Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực)

70 71 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 03:54

Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực) Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực) Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực) BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO VIỆT Giảng viên hướng dẫn: PHẠM VIỆT BÌNH Sinh viên thực hiện: Ngành : NGUYỄN XUÂN QUANG QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp: Khoá: D7QTKD2 2012 – 2016 Hà Nội, tháng năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Một số vấn đề chung nguồn nhân quản nguồn nhân doanh nghiệp 1.1 Khái niệm nguồn nhân 1.1.2 Vai trò nguồn nhân 1.2 Quản nguồn nhân .3 1.2.1 Khái niệm quản nguồn nhân .5 1.2.2 Mục tiêu quản nguồn nhân 1.2.3 Nội dung chủ yếu quản nguồn nhân 1.2.3.1 Lập kế hoạch nhân 1.2.3.2 Phân tích thiết kế cơng việc 1.2.3.3 Tuyển dụng lao động 1.2.3.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân 1.2.3.5 Tổ chức trình lao động 1.2.3.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên 1.2.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản nguồn nhân .11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO VIỆT .13 2.1 TỔng quan công tác TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .13 2.1.2 Chức nhiệm vụ sản phẩm .16 2.1.3 Quy trình cơng nghệ sản phẩm 17 2.1.3.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất .17 2.1.3.2 Tổ chức sản xuất 18 GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 2.1.3.3 Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm .18 2.1.4 Bộ máy tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất .19 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 23 2.2.1 Xây dựng kế hoạch nguồn nhân 23 2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân 26 2.2.2.1 Căn tuyển dụng lao động: 26 2.2.2.2 Điều kiện để tham gia dự tuyển .27 2.2.3 Công tác tổ chức lao động .28 2.2.3.1 Phân công lao động 29 2.2.3.2 Hiệp tác lao động .30 2.2.3.3 Tổ chức nơi làm việc 31 2.4.4 Công tác đánh giá nguồn nhân .32 2.4.4.1 Cơ sở để đánh giá .32 2.4.4.2 Cách thức đánh đơn vị thường áp dụng 32 2.2.5 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 35 2.2.5.1 Các hình thức đào tạo .35 2.2.5.2 Quy trình thực cơng tác đào tạo 35 2.2.5.3 Tình hình thực cơng tác đào tạo 36 2.2.6 Chế độ đãi ngộ khuyến khích người lao động .37 2.2.6.1 Chế độ tiền lương .37 2.2.6.3 Tiền thưởng 46 2.2.6.4 Chế độ bảo hiểm .46 2.2.6.5 Các phúc lợi xã hội khác 47 2.2.7 Quan hệ nhân đơn vị 49 2.2.7.1 Hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể 49 2.2.7.2 Kỷ luật lao động 50 2.2.7.3 Quản chương trình an tồn sức khoẻ cho người lao động 50 2.2.7.4 Các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động .51 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN .53 3.1 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 53 GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 3.1.1 Những kết đạt được: 53 3.1.2 Một số tồn nguyên nhân: 54 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 54 3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 54 3.2.2 Một số biện pháp .55 3.2.2.1 Hồn thiện cơng tác tuyển chọn nguồn nhân .55 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân 57 3.2.2.3 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ 58 KẾT LUẬN .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy quảnCơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 15 Sơ đồ 2.1: 16 Sơ đồ 2.2: 17 Sơ đồ 2.3: 17 Sơ đồ 2.4: 19 Sơ đồ 2.5: 19 Sơ đồ 2.6: 20 Sơ đồ 2.7: 20 Sơ đồ 2.8: 21 Sơ đồ 2.9: 21 Sơ đồ 2.10: Phương thức phân phối 24 Sơ đồ 2.11: Sơ đồ tổ chức máy KT .37 BẢNG BIỂU Biểu 1.1: Một số tiêu thực Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt Biểu 2.1: Doanh thu công ty năm theo nhóm sản phẩm 16 Biểu 2.2: Doanh thu bán hàng theo địa phương 18 Biểu 2.3: Bảng giá sản phẩm .23 Biểu 2.4: Số lượng lao động 25 Biểu 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ .25 Biểu 2.6: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 25 Biểu 2.7: Một số định mức sản xuất 26 Biểu 2.8: Cơ cấu tài sản cố định 31 Biểu 2.9: Chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục 2014 -2015 33 Biểu 2.10: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014–2015 41 Biểu 2.11: 42 Biểu 2.12: 44 Biểu 2.13: 44 GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang Biểu 2.14: Cơ cấu máy quản trị nhân Công ty TNHH xây dựng- BĐS Thái Bình 46 Biểu 2.15: Năng suất lao động theo doanh thu năm 2014 2015 49 Biểu 2.16: Bảng lương .52 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH DVTM Trđ BCTT TSCĐ ĐVT GVHD: Phạm Việt Bình Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại Triệu đồng Báo cáo tài Tài sản cố định Đơn vị tính SV: Nguyễn Xn Quang CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt Địa chỉ: Đường D1, KCN Phố Nối A, X Giai Phạm, H Yên Mỹ,Hưng Yên Số điện thoại: ĐT: (84-4) 38.615.255 Fax: (84-4) 38.612.981 Xác nhận Chị: Sinh ngày Số CMTND: Là sinh viên lớp: Có thực tập Cơng ty khoảng thời gian từ ngày 2/1/2016 đến ngày 19/3/2016 Trong thời gian thực tập Công ty chị thực tốt quy định công ty thể tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chịu khó học hỏi Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Xác nhận công ty thực tập GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại, lĩnh vực sống, người giữ vị trí quan trọng số Doanh nghiệp coi xã hội thu nhỏ người nguồn lực quan trọng nhất, quý giá Con người yếu tố trung tâm định thành bại doanh nghiệp Không hoạt động tổ chức mang lại hiệu thiếu công tác quản trị, quản trị suy cho quản trị người Vì thành cơng doanh nghiệp tách rời với yếu tố người Với Việt Nam- nước phát triển, thu nhập người lao động phần lớn chưa có, đời sống người lao động mức trung bình, thấp đãi ngộ nhân xem công cụ quan trọng kích thích tinh thần, động thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu cao Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi…là cơng cụ quan trọng Khơng có ý nghĩa mặt vật chất, nâng cao chất lượng sống người lao động mà có ý nghĩa mặt tinh thần : thể giá trị, địa vị, uy tín người lao động gia đình, đồng nghiệp xã hội Đãi ngộ nhân thực công cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài nước nước, trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho người lao động ngày gắn bó doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thực mục tiêu đặt Đãi ngộ nhân quan trọng thực tế cho thấy Việt Nam dù doanh nghiệp trọng nhiều vào việc thu hút nhân tài, đầu cho chất xám, chưa có nhiều doanh nghiệp dành quan tâm thoả đáng cho vấn đề Có số doanh nghiệp quan tâm, trọng thực hiệu đem lại không cao thiếu sở khoa học luận thực tiễn, khả nguồn lực doanh nghiệp lực, trình độ nhà quản trị Được hướng dẫn tận tình thầy Phạm Việt Bình, giúp đỡ bảo tận tình anh, chị cán nhân viên Công ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt, em mạnh dạn chọn thực đề tài: “Phân tích, đánh giá hoạt động quản nhân Công ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao việt” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Trên sở nghiên cứu tình hình thực trạng tiêu thụ sản phẩm Cơng ty để đề giải pháp chủ yếu nhằm trì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang - Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm cơng ty - Phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến ừình tiêu thụ sản phẩm công ty - Đề số giải pháp chủ yếu nhằm trì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho công ty 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu thực tiễn tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt - Phạm vi nghiên cứu : + Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty để đưa số giải pháp trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm + Thời gian nghiên cứu : Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty giai đoạn 2015-2015 1.4.Kết cấu đề tài Kết cấu báo cáo gồm chương chính: Chương 1: Cơ sở luận quản nhân doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác quản nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhân Mặc dù cố gắng suốt trình thực tập, với trình độ có hạn, nên báo cáo thực tập em khơng tránh khỏi thiếu sót Để báo cáo thực tập em hoàn thiện nữa, em mong đóng góp bảo Thầy, Cô giáo, độc giả đọc báo cáo thực tập Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 48 Bảng 15 Mức kinh phí thực STT Mức chi/người/lần Đối tượng (ngàn đồng) CBCNV qua đời 500 Thân nhân (tứ thân phụ mẫu) CBCNV qua đời 300 LĐ phát xã, BĐVHX qua đời 300 Thân nhân lđ phát xã, BĐVHX qua đời 100 CBCNV chưa hưu tai nạn, ốm qua đời 4000 CBCNV ốm điều trị nhà 100 CBCNV ốm điều trị bệnh viện 200 CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn nặng 300 Thân nhân CBCNV ốm 100 10 CBCNV nghỉ hưu, nghỉ chế độ gặp khó khăn 300 Ngồi ra, có chế độ cho nữ CBCNV sinh đẻ quy định, chế độ cho thực việc hỷ, kỷ niệm sinh nhật CBCNV, chế độ cho thực trợ cấp khó khăn đột xuất Tổ chức tham quan du lịch cho Cán công nhân viên: Đối tượng:lần lượt CBCNV Công tytỉnh Tổ chức phân cấp: Công tytỉnh đơn vị trực thuộc tự tổ chức Thời gian: Tham quan du lịch nước không 05 ngày/đợt, nước ngồi khơng q 07 ngày/đợt, lễ hội đầu năm, khơng q 03 ngày/đợt Kinh phí: trích hỗ trợ từ quỹ phúc lợi tập trung Công tytỉnh (100% chuyến tham quan, học tập du lịch nước, 70% tổng chi phí chuyến tham quan du lịch nước ngoài), cá nhân người lao động trực tiếp tham quan du lịch đóng góp (30% cho trường hợp du lịch nước ngoài) nguồn tài trợ từ bên ngồi (nếu có) Chế độ:Người tham quan, du lịch hưởng thu nhập làm việc Không tăng thêm LĐ phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 49 Tuy nhiên, từ sau chia tách, du lịch tổ chức ngắn ngày, đơn vị trực thuộc tự tổ chức, BĐT cấp phương tiện sẵn có, khơng trích quỹ phúc lợi tập trung để đảm bảo thu nhập CBCNV không bị giảm sút Bảng 2.16 Chăm lo đời sống, xây dựng đội ngũ tổ chức cơng đồn STT 01 02 03 04 05 Nội dung 2013 CBCNV khám SK định kỳ /năm TS lượt CBCNV đào tạo CMNV CBCNV thăm quan nghỉ mát/năm Số CĐ sở đạt vững mạnh xuất sắc Thu nhập BQ/tháng(triệu) 2014 2015 345 327 327 250 265 265 212 274 274 16 16 16 4,10 4,34 3,40 2.2.7 Quan hệ nhân đơn vị 2.2.7.1 Hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể Trước ký kết hợp đồng, Công tytỉnh thông báo, hướng dẫn cho người lao động tuyển dụng về: Thoả ước lao động tập thể, Nội qui lao động, Quy chế phân phối tiền lương Công tytỉnh, mức lương ký hợp đồng lao động hiểu biết Truyền thống Lịch sử ngành Bưu điện Những người trúng tuyển trước tuyển thức vào làm việc phải qua thời gian thử việc: 30 ngày chức danh viên chức chuyên môn nghiệp vụ (kỹ chuyên viên), 60 ngày chức danh lại Sau qua kỳ tổ chức sát hạch Nếu kết thử việc đạt yêu cầu, người lao động tuyển thức ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định Bộ Luật lao động quy định khác Cơng tytỉnh Việc xếp GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 50 lương cho lao động tuyển dụng thực theo chế độ tiền lương Nhà nước Cơng tytỉnh Hưng n có quyền đơn phương định huỷ bỏ hợp đồng lao động hai bên ký giao kết thời hạn 15 ngày người lao động không đến đơn vị làm việc mà khơng có đáng 2.2.7.2 Kỷ luật lao động Các đơn vị trực thuộc hay khối phòng ban chức tự xây dựng nội quy, quy định kỷ luật lao động dựa hướng dẫn Cơng tytỉnh tùy thuộc vào tính chất công việc, điều kiện thực tế với mức phạt vi phạm rõ ràng Việc xử vi phạm kỷ luật lao động đơn vị tiến hành công khai cơng bằng, có để đảm bảo tính răn đe 2.2.7.3 Quản chương trình an tồn sức khoẻ cho người lao động - An toàn vệ sinh lao động Hàng năm, Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động đồng thời với kế hoạch sản xuất kinh doanh Nội dung gồm có phần: kỹ thuật an tồn phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại cải thiện điều kiện lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; chăm lo sức khoẻ người lao động; tuyên truyền, giáo dục huấn luyện bảo hộ lao động Tình hình thực cơng tác vệ sinh an tồn lao động Cơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt vài năm gần sau: Bảng 2.17 Kinh phí chi cho bảo hộ lao động Đơn vị tính:triệu đồng GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 51 S T Nội dung 2013 2014 2015 59,6 28,1 18,1 61,7 54 54 255,2 277 117 153 156,6 116,6 47 34,8 14,8 576,5 550,5 320,5 T KH biện pháp KT an toàn PCCN KH biện pháp kỹ thuật VSLĐ phòng chống độc hại, cải thiện ĐKLĐ KH mua sắm TTB phương tiện BV cá nhân người LĐ KH c.sóc SK người LĐ Bdưỡng đ.hại vật KH tuyên truyền giáo dục, huấn luyện BHLĐ Tổng cộng: (Nguồn: Phòng Tổ chức – CBLĐTL Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt ) 2.2.7.4 Các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho người lao động  Các biện pháp khoa học kĩ thuật - Vi khí hậu lao động: Nhiệt độ khơng khí, độ ẩm khơng khí, vận tốc khơng khí xạ nhiệt Các yếu tố vi khí hậu vượt mức cho phép gây biến đổi sinh lý, ảnh hưởng tới sức khoẻ, gây bệnh tật Lao động nhiệt độ cao gây nặng thêm bệnh thần kinh, tim mạch bệnh da Lao động nhiệt độ lạnh gây thấp khớp, viêm đường hô hấp, khơ niêm mạc, Bệnh nghề nghiệp say nóng, say nắng, đục nhân mắt cảm lạnh Để hạn chế ảnh hưởng yếu tố vi khí hậu lao động cơng tyHà Nam tổ chức khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ; tổ chức lao động, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý; tổ chức phục hồi chức GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 52 - Công tytỉnh thực giảm tiếng ồn sản xuất - Giảm ảnh hưởng trường điện từSử dụng phương tiện bảo vệ TĨM TẮT CHƯƠNG Qua phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh tại, chương tóm tắt tiềm lực tồn Cơng ty từ nhằm mục tiêu xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 3.1 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 3.1.1 Những kết đạt được: - Dần ổn định tổ chức máy nhân sự, giúp cho toàn Bưu điện tỉnh tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh - Các nội quy, quy chế quan thực nghiêm minh; Thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ đông đảo cán bộ, công nhân viên quan tâm, nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng, sau thông qua Đại hội công nhân viên chức năm 2015, hai bên: người lao động người sử dụng lao động thực tự giác, giúp kỷ luật đơn vị chặt chẽ, phát huy tính dân chủ doanh nghiệp, phát huy trí tuệ tập thể góp sức mục tiêu chung hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cao theo yêu cầu Tổng công ty - Các Hội đồng Năng suất chất lượng, Hội đồng thi tuyển dụng, nâng bậc lương; Hội đồng Sáng kiến; Hội đồng định mức;, Hội đồng hoà giải kiện toàn, rút kinh nghiệm hoạt động ngày hiệu giúp lãnh đạo cơng ty có phương án tốt hoạt động cao tinh thần sáng tạo, lao động đạt suất chất lượng cao tình thần phấn khởi l động, đồn kết tương trợ, hiệp đồng hiệp tác cấc đơn vị phòng ban Bưu điền tỉnh Nam Định thành khối đoàn kết, thống - Quy chế phân phối thu nhập tiền lương hàng tháng, tiền thưởng suất chất lượng hàng quý thực tốt, khuyến khích người lao động tích cực, đảm bảo chất lượng công việc giao, không để xảy sai sót lớn, tuyệt đối khơng để sảy chất lượng tuyệt đối mát bưu gửi, tiền, hàng khách, giữ uy tín cho đơn vị, cho Ngành, giúp đứng vững canh tranh với doanh nghiệp sản xuất bao - Hội đồng Bảo hộ lao động An tồn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hoạt động tích cực, đảm bảo cơng tác đạo sát sao, quản chặt chẽ nên công tác BHLĐ ATVSLĐ khối doanh nghiệp tỉnh Ngành UBND tỉnh khen nghợi Hàng năm đươc nhận danh hiệu đơn vị xuất sắc phong trào Xanh – Sạch Đẹp Tập đoàn GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 54 3.1.2 Một số tồn nguyên nhân: - Điều kiện kinh phí ngày eo hẹp, việc trích lập quỹ khó khăn, chí khơng trích dẫn đến điều kiện phúc lợi cho người lao động (tham quan du lịch, học hành) phải cắt giảm nên CBCNV phấn khởi - Nguồn nhân nhiều hạn chế: + Độ tuổi bình quân lao động cao, nên sợ tiếp xúc với công việc không muốn thay đổi + Lao động có trình độ cao, tay nghề giỏi thiếu chủ yếu công nhân đào tạo sơ cấp Nên hạn chế tiếp xúc với máy móc thiết bị đại + Nhận thức môi trường kinh doanh chậm, tồn tiềm thức thời bao cấp cũ “bán có, khơng bán khách hàng cần” tưởng an với mức sống khơng có trí tiến thủ - Cơng tác tuyển dụng nhiều bất cập: Các sinh viên trường có cấp cao, đặc biệt ngành nghề đắt tin học, kế tốn khơng muốn vào Bưu điện từ sau chia tách bộc lộ nhiều khó khăn, áp lực cơng việc lớn Nên cơng tác tuyển dụng gặp khó khăn - Bưu điện tỉnh có chế độ ưu tiên số vị trí quan trọng, không đủ sức hấp dẫn họ, đặc biệt mức thu nhập qúa thấp 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt 3.2.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt Theo chiến lược phát triển Bưu phủ phê duyệt, đến năm 2013 Bưu Việt Nam hết bù lỗ kinh doanh có lãi Chặng đường năm cho mục tiêu lớn lao khơng thể nói dài Nằm lộ trình chung, thành lập thức vào hoạt động từ tháng năm 2015, thời gian qua Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt vừa thực cơng tác bàn giao theo phương án chia tách Bưu – Viễn thơng, tập trung kiện tồn máy tổ chức quản lý, vừa bước cải thiện chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mơ hình Căn vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh riêng đơn vị, Công Ty TNHH Đầu Ứng GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 55 Dụng Sản Xuất Bao Việt xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh, xác định phương hướng phát triển sau: + Không ngừng nâng cao chất lượng mở rộng loại hình sản xuất bao nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng tăng khả cạnh tranh cho Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt + Đầu mở rộng tối ưu hoá mạng lưới, phối hợp lắp đặt đưa vào khai thác thiết bị, dây chuyền cơng nghệ mới, trọng cơng tác chăm sóc mạng lưới cách tối ưu + Chú trọng vấn đề phát triển thương hiệu + Kiện toàn bước nâng cao lực quản điều hành máy tổ chức, nâng cao hiệu công tác quản trị nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt mặt + Chú trọng thực tốt công tác khác kế hoạch vật tư, kế toán thống kê tài + Thơng qua chương trình đại hoá, cải cách, xây dựng sở vật chất đưa Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt trở thành doanh nghiệp có lực, hồn thành xuất sắc nghĩa vụ cơng ích với nhà nước đồng thời kinh doanh hiệu 3.2.2 Một số biện pháp 3.2.2.1 Hồn thiện cơng tác tuyển chọn nguồn nhân Nhu cầu tuyển lao động Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt trước 2014 cao, yêu cầu trình độ chuyên môn ngành nghề đa dạng Năm 2014, theo chủ trương Tập đoàn, việc tuyển lao động tạm ngừng chờ chia tách, ổn định Sau chia tách, thực trạng cho thấy, Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt thiếu lao động có trình độ cao, có kinh nghiệm quản lý, thừa lao động giản đơn có trình độ thấp Kể từ đầu năm 2015, có thêm nhiều CBCNV, hầu hết có trình độ đại học, nhiều người giữ vai trò chủ chốt, kế tốn trưởng Cơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt, trợ GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 56 giám đốc nhiều chuyên viên tin học, kỹ làm đơn xin chuyển công tác sang đơn vị khác Đó vấn đề lớn thách thức Cơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt thời điểm nay, bối cảnh kinh doanh Để nâng cao lực cạnh tranh mình, thu hút người thực có trình độ, có lực, phẩm chất phù hợp với doanh nghiệp, trung thành nhiệt tình cống hiến, Cơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt cần phải hồn thiện công tác tuyển dụng lao động mặt sau: + Thay đổi cách thức, mở rộng nguồn tuyển mộ: Bên cạnh việc tuyển chọn từ nguồn nội với ưu điểm phủ nhận, Công Ty nên tuyển mộ lao động từ nguồn bên để tuyển dụng lao động có lực trình độ thực nâng cao sức cạnh tranh ứng viên nỗ lực để làm việc vị trí mơ ước nên đặt yếu tố lực ứng viên lên hàng đầu tiêu tuyển chọn, sau tiêu ưu tiên khác Khi q trình tuyển lao động có kết quả, cần phải dựa lực thực ứng viên để xếp bố trí cơng việc chế độ đãi ngộ Để nâng cao chất lượng lao động cần tăng cường mở rộng thông báo tuyển mộ theo nhiều kênh: Qua giới thiệu nhân viên Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt , cách thơng báo đến trường đăng tải việc tuyển dụng báo địa phương Cần ưu tiên xét tuyển dựa trình độ chuyên môn lực cá nhân người lao động, bên cạnh yếu tố ưu tiên khác ưu tiên xét em CBCNV đơn vị Có khơi dậy nỗ lực số đông ứng viên em CBCNV ngành + Hình thức nội dung thi tuyển nên cải tiến theo hướng sau: - Cần vấn ứng viên trước xét chọn Phỏng vấn quan trọng nhằm giúp Khối doanh nghiêptiếp xúc trực tiếp với ứng viên Sau vấn, Khối doanh nghiêpcó thể nắm nhiều thông tin kiến thức, lực, kỹ ứng viên cơng việc, từ đánh giá liệu ứng viên có đặc điểm cần thiết để đảm nhiệm tốt vị trí cơng việc cần tuyển hay không; đồng thời Khối doanh GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 57 nghiêpcũng xác định nguyện vọng nghề nghiệp, mục tiêu trước mắt, mục tiêu thăng tiến ứng viên - Nội dung thi thực hành thi viết nên gắn với thực tế tuyển lao động công nghệ, lao động kỹ thuật - Nên chọn hình thức thi trắc nghiệm thi viết Trắc nghiệm bao gồm trắc nghiệm kiến thức chung, trắc nghiệm môn chuyên ngành hình thức thi hiệu cho phép chấm điểm đánh giá ứng viên cách xác, nhanh chóng, đánh giá thí sinh cách bao quát toàn diện rõ ràng cơng minh, có + Giao thêm quyền trách nhiệm công tác tuyển dụng cho đơn vị trực thuộc Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt Việc giao thêm quyền trách nhiệm cho đơn vị trực thuộc giúp cho đơn vị trực thuộc chủ động công tác tuyển dụng, đồng thời hiệu tuyển dụng nâng cao Vì cần có điều chỉnh phân cấp cho đơn vị trực thuộc thực số nội dung công tác tuyển dụng lao động phạm vi Tập đoàn cho phép Có thể tổ chức hình thức bố trí xen kẽ thành phần ban giám khảo chuyên viên, chí CBCNV giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nắm vững kiến thức nghiệp vụ cho nội dung thực hành 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân Ở giai đoạn trước 2015, Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt đơn vị thực chặt chẽ khâu lựa chọn người để cử đào tạo Cho đến nay, Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việtthực tế tồn tại: Bên cạnh nhu cầu cá nhân nhân sự, mong muốn mở rộng hội thăng tiến, tăng lương, xuất phát từ yêu cầu thực tế công việc từ nhiều năm, lãnh đạo nhiều đơn vị trực thuộc có nhu cầu, mong muốn cử CBCNV đào tạo, chưa duyệt Nói trình độ nguồn nhân Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt, có nhiều vấn đề đáng bàn, nguồn nhân thiếu số lượng mà yếu chất lượng Sinh viên khối kinh doanh trường tuyển có kiến thức thực tế, khả giao tiếp hạn chế trình độ ngoại ngữ kém, khơng đáp ứng yêu cầu công việc đặt GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xn Quang 58 Sở dĩ có tình trạng cơng tác đào tạo phát triển nhân Khối doanh nghiêp có nhiều tồn cần khắc phục: + Nhu cầu đào tạo đối tượng đào tạo cần xác định đúng: Muốn cần lập kế hoạch đào tạo trước xác định nhu cầu đào tạo lựa chọn người cử đào tạo Đơn vị cần tìm kỹ người lao động thiếu nhiều gì, cần bổ khuyết kỹ Điều muốn làm cần vào kết đánh giá thành tích cơng tác, hồ sơ nhân sự, vào dự án, vào định hướng chung nguồn nhân đợn vị; vào kế hoạch triển khai dịch vụ tương lai Để xác định nhu cầu đào tạo, Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt cần: - Phân tích hợp chương trình đào tạo mối liên hệ với kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tổ chức sản xuất, tổ chức cán nguồn lực sẵn có doanh nghiệp (tài chính, thời gian, chun gia) - Phân tích lao động tìm thiếu hụt kỹ năng, kiến thức, khả người lao động, loại trừ nguyên nhân khác liên quan đến động lực làm việc, phân công không phù hợp - Phân tích nhiệm vụ bao gồm việc xác định nhiệm vụ quan trọng kiến thức, kỹ năng, hành vi cần phải trọng để đào tạo cho người lao động nhằm giúp họ đáp ứng yêu cầu công việc, thực công việc tốt Phải xác định đối tượng đào tạo, vì: Việc xác định đối tượng cần đào tạo giúp đơn vị đào tạo cách tập trung hơn, tránh dàn trải, lãng phí, đồng thời đảm bảo hiệu hoạt động đào tạo Việc lựa chọn đối tượng cần đào tạo phải đảm bảo rằng, người lao động sau trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc mà đơn vị giao cho Đối tượng cần đào tạo phải người thiếu kiến thức, kỹ cần thiết cho cơng việc họ, họ phải có đủ khả tiếp thu kiến thức trình đào tạo 3.2.2.3 Hồn thiện chế độ đãi ngộ Chế độ trả lương Công Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việt dựa nguyên tắc trả lương theo chất lượng hiệu công việc, đảm bảo công khai, người lao động tính tốn tiền lương mà GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 59 thân hưởng Đây khiến nhiều CBCNV thuộc Cơng Ty TNHH Đầu Ứng Dụng Sản Xuất Bao Việtxin chuyển cơng tác sang nơi khác Vì vậy, chế độ đãi ngộ Bưu điện thành phố, em xin có đề xuất sau: + Chính sách lương, thưởng cần thể tính hợp cạnh tranh nữa: Hệ thống tiền lương giữ vai trò đặc biệt quan trọng sách khuyến khích vật chất tinh thần nhân viên Đơn giản tồn tiền lương doanh nghiệp trả cho nhân viên công việc làm họ, động lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt Tiền lương thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên làm thuê trì nâng cao mức sống cho họ gia đình họ họ hồ đồng với trình độ văn minh xã hội mức độ định, tiền lương chứng thể giá trị, địa vị uy tín người lao động gia đình, doanh nghiệp xã hội Tiền lương yếu tố bên cạnh yếu tố khác thể sách đãi ngộ doanh nghiệp người lao động Điều giải thích có người khơng dám nói thật với người quen mức lương doanh nghiệp trả Mức lương thước đo niềm tự hào người lao động động lực cho hăng hái, tích cực làm việc, nguyên nhân thụ động, chây ì, chống đối Một hệ thống trả lương đãi ngộ tốt khơng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu pháp luật, mà nhằm thu hút nhân tài, người có lực, trình độ tay nghề cao đến yên tâm lại làm việc, cống hiến Nói cách khác, góp phần tạo trì nguồn nhân tốt cho doanh nghiệp không ổn định mặt quân số danh sách cụ thể mà chất lượng tập thể Một hệ thống tiền lương hiệu phải đảm bảo yêu cầu: toàn diện; đề cập đến mức lương cấu tiền lương; phản ánh giá trị công việc; tính đến mức lương thị trường lao động; vào kết làm việc có tham gia Cơng đồn Hệ thống trả lương phải đảm bảo nguyên tắc: trả lương ngang cho lao động nhau; đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân; đảm bảo mối quan hệ hợp tiền lương người lao động làm nghề khác GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xn Quang 60 TĨM TẮT CHƯƠNG Xuất phát từ mục tiêu tình hình thị trường, tình hình thực Cơng ty phân tích ma trận SWOT để lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty thang giai đoạn 2010-2015 cạnh tranh trọng tâm chi phí thấp Đồng thời luận văn đưa nhóm giải pháp quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực quản trị tài để khắc phục ttồn tại, phát huy lợi nhằm thực thành công chiến lược chung công ty Điểm mấu chốt chiến lược xây dựng Công ty hiệu cần phải nhận thức để có thành công không cần thay đổi giải pháp quản trị kinh doanh, phân phối, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp… mà vấn đề đặt chiến lược chức sau thay đổi kết hợp với để đạt mục tiêu chung Cơng ty GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 61 KẾT LUẬN Nguồn lực lao động có vai trò ngày quan trọng, định thành công hay thất bại tổ chức Khả người vô hạn, doanh nghiệp, tổ chức cần phải trọng đến việc phát huy yếu tố người Một biện pháp đặt biệt quan trọng nhằm phát huy hết khả người lao động, tăng cường cống hiến họ tổ chức cơng tác tạo động lực Như vậy, lần cần phải khẳng định cơng tác tạo động lực cho người lao độngquan trọng, thiếu doanh nghiệp, tổ chức Tạo động lực nhân tố định để nâng cao hiệu lao động mà yếu tố khác khơng đổi, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Qua qua trình học tập Trường Đại học Điện lực tháng thực tập Ban tổ chức lao động Công ty Bao Việt giúp em phần vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế, trang bị cho em thêm kiến thức cơng tác tổ chức lao động nói chung kiến thức tạo động lực cho người lao động Cơng ty nói riêng Từ giúp em hiểu cách sâu sắc vấn đề làm tồn cần khắc phục công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty Từ thực tế tìm hiểu thực trạng công tác tạo động lực Công ty kiến thức học tự thân đưa số giải pháp khắc phục hạn chế công tác tạo động lực lao động Cơng ty, góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty, giúp Công ty ngày phát triển Mặc dù có cố gắng, song với thời gian trình độ hạn chế, viết em khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp, hướng dẫn bảo thầy để em có điều kiện hội nâng cao trình độ học tập kinh nghiệm cho thân vào việc vận dụng kiến thức học vào thực tế công việc GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang 62 Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Việt Bình ban lãnh đạo Công ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Báo cáo tài năm 2012-2014 phòng Tài Chính kế tốn Cơng ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt 2) Báo cáo nhân năm 2012-2014 phòng Tổ chức lao động tiền lương Cơng ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt 3) Báo cáo cấu tổ chức công ty phòng Tổ chức lao động tiền lương Cơng ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt 4) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012- 2014 phòng Tài kế tốn Công ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt 5) Bảng Thống kê số lượng trang thiết bị, kỹ thuật, cơng nghệ phòng Quản thiết bị Công ty TNHH đầu ứng dụng sản xuất bao Việt GVHD: Phạm Việt Bình SV: Nguyễn Xuân Quang ... CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT 2.1 TỔng quan công tác TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển  Tên gọi: Công Ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản. .. Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân Công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Trên sở nghiên cứu tình hình thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty. .. Cơng ty Kinh tế KT – Bộ Quốc hòng Với định Nhà máy Cơ khí Z179 thức đổi tên thành Công Ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt Tuy nhiên, Cơng Ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việtvẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực), Báo cáo thưc tập tốt nghiệp phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì việt (đại học điện lực), CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 1 Một số vấn đề chung về nguồn nhân sự và quản lý nguồn nhân sự của doanh nghiệp, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT, Biểu 2.1: Một số chỉ tiêu thực hiện của Công Ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt, Tính toán số lao động cần tuyển dụng:, Trách nhiệm chức vụ chuyên môn, - Tiền lương khoán: Tiền lương khoán của cá nhân được xác định trên cơ sở kết quả khối lượng công việc hoàn thành và mức độ phức tạp công việc của từng cá nhân. Trong đó hệ số mức độ phức tạp cá nhân được xác định cho từng chức danh như đã trình bày ở phầ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay