Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp

74 45 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 05:23

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệpBáo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệpBáo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệpBáo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 1 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 1.1 Tính cấp thiết đề tài .3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu .5 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.4.3 Phương pháp phân tích số liệu 1.4.4 Phương pháp chun mơn kế tốn .5 1.4.5 Phương pháp chuyên gia CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, phân loại NVL .7 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.2 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán NVL 1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn NVL .9 1.3.1 Tổ chức tính giá NVL 1.3.2 Hạch toán tổng hợp NVL 12 1.3.3 Hạch toán chi tiết NVL 17 1.3.4 Tổ chức kiểm NVL .21 1.3.5 Tổ chức trích lập dự phòng 22 1.4.1 Hình thức sổ nhật ký chung 24 1.4.2 Hình thức sổ nhật ký sổ .26 1.4.3 Hình thức sổ nhật ký chứng từ 27 1.4.4 Hình thức sổ chứng từ ghi sổ 29 1.4.5 Hình thức kế tốn máy .30 CHƯƠNG II : .32 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, 32 CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ - VÂN ĐỒN .32 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất đơn vị nghiên cứu 32 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 32 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 33 2.1.2.2 Quy trình sản xuất kinh doanh 34 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý công ty 35 2.1.4 Đặc điểm công tác kế tốn cơng ty .37 2.1.4.1 Hình thức kế tốn 37 2.1.4.2 Tổ chức máy kế toán 38 2.1.4.3 Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 40 2.1.4.4 Tình hình sử dụng tin học kế tốn cơng ty 41 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu,cơng cụ dụng cụ công ty 41 2.2.1 Phân loại đánh giá NVL 41 2.2.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn 43 2.2.3 Đánh giá nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ công ty 45 2.2.3.1 Giá nhập kho 45 2.2.3.2 Tính giá NVL xuất kho 49 2.2.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình ghi sổ NVL 54 2.2.1.4 Phương pháp kế toán 55 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ - VÂN ĐỒN 69 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn NVL, CCDC cơng ty 69 3.1.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn ngun vật liệu Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghịVân Đồn nói riêng 69 3.1.2 Nhược điểm công tác kế tốn nói chung, kế tốn ngun vật liệu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn nói riêng .70 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt đơng kế tốn NVL công ty 70 3.3 Các nguyên tắc để hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty .72 KẾT LUẬN 73 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại kinh tế mở cửa, doanh nghiệp có nhiều hội để vươn lên khẳng định vị trí thị trường Tuy nhiên, bên cạnh DN ln phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách quy luật cạnh tranh khốc liệt Muốn đứng vững thị trường, DN buộc phải tìm cho phương án kinh doanh hợp lý có máy quản lý hiệu Khi xã hội ngày phát triển, mức sống nâng cao, kéo theo nhu cầu khách quan người nâng lên Ai muốn sử dụng loại hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp… giá phù hợp Chính vậy, DN cần phải quan tâm nhiều đến khâu trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt yếu tố đầu vào phải kể đến nguyên vật liệu Vì NVL cấu thành nên thực thể sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, cần có thay đổi nhỏ số lượng, giá cả, chủng loại, chất lượng… có tác động lớn đến chất lượng GTSP, ảnh hưởng tới lợi nhuận DN Vì vậy, muốn cho hoạt động sản xuất diễn ổn định liên tục trước hết phải đảm bảo cung cấp loại NVL đầy đủ, kịp thời, quy cách phẩm chất Chính NVL có vai trò quan trọng nên cơng tác hạch toán quản lý NVL khâu quan trọng cơng tác kế tốn DN Nó có ý nghĩa lớn để tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm GTSP, nâng cao hiệu sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm kính nhơm kính Cơng ty sử dụng nguồn NVL đầu vào chủ yếu kính nhơm đa dạng phong phú chủng loại, nhiều số lượng, công tác hạch tốn NVL đơn vị quan trọng, giúp cho công ty quản lý tốt vấn đề phát sinh liên quan đến thu mua, bảo quản, sử dụng cung ứng NVL trình sản xuất Tuy nhiên, việc sử dụng sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến vấn đề nhập - xuất - tồn, xử lý phế liệu nhiều bất cập nên cơng tác hạch tốn NVL cơng ty chưa phản ánh kịp thời vấn đề phát sinh liên quan đến NVL Nhận thấy tầm quan trọng NVL trình sản xuất xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty, định chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu tổ chức cơng tác kế tốn NVL Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hố sở lý luận tổ chức cơng tác kế tốn NVL - Tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn NVL Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn - Đưa số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL 1.3 Nội dung, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Nội dung nghiên cứu Tìm hiểu tổ chức cơng tác kế tốn NVL Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tập trung chủ yếu vào tổ chức công tác kế tốn NVL Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Là số liệu thu thập từ nguồn có sẵn sách báo, tạp chí, internet, đặc biệt từ phòng ban cơng ty - Số liệu sơ cấp: Là số liệu thu thông qua quan sát thực tiễn hoạt động kinh doanh công ty 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu Sau thu thập số liệu thứ cấp sơ cấp tiến hành xếp chúng thành hệ thống phù hợp với đề tài xử lý phần mềm Excel 1.4.3 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp thống kinh tế: Tổng hợp số liệu hệ thống hóa tài liệu sở phân tổ thống phân tích số liệu Áp dụng phương pháp này, công ty phân chia NVL thành nhóm, loại NVL cho phù hợp với tính chất lý, hố học, mục đích sử dụng… khác Ngồi ra, sử dụng phương pháp vào trình nhập - xuất NVL đáp ứng cho yêu cầu sản xuất để phân tích đánh giá tình hình hạch tốn NVL, từ đưa giải pháp phù hợp cho cơng ty cơng tác tổ chức hạch tốn NVL - Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp so sánh để thấy biến động tiêu doanh thu, chi phí…của cơng ty qua năm, từ đánh giá khách quan tình hình hoạt động cơng ty sở đưa kết luận, kiến nghị, định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao kết kinh doanh 1.4.4 Phương pháp chun mơn kế tốn - Phương pháp chứng từ: Được xác định hình thành nghiệp vụ kinh tế phát sinh, minh chứng nghiệp vụ nhập, xuất, tồn NVL Đồng thời để ghi sổ kế toán - Phương pháp đối ứng tài khoản: Tài khoản đối ứng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến NVL - Phương pháp tính giá: Tính giá dùng thước đo giá trị để biểu tài sản, loại NVL mức giá khác nhau, từ phản ánh cung cấp thông tin tài sản NVL để đưa giải pháp thích hợp thời điểm khác - Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Dùng phương pháp khái quát lên tình hình tài sản kết kinh doanh, mối quan hệ nhập, xuất, tồn NVL công ty 1.4.5 Phương pháp chuyên gia Là phương pháp lấy ý kiến giáo viên hướng dẫn, cán quản lý công ty để phục vụ cho đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm, phân loại NVL 1.1.1 Khái niệm Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hóa, ba yếu tố q trình SXKD, thành phần chủ yếu cấu tạo nên thành phẩm, đầu vào trình SXKD thường gắn liền với DN sản xuất Đặc điểm NVL tham gia vào chu kì SXKD định tồn giá trị NVL chuyển hết lần vào chi phí kinh doanh kì Khi tham gia vào hoạt động SXKD, NVL bị biến dạng tiêu hao hoàn toàn Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào khơng thể thiếu q trình SXKD DN sản xuất Mỗi DN sử dụng nhiều loại NVL khác chủng loại công dụng, nhiên chi phí NVL thường ln chiếm tỷ trọng lớn tổng CPSX GTSP Bên cạnh đó, NVL nguồn dự trữ quan trọng để đảm bảo cho trình sản xuất diễn liên tục Vì vậy, NVL khơng định đến mặt số lượng sản phẩm mà ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm NVL có đảm bảo quy cách, chủng loại đa dạng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày cao xã hội 1.1.2 Phân loại Việc phân loại tài sản nói chung phân loại NVL nói riêng việc xếp loại tài sản hay NVL khác vào nhóm khác theo tiêu thức định Mỗi cách phân loại khác có tác dụng định quản lý hạch toán Đối với NVL, vào vai trò tác dụng NVL sản xuất NVL chia thành loại sau:  Nguyên liệu, vật liệu chính: Là loại NVL mà sau q trình gia cơng, chế biến cấu thành nên thực thể vật chất chủ yếu sản phẩm  Vật liệu phụ: Là vật liệutác dụng phụ trợ sản xuất, sử dụng kết hợp với vật liệu để hồn thiện nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm hay để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, hương liệu…  Nhiên liệu: Là vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng trình SXKD than, củi, xăng dầu, khí đốt…  Phụ tùng thay thế: Là chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa thay cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…  Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Bao gồm vật liệu thiết bị mà DN mua nhằm mục đích đầu tư cho XDCB 1.2 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán NVL Nguyên vật liệu phận quan trọng tư liệu sản xuất, đối tượng chịu tác động người nhân tố trực tiếp cấu thành nên thực thể sản phẩm, định tới chất lượng sản phẩm Có thể nói quản lý chặt chẽ tình hình thu mua, bảo quản, dự trữ sử dụng NVL nội dung quan trọng công tác quản lý hoạt động SXKD DN Để góp phần nâng cao hiệu quản lý chặt chẽ NVL kế tốn NVL cần thực tốt nhiệm vụ sau đây: - Thực việc phân loại đánh giá NVL theo nguyên tắc định để đáp ứng yêu cầu quản lý NVL - Tổ chức chứng từ, sổ kế toán phù hợp với phương pháp hàng tồn kho DN Cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp CPSX tính GTSP - Thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu theo chế độ áp dụng quán phương pháp hạch toán NVL - Tổ chức kiểm kê, đánh giá lại HTK theo chế độ, xử lý kết kiểm theo định cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo xác, trung thực thơng tin kế tốn - Xây dựng báo cáo quản trị tình hình nhập, xuất, tồn NVL nhằm đưa đầy đủ thông tin cần thiết cho trình quản lý, điều hành SXKD DN 1.3 Tổ chức công tác kế tốn NVL 1.3.1 Tổ chức tính giá NVL Tính giá NVL xác định giá trị ghi sổ NVL tính theo giá gốc, nghĩa NVL nhập kho hay xuất kho phản ánh sổ sách theo giá thực tế Việc tính giá quy định cụ thể cho loại:  Giá nhập kho Giá thực tế ghi sổ NVL nhập kho trường hợp cụ thể tính sau: - Với NVL mua ngồi: Các khoản Chi phí thu Giá thực tế Thuế nhập chiết Giá mua ghi mua, chi NVL nhập = + + khấu, hóa đơn phí vận kho (nếu có) giảm trừ chuyển… (nếu có) - Với NVL DN tự gia công chế biến nhập kho: Giá thực tế bao gồm giá xuất NVL chưa chế biến chi phí gia cơng chế biến - Với NVL th ngồi gia cơng, chế biến: Giá thực tế ghi sổ nhập kho bao gồm giá thực tế NVL xuất thuê chế biến chi phí liên quan đến việc th ngồi gia cơng, chế biến chi phí vận chuyển, bốc dỡ… - Với NVL nhận vốn góp liên doanh: Giá thực tế ghi sổ giá thỏa thuận bên xác định cộng với chi phí khác có - Với NVL tặng, thưởng: Giá thực tế ghi sổ giá trị thị trường tương đương cộng với chi phí liên quan đến việc tiếp nhận có  Giá xuất kho Đối với NVL xuất kho kì, tùy theo đặc điểm hoạt động SXKD tổ chức quản lý DN để lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp Khi lựa chọn phương pháp nào, DN phải đảm bảo tính quán suốt kỳ hạch tốn Việc tính giá HTK áp dụng phương pháp sau: - Phương pháp giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này, NVL xác định giá trị theo đơn hay lô giữ nguyên từ lúc nhập kho lúc xuất dùng Khi xuất NVL tính theo giá thực tế nhập kho đích danh NVL Phương pháp thường sử dụng với loại NVL có giá trị cao có tính tách biệt 10 Khi áp dụng phương pháp này, công tác tính giá NVL thực kịp thời Từ đó, kế tốn theo dõi thời hạn bảo quản lô NVL Tuy nhiên, phương pháp thích hợp với NVL có điều kiện bảo quản riêng lơ NVL nhập kho Như vậy, đòi hỏi DN phải có hệ thống kho tàng bến bãi lớn an toàn - Phương pháp giá đơn vị bình quân: Theo phương pháp này, giá thực tế NVL xuất kho tính theo số lượng NVL xuất kho đơn giá bình quân NVL tồn kho đầu kỳ nhập kỳ Giá thực tế NVL xuất dùng Số lượng NVL xuất dùng = Giá đơn vị bình qn NVL x Trong đó, giá đơn vị BQ tính ba cách sau: + Phương pháp giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ: Giá thực tế NVL Giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ = + tồn đầu kỳ Số lượng thực tế NVL tồn đầu kỳ Giá thực tế NVL nhập kỳ Số lượng thực tế NVL + nhập kỳ Phương pháp đơn giản, dễ làm, không phụ thuộc vào số lần nhập, xuất danh điểm NVL độ xác khơng cao Mặt khác, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến cơng tác tốn nói chung + Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước: Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước = ( cuối kỳ trước) Số lượng thực tế NVL tồn đầu kỳ ( cuối kỳ trước) Phương pháp đơn giản phản ánh kịp thời tình hính biến động NVL kỳ Tuy nhiên, khơng đảm bảo tính xác khơng tính đến biến động giá NVL kỳ + Phương pháp giá bình quân sau lần nhập: 60 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn chuyên sản bê tông theo đơn đặt hàng Ngồi ra, cơng ty sản xuất số lượng sản phẩm nhỏ lẻ để phục vụ khách hàng khơng thường xun bán ngồi thơng qua cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm * Đối với loại hình sản xuất gia cơng theo đơn đặt hàng tồn NVL khách hàng đem đến Vì Cơng ty phản ánh vào chi phí NVL kỳ phần chi phí vận chuyển, bốc dỡ phải trả th ngồi số vật liệu * Đối với loại hình sản xuất: Tồn cơng ty tự tổ chức thu mua NVL nên trị giá NVL mua vào tính giá mua cộng chi phí thu mua chưa có thuế GTGT Hàng tháng, dựa kế hoạch sản xuất phòng kế hoạch phát lệnh sản xuất cho phân xưởng Ở kho, vào yêu cầu lệnh xuất, thủ kho lập báo cáo chi tiết loại, thứ NVL cần dùng, sở ban chuẩn bị sản xuất ghi phiếu xuất kho rõ số lượng, chủng loại vật tư cần dùng để sản xuất cho loại sản phẩm cụ thể Tại phân xưởng , vật tư theo dõi phiếu theo dõi định mức vật tư, xác định lượng vật tư thừa thiếu toán với thống phân xưởng Tại kho, thủ 61 kho mở sổ theo dõi tình hình nhập xuất vật tư mặt số lượng, tính tồn kho để đối chiếu với kế tốn vật liệu 62 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC Thôn Đông Thành, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 14 tháng năm 2006 Bộ Tài BẢNG TỔNG HỢP XUẤT NHẬP TỒN THEO HÀNG HÓA Từ ngày 01 tháng 01 - đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 STT Mã VT Kho hàng Tên VT ĐVT Đơn giá Tồn đầu kỳ Lượng Phát sinh kỳ Phát sinh nhập Tiền Lượng Tồn cuối kỳ Phát sinh xuất Tiền Lượng Lượng Tiền Tiền 1521 - Giá mua nguyên vật liệu Nhóm: 0001 - Phụ gia chống thấm Latex 00001 Phụ gia chống thấm Latex Lít 0 580 29,000,000 0 580 29,000,000 00002 Synthomer 29Y57 Kg 1,118 46,731,827 400 16,800,000 1,425 59,636,603 93 3,895,223 00003 Chất phốt phát hoá Kg 40 1,240,000 0 0 40 1,240,000 00004 dung dịch NaOH Kg 2,660 3,458,000 0 0 2,660 3,458,000 00005 Phụ gia chống thấm Latex kg Kg 4,686 199,163,500 0 4,310 183,153,750 377 16,009,750 00006 Phụ gia siêu dẻo tăng cường độ cho vữa tự chảy Kg 1,763 414,258,000 6,400 160,000,000 2,584 337,229,824 5,579 237,028,176 00007 Phụ gia nở EX-10 Kg 2,500 52,500,000 0 2,476 52,001,460 24 498,540 000087 Phụ gia cBT chống thấm Sika Latex TH-5L Lít 10,629,600 0 13 460,616 287 10,168,984 727,980,927 7,380 205,800,000 10,807 632,482,253 9,639 301,298,673 Tổng nhóm: 300 13,067 Biểu 2.3 Bảng nhập xuất tồn 63 64 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC Thôn Đông Thành, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 14 tháng năm 2006 Bộ Tài NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01 tháng 01 - đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngày GS Chứng từ Số CT Ngày CT 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 PT10001 PT10001 PT10002 PT10002 PT10003 PT10008 PT10008 PT10009 PT10009 PT10010 PT10010 PT10029 PT10029 PN10009 PN10027 PN10010 PN10028 PN10011 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 Diễn giải Bán hàng theo HĐ số 494 Bán hàng theo HĐ số 494 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 495 Bán hàng theo HĐ số 495 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 496 Bán hàng theo HĐ số 496 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 497 Bán hàng theo HĐ số 497 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 498 Bán hàng theo HĐ số 005 Bán hàng theo HĐ số 005 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 006 Bán hàng theo HĐ số 006 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 007 Bán hàng theo HĐ số 007 - Thuế VAT Bán hàng theo HĐ số 008 Bán hàng theo HĐ số 008 - Thuế VAT Đã ghi sổ STT / Dòng Tài khoản x 1826 1311 x 1827 1311 x 1828 1311 x 1829 1311 x 1830 1111 x 1831 1111 x 1832 1111 x 1833 1111 x 1834 1111 x 1882 1111 x 1883 1111 x 1884 1111 x 1885 1111 x 1886 1111 x 1887 1111 x 1888 1311 x 1889 1311 Nợ 06/10/2014 Mua sika x 1890 1561 06/10/2014 Mua sika - Thuế VAT x 1891 1331 06/10/2014 Mua sika x 1892 1561 06/10/2014 Mua sika - Thuế VAT x 1893 1331 06/10/2014 Mua sika x 1894 1561 Số phát sinh Có PS Nợ PS Có 511 333 11 511 333 11 511 333 11 511 333 11 511 511 333 11 511 333 11 511 333 11 511 333 11 111 111 111 111 111 571.354 500 57.135.4 50 24.000.0 00 2.400.00 4.125.00 571.354.50 24.000.000 412.500 412.500 2.000.00 2.000.000 200.000 200.000 3.700.00 692.760 000 69.276.0 00 4.800.00 480.000 17.190.0 00 1.719.00 40.000.0 00 4.000.00 57.135.450 2.400.000 4.125.000 3.700.000 692.760.00 69.276.000 4.800.000 480.000 17.190.000 1.719.000 40.000.000 4.000.000 225.000 225.000 22.500 22.500 5.120.00 5.120.000 512.000 512.000 11.412.5 00 11.412.500 65 06/10/2014 PN10029 06/10/2014 Mua sika - Thuế VAT x 1895 1331 06/10/2014 PC10-012 06/10/2014 Phí vận chuyển HN HY x 1896 6421 06/10/2014 PN10030 06/10/2014 Mua sika - Thuế VAT x 1897 1331 31/10/2014 PC10-064 31/10/2014 Trợ cấp tiền ăn ca x 2362 6422 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2363 5111 911 3.740.90 7.300 3.740.907 300 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2364 515 911 5.743 5.743 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2365 911 632 3.043.04 2.151 3.043.042 151 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2366 911 642 7.400.00 7.400.000 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2367 911 642 89.896.6 47 89.896.647 31/10/2014 Z_KCT10 31/10/2014 2368 911 421 600.574 245 600.574.24 Kết chuyển doanh thu bán hàng hoá - Tháng 10 Kết chuyển doanh thu HĐTC - Tháng 10 Kết chuyển giá vốn hàng bán XĐKQ Tháng 10 Kết chuyển chi phí bán hàng - Tháng 10 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 10 Kết chuyển lãi HĐKD - Tháng 10 111 111 331 111 1.221.25 1.221.250 800.000 800.000 8.116.44 10.400.0 00 8.116.445 10.400.000 66 Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC Thôn Đông Thành, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 14 tháng năm 2006 Bộ Tài SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN: 1521 - Giá mua nguyên vật liệu Từ ngày 01 tháng 01 - đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chứng từ ghi sổ Ngày GS Số CT Ngày CT 1/1/2014 PN01001 1/1/2014 1/2/2014 PX01001 2/1/2014 1/3/2014 PX10083 1/10/2014 1/6/2014 PX10001 6/10/2014 1/10/2014 PX10002 6/10/2014 1/10/2014 PX10003 1/10/2014 Diễn giải Dư đầu kỳ Nhập kho hàng Xuất kho cho HĐ số 53/2013 Thi công theo HĐ số 39 hoá đơn số 494 Giá vốn HĐ 003 Nhật ký chung Trang STT / / Sổ Dòng TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 3,165,532,117 1 3311 212,500,000 1541 475,185,81 44 632 7,734,192 45 632 2,484,192 Giá vốn HĐ 008 46 23 632 3,924,341 7/10/2014 Giá vốn HĐ 009 46 25 632 11,161,771 PX10004 10/10/201 Giá vốn HĐ 017 47 28 632 10,411,789 1/14/2014 PX10005 14/10/201 Giá vốn HĐ 026 48 31 632 13,434,947 1/17/2014 PN10001 17/10/201 Nhập kho oxit 49 35 3311 1/18/2014 PX10006 18/10/201 Giá vốn HĐ 033 49 40 632 11,828,134 1/20/2014 PX10007 20/10/201 Giá vốn HĐ 040 50 51 632 490,543 1/22/2014 PX10008 22/10/201 Giá vốn HĐ 042 51 52 632 762,342 1/123/2014 PX10009 22/10/201 Giá vốn HĐ 043 51 59 632 65,986,759 1/24/2014 PX10010 23/10/201 Giá vốn HĐ 045 51 62 632 490,543 1/28/2014 PX10-011 23/10/201 Giá vốn HĐ 046 51 85 632 8,835,735 28/1/2014 PN10002 25/10/201 Mua sạn sa mốt B 52 118 1111 3,600,000 13,600,000 67 25/10/2014 PN10003 25/10/201 Mua xi măng 52 2152 1111 11,500,000 26/10/2014 PN10004 26/10/201 Mua xi măng 52 2155 1111 11,500,000 27/10/2014 PX10012 27/10/201 Giá vốn HĐ 051 52 2180 632 27/10/2014 PN10005 27/10/201 Nhập kho cát vàng 52 2182 3311 28/10/2014 PX10013 28/10/201 Giá vốn HĐ 063 53 2209 632 18,121,372 30/10/2014 PX10014 30/10/201 Giá vốn HĐ 079 54 2312 632 6,000,000 30/10/2014 PX10015 30/10/201 Giá vốn HĐ 067 55 2324 632 6,565,409 30/10/2014 PX10016 30/10/201 Giá vốn HĐ 079 56 2325 632 3,924,341 30/10/2014 PX10017 30/10/201 Giá vốn HĐ 083 56 2326 632 2,253,750 30/10/2014 PX10018 30/10/201 Giá vốn HĐ 088 56 2327 632 490,543 30/10/2014 PX10019 30/10/201 Giá vốn HĐ 089 56 2328 632 2,943,255 30/10/2014 PX10020 30/10/201 Giá vốn HĐ 091 56 2329 632 1,711,177 30/10/2014 PX10087 30/10/201 Xuất kho theo HĐ 94 56 2342 632 847,858 12/15/2014 PX12-116 12/15/201 Xuất kho theo HĐ 204 70 2959 632 808,716 12/16/2014 PN12002 12/16/201 Mua cát thạch anh 71 2988 3311 12/16/2014 PX12006 12/16/201 Giá vốn HĐ 208 72 2989 632 400,798 12/16/2014 PX12007 12/16/201 Giá vốn HĐ 209 72 2991 632 19,778,764 12/17/2014 PX12008 12/17/201 Giá vốn HĐ 213 72 3013 632 4,758,894 12/22/2014 PN12003 12/22/201 Mua axít 73 3086 1111 12/23/2014 PX12009 12/23/201 Giá vốn HĐ 236 74 3128 632 584,155 12/26/2014 PX12010 12/26/201 Giá vốn HĐ 255 75 3269 632 5,841,553 12/26/2014 PX12-011 12/26/201 Giá vốn HĐ 262 76 3270 632 5,841,553 12/26/2014 PX12012 12/26/201 Giá vốn HĐ 264 77 3271 632 3,504,932 24,760,168 25,000,000 135,600,000 14,651,875 68 12/26/2014 PX12013 12/26/201 Giá vốn HĐ 275 78 3272 632 16,624,658 12/29/2014 PX12014 12/29/201 Giá vốn HĐ 301 79 3327 632 111,961,012 12/29/2014 PN12004 12/29/201 Nhập kho can nhựa 80 3328 3311 12/30/2014 PX12015 12/30/201 Giá vốn HĐ 307 81 3393 632 14,061,559 12/30/2014 PX12016 12/30/201 Giá vốn HĐ 315 81 3394 632 2,473,381 12/30/2014 PX12017 12/30/201 Giá vốn HĐ 321 81 3395 632 33,747,742 12/30/2014 PX12018 12/30/201 Giá vốn HĐ 322 81 3396 632 1,168,311 12/30/2014 PX12019 12/30/201 Giá vốn HĐ 325 81 3397 632 4,673,242 12/31/2014 PN12076 12/31/201 82 3428 1111 Tổng phát sinh Dư cuối kỳ 15,000,000 163,327 3,656,855,540 3,239,486,625 3,656,855,54 3239486625 Ngày tháng nă NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nguyễn Kim Tích Biểu số 2.4: Sổ chi tiết NVL 69 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ - VÂN ĐỒN 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn NVL, CCDC cơng ty 3.1.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn ngun vật liệu Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn nói riêng - Cơng tác kế tốn NVL Cơng ty cơng tác quan trọng chi phí NVL thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Do Cơng ty trọng đến cơng tác kế tốn NVL, điều thể số ưu điểm sau: - Đối với việc lập định mức chi phí NVL Công ty quan tâm Hệ thống định mức sử dụng vật tư xây dựng điều chỉnh theo biến động vật liệu xuất dùng thực tế nên đảm bảo tính phù hợp, tính xác thực tính khoa học - Đối với cơng tác thu mua: Cơng ty có đội ngũ cán thu mua tương đốilinh hoạt, am hiểu chất lượng thị trường nên việc thu mua NVL tương đối ổn định Bên cạnh Cơng ty thường xuyên ký hợp đồng với nhà cung cấp có mặt hàng tốt, chất lượng cao, giá phù hợp, đảm bảo đúng, đủ số lượng quy cách phẩm chất NVL, giao hàng hẹn kịp thời để Cơng ty sử dụng cho nhu cầu sản xuất tiến hành liên tục - Đối với công tác sử dụng: Công ty xây dựng hệ thống định mức tiêu hao NVL cho sản phẩm tương đối xác - Về phương pháp hạch toán trường hợp tăng, giảm NVL kế tốn Cơng ty tiến hành phù hợp với chế độ kế toán ban hành Bộ tài Định khoản lên sổ sách theo trình tự, đầy đủ đảm bảo cung cấp thơng tin số liệu kịp thời, xác cho ban lãnh đạo việc quản lý NVL Công ty - Công ty có hệ thống máy vi tính nối mạng đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý cho cơng tác kế tốn Cơng ty, với chương trình máy tính viết riêng cho việc hạch toán tạo điều kiện hạch toán dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng 70 3.1.2 Nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn ngun vật liệu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn nói riêng - Bên cạnh tồn hạn chế định, cần sớm khắc phục hạn chế để Cơng ty ngày phát triển nữa, hạn chế cần khắc phục: - Việc thu mua, bảo quản NVL tiến hành tốt nhiên công tác kiểm NVL kỳ Công ty làm chưa nghiêm Việc kiểm chưa tổ chức theo quy mô lớn chưa xác định nhân tố quan trọng bảo quản NVL Nếu việc kiểm tra không tiến hành thường xuyên nghiêm túc dẫn đến hao hụt NVL ảnh hưởng đến Công ty - Công ty chưa xây dựng tổ danh điểm NVL Việc đánh mã vật tư cho danh điểm NVL theo nhóm vật tư chưa dựa tính chất, đặc điểm vật tư Do vậy, cơng tác kế tốn gặp nhiều khó khăn quản lý - Tài khoản sử dụng cho hạch toán NVL chi tiết đến cấp hai, việc gây khó khăn công tác cung cấp thông tin cần thiết, biết NVL hay phụ khơng biết cụ thể loại vật tư 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt đơng kế tốn NVL cơng ty Sau q trình thực tập Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn, em tìm hiểu, phân tích đánh giá ưu điểm tồn nhược điểm kế tốn NVL cơng ty Để khắc phục hạn chế tồn tại Cơng ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghịVân Đồn em mạnh dạn đưa số giải pháp sau: -Tuyển thêm nhân viên cộng tác viên để làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ -Cần phải tìm phương pháp hợp lý hơn, rút ngắn bớt cơng đoạn mà hiệu ngun vật lệu có nhiều chủng loại, hoạt động nhập xuất nguyên vật liệu lại diễn thường xuyên Công ty tham khảo qua phương pháp sổ số dư phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp thẻ song song hạn chế việc ghi trung lặp thủ kho kế toán, cho phép kiểm tra thường xuyên việc ghi chép kho, đảm bảo số liệu kế tốn xác, kịp thời Việc phân bổ chí phí vận chuyển NVL theo tiền lương sản phẩm đơn đặt hàng vì: Với đơn đặt hàng cơng ty nhận gia cơng chi phí gia cơng bao gồm chi phí 71 NVL phụ, chi phí tiền lương, chi phí sản xuất chung khác (như khấu hao, chi phí mua ngồi ) Còn cơng ty khơng hạch tốn chi phí NVL vào giá thành sản phẩm gia cơng, chi phí NVL bên giao gia cơng hạch tốn, cơng ty có trách nhiệm quản lý sản xuất theo định mực quy định hợp đồng gia cơng Chi phí NVL phụ thường chiếm tỷ lệ nhỏ chi phí gia cơng sản phẩm cơng ty Chính theo tiền lương để phân bổ hợp lý Tiền lương sản xuất đơn đặt hàng mã sản phẩm công ty quản lý, tính tốn để hạch tốn vào chi phí gia cơng, nên số liệu tin cậy xác Hơn thế, Cơng ty có sách theo dõi, tập hợp chi phí nhân cơng cho đơn đặt hàng mã sản phẩm đơn đặt hàng nên dễ dàng có thơng tin tiền lương mã sản phẩm đơn đặt hàng -Về kế tốn chi tiết NVL, cơng ty mở sổ chi tiết xuất vật liệu, sổ chi tiết nhập vật liệu để theo dõi tất vật tư nhập xuất tháng Nhìn hai sổ khơng thể rõ đơn giá bình quân sau lần nhập, xuất loại NVL Do công ty cần lập thêm sổ chi tiết loại NVL để theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn Với việc mở sổ sở để lập báo cáo nhập-xuất-tồn Việc trích lập dự phòng cần thiết cơng tyvì NVL công ty thay đổi thường xuyên theo đơn đặt hàng, việc sản xuất công ty chủ yếu gia cơng hàng xuất tình hình sản xuất tình hình NVL dễ bị tác động yếu tố kinh tế, trị ngòai nước Chính chu kỳ sản xuất, NVL cơng ty có nhiều khả thay đổi giá theo biến động giá thị trường Do việc lập dự phòng với cơng ty cổ phần May 40 Hà Nội cần thiết Việc trích lập dự phòng đem lại cho cơng ty lợi ích sau: + Về mặt kinh tế: lập dự phòng giảm giá NVL tồn kho giá thực tế NVL doanh nghiệp phản ánh xác + Về mặt tài chính: Giảm bớt thiệt hại xảy tương lai có giảm giá NVL tồn kho Trích lập dự phòng thực thời điểm khóa sổ kế tốn để lập báo cáo tài năm, sau tiến hành kiểm NVL Để lập dự phòng NVL phải có đặc điểm sau: - NVL tồn kho thời điểm lập báo cáo tài có giá trị thực thấp giá trị ghi sổ - NVL thuộc sở hữu doanh nghiệp 72 - Có chứng tin cậy chứng minh giá gốc NVL tồn kho Số dự phòng giảm giá NVL tồn kho xác định sau: Số dự phòng giảm Số lượng Giá gốc GTT thực giá lập cho loại NVL tồn x loại NVL tồn loại = loại NVL tồn kho kho thứ i kho thứ i NVL tồn kho thứ i thứ i 3.3 Các ngun tắc để hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Việc hòan thiện cơng tác kế toán NVL phải tiến hành dựa nguyên tắc sau: - Hạch toán kế toán phải dựa quy định ban hành Bộ Tài Chính hệ thống phương pháp thực hiện, hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng tuân theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Cụ thể sau; + Kế toán NVL thực theo nguyên tắc giá gốc Giá gốc bao gồm chi phí thu mua, chi phí gia cơng, chi phí trực tiếp khác trừ khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng mua Trường hợp giá trị thực thấp giá gốc tính theo giá trị thực + Kế toán NVL phải đồng thời kế toán chi tiết mặt số lượng vật Kế toán phải theo dõi chi tiết chủng loại, quy cách vật tư theo địa điểm quản lý sử dụng Kế toán phải đảm bảo trùng khớp, giá trị vật, thực tế số kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp, số lượng thẻ kho với số lượng sổ kế toán + Đến cuối niên độ kế tốn giá trị thực nhỏ giá gốc doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (NVL) phải thực sở mặt hàng - Kế toán NVL phải dựa đặc điểm tổ chức quản lý, đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình cơng nghệ thực tế Cơng ty Việc hồn thiện kế tốn NVL phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn ban giảm đốc - Kế toán NVL phải đảm bảo yêu cầu hội nhập với thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế 73 KẾT LUẬN Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cơng tác kế tốn NVL Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn khâu quan trọng tồn phát triển Cơng ty Kế tốn NVL giúp cho Công ty theo dõi chặt chẽ NVL số lượng, chất lương, chủng loại, giá trị nhập- xuất- tồn Thơng qua Cơng ty sử dụng hợp lý, tiết kiệm NVL, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận Qua thời gian thực tập Cơng ty em nhận thấy cơng tác kế tốn NVL đáp ứng yêu cầu việc nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Công ty Báo cáo thực tập tốt nghiệp viết dựa kiến thức học kết hợp với tình hình thực tế Cơng ty Thời gian thực tập vừa qua giúp em hiểu cách sâu sắc, cụ thể kiến thức học giúp em bước đầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn việc tìm hiểu cơng tác kế tốn NVL Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn Từ kiến thức mang tính lý luận học tập trường qua tìm hiểu cơng tác kế tốn Công ty, em mạnh dạn nêu biện pháp với hy vọng Cơng ty tham khảo nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Từ em mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày phát triển đạt hiệu cao Trên toàn báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn” Do kiến thức hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khơng tránh khỏi vòn nhiều thiếu sót em mong bảo, giúp đỡ Cô giáo Thầy, Cô trường anh chị Cơng ty để em hồn thành báo cáo tốt nghiệp tốt Em xin chân thành cảm ơn! 74 ... sản xuất xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty, tơi định chọn nghiên cứu đề tài: Tổ chức cơng tác kế tốn nguyên vật liệu Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hữu nghị- Vân Đồn”... vận tải…  Vật liệu thiết bị xây dựng bản: Bao gồm vật liệu thiết bị mà DN mua nhằm mục đích đầu tư cho XDCB 1.2 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán NVL Nguyên vật liệu phận quan trọng tư liệu sản... kho Để thực đối chiếu kế toán tổng hợp chi tiết, kế toán phải vào thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn mặt giá trị loại NVL Số liệu bảng đối chiếu với số liệu kế toán tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 3 Tổ chức công tác kế toán NVL, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ - VÂN ĐỒN, 1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của đơn vị nghiên cứu, 2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty., CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU NGHỊ - VÂN ĐỒN, 1 Đánh giá chung về công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay