Bộ đề kiểm tra Chương 4 Đại số 7

19 38 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 08:15

Đây là những đề kiểm tra Đại số 7 Chương 4. Giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng tính toán, đồng thời giúp cho giáo viên và gia sư có một nguồn tài liệu để giảng dạy................................................ ĐỀ Bài (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức: a) x  x  x = 3 b) x  3xy  y x = -1; y = Bài (1,0 điểm) Cho đơn thức sau Tìm nhóm đơn thức đồng dạng 5x2y3 ; -5x3y2 ; 10x3y2 ; ; x2y3 ; ; -x2y2z Bài (2,0 điểm) Tính tích đơn thức sau xác định phần hệ số, phần biến đơn thức 2 a) 5x y - 2x y 2 x y z 3x y b) Bài (4,5 điểm) Cho đa thức : P(x) = + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10 Q(x) = – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) c) Tìm nghiệm đa thức P(x) – Q(x) Bài (1,0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = -3x2 + 2x + 1; g(x) = -3x2 – + x Với giá trị x f(x) = g(x) ? Câu Câu Câu Câu Nội dung a) Thay x = vào biểu thức ta có   =4 b) Thay x= -1, y = vào biểu thức ta có 2.(1)3  3.(1).2  23 = -2 +6 + = 12 Điểm 0,25 0,5 Nhóm 1: 5x2y3 ; x2y3 Nhóm 2: -5x3y2 ; 10x3y2 ; Nhóm 3: ; -x2y2z 0,25 2 0,25 0,5 0,5 a) ( 5x y ) �(- 2x y ) = - 10x y Phần hệ số là: - 10 Phần biến x y 2 x y z x y z b) ( 3x y ) �( )= Phần hệ số là: 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Phần biến : x y z Câu a) P(x) = 5x3 + 3x2 – 2x - Q(x) = 5x3 + 2x2 – 2x + b) P(x) + Q(x) = 10x3 + 5x2 - 4x -1 P(x) - Q(x) = x2 - c) x  �3 ( Thiếu nghiệm không cho điểm ) Câu x = -3 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 ĐỀ A Trắc nghiệm Em chọn chữ đứng trước câu trả lời mà em cho nhất: Câu Các biểu thức sau biểu thức đơn thức? B -3x3y2 A 2x – C x D x 1 Câu Giá trị biểu thức 7m + 2n – m =-1 n= là: A B -7 D -21 -12x5y2z Bậc đơn thức là: Câu Cho đơn thức A C -5 B C D Câu Biết hai đơn thức -3xny3z = mx2y3zp Vậy n=?, m=?, p =? A n=2;m=-3; p=1 B n=2; m=3; p=1 C n=2; m=3; p=0 D n=2; m=-3; p=0 Câu Cho đa thức A = -2x3y + 3x2y + 4xyz + 5xy – 6yz +7 Bậc đa thức là: A B C Câu Đa thức bậc với hai biến x,y có ba hạng tử là? A 3x2y + 4x2y2 + B 3x2y + 5x + C 3xyz + 2xy + 3x +1 D x2 + y3 + z B Tự luận: Câu Tính giá trị biểu thức: a) A = 3x2 - 9x x = ; x = x2 y  x  y3 b) B = x = -2 y = Câu Cho P(x) = x3 – 2x + Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x) Câu Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = ( x- 2009)2 + 2010 D ĐỀ Bài 1: ( Điểm ) Trong khẳng định sau, khẳng định ? khẳng định sai? a) đơn thức  x4 y b) đơn thức bậc x yz  c) đơn thức d) đa thức x3 + x2 có bậc e) Bậc đa thức x3 – 3x4 + 5x – + x4 + 21x2 + 2x4 + f) đa thức tổng đơn thức Các khẳng định là: ………………………………… Các khẳng định sai là: …………………………………… Bài 2: ( Điểm ) Cho ( 2x3y + x2y2 – 3xy2 + 5) – M = 2x3y – 5xy2 + a) Tìm đa thức M tìm bậc đa thức 1 1 x ;y  2 b) Tính giá trị đa thức M Bài 3: ( Điểm ) Cho đa thức P(x) = 2x3 – 3x + x5 – 4x3 + 4x – x5 + x2 -2 a) Thu gọn viết đa thức theo chiều giảm dần biến b) Tính Giá trị P(x) x = - 2; 0; 1; - giá trị nghiệm P(x) Bài 4: ( Điểm ) Tìm nghiệm đa thức sau x a) f(x) = 2 b) g(x) = x  x ĐỀ Bài 1( Điểm ) Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời y  3x 1) Biểu thức x  y không xác định A x 0 ; y tuỳ ý B x tuỳ ý; y 0 C x   y D y = B C D C – 5x4y4 D – 2x 2) Bậc đơn thức – x2y2(-xy4) A 3) Tổng hai đơn thức – 2xy5 - 3x5y A – 5x6y6 B 5x6y6 2xy - 3x y 4) Đa thức sau có bậc A x6 + x5 – 2x – x6 + B x5 – 5y3 +xy5 C 9y3 + 2x2 + 12x2 y2 D – 7x2y4 + y3 + 4x3y4 5) Với giá trị a đa thức f(x) = - 3x + a có nghiệm x = - A a = B a = C a = D a = -3 6) Nghiệm đa thức g(x) = 3x2 + 12x A x = B.x=-4 C x   0; 4 D Khơng có giá trị Bài 2: ( Điểm ) Cho hai đa thức f(x) = x + – 2x2 + x3 g(x) = x3 + x2 – 3x + a) Tìm đa thức h(x) cho h(x) + f(x) = g(x) 1 ; b) Tính giá trị h(x) x = x  có giá trị Bài 3:( Điểm ) Tìm gía trị x cho đa thức Bài 4: ( Điểm ) Chứng minh đa thức P(x) = 2(x-3) + khơng có nghiệm ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời ghi vào giấy làm Câu Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức? A - xy B – 2y C 5(x – y) D x + Câu Đơn thức khơng có bậc ? A B C 3x D x Câu Kết phép tính 2xy.(-5)xy3 là: A – 10 x2y3 B – 10 x2y4 C – 10 xy4 D – 10 xy3 Câu Trong đơn thức sau, đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3xyz2 A – 3xyz3 B – 3xyz C 3xyz D xyz2 Câu Bậc đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 + A B C D Câu Giá trị biểu thức 5x – x = l : A – B C D Câu Hệ số cao đa thức N(x) = - x + 3x + …… A – B C D Câu x + y – (x – y) = ………? A 2x + 2y B 2x C 2y D 2x – 2y Câu Trong số sau, số nghiệm đa thức x – ? A – B C D 16 2 Câu 10 2x y – 5x y = A 7x2y B 3x2y C - 3x2y D - 7x2y Câu 11 Hạng tử tự K(x) = x – 4x + A B – C D Câu 12 Bậc đa thức R(x) = 3x4 + 5x3 – 3x4 – 2x + ? A B C D A PHẦN TỰ LUẬN : (7.0 điểm) Bài (1 điểm): Tính giá trị biểu thức sau: 5x – 7y + x = ; y = Bài ( 1.0 điểm): Thu gọn đơn thức, tìm bậc hệ số nó: x2.2y3 (-3xyz) Bài ( 1.5 điểm): Thu gọn đa thức sau: a x2- 4x2 + 7x2 b 5x2y + 7xy2 –3x2y + 2xy2 Bài (2.5 điểm): Cho hai đa thức: f(x) = 2x5 – 3x4 – x5 + 2x3 – x2 – 4x + g(x) = x4 - 5x3 - x2 + 2x + x2 – a Thu gon xếp f(x) g(x) theo luỹ thừa giảm dần biến b Tính f(x) + g(x) f(x) - g(x) c Chứng tỏ x = nghiệm f(x) + g(x) Bài (1,0 điểm) Chứng tỏ đa thức f(x) = x2 + 2x + khơng có nghiệm A PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3,0 điểm) Mỗi câu cho 0,25 điểm: Câu Đáp án A D B D C A A C C 11 C 12 D 13 B B PHẦN TỰ LUẬN ( 7.0 điểm ) Bài Nội dung Thay x = ; y = Vào đa thức Điểm ta - + = Vậy x = ; y = giá trị biểu thức 0.5 (1.0 điểm) a x 2y ( - 3xyz) = - 6x y z 0.5 0.5 b Đơn thức có bậc có hệ số : - a x2- 4x2 + 7x2 = (1 - +7 )x2 = 4x2 0.5 0.5 2 (1.0 điểm) b 3 5x2y + 7xy2 –3x2y + 2xy2= (5x2y – 3x2y) + (7xy2 + 2xy2) = (5-3)x2 y + (7 + 2)xy2 (1.5 điểm ) = 2x2y + 9xy2 1.0 a f(x) = 2x5 – 3x4 – x5 + 2x3 – x2 – 4x + = 2x5 – x5– 3x4 + 2x3 – x2 – 4x + = x5 -3x4 + 2x3 – x2 – 4x + 0.5 g(x) = x4 - 5x3 - x2 + 2x + x2 – = x4 – 5x3 - x2 + x2 + 2x – = x4 – 5x3 + 2x – (2.5 điểm) b 0.5 f(x) = x5 -3x4 + 2x3 – x2 – 4x + g(x) = x4 – 5x3 + 2x – f(x) + g(x) = x5- 2x4 – 3x3 - x2 - 2x f(x) = x5 -3x4 + 2x3 – x2 – 4x + g(x) = x4 – 5x3 + 2x – 0.5 f(x) - g(x) = x5 - 4x4 + 7x3 – x2 – 6x + 0.5 c Ta có: f(0) + g(0) = – 2.0 – 3.0 – – 2.0 = nên x = nghiệm đa thức f(x) + g(x) Ta có: f(x) = x2 + 2x + = (x2 + x) + (x + 1) + = x(x + 1) + (x + 1) + (1.0 điểm) 0.5 0.25 0.25 = (x + 1) (x + 1) + = (x + 1)2 + 0.25 Vì (x + 1)2 với x nên f(x) = (x + 1)2 + > với x Vậy đa thức khơng có nghiệm với x 0.25 ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời ghi vào giấy làm x  5y Câu 1: Giá trị biểu thức x = y = -1 A 12,5 B C D 10 Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x3yz2 2 2 A 4x y z B 3x yz C -3xy z D x3yz2 Câu 3: Kết phép tính 5x3y2 -2x2y A -10x5y3 B 7x5y3 C 3xy D -3xy 2 Câu 4: Bậc đa thức 5x y + 6x y + 5y +1 A B C D P( x)  3x  Câu 5: Số sau nghiệm đa thức 1 1   A x = B x = 15 C x = D x = Câu 6: Điền “Đ” sai “S” cho thích hợp vào đầu câu a, Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có bậc b, Để cộng (trừ) đơn thức đồng dạng ta giữ nguyên phần biến cộng (trừ) hệ số với II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 7: (1,0 điểm) 3 Tính giá trị biểu thức: A = x  3xy  y x = -1; y = Câu (1,5 điểm) x y  3x y Cho đơn thức sau: 5x y ; 10 y ; x y ; ; ; -5x3y2 ; x2y3 Tìm nhóm đơn thức đồng dạng, tính tổng đơn thức đồng dạng Câu (1,0 điểm) Tính tích đơn thức xác định hệ số bậc 2 x y z 2 a) 5x y - 2x y b) 3x y Câu 10 (2,5 điểm) Cho đa thức : P(x) = + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10 Q(x) = – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) c) Tìm nghiệm đa thức P(x) – Q(x) Câu 11 (1,0 điểm) Cho : A = x2yz ; B = xy2z ; C = xyzz x + y + z = Hãy chứng tỏ : A + B + C = xyz 3 2 I PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Mỗi câu cho 0,5 điểm Câu Đáp án C D A D B a.S b.Đ II PHẦN TỰ LUẬN: ( 7.0 điểm) Câu Nội dung Điểm Thay giá trị x = -1; y = vào biểu thức Ta có : ( 1.0 điểm) ( 1.5 điểm) 2.( - 1)3 – ( - 1).2 + (2)3 0,5 =-2+6+8 0,25 = 12 0,25 0,25 x y a 5x y + x y + x y + 15 = ( +1 + + ) x2y3 = x y 3 0,5 b 10x3y2 3x y -5x3y2 = ( 10 - – ) x3y2 = x3y2 ( 1.0 điểm) 0,25 0,5 0,5 a) 5x y ( - 2x y ) = -10 x5 y3 1 2 x y z b) 3x y ( ) = x4y3z 0,5 10 ( 2.5 điểm) a) P(x) = + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10 = (x3+ 4x3 ) + 3x2 – 2x + – 10 = 5x + 3x – 2x – 3 0,25 0,25 Q(x) = – 5x + 2x – x + 6x + 11x – 8x = (– 5x3 – x3+ 11x3 ) + 2x2+ (6x – 8x ) + = 5x3 + 2x2 – 2x + b) P(x) +Q(x) = 5x3 + 3x2 – 2x – 5+ 5x3 + 2x2 – 2x + = 10x3 + 5x2 – 4x – 0,25 0,25 P(x) = 5x3 + 3x2 – 2x – - Q(x) = -5x3 - 2x2 + 2x - x2 P(x) – Q(x) = 0,5 -9 c) Ta có : x2 - = � x2 = = ( �3 )2 0,5 � x = x = - Vậy nghiệm P(x) – Q(x) x = x = - 2 Ta có : A + B + C = x yz + xy z + xyz = xyz(x + y + z) 0,5 0,5 11 ( 1.0 điểm) Ghi chú: Mà x + y + z = nên A + B + C = xyz = xyz - Mọi cách giải khác ghi điểm tối đa câu - Điểm thi làm tròn đến chữ số thập phân thứ 0,5 ĐỀ Câu 1: a) Viết hai đơn thức đồng dạng với đơn thức 3xy2 tính tổng ba đơn thức 2 x y xy b) Tính tích tìm bậc tích tìm Câu 2: Tính giá trị đa thức: x  2xy-2x  y  2x x = y = Câu 3: Cho hai đa thức f(x) =  x  4x-2x  x  7x g(x) = x   3x  7x  2x  3x a) Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến; b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) p(x) = g(x) – f(x) c) Tìm nghiệm đa thức h(x) 2008 2007 Câu 4: Tính giá trị đa thức x  x  x = -1 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Câu Câu Hướng dẫn giải 2 a, Chẳng hạn 4xy ; 5x Tổng là: 3xy  4xy  5xy  2xy 2 x y xy  x y b, , có bậc 10 Rút gọn thành: x  2xy  y Với x =2, y = tìm giá trị đa thức cho 46 Câu Thang điểm 0,5 0,5 1 a, Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần biến: f(x) =  x  7x  2x  x  4x+7 0,5 g(x) = x  7x  2x  3x  3x-8 b, h(x) = f(x) + g(x) = 4x  x , 0,5 p(x) = g(x) – f(x) = 2x  14x  4x  2x  7x-16 0,5 0,5 c, h(x) = 4x  x   x(4x+1) = x=0 x = 2008 2007 Tại x = -1 ta có: x  x  = Câu - (-1) 2008  (1)2007    ( 1)      ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em khoanh tròn đáp án Đúng Câu 1: Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức: B 15x2- x A 2x – D -10x + 15y M = 2xy3 - + xy - y6 +10 + y6 + xy4 là: Câu 2: Bậc đa thức A 10 2x2yz2 C B C D Câu 3: xyz – 5xyz : A 6xyz B -6xyz C 4xyz D -4xyz C©u : Giá trị biểu thức M = x + 4x + x = -2 là: A B C -1 D C f(x) =- 1+ x3 D f(x) = 2x - Câu 5: Giá trị x = nghiệm đa thức : A f(x) =- x + B f(x) = x2 - C©u : Hạng tử tự K(x) = x5 – 4x3 + 2x - là: A B -4 C D -7 B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (3 điểm) Tính tích đơn thức sau tìm bậc tích tìm a) 7x2 xy2 ; b) x2yz.(-2)xy.2z Câu 2: ( điểm) Cho đa thức : M(x) = 6x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – 2x3 – x4 + – 4x3 a) Thu gọn, xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm biến; Cho đa thức N(x) = - 5x4 + x3 + 3x2 – Tính tổng M(x) + N(x); hiệu M(x) b) – N(x) c) Chứng tỏ đa thức M(x) khơng có nghiệm A  x   m  nx  px  x  1 A    5; A  1  2; A    Câu 4: ( điểm) Cho đa thức , biết Tìm đa thức A(x) ĐỀ Câu (1 điểm): Thế hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ ? Câu 2(2 điểm): Tính tích hai đơn thức sau, tìm hệ số bậc chúng :  a) 2 x y xy 16  x3 y b) 5xy Câu (5 điểm): Cho hai đa thức : M(x) = 5x2 + x4 – – 3x3 – 2x2 - x3 N(x) = x - 2x2 –x4 - x2 - a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm biến b) Tính : M(x) + N(x) M(x) - N(x) c) Tính giá trị biểu thức M(x) + N(x) x = x = -1 Câu (2 điểm): Tìm nghiệm đa thức sau: a) N(x) = 7x + b) M(x)  5x  Câu (1 điểm) Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có hệ số khác có phần biến (0,5 điểm) 2xy ; xy 2 Ví dụ: (0,5 điểm) Câu (2 điểm) a)  2 x y xy 16 �9 4� =� - � (x x)(y y3 ) �16 � = - x3 y5 1đ  x3 y b) 5xy �2 � = � - � (x x)(y.y ) �5 � = -2x y3 1đ Câu (5 điểm) a) M(x)  5x  x   3x  2x  x  x   3x  x    5x  2x    x  4x  3x  1đ N(x)  x  2x  x  x    x   2x  x   x    x  3x  x  b) 1đ M(x)  x  4x  3x N(x)   x M(x)  N(x)   3x  x   4x  x 6 M(x)  x  4x  3x N(x)   x 5  1� 5  3x  x  M(x)  N(x)  2x  4x  6x  x   1� c) - Với x = 2, ta có: M(2) + N(2) = - 4.23 + – = - 36 0,5đ - Với x = - 1, ta có: M(-1) + N(-1) = - 4.(-1)3 + (-1) – = - 0,5đ Câu (2 điểm) a) Ta có 7x + = � 7x  3 � x   Vậy nghiệm đa thức N(x) x 7 (0,5 điểm) (0,5 điểm) 1 5x   � 5x   � x  3 15 (0,5 điểm) b) Ta có Vậy nghiệm đa thức M(x) x 15 (0,5 điểm) ĐỀ 10 Bài 1: (2,5 điểm) Xác định tính sai phát biểu sau: Câu 1) Các số nối với bỡi phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên Đ S lũy thừa) gọi biểu thức số 2) Đơn thức biểu thức đại số gồm số, biến, tích số biến 3) Giá trị biểu thức x2 – y x = –1 y = –1 4) Tích hai đơn thức   2 3 x yz 2xy z x3y4y4 5) Bậc đa thức Q(x) = 4x3 + 2x2 – 4x3 – 2x2 + 5x bậc Bài 2: (2,5 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức –3x3y2 là: A 0x3y2 B 0,2(xy)2.y C 2x3y2 4 2) Xác định đơn thức X để: –2x y + X = – 3x y D –5(xy)2 A X = –2x4y3 B X = – 5x4y3 C X = – x4y3 D Một kết khác 3) Sắp xếp đa thức P(x) = x + 3x + 2x + – 4x theo luỹ thừa tăng dần kết là: A x3 + 3x5 – 4x2 + 2x + C 3x5 + x3 – 4x2 + 2x + 4) x = nghiệm đa thức: B + 2x – 4x2 + x3 + 3x5 D 2x + + x3 + 3x5 – 4x2 A 3x – B 3x + C 4x – 5) Nếu đa thức f(x) = 2ax – có nghiệm x = –1, a là: 2 A B Phần 2: Tự luận (5 điểm)  C D 4x + D Bài 1: Cho đa thức: A(x) = x2 + 5x4 – 3x3 + x2 – 4x4 + 3x3 – x + B(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 5x3 – x2 + 3x – a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm biến  b) Tính Q(x) = A(x) + B(x) c) Tính A(  1) Bài 2: Tìm nghiệm đa thức R(x) = x2 – 2x ĐỀ 11 Bài 1: (2,5 điểm) Xác định tính sai phát biểu sau: Câu 1) Biểu thức đại số biểu thị tổng lập phương a b là: a3 + b3 Đ S 2) Bậc đơn thức có hệ số khác tổng số mũ tất biến có đơn thức 3) Giá trị biểu thức x2y x = –1 y = –2 4) Tích hai đơn thức  x3yz2 – 2xy2z x4y3z3 5) Bậc đa thức Q(x) = 3x4 + 2x2 – 4x4 – 2x3 + bậc Bài 2: (2,5 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x4y4 là: A 0x2y3 B 0,2(xy)2.y C 2x3y2 4 2) Xác định đơn thức X để: 2x y + X = –x y D –5(x2y2)2 A X = –3x4y3 B X = – 4x4y3 C X = – x4y3 D Một kết khác 3) Sắp xếp đa thức P(x) = x3 + 3x5 + 2x + – 4x2 theo luỹ thừa tăng dần kết là: A 2x + + x3 + 3x5 – 4x2 C x3 + 3x5 – 4x2 + 2x + 4) x = nghiệm đa thức: B + 2x – 4x2 + x3 + 3x5 D 3x5 + x3 – 4x2 + 2x + A 3x + B 2x – C 3x – 5) Nếu đa thức f(x) = 3ax – có nghiệm x = 1, a là: D 2x + 2 A B Phần 2: Tự luận (5 điểm) D  C  Bài 1: Cho đa thức: A(x) = + 4x3 + 2x – x2 – 2x3 – 2x2 – x – B(x) = x2 – 4x3 + 4x + + x2 – 6x + 2x3 – a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm biến b) Tính Q(x) = A(x) + B(x) c) Tính A(–1) Bài 2: Tìm nghiệm đa thức R(x) = 2x – x2 ... sai phát biểu sau: Câu 1) Các số nối với bỡi phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên Đ S lũy thừa) gọi biểu thức số 2) Đơn thức biểu thức đại số gồm số, biến, tích số biến 3) Giá trị biểu thức... điểm) Xác định tính sai phát biểu sau: Câu 1) Biểu thức đại số biểu thị tổng lập phương a b là: a3 + b3 Đ S 2) Bậc đơn thức có hệ số khác tổng số mũ tất biến có đơn thức 3) Giá trị biểu thức x2y... thức 5x – x = l : A – B C D Câu Hệ số cao đa thức N(x) = - x + 3x + …… A – B C D Câu x + y – (x – y) = ………? A 2x + 2y B 2x C 2y D 2x – 2y Câu Trong số sau, số nghiệm đa thức x – ? A – B C D 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra Chương 4 Đại số 7, Bộ đề kiểm tra Chương 4 Đại số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay