Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp

67 40 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 05:37

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG Cán hướng dẫn: Nguyễn Thị Vân Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Huyền Lớp: CDDKT-K15 Khóa:15 Mã sinh viên: 1531070060 HÀ NỘI: 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài báo cáo Mục đích phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập thông tin 3.2 Phương pháp phân tích, so sánh Bố cục báo cáo thực tập Đóng góp báo cáo thực tập CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long 1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long 11 1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh .11 1.3.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh 11 1.4 Tình hình kinh doanh cơng ty năm gần 13 1.5 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn công ty 16 1.5.1 Chế độ kế tốn áp dụng taị Cơng ty 16 1.5.2 Hệ thống chứng từ 16 1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán 16 1.5.4 Hệ thống sổ sách kế tốn theo hình thức nhật ký chung .17 1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán .18 1.5.6 Tổ chức máy kế toán 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TỐN CHỦ YẾU TẠI CƠNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG 21 2.1 Kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ 21 2.1.1 Phân loại đánh giá NVL 21 2.1.2 Chứng từ kế toán tài khoản 23 2.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình ghi sổ chi phí NVLTT .24 2.2.4 Phương pháp kế toán 25 2.2.2 Kế toán vốn tiền công ty 32 2.2.2.1 Đặc điểm công tác kế toán vốn tiền 32 2.2.1.2 Nhiệm vụ .32 2.2.1.3 Phương pháp hạch toán 32 2.2.2.4 Quy trình ghi sổ phương pháp kế tốn 33 2.2.3 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 45 2.2.3.1 Đặc điểm lao động tình hình quản lý lao động 45 2.2.3.2 Hạch tốn tình hình sử dụng lao động kết lao động 46 2.3 Nhận xét kiến nghị thực trạng phần hành kế tốn cơng ty .62 2.3.1 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn 62 2.3.1.1 Tổ chức máy kế toán 62 2.3.1.2 Hình thức kế tốn 63 2.3.1.3 Hạn chế 63 2.3.2 Kiến nghị 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long .9 Sơ đồ 1.2: Quy trình giao nhận hàng hóa 12 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch tốn theo hình thức nhật ký chung 17 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 19 Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu 24 Sơ đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ vốn tiền 33 Sơ đồ 2.3: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương 47 BẢNG BIỂU Biểu 1.1 : Tình hình kinh doanh cơng ty năm gần .13 Biểu 2.1: Hóa đơn mua hàng số 0005583 .26 Biểu 2.2 : Hóa đơn mua hàng số 0210339 27 Biểu 2.3 : Hóa đơn mua hàng số 0006285 28 Biểu 2.4: Cước đường 29 Biểu 2.5 : Nhật ký mua hàng 30 Biểu 2.6 : Sổ chi tiết tài khoản 152 31 Biểu 2.7 : Phiếu chi số 968 .34 Biểu 2.8: Phiếu thu số 963 .35 Biểu 2.9: Lệnh chi tiền 37 Biểu 2.10: Lệnh toán .38 Biểu 2.11: Sổ chi tiết ngân hàng .41 Biểu 2.12: Sổ nhật ký chung 43 Biểu 2.13: Sổ tài khoản tiền mặt 111 44 Biểu 2.14: Bảng tính tiền lương 49 Biểu 2.15: Bảng phân bổ tiền lương BHXH .50 Biểu 2.16: Giao diện phiếu chi tiền mặt 52 Biểu 2.17: Phiếu chi toán lương T11.2015 53 Biểu 2.18:Giao diện phiếu kế toán 54 Biểu 2.19: Giao diện lấy sổ tài khoản 55 Biểu 2.20: Sổ TK 334 56 Biểu 2.21: Sổ TK 338 57 Biểu 2.22: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 58 Biểu 2.23: Sổ chi tiết TK 3382 59 Biểu 2.24: Sổ chi tiết TK 3384 60 Biểu 2.25: Sổ chi tiết TK 3389 61 Biểu 2.26: Sổ chi tiết TK 3382 62 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài báo cáo Trong năm gần đây, hòa với q trình đổi lên đất nước, cơng tác hạch tốn kế tốn có đổi tương ứng phù hợp, kịp thời với yêu cầu kinh tế thị trường, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực kế toán kế toán quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu trình độ quản lý kinh tế nước ta Hiện nay, vấn đề quan tâm trước hết doanh nghiệp sản xuất kinh tế thị trường sản phẩm, sản phẩm vừa nguyên nhân, vừa mục đích cuối q trình sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ doanh nghiệp sản xuất không vecni sản xuất ngày nhiều sản phẩm với chất lượng caochủ yếu phải quan tâm đến giá thành tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm Bởi giá thành sản phẩm với chất lượng tốt, hạ giá thành yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp tạo uy tín thị trường, tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ, đem lại nhiều sản phẩm cho doanh nghiệp Vấn đề đặt làm để xác định mức chi phí mà doanh nghiệp cần trang trải, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Điều xảy doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành cách hợp lý Trong thời gian thực tập tài Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long, đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp với nhận thức thân tầm quan trọng công tác kế tốn, em sâu vào tìm hiểu phần hành sau:“Thực trạng kế toán phần hành chủ yếu Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long ” cho báo cáo thực tập Mục đích phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu tổng quan Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long tìm hiểu chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty - Đánh giá thực trạng công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty - Phân tích ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo thực tập nghiên cứu “Kế toán phần hành chủ yếu Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long ” em dựa số liệu tháng 10 năm 2015tại Công ty Phạm vi nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập thơng tin - Tìm hiểu ghi chép số liệu, sổ sách, bảng biểu lưu giữ phòng tài kế tốn Cơng ty báo cáo công bố kết kinh doanh Cơng ty - Học hỏi tìm hiểu từ cán phòng tài kế tốn Cơng ty - Quan sát tìm hiểu thực tế 3.2 Phương pháp phân tích, so sánh - Phương pháp so sánh sử dụng để đánh giá vecni tiêu bảng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Cơng ty - Phương pháp phân tích việc chia nhỏ vấn đề nghiên cứu, từ nhận xét nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm Cơng ty như: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung… Bố cục báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu phần kết luận chuyên đề có phần: Phần I: Tổng quan Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Phần II: Thực trạng số phần hành chủ yếu Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Đóng góp báo cáo thực tập Chuyên đề nhằm giúp em so sánh kiến thức lý luận học trường với kiến thức thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Mặt khác với giải pháp đề xuất đề tài này, em hy vọng đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long thời gian tới Tuy nhiên trình thực tập, em cổ gắng tìm hiểu thu thập số liệu liên quan dựa sở lý luận thầy truyền đạt, đồng thời tìm hiểu thêm giáo trình để hồn thành tốt chun đề thực tập chắn mắc phải sai sót điều khơng thể tránh khỏi, kính mong vecni đạo cô giáo ban lãnh đạo Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long bạn giúp em hoàn thành tốt chuyên đề với nội dung đầy đủ, hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long  Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long  Add: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, TP Hà Nội  Tell: (+84-4) 858 61061  Mobi: (+84) 987 877 555  Email: ketoanvtbn@gmail.com  Website: www.vanchuyennambac.com Công ty thành lập theo định số 4425/QD-TLDN ngày 23 /04/2012 UBND TP.Hà Nội Và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106632369 Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 23/04/2012 Vốn điều lệ: 4.500.000.000đ Giấp phép kinh doanh số: 0106632369 Nằm 2008: Công ty thành lập đặt trụ sở tại: Số 8/2/7, đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, TP Hà Nội Năm 2009: Công ty bước vào hoạt động ổn định, bắt đầu có lợi nhuận Năm 2010: Công ty phát triển ổn định, đà thu hồi vốn, lợi nhuận tăng nhiều so với năm trước Nghành nghề kinh doanh ( , phụ) ( Trong đăng ký kinh doanhngành phụ k?) Các loại hình kinh doanh: - Dịch vụ chở hàng thuê uy tín, giá rẻ – - Cho thuê xe tải nhỏ chở hàng, chuyển nhà giá rẻ – uy tín - Dịch vụ vận tải hàng hóa Bắc Nam giá rẻ - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam - Vận chuyển hàng hóa tàu hỏa - Vận chuyển hàng hóa đường biển - Vận chuyển ô tô, xe máy tàu hỏa - Dịch vụ vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải hàng Châu Âu - Dịch vụ vận tải hàng Mỹ - Dịch vụ vận tải hàng Trung Quốc - Dịch vụ vận tải đa phương thức - Quy tắc phân loại hàng hóa(áp mã HS) - Mã HS gì? Cách tra cứu mã hs - Xin giấy phép xuất, nhập 1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Tổ chức công tác quản lý Công ty cần thiết thiếu, đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh Công ty Để thực tốt chức quản lý Cơng ty cần có máy tổ chức quản lý phù hợp Đối với Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long vậy, Công ty nhỏ nên máy tổ chức quản lý đơn giản, gọn nhẹ phù hợp với mơ hình tính chất kinh doanh Công ty Sau sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long GIÁM ĐỐC P GIÁM ĐỐC ĐỘI XE P KINH DOANH P KẾ TOÁN P QL NHÂN SỰ *Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban Giám đốc: người phụ trách chung, đại diện công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật cấp hoạt động công ty hoạch định phương hướng, mục tiêu dài hạn ngắn hạn cho công ty Giám đốc kiểm tra, đôn đốc đạo đơn vị, trưởng đơn vị trực thuộc kịp thời sửa chữa sai sót, hồn thành tốt chức nặng nhiệm vụ giao Biểu 2.16: Giao diện phiếu chi tiền mặt 52 Biểu 2.17: Phiếu chi toán lương T11.2015 53 Biểu 2.18:Giao diện phiếu kế toán 54 Biểu 2.19: Giao diện lấy sổ tài khoản 55 Biểu 2.20: Sổ TK 334 56 Biểu 2.21: Sổ TK 338 57 Biểu 2.22: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 58 Biểu 2.23: Sổ chi tiết TK 3382 59 Biểu 2.24: Sổ chi tiết TK 3384 60 Biểu 2.25: Sổ chi tiết TK 3389 61 Biểu 2.26: Sổ chi tiết TK 3382 2.3 Nhận xét kiến nghị thực trạng phần hành kế tốn cơng ty Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long doanh nghiệp thành lập đến thời gian.Trong thời gian qua doanh nghiệp có bước tiến khơng ngừng nhằm đạt hiệu cao nhất, đồng thời phần giúp đời sống nhân viên ổn định Kết mà DN đạt lãnh đạo tốt giám đốc nhiên phải kể đên công lao đội ngũ cán cơng nhân viên nhiệt tình nổ hoạt bát công việc Dù kinh tế nhiều khó khăn DN không ngừng cố gắng để tạo chỗ đứng niềm tin thị trường 2.3.1 Nhận xét tổ chức cơng tác kế tốn 2.3.1.1 Tổ chức máy kế tốn Với mơ hình kế tốn tập trung, máy kế tốn quy mơ với gần 10 người (kể Kế tốn trưởng), phòng kế tốn tài đảm bảo lượng cơng việc khổng lồ phát sinh hàng ngày 62 Mỗi người phụ trách cơng việc cụ thể, việc tính tốn hạch toán vào bảng kê, sổ, thẻ chi tiết tiến hành xác, thận trọng kịp thời; đảm bảo giảm thiểu sai sót hạch tốn đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát thành viên với trưởng phòng với nhân viên 2.3.1.2 Hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung kết hợp với hệ thống mạng máy tính, sử dụng phần mềm hỗ trợ để theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hệ thống tài khoản chi tiết theo khách hàng công tác thực giúp quản lý hiệu Công tác bảo mật thông tin trọng nhân viên phòng có tài khoản quản lý riêng với mật mã chịu trách nhiệm trực tiếp với liệu xử lý Bên cạnh đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm động, nên công tác kế toán doanh nghiệp nhạy bén chuyên nghiệp Các nhân viên kế tốn có khơng gian làm việc rộng rãi thoải mái, điều mang lại tâm lý thoải mái giúp tăng hiệu công việc.Khơng khí phòng làm việc sơi động vui vẻ Việc tổ chức công tác lưu trữ chứng từ thực khoa học bản, chứng từ loại lưu trữ file hồ sơ kế toán phận đảm nhiệm Chính mà việc kiểm kê, kiểm tra, phục vụ cho công tác kiểm tốn, tra thuế ln tạo điều kiên để hoàn thành với thời gian nhanh hiệu cao Kế tốn ln theo dõi cập nhật thay đổi sách tài chính, chế độ kế toán để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cơng tác kế tốn cơng ty 2.3.1.3 Hạn chế Nhiều khoản công nợ phải thu Doanh Nghiệp bị ứ đọng Tình trạng bị chiếm dụng vốn làm ảnh hưởng lớn tới tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp chưaó ưu đãi cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn Tùy theo lượng giá trị hàng xuất bán, doanh nghiệp chưa đưa mức chiết khấu thương mại riêng, 63 2.3.2 Kiến nghị Để thúc đẩy bán hàng mang lại lợi nhuận cho DN, DN nên có ưu đãi cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn Tùy theo lượng giá trị hàng xuất bán, cơng ty đưa mức chiết khấu thương mại riêng, Nợ phải thu cần hạch toán chi tiết cho đối tượng phải thu, khoản nợ, lần toán Kế toán cần phải theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải thu thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi công nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn nợ nần dây dưa, khê đọng Kế toán doanh nghiệp nên thúc đẩy thu hồi khoản công nợ phải thu đến hạn, phải liên hệ với khách hàng đểkế hoạch thu hồi công nợ Trong trường hợp khoản cơng nợ khó có khả thu hồi đơn vị nợ người nợ khơng có khả toán, Kế toán DN cần xem xét để trích lập dự phòng phải thu khó đòi - Đối với phận quản lý: Giám sát chặt chẽ phận thường xuyên kiểm tra chặt chẽ tình hình hoạt động phòng ban - Đối với phòng kế tốn : kiểm tra tình hình thu, chi trình luân chuyển vốn, số tiền mặt qũy, TGNH có nhiều q khơng, nhiều q mua thêm hàng hố để tránh rủi ro - Đối với phòng kinh doanh: Kiểm tra hình thức bán hàng hợp lý hay chưa, hàng tồn kho cơng ty nhiều q gây tình trạng ứ đọng vốn, lượng hàng dự trữ khơng đápứng đủ nhu cầu tiêu thụ Vì thường xuyên kiểm tra đưa phương hướng biện pháp cho hợp lý, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhanh khách hàng đưa lại hiệu kinh tế cao cho cơng ty Chăm sóc khách hàng xem khách hàng nghĩ hàng hoá vận dụng khả giao tiếp tốt thực theo phương châm công ty Đẩy mạnh công tác thi đua kỷ luật khen thưởng phòng ban cá nhân có đóng góp thiết thực cho cơng ty Cơng ty cần quan tâm tới kế toán quản trị Để đánh giá chi tiết hiệu hoạt động kinh doanh du lịch vận chuyển, Cơng ty tiến hành phân loại doanh thu theo tiêu thức như: 64 - Phân loại doanh thu theo thị trường: Cơng ty chia vùng kinh doanh theo vị trí địa lý theo dõi xem khu vực có doanh thu lớn để tiếp tục phát huy, hay vùng thị trườngdoanh thu thấp cần tìm nguyên nhân khắc phục Cách phân loại giúp Cơng ty có sở để đánh giá hiệu kinh doanh thị trường đánh giá sức cạnh tranh Công ty đoạn thị trường Hiện nay, cơng ty hạch tốn chung tất chi phí liên quan chung đến tồn cơng ty, không liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ vào tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” bao gồm chi phí chi phí vật tư cho trang trí xe tơ, phần trăm hoa hồng cho khách hàng Công ty nên tách chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán hàng vào tài khoản chi phí bán hàng để xác định riêng khoản chi phí dùng cho hoạt động tiêu thụ 65 KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long em học hỏi hiểu thêm nhiều kiến thức từ thực tế cách thức tổ chức hoạt động công ty, công việc trình tự giải cơng việc phận phòng ban cơng ty, đặc biệt phận kế toán…Một lần em xin chân thành cảm ơn Cô tập thể cán bộ, nhân viên Cơng ty tận tình hướng dẫn giúp đỡ em việc thực tập hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: 66 ... xuất chung… Bố cục báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu phần kết luận chun đề có phần: Phần I: Tổng quan Công ty TNHH Vận Tải & TM Nam Long Phần II: Thực trạng số phần hành chủ yếu Công ty TNHH Vận... giữ phòng tài kế tốn Cơng ty báo cáo công bố kết kinh doanh Công ty - Học hỏi tìm hiểu từ cán phòng tài kế tốn Cơng ty - Quan sát tìm hiểu thực tế 3.2 Phương pháp phân tích, so sánh - Phương pháp... báo cáo tài 1.5.5 Hệ thống báo cáo kế tốn Hệ thống Báo cáo tài Cơng ty gồm báo cáo sau: - Bảng cân đối kê toán (Mẫu:B-01/DNN): Được lập vào cuối niên độ kế toán kế toán trưởng lập gửi lên ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán đề tài thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại doanh nghiệp trường đại học công nghiệp, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG, Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: xăng dầu, Kế toán tiền gửi ngân hàng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay