Thuyết minh tính toán dầm nhà văn phòng

8 47 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:46

Thuyết minh tính toán dầm nhà văn phòng Kết cấu nhà dạng khung vách, có thiết kế kháng chấn, có kể đến thành phần động của tải trọng gió, thiết kế cầu thang, bể nước mái, thiết kế khung vách, móng cọc nhồi và cọc ép, móng lõi thang, sàn dự ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn ACI318-08 BẢNG TÍNH TỐN CỐT THÉP DẦM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN : CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX : CẢI TẠO NÂNG CẤP VĂN PHỊNG CƠNG TY CỔ PHẦN NACONEX NHÀ LÀM VIỆC TẦNG : 18 PHAN ĐÌNH PHÙNG - TP VINH - NGHỆ AN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Vật liệu: Bê tông Cấp độ bền bê tông Cường độ tính tốn theo TTGH1 Rb Nén dọc trục Rbt Kéo dọc trục Eb Mođun đàn hồi Cốt thép: Thép dọc chịu lực Cấp độ bền thép Cường độ tính tốn theo TTGH1 Nén dọc trục Kéo dọc trục Mođun đàn hồi Thép đai: Cấp độ bền thép Cường độ chịu kéo tính tốn M300 130 daN/cm 10 daN/cm 290000 daN/cm AIII (CIII) Rs Rsc Es 3650 daN/cm 3650 daN/cm 2000000 daN/cm Rsw A-I (CI) 1750 daN/cm ξR αR 0.616 0.426 B-KIỂM TRA CÁC CẦU KIỆN DẦM Tiết diện Tên cấu Vị trí mặt Tầng kiện cắt Nội lực h (cm) b (cm) Conson D1-1 M (T.m) -64.48 Gối M (T.m) -1.73 Nhịp M (T.m) 0.81 M (T.m) -69.77 Conson M (T.m) 21.44 D1-2 Gối M (T.m) -22.46 Nhịp M (T.m) 17.32 100 50 50 50 50 22 100 50 100 50 50 50 50 50 a Hệ số h0 αm Tính cốt dọc ζ As (cm) (cm) 96 0.108 0.9429 19.516 46 0.013 0.9937 1.037 46 0.013 0.9933 0.486 96 0.116 0.9379 21.230 96 0.036 0.9818 46 0.163 0.9103 14.695 46 0.126 0.9325 11.063 (cm ) 6.232 Cốt thép bố trí Kết luận (cm ) Φ22 + Φ25 21.221 Φ22 11.404 Φ20 9.425 Φ25 + Φ25 24.544 Φ18 12.723 Φ25 + Φ20 21.009 Φ20 + Φ20 15.708 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt M (T.m) -38.42 Conson M (T.m) 13.78 Gối M (T.m) 1.25 Nhịp M (T.m) 2.93 Gối M (T.m) -1.93 Nhịp M (T.m) 0.95 D1-1A Gối M (T.m) -11.63 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -14.73 Nhịp M (T.m) 9.01 Gối M (T.m) -8.81 Nhịp M (T.m) 4.37 Gối M (T.m) -5.01 Nhịp M (T.m) 1.79 Gối M (T.m) -14.15 Nhịp M (T.m) 8.85 Gối M (T.m) -0.52 Nhịp M (T.m) 0.74 2 M (T.m) -0.51 Nhịp B-C M (T.m) 0.73 D1-6 5.34 D1-7 D1-6A D1-3 D1-8 D1-5 D1-10 1 D1-9 M (T.m) -0.53 Nhịp A-B M (T.m) 0.62 M (T.m) -5.08 M (T.m) 4.05 Gối M (T.m) -0.51 Nhịp M (T.m) 0.99 1 D1-4 100 50 100 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 22 50 22 50 30 50 30 50 22 50 22 50 22 50 22 50 30 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 20 50 20 50 20 50 20 96 0.064 0.9668 11.341 96 0.023 0.9884 3.979 46 0.009 0.9954 0.748 46 0.021 0.9892 1.764 46 0.028 0.9858 1.166 46 0.014 0.9930 0.570 47 0.184 0.8974 7.554 47 0.085 0.9558 3.257 46 0.178 0.9009 9.738 46 0.109 0.9421 5.696 46 0.146 0.9210 5.697 46 0.072 0.9625 2.704 46 0.083 0.9567 3.119 46 0.03 0.9850 1.082 46 0.171 0.9053 9.309 46 0.107 0.9431 5.589 46 0.004 0.9981 0.310 46 0.005 0.9973 0.442 46 0.004 0.9981 0.304 46 0.005 0.9973 0.436 46 0.008 0.9961 0.317 46 0.009 0.9955 0.371 47 0.088 0.9536 3.105 47 0.071 0.9634 2.451 47 0.009 0.9955 0.299 47 0.017 0.9913 0.582 Φ22 + Φ25 21.221 Φ18 12.723 Φ22 + Φ22 11.404 Φ20 + Φ20 9.425 Φ22 7.603 Φ20 6.283 Φ20 + Φ20 9.425 Φ20 6.283 Φ22 + Φ22 11.404 Φ20 9.425 Φ20 6.283 Φ20 6.283 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ22 + Φ22 11.404 Φ20 9.425 Φ20 9.425 Φ20 9.425 Φ20 + Φ20 9.425 Φ20 6.283 Φ20 + Φ20 9.425 Φ20 6.283 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) -7.34 Nhịp M (T.m) 5.21 Gối M (T.m) -8.74 Nhịp M (T.m) 6.42 Gối M (T.m) -23.57 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -28.03 Nhịp M (T.m) 18.41 Gối M (T.m) -5.9 Nhịp M (T.m) 1.26 Gối M (T.m) -25.03 Nhịp M (T.m) 17.97 Gối M (T.m) -5.95 Nhịp M (T.m) 3.64 1 M (T.m) -21.18 2 M (T.m) 9.47 1 M (T.m) -6.12 2 M (T.m) 5.76 Gối M (T.m) -28.88 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -27.86 Nhịp M (T.m) 10.76 Gối M (T.m) -4.61 Nhịp M (T.m) 3.27 Gối M (T.m) -3.79 Nhịp M (T.m) 2.94 D2-1 D2-1A D2-2 12.83 D2-3 D2-4 D2-5 D2-6 D2-7 D2-8 D2-9 13.95 D2-10 D2-11 D2-12 60 22 60 22 60 22 60 22 60 30 60 30 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 60 22 60 22 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 60 30 60 30 50 22 50 22 50 20 50 20 56 0.082 0.9573 3.751 56 0.058 0.9701 2.628 56 0.097 0.9486 4.507 56 0.072 0.9628 3.262 56 0.193 0.8920 12.928 56 0.105 0.9445 56 0.229 0.8680 15.799 56 0.151 0.9180 9.811 47 0.093 0.9509 3.617 47 0.02 0.9899 0.742 56 0.205 0.8843 13.848 56 0.147 0.9202 9.554 56 0.066 0.9657 3.015 56 0.041 0.9793 1.819 56 0.173 0.9042 11.459 56 0.077 0.9597 4.828 47 0.097 0.9490 3.759 47 0.091 0.9521 3.526 56 0.236 0.8632 16.368 56 0.114 0.9393 56 0.228 0.8689 15.686 56 0.088 0.9539 5.519 47 0.073 0.9621 2.793 47 0.052 0.9734 1.958 47 0.066 0.9658 2.287 47 0.051 0.9737 1.760 6.646 7.266 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ20 + Φ22 17.027 Φ22 11.404 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ20 15.708 Φ22 11.404 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ25 19.242 Φ20 9.425 Φ20 + Φ22 17.027 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) -23.26 Nhịp M (T.m) 9.22 Gối M (T.m) -7.82 Nhịp M (T.m) 4.19 Gối M (T.m) -7.98 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -1.42 Nhịp M (T.m) 5.28 Gối M (T.m) -19.02 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -28.09 Nhịp M (T.m) 19.82 Gối M (T.m) -5.48 Nhịp M (T.m) 2.22 Gối M (T.m) -15.35 Nhịp M (T.m) 10.01 Gối M (T.m) -2.78 Nhịp M (T.m) 3.33 Gối M (T.m) -14.5 Nhịp M (T.m) 6.43 Gối M (T.m) -6.46 Nhịp M (T.m) 6.33 Gối M (T.m) -1.56 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -23.89 Nhịp M (T.m) D2-13 D2-14 D2-15 D3-1 D3-2 11.01 D3-3 D3-4 D3-5 3, D3-6 D3-7 D3-8 D3-1A D3-9 13.41 60 30 60 30 60 22 60 22 60 22 60 22 60 22 60 22 60 30 60 30 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 50 20 50 20 60 30 60 30 50 22 50 22 60 22 60 22 60 30 60 30 56 0.19 0.8936 12.735 56 0.075 0.9608 4.695 56 0.087 0.9543 4.009 56 0.047 0.9761 2.100 56 0.089 0.9533 4.095 56 1.0000 0.000 56 0.016 0.9920 0.700 56 0.059 0.9696 2.664 56 0.156 0.9150 10.169 56 0.09 0.9528 56 0.23 0.8676 15.839 56 0.162 0.9111 10.643 47 0.087 0.9546 3.346 47 0.035 0.9821 1.318 56 0.126 0.9327 8.051 56 0.082 0.9572 5.116 47 0.048 0.9752 1.662 47 0.058 0.9701 2.001 56 0.119 0.9367 7.573 56 0.053 0.9730 3.233 47 0.102 0.9460 3.981 47 56 56 56 0.195 0.8903 13.128 56 0.11 0.9418 0.1 5.654 0.9471 3.896 0.017 0.9912 0.770 1.0000 0.000 6.966 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ20 + Φ22 17.027 Φ22 + Φ25 12.511 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 + Φ18 12.723 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 9.425 Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ20 15.708 Φ20 9.425 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) -20.51 Nhịp M (T.m) 11.05 Gối M (T.m) -4.21 Nhịp M (T.m) 4.69 Gối M (T.m) -12.63 Nhịp M (T.m) 5.78 Gối M (T.m) -2.33 Nhịp M (T.m) D3-10 3, D3-11 D3-12 D5-1A Giữa nhịp M (T.m) (1B) -1.21 D5-1 2 M (T.m) 4.62 Gối M (T.m) -14.55 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -22.33 Nhịp M (T.m) 11.49 D5-2 12.69 Gối M (T.m) -49.37 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -19.56 Nhịp M (T.m) 14.25 Gối M (T.m) -4.22 N M (T.m) 2.47 D5-3 30.12 D5-3A D5-4 Gối M (T.m) -12.56 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -20.41 Nhịp M (T.m) 12.68 Gối M (T.m) -2.26 Nhịp M (T.m) 3.68 8.22 D5-5 D5-6 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 60 22 60 22 60 22 60 22 60 30 60 30 70 30 70 30 70 50 70 50 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 70 30 70 30 50 20 50 20 56 0.168 0.9076 11.056 56 0.09 0.9526 5.675 47 0.067 0.9655 2.542 47 0.074 0.9614 2.844 56 0.103 0.9454 6.536 56 0.047 0.9758 2.898 56 0.026 0.9868 1.155 56 1.0000 0.000 56 0.013 0.9932 0.596 56 0.052 0.9735 2.322 56 0.119 0.9365 7.601 56 0.094 0.9506 5.914 66 0.131 0.9293 9.975 66 0.075 0.9611 5.481 66 0.174 0.9035 22.683 66 0.106 0.9436 13.250 56 0.16 0.9124 10.489 56 0.117 0.9379 7.433 47 0.067 0.9654 2.548 47 0.039 0.9801 1.469 56 0.103 0.9457 6.498 56 0.067 0.9652 4.167 66 0.12 0.9358 9.054 66 0.075 0.9612 5.476 47 0.039 0.9799 1.344 47 0.064 0.9669 2.219 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 9.425 Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 9.425 Φ20 9.425 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ25 + Φ25 24.544 Φ20 + Φ20 15.708 Φ18 + Φ18 12.723 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 9.425 Φ20 9.425 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) -26.2 Nhịp M (T.m) 26.3 Gối M (T.m) -6.56 Nhịp M (T.m) 4.54 Gối M (T.m) -29.72 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -10.01 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -17.82 Nhịp M (T.m) 11.48 Gối M (T.m) -5.94 Nhịp M (T.m) 6.98 Gối M (T.m) -12.77 Nhịp M (T.m) 8.03 Gối M (T.m) -1.92 Nhịp M (T.m) 4.76 Gối M (T.m) -22.19 Nhịp M (T.m) 12.25 Gối M (T.m) -0.75 Nhịp M (T.m) 1.03 Gối M (T.m) -14.27 Nhịp M (T.m) 6.35 Gối M (T.m) -1.09 Nhịp M (T.m) 1.52 Gối M (T.m) -3.59 Nhịp M (T.m) 1.43 D5-7 D5-8 D5-9 38.01 D5-8A 16.97 D5-10 D5-11 D5-12 DB-1 DB-2 ĐÁY BỂ DB-3 DB-4 DB-5 TUM DT-1A 70 50 70 50 50 22 50 22 70 50 70 50 70 30 70 30 60 30 60 30 50 22 50 22 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30 50 22 50 22 66 0.093 0.9514 11.432 66 0.093 0.9512 11.478 47 0.104 0.9451 4.046 47 0.072 0.9627 2.749 66 0.105 0.9444 13.063 66 0.134 0.9276 17.009 66 0.059 0.9696 66 0.1 4.285 0.9473 7.437 56 0.146 0.9209 9.467 56 0.094 0.9506 5.908 47 0.094 0.9505 3.643 47 0.11 0.9413 4.322 56 0.104 0.9447 6.613 56 0.066 0.9660 4.067 56 0.016 0.9921 0.947 56 0.039 0.9801 2.376 56 0.181 0.8991 12.074 56 0.1 0.9471 6.328 56 0.006 0.9969 0.368 56 0.008 0.9958 0.506 56 0.117 0.9378 7.445 56 0.052 0.9733 3.192 56 0.009 0.9955 0.536 56 0.012 0.9937 0.748 46 0.059 0.9694 2.206 46 0.024 0.9880 0.862 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 + Φ18 14.514 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 + Φ20 15.708 Φ22 + Φ22 19.007 Φ18 + Φ18 7.634 Φ20 9.425 Φ20 + Φ18 14.514 Φ20 9.425 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ20 9.425 Φ20 9.425 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ25 14.726 Φ20 9.425 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ20 9.425 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) Nhịp M (T.m) 1.05 Gối M (T.m) -7.47 Nhịp M (T.m) 3.35 Gối M (T.m) -18.35 Nhịp M (T.m) 13.54 Gối M (T.m) -5.01 Nhịp M (T.m) 1.96 Gối M (T.m) -4.67 Nhịp M (T.m) 3.96 Gối M (T.m) -2.23 Nhịp M (T.m) 3.29 Gối M (T.m) -0.88 Nhịp M (T.m) 3.01 Gối M (T.m) -9.05 Nhịp M (T.m) 6.42 Gối M (T.m) -2.05 Nhịp M (T.m) 8.14 Gối M (T.m) -15.81 Nhịp M (T.m) 9.93 Gối M (T.m) -9.67 Nhịp M (T.m) 4.95 Gối M (T.m) -0.63 Nhịp M (T.m) 1.38 Gối M (T.m) -2.07 Nhịp M (T.m) DT-1 DT-2 DT-3 DT-4 DT-5 DT-6 TUM DT-7 DT-8 DT-9 DT-10 DT-11 DT-12 MÁI DM-1 50 22 50 22 50 30 50 30 50 30 50 30 50 22 50 22 50 30 50 30 50 20 50 20 50 30 50 30 50 22 50 22 50 22 50 22 50 30 50 30 50 22 50 22 50 30 50 30 50 22 50 22 46 1.0000 0.000 46 0.017 0.9912 0.631 46 0.091 0.9525 4.671 46 0.041 0.9793 2.037 46 0.222 0.8726 12.525 46 0.164 0.9098 8.864 46 0.083 0.9567 3.119 46 0.032 0.9835 1.187 46 0.057 0.9709 2.865 46 0.048 0.9754 2.418 47 0.039 0.9802 1.326 47 0.057 0.9705 1.976 46 0.011 0.9946 0.527 46 0.036 0.9814 1.827 46 0.15 0.9186 5.868 46 0.106 0.9438 4.051 46 0.034 0.9828 1.242 46 0.135 0.9275 5.227 46 0.192 0.8927 10.548 46 0.12 0.9357 6.321 46 0.16 0.9124 6.312 46 0.082 0.9573 3.080 46 0.008 0.9962 0.377 46 0.017 0.9916 0.829 46 0.034 0.9826 1.255 46 1.0000 0.000 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ20 + Φ18 14.514 Φ22 11.404 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ20 6.283 Φ20 6.283 Φ20 6.283 Φ20 9.425 Φ18 + Φ18 12.723 Φ20 9.425 Φ18 + Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 7.634 Φ18 7.634 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Gối M (T.m) -1.17 Nhịp M (T.m) 2.27 Gối M (T.m) -1.01 Nhịp M (T.m) 2.19 Gối M (T.m) -2.33 Nhịp M (T.m) 2.88 Gối M (T.m) -2.87 Nhịp M (T.m) 2.03 Gối M (T.m) -0.53 Nhịp M (T.m) 0.33 Gối M (T.m) -1.31 Nhịp M (T.m) 1.35 Gối M (T.m) -1.59 Nhịp M (T.m) 0.86 Gối M (T.m) -2.16 Nhịp M (T.m) 1.28 Gối M (T.m) -6.45 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -5.57 Nhịp M (T.m) Gối M (T.m) -6.55 Nhịp M (T.m) 3.73 Gối M (T.m) -4.85 Nhịp M (T.m) 3.51 Gối M (T.m) -1.61 Nhịp M (T.m) 0.95 DM-2 DM-3 DM-4 DM-5 DM-6 DM-7 MÁI DM-8 DM-9 DM-10 DM-11 DM-12 DM-13 DM-14 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 25 50 25 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 22 50 20 50 20 50 22 50 22 46 0.019 0.9902 0.704 46 0.038 0.9809 1.378 46 0.017 0.9916 0.607 46 0.036 0.9816 1.329 46 0.039 0.9804 1.416 46 0.048 0.9756 1.758 46 0.042 0.9787 1.747 46 0.03 0.9850 1.227 46 0.009 0.9956 0.317 46 0.005 0.9973 0.197 46 0.022 0.9891 0.789 46 0.022 0.9887 0.813 46 0.026 0.9867 0.960 46 0.014 0.9928 0.516 46 0.036 0.9818 1.310 46 0.021 0.9893 0.771 46 0.107 0.9435 4.072 46 46 46 1.0000 0.000 0.092 0.9516 3.486 1.0000 0.000 46 0.108 0.9426 4.139 46 0.062 0.9682 2.295 46 0.088 0.9538 3.029 46 0.064 0.9670 2.162 46 0.027 0.9865 0.972 46 0.016 0.9921 0.570 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Φ18 5.089 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán dầm nhà văn phòng, Thuyết minh tính toán dầm nhà văn phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay