Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp

70 77 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA Cán hướng dẫn: Trần Thị Hằng Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Nga Lớp: CĐKT1 Khóa: 15 Mã sinh viên:1531070044 HÀ NỘI 2016 MỤC LỤC BỘ CÔNG THƯƠNG MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ .4 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CHỨ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 1.1 Quá trình hình thành đặc diểm doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình hình thành .8 1.1.2 Đặc điểm 1.2 Đặc điểm cấu quản lý doanh nghiệp 10 1.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý 10 1.2.2 Chức - nhiệm vụ phòng ban 10 1.3 Quy trình tổ chức kinh doanh công ty 11 1.4 Phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp 12 Biểu 1.1 : Tình hình hoạt động SXKD Cơng ty năm 2012, 2013, 2014 13 Biểu 1.2 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2012 đến 2014 15 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TỐN CHỦ YẾU TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 17 2.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn công ty 17 2.1.1 Chế độ kế tốn áp dụng taị Cơng ty 17 2.1.2 Hệ thống chứng từ 17 2.1.3 Hệ thống tài khoản kế toán 18 2.1.4 Hệ thống sổ sách kế tốn theo hình thức nhật ký chung .20 2.1.5 Hệ thống báo cáo kế toán 21 2.1.6 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia 21 2.2 Thực trạng phần hành kế tốn chủ yếu cơng ty 23 2.2.1 Tổ chức kế toán kế toán Vốn tiền 23 2.2.1.1 Chứng từ 23 Biểu 2.1: Giấy đề nghị toán 24 Biểu 2.2: Phiếu chi 25 Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT 26 Biểu 2.4: Phiếu chi 27 Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT 28 Biểu 2.6: Chi tiết tài khoản khách hàng 29 Biểu 2.7: Chi tiết tài khoản khách hàng 30 2.2.1.2 Tài khoản .30 2.2.1.3 Hạch toán chi tiết 31 Biểu 2.8: Sổ quỹ tiền mặt 32 Biểu 2.9: Sổ nhật ký chung 33 2.2.1.4 Hạch toán tổng hợp 34 Biểu 2.10: Sổ tài khoản tiền mặt 35 2.2.2 Tổ chức hạch toán toán Tài sản cố định (TSCĐ) 36 Danh mục tài sản 37 Biểu 2.11: Danh mục tài sản .37 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 37 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 38 2.2.2.3 Hạch toán chi tiết TSCĐ 38 Biểu 2.12: Hợp đồng mua bán xe ô tô 43 Biểu 2.13: Hóa đơn GTGT .44 Biểu 2.13: Biên giao nhận TSCĐ 45 Biểu 2.14: Sổ nhật ký chung 47 Biểu 2.15: Sổ chi tiết 48 2.2.2.4 Hạch toán tổng hợp TSCĐ 48 Tài khoản : TSCĐ hữu hình Số hiệu : 211 49 Biểu 2.16: Sổ 49 2.2.3 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương đơn vị thực tập 49 2.2.3.1 Đặc điểm chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 49 2.2.3.2 Các hình thức tiền lương .50 2.2.3.3 Phương pháp tính lương khoản trích theo lương .50 2.2.3.4 Quy trình kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 51 2.2.3.5 Tổ chức sổ kế tốn chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 52 Biểu 2.17: Thẻ chấm công 53 Biểu 2.18: Bảng tốn lương phận văn phòng tháng 10/2015 .54 Biểu 2.19: Phiếu chi 55 Biểu 2.20: Bảng toán nghỉ hưởng BHXH .56 Biểu 2.21: Phiếu chi 57 Biểu 2.22: Sổ tổng hợp chi tiết TK 334 58 Biểu 2.23: Sổ tổng hợp chi tiết TK 338 59 Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung 60 Biểu 2.25: Sổ TK 334 61 Biểu 2.26: Sổ TK 338 62 Biểu 2.27: Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương 63 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 64 3.1.Ưu điểm 64 3.2 Nhược điểm .65 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty 66 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý 10 Sơ đồ 1.2: Quá trình tổ chức kinh doanh công ty 12 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch tốn theo hình thức nhật ký chung 20 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 22 Sơ đồ 2.3:Quy trình ghi sổ kế tốn vốn tiền 34 Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ tăng TSCĐ .38 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ giảm TSCĐ 39 Sơ đồ 2.6: Quy trình thực ph ân hệ kế tốn lương khoản trích theo lương .52 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1.1 : Tình hình hoạt động SXKD Cơng ty năm 2012, 2013, 2014 13 Biểu 1.2 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2012 đến 2014 .15 15 Biểu 2.1: Giấy đề nghị toán 24 Biểu 2.2: Phiếu chi .25 Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT .26 Biểu 2.4: Phiếu chi .27 Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT .28 Biểu 2.6: Chi tiết tài khoản khách hàng 29 Biểu 2.7: Chi tiết tài khoản khách hàng 30 Biểu 2.8: Sổ quỹ tiền mặt .32 Biểu 2.9: Sổ nhật ký chung 33 Biểu 2.10: Sổ tài khoản tiền mặt .35 Biểu 2.11: Danh mục tài sản 37 Biểu 2.12: Hợp đồng mua bán xe ô tô 43 Biểu 2.13: Hóa đơn GTGT 44 Biểu 2.13: Biên giao nhận TSCĐ 45 Biểu 2.14: Sổ nhật ký chung 47 Biểu 2.15: Sổ chi tiết 48 Biểu 2.16: Sổ 49 Biểu 2.17: Thẻ chấm công 53 Biểu 2.18: Bảng tốn lương phận văn phòng tháng 10/2015 54 Biểu 2.19: Phiếu chi .55 Biểu 2.20: Bảng toán nghỉ hưởng BHXH 56 Biểu 2.21: Phiếu chi .57 Biểu 2.22: Sổ tổng hợp chi tiết TK 334 58 Biểu 2.23: Sổ tổng hợp chi tiết TK 338 59 Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung 60 Biểu 2.25: Sổ TK 334 .61 Biểu 2.26: Sổ TK 338 .62 Biểu 2.27: Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương 63 DANH MỤC CHỨ VIẾT TẮT CCDC Công cụ dụng cụ TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh NVL Nguyên vật liệu CPSX Chi phí sản xuất CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn BHTN Bảo hiểm thất nghiệp SPDD Sản phẩm dở dang KH TSCĐ Khấu hao tài sản cố định KKTX khai thường xuyên LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, trước xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu diễn mạnh mẽ theo chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) Điều đặt doanh nghiệp Việt Nam trước thử thách to lớn, với cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế thị trường Sự cạnh tranh không diễn doanh nghiệp nước mà áp lực cạnh tranh lớn từ phía tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nước Vì vậy, để đứng vững thắng thương trường, nhu cầu thơng tin cho quản lý q trình kinh doanh doanh nghiệp vô cần thiết quan tâm đặc biệt Bằng hiểu biết khám phá tích luỹ từ bao hệ, người làm giàu cho kho tàng nhân loại, kết tinh phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật Ở năm đầu kỷ XXI này, tạo bước ngoặt lớn, hứa hẹn thách thức đường đại hố đất nước Trong phần đóng góp khơng nhỏ phấn đấu khơng mệt mỏi ngành công nghiệp sản xuất kinh doanh, vai trò kế tốn vơ quan trọng, phục vụ cho kinh tế mặt vi mô vĩ mơ Xuất phát từ thực tế đơn vị hạch toán độc lập tự chủ, hoạt động sản xuất doanh nghiệp toả hết tiềm cơng suất việc quản lý sản xuất, mục đích tạo lợi nhuận tối đa mà chi phí bỏ lại tối thiểu, coi trọng tâm doanh nghiệp.Trong thời gian thực tập em tìm hiểu Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia với hướng dẫn cô Trần Thị Hằng anh chị, Cơng ty em hồn thành báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Ngoài lời mở đầu kết luận, báo cáo thực tập tổng hợp gồm ba chương Ngoài lời mở đầu kết luận, báo cáo thực tập tổng hợp gồm hai phần chính: Phần 1: Tổng quan Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Phần 2: Thực trạng cơng tác kế tốn số phần hành chủ yếu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 1.1 Quá trình hình thành đặc diểm doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình hình thành Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Địa : Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN Điện thoại : 0473 841675 Giấy phép kinh doanh số: 0104221109 Ngày cấp: 29/9/2006 Do phòng đăng kí kinh doanh sở KH DT TP Hà Nội cấp Ngành nghề kinh doanh: - Cung ứng tiêu thụ hàng hóa đẩy nhanh tốc độ chung chuyển hàng hóa giúp phần kích thích vận động kinh tế - Tổ chức hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập quyền lợi cho người lao động… - Cơng ty có nhiệm vụ bảo toàn phát triển vốn, thực nghiêm chỉnh chế độ quy định tài kế toán ngân hàng Nhà nước ban hành Mã số thuế : 0104221109 Tài khoản : 0100233488-038, ngân hàng VIB chi nhánh Hai Bà Trưng, PGD Đại Kim − Trong năm đầu, Công ty chuyên hoạt động kinh doanh thương mại sản phẩm tươi sống, hải sản … nhập từ các tỉnh ven biển yêu cầu sử dụng thời gian ngắn Về tổ chức máy quản lý, kinh doanh phía cơng ty phân phòng ban cụ thể đảm nhận vai trò khác lại có mối quan hệ mật thiết với quy mối phòng Giám đốc Điều cho thấy chặt chẽ khâu tổ chức máy công ty, tạo tin tưởng với khách hàng − Tại phòng ban, điều hành Trưởng phòng, nhân viên phối hợp nhịp nhàng ăn khớp với công việc Nhân viên công ty bố trí cơng việc cụ thể phù hợp với chuyên ngành mà thân đào tạo nhà trường Nhân viên nắm vững nghiệp vụ, giảm thiểu đáng kể thời gian hướng dẫn cơng việc cho cá nhân − Phòng Kinh doanh phòng Kế tốn có mối liên quan mật thiết với nhau, nghiệp vụ giao nhận hàng giải nhanh chóng gọn nhẹ, tạo hài lòng khách hàng − Và vậy, với cơng nghệ máy móc đại, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ CB CNV lành nghề yêu nghề; công ty không ngừng nghiên cứu, sáng tạo áp dụng công nghệ, kỹ thuật đại khơng q trình vận chuyển, sử dụng mà áp dụng vào lĩnh vực quản lý − Đến tháng công ty vào hoạt động ổn định có nguồn thu nhập định − Hiện nay, với nhu cầu lại ngày lớn đồng nghĩa có nhiều đối thủ cạnh tranh họ luôn thay đổi đưa chiến lược kinh doanh để cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường hạn chế việc mở rộng thị trường công ty từ trước tới công ty kinh doanh thị trường truyền thống với khách hàng truyền thống Công ty chưa thực quan tâm đến hoạt động xúc tiến bán quảng cáo, khuyến mại, tham gia hội chợ triển lãm Để thúc đẩy việc bán hàng mà chủ yếu bán hàng thông qua việc đặt hàng trước đại lý, nhà bán buôn bán lẻ − Đội ngũ nhân viên bán hàng nâng cao trình độ chuyên môn song chưa đồng bộ, chưa thực mạnh, thiếu người chun mơn thị trường, chun mơn bán hàng tiếp thị, trình độ nhân viên số cửa hàng tương đối thấp, họ chưa nhanh nhẹn việc tìm kiếm khách hàng, theo dõi biến động thị trường, quản lý nhân viên, thao tác nghiệp vụ khác 1.1.2 Đặc điểm Hình thức hoạt động doanh nghiệp mua bán nguyên liệu theo đơn đặt hàng, bán qua điện thoại, thu mua tập trung điểm thu mua doanh nghiệp Doanh nghiệp hạch toán độc lập, đầy đủ tư cách pháp nhân có dấu riêng Vốn điều lệ: 5,000,000,000 đồng Tổng số lao động: 60 người, bao gồm: Quản lý: 10 người, đại học người, cao đẳng người Lao động phổ thông: 50 người 1.2 Đặc điểm cấu quản lý doanh nghiệp 1.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Hội đồng thành viên Giám đốc Phòng kế tốn Cửa hàng Phòng kinh doanh Điểm thu mua Cửa hàng Điểm thu mua Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý 1.2.2 Chức - nhiệm vụ phòng ban Để tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức quản lý, tuỳ thuộc vào quy mơ, loại hình doanh nghiệp đặc điểm điều kiện sản xuất cụ thể mà doanh nghiệp thành lập máy quản lý thích hợp gọi cấu tổ chức quản lý Doanh nghiệp đơn vị hạch tốn độc lập, máy quản lý Cơng ty tổ chức thành phòng thực chức định bao gồm: Giám đốc: Là người đứng đầu máy quản lý, phụ trách chung toàn doanh nghiệp, chịu trách nhiệm đạo toàn bộ máy quản lý, theo dõi cửa hàng, điểm thu mua, theo dõi phòng ban, chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn doanh nghiệp, định tổ chức máy quản lý toàn doanh nghiệp đảm bảo tính hiệu lực hoạt động có hiệu việc tìm kiếm cơng ăn việc làm đảm bảo sống cho nhân viên, lao động tồn doanh nghiệp Phòng kinh doanh có nhiệm vụ: − Nắm bắt thị trường giá loại hàng hố doanh nghiệp SX − Tìm kiếm thị trường, nguồn hàng, khách hàng, lập kế hoạch SXKD − Phụ trách việc giao dịch thương mại, soạn thảo hợp đồng kinh doanh − Điều tra nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác nước nhằm mở rộng nguồn hàng mở rộng thị trường kinh doanh 10 Số 78F Ngõ Văn Hương, Tơn Đức Thắng, Đống Đa, HN BẢNG THANH TỐN NGHỈ HƯỞNG BHXH Tháng 04/2015 STT Họ tên Nghỉ ốm Số ngày Số tiền Nghỉ thai sản Tổng Số ngày tiền nhận Số tiền số Ký 01 Trần Văn 03 778.846 778.846 (đã ký) 02 Tuấn Đào Thúy 01 242.154 242.154 (đã ký) Nga Cộng 04 1.021.000 1.021.000 Tổng số tiền chữ: Một triệu không trăm hai mươi mốt nghìn đồng Kế tốn trưởng Kế tốn BHXH (ký, họ tên) (ký, họ tên) Trưởng ban BHXH Biểu 2.20: Bảng tốn nghỉ hưởng BHXH 56 (ký, họ tên) Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Mẫu số 02-TT Vương Gia Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) Đống Đa, HN PHIẾU CHI Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Quyển số: PC/10 Số: 17 Nợ: 338 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Trần Vĩnh Anh Địa chỉ: Phòng kinh doanh Lý chi: Thanh toán tiền nghỉ hưởng BHXH cho CNV tháng 04/2015 Số tiền: 1.021.000đ (Viết chữ): Một triệu không trăm hai mươi mốt nghìn đồng Kèm theo: 01 Chứng từ gốc Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Biểu 2.21: Phiếu chi 57 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Công ty TNHH Đầu tư Phát triển TM Vương Gia Mẫu số S03b-DN Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) HN SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 334 Tháng 04 năm 2015 Đơn vị: VNĐ STT Bộ phận 01 02 Phòng tổ chức BP Bán hàng 03 BP SX 04 Số dư đầu kỳ Nợ Số dư cuối kỳ Số PS kỳ Có Nợ Nợ Có Có 15.018.000 6.530.000 48.625.000 58.594.000 48.625.000 62.800.000 15.018.000 10.736.000 5.460.000 73.091.500 72.300.000 4.668.500 BP kỹ thuật 67.000.000 67.000.000 05 BP giám đốc 45.000.000 45.000.000 06 BP tài kế tốn 40.000.000 40.000.000 27.008.000 310.298.500 313.713.000 30.422.500 Cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn) Biểu 2.22: Sổ tổng hợp chi tiết TK 334 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Mẫu số S03a-DNN Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) 58 Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 338 Tháng 04 năm 2014 Đơn vị: VNĐ STT … 02 03 04 … 09 Số dư đầu kỳ Khoản mục … KPCĐ BHXH BHYT … BHTN Cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Nợ … Số dư cuối kỳ Số PS kỳ Có Nợ Nợ Có … … … … … 21.652.000 8.969.380 6.494.380 84.426.940 84.426.940 14.612.355 14.612.355 … … … 6.494.380 6.494.380 74.202.00 122.912.5 00 … 19.177.000 0 … … 125.387.5 00 Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Có 76.677.000 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) Biểu 2.23: Sổ tổng hợp chi tiết TK 338 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN 59 Mẫu số S03a-DNN Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng 04 năm 2015 Trang 04 NT GS CHỨNG TỪ SH Diễn giải NT Đơn vị: VNĐ Đã ghi STT Số hiệu SC dòng TK đ/ư Nợ Có 209.018.636 … 48.625.000 209.018.636 … Số phát sinh … 30/04 BTL01 … 30/04 Số trang trước chuyển sang … Tính lương phải trả Phòng tổ chức 30/04 BTL01 30/04 Phải trả người lao động x 07 3342 30/04 PB01 30/04 Các khoản trích theo lương trừ x 08 3342 5.105.625 11.670.000 … x … 06 … 6421 48.625.000 vào lương (10.5%) 30/04 PB01 30/04 Các khoản trích theo lương tính x 09 6421 30/04 30/04 30/04 30/04 PB01 PC14 PC14 BTL01 30/04 30/04 30/04 30/04 vào chi phí (24%) Các khoản trích theo lương Chi trả lương cho Phòng tổ chức Chi trả lương cho Phòng tổ chức Nộp hộ thuế TNCN x x x x 10 11 12 13 338 3342 111 3342 30/04 BTL01 30/04 Nộp hộ thuế TNCN x 14 3335 30/04 PB01 30/04 Các khoản trích theo lương trừ x 17 3342 6.594.000 30/04 PB01 30/04 vào lương (10.5%) Các khoản trích theo lương tính x 18 6421 15.072.000 30/04 PB01 30/04 vào chi phí (24%) Các khoản trích theo lương x 19 338 30/04 PC15 30/04 Chi trả lương cho BP bán hàng x 20 3342 30/04 PC15 30/04 Chi trả lương cho BP bán hàng x 21 111 … … … … … … Cộng chuyển sang trang sau 16.775.625 43.129.456 43.129.456 389.919 389.919 21.666.000 55.000.000 55.000.000 … … 589.882.636 589.882.636 (Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn) Biểu 2.24: Sổ nhật ký chung 60 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Mẫu số S03b-DNN Vương Gia (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN SỔ CÁI TK 334 Tháng 04 năm 2015 Đơn vị: VNĐ Chứng từ NTGS SH Nhật ký chung Diễn giải NT Trang STT dòng Số Số tiền hiệu TK Nợ Có đ/ư Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 27.008.000 30/04 30/04 30/04 30/04 BTL01 PB01 PC14 BTL01 30/04 30/04 30/04 30/04 Tính lương phải trả Phòng tổ chức Các khoản trích theo lương Chi trả lương cho Phòng tổ chức Nộp hộ thuế TNCN 04 04 04 04 07 08 11 13 6421 338 111 3335 30/04 BTL02 30/04 Tính lương phải trả BP bán hàng 04 16 6411 30/04 PB01 30/04 Các khoản trích theo lương 04 17 338 6.594.000 30/04 PC15 30/04 Chi trả lương cho BP bán hàng 04 20 111 55.000.000 … … … … … … … Cộng phát sinh kỳ 48.625.000 5.105.625 483.129.456 389.919 62.800.000 … … 310.298.500 313.713.000 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) 30.422.500 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 2.25: Sổ TK 334 Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Mẫu số S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 61 Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) Đa, HN SỔ CÁI TK 338 Tháng 04 năm 2014 Đơn vị: VNĐ NTG S Chứng từ SH Số hiệu TK đ/ư Nhật ký chung Diễn giải NT STT dòng Trang Số tiền Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 74.202.000 … … … … … … 31/10 31/10 31/10 31/10 PB01 PC18 PC18 PC18 31/10 31/10 31/10 31/10 Các khoản trích theo lương Nộp KPCĐ lên cấp Nộp BHXH lên cấp Mua thẻ BHYT cho CNV 04 05 05 05 10 03 05 07 338 112 112 111 8.969.380 84.426.940 14.612.355 31/10 PC18 31/10 Nộp BHTN lên cấp 05 09 112 6.494.380 … … … … … … … … Cộng phát sinh kỳ … … 112.028.055 … … 122.912.500 125.387.500 Số dư cuối kỳ 76.677.000 Ngày 31 tháng 10 năm 2014 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài - Kế toán) Biểu 2.26: Sổ TK 338 62 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia Mẫu số 02 – LDTL Số 78F Ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THÁNG 04/2015 ST Ghi Có TK TK 334 TK 338 Tổng cộng T Lương Khác Cộng Có TK BHXH BHYT BHTN KPCĐ 334 Cộng Có TK 338 Đối tượng sử dụng 01 (Ghi NợTK) TK 6421 313.713.000 02 TK 3342 - Cộng 313.713.000 - 313.713.000 65.419.565 10.903.261 3.634.420 7.268.840 87.226.086 400.939.086 - 29.075.363 5.451.631 3.634.420 - 38.161.414 38.161.414 313.713.000 94.494.928 16.354.892 7.268.840 7.268.840 125.387.500 439.100.500 Ngày 30 tháng 04 năm 2015 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.27: Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương 63 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA 3.1.Ưu điểm - Về máy kế toán: Công ty tổ chức khoa học, gọn nhẹ, dễ kiểm tra, việc xử lý thơng tin kế tốn nhanh kịp thời giúp lãnh đạo công ty đưa đạo sát hoạt động tồn Cơng ty.Bộ máy kế tốn tổ chức phù hợp với chuyên môn nhâ viên Nhân viên phòng kế tốn có trình độ thành thạo, có đạo đức nghề nghiệp Giữa phần hành có phân cơng, phân nhiệm cụ thể hợp lý góp phần đem lại hiệu cao cho công tác quản lý Trong q trình tổ chức chứng từ, kế tốn đảm bảo nguyên tắc biểu mẫu, luân chuyển, ký duyệt đồng thời tuân thủ chế độ kiểm tra, ghi sổ, bảo quản, lưu trữ hủy chứng từ Cơng tác tổ chức kế tốn tổng hợp chi phí tính giá thành Cơng ty thực tương đối khoa học hợp lý Chi phí sản xuất tập hợp tính giá thành riêng cơng trình, hạng mục cơng trình, dự án, hợp đồng ký kết Q trình hạch tốn khoản chi phí tuân theo chế độ quy định Bộ tài - Về chế độ kế tốn: Cơng ty tn thủ chặt chẽ theo chế độ kế toán ban hành theo định số 48/2006 Bộ tài chính, tổ chức hạch tốn kế tốn, tài khoản kế toán phù hợp theo quy định pháp luật - Về tài khoản kế tốn: Cơng ty áp dụng theo hệ thống tài khoản ban hành theo định số 48/2006 Bộ Tài chính, Tài khoản mở chi tiết tới cấp 2, thuận lợi cho việc theo dõi hạch tốn - Về trình tự ln chuyển chứng từ: Tại cơng ty, trình tự luân chuyển chứng từ phần hành tổ chức chặt chẽ, tạo mối liên hệ phận , khâu kế toán, Ban Giám đốc cơng ty dễ dàng theo dõi quan sát - Cơng ty đã áp dụng kế tốn máy cơng tác kế tốn: Việc hỗ trợ nhiều cho công tác quản lý chứng từ vào sổ lên báo cáo Với nghiệp vụ kinh tế phức tạp kế toán lập phiếu xử lý kế toán nhằm tổng hợp chứng từ, định khoản nhập vào máy Hạch toán chi tiết, rõ ràng khoản tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ khoản toán giúp cho việc tập hợp số liệu dễ dàng - Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh kịp thời xác - Mọi hoạt động thu, chi có chứng từ đầy đủ, hợp lý 64 Các loại sổ sách kế toán Công ty phần hành tiền lương các: sổ chi tiết, sổ tổng hợp chi tiết, Nhật ký chung, sổ cái,… Được Công ty xây dựng với chế độ kế tốn hành quy định Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia làm tốt cơng tác trích khoản trích theo lương đưa vào bảng toán lương, đó, kế tốn phần hành tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, giúp giảm bớt cồng kềnh sổ sách phần hành kế tốn tiền lương Cơng tác thực theo dõi BHXH, BHYT, BHTN phòng Tài kế tốn Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia giúp cho người lao động thực tin tưởng vào quan tâm Công ty đến sức khoẻ nguời lao động thân gia đình họ, trích lập quỹ đảm bảo cho khuyến khích lao động, thể quan tâm Công ty tương lai nguời lao động Về cơng tác kế tốn chi tiết TSCĐ HH: kế toán chi tiết TSCĐ HH thực máy vi tính, tiêu TSCĐ HH tên tài sản, năm sản xuất, nước sản xuất đến đặc trưng TSCĐ HH như: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị lại nhập chi tiết vào máy máy lưu giữ lại Mỗi TSCĐ HH mở thẻ TSCĐ HH để tổng hợp tồn TSCĐ HH cơng ty Về cơng tác kế tốn tổng hợp tăng, giảm TSCĐ HH: Mọi nghiệp vụ tăng, giảm thực theo trình tự định có quy định thống nhất, đảm bảo chứng từ hợp lệ mua sắm, chi phí lắp đặt, chạy thử Việc ghi sổ kế tốn tiến hành kịp thời hợp lý Về cơng tác khấu hao: Phương pháp khấu hao đường thẳng thời gian thu hồi vốn chậm phù hợp với kế hoạch kinh doanh kế toán tiến hành lập bảng tính khấu hao theo tháng theo mẫu quy định Bộ Tài Chính Về cơng tác sửa chữa TSCĐ HH: Khi phát có TSCĐ HH bị hỏng hóc cơng ty tiến hành sửa chữa TSCĐ HH với chi phí lớn đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn liên tục 3.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn Cơng ty tồn hạn chế: Do cơng trình thi cơng cách xa phòng kế tốn Cơng ty nhiều việc luân chuyển chứng từ chậm dẫn tới việc hạch toán kế toán bị chậm trễ, thiếu xác 65 Thứ nhất: Các chứng từ tiền lương, BHXH… đơi bị chậm trễ, thẻ chấm cơng chuyển sát ngày tính lương, dẫn đến cơng tác tính lương dễ bị chậm việc chi trả lương bị muộn Cơng ty cần phải đưa sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương hoạt động có hiệu nữa, xác Việc Cơng ty toán lương cho lao động lần vào ngày mùng 10 tháng sau khơng đảm bảo giải nhu cầu sinh hoạt cho lao động, làm họ thiếu tiền tiêu dùng thời hạn lĩnh lương chưa tới Thứ hai: Việc mở sổ theo dõi TSCĐ HH sử dụng: Hiện nay, kế tốn TSCĐ khơng mở sổ theo dõi TSCĐ HH cho phận sử dụng Như không theo dõi đầy đủ tình hình tăng giảm loại tài sản sao, gây khó khăn cho cơng tác quản lý TSCĐ HH Công ty Việc mở sổ theo dõi TSCĐ HH sử dụng: Hiện nay, kế tốn TSCĐ khơng mở sổ theo dõi TSCĐ HH cho phận sử dụng Như không theo dõi đầy đủ tình hình tăng giảm loại tài sản sao, gây khó khăn cho công tác quản lý TSCĐ HH Công ty Việc phân loại TSCĐ HH: TSCĐ HH công ty nhiều đa dạng phòng kế tốn cơng ty chưa trọng tới việc phân loại TSCĐ HH theo tiêu thức khác Mà cách phân loại có đặc trưng riêng có tác dụng lớn với yêu cầu quản lý TSCĐ HH công ty nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Ví dụ cách phân loại theo tình trạng sử dụng giúp cho công ty dễ dàng việc đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ HH vào hoạt động kinh doanh Thứ ba: Việc không áp dụng phần mềm kế tốn tạo khó khăn việc theo dõi kịp thời sổ sách thông tin, lập báo cáo kế toán 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty * Thứ nhất: Việc quản lý vốn tiền không tôt dễ dẫn đến việc lượng vốn công ty bị tham mát nên đòi hỏi cơng ty phải có biện pháp tốt để khâu quản lý chặt chẽ khơng để xảy tình trạng thiếu hụt quỹ Ngân quỹ doanh nghiệp đảm bảo cho khả toán doanh nghiệp khoảng thời gian doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp chưa thu tiền khách hàng 66 Trước thực hiên chi tiền cần xác nhận đầy đủ chứng từ liên quan có đầy đủ chữ ký dấu cần thiết Khi thực nghiệp vụ toán hộ cần phải có văn uỷ quyền với đầy đủ chữ ký Đặc điểm tiền mặt có tính khoản tính rủi ro cao đối tượng để gian lận sai sót Giải pháp cụ thể sau: - Do nhu cầu tốn tiền mặt doanh nghiệp khơng q cao vây công ty nên để mức tồn quỹ vừa phải mức vài chục triệu đồng Điều đảm bảo an toàn việc bảo quản nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế lượng tiền nhàn rỗi - Tiến hành kiểm quỹ định kỳ tháng lần để đảm bảo an tồn quỹ giúp nhanh chóng phát sai phạm Ngồi ra, cơng ty nên tiến hành kiểm quỹ đột xuất (khơng báo trước) lần quý - Toàn tiền mặt tồn quỹ phải lưu giữ két công ty không để nhiều nơi mang khỏi quan không để tiền cá nhân vào két * Thứ 2: Để hồn thiện kế tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương, Cơng ty cần phải có hồn thiện nhiều mặt, cụ thể như: Hạch toán ban đầu, kiểm tra thông tin chứng từ, tổ chức luân chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản kế toán để hệ thống hóa thơng tin, tổ chức hệ thống sổ sách kế tốn để hệ thống hóa thơng tin, tổ chức lập báo cáo kế tốn để cung cấp thơng tin cho đối tượng sử dụng, tổ chức cơng tác phân tích chi phí tiền lương khoản trích theo lương Hệ thống chứng từ ban đầu liên quan đến việc xác định tiền lương khoản trích theo lương phải lập phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty sở tuân thủ quy định Nhà nước Chứng từ Công ty phải luân chuyển cách hợp lý, xác tiết kiệm thời gian đảm bảo cho kế tốn phản ánh kịp thời, xác nghiệp vụ phát sinh phải đảm bảo tính pháp lý Cơng tác quản lý chấm công Công ty cần phải quan tâm chặt chẽ, đặc biệt đội ngũ lao động gián tiếp hưởng lương theo thời gian, cần xử lý nghiêm trường hợp muộn sớm, chí làm việc nửa ngày để đảm bảo công cho người thực nghiêm chỉnh hành quan Một định sách mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia phải xem xét xác định phương thức trả lương cho cơng nhân viên Nhìn chung, phương thức phân chia thành loại 67 chính: phương thức trả lương dựa vào đơn vị thời gian, phương thức dựa vào đơn vị sản phẩm phương thức dựa vào số hình thức chia thành Dù phương thức phải quán với sách tiền lương chung Công ty phù hợp với công việc lao động cần làm Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia, nên đưa sách lương theo sản phẩm cho lao động trực tiếp sách lương thời gian cho phận lại Cơng ty Cơng ty nên áp dụng mức lương cho lao động trực tiếp, thứ mức lương cứng theo hệ số lương, theo cấp bậc lao động Hệ số lương nên tương ứng bậc cho lao động gián tiếp nay, với hệ số lương thấp Thứ mức lương theo sản phẩm cho lao động trực tiếp Cơng ty nên tính lương theo sản phẩm theo % doanh thu cơng trình cho đội lao động trực tiếp phụ trách hợp đồng Lương nhân viên kinh doanh = Lương cứng + % theo doanh thu Để phát huy nỗ lực phấn đấu đến cá nhân Công ty, định kỳ hàng tháng, Cơng ty nên họp bàn để đưa sách xét thưởng theo hệ số lương cho người có thành tích xuất sắc tháng nhằm động viên kịp thời người lao động giỏi Bên cạnh đó, Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia cần lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, chế độ trợ cấp chế độ khen thưởng thiết thực, công bằng, hợp lý người lao động để khuyến khích họ cơng việc, góp phần giúp họ đảm bảo nâng cao sống thân gia đình Cơng ty nên sử dụng TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi để phản ánh quỹ khen thưởng Công ty dành cho nhân viên Khi tài khoản sử dụng, lao động Cơng ty có ý thức việc lập kế hoạch thực trích lập khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên * Thứ 3: Đối với TSCĐ HH tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh đơn vị nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh nhằm thu hồi vốn, tạo khả đổi trang bị công nghệ cho doanh nghiệp Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần Ví dụ hệ thống máy tính, labtop, máy photo…chủ yếu TSCĐ HH thuộc máy móc thiết bị máy móc thiết bị cơng ty chủ yếu có giá trị khơng lớn dễ bị hao mòn, giảm giá thị trường + Khấu hao theo số dư giảm dần: Theo phương pháp khấu hao số dư giảm dần 68 có điều chỉnh mức khấu hao hàng năm tài sản cố định xác định theo công thức sau: Mức KH TSCĐ HH năm = Giá trị TSCĐ HH phải khấu hao * Tỷ lệ khấu hao nhanh Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức: Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh KẾT LUẬN Với gần khoảng thời gian không dài xây dựng trưởng thành, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia đạt nhiều thành tựu đáng kể, không ngừng mở rộng phát triển, tạo dựng uy tín hình ảnh vững thị trường phần mềm Đó kết cho cố gắng, nỗ lực toàn lao động Cơng ty, đó, khơng thể khơng kể đến đóng góp phòng Tài - Kế tốn Đây phòng chức quan trọng, đóng vai trò đưa ý kiến, góp 69 ý cho Ban Giám đốc Công ty việc thay đổi áp dụng sách mới, trợ giúp ban lãnh đạo đưa định phương hướng phát triển Công ty Nhờ hoạt động hiệu phòng Tài - Kế tốn, đặc biệt cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương giúp ban lãnh đạo Cơng ty quản lý tốt chi phí tiền lương Tuy nhiên, cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung kế tốn tiền lương khoản trích theo lương số thiếu sót cần khắc phục Sau trình thực tập, em mạnh dạn đưa vài ý kiến nhỏ để góp phần hồn thiện tổ chức kế tốn Cơng ty Tuy nhiên, kiến thức hạn chế nên Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong bảo thông cảm thầy giáo, ban lãnh đạo Cơng ty tồn thể cán nhân viên phòng Tài - Kế tốn Cuối cùng, lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Th.S Viện Kế tốn - Kiểm tốn, trường cao đẳng cơng nghiệp hà Nội tồn thể anh, chị Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH Đầu tư Phát triển thương mại Vương Gia suốt thời gian thực tập vừa qua để em hồn thành báo cáo thực tập này! Em xin chân thành cảm ơn 70 ... báo cáo tài 2.1.5 Hệ thống báo cáo kế tốn Hệ thống Báo cáo tài Cơng ty gồm báo cáo sau: - Bảng cân đối kê toán (Mẫu:B-01/DNN): Được lập vào cuối niên độ kế toán kế toán trưởng lập gửi lên ban... thức máy kế tốn tập trung Hầu hết cơng việc kế tốn thực phòng kế tốn trung tâm, từ khoản thu nhập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế toán chi tiết đến kế tốn... B-03/DNN): Được lập vào cuối niên đọ kế toán kế toán trưởng lập gửi lên ban giám đốc quan thuế - Thuyết minh báo cáo tài (Mẫu B09-DNN): Được lập vào cuối niên độ kế toán kế toán trưởng lập gửi lên ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh ngành kế toán trường đại học công nghiệp, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA, Biểu 1.1 : Tình hình hoạt động SXKD của Công ty 3 năm 2012, 2013, 2014., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA, Biểu 2.11: Danh mục tài sản, Tài khoản : TSCĐ hữu hình Số hiệu : 211, Biểu 2.16: Sổ cái, Biểu 2.27: Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương, CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG GIA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay