Thuyết minh tính toán kết cấu sàn không dầm

6 200 15
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:46

Thuyết minh tính toán kết cấu sàn không dầm Việc lựa chọn phương án kết cấu sàn cho các công trình nhà dân dụng bằng bê tông cốt thép là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi thiết kế. Phải lựa chọn một trong các giải pháp kết cấu sau: Sàn dầm, Sàn phẳng, Sàn phẳng có nấm, Sàn dầm ô cờ, Sàn dự ứng lực và Sàn lõi rỗng. Sau đây sẽ giới thiệu và phân tích sơ qua ưu nhược điểm của từng loại sàn và khả năng ứng dụng trong thực tế. hi chú: tổ hợp đặc biệt Comb6 -> Comb9 để thiên an toàn đơn vị thiết kế lấy hệ số tổ hợp 0.8 cho toàn hoạt tải) Giải pháp kết cấu ã - Phần móng Dựa vào phân bố tiêu lý lớp đất, đặc điểm qui mô công trình, thiết kế sử dụng giải pháp móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, tiÕt diƯn 300x300mm Tỉng sè cäc lµ 68 cäc có 66 cọc đại trà với chiều sâu 18m, cọc thí nghiệm với chiều sâu 25,5m; - Hệ thống đài móng liên kết với hệ giằng qua đầu cột, chiều cao đài móng h=1,0m; - Phía đài móng hệ thống sàn bê tông cốt thép toàn khối, chiều dày sàn h=30cm, cốt -3,10m; - Kích thước giằng móng: bxh = 30x80cm, 30x50cm ã Phần thân Kết cấu chịu lực phần thân hệ kết cấu dầm sàn chịu lực BTCT đổ toàn khối chỗ Chiều cao tầng điển hình 3.6m Kết cấu sàn sử dụng sàn bêtông cốt thép đổ chỗ Cơ sở để chän s¬ bé kÝch th­íc tiÕt diƯn: + KÝch th­íc cét: A= Trong ®ã kN Rb N: lùc nÐn cấu kiện Tính gần công thức: N = n*S*P Víi n : sè sµn nhµ S : DiƯn chịu tải cột (m2) P : Tải trọng trung bình sàn, lấy P = 1.2 T/m2 Rb : Cường độ chịu nén bê tông k : Hệ sè, lÊy k = 1.2 + KÝch th­íc dÇm: h= l l ¸ 15 b= h h ¸ Trong đó: h : Chiều cao tiết diện dầm b : Bề rộng tiết diện dầm l : nhịp dầm + Kích thước sàn: h= D l m Trong ®ã: h : ChiỊu dµy sµn D : HƯ sè phụ thuộc tải trọng Với nhà ở, lấy D =1 M : Bản kê cạnh lấy m = 40 L : Nhịp theo phương cạnh ngắn Tuy nhiên kích thước tiết diện cấu kiện chọn dựa yêu cầu kiến trúc yêu cầu chịu lực biến dạng tính toán cụ thể - Các kích thước cấu kiện nhà sau: + Kích thước cột: bxh = 50x50 cm; 60x60 cm; 20x20cm + KÝch th­íc dÇm: bxh = 50x50cm, 50x70cm; 30x60cm; 20x50cm; + ChiỊu dµy sµn: 15cm, 12cm; Sơ đồ tính - Kết cấu công trình tiến hành phân tích tổng thể (3D) phần mềm phân tích kết cấu Etabs v 9.7; - Kết cấu sàn phân tích tính toán phần mềm safe8.12; - Các điều kiện chuyển vị, điều kiện ổn định tổng thể ổn định cục cấu kiện tính toán, kiểm tra phù hợp với Tiêu chuẩn & Qui phạm xây dựng hành; Kết tính toán - Nội lực chuyển vị kết cấu tính toán tổng thể theo phương pháp đàn hồi, áp dụng phương pháp học kết cấu, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn tiết diện cấu kiện dầm, cột, sàn, vách chon hợp lý - Chuyển vị ngang lớn kết cấu tầng mái (vị trí chuyển vị lớn từ tổ hợp tải trọng nguy hiểm 0.3cm < [f] = (1/750) x H = 2.5 cm - §é cđa sàn dày 15cm nhịp l = 8.0m là: fmax = 1,6 cm < [fgh] = l / 250 = 3.2 cm Các điều kiện chuyển vị, điều kiện ổn định tổng thể ổn định cục cấu kiện tính toán phù hợp với tiêu chuẩn & Qui phạm xây dựng hành Kết tính to¸n chi tiÕt xem phơ lơc tÝnh to¸n ... 20x50cm; + Chiều dày sàn: 15cm, 12cm; Sơ đồ tính - Kết cấu công trình tiến hành phân tích tổng thể (3D) phần mềm phân tích kết cấu Etabs v 9.7; - Kết cấu sàn phân tích tính toán phần mềm safe8.12;... cục cấu kiện tính toán, kiểm tra phù hợp với Tiêu chuẩn & Qui phạm xây dựng hành; Kết tính toán - Nội lực chuyển vị kết cấu tính toán tổng thể theo phương pháp đàn hồi, áp dụng phương pháp học kết. .. đàn hồi, áp dụng phương pháp học kết cấu, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn tiết diện cấu kiện dầm, cột, sàn, vách chon hợp lý - Chuyển vị ngang lớn kết cấu tầng mái (vị trí chuyển vị lớn từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán kết cấu sàn không dầm, Thuyết minh tính toán kết cấu sàn không dầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay