Luận văn hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng mạnh linh

92 51 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 03:20

Luận văn hoàn chỉnh đề tài Kế toán bán hành và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Luận văn hoàn chỉnh đề tài Kế toán bán hành và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Luận văn hoàn chỉnh đề tài Kế toán bán hành và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH A: PHẦN MỞ ĐẦU .IV B: NỘI DUNG LUẬN VĂN CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀLUẬN CHUNG VỀ “ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .1 1.1.TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.Vai trò nhiệm vụ cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 1.1.3.1 Phương thức bán buôn 1.1.3.2 Phương thức bán lẻ 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.2.1 Kế toán tiêu thụ sản phẩm Biểu 1.2: Sơ đồ kế toán khoản giảm trừ doanh thu Biểu 1.3: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp khai thường xuyên .8 Biểu 1.4: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm định kỳ .8 1.2.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ 1.2.2.1 Kế tốn chi phí bán hàng Biểu 1.4 : Sơ đồ kế tốn chi phí bán hàng 10 1.2.2.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 11 Biểu 1.5 : Sơ đồ kế tốn chi phí QLDN 12 1.2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài 13 Biểu 1.6: sơ đồ Kế toán doanh thu hoạt động tài 15 1.2.2.4 Kế tốn chi phí tài 15 Biểu 1.7 : Kế tốn chi phí tài 17 1.2.2.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Biểu 1.8 : Kế tốn chi phí thuế TNDN hành 17 1.2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 18 Biểu 1.9: Sơ đồ kế toán xác định kết kinh doanh 18 1.3 HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 19 1.4 TRÌNH BÀY CHỈ TIÊU LIÊN QUAN VỀ KẾ TOÁN “BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TRÊN BCTC 20 Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 21 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MẠNH LINH 22 2.1 Tổng quan Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 22 2.1.1.1 Thông tin 22 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất kinh doanh công ty 23 2.1.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 29 2.2 Thực trạng công tác bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 32 2.2.1 Tổ chức tiêu thụ hàng hóa Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh .32 2.2.1.1 Đặc điểm & phân loại sản phẩm bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 32 2.2.1.2 Các phương pháp tiêu thụ, sách bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 32 2.2.1.3 Phương thức toán 33 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 33 2.2.2.1 Sổ sách chứng từ 33 2.2.2.2 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế 34 2.2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 35 2.2.2.4 Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 40 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 42 2.2.3.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 42 2.2.3.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 42 2.2.3.3 Trình tự ghi sổ kế tốn 42 2.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp (QLBH) .46 2.2.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng 46 2.2.4.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 46 2.2.4.3 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh 46 2.2.5.Kế tốn chi phí tài 53 2.2.5.1 Tài khoản sử dụng chứng từ kế toán 53 2.2.5.2.Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh 54 2.2.6 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 56 2.2.6.1 Tài khoản sử dụng chứng từ kế toán 56 2.2.6.2 Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh 56 2.2.7 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .58 2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh trình bày thơng tin kế tốn Báo cáo tài 58 Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.3 Đánh giá chung thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 62 2.3.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 62 2.3.2 Nhược điểm- Nguyên nhân nhược điểm cơng tác kế tốn Cơng Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 64 CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VỀ ĐỀ TÀI: “KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MẠNH LINH” 64 KẾT LUẬN 69 Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH A: PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết Trước biến đổi kinh tế tồn cầu hóa, mức độ cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước quốc tế ngày khốc liệt Vì vậy, doanh nghiệp khơng phải nỗ lực q trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm lực để bắt kịp với thay đổi phát triển kinh tế giới Mặc dù doanh nghiệp thương mại không trực tiếp sản xuất hàng hóa, lại kênh trung gian vơ quan trọng việc lưu thơng hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng Quá trình kinh doanh thương mại gồm ba giai đoạn: Mua hàng vào, Dự trữ Tiêu thụ không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất hàng hóa Như hoạt động tiêu thụ khâu cuối có tính chất định q trình kinh doanh Nó đóng vai trò thúc đẩy để doanh nghiệp sản xuất thu hồi quay vòng vốn nhanh Do đó, doanh nghiệp thương mại ngày phát triển động lực thúc đẩy sản xuất mở rộng Muốn hoạt động tiêu thụ diễn cách thuận lợi, doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh hợp lý Bên cạnh đó, tổ chức cơng tác kế tốn tốt yếu tố tạo nên hiệu Việc đánh giá cao vai trò cơng tác kế tốn bán hàng hàng hóa xác định kết kinh doanh tạo điều kiện cung cấp thông tin xác kịp thời cho nhà quản lý để họ đưa chiến lược kinh doanh marketing phù hợp, từ nâng cao khả cạnh tranh hiệu kinh doanh doanh nghiệp Qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh em nhận thức rõ tầm quan trọng Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Đồng thời với hướng dẫn tận tình giảng viên TS Bùi Thị Hằng cán phòng Tài kế tốn cơng ty, em hồn thành chun đề khóa luận tốt nghiệp “Kế toán bán hành xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh” Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chuyên đề Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh - Đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện Kế tốn bán hàng xác định KQKD hàng hóa Cơng Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh - Thời gian: Số liệu tình hình hoạt động SXKD hai năm 2014 – 2015 - Số liệu kế toán bán hàng xác định KQKD tháng 05 năm 2015 Các phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu thu thập trình thực tập đơn vị: tài liệu cấu tổ chức, quy định Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh tài liệu khác làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu - Phương pháp quan sát, vấn: quan sát công việc hàng ngày nhân viên kế toán, vấn nhân viên kế toán vấn đề liên quan đến Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Luận văn tốt nghiệp HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - Phương pháp phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, so sánh: dựa số liệu thu thập đơn vị thực tập tiến hành phân tích, so sánh số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp em bao gồm 03 phần CHƯƠNG I: Các vấn đềluận chung “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh” doanh nghiệp thương mại CHƯƠNG II: Thực trạng Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh CHƯƠNG III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh” KẾT LUẬN CUỐI CÙNG Do trình độ thời gian có hạn nên viết tránh khỏi sai sót hạn chế, em kính mong bảo giúp đỡ cô giáo - giảng viên TS Bùi Thị Hằng để viết đầy đủ thuyết phục Em xin chân thành cảm ơn! Học viện tài chính, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Xuân Nghị Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 B: NỘI DUNG LUẬN VĂN CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀLUẬN CHUNG VỀ “ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.Tổng quan bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến bán hàng xác định kết kinh doanh - Tiêu thụ: việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thực cho khách hàng, đồng thời thu tiền bán hàng quyền thu tiền Số tiền thu thu bán sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ gọi doanh thu Doanh thu ghi nhận trước thu tiền - Xác định kết kinh doanh: việc tính tốn, so sánh tổng thu nhập từ hoạt động với tổng chi phí sản xuất kinh doanh chi phí khác kỳ Nếu thu nhập lớn tổng chi phí kỳ doanh nghiệp có kết lãi, ngược lại lỗ 1.1.2.Vai trò nhiệm vụ cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Để hoạt động bán hàng đơn vị có hiệu quả, đem lại lợi nhuận, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại phải xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại, có kế hoạch bán sản phẩm cách khoa học, thực tính tốn đầy đủ, xác khoản chi phí, doanh thu kết bán hàng nhằm đánh giá hoạt động bán hàng Muốn vậy, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải làm tốt nhiệm vụ sau: Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 - Phản ánh, kiểm tra giám sát tình hình thực kế hoạch bán hàng cơng ty Trên sở đề xuất định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Tổng hợp, tính tốn phân bổ hợp lý khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng bán Tính tốn đắn giá vốn hàng xuất bán, khoản thuế phải nộp nhà nước bán hàng, xác định xác doanh thu kết kinh doanh - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch doanh thu, kế hoạch kết kinh doanh công ty sở đề biện pháp cải tiến, hồn thiện hoạt động sản xuất tiêu thụ đơn vị, nâng cao hiệu kinh doanh 1.1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 1.1.3.1 Phương thức bán buôn Trong trường hợp kết thúc trình lưu chuyển hàng hóa bán bn hàng hóa nằm lĩnh vực lưu thông nghĩa việc mua bán hàng xảy doanh nghiệp với nhau, hàng hóa chưa vào lĩnh vực tiêu dùng, có hội xuất thị trường Đặc điểm phương thức bán buôn: số lượng bán lần thường lớn việc mua bán hàng thường thông qua hợp đồng kinh tế, doanh nghiệp thường lập chứng từ cho lần bán kế toán sẻ ghi sổ sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phương thức thường tiến hành theo hình thức sau: - Hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, doanh nghiệp vào hợp đồng kinh tế kí kết, tiến hành chuyển giao hàng cho người mua địa đểm hai bên thỏa thuận hợp đồng - Hình thức nhận hàng: Theo hình thức bên mua cử cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho doanh nghiệp Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 1.1.3.2 Phương thức bán lẻ Trong trường hợp này, người mua hàng nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân hay tập thể Kết thúc trình lưu chuyển hàng hóa bán lẻ hàng hóa vào lĩnh vực tiêu dùng, khơng hội xuất thị trường, khơng trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường Đặc điểm phương thức bán lẻ: Số lượng bán lần thường ít, số lần bán nhiều Vì doanh nghiệp khơng lập chứng từ cho lần bán mà ghi vào bảng bán lẻ hàng hóa dịch vụ đến cuối ngày nhân viên bán hàng cộng tổng số lượng theo loại hàng chuyển sang phòng kế tốn Kế tốn dựa vào để xuất hóa đơn GTGT cho hàng bán lẻ, làm tính doanh thu thuế GTGT hàng bán ngày, tiến hành ghi sổ Phương thức thường tiến hành theo hình thức sau: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: theo phương thức này, nhân viên bán hàng thường trực tiếp thu tiền, giao hàng cho khách ghi hàng bán vào thẻ quầy hàng - Bán lẻ thu tiền tập trung: phương thức tách rời nghiệp vụ bán hàng thu tiền Ở cửa hàng, quầy hàng bố trí nhân viên thu tiền riêng có nhiệm vụ viết phiếu thu tiền hay hóa đơn giao cho khách hàng đến nhận hàng quầy quy định - Các phương thức bán lẻ khác: Ngày để phục vụ văn minh thương nghiệp, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày tăng xã hội, doanh nghiệp thực bán hàng thơng qua điện thoại, đặt trước, 1.2 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2.1 Kế toán tiêu thụ sản phẩm 1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực số 14 ( QĐ 149/2001/ QĐ-BTC ): Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Tùy loại hình sản xuất kinh doanh thương mạidoanh thu chia thành: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi tức chia - Ngồi khoản thu nhập khác  Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: - Doanh nghiệp trao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa - Doanh thu xác định cách tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng  Chứng từ sử dụng - Phiếu xuất kho - Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01GTKL-3LL) - Hóa đơn bán hàng thơng thường (Mẫu số 02GTGT-3LL) - Bảng toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 01-BH) - Các chứng từ toán ( phiếu thu, séc chuyển khoản, séc toán, ủy nhiệm thu, giấy báo có Ngân hàng, bảng Ngân hàng,…) - Chứng từ kế toán liên quan như: phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại,…  Tài khoản sử dụng cơng dụng, Sơ đồ hạch tốn - TK 511 : Doanh thu Bán hàng cung cấp dịch vụ Gồm tài khoản cấp 2: - TK 512: Doanh thu nội Gồm tài khoản cấp 2: - tài khoản liên quan : TK111, TK112, TK131,TK3387  Sơ đồ hạch toán Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 72 2.2.2 Thực trạng kế tốn máy vi tính Như nêu phần trước, Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh không sử dụng phần mềm kế tốn chun dụng cơng tác kế tốn, mà sử dụng Microsoft excel công cụ hô trợ lưu trữ thống số liệu in ấn sổ sách để góp phần tiết kiệm chi phí Tất cơng việc tính tốn Phòng kế tốn tính tốn thủ cơng bên ngồi sổ sách, sau nhập kết cuối vào excel để lưu trữ; tra cứu sau Hình 3.1 Giao diện chính, mơ tả khái qt phần mềm Microsoft Excel chương trình xử lý bảng tính nằm Microsoft Office hãng phần mềm Microsoft thiết kế để giúp ghi lại, trình bày thơng tin xử lý dạng bảng, xây dựng số liệu thống trực quan có bảng từ Excel Cấu tạo Excel bao gồm nhiều ô tạo dòng cột, việc nhập liệu dễ dàng thân thiện với người dùng Trong phạm vi sử dụng excel Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh khơng có khác biệt mã hóa Chứng từ với phần mềm Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 73 Hình 3.2 Trích Danh mục tài khoản khai báo excel Phương pháp nhập liệu vào excel Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh, từ chứng từ gốc sổ ghi chép hàng ngày, định kỳ 01 tuần, cuối tháng theo yêu cầu, kế toán tập hợp tiến hành vào số liệu excel từ cứng Mục đích để có sổ liệu mềm, phục vụ cơng tác thống kê, tìm kiếm, in ấn số liệu dễ nhìn Hình 3.3 Màn hình nhập liệu Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 74 Định kỳ theo yêu cầu, nhân viên phòng kế tốn thực in báo cáo theo đạo phục vụ theo mục đích cụ thể 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh 2.3.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Thứ tổ chức kế tốn: Cơng ty tổ chức máy gọn nhẹ, tương đối hoàn chỉnh, chặt chẽ, quy trình làm việc khoa học Cán kế tốn bố trí hợp lý, phù hợp với khả trình độ người Mỗi phần hành kế tốn phân cơng, giao việc cụ thể, không chồng chéo Việc phân chia nhiệm vụ phân máy kế toán giúp cho việc hạch tốn xác, đầy đủ nghiệp vụ phát sinh Công ty trọng đến việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên kế tốn, đội ngũ kế tốn vững vàng, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, có lực tác phong làm việc khoa học Cơng tác kế tốn chun mơn hóa theo thành phần cụ thể Kế tốn phần hành vừa có hỗ trợ vừa kiểm tra lẫn Nhờ cơng tác kế tốn tiến hành thuận lợi hiệu Công tác kiểm tra kiểm soát hiệu Thứ hai chế độ kế tốn: Cơng Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh đơn vị áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung thêm vào có hỗ trợ thống excel nên công tác kiểm tra sổ sách thuận tiện hơn, dể kiểm tra đối chiếu với cơng tác hạch tốn theo đơn đặt hàng, cơng trình, hạng mục cơng trình, thời điểm để phản ánh tài khoản vào sổ sách từ giúp cho việc theo dõi chi phí cách xác, với hình thức hạn chế số lượng báo cáo cồng kềnh Thứ ba chứng từ kế tốn: Cơng ty thực chuẩn mực chế độ kế toán hành Việc bảo quản lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán cách khoa học cẩn thận nên thuận tiện cho việc cần kiểm tra, sử dụng chứng từ cũ Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 75 Thứ tư báo cáo kế toán: Hiện nay, cơng tác kế tốn Cơng ty thực theo hình thức nhật ký chung Do giảm khối lượng công việc đồng thời nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Mặt khác tồn phần kế tốn tài phần kế tốn quản trị thông qua sổ theo dõi chi tiết, báo cáo khối văn phòng đưa thời điểm giúp cho ban lãnh đạo quản lý công ty tốt thông qua công cụ excel 2.3.2 Nhược điểm- Nguyên nhân nhược điểm cơng tác kế tốn Cơng Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Thứ nhất, công tác luân chuyển chứng từ đơn vị trực thuộc với phòng Tài Kế tốn Cơng ty chậm trễ Thông thường chứng từ phát sinh kế toán trực tiếp tập hợp đến cuối tháng cuối kỳ chuyển toàn tập trung để Kế toán để vào sổ có nhiều chứng từ phát sinh tháng này, kì phải dến tháng sau, kì sau gửi lên Chính chậm trễ làm phản ánh khơng khơng xác chi phí phát sinh tháng làm cho công việc kế tốn khơng hồn thành đầy đủ, khơng thời hạn Thứ hai, việc nộp chứng từ kế toán Việc cập nhật chứng từ không tiến hành cách thường xuyên Tuy quy định 05 - 10 ngày, kế toán phải tập hợp chứng từ nộp, thường vào cuối tháng kế toán nhận đủ chứng từ Điều làm dồn khối lượng cơng tác vào cuối tháng, cuối q khiến cho việc theo dõi sổ sách không cập nhật Không đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán khoản mục Công ty nên xây dựng quy định luân chuyển chứng từ nộp chứng từ phát sinh cho phòng Tài Kế tốn, thơng thường phận, kể phận kế toán phát sinh chứng từ kế tốn phận phải có trách nhiệm xử lý chuyển cho phòng Tài Kế tốn để cơng việc hạch toán liên tục, thường xuyên kịp thời cung cấp số liệu cần thiết có yêu cầu Ban giám đốc cổ đông phục vụ cho hoạt động kinh doanh Thứ ba, Doanh thu bán hàng Công ty ngày tăng Công ty đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, mở rộng thị trường số thành phố số năm tới với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nên Công ty Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 76 cần mở thêm sổ Nhật ký đặc biệt (Sổ nhật ký thu chi tiền mặt tiền gửi) để việc theo dõi q trình sử dụng VBT cơng ty chặt chẽ Thứ tư: Về báo cáo tài cuối năm cơng ty việc phân tích dòng tiền công ty không rõ ràng làm ảnh hưởng đến công tác làm hồ sơ vay vốn ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG II Trên toàn phần thực trạng tình hình kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Bao gồm nội dung kế toán doanh thu bán hàng, kế toán giá vốn, kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp, kế tốn hoạt động tài chính, kế toán hoạt động khác kế toán xác định kết kinh doanh Mỗi nội dung bao gồm trình tự thu thập xử lý chứng từ, cách hạch toán ghi sổ cuối cung cấp thơng tin tài thơng qua báo cáo Qua em nhận thấy ưu điểm, tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh, từ mạnh dạn đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty để công ty tham khảo phần Chương Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 77 CHƯƠNG III Một số kiến nghị nhằm hồn thiện “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh” 3.1 Yêu cầu, Mục đích, ngun tắc hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 3.1.1 Mục đích Trong kinh tế có nhiều biến động việc khơng ngừng hồn thiện, khắc phục mặt hạn chế, phát huy điểm mạnh mục đích hàng đầu Cơng ty nhằm giữ vững tốc độ phát triển Hồn thiện cơng tác Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải đạt mục đích sau: - Khắc phục hạn chế cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh - Đáp ứng nhu cầu sản xuất, quản lý chung Công ty - Nâng cao tốc độ phát triển Công ty phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế 3.1.2 Yêu cầu Qua thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty cần phải hồn thiện cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Hoàn thiện cơng tác hạch tốn cần phải đảm bảo u cầu sau: - Hồn thiện để khơng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, sản xuất doanh nghiệp - Đảm bảo cung cấp thông tin tình hình biến động, cập nhật đầy đủ hàng hóa, doanh thu, cơng nợ cách thường xuyên liên tục - Các kiến nghị đưa phải dựa sở tôn trọng chế tài chính, chế độ kế tốn hành, phải thiết thực, hợp lý, không tốn kém, phù hợp với doanh nghiệp Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 78 3.1.3 Nguyên tắc Hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung mà đặc biệt hạch toán kế toán bán hàng xác định kết vấn đề phức tạp, tổng quan Để đáp ứng yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải vào quy định Bộ tài phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Kiến nghị đưa phải tập trung khâu nhiều thiếu sót - Thực theo nguyên tắc khả thi: Nguyên tắc đảm bảo cho cơng ty thực tn thủ quy định, chuẩn mực, sách pháp luật Nhà nước - Đảm bảo nguyên tắc hiệu quả: Chi phí bỏ để thực biện pháp hồn thiện phải có hiệu tốt trước bỏ chi phí 3.2 Giải pháp hồn thiện Qua q trình tìm hiểu tiếp xúc với cơng tác kế tốn tác bán hàng Cơng Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh, em nhận thấy có vấn đề khắc phục để hồn thiện việc tổ chức kế toán tác bán hàng công ty mặt sau: Thứ nhất: Về hệ thống sổ sách Công ty nên mở sổ chi tiết TK 64211, 64222 , theo tài khoản cấp 5, sổ chi tiết mở theo tháng, q Điều thuận tiện cho kế tốn theo dõi hạch tốn khoản chi phí phát sinh theo khoản mục Cơng ty tiêu thụ hàng hóa với khối lượng khơng phải q lớn, có khoản phát sinh hàng bán bị trả lại Công ty sử dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, Công ty nên mở sổ Nhật ký bán hàng Điều tránh việc hạch tốn gặp phải sau sót q trình phản ánh nghiệp vụ bán hàng phát sinh vào sổ Nhật ký chung Vì mà cơng ty nên mở thêm sổ Nhật ký bán hàng để nghiệp vụ phát sinh khơng bị bỏ sót, thuận tiện cho nhân viên kế toán việc theo Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 79 dõi, kiểm tra, tránh tượng chồng chéo, sai sót, số liện trình bày rõ ràng, dễ hiểu Cơng ty mở Sổ Nhật ký bán hàng theo mẫu sau: Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 80 Mẫu sổ Nhật ký bán hàng SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Năm 2015 Đơn vị: Cty TNHH TM Xây Dựng Mạnh Linh Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội Ngày thán g ghi sổ A Chứng từ Phải thu từ người mua (ghi Nợ) Số hiệu Ngày thán g Diễn giải B C D Số trang trước chuyển sang … Mẫu số S03a4 – DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/09/2006 Bộ Tài chính) Ghi Có tài khoản Doanh thu Hàng hóa Thàn h phẩm Dịch vụ 5/5 PX53 5/5 Xuấn bán 2400kg xi măng PCB30 Hoàng Thạch 2,716,36 7/5 PX55 7/5 Xuấn bán 4500 kg Xi măng Pc40 Bút Sơn 5,109,54 8/5 PX57 8/5 Xuấn bán 3,400kg XM PC40 Bút Sơn 3,860,54 Cộng chuyển sang trang sau … Ngày 31 tháng05năm 2015 toán ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 81 Thứ hai: Về việc thu hồi nợ trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi: Phải thực tốt cơng việc theo dõi tình hình tốn đơn đốc thu hồi nợ đến hạn khách hàng, đảm bảo vốn thu hồi nhanh chóng Với khách hàng có uy tín thường xun có hợp đồng với cơng ty trường hợp cần họ muốn chậm toán thời gian ngắn xem xét ưu tiên để giữ mối quan hệ với khách hàng, khách hàng chưa nhận thấy thiện chí tốn khơng nên thực sách ưu tiên Cơng ty nên tìm hồn thiện biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo hai nguyên tắc: Lợi ích công ty không bị vi phạm không khách hàng Hiện công ty chưa lập dự phòng khoản phải thu khó đòi, với khoản nợ lớn thường xuyên tồn mà công ty chưa khẳng định khả toán khách hàng đảm bảo Cơng ty nên tiến hành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi với khoản nợ lớn chưa đmả bảo khả tốn, khoản nợ có dấu hiệu khó thu hồi nợ, việc giảm rủi ro cho công ty trình thu hồi vốn xác định kết bán hàng cơng ty Cơng ty nên trích lập dự phòng phải thu khó đòi với khoản nợ có khả khó thu hồi, trích lập cơng ty sử dụng TK 642.2– Chi phí quản lý doanh nghiệp Thứ ba: Về việc trích lập dự phòng hàng tồn kho: Công ty nên tiến hành trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, việc lập thêm quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho giúp cơng ty giảm thiệt hại xuống mức thấp trường hợp xảy thiệt hại rủi ro, đồng thời xem đối sách tài cần thiết để trì hoạt động cơng ty Kế tốn sử dụng tài khoản 159.3 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng thức xác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giá trị Phạm Xuân Nghị Số lượng hàng tồn kho dự kiến bị giảm giá = = x Đơn giá bán ước tính LC 21.17/08 Đơn giá hàng tồn kho - - Giá trị chấp nhận được Chi phí bán ước tính 82 chấp nhận được - Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: + Nợ TK 632: Có TK 229.4- Dự phòng tổn thất TS - Cuối kỳ sau nếu trích lập nhỏ mức trích lập kỳ trước lại (Dư Có TK 229.4), kế tốn hồn trích: + Nợ TK 229.4 Có TK 632 Thứ tư: Về việc ứng dụng phần mềm máy tính vào cơng tác hạch tốn kế tốn Một mục tiêu cải cách hệ thống Kế toán lâu nhà nước tạo điều kiện cho việc ứng dụng phần mềm kế toán vào hạch toán kế toán, phần mềm kế tốn trở thành công cụ quản lý kinh tế hàng đầu Do vấn đề cấp thiết Công ty cần khắc phục phải sử dụng phần mềm Kế tốn chun sâu, thích ứng với đặc điểm Công Ty Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 83 KẾT LUẬN Trong chế nay, vần đề tiêu thụ hàng hóa có vị trí quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công cụ quan trọng giúp nhà quản lý nghiên cứu, đánh giá đắn, sát thực tình hình kinh doanh cơng ty có chiến lược điều hành hoạt động doanh nghiệp hiệu Vì việc hoàn thiện vấn đề hoàn toàn cấp thiết doanh nghiệp Qua học thực tế tích lũy thời gian thực tập Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh giúp em củng cố kiến thức học nhà trường Trên sở lý luận, kết hợp với thực tiễn, với lòng mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh, em mạnh dạn đưa số ý kiến, giải pháp cho vấn đề Rất mong nhận hưởng ứng nhiệt tình thầy cơ, công ty Do hạn chế hiểu biết, thời gian kinh nghiệm thực tế nên khó tránh khỏi sai sót hồn thành chun đề Vì em kính mong nhận góp ý bổ sung, bảo thầy cô môn kế toán trường tập thể cán Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh, để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo/Giảng viên: TS Bùi Thị Hằng, thầy cô giáo môn kế toán trường Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, tập thể cán phòng kế tốn công ty quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bảo tận tình cho em hồn thành chun đề Sinh Viên Phạm Xuân Nghị Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Chính GS TS NGND Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại – dịch vụ”, NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2009), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thơng tư Số: 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng tài Danh mục tài liệu đơn vị thực tập cung cấp Báo cáo tài cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2015 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 85 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Bùi Thị Hằng Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Phạm Xuân Nghị - Lớp LC 17/21/08 Đề tài: Tổ chức cơng tác Kế tốn bán hành xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mạnh Linh Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 - Điểm – Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký tên) Phạm Xuân Nghị LC 21.17/08 86 ... chuyên đề Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương. .. hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh CHƯƠNG III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng. .. quan Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh 2.1.1 Đặc điểm Công Ty TNHH TM Và XD Mạnh Linh 2.1.1.1 Thông tin a) Tên công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh b) Mã số doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng mạnh linh, Luận văn hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và xây dựng mạnh linh, CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ “ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH LINH., 1 Tổng quan về Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh, 2 Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh, 3 Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh, CHƯƠNG III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Linh”, 2 Giải pháp hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay