Thuyết minh tính toán kết cấu nhà văn phòng

18 49 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:46

Thuyết minh tính toán kết cấu nhà văn phòng Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể đến thành phần động của tải trọng gió, thiết kế cầu thang, bể nước mái, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi và cọc ép, móng lõi thang, sàn dự ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI318-08 Tải trọng tác dụng lên sàn I STT Tĩnh tải : Tên Cấu tạo - Chức Chiều dày cm Trọng lượng riêng Tải Hệ số trọng độ tin tiªu cËy n chuÈn kG/m 375.0 1.1 20.0 1.1 72.0 1.3 30.0 1.3 497.0 Tải trọng tính toán 15.00 1.0 4.0 kG/m 2500 2000 1800 Bản BTCT Gạch nem Vữa lót Tổng tải trọng : 15.00 1.0 4.0 2500 1800 1800 375.0 18.0 72.0 465.0 1.1 1.3 1.1 412.5 23.4 79.2 515.1 Bản BTCT Vữa trát tường thu hồi ( cao 1m) Hệ mái tôn, xà gồ mái Tổng tải trọng : 15.00 1.5 2500 1800 1.1 1.1 0.0 375.0 27.0 219.0 15.0 636.0 412.5 29.7 251.7 19.5 713.4 15.00 1.0 4.0 2500 2000 1800 375.0 20.0 72.0 30.0 497.0 1.1 1.1 1.3 1.3 412.5 22.0 93.6 39.0 567.1 Sàn tầng 1,2,3,4,5 Bản BTCT Gạch lát Lớp vữa xi măng làm phẳng Trần thạch cao hệ khung xương Tổng tải trọng : Sàn bể nước Sàn máI 1.3 kG/m 412.5 22.0 93.6 39.0 567.1 Sàn vệ sinh Bản BTCT Gạch lát Vữa lót Trần kĩ thuật Tổng tải trọng : Cầu thang Bản BTCT Vữa lót Bậc gạch 15x25cm Gạch lát bậc Vữa trát Tổng tải trọng : Tổng tải trọng mb (/cosa) : 15.0 1.5 12.9 2.0 1.5 2500 1800 1800 2600 1800 375.0 27.0 231.5 52.0 27.0 712.5 1.1 1.3 1.3 1.1 1.3 412.5 35.1 301.0 57.2 35.1 840.9 T­êng 220 ( cao m ) Tường gạch đặc 17 cm Vữa trát 2x1,5cm Tỉng t¶i träng (ch­a tÝnh cưa ): Tỉng t¶i träng (hƯ sè cưa = 0,7): 22.0 3.0 1500 1800 330.0 54.0 384.0 268.8 1.1 1.3 363.0 70.2 433.2 303.2 Tường 110 Tường gạch đặc 10 cm 11.0 1500 165.0 1.1 181.5 3.0 1800 54.0 219.0 153.3 1.3 70.2 251.7 176.2 ( cao m ) Vữa trát 2x1,5cm Tổng t¶i träng (ch­a tÝnh cưa ): Tỉng t¶i träng (hƯ số cửa = 0,7): Tải trọng tác dụng lên sàn ii Hoạt tải : STT Loại phòng 10 11 12 Phòng ngủ (căn hộ) Phòng ăn, p khách, p vệ sinh Cửa hàng trưng bày, siêu thị Phòng họp Kho hàng (trên 1m chiều cao) Phòng thiết bị Sảnh, cầu thang, hành lang Ban công, lôgia Gara để xe Mái không sử dụng Tải Tải trọng trọng tchuẩnd tiêu ài hạn chuẩn kG/m kG/m 30 150 30 150 140 400 140 400 500 /1m 500 /1m 500 500 100 300 70 200 180 500 75 75 HƯ sè ®é tin cËy n 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 Tải trọng tính toán kG/m 195 195 480 480 600 /1m 600 360 240 600 97.5 T¶i trọng gió tác dụng theo phương X Vùng gió Dạng địa hình áp lực gió tiêu chuẩn Chiều cao nhà H (tính từ tầng hầm) Chiều sâu tầng hầm Số tầng nhà Kích thước nhà (vuông góc với hướng gió) KÝch th­íc nhµ (theo h­íng giã) Wo H Zh n D L III B 0.125 20.9 3.1 22 14 T/m2 m m m m m D=22.0m X H­íng giã L=14.0m Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh áp lực tiêu chuẩn áp lực tính toán Hệ số tin cậy Hệ số khí động Tầng Chiều Cao độ cao tầng sµn (m) Wj=Wo kj c Wjtt= g Wj g 1.200 c=0.8+0.6= 1.4 Hệ số độ áp lực gió Bề rông Chiều cao Tải trọng cao gió tiêu tiêu chuẩn đón gió chuẩn -Thành Thành phần tĩnh phần tĩnh j h(m) z(m) k Wj(T/m2) (m) (m) Wj(T) 1.20 3.60 3.60 3.30 2.90 3.60 1.20 4.80 8.40 11.70 14.60 18.20 0.68 0.88 0.97 1.03 1.07 1.11 0.119 0.153 0.170 0.180 0.187 0.195 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 2.400 3.600 3.450 3.100 3.250 1.800 6.3 12.1 12.9 12.3 13.4 7.7 Tải trọng gió tác dụng theo phương y Vùng gió Dạng địa hình áp lực gió tiêu chuẩn Chiều cao nhà H (tính từ tầng hầm) Chiều sâu tầng hầm Số tầng nhà Kích thước nhà (vuông góc với hướng gió) Kích thước nhà (theo hướng giã) Wo H Zh n D L III B 0.125 20.9 3.1 22 14 T/m2 m m m m m D=22.0m L=14.0m y Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh áp lực tiêu chuẩn Hướng gió Wj=Wo kj c ¸p lùc tÝnh to¸n Wjtt= g Wj HÖ sè tin cậy g 1.200 Hệ số khí động c=0.8+0.6= 1.4 Tầng Chiều Cao độ Hệ số độ áp lực gió Bề rông Chiều cao Tải trọng cao sàn (m) cao gió tiêu tiêu chuẩn đón gió tầng chuẩn -Thành Thành phần tÜnh phÇn tÜnh j h(m) 3.90 3.60 3.60 3.30 2.90 3.60 z(m) 1.20 4.80 8.40 11.70 14.60 18.20 k 0.68 0.88 0.97 1.03 1.07 1.11 Wj(T/m2) 0.119 0.153 0.170 0.180 0.187 0.195 (m) 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 (m) 3.750 3.600 3.450 3.100 3.250 1.800 Wj(T) 14.8 18.2 19.3 18.4 20.1 11.6 BẢNG TÍNH XÁC ĐỊNH PHỔ THIẾT KẾ ĐỘNG ĐẤT (THEO TCVN 9386:2012) Đặc trưng đất: - Địa điểm xây dựng: Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Quận/Huyện: T.P Vinh agR = 0.1041 ® Đỉnh gia tốc tham chiếu: - Giá trị tham số mô tả phổ phản ứng đàn hồi: TB(s) TC(s) Loại S D 1.35 0.20 0.80 m/s TD(s) 2.00 Xác định phổ thiết kế Sd(T) theo phương ngang: - Đối với thành phần nằm ngang, phổ thiết kế Sd(T) xác định biểu thức: é T æ 2, ö ù £ T £ TB : S d (T ) = a g S ê + ç - ÷ú øû ë TB è q TB £ T £ TC : S d (T ) = ag S 2,5 q 2, TC ì ï= ag S × q × T TC £ T £ TD : Sd (T ) í ï³ b a g ỵ 2, TC TD ì ï = ag S × q × T TD £ T : S d (T ) í ï³ b a g ỵ - Trong đó: - Sd(T): Phổ thiết kế phân tích đàn hồi theo phương ngang - TB: Giới hạn chu kì, ứng với đoạn nằm ngang phổ phản ứng gia tốc - TC: Giới hạn chu kì, ứng với đoạn nằm ngang phổ phản ứng gia tốc - TD: Giá trị xác định điểm bắt đầu phần phản ứng dịch chuyển không đổi phổ phản ứng agR = 0.1041 g - Gia tốc tham chiếu: g= 1.25 - Hệ số tầm quan trọng: ag = 1.2765 m/s (đã nhân với gia tốc g=9.81m/s2) - Gia tốc thiết kế: - Hệ số ứng xử với tác động theo phương ngang cơng trình: q = q0.kw ≥ 1,5 +) Hệ số ứng xử phụ thuộc vào loại kết cấu tính đặn theo phương đứng: q0 = 3.6 +) Hệ số phản ánh dạng phá hoại phổ biến hệ kết cấu có tường: kw = 1.0 ® q= 3.6 - Hệ số ứng với cận phổ thiết kế theo phương nằm ngang: b= 0.2 Phổ thiết kế Theo phương nằm ngang T 0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 1.7000 1.8000 1.9000 2.0000 2.1000 2.2000 2.3000 2.4000 2.5000 2.6000 2.7000 2.8000 2.9000 3.0000 3.1000 3.2000 3.3000 3.4000 3.5000 3.6000 3.7000 3.8000 3.9000 4.0000 Sd(T) 1.1489 1.1728 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 1.1967 1.0638 0.9574 0.8704 0.7978 0.7365 0.6839 0.6383 0.5984 0.5632 0.5319 0.5039 0.4787 0.4342 0.3956 0.3620 0.3324 0.3064 0.2833 0.2627 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 0.2553 PHẢN ỨNG CỦA PHỔ TÁC DỤNG CHÂN CƠNG TRÌNH Spec EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY EY Mode 10 11 12 10 11 12 All 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 All Dir U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 All U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 All F1 1.1 113.0 0.4 0.3 14.3 0.4 0.2 0.9 0.0 2.4 0.0 0.1 3.3 -3.5 0.1 -0.6 0.8 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 115.3 0.3 33.9 0.1 0.1 4.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 11.1 -11.5 0.2 -1.9 2.6 -0.7 -0.5 0.4 0.0 0.3 -0.2 0.0 34.8 F2 11.1 -11.5 0.2 -1.9 2.6 -0.7 -0.5 0.4 0.0 0.3 -0.2 0.0 33.3 0.4 0.0 4.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 34.1 3.3 -3.5 0.1 -0.6 0.8 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 110.9 1.2 0.1 13.3 0.5 1.3 1.4 0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 113.1 F3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M1 -146.8 155.3 -6.0 -5.7 8.0 -1.7 4.0 -3.8 -0.7 -0.9 0.4 0.7 -438.7 -4.8 -0.9 12.3 0.4 0.9 -3.5 -0.5 -0.1 0.0 -1.1 -0.1 445.9 -44.0 46.6 -1.8 -1.7 2.4 -0.5 1.2 -1.1 -0.2 -0.3 0.1 0.2 -1462.4 -15.8 -2.9 40.8 1.4 2.9 -11.7 -1.7 -0.3 -0.1 -3.8 -0.2 1478.8 M2 14.7 1492.1 5.4 -0.8 -43.0 -1.7 1.9 11.3 0.1 5.2 0.1 0.2 43.9 -45.7 0.8 1.6 -2.3 0.9 -1.7 1.6 0.0 0.2 -0.2 0.0 1508.3 4.4 447.6 1.6 -0.2 -12.9 -0.5 0.6 3.4 0.0 1.6 0.0 0.1 146.2 -152.2 2.7 5.4 -7.7 3.0 -5.6 5.2 0.0 0.6 -0.6 -0.1 454.7 M3 113.8 -1202.6 5.3 -21.9 -108.4 -17.3 -12.9 2.0 0.9 -21.8 -2.5 -1.5 339.9 36.8 0.8 46.7 -5.9 9.1 11.3 0.3 0.1 -0.8 6.6 0.2 1165.9 34.1 -360.8 1.6 -6.6 -32.5 -5.2 -3.9 0.6 0.3 -6.5 -0.8 -0.4 1132.9 122.7 2.6 155.7 -19.5 30.2 37.6 0.9 0.4 -2.6 22.1 0.5 1305.0 CHU KỲ DAO ĐỘNG RIÊNG Mode 10 11 12 Period 0.86 0.84 0.72 0.24 0.23 0.21 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.10 UX 0.72 70.82 0.23 0.16 8.60 0.25 0.09 0.56 0.02 1.41 0.02 0.05 UY 71.01 0.74 0.05 8.00 0.28 0.78 0.81 0.12 0.00 0.02 1.26 0.01 UZ 0 0 0 0 0 0 SumUX 0.72 71.53 71.76 71.92 80.52 80.78 80.87 81.43 81.45 82.86 82.88 82.93 SumUY 71.01 71.74 71.80 79.80 80.07 80.85 81.66 81.78 81.79 81.81 83.07 83.08 KHỐI LƯỢNG THAM GIA DAO ĐỘNG Story Diaphragm MAI D1 D1 TKT D1 B D1 T5 D1 T4 D1 T3 D1 T2 D1 T1 MassX 7.00 15.89 9.45 21.94 20.38 20.50 27.44 25.30 MassY 7.00 15.89 9.45 21.94 20.38 20.50 27.44 25.30 XCM 18.30 11.68 7.04 10.38 10.80 10.80 12.32 11.34 YCM 9.02 9.61 9.20 9.50 9.52 9.52 9.79 9.37 SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC -CƠNG THỨC MEYERHOF-TCXD 205:1998 Kích thước cọc bcọc= Ap= W= 30.0 cm 0.0900 m 1.2 m Dự báo sức chịu tải cọc theo số SPT compressive bearing capacity of pile Hệ số an toàn FS= 2.5 Sức chịu tải cọc Qu= K1xNxAp+K2xNtbxAs KN K1= 400 K2= Lớp đất Loại đát Lấp Sét Sét Sét Cát Sét [Pn]= Chiều dày (m) 1.0 4.0 6.0 10.0 20.0 25.0 50.50 T N Ntb As(m2) Qs (KN) SQs (KN) Qp (KN) Qa (KN) 18 10 10 11 16 3.60 2.40 4.80 12.00 6.00 72.00 48.00 38.40 264.00 192.00 72.00 120.00 158.40 422.40 614.40 0.00 0.00 0.00 0.00 648.00 28.80 48.00 63.36 168.96 504.96 TÝnh to¸n thÐp gi»ng GM4(80x100) * VËt liƯu sư dụng : Bêtông B22.5 Cốt thép CIII > Rb = 13 (MPa) = 130 (daN/cm ) > Rs = 365 (MPa) = 3650 (daN/cm ) * Tính toán cốt thép chịu mômen âm: Mômen : M= 1600.0 (kNm) BÒ réng : b= 80 (cm) ChiÒu cao: h= 100 (cm) Líp ®Ưm : a= 10 (cm) > ho = 90 (cm) am = M = Rb bho2 w= ssc,u = xR= aR= 0.746 400 (MPa) 0.577 0.410 0.190 > am Đảm bảo khả chịu lực * Tính toán cốt thép chịu mômen dương: Mômen : M= 850.0 (kNm) BÒ réng : b= 80 (cm) ChiÒu cao: h= 100 (cm) Líp ®Ưm : a= 10 (cm) 90 (cm) > ho = am = m= w= ssc,u = xR= aR= 0.746 400 (MPa) 0.577 0.410 0.101 > am Đảm bảo khả chịu lực 0.38% Tính toán thép giằng GM8(30x80) * Vật liệu sử dụng : Bêtông B22.5 Cốt thép CIII > Rb = 13 (MPa) = 130 (daN/cm ) > Rs = 365 (MPa) = 3650 (daN/cm ) * Tính toán cốt thép chịu mômen: Mômen : M= 350.0 (kNm) BÒ réng : b= 30 (cm) ChiÒu cao: h= 80 (cm) Líp ®Ưm : a= (cm) > ho = 75 (cm) am = M = Rb bho2 w= ssc,u = xR= aR= 0.746 400 (MPa) 0.577 0.410 0.160 > am Đảm bảo khả chịu lực 0.62% Tính toán thép đài đ2 phươngb Y (Khu vực chiều cao đài Hđ=1.5m) * Vật liệu sử dụng : Bêtông B22.5 Cốt thép CIII > Rb = 13 (MPa) = 130 (daN/cm ) > Rs = 365 (MPa) = 3650 (daN/cm ) * Tính toán cốt thép chịu mômen dương : Mômen : M= 520.0 (kNm) Bề rộng : b= 160 (cm) ChiỊu cao: h= 100 (cm) Líp ®Ưm : a= 10 (cm) > ho = 90 (cm) am = M = Rb bho2 w= ssc,u = xR= aR= 0.746 400 (MPa) 0.577 0.410 0.031 > am Đảm bảo khả chịu lực 0.11% Tính toán thép đài đ3 phương x (Khu vực chiều cao đài Hđ=2.2m) * Vật liệu sử dụng : Bêtông B22.5 Cốt thép CIII > Rb = 13 (MPa) = 130 (daN/cm ) > Rs = 365 (MPa) = 3650 (daN/cm ) * TÝnh toán cốt thép chịu mômen dương : Mômen : M= 900.0 (kNm) BÒ réng : b= 250 (cm) ChiÒu cao: h= 100 (cm) Líp ®Ưm : a= 10 (cm) > ho = 90 (cm) am = M = Rb bho2 w= ssc,u = xR= aR= 0.746 400 (MPa) 0.577 0.410 0.034 > am a = 282 (mm) Bè trÝ cèt thÐp : Bè trÝ : f 20 a 150 cã diÖn tÝch As = 52.36 (cm2) -> Đảm bảo khả chịu lực 0.12% Bảng tính cốt thép SàN TầNG hầm PHƯƠNG X Phần tử ID M Tm BÒ réng m ChiÒu cao m BTBV m BT ThÐp Fatt cm2 Fatk cm2 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA6 SA5 SA5 SA5 SA5 -2.3754 -1.2668 -0.9103 -1.0307 -0.6271 -0.4993 -0.7899 -1.5921 0.07846 0.31924 0.50003 0.42751 0.1613 -0.3541 -0.3219 -1.0967 -0.1458 -0.1219 -0.4086 0.18014 0.97289 1.5641 1.19439 0.41402 -0.7998 -0.4168 -1.0083 -1.1124 -0.6888 0.07682 -0.3992 0.14427 1.00632 1.60459 1.24679 0.14268 -0.0777 -1.0561 -0.7282 0 -2.2851 -1.6408 -1.0573 -1.1567 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII 3.12 1.66 1.19 1.35 0.82 0.65 1.03 2.08 0.10 0.42 0.65 0.56 0.21 0.46 0.42 1.43 0.19 0.16 0.53 0.23 1.27 2.05 1.56 0.54 1.04 0.54 1.32 1.45 0.90 0.10 0.52 0.19 1.31 2.10 1.63 0.19 0.10 1.38 0.95 0.00 0.00 0.00 3.00 2.15 1.38 1.51 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 SA5 -0.4772 -0.1338 -0.4194 -1.0865 0.4159 0.52434 0.3455 0.36412 0.27855 0.02031 -0.4259 -0.4254 -0.2564 -0.1571 -0.052 0.06162 0.80199 1.24036 1.08302 0.56031 -0.3211 -0.524 -0.814 -1.0072 -0.5516 -0.3132 -0.1097 0.31784 1.05764 1.45306 1.05315 -0.0724 -0.782 -1.2757 -0.5105 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII 0.62 0.17 0.55 1.42 0.54 0.68 0.45 0.47 0.36 0.03 0.55 0.55 0.33 0.20 0.07 0.08 1.05 1.62 1.41 0.73 0.42 0.68 1.06 1.31 0.72 0.41 0.14 0.41 1.38 1.90 1.38 0.09 1.02 1.67 0.66 0.00 0.00 0.00 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 Bảng tính cốt thép SàN TầNG hầm PHƯƠNG y PhÇn tư ID M Tm BỊ réng m ChiỊu cao m BTBV m BT ThÐp Fatt cm2 Fatk cm2 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB18 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 0.0 0.0 -0.4 -0.6 -0.9 -0.1 0.1 1.0 1.4 1.3 0.9 0.3 0.2 -0.8 -0.5 0.3 0.4 0.7 0.3 -0.1 -0.1 -0.7 -0.9 -0.2 -0.3 -1.9 -1.6 0.0 2.1 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -3.1 -1.4 -0.6 0.8 1.5 1.4 1.1 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII 0.00 0.00 0.54 0.73 1.20 0.16 0.13 1.31 1.78 1.65 1.20 0.35 0.29 1.10 0.63 0.41 0.55 0.93 0.43 0.08 0.14 0.87 1.16 0.23 0.40 2.48 2.07 0.00 2.73 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.29 4.13 1.77 0.74 1.00 1.91 1.82 1.37 0.00 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 SB10 0.0 -1.3 -1.5 -0.2 0.1 0.6 1.3 1.4 0.9 -0.7 -3.6 -0.2 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1 1 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII AII 0.03 1.72 1.91 0.29 0.15 0.79 1.64 1.85 1.16 0.86 4.75 0.28 0.00 0.00 0.00 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 ... lên sàn ii Hoạt tải : STT Loại phòng 10 11 12 Phòng ngủ (căn hộ) Phòng ăn, p khách, p vệ sinh Cửa hàng trưng bày, siêu thị Phòng họp Kho hàng (trên 1m chiều cao) Phòng thiết bị Sảnh, cầu thang,... địa hình áp lực gió tiêu chuẩn Chiều cao nhà H (tính từ tầng hầm) Chiều sâu tầng hầm Số tầng nhà Kích thước nhà (vuông góc với hướng gió) Kích thước nhà (theo h­íng giã) Wo H Zh n D L III B 0.125... = q0.kw ≥ 1,5 +) Hệ số ứng xử phụ thuộc vào loại kết cấu tính đặn theo phương đứng: q0 = 3.6 +) Hệ số phản ánh dạng phá hoại phổ biến hệ kết cấu có tường: kw = 1.0 ® q= 3.6 - Hệ số ứng với cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán kết cấu nhà văn phòng, Thuyết minh tính toán kết cấu nhà văn phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay