00 quy trình tổ chức thi công xây lắp và nghiệm thu

18 78 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 07:50

Quy trình này quy định các nguyên tắc chung về việc nghiên cứu, triển khai thi công trong Công ty kể từ khi ký hợp đồng kinh tế tới khi hoàn thành công trình nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật. Phân cấp và nâng cao khả năng quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện thi công xây lắp. Cụ thể hoá trách nhiệm của từng phòng, ban, cá nhân tham gia vào quá trình chỉ đạo và quản lý thi công xây lắp. CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG XÂY LẮP NGHIỆM THU MÃ SỐ: QT-13 ,, NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi THEO DÕI PHÂN PHỐI Ban Tổng Giám Đốc Phòng Quản trị Tổng hợp Phòng Tổ chức Phòng Vật tư Phòng Tài chính-kế tốn Phòng QL máy-Cơ giới-An tồn Phòng Phát triển DA Đầu tư Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội Phòng Kinh tế Kỹ thuật Xí nghiệp, Đội/Cơng trình Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 2/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 MỤC ĐÍCH Quy trình quy định nguyên tắc chung việc nghiên cứu, triển khai thi công Công ty kể từ ký hợp đồng kinh tế tới hồn thành cơng trình nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình theo thiết kế yêu cầu kỹ thuật Phân cấp nâng cao khả quản lý Cơng ty q trình thực thi cơng xây lắp Cụ thể hố trách nhiệm phòng, ban, cá nhân tham gia vào trình đạo quản lý thi cơng xây lắp PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng toàn hoạt động thi công xây lắp Công ty xuyên suốt từ ký hợp đồng kinh tế hồn thành cơng trình, dự án Đối tượng áp dụng quy trình phòng, ban, đội, nhà máy thuộc Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Luật Xây dựng nước cộng hoà XHCN Việt Nam Nghị định 209/2004/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 209/2004/NĐCP Các thông tư hướng dẫn, điều chỉnh Xây dựng Các thông tư hướng dẫn, điều chỉnh Tài Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama Hà nội ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT Định nghĩa Triển khai thi công: bước, cơng việc, trình tự thực mà Công ty đơn vị chức phải thực thi cơng cơng trình xây dựng Bản vẽ hồn cơng: vẽ phận cơng trình, cơng trình xây dựng hồn thành, thể kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, lập sở vẽ thiết kế thi cơng phê duyệt Bàn giao cơng trình: bên nhận thầu thi cơng, lắp đặt giao tồn cơng trình hạng mục cơng trình đồng thi công xong cho bên giao thầu sử dụng bảo quản Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 3/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Chữ viết tắt Thi công Thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị cho cơng trình HSTK Hồ sơ thiết kế BPTC Biện pháp tổ chức thi công BTGĐ Ban Tổng Giám đốc Công ty Lđ Lãnh đạo Cơng ty Pt Phụ trách (các Phòng, ban) KT-KT Kinh tế-Kỹ thuật QLCL Quản lý chất lượng ATLĐ An tồn lao động CHCT Chỉ huy cơng trường BCHCT Ban huy công trường CNct Chủ nhiệm công trình GS Giám sát thi cơng Cơng ty CBKT Cán kỹ thuật thi công TVGS Tư vấn Giám sát TC-KT Tài kế tốn NỘI DUNG 5.1 Sơ đồ q trình thi cơng xây lắp (xem trang bên) Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 4/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Bước Trách nhiệm Bước BTGĐ, P.KT-KT Bước Nội dung Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Thời gian Biểu mẫu Hợp đồng thi công Sau thương thảo Hợp đồng kinh tế BTGĐ Thành lập BCHCT, ban nghiệm thu nội bộ, ban AT Theo đạo QĐ, bảng phân công nhiệm vụ Bước Đội thi công/ BCHCT Tiếp nhận cơng trình/DA hồ sơ thiết kế DA Trước thực BM-13-01, 02, dự án 03, 04, 05, 06, 07 Bước Đội thi công/ BCHCT Nhận bàn giao mặt Trước tổ chức thi công Thi công VPĐH, lán công nhân Theo kế hoạch Lập biện pháp TCTC, dự tốn thi cơng Từng hạng mục cơng trình Phê duyệt Phụ thuộc CĐT Bước Đội thi công/ BCHCT Bước Đội thi công/ BCHCT, TVGS Bước BTGĐ, P.KT-KT CĐT Bước Đội thi công/ BCHCT Chuẩn bị thi công Theo biện pháp duyệt Bước Đội thi công/ BCHCT Triển khai thi công Theo kế hoạch, tiến độ Bước 10 ĐTC/ BCHCT, BTGĐ, P.KT-KT, CĐT, TVGS Nghiệm thu cơng trình sử dung Sau hoàn thiện hạng mục Bước 11 ĐTC/ BCHCT, P.TCKT, P.KT-KT Quyết tốn nội cơng trình Theo ĐK hợp đồng Bước 12 ĐTC/ BCHCT, BTGĐ, P.KT-KT, CĐT, TVGS, TVTK Bàn giao sử dụng Sau hoàn thiện hạng mục cơng trình Bước 13 ĐTC/ BCHCT, P.KT-KT Bảo hành cơng trình Biện pháp thi cơng, dự tốn BM-13-08 đên BM-13-24 BM-13-25 Theo quy định Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 5/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU 5.2 Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Diễn giải lưu đồ: Tất cơng trình (dự án) giao tới Đơn vị thi công xây lắp thuộc Công ty dựa nguyên tắc tập trung, tự chịu trách nhiệm Đơn vị thi cơng xây lắp chịu trách nhiệm tồn diện việc đạo triển khai cơng trình gồm: tiến độ, chất lượng, hiệu tính thẩm mỹ phù hợp với quy định Nhà nước Công ty 5.2.1 Thành lập BCH CT, ban nghiệm thu, ban an toàn: Tổng Giám đốc/ người ủy quyền định thành lập BCH công trường, ban nghiệm thu, ban an t.ồn 5.2.2 Đơn vị thi cơng (Đội/Ban CHCT) tiếp nhận dự án/CT, hồ sơ dự án: Ban Lãnh đạo Công ty giao việc (dự án/cơng trình) cho Đội thi cơng/Ban CHCT thông qua Giấy giao nhiệm vụ chuyển giao tồn hồ sơ có liên quan đến Đội thi công/Ban CHCT: Đối tượng phạm vi giao nhiệm vụ Nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn Đội thi công/Ban CHCT Các chế độ thưởng, phạt Đội thi cơng/Ban CHCT Các hồ sơ pháp lý cần có công trường: Hợp đồng Công ty với Chủ đầu tư (Nhà thầu chính); Quyết định thành lập đội/Ban CHCT; Quyết định giao khoán nội bộ; Hợp đồng với đơn vị thí nghiệm; Hợp đồng giao khốn nhân cơng; Hợp đồng mua bán vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị với nhà cung cấp; Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị thi cơng; Bản vẽ thiết kế thi công; Biện pháp tổ chức thi công; Quyết định thành lập đoàn Tư vấn giám sát đơn vị Tư vấn giám sát; Danh sách cán tham gia dự án Chủ đầu tư; Sau tiếp nhận dự án, Ban CHCT có trách nhiệm đạo thiết lập danh mục hồ sơ tiếp nhận phục vụ cơng trình theo BM-13-01, thiết lập bảng phân giao nhiệm vụ cho thành viên chủ chốt theo BM-13-02 5.2.3 Nhận bàn giao mặt Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 6/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 ĐCT/BCHCT tiếp nhận bàn giao mặt CĐT, ĐCT/BCHCT kiểm tra mặt thiết lập biên bàn giao mặt BM-13-03 (hoặc theo mẫu CĐT) 5.2.4 Thi công VPĐH, lán công nhân Sau nhận bàn giao mặt bằng, ĐTC/BCHCT tổ chức thi công VPĐH, lán công nhân ĐCT/BCHCT Thiết kế vẽ tổng thể mặt quy hoạch vẽ thiết kế chi tiết văn phòng Ban huy cơng trường (mơ hình tùy thuộc vào mặt thi cơng) trình Phòng KT-KT kiểm tra Ban giám đốc phê duyệt, mặt quy hoạch thể rõ vị trí: + Văn phòng điều hành + Bãi tập kết vật tư, thiết bị + Nhà kho chứa vật tư, thiết bị + Thiết bị điện, đường điện đấu nối + Hệ thống phòng chống cháy nổ + Biển hiệu công trường + Biển nội quy công trường + Cổng vào hàng rào bảo vệ xung quanh + ĐCT/BCHCT lập bảng dự trù vật tư thi cơng ban điều hành cơng trường trình + Dọn dẹp mặt bằng: Thu dọn rác, cỏ, vật chướng ngại, thoát nước, vét bùn đưa khỏi mặt + Chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng: san lấp, tạo mặt nước cơng trình, xây dựng hệ thống đường tạm, cấp nước, điện thơng tin phục vụ q trình thi cơng + Xây dựng hệ thống bảo vệ (cổng, tường rào, điện chiếu sáng bảo vệ ), hệ thống Phòng cháy nổ, mưa bão bảo vệ an tồn khu vực thi cơng (biển báo, cờ hiệu ) + Xây dựng lán trại, kho bãi chứa, bảo quản máy móc thiết bị lắp đặt cho cơng trình ngun vật liệu phục vụ thi cơng (có sơ đồ tổng mặt bố trí cơng trường) + Bố trí chỗ làm việc Ban huy cơng truờng (có biển hiệu Ban huy công trường) với trang thiết bị cần thiết có treo tài liệu cần thiết cho q trình kiểm tra theo dõi thi công theo quy định Công ty đơn vị + Tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị thi cơng, dụng cụ đo lường Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành thử trước sử dụng + Các hoạt động chuẩn bị xác nhận nhật ký cơng trình biên nghiệm thu Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 7/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 * Mua sắm thiết bị văn phòng điều hành: Máy tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, vẽ thi công, bàn họp ban huy, bàn máy tính, giường ngủ, điều hòa, bảng mica, ghế ngồi, ti vi, ấm chén v.v…(Được VPĐH, ĐTC/BCHCT thực theo QT-05) 5.2.5 Lập biện pháp thi công Song song việc thi công VPĐH, ĐCT/BCHCT tiến hành lập biện pháp thi cơng, dự tốn thi cơng Mục đích Nhằm đảm bảo việc thi cơng cơng trình tiến độ, giá thành hợp lý, chất lượng, tính thẩm mỹ theo hợp đồng kinh tế Công ty với Chủ đầu tư Nhà thầu sở hình thức tổ chức, quản lý tiên tiến Tài liệu sử dụng: Các tài liệu Chủ đầu tư (Nhà thầu chính) chuyển tới Công ty Hợp đồng kinh tế Công ty với Chủ đầu tư (Nhà thầu chính) Các văn pháp quy, tiêu chuẩn quy phạm hành Nhà nước Quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng khoán (đối với đơn vị Công ty) hợp đồng kinh tế Công ty với Nhà thầu phụ Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công trình, hạng mục cơng trình Cơng ty cấp Các tài liệu, hồ sơ tham khảo liên quan đến công trình (hạng mục cơng trình) Biểu mẫu: Biểu mẫu: BM-13-04 Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công; Nội dung biện pháp thi công: Cơ sở lập biện pháp thi cơng Giới thiệu tóm tắt cơng trình, hạng mục cơng trình Các quy định chung tổ chức, quản lý, thi cơng, lắp đặt thiết bị cho cơng trình Các luận chứng về: + Nguồn cung cấp điện, nước, giao thông + Biện pháp thi công lắp đặt cơng trình hạng mục cơng trình + Lựa chọn máy móc, thiết bị thi cơng chủ yếu + Biện pháp tổ chức cung ứng vật liệu, vật tư thiết bị + Biện pháp quản lý chất lượng trình thi cơng lắp đặt Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 8/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Các dẫn tổ chức máy thi cơng cơng trình từ Cơng ty tới đơn vị thi cơng (có sơ đồ tổ chức kèm theo) Những biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh mơi trường lao động Các tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu Các bảng, biểu cần thể hiện: + Kế hoạch tiến độ xây dựng lắp đặt thiết bị nêu rõ:  Trình tự thời gian xây dựng cơng trìnhTrình tự thời gian lắp máy cho cơng trìnhTrình tự thời gian thực giai đoạn + Phân đợt xây dựng (vốn, khối lượng) + Biểu thống kê khối lượng công việc (kể phần lắp đặt thiết bị) + Biểu tổng hợp nhu cầu vật liệu, vật tư thiết bị + Biểu nhu cầu máy móc thiết bị nhân lực, thi cơng + Biểu thành phần đơn vị tham gia thi cơng xây lắp cơng trình Các vẽ: * Bản vẽ tổng mặt thi công nêu rõ: + Vị trí, ranh giới khu vực vực thi cơng tổng thể mặt bằng; + Vị trí cơng trình thi cơng; + Vị trí điểm cung cấp nước, điện, tuyến giao thông phục vụ thi công bên trong, bên ngồi khu vực thi cơng; + Vị trí kho bãi, nhà lán trại; + Phạm vi hoạt động, tuyến hoạt động thiết bị lắp đặt cho cơng trình, máy thi cơng lớn xe máy thi công khác * Bản vẽ biện pháp thi cơng, lắp đặt cơng việc chính, phận quan trọng * Bản vẽ biện pháp kỹ thuật như: an toàn lao động, gia cố, cố định kết cấu bảo vệ cơng trình thi cơng cơng trình liên quan * Bản vẽ mặt xây dựng lắp đặt cần rõ: + Mốc giới, giới tồn cơng trường danh giới phân cách giai đoạn, hạng mục, khu vực đơn vị khác thi công Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 9/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 + Các vị trí hệ thống kỹ thuật hạ tầng bên khu vực tiếp giáp với khu vực công trường + Các dẫn hướng, tuyến thi cơng, giao thơng chung cho tồn mặt khu vực lân cận liên quan 5.2.6 Phê duyệt Biện pháp thi cơng, dự tốn thi cơng sau lập, ĐCT/BCHCT trình ban giám đốc duyệt Nếu đồng ý, ban giám đốc phê duyệt chuyển CĐT xem xét, duyệt để chuẩn bị thi công Nếu không đồng ý, Ban Tổng giám đốc cho ý kiến để , ĐCT/BCHCT hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp 5.2.7 Chuẩn bị thi công Trước bắt đầu thi cơng đơn vị phải hồn thành cơng tác chuẩn bị bao gồm: Công tác chuẩn bị bên trong, bên ngồi mặt cơng trình Cơng tác chuẩn bị ngồi mặt ĐCT/BCHCT nhận mặt bàn giao (hệ thống cọc mốc định vị bản, danh giới phân chia cơng trình) từ Phòng KT-KT, kết thể Phiếu đo đạc Biểu mẫu BM-13-05 Phiếu đo đạc Thi cơng cơng trình, hạng mục phục vụ cho q trình thi cơng: Đường tạm nối mặt với khu vực lân cận, cấp điện, cấp nước, thoát nước, kho bãi bên ngồi mặt cơng trình Nhà ở, nhà ăn cho công nhân Kết công tác xác định Biên nghiệm thu tài liệu liên quan Công tác chuẩn bị bên mặt P.KT-KT, P.Vật tư đáp ứng kịp thời yêu cầu (nguyên, vật liệu, thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn bị mặt bằng) đơn vị thi công Các Đơn vị thi công tham gia chuẩn bị mặt theo kế hoạch nhiệm vụ giao, song song với việc thi công nhà điều hành lán công nhân khẩn trương tiến hành chuẩn bị hạng mục công việc thể chị tiết vẽ 5.2.8 Triển khai thi công Lập kế hoạch thi công: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 10/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Lập kế hoạch thi công vào biện pháp tiến độ thi công phê duyệt, bao gồm: vật tư vật liệu, máy móc thiết bị, nhiên liệu, nhân lực,… trình Phòng KT-KT kiểm tra Ban Tổng giám đốc phê duyệt Thi công nghiệm thu: Bước 1: Kiểm soát nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trước thi cơng Kiểm sốt q trình thi cơng theo kế hoạch tiến độ lập hoạt động thi cơng, thí nghiệm chất lượng, đưa vật tư vật liệu vào cơng trình, vận hành chạy thử máy móc lắp đặt cho cơng trình, thay đổi thiết kế xác nhận kết thi công biên họp, vẽ hồn cơng, biên nghiệm thu v.v Biểu mẫu kiểm soát vật liệu đầu vào bao gồm: + Danh mục máy móc, thiết bị cần kiểm tra: Biểu mẫu BM-13-06 + Danh mục nguyên vật liệu, vật tư cần kiểm tra: Biểu mẫu BM-07 + Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu: Biểu mẫu BM-13-08 + Biên xác nhận kết thí nghiệm phòng thí nghiệm/hiện trường: Biểu mẫu BM-13-09 + Biên nghiệm thu vật liệu trước thi công: Biểu mẫu BM-13-10 Bước 2: Triển khai thi công Tài liệu sử dụng, bao gồm: + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công; + Biện pháp tổ chức thi công; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); Triển khai thi công: + Đội trưởng/chỉ huy trưởng công trường thực giao nhiệm vụ công việc cho từ cán Ban huy cơng trường để kiểm sốt, đơn đốc cán hồn thành cơng việc đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu công việc theo kế hoạch thi công đề Biểu mẫu BM-13-11 (Giấy giao nhiệm vụ) + Tất công việc, hạng mục công việc bắt buộc phải tiến hành thi công thử để đánh giá tiêu hao vật tư, thiết bị, nhiên liệu,…chất lượng, hiệu tiến độ thực công việc Từ làm sở để triển khai thi cơng đại trà cho tồn cơng việc, hàng mục cơng việc theo khối lượng thiết kế khối lượng phát sinh (nếu có) Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 11/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 + Trong q trình thi cơng, cán trực tiếp thi công phải ghi nhật ký thi công ngày tất diễn biến trình thi cơng, nghiệm thu phát sinh (nếu có) hạng mục cơng việc, phận cơng trình làm sở nghiệm thu toán Biểu mẫu BM-13-12 (Nhật ký thi công (hoặc theo mẫu CĐT) + Trong q trình thi cơng, Ban huy cơng trường thường xuyên theo dõi an toàn lao động vệ sinh môi trường ghi vào sổ tay an tồn lao động theo “Quy trình an tồn lao động, PCCN” + Hàng tuần Ban huy công trường tiến hành họp giao ban tiến độ, chất lượng, hiệu công việc thực để rút học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy công việc vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu tính thẩm mỹ cơng trình đồng thời có kế hoạch triển khai thi cơng tuần thep BM-13-13 (Biên họp giao ban tuần BCHCT) Cơng tác báo cáo: • Báo cáo nội bộ: + Hàng tuần cán kỹ thuật nộp báo cáo khối lượng công việc thực tuần kế hoạch tuần kiến nghị, đề xuất để thực cơng việc theo BM-13-14 (Báo cáo khối lượng tuần CBKT) + Hàng tuần, phận kế hoạch Ban huy công trường làm báo cáo tổng hợp khối lượng sản lượng công việc thực tuần kế hoạch tuần kiến nghị, đề xuất để thực cơng việc (Báo cáo Cơng ty khối lượng+sản lượng tuần BCHCT) • Báo cáo Chủ đầu tư Tư vấn giám sát: + Hàng tuần/tháng, phận kế hoạch Ban huy công trường làm báo cáo tổng hợp khối lượng công việc thực tuần/tháng so với hợp đồng kế hoạch thi công tuần/tháng kiến nghị, đề xuất để thực công việc theo (BM-13-15 BM-13-16) báo cáo TVGS Bước 3: Công tác nghiệm thu Công tác nghiệm thu bao gồm: Nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc, nghiệm thu phận nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nghiệm thu bàn giao cơng trình để đưa vào sử dụng • Nghiệm thu nội bộ: Khi cơng tác xây lắp, cơng việc, phận hồn thành, Nhà thầu thi công phải tổ chức nghiệm thu nội trước đề nghị Tư vấn giám sát Chủ đầu tư (hoặc Nhà thầu chính) tổ chức nghiệm thu kỹ thuật Đây thủ tục Công ty để tự khẳng định chất lượng trước Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 12/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 yêu cầu Chủ đầu tư (hoặc Nhà thầu chính) nghiệm thu Nghiệm thu nội cơng việc xây dựng, phận cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng khơng cần phải người ký Tổng Giám đốc Trường hợp nghiệm thu nội hồn thành hạng mục cơng trình hồn thành cơng trình người ký phải Giám đốc Người đại diện pháp luật uỷ quyền Công ty Các tài liệu sử dụng để nghiệm thu: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); + Nhật ký thi công; + Bản vẽ sơ họa đối tượng nghiệm thu; + Bảng tính khối lượng tổng hợp khối lượng; + Hồ sơ lực nhà cung cấp vật liệu, chứng chất lượng hàng hóa nhà cung cấp kết thí nghiệm vật liệu; Biểu mẫu nghiệm thu nội Phiếu yêu cầu nghiệm thu theo định Nhà nước Công ty (theo BM-13-17 BM-13-18) Chủ đầu tư Tư vấn giám sát khơng ban hành biểu mẫu • Nghiệm thu công việc: Công tác nghiệm thu công việc phải thực sau hồn thành cơng việc Các phận bị che khuất cơng trình phải nghiệm thu, trước tiến hành công việc Các tài liệu sử dụng để nghiệm thu: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); + Nhật ký thi công; + Bản vẽ sơ họa đối tượng nghiệm thu; + Bảng tính khối lượng tổng hợp khối lượng; + Hồ sơ lực nhà cung cấp vật liệu, chứng chất lượng hàng hóa nhà cung cấp kết thí nghiệm vật liệu; + Biên nghiệm thu nội phiếu yêu cầu nghiệm thu Theo biểu mẫu BM-13-19 Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 13/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU • Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Nghiệm thu phận công việc: Công tác nghiệm thu phận phải thực sau hoàn thành 01 phận công việc Bộ phận công việc bao gồm 01 nhiều cơng việc tập hợp lại (ví dụ: đắp cát cơng trình chia thành 04 lớp, lớp 01 công việc 04 lớp 01 phận công việc) Các phận bị che khuất cơng trình phải nghiệm thu lập vẽ hồn cơng, trước tiến hành cơng việc Công tác nghiệm thu phận phải thực theo quy định nêu hợp đồng Công ty với Chủ đầu tư (hoặc Nhà thầu chính) Công ty với đơn vị tham gia thi công Việc nghiệm thu phận tiến hành sở Bản vẽ hồn cơng kết kiểm tra thực tế cơng tác xây dựng, lắp đặt hồn thành trường Đối với phận, hạng mục cơng trình có u cầu Phòng chống cháy nổ khai thác, sử dụng có tác động xấu đến mơi trường an tồn vận hành, nghiệm thu đưa vào sử dụng phải có văn thỏa thuận quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật Nhà nước yêu cầu nêu Biên nghiệm thu lập có nội dung phù hợp với quy định Nhà nước, Công ty đặc thù đối tượng nghiệm thu Các tài liệu sử dụng để nghiệm thu: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); + Nhật ký thi cơng; + Bản vẽ hồn cơng; + Bảng tính khối lượng tổng hợp khối lượng; + Hồ sơ lực nhà cung cấp vật liệu, chứng chất lượng hàng hóa nhà cung cấp kết thí nghiệm vật liệu; + Biên nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu nghiệm thu; + Biên nghiệm thu cơng việc Theo biểu mẫu BM-13-20 • Nghiệm thu khối lượng hoàn thành: Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 14/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Công tác nghiệm thu khối lượng thực theo theo đợt, giai đoạn phù hợp với tiến trình tốn thỏa thuận Công ty với đơn vị tham gia thi công Công ty với Chủ đầu tư Các tài liệu sử dụng để nghiệm thu: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); + Nhật ký thi công; + Bản vẽ hồn cơng; + Bảng tính khối lượng tổng hợp khối lượng; + Hồ sơ lực nhà cung cấp vật liệu, chứng chất lượng hàng hóa nhà cung cấp kết thí nghiệm vật liệu; + Phiếu yêu cầu nghiệm thu; + Biên nghiệm thu phận Bản vẽ hồn cơng: Bản vẽ hồn cơng đơn vị thi cơng lập sau hồn thành cơng việc, phận cơng trình, hạng mục cơng trình trường, sửa đổi so với thiết kế duyệt phải thể vẽ hồn cơng Trong vẽ hồn cơng phải ghi rõ họ tên, chữ ký người lập vẽ hồn cơng Người đại diện theo pháp luật Cơng ty phải ký tên đóng dấu Bản vẽ hồn cơng người giám sát thi cơng xây dựng Chủ đầu tư ký tên xác nhận Bản vẽ hồn cơng sở để thực bảo hành bảo trì 5.2.9 Nghiệm thu hồn thành cơng trình sử dụng Sau đơn vị thi cơng hồn thành cơng tác thi cơng thi cơng, lắp đặt cán giám sát cơng trình Phòng KT-KT phối hợp với đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra cơng trình sở: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng; + Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệm thu (tùy thuộc vào đối tượng nghiệm thu); + Nhật ký thi công; Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 15/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 + Bản vẽ hồn cơng; + Bảng tính khối lượng tổng hợp khối lượng; + Hồ sơ lực nhà cung cấp vật liệu, chứng chất lượng hàng hóa nhà cung cấp kết thí nghiệm vật liệu; + Phiếu yêu cầu nghiệm thu; + Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành Đơn vị thi cơng phối hợp với Phòng KT-KT tiến hành nghiệm thu nội đề xuất với Chủ đầu tư (Nhà thầu chính) tổ chức nghiệm thu hồn thành xây dựng cơng trình Biên nghiệm thu hồn thành xây dựng cơng trình lập theo biểu mẫu quy định hành Nhà nước Công ty phải đảm bảo nội dung sau: + Tập hợp xếp hồ sơ tài liệu q trình thi cơng theo trình tự thi cơng + Kiểm tra bổ sung tài liệu, hồ sơ, đảm bảo hồ sơ có đầy đủ chữ ký xác nhận đơn vị liên quan (Chủ đầu tư, Nhà thầu chính, tổ chức tư vấn ) Cơng ty phù hợp với hồ sơ Phòng KT-KT gửi, bổ sung tài liệu, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu Chủ đầu tư để Chủ đầu tư lập hồ sơ pháp lý cơng trình 5.2.10 Quyết tốn cơng trình ĐTC/BCHCT phối hợp với phòng TCKT lập bảng tốn cơng trình 5.2.11.Bàn giao cơng trình: Cơng ty đề xuất với Chủ đầu tư thời gian bàn giao cơng trình tổ hợp hạng mục cơng trình đồng xây dựng xong Phòng KT-KT phối hợp với đơn vị, cá nhân Tổng Giám đốc Công ty giao làm cơng tác bàn giao cơng trình phải đơn đốc, phối hợp với đơn vị thi công đơn vị liên quan Sửa chữa thiếu sót, tồn theo tiến độ ghi biên họp, biên nghiệm thu kỹ thuật Gửi tài liệu liên quan đến việc vận hành sử dụng thiết bị cơng trình cho Chủ đầu tư (Nhà thầu chính) Kiểm kê, tổng hợp loại vật tư, vật liệu, thiết bị chưa sử dụng, dự trữ liên quan đến q trình thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị Lập kế hoạch triển khai việc vận chuyển tài sản (lán trại, loại vật tư, vật liệu, thiết bị ) thừa khỏi mặt cơng trình, tổng vệ sinh khu vực bàn giao Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 16/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Khiếu nại với quan thẩm quyền vướng mắc Chủ đầu tư gây làm chậm việc tổ chức bàn giao theo kế hoạch định Tham gia bàn giao cơng trình với đầy đủ hồ sơ, tài liệu (tài liệu quản lý chất lượng công trình, hồ sơ pháp lý cần thiết ), tài sản liên quan thực chuyển giao đầy đủ, thời gian cho Chủ đầu tư Ký kết biên bàn giao văn khác có liên quan theo biểu mẫu BM-13-21 5.2.12.Bảo hành cơng trình Căn hợp đồng ký kết với CĐT, ĐCT/BCHCT tiến hành bảo hành sửa chữa hạng mục cơng trình trình sử dụng phát sinh cố nguyên nhân q trình thi cơng 5.2.13.Các phát sinh ngồi hợp đồng Các phát sinh trình chuẩn bị, thi cơng trước bàn giao hồn thành cơng việc, phận, hạng mục tồn cơng trình thực theo hợp đồng thoả thuận Công ty với đơn vị liên quan Tùy theo điều kiện cụ thể, phát sinh khối lượng thể sau: + Ghi chép nhật ký thi công + Biên phát sinh (biểu mẫu BM-13-22) + Công văn đề nghị bổ sung, thay đổi (thiết kế, thiết bị, vật liệu ) Chủ đầu tư, đơn vị liên quan Chủ đầu tư đại diện hợp pháp Chủ đầu tư xác nhận + Các vẽ thiết kế dự toán phát sinh (nếu có) Chủ đầu tư đại diện hợp pháp Chủ đầu tư ban hành, xác nhận Các dự toán khối lượng phát sinh (nếu có) đơn vị thi cơng lập theo biểu mẫu (tùy theo yêu cầu Chủ đầu tư) HỒ SƠ LƯU Các hồ sơ lưu phòng KT-KT, đội cơng trình thời gian năm (hoặc hồn thiện cơng trình thi cơng) PHỤ LỤC/BIỂU MẪU ĐƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ ÁP DỤNG: BM-13-01 BM-13-02 BM-13-03 BM-13-04 BM-13-05 Danh mục hồ sơ tiếp nhận phục vụ công trình Bảng phân giao nhiệm vụ Biên bàn giao mặt Thuyết minh biện pháp thi công Phiếu đo đạc Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ khơng đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 17/18 QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI CƠNG, XÂY LẮP NGHIỆM THU BM-13-06 BM-13-07 BM-13-08 BM-13-09 BM-13-10 BM-13-11 BM-13-12 BM-13-13 BM-13-14 BM-13-15 BM-13-16 BM-13-17 BM-13-18 BM-13-19 BM-13-20 BM-13-21 BM-13-22 BM-13-23 Mã số QT-13 Ngày ban hành 10/02/2016 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Danh mục máy móc, thiết bị cần kiểm tra Danh mục nguyên vật liệu, vật tư cần kiểm tra Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu Biên xác nhận kết thí nghiệm phòng thí nghiệm/hiện trường Biên nghiệm thu vật liệu trước thi công Giấy giao nhiệm vụ Nhật ký thi công Biên họp giao ban tuần BCHCT Báo cáo khối lượng tuần CBKT Báo cáo khối lượng, sản lượng tuần Báo cáo TVGS khối lượng thi công tuần Báo cáo TVGS khối lượng thực Phiếu yêu cầu nghiệm thu Biên nghiệm thu công việc xây dựng Biên nghiệm thu phận công việc xây dựng Biên nghiệm thu nội Biên bàn giao Biên phát sinh khối lượng Nếu nhận thấy trang tài liệu bị thiếu bị bẩn, rách nát, mờ không đọc phải xin cấp lại tài liệu Mã số: QT-13 Ngày ban hành: 10/02/2012 Lần ban hành: 01 Trang: 18/18 ... khai thi công Tài liệu sử dụng, bao gồm: + Hồ sơ thi t kế vẽ thi công; + Biện pháp tổ chức thi công; + Tiêu chuẩn kỹ thu t, quy trình, quy phạm nghiệm thu (tùy thu c vào đối tượng nghiệm thu) ;... Bước 3: Công tác nghiệm thu Công tác nghiệm thu bao gồm: Nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc, nghiệm thu phận nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nghiệm thu bàn giao cơng trình để đưa vào sử... luật uỷ quy n Công ty Các tài liệu sử dụng để nghiệm thu: + Hợp đồng xây lắp; + Hồ sơ thi t kế vẽ thi công; + Tiêu chuẩn kỹ thu t, quy trình nghiệm thu (tùy thu c vào đối tượng nghiệm thu) ; +
- Xem thêm -

Xem thêm: 00 quy trình tổ chức thi công xây lắp và nghiệm thu, 00 quy trình tổ chức thi công xây lắp và nghiệm thu, ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay