu vào nên: Q1 = Q2 m1.30400 = 21000 => m1 21000 = 30400 = 0,69kg Vậy khối lượng đồng 0,69kg (0,5 điểm) ĐỀ I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(7điểm) :Chọn phương án trả lời đúng: Câu 1: Cơ gồm hai dạng: a Thế nhiệt c Động nội b.Động d Thế nội Câu 2: Một người kéo vật từ giếng sâu 8m lên 20 s Người phải dùng lực F = 180N Tính công suất người kéo? Câu là: a 70 w b 71 w c 72w Câu3: Động vật độ cao h = 1000m là: a J b 10J d 73 w c 100J d 1000J Câu 4: Nhận xét sau sai? a Nguyên tử hạt nhỏ b Phân tử nhóm nguyên tử kết hợp lại c Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách d Phân tử nguyên tử chuyển động không liên tục Câu 5: Vì vào mùa hè, mặc áo tối màu đường ta cảm thấy người nóng mắc áo sáng màu ? a.Vì áo tối màu hấp thụ nhiệt tốt b.Vì áo tối màu giúp đối lưu xảy dễ c.Vì áo tối màu dẫn nhiệt tốt d.Vì áo màu sáng áo màu tối hấp thụ nhiệt Câu 6: Trong truyền nhiệt đây, truyền nhiệt xạ nhiệt: a Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời xuống Trái Đất b Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người ngồi gần bếp lò c Sự truyền nhiệt từ đầu bò nung nóng sang đầu không bò nung nóng đồng d Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn sáng khoảng không gian xung quanh bóng đèn Câu 7: Khi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên đại lượng sau tăng: a.Khối lượng vật c Cả khối lượng lẫn trọng lượng vật b.Trọng lượng vật d Nhiệt độ vật Câu 8: Để đun sôi 800g nước mặt đất từ nhiệt độ 200C, nhiệt dung riêng nước 4200J/kg Nhiệt lượng cần thiết để đun sơi nước là: a.67.200KJ b.268,8KJ c 67.2KJ d 2688000KJ Câu 9: Vì dùng củi để đun nước thấy sau thời gian ấm nóng lên nước nóng lên? a.Vì củi bò đốt cháy có suất tỏa nhiệt b.Vì ấm bò đốt cháy có suất tỏa nhiệt c.Vì nước bò đun nóng có suất tỏa nhiệt d.Các vật có suất tỏa nhiệt Câu 10: Tại bóng bay dù buộc thật chặt để lâu ngày bò xẹp? a.Vì thổi không khí nóng, sau lạnh dần nên co lại b.Vì cao su đàn hồi nên sau thổi căng ra, tự động co lại c.Vì không khí nhẹ nên chui qua màng bóng cao su d.Vì phân tử chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên số phân tử bóng lọt Câu 11: Nhiệt chuyển hóa thành trường hợp: a.Khi bơm lốp xe, bơm nóng lên b.Nút đậy ống nghiệm có chứa nước bật nước đun sôi c.Dòng nước chảy từ cao xuống làm quay tua bin nhà máy thủy điện d.Miếng kim loại nóng lên cọ xát nhiều lần vào mặt bàn Câu 12: Đun sôi nồi nước cần 0,5kg than bùn Nhiệt lượng tỏa than bùn bao nhiêu? Biết suất tỏa nhiệt than bùn 14.106 J/kg a 5.106 J b 6.106 J c 7.106 J d 8.106 J Câu 13: Một người công nhân làm việc để khuân vác hàng Biết công người thực 540.000J Công suất người công nhân đó: a 50W b 100W c 150W d.200W Câu 14: Vì nói dầu hỏa nhiên liệu tốt than đá? a.Vì suất tỏa nhiệt dầu hỏa lớn suất tỏa nhiệt than đá b.Vì suất tỏa nhiệt dầu hỏa suất tỏa nhiệt than đa.ù c.Vì suất tỏa nhiệt dầu hỏa nhỏ suất tỏa nhiệt than đa.ù d.Vì dầu hỏa có suất tỏa nhiệt, than đá suất tỏa nhiệt II: TỰ LUẬN Câu 1: Nhiệt lượng thu vào vật để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? Viết công thức nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên, Giải thích đơn vò đại lượng công thức? (0,5 đ) Câu 2: Nói nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K có ý nghóa gì? (0.5 đ) Câu 3: Nói suất tỏa nhiệt than đá 27.106 J/kg, giải thích ý nghóa số đó?(0.5đ) Câu 4: (1.5đ)Thả cầu nhôm có khối lượng 0,15kg đun nóng tới 1000C vào cốc nước 200 C Sau thời gian nhiệt độ cầu cốc nước 250 C Tính khối lượng nước, coi có cầu nước truyền nhiệt cho Biết nhiệt dung riêng nhôm, nước 880J/Kg.K, 4200J/Kg.K I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: câu 0.5đ Câu Đáp b c án II.TỰ LUẬN: a d a c d b a 10 d 11 b 12 c 13 c Câu 1: -Nhiệt lượng vật thu vào để vật nóng lên phụ thuộc vào yếu tố(0.25đ) +Khối lượng vật +Độ tăng nhiệt độ +Chất cấu tạo nên vật -Công thức: Q = m.c ∆ t (0.25đ) Trong đó: +Q nhiệt lượng vật thu vào(J) +m khối lượng vật (kg) + ∆ t=t2-t1 độ tăng nhiệt độ oC oK +C nhiệt dung riêng(J/kg.K) Câu 2: Nói nhiệt dung riêng nước 4200J/kg nghóa muốn làm cho 1kg nước nóng lên 1oC cần truyền cho nước nhiệt lượng 4200J (0.5đ) Câu 3: Nói suất tỏa nhiệt than đá 27.106 J/kg nghóa 1kg dầu hỏa bò đốt cháy hoàn toàn tỏa nhiệt lượng 27.106 J (0.5đ) Caâu 4: -Q1= c1.m1(t1-t)=880.0,15.(100-25)=9900(J) (0.5đ) 14 a A Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ B Từ vật có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ C Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp D Cả ba câu ®Ịu ®óng §ỉ lÝt níc ë nhiƯt ®é 1000C vào lít nớc nhiệt độ 200C Nhiệt độ T hỗn hợp là: A T = 1200C B T = 800C C T = 400C D T = 600C Trong trờng hợp sau toả nhiệt nhiên liệu ? A Dùng bÕp than ®Ĩ ®un níc B Dïng bÕp cđi ®Ĩ ®un níc C Dïng bÕp ga ®Ĩ ®un níc D Dùng bếp điện để đun nớc II Điền từ vào chỗ trống để đợc kết luận đúng: Nhiệt lợng vật cần thu vào để vật nóng lên phụ thuộc vµo Đại lợng cho biÕt kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi III Nèi mèi ý ë cét A víi mét ý cột B để đợc kết A a Công thức tính nhiệt lợng toả nhiên liệu bÞ GhÐp a- B 1) Q = cm.(t1 - t2) đốt cháy b Công thức tính nhiệt lợng toả c Công thức tính nhiệt lợng thu vào bc- d C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt d- Q = q.m 3) Q = cm.(t2 - t1) A P = t Phần II: Tự luận Câu 1: Khi nói suất toả nhiệt than đá 27.106 J/kg, điều có nghĩa ? Câu 2: Ngời ta thả 0,3 kg nớc nhiệt độ 200C vào bình đựng nớc 1000C Khối lợng nớc bình phải để hỗn hợp nớc thu đợc có nhiệt độ 40 0C Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình với môi trờng bên Biết nhiệt dung riêng nớc 4200 J/kg.K Câu 3: Tại ớp lạnh cá, ngời ta thờng đổ đá lên mặt cá ? Phần I: Trắc nghiệm:I Khoanh tròn chữa đứng trớc câu trả lời Viên bi lăn mặt đất, lợng tồn dạng ? A Thế hấp dẫn C Động B Thế đàn hồi D Một loại lợng khác Tính chất sau nguyên tử, phân tử ? A Chuyển động không ngừng B Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động C Giữa phân tử, nguyên tử có khoảng cách D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật nhỏ Câu viết nhiệt sau không ? A Nhiệt dạng lợng B Nhiệt vật nhiệt lợng thu vào hay toả C Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật D Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật Nớc biển mặn ? A Phân tử nớc biển có vị mặn B Phân tử nớc phân tử muối liên kết với C Phân tử nớc nguyên tử muối xen kẽ chúng có khoảng cách D Phân tử nớc phân tử muối xen kẽ chúng có khoảng cách Sự dân nhiệt xẩy ? A Khi gữa vật môi trờng rắn B Khi gữa vật môi trờng lỏng B Khi gữa vật môi trờng khí D Khi gữa vật môi trờng chân không Đổ lít nớc nhiệt độ 1000C vào lít nớc nhiệt độ 400C Nhiệt độ T hỗn hợp lµ: A T = 1400C B T = 1000C C T = 600C D T = 700C Dïng bÕp củi để đun nơc thấy sau thời gian ấm nóng lên nớc nóng lên Vật có suất toả nhiệt ? A Củi bị đốt cháy B ấm bị đốt nóng C Nớc bị đun nóng D Cả ba vật có suất toả nhiệt Dùng tay búng viên bi bàn làm viên bi lăn xa Nhận xét sau sai ? A Cơ tay chuyển thành bi B Cơ viên bi chuyển thành nhiệt bi mặt bàn không khí C.ỉTong trình lợng viên bi đợc bảo toàn II Điền từ vào chỗ trống để đợc kÕt ln ®óng: chất cho biết nhiệt lợng cần thiÕt ®Ĩ sang Nhiệt cã cđa thĨ mét trun tõ vËt, tõ nµy sang .khác hình thức III Nèi mèi ý ë cét A víi mét ý cột B để đợc kết A a C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt GhÐp a- b C«ng thức tính nhiệt lợng toả b- c Công thức tính nhiệt lợng thu vào d Công thức tính nhiệt lợng toả nhiên liệu bị c- B 1) Q = cm.(t1 - t2) A P = t 3) Q = q.m d- Q = cm.(t2 - t1) đốt cháy Phần II: Tự luận Câu 1: Khi nói nhiệt dung riêng rợu 2500 J/kg.K, điều có nghĩa ? Câu 2: Ngời ta đổ 0,5 kg nớc nhiệt độ 300C vào bình đựng nớc 1000C Khối lợng nớc bình phải để hỗn hợp nớc thu đợc có nhiệt độ 50 0C Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình với môi trờng bên Biết nhiệt dung riêng nớc 4200 J/kg.K Câu 3: Tại ớp lạnh cá, ngời ta thờng đổ đá lên mặt cá ? Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữa đứng trớc câu trả lời Khi phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì: A Khối lợng vật tăng; B Trọng lợng vật tăng; C khối lợng trọng lợng vật tăng; D Nhiệt độ vật tăng Khi phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên đại lợng sau không tăng: A Nhiệt độ; B, Nhiệt năng; C Động năng; D Thể tích cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến sau đây, cách mào đúng? A Đồng, nớc, thuỷ ngân, không khí; B Đồng, thuỷ ngân, nớc, không khí; C Thuỷ ngân, Đồng, nớc, không khí; D Không khí, nớc, thuỷ ngân, đồng Công thức sau công thức tính nhiệt lợng vật có khối lợng m thu vào? A Q = mct, với t độ giảm nhiệt độ; B Q = mct, với t độ tăng nhiệt ®é; C Q = mc(t1 - t2), víi t1 lµ nhiệt độ ban đầu, t2 nhiệt độ cuối; D Q = mq, với q suất toả nhiệt Một ngời kéo gầu nớc nặng 20N từ giếng sâu 6m lên Thời gian kéo hết 0,5 phút Công suất ngời là: A 20W; B 240W; C 60W; D 4W NÕu ta th¶ miÕng đồng, nhôm, chì có khối lợng vào cốc nớc nóng Hãy so sánh nhiệt độ ba miếng kim loại bắt đầu có cân nhiƯt A NhiƯt ®é ba miÕng b»ng nhau; B NhiƯt độ miếng nhôm cao nhất, miếng chì thấp C Nhiệt độ miếng chì cao nhất, miếng nhôm thấp D Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, miếng chì thấp Đối lu hình thøc trun nhiƯt A ChØ cđa chÊt láng; B ChØ chất khí; C Của chất lỏng chất khí; D Của chất lỏng, chất khí chất rắn; Năng suất toả nhiệt nhiên liệu có đơn vị là: A Jun, ký hiệu J; B Jun kilôgam kelvin, ký hiệu J/kg.K C Jun kilôgam, ký hiệu J.kgD Jun kilôgam, ký hiệu J/kg Cần cẩu A nâng đợc 1100 kg lên cao 6m phút Cần cẩu B nâng đợc 800kg lên cao 5m 30 giây Hãy so sánh công suất hai cần cẩu A Cha đủ kiện để so sánh; C Công suất B lớn hơn; B Công suất A lớn D Công suất A B 10 Trong sù trun nhiƯt, nhiƯt chØ cã thĨ tù trun: A Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ B Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp C Từ vật có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ D Từ vật tích lớn sang vật tích nhỏ Phần II: Tự luận (Giải tập sau) 11 Nếu lần đập trái tim ngời thực đợc công 0,2J công suất trung bình trái tim đập 70 lần phút bao nhiêu? 12 Để xác định nhiệt dung riêng chì học sinh thả miếng chì khối lợng 300g đợc nung nãng tíi 1000C vµo 0,25 lÝt níc ë 58,50C, nớc nóng lên đến 600C a) Tính nhiệt lợng nớc thu vào Lấy nhiệt dung riêng nớc 4200J/kg b) Tình nhiệt dung riêng chì c) Tại kết thu đợc gần với giá trị cho s¸ch gi¸o khoa VËt ĐỀ Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữa đứng trớc câu trả lời Một ngời kéo gầu nớc nặng 10N từ giếng sâu 7,5m lên hết 0,5 phút Công suất ngời là: A 5W; B 2,5W; C 75W; D 150W Mét vËt nÐm lªn theo phơng thẳng đứng Hỏi vật vừa có động vừa A Khi vật lên rơi xuống; B Chỉ vật lên C Chỉ vật rơi xuống; D Chỉ vật lên đến điểm cao Chuyển động nhiệt phân tử tính chất sau đây: A Càng nhanh nhiệt độ vật cao B Hỗn độn không ngừng C Càng chậm nhiệt độ vật thấp D Càng nhanh khối lợng vật nhỏ Câu viết nhiệt sau không A Nhiệt tổng động vật B Nhiệt có đơn vị jun C Nhiệt tổng động phân atử cấu tạo nên vật D Nhiệt năng lợng vật lúc có Đối lu hình thức truyền nhiệt A Chỉ chất lỏng; C Của chất lỏng chất khí; B Chỉ cđa chÊt khÝ; D Cđa c¶ chÊt láng, chÊt khÝ chất rắn; Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến sau đây, cách mào đúng? A Đồng, nớc, thuỷ ngân, không khí; B Đồng, thuỷ ngân, nớc, không khí; C Thuỷ ngân, Đồng, nớc, không khí; đồng D Không khí, nớc, thuỷ ngân, Công thức sau công thøc tÝnh nhiƯt lỵng cđa mét vËt cã khèi lỵng m thu vµo? A Q = mct, víi t lµ ®é gi¶m nhiƯt ®é B Q = mct, víi t độ tăng nhiệt độ; C Q = mc(t1 - t2), với t1 nhiệt độ ban đầu, t2 nhiệt độ cuối; D Q = mq, với q suất toả nhiệt Năng suất toả nhiệt nhiên liệu có đơn vị là: A Jun, ký hiệu J; B Jun kilôgam kelvin, ký hiệu J/kg.K C Jun kilôgam, ký hiệu J.kgD Jun kilôgam, ký hiệu J/kg Hình bên vẽ ®êng biĨu diƠn sù thay ®ỉi nhiƯt ®é theo thêi gian cđa vËt A, B, C cïng lµm b»ng thép, đợc t0C đun nóng bếp toả nhiệt nh Hỏi câu phát biểu sau ? BiÕt mA > mB > mC I A §êng III øng víi vËt A, ®êng II øng víi vËt B, đờng I ứng với vật C B Đờng III øng víi vËt B, ®êng II øng víi vËt C, ®êng I øng víi vËt A C §êng III øng víi vËt C, ®êng II øng víi vËt A, ®êng I øng víi vËt B D §êng III øng víi vËt A, ®êng II øng víi vËt C, ®êng I ứng với vật B Phần II: Tự luận (Giải tập sau) 10 Khi ném vật lên cao ta thấy vật lên cao chuyển động chậm dần Hãy dùng định luật bảo toàn để giải thích tợng Bỏ qua ma sát 11 Ngời ta đổ 300g nớc có nhiệt độ 200C vào bình đợng nớc nhiệt độ 1000C Khối lợng nớc bình phải để hồn hợp nớc thu đợc có nhiệt độ 400C ? bỏ qua trao đổi nhiệt với bình đựng với môi trờng bên 12 Với 1,5 lít xăng xe máy có công suất kW chuyển động với vận tốc 54 km/h đợc km ? biết hiệu suất xe 30%, suất toả nhiệt xăng 46.106 J/kg khối lợng riêng xăng 700 kg/m3 II III Câu (1đ): Một mũi tên đợc bắn từ cách cung nhờ lợng mũi tên hay cách cung? Đó dạng lợng nào? Câu (1,5đ): Thả vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất Hãy cho biết trình rơi, vật dạng ? Chúng chuyển hoá nh nào? Câu (1đ): Một ngời kéo vật từ giếng sâu 8m lên 20 giây Ngời phải dùng lực F = 180N Tính công công suất ngời kéo? Câu (2đ): a/ Thế sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy đối lu, xạ nhiệt ? b/ Tại rót nớc sôi vào cốc thuỷ tinh cốc dày dễ vỡ cốc mỏng Muốn cốc khỏi bị vỡ rót nớc sôi vào ta làm nh nào? Câu (2đ): a/ Nhiệt lợng gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói suất toả nhiệt than đá 27.10 J/kg nghĩa gì? Câu (2,5đ): Dùng bếp than để đun sôi lit nớc có nhiệt độ ban đầu 200C đựng ấm nhôm có khối lợng 400g Tính khối lợng than cần dùng Cho biết hiệu suất bếp than 35%, nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K, nớc 4200J/kg.K, suất toả nhiệt than đá 27.10 J/kg Câu Nội dung Mũi tên đợc bắn từ cung nhờ lợng cách cung Năng lợng đàn hồi Thả vật rơi từ độ cao h xuống đất Trong trình rơi vật gồm động Thế chuyển dần sang động - Công lực kéo là: A = F S = 180 = 1440 J - Công suất ngời kéo là: Điểm 1đ 1đ 0,5® 1® 1® P = A/t Víi A = 1440J ; t = 20 gi©y => P = 1440/ 20 = 72 W a/ Đối lu hình thức truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí Đối lu xảy môi trờng chất lỏng khí Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy môi trờng chất khí chân không b/ Thuỷ tinh dãn nở nên rót nớc nóng vào cốc phần bên bị giản nở, nhng phần bên không kịp nở cốc dày dễ vỡ cốc mỏng Muốn cốc khỏi bị vỡ rót nớc nóng cần nhúng trớc cốc vào nớc nóng a/ Nhiệt lợng phần nhiệt mà vật nhận đợc hay trình truyền nhiệt Công thức tính nhiệt lợng: Q = c m t Trong đó: c nhiệt dung riêng chất, đo J/kg.K m: khối lợng vật, đo kg t: độ thay ®ỉi nhiƯt ®é, ∆ t = t2 − t1 b/ Nói suất toả nhiệt than đá 10.106 J/kg nghĩa là, đốt cháy hoàn toàn kg than đá toả nhiệt lợng 10.106 J Nhiệt lợng mà ấm nớc thu vào lµ: Qthu = (c1.m1+ c2.m2) ∆ t = ( 4200 + 880 0,4).( 100 – 20 ) = ( 8400 + 352) 80 = 8752 80 = 700160 J Vì hiệu suất bếp 35% nên nhiệt lợng bếp Qthu 700160.100 100 = 35 toả là: Qtoả = 35 = 2000457 J Mặt khác, ta cã: Qto¶ = q m  m = Qto¶/ q = 2000457/ 27.106 = 0,074 kg 0,5® 0,5® 1® 0,5® 0,5đ 1đ 1đ 0,5đ 1đ Câu (1đ): Một bóng bay bị đập vào tờng Quả bóng bị bật trở lại nhờ lợng hay tờng Đó dạng lợng nào? Câu (1,5đ): Một viên đạn đợc bắn lên cao Hãy cho biết trình bay lên, vật dạng ? Chúng chuyển hoá nh nào? Câu (2đ): Một ngời kéo vật từ giếng sâu 6m lên 12 giây Ngời phải dùng lực F = 180N Tính công công suất ngời kéo Câu (1đ): a/ Thế sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy đối lu, bøc x¹ nhiƯt ? b/ T¹i íp lạnh cá, ngời ta thờng đổ đá lên mặt cá? Câu (2đ): a/ Nhiệt lợng gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói suất toả nhiệt củi khô 10.10 J/kg nghĩa gì? Câu (2,5đ): Dùng bếp củi để đun sôi lit nớc nhiệt độ ban đầu 250C đựng ấm nhôm có khối lợng 400g Tính khối lợng củi cần dùng Cho biết hiệu suất bếp củi 30%, nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K, nớc 4200J/kg.K, suất toả nhiệt củi khô 10.10 J/kg Câu Nội dung Quả bóng bật trở lại lợng Năng lợng đàn hồi Bắn viên đạn lên cao Trong trình bay lên, vật gồm động Động chuyển dần sang - Công cđa lùc kÐo lµ: A = F S = 180 = 1080 J Điểm 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ - Công suất ngời kéo là: P = A/t Víi A = 1080J ; t = 12 gi©y => P = 1080/ 12 = 90 W a/ Đối lu hình thức truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí Đối lu xảy môi trờng chất lỏng khí Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy môi trờng chất khí chân không b/ Vì đối lu, đổ đá lên không khí lạnh xuống phía dới, làm lạnh toàn cá thùng a/ Nhiệt lợng phần nhiệt mà vật nhận đợc hay trình truyền nhiệt Công thức tính nhiệt lợng: Q = c m t Trong đó: c nhiệt dung riêng chất, đo J/kg.K m: khối lợng vật, đo kg t: ®é thay ®ỉi nhiƯt ®é, ∆ t = t2 − t1 b/ Nói suất toả nhiệt củi khô 10.106 J/kg nghĩa là, đốt cháy hoàn toàn kg củi khô toả nhiệt lợng 10.106 J Nhiệt lợng mà ấm nớc thu vµo lµ: Qthu = (c1.m1+ c2.m2) ∆ t = ( 4200 + 880 0,4).( 100 – 25 ) = ( 12600 + 352) 75 = 12952 75 = 971 400 J Vì hiệu suất bếp 30% nên nhiệt lợng bếp Qthu 971400.100 100 = 30 toả là: Qtoả = 30 = 3238 000 J Mặt khác, ta có: Qtoả = q m m = Qto¶/ q = 3238 000/ 27.106 = 0, 1199 kg 0,5® 0,5® 0,5® 1® 0,5® 0,5® 1® 1® 0,5® 1® ĐỀ 10 Câu (2 điểm) Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng hiệu nhiệt lượng Nhiệt lượng mà vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào yếu tố ? Câu (3 điểm) Trình bày khái niệm hình thức truyền nhiệt ? Câu (2 điểm) Nêu tên hai cách làm biến đổi nhiệt vật cho ví dụ minh họa cho cách Câu (1 điểm) Nhỏ giọt mực xanh vào cốc nước Dù không khuấy thời gian ngắn, tồn nước cốc có màu xanh Hãy giải thích ? Câu (2 điểm) Người ta thả miếng đồng khối lượng 0,6kg vào 200g nước, miếng đồng nguội từ 100oC xuống 30oC Hỏi : a Nước nhận nhiệt lượng ?(1đ) b Nước nóng thêm độ ? (1đ) Bỏ qua trao đổi nhiệt môi trường xung quanh Cho biết nhiệt dung riêng đồng 380J/kg.K nước 4200J/ kg.K ĐÁP ÁN Câu - Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt trình truyền nhiệt - hiệu : Q - Nhiệt lượng mà vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào yếu tố : khối lượng, độ tăng nhiệt độ chất cấu tạo nên vật Câu - Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác - Đối lưu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí - Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt theo đường thẳng Bức xạ nhiệt xảy chân khơng Câu Có cách thay đổi nhiệt vật: + Thực công : cọ xát miếng đồng vào mặt bàn, ta thấy miếng đồng nóng lên + Truyền nhiệt: Thả thìa nhơm vào cốc nước nóng ta thấy thìa nóng lên Câu Do tượng khuếch tán mà phân tử mực phân tử nước hòa trộn vào làm cho cốc nước có màu xanh Câu ĐIỂM 2đ 1đ 0,5đ 0,5đ 3đ 1đ 1đ 1đ 2đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 1đ Tóm tắt: m1= 0,6kg c1 = 380 J/ kg.K t1 = 1000C t = 300C m2 = 200g=0,2kg c2 = 4200 J/kg.K Q2 ? 2đ 0,25đ ∆t ? Giải: a)Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra: Q1 = m1.c1.( t1 - t ) = 0,6.380.(100 - 30 ) = 15960 (J) Nhiệt lượng nước thu vào nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra: Q2 = Q1 = 15960 (J) b) Độ tăng nhiệt độ nước: Q2 = m2.c2 ∆t 0,5đ 0,25đ 1đ Q2 15960 Suy ∆ t = m2 c = 0,2.4200 = 19 (oC) ∆ t = 19 C o Đáp số: Q2 = 15960 J ; ∆ t = 19 C o TỔNG : câu 10đ ... > mC I A Đờng III ứng với vật A, đờng II ứng víi vËt B, ®êng I øng víi vËt C B §êng III øng víi vËt B, ®êng II øng víi vật C, đờng I ứng với vật A C Đờng III øng víi vËt C, ®êng II øng víi vËt... Nhiệt độ vật Câu 8: Để đun sôi 80 0g nước mặt đất từ nhiệt độ 200C, nhiệt dung riêng nước 4200J/kg Nhiệt lượng cần thi t để đun sơi nước là: a.67.200KJ b.2 68, 8KJ c 67.2KJ d 2 688 000KJ Câu 9: Vì... J Nhiệt lợng mà ấm nớc thu vµo lµ: Qthu = (c1.m1+ c2.m2) ∆ t = ( 4200 + 88 0 0,4).( 100 – 20 ) = ( 84 00 + 352) 80 = 87 52 80 = 700160 J Vì hiệu suất bếp 35% nên nhiệt lợng bếp Qthu 700160.100 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Vật lý 8 kì 2, Đề thi Vật lý 8 kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay