Thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà 5 tầng

48 62 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:48

Thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà 5 tầng Báo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyện Báo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyện Báo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyện Báo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyện Báo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyện Báo cáo Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty P HẦ N I T HU YẾ T M INH B Á O C ÁO KIN H T Ế K Ỹ T HU Ậ T Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty G IỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN I TÊN DỰ ÁN Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty NACONEX II CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Naconex  Địa chỉ: 38 Phan Đình Phùng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  Điện thoại: 038.3848579  Fax: 038.3848579 III ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG  Số 38 Phan Đình Phùng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An IV CƠ QUAN TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT X Â Y D Ự N G C Ơ N G T R Ì NH : Tên quan : Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng Trụ sở chính: 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38696570 Fax: (84-4) 38699720 Chủ nhiệm thiết kế : Ths.KTS Phạm Mạnh Hùng V NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ: Nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn chủ đầu tư .VI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Đầu tư xây dựng cơng trình Nhà làm việc tầng .VII TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN: Dự án xây dựng nhà làm việc tầng - có quy mơ sau : - Diện tích khu đất xây dựng: 308 m2 - Diện tích xây dựng : 308 m2 - Tổng diện tích sàn (Khơng bao gồm tầng hầm): 1913 m2 - Diện tích tầng hầm : 301 m2 - Chiều cao cơng trình : tầng, tum Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Công ty CHƯƠNG I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG I CĂN C Ứ P H Á P LÝ Đ Ể L Ậ P B Á O C Á O K I N H T Ế K Ỹ THUẬT C Ơ S Ở P H Á P LÝ: - Căn quy hoạch Tổng mặt khu đất công ty cổ phần Naconex 38 Phan Đình Phùng phê duyệt - Hợp đồng số 223-14/HĐ-CCU Công ty cổ phần Naconex Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng việc Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công dự án “Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty cổ phần Naconex ” hạng mục nhà làm việc tầng H Ệ T H Ố N G V Ă N BẢ N P H Á P Q U Y V Ề Q UẢ N LÝ Đ Ầ U T Ư X ÂY D Ự N G : - Căn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIII thơng qua ngày 18/06/2014; - Khối lượng tính theo Hồ sơ Thiết kế vẽ thi công Công ty TNHH tư vấn ĐHXD thiết kế tháng 02/ 2015; - Căn vào đơn giá XDCT phần xây dựng số 785/QĐ.UBND-CN ngày 18/3/2011 UBND Tỉnh Nghệ An; - Căn vào đơn giá XDCT phần lắp đặt số 787/QĐ.UBND-CN ngày 18/3/2011 UBND Tỉnh Nghệ An; - Căn vào định mức dự tốn XDCB ban hành kèm theo cơng văn số 1776, 1777/BXD-VP Bộ trởng Bộ Xây dựng; - Căn vào định mức dự toán XDCB phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) ban hành kèm theo định số1091/QĐ-BXD Bộ trưởng BXD; - Căn vào định mức dự toán XDCB phần lắp đặt (sửa đổi bổ sung) ban hành kèm theo định số1173/QĐ-BXD Bộ trưởng BXD; - Căn nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 việc quy đinh mức lương tối thiểu vùng người lao động … - Căn văn số 273/SXD-KTKH Sở xây dựng tỉnh Nghệ An việc v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT theo chế độ tiền lương từ 01/01/2013; - Căn vào công bố giá số 2623/ LS-XD-TC Liên Sở xây dựng - Tài Tỉnh Nghệ An ngày 29 tháng 12 năm 2014; - Căn vào thông tư số 06/2012 Bộ tài sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT; - Căn vào định mức chi phí tư vấn quản lý dự án t vấn đầu tư xây dựng cơng trình số 957/BXD-VP ngày 29 tháng năm 2009; - Căn vào giả thị trường thời điểm lập dự tốn; - Căn vào chế độ, sách hành Nhà nước; Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Công ty SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Hiện trạng nhà làm việc Công ty cổ phần Naconex Nghệ An sử dụng 01 nhà 02 tầng kết cấu khung bê tông cốt thép xây tường bao che xuống cấp không đáp ứng nhu cầu làm việc cán công ty Để đáp ứng nhu cầu làm việc phát triển công việc cho cán bộ, Công ty cổ phần Naconex Nghệ An đầu tư xây dựng 01 nhà làm việc 05 tầng điều cần thiết MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Đầu tư xây dựng Nhà học tầng Trường Đại học Cơng đồn đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích làm việc cho cán Cơng trình thiết kế, xây dựng khang trang, đại, đáp ứng việc nâng cao tính hiệu công việc Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ I CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Xây dựng nhà làm việc5 tầng TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Quy chuẩn QCXDVN 01:2002 - Quy chuẩn xây dựng cơng trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng - Quy chuẩn QCVN 05 :2008/BXD : Nhà cơng trình cơng cộng – An toàn sinh mạng sức khoẻ - Quy chuẩn QCVN 02-2009/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng xây dựng - Quy chuẩn QCVN 03-2012/BXD : Quy chuẩn Quốc gia phân cấp phân loại cơng trình - Quy chuẩn QCVN 08-2009/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơng trình ngầm thị - TCVN 4601:2012 Cơng sở quan hành nhà nước - u cầu thiết kế - TCVN 4319-2012: Nhà công trình cơng cộng, ngun tắc để thiết kế - Căn tiêu chuẩn TCVN 9362:2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng - Ngun tắc tính tốn ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 2737: 1995 - Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 9386-1 : 2012 - Thiết kế cơng trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất quy định với kết cấu nhà ; - - Căn tiêu chuẩn TCVN 9386-2 : 2012 - Thiết kế cơng trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn vấn đề địa kỹ thuật ; - - Căn tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 5573: 2011 - Kết cấu gạch đá gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 5574 : 2012 - Kết cấu bê tông bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 5575 : 2012 - Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 7411: 2002 - Chiếu sáng cho hệ thống làm việc nhà – Tiêu chuẩn thiết kế ; Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Công ty - Căn tiêu chuẩn TCVN 9207: 2012- Đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình công cộng ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 9206: 2012 - Đặt thiết bị nhà công trình cơng cộng - Căn tiêu chuẩn TCVN 333 : 2005 – Chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình cơng cộng kỹ thuật hạ tầng thị - Tiêu chuẩn thiết kế - Căn tiêu chuẩn TCVN 7447 : 2005 – Hệ thống lắp điện hạ áp - Căn tiêu chuẩn TCVN 9385 :2012 – Chống sét cho cơng trình xây dựng, hướng dẫn thiết kế, kiếm tra bảo trì hệ thống ; - Căn tiêu chuẩn TCXDVN 46 : 2007 Chống sét cho cơng trình xây dựng ; - Căn tiêu chuẩn TCVN-4756 : 1989 Quy phạm nối đất nối không thiết bị điện ; - Căn tiêu chuẩn ngành 11 TCN – 18 : 2006 Quy phạm trang bị điện - Phần “Quy định chung” - Căn tiêu chuẩn ngành 11 TCN – 19 : 2006 Quy phạm trang bị điện - Phần “Hệ thống đường dây dẫn điện” - Căn tiêu chuẩn ngành 11 TCN – 20 : 2006 Quy phạm trang bị điện - Phần “Trang bị phân phối Trạm biến áp” - Căn tiêu chuẩn ngành 11 TCN – 21 : 2006 Quy phạm trang bị điện - Phần “Bảo vệ tự động” - Căn tiêu chuẩn TCVN 5687 : 2010 - Thông gió - điều hòa khơng khí - Tiêu chuẩn thiết kế ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 7830:2012 - Máy điều hòa khơng khí khơng ống gió Hiệu suất lượng; - Căn tiêu chuẩn TCVN 7831:2012 - Máy điều hòa khơng khí khơng ống gió Phương pháp xác định hiệu suất lượng; - Căn tiêu chuẩn TCVN 4037:2012- Cấp nước Thuật ngữ định nghĩa - Căn tiêu chuẩn TCVN 4038:2012- Thoát nước Thuật ngữ định nghĩa; - Căn tiêu chuẩn TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 - Thốt nước Mạng lưới cơng trình bên ngồi – Tiêu chuẩn thiết kế; - Căn tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 - Cấp nước – Mạng lưới đường ống cơng trình – Tiêu chuẩn thiết kế ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 3391:2012 - Tiêu chuẩn phòng cháy thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa ; - Căn tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà cơng trình – u cầu thiết kế; Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty - Căn tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt sử dụng - Căn vào nhu cầu Chủ đầu tư Q U Y M Ô VÀ G I Ả I P H Á P T H I Ế T K Ê 3.1 Quy mơ cơng trình: - Diện tích khu đất xây dựng: 308 m2 - Diện tích xây dựng : 308 m2 - Tổng diện tích sàn (Khơng bao gồm tầng hầm): 1913 m2 - Diện tích tầng hầm : 301 m2 - Chiều cao cơng trình : tầng, tum - Cấp cơng trình: Cấp III - Cấp PCCC: Cấp III 3.2 Các giải pháp thiết kế: a) Giải pháp thiết kế kiến trúc : - Tầng 1: 308 m2 bố trí gồm: 01 thang kết nối từ phía mặt bên cơng trình, 01 thang sắt hiểm phía sau nhà, sảnh đón (diện tích 13 m2), cửa hàng kinh doanh sắt thép (diện tích 59 m2, 69 m2 104 m2), khu vệ sinh cho cửa hàng - Tầng : 346 m2 bố trí gồm : 01 thang kết nối từ phía mặt bên cơng trình, 01 thang sắt hiểm phía sau nhà, sảnh tầng hành lang giao thơng, phòng làm việc giám đốc (diện tích 45 m2), phó giám đốc (diện tích 45 m2), phòng họp giao ban (diện tích 63 m2), phòng kế tốn (diện tích 18,5 m2), phòng tài (diện tích 18,5 m2), khu vệ sinh nam nữ ban công rộng 2,5m trồng trời tạo cảnh quan ; - Tầng 3,4 : 317 m2 bố trí gồm : 01 thang kết nối từ phía mặt bên cơng trình, 01 thang sắt hiểm phía sau nhà, sảnh tầng hành lang giao thơng, phòng làm việc nhà máy chế biến gỗ (diện tích 45 m2), phòng làm việc nhà máy thép ống (diện tích 45 m2), phòng làm việc nhà máy kết cấu thép (diện tích 63 m2), phòng kỹ thuật (diện tích 37 m2), khu vệ sinh nam nữ ; - Tầng : 317 m2 bố trí gồm : 01 thang kết nối từ phía mặt bên cơng trình, 01 thang sắt hiểm phía sau nhà, sảnh tầng hành lang giao thơng, phòng tổ chức hành (diện tích 45 m2), phòng phụ trách tổng hợp (diện tích 63 m2), kho (diện tích 37 m2), khơng gian kỹ thuật (diện tích 45 m2), khu vệ sinh nam nữ ; - Tầng mái : 317 m2 bố trí gồm : 01 thang kết nối từ phía mặt bên cơng trình, 01 thang sắt hiểm phía sau nhà, sảnh tầng hành lang giao thơng , phòng hội trường nhỏ 50 m2 - Chiều ngang: từ trục đến trục - Chiều dọc: từ trục A đến trục C - Chiều cao: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty + Từ vỉa hè lên nhà : 0,9 m + Tầng : 3,9 m + Tầng 2,3 : 3,6 m + Tầng : 3,3 m + Tầng : 2,9 m + Tầng mái : 3,6 m b) Giải pháp thiết kế kết cấu : - Phn múng : Dựa vào phân bố tiêu lý lớp đất, đặc điểm qui mô công trình, thiết kế sử dụng giải pháp móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, tiết diện 300x300mm Tổng số cọc 68 cọc có 66 cọc đại trà với chiều sâu 18m, cọc thí nghiệm với chiều sâu 25,5m; Hệ thống đài móng đợc liên kết với hệ giằng qua đầu cột, chiều cao đài móng h=1,0m; Phía đài móng hệ thống sàn bê tông cốt thép toàn khối, chiều dày sàn h=30cm, cốt -3,10m;  - KÝch thíc gi»ng mãng: bxh = 30x80cm, 30x50cm Phn thõn Kết cấu chịu lực phần thân hệ kết cấu dầm sàn chịu lực BTCT đổ toàn khối chỗ Chiều cao tầng điển hình 3.6m Kết cấu sàn sử dụng sàn bêtông cốt thép đổ chỗ Các kích thớc cấu kiện nhà nh sau: + Kích thớc cột: bxh = 50x50 cm; 60x60 cm; 20x20cm + KÝch thíc dÇm: bxh = 50x50cm, 50x70cm; 30x60cm; 20x50cm; + ChiỊu dµy sµn: 15cm, 12cm; 10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty c) Giải pháp thiết kế điện chiếu sáng - Nguồn điện cung cấp cho cơng trình nguồn điện pha dây 380/220V lấy từ lưới điện quốc gia cấp đến trạm biến áp khu vực đến( nằm phạm vi thiết kế) sử dụng cáp điện CU/XLPE/PVC(4X50MM2) Cơng trình sử dụng máy biến áp công suất 25kVA để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện - Trong trường hợp xảy cố điện lưới u cầu phải có nguồn dự phòng để đảm bảo cấp điện liên tục cho phụ tải ưu tiên (bao gồm chiếu sáng, hành lang, wc, đèn exit, thiết bị máy bơm cứu hỏa) Cơng trình cần phải sử dụng máy phát cơng suất 25kVA để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện xảy trường hợp điện lưới - Tại tầng có tủ điện phân phối điện chính, tủ điện phân phối điện đến phòng theo sơ đồ cung cấp điện hình tia - Dây dẫn cơng trình dùng loại lõi đồng, cách điện PVC, đường cáp từ tủ điện tầng đến phụ tải theo trần giả đặt ngầm trần, sàn, tườn - Dây dẫn từ aptomat đến công tắc dùng dây 2,5mm2, từ công tắc đến đèn dùng dây 1,5mm2 - Dây dẫn đến ổ cắm dùng dây đơn lõi đồng, cách điện PVC, tiết diện 4mm2 - Cáp từ tủ điện phân phối hạ tổng đến đèn chiếu sáng nhà ống nhựa trôn ngầm đất d) Giải pháp thiết kế cấp thoát nước  Hệ thống cấp nước nhà thiết kế sau: - Nguồn nước cấp cho cơng trình lấy từ đường ống cấp nước Thành phố Chi tiết vị trí đấu nối Chủ đầu tư làm việc với Công ty cấp nước thành phố (theo công văn thỏa thuận cấp nước sạch) - Cấu trúc hệ thống cấp nước: Nước tuyến ống phân phối thành phố cấp đến qua đồng hồ đo nước đến bể chứa nước ngầm đặt bên ngồi cơng trình (bao gồm lưu lượng dự trữ cho chữa cháy) Bơm cấp nước bơm nước từ bể chứa nước ngầm lên bể chứa nước mái cơng trình Nước từ bể mái cấp đến điểm dùng nước  Hệ thống thoát nước nhà thiết kế phân thành loại sau: - Ống nước xí, tiểu: Tất ống nước từ xí, tiểu thu gom bể tự hoại trước thoát vào cống thoát nước thành phố ống đứng nước xí tiểu có đường kính D110 – D200 - Ống nước từ chậu rửa, phễu thu sàn thoát hố ga bên ngồi nhà vào hệ thống nước thành phố ống đứng nước rửa có đường kính D60 – D200 - Trên ống đứng nước bẩn, xí tiểu, khoảng tầng đặt cụm tê kiểm tra thông tắc 11 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Như theo bảng tính tốn, vận tốc nước chảy ống cấp nước nằm khoảng đường kính ống kính tế vmin =0.5m/s: vmax =1.5m/s đảm bảo khả tự chảy ống cấp nước Khi đường kính ống đứng thay đổi, ống đứng cấp nước phải có thu tương ứng Bảng tính tốn thủy lực ống đứng cấp nước Tổng STT Tầng L(m) N N Q (l/s) D (mm) V (m/s) (1000i) Hd (m) TRỤC CN Tầng hầm 3.10 2.00 2.00 0.28 25 0.90 69 0.21 Tầng 3.90 1.66 3.66 0.37 25 1.10 92 0.36 Tầng 3.60 6.16 9.82 0.58 32 1.05 65 0.24 Tầng 3.60 6.16 15.98 0.73 32 1.35 105 0.38 Tầng 3.30 6.16 22.14 0.85 40 1.02 47.10 0.16 Tầng 3.30 1.70 23.84 0.88 40 1.05 50 0.17 5.3.2 Hệ thống nước nhà 5.3.2.1 Mơ tả hệ thống thoát nước - Cấu trúc hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước nhà thiết kế phân thành loại sau: - Ống thoát nước xí, tiểu: Tất ống nước từ xí, tiểu thu gom bể tự hoại trước thoát vào cống thoát nước thành phố ống đứng nước xí tiểu có đường kính D110 – D200 - Ống thoát nước từ chậu rửa, phễu thu sàn hố ga bên ngồi nhà vào hệ thống thoát nước thành phố ống đứng nước rửa có đường kính D60 – D200 - Trên ống đứng nước bẩn, xí tiểu, khoảng tầng đặt cụm tê kiểm tra thông tắc - Các ống đứng thoát nước bố trí ống thơng phụ ống đứng thơng có đường kính D60 cao khỏi mái 0.7m - Mỗi bể tự hoại đặt ống thông riêng có đường kính D60 đưa cao vượt qua mái tối thiểu 0.7m - Nước từ thiết bị bếp dẫn vể bể tách mỡ trước thoát hệ thống nước ngồi nhà - Các ống nước tự chảy nhà có độ dốc 2-3% khơng nhỏ 1/D 5.3.2.2 Tính tốn hệ thống thoát nước thải 35 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty a Bể tự hoại Dung tích bể tự hoại tính cơng thức: W = 0,75xQth + 4,25 Trong đó: Qth : Lưu lượng nước thải ngày (m 3) tiêu chuẩn thải nước lấy 100% tiêu chuẩn cấp nước W = 0,75xQth + 4,25 = 0,75x(5.6x1) + 4,25 = 4,2 + 4,25= 8,45 m3 Lấy dung tích bể tự hoại 10 m3 b Tính tốn đường kính ống nước Lưu lượng nước thải đoạn ống tính tốn tính theo cơng thức: qth: lưu lượng nước thải sinh hoạt đoạn ống: qth = qc + qdc (l/s) Trong đó: qc: Lưu lượng tính tốn cấp nước bên nhà (l/s) xác định theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 qdc: Lưu lượng dụng cụ vệ sinh có lưu lượng lớn lấy theo bảng TCVN 4474 : 1987 qmax: lưu lượng nước thải cho phép cho ống đứng Lấy theo bảng TCVN 4474 : 1987 Bảng tính tốn chọn đường kính ống đứng nước rửa Chậ u TS Tầng 2.67 2.67 Tầng 4 2.66 5.33 Tầng 2.66 7.99 Tầng 2.66 10.7 Tầng 2 2.00 12.7 Tầng CRB N SN qc (l/s) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 qdc (*) (l/s) qth DN qmax (l/s) mm (l/s) 1.1 1.42 90 7.50 1.1 1.55 110 7.50 1.1 1.65 110 7.50 1.1 1.73 110 7.50 1.1 1.79 110 7.50 Bảng tính tốn chọn đường kính ống đứng tiểu, xí qc qdc* qth DN qmax (l/s) (l/s) (l/s) (mm) (l/s) 0.50 0.14 0.9 1.04 110 7.50 2.84 3.34 0.36 0.9 1.26 110 7.50 2.84 6.18 0.49 0.9 1.39 110 7.50 2.84 9.02 0.59 0.9 1.49 110 7.50 1.00 10.02 0.62 0.9 1.52 110 7.50 Xí (LT) Tiểu nam N Tầng 0.50 Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng SN 36 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty c Hố ga thu nước mưa đường dốc nước rửa sàn tầng hầm - Lưu lượng bơm thoát nước thải phải đủ để đảm bảo thoát nước dùng nước lớn Lưu lượng nước tính theo cơng thức: qth = qm + qrs (l/s) - Lưu lượng nước mưa thu đường dốc xuống tầng hầm: + qm: Lưu lượng nước mưa thu từ đường dốc xuống tầng hầm Fq5 33* 450,4 2,97 (l/s) = 10,7 m3/h qm = K = 2* 10000 10000 - Lưu lượng nước rửa sàn tầng hầm: + qrs: Lưu lượng nước rửa sàn tầng hầm lấy 100% lưu lượng cấp nước rửa sàn qrs=0,6*1/(3,6)=0,17l/s - Cột áp bơm nước thải tính theo công thức: Hb ≥ hhh + htt + hdp Trong đó: hhh: độ chênh hình học mực nước cao hố ga cống nước ngồi nhà với cao độ mực nước thấp ngăn đặt máy bơm nước thải htt: tổn thất áp lực (cục bộ, chiều dài) đường ống đẩy bơm hb: Tổn thất áp lực qua máy bơm (hb = 2m) hdp: áp lực dự phòng cho máy bơm (hdp = 2m) Bảng tính lưu lượng nước thải vào hố ga thu nước thải tầng hầm Tầng hầm Tầng hầm, 1,2,3 Số lượng TBVS Xí Tiểu Chậu 0 N SN 0 qc qdc(*) qm qrs Qth D v (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (mm) (m/s) 0 2.97 0.17 3.14 50 1.29 37 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Chọn 01 hố ga thu nước sàn tầng hầm kích thước 1600Lx1600Wx1600H đặt tầng hầm để thu nước cho đường dốc lên xuống nước rửa sàn tầng hầm Chọn bơm nước thải cho hố ga thu nước có thơng số kỹ thuật sau: QHG = 2x6 (m3/h) H HG = 12 (m) N HG = 2x2.5kW 5.3.3 Hệ thống nước mưa 5.3.3.1 Mơ tả hệ thống thoát nước - Nguồn thoát: Nước mưa từ mái, ban cơng, nước mặt cơng trình sau thu gom vào hố ga thoát nước mưa thoát vào hệ thống thoát nước mưa bên ngồi - Cấu trúc hệ thống nước mưa: - Nước mưa mái thu gom cầu thu nước, theo ống đứng thoát nước mưa xuống hố ga thu nước mưa nhà - Nước mưa từ ban công hộ thu phễu thu sàn, theo ống đứng vào hố ga thu nước mưa ngồi nhà 5.3.3.2 Tính tốn ống nước mưa Lưu lượng nước mưa mái tính theo cơng thức: Fq5 Q=K (l/s) = 29,8 (l/s) 10000 Trong đó: F: diện tích thu nước (m2) F = Fmái + 0.3 Fbc Với: Fmái: diện tích hình chiếu mái F mái = 308 (m2) Fbc: Diện tích ban cơng (m2) K: hệ số lấy q5: Cường độ l/s.ha tính cho Nghệ An có thời gian mưa phút chu kỳ vượt q cường độ tính tốn năm (p=1), có q5 = 450,4 (l/s-ha) - Số lượng ống đứng thu nước mưa cần thiết xác định theo cơng thức: Chọn ống đứng nước có đường kính D110 Theo TCVN 4474:1987, có lưu lượng nước cho ống đứng 20 l/s Q nôđ = q = 1,5 (ống) od Bố trí theo vị trí vẽ mặt kiến trúc có ống đứng D110 Đ Ư Ờ N G Ố N G - Đường ống cấp nước sinh hoạt sử dụng ống nhựa hàn nhiệt Polypropylene (PPR) ống nước lạnh sử dụng ống PN16, ống nước nóng, ống bơm cấp nước sử dụng ống PN20 38 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty - Ống đứng nước bẩn, nước xí tiểu sử dụng uPVC PN10 - Cống nước nhà đường sử dụng cống bê tông cốt thép tải trọng C, đoạn cống hè đoạn không chịu tải trọng ôtô qua lại sử dụng cống BTCT tải trọng B, đường kính D300-D400 - Đường kính ống cấp nước ghi trong: + Thuyết minh tính tốn đường kính trong, ký hiệu DN + Bản vẽ đường kính trong, ký hiệu  - Đường kính ống nước ghi trong: + Thuyết minh tính tốn đường kính ngồi, ký hiệu D + Bản vẽ đường kính ngồi, ký hiệu  - Đường kính cống bê tông cốt thép ghi trong: + Thuyết minh tính tốn đường kính trong, ký hiệu DN + Bản vẽ đường kính trong, ký hiệu DN Khi lập dự tốn hay thi cơng cần quy đổi sang đường kính thương mại Tồn ống thiết kế hộp kỹ thuật, ngầm trần ngầm tường - Bảng quy đổi đường kính danh nghĩa (đường kính bảng tính) sang đường kính ngồi ống uPVC, PE, PP-R ST (GS) DN (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 uPVC D (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 140 160 PE, PP-R D (mm 20 25 32 40 50 63 75 90 110 140 160 39 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty 5 VA N K H Ĩ A Đối với van khố có đường kính 80mm: sử dụng loại van cầu làm đồng thau inox, nối ren, chịu áp lực PN16 Đối với van có đường kính 80 mm: sử dụng van cửa, nêm đồng, thân thép, nối bích, chịu áp lực PN20 T H I Ế T B Ị V Ệ S I N H Các thiết bị vệ sinh phụ tùng cấp thoát nước phải sản xuất từ vật liệu rắn, bền có bề mặt trơn, khơng thấm nước Tất thiết bị phải đảm bảo chất lượng thiết kế yêu cầu, phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam tiêu chuẩn khác quan quản lý chấp thuận G I Ả I P H Á P T H I Ế T K Ế Đ I Ề U H ÒA – T H Ơ N G G I Ĩ C Á C T I Ê U C H U Ẩ N Á P D Ụ N G Hệ thống Thơng gió Điều hòa khơng khí thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, tham khảo số tiêu chuẩn nước ngoài: 40 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty - TCVN 5687-2010: Thơng gió, điều tiết khơng khí sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN - 4088-85: Tiêu chuẩn khí hậu dùng xây dựng - TCVN - 4605-88: Kỹ thuật nhiệt xây dựng - Kết cấu bao che – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 175: 2005: Mức ồn tối đa cho phép cơng trình cơng cộng – tiêu chuẩn thiết kế 41 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty - Các quy phạm bảo vệ môi trường Việt Nam - Các quy chuẩn sử dụng lượng có hiệu - Các quy phạm Cục Phòng cháy chữa cháy cho cơng trình xây dựng Viêt Nam - CP 13 -1999 - AS 1668-Part SAA Mechanical Ventilation & Air Conditioning - AS 1861 Refrigerated Air Conditioners - Và số tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan C Á C Y Ê U C Ầ U K Ỹ T H U Ậ T - Mục tiêu phương án đưa giải pháp tổng thể, nhằm tạo mơi trường vi khí hậu phù hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật cho khu vực đảm bảo kiến trúc cơng trình Ngồi vấn đề khác phải xem xét đến như: tối ưu hóa vốn đầu tư ban đầu, giảm chí phí vận hành, tiết kiệm lượng - Dựa tiêu chí hệ thống ĐHKK thơng gió thiết kế sở đảm bảo tiêu sau: + Đảm bảo thông số nhiệt độ, độ ẩm tương đối (độ ẩm không khống chế, trì tương đối), độ độ ồn phòng chức theo tiêu chuẩn tiện nghi người + Đảm bảo cung cấp đủ lượng khơng khí tươi cho người + Tổ chức thơng thống, hút mùi khu vệ sinh, tránh lan tỏa khu vực xung quanh +Thơng thống cho khu vực, phòng kĩ thuật, phòng chức khơng điều hòa,… + Thơng thống thải khí độc cho tầng hầm + Hút khói khu vực hành lang trường hợp hỏa hoạn + Tăng áp cho cầu thang thoát hiểm hỏa hoạn - Dựa tiêu chí trên, hệ thống điều hòa khơng khí thơng gió bao gồm hạng mục sau: + Hệ thống điều hòa khơng khí: Điều hòa trung tâm VRV cho khu văn phòng, cửa hàng, phòng chức + Hệ thống điều hoà cục bộ: cấp riêng cho phòng hội trường + Hệ thống cấp khí tươi/Hút khí thải + Hệ thống thơng gió chung cho khu vực: WC, gara, phòng kĩ thuật… C Á C T H Ô N G S Ố N G O À I N H À T Ạ I Đ Ị A Đ I Ể M X Â Y D Ự N G Địa điểm xây dựng: - Vị trí: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Thơng số khơng khí ngồi trời dùng thiết kế: 42 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Với đặc điểm, quy mơ cơng trình này, ta tính tốn thơng số khơng khí ngồi trời theo điều kiện điều hồ cấp II - Mùa hè: + Nhiệt độ nhiệt kế khô 36.7oC – Độ ẩm  = 50,4% + Nhiệt độ nhiệt kế ướt 27.5oC - Mùa đông: + Nhiệt độ nhiệt kế khô 12.6oC – Độ ẩm  = 90.3% + Nhiệt độ nhiệt kế ướt 11.7oC - Tháng nóng năm: Tháng tháng ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ TRONG NHÀ a Nhiệt độ không khí khu vực có ĐHKK - Mùa hè: + Nhiệt độ nhiệt kế khơ Văn phòng : 24oC ± Phòng trưng bày: 26oC ± Sảnh + Độ ẩm tương đối đối) : 28oC ± 55% ± 10% (Khơng kiểm sốt – Duy trì cách tương - Mùa đông: + Nhiệt độ nhiệt kế khô 22oC ± + Độ ẩm tương đối đối) 55% ± 10% (Khơng kiểm sốt – Duy trì cách tương b Các nguồn nhiệt bên cơng trình  Gió tươi KHU VỰC MẬT ĐỘ SỬ DỤNG GIĨ TƯƠI - Văn phòng 8-10 m2 / người 25 m3/h/người - Cửa hàng 20 m2 / người m3/h/m2 - Hội trường m2 / người 30 m3/h/người Thơng gió tự nhiên qua rò gió - Hành lang 10 m2 / người Gió vào áp suất âm, Hút khu phụ, WC… 43 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty  Chiếu sáng thiết bị điện KHU VỰC Chiếu sáng Thiết bị - Văn phòng: 25 W/m2 25 W/m2 - Cửa hàng 25 W/m2 25 W/m2 - Hội trường 25 W/m2 25 W/m2 - Hành lang 25 W/m2 44 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty  Nhiệt tỏa người - Nhiệt người toả ra: 80 W/người - Nhiệt ẩn người toả ra: 60 W/người c Hệ số trao đổi nhiệt vật liệu - Tường ngồi gạch đơi : U = 1,931 W/ºC.m2 - Tường gạch đơn: U = 3,584 W/ºC.m2 - Mái bê tơng cốt thép có trần giả: U = 1,644 W/ºC.m2 - Sàn bê tơng cốt thép có trần giả: U = 3,061 W/ºC.m2 - Vách ngăn phòng: U = 2,817 W/ºC.m2 - Hệ số che nắng (SC): SC = 0.56 - Vách kính: U = 2.52 W/m2.K - Hệ số truyền tia cực tím UV: 0.6 d Độ ồn giới hạn Độ ồn giới hạn tham khảo theo TCXDVN 175: 2005 sau : - Văn phòng: Llđ = 50 dB(A) e Điều kiện thơng gió - Phần cấp gió tươi 25m3/ng.h cho khu vực văn phòng - Riêng hội trường cấp gió tươi 30m3/ng.h - Hệ thống gió thải nhà vệ sinh:Sử dụng bội số tuần hồn 10ACH - Hệ thống thơng gió tầng hầm để xe, khu kỹ thuật phòng máy, thiết bị, phòng điện: + Hệ thống hút khí tầng hầm đảm bảo bội số tuần hồn ACH hoạt động bình thường ACH xảy chập, cháy + Ngồi bội số tuần hồn khơng khí cho phòng kĩ thuật 8-10 ACH H Ệ T H Ố N G Đ I Ề U H Ị A K H Ơ N G K H Í Mơ tả chung: a) Hệ thống ĐHKK VRV Hệ thống bao gồm thiết bị sau: - Các dàn nóng giải nhiệt gió lắp tầng mái, khu vực kỹ thuật điều hoà - Các dàn lạnh cassette lắp đặt phòng riêng biệt - Hệ thống cấp gió tươi: 45 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Gió tươi cấp từ hành lang vào phòng thơng qua quạt gió gắn tường, riêng biệt cho phòng, dễ dàng sửa chữa, thay chi phí đầu tư lại khơng q cao - Hệ thống đường ống gas nước ngưng có bảo ơn - Hệ thống điều khiển: điều khiển dây không dây b) Hệ thống điều hòa cục bộ: Khu vực cửa hàng cho thuê tầng 1: mục đích cửa hàng cho thuê nên việc dùng điều hồ cục để tính tiền điện dễ dàng tiết giảm chi phí đầu tư hoạt động Khu vực phòng hội trường: vị trí tách biệt hẳn tầng khác nên tiện cho việc chia tổ điều hồ, sử dụng hệ điều hòa cục Hệ thống điều hòa cục bao gồm: - Dàn nóng giải nhiệt gió cho cửa hàng tầng đặt ban cơng phía sau tầng Dàn nóng giải nhiệt gió cho hội trường lắp đặt khu kỹ thuật điều hoà tầng - Dàn lạnh loại cassette lắp đặt phòng theo cơng suất nhu cầu sử dụng - Các điều khiển từ xa điều khiển dây gắn phòng họp Cơng suất thiết kế Trong thiết kế kỹ thuật Tải nhiệt tính tốn Phần mềm tính nhiệt Heat load hãng Daikin Chương trình Daikin Heat load phần mềm tính tải lạnh tải nhiệt sử dụng rộng rãi dùng để tính tải lạnh cho tồn văn phòng, trung tâm thương mại cơng trình Hiện thiết kế sở ta chọn tải nhiệt sau: + Khu vực văn phòng, phòng cửa hàng: chọn tải nhiệt 850 Btu/h.m2 + Phòng hội trường tải nhiệt 1.200 Btu/h.m2 H Ệ T H Ố N G T H Ơ N G G I Ĩ V À T H Ơ N G G I Ĩ S Ự C Ố Hệ thống cấp gió tươi Hệ thống cấp gió tươi cho cơng trình sử dụng riêng cho khu vực chức khác Mỗi phòng sử dụng từ đến quạt cấp gió tươi gắn tường Hệ thống hút gió thải phòng vệ sinh Hệ thống gió thải phòng vệ sinh thiết kế theo TCVN 5687-2010 Tất khu vực vệ sinh sử dụng hệ thống hút gió thải học với bội số trao đổi khơng khí 10AC/hr 46 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Các quạt hút gió lắp đặt vị trí trần khu vực vệ sinh, gió thải thải qua hệ ống & cửa gió thải, gió bù tự vào từ hành lang qua chớp gắn cửa chính, khe cửa, chênh lệch áp suất Hệ thống thơng gió phòng máy, kỹ thuật Hệ thống thơng gió phòng máy, phòng thiết bị kỹ thuật v.v thiết kế theo tiêu chuẩn CP13-1999 bao gồm: - Các quạt gắn tường đảm bảo bội số trao đổi 8-10ACH Gió bù vào qua chớp gió gắn cửa phòng, khe cửa Hệ thống thơng gió tầng hầm để xe Mục đích: - Kiểm sốt mức độ nhiễm điều kiện vận hành bình thường, tránh ngạt khí CO từ động ô tô, xe máy sinh - Hệ thống cấp hút gió cho tầng hầm đỗ xe thiết kế theo tiêu chuẩn CP131999 QCVN 06:2010 bao gồm: + Quạt hướng trục nối ống hút gió + Hệ thống cấp gió tầng hầm đỗ xe theo kiểu bù gió thơng qua đường lên xuống tầng hầm - Quạt hút khí thải hoạt động chế độ Chế độ bình thường (chế độ 1- quạt chạy lưu lượng 5200m3/h) quạt hút khí thải hoạt động hút lượng khí thải tầng hầm ngồi Ở chế độ cố: Thơng qua tín hiệu báo cháy quạt hút khí thải khởi động chế độ hoạt động thứ (quạt chạy lưu lượng 8500m3/h) để hút lượng khói khỏi tầng hầm - Do tầng hầm có diện tích nhỏ (~300m2) nên khơng phân chia thành nhiều vùng cháy - Nguồn điện cấp cho quạt hút khói phải nguồn điện ưu tiên cấp cáp chống cháy tiêu chuẩn, đảm bảo quạt hoạt động cố xảy Các đường ống làm vật liệu tơn tráng kẽm Quạt gió chạy nhiệt độ 200oC vòng - Miệng xả khói đặt cách miệng lấy khơng khí tối thiểu 5m Hệ thống cấp gió tươi tầng hầm đỗ xe theo kiểu bù gió thơng qua đường lên xuống tầng hầm 6 H Ệ T H Ố N G Đ I Ệ N Đ Ộ N G L Ự C - Đ I Ệ N Đ I Ề U K H I Ể N - Các dàn lạnh, dàn nóng, quạt thơng gió cấp điện từ tủ điện tầng 47 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty - Các điều khiển nối dây bố trí vị trí phù hợp cho việc điều khiển - định thi công, theo yêu cầu Chủ Đầu Tư bố trí nội thất - Các quạt thơng gió cho khu vực vệ sinh phòng chức điều khiển cấp nguồn từ cơng tắc phòng - Các quạt thơng gió khu vực gara tầng hầm cấp điện ưu tiên từ tủ điện quạt thơng gió đặt tầng hầm (Mời xem thêm chi tiết phần vẽ kèm theo) 48 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty PH ẦN III B Ả N VẼ TH I C ÔNG VÀ T ỔN G DỰ TOÁN B Ả N VẼ TH I C ÔNG XÂ Y D ỰN G C ÔN G T R ÌN H Chi tiết xem Thiết kế vẽ thi cơng: T ỔN G DỰ TỐN C ƠN G T R ÌN H Chi tiết xem Tổng dự toán 49 ... Từ nội dung trình bày Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án Cải tạo nâng cấp văn phòng Cơng ty Naconex hạng mục Nhà làm việc tầng, đưa kết luận sau: - Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án... thước cấu kiện nhà sau: +Kích thước cột: bxh = 50 x50 cm; 60x60 cm; 20x20cm +Kích thước dầm: bxh = 50 x50cm, 50 x70cm; 30x60cm; 20x50cm; +Chiều dày sàn: 15cm, 12cm; 23 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án:... sau: + KÝch thíc cét: bxh = 50 x50 cm; 60x60 cm; 20x20cm + KÝch thíc dÇm: bxh = 50 x50cm, 50 x70cm; 30x60cm; 20x50cm; + ChiỊu dµy sµn: 15cm, 12cm; 10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà 5 tầng, Thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà 5 tầng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay