Quá trình quá độ 1: giải bài tập Mạch điệnPhạm Thị Cư

22 78 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 02:43

Khoa điện – Điện tử BÀI BÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ GVHD: Ths Trần Tùng Giang Bài 6.7: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, mở khóa K, tìm điện áp ur(t) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K đóng: + = (Ω) I = = (A) iL(-0) = = = (A) Bài 6.7: K mở, chuyển sang sơ đồ toán tử:   Ω) I.(2p + 6) +4 = => I = = UR = 6I = => uR(t) = - 12e -3t (V) Bài 6.9: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, mở khóa K, tìm iR(t) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K đóng: iL(-0) = = (A) uC (-0) = Bài 6.9: K mở, chuyển sang sơ đồ toán tử:   I(p + + ) - -3 = I= = = + => I = + => i(t) = 3e -2t + 6t.e -2t (A) Bài 6.10: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, mở khóa K, tìm iR(t) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K đóng: iL1(-0) = = (A) iL2(-0) = = (A) Bài 6.10: K mở, chuyển sang sơ đồ toán tử:   I(0,5p + + + ) - - - 0,75 = => I = = => I = + => i(t) = + e -8t (A) Bài 6.11: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, mở khóa K, tìm điện áp ur(t) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K đóng: 8+ = 10 (Ω) I(15+10) -100 = ⇒ I= 4(A) ⇒ UC - 100-15.4 = => uc(-0) = 40 Bài 6.11: K đóng, chuyển sang sơ đồ tốn tử:   8+ = 10 (Ω) I = = (A) I1 = I = UR = I1.2 = => u -0.1t R(t) = e Bài 6.14: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, khóa K chuyển từ 1sang 2, tìm điện áp i(t) iL(t) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K vị trí 1: iL = = 10-45 iL(t) = 10 - 45) iL(-0) = 10 (A) Bài 6.14: K vị trí 2:   = 2.5(Ω) iL = = => iL(t) = 10e => i(t) = 5e -5t -5t Bài 6.16: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, khóa K mở, tìm u(t ) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K đóng: u=0 iL(-0) = = (A) Bài 6.16: K mở, chuyển sang sơ đồ toán tử:   Ua ( + + = => U = 2p.I – I = => U = Ua => U( + - = => U = => u(t) = -6e Bài 6.19: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, khóa K chuyển từ sang 2, tìm u(t ) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K vị trí số 1: i = = (A) uC(-0) = 8.2 = 16(V) Bài 6.19: K vị trí số 2, chuyển sang sơ đồ toán tử:   U( =>u(t) = 24 – 8e -3t Bài 6.20: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, khóa K2 đóng, K1 mở, tìm u(t) i(t)   Giải Điều kiện ban đầu: t = -0, K1 đóng, K2 mở I1 = = (A) => iL(-0) = (mA) Bài 6.20: K1 mở , K2 đóng chuyển sang sơ đồ toán tử :   U( + +) + = U( + + U= = - = ⇒u(t) = -2e-1000000t I1 = I2 = = - ⇒I= - 2I1 = + ⇒i(t) = +4e-100000t Bài 6.22: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0, khóa K vị trí sang 2, tìm u(t ) Giải  Điều kiện ban đầu: t = -0, K vị trí 1: uC(-0) = = 10 (V) Bài 6.22: K vị trí chuyển sang sơ đồ tốn tử :  I ( + +2 ) - - 2U = 1 U1 = 2I1 => U1 = => I = U = -I = c U=U + = + = c => u(t) = 10e -2t Bài 6.23: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0,đóng khóa K, tìm i(t ) Giải   Điều kiện ban đầu: t = -0, K mở: Rtđ = = (Ω) I = = (A) iL1(-0) = = ; iL2(-0) = = Bài 6.23 : K đóng, chuyển sang sơ đồ toán tử:   I–i–(+ ) =0 => i = – 1,25( + ) -4 -3t i(t) = i1(t) - i4(t) = – 1.25(3e t + e ) - HẾT - CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI ... đóng: 8+ = 10 (Ω) I (15 +1 0 ) -10 0 = ⇒ I= 4(A) ⇒ UC - 10 0 -15 .4 = => uc(-0) = 40 Bài 6 .11 : K đóng, chuyển sang sơ đồ tốn tử:   8+ = 10 (Ω) I = = (A) I1 = I = UR = I1.2 = => u -0.1t R(t) = e Bài 6 .14 :... K2 đóng, K1 mở, tìm u(t) i(t)   Giải Điều kiện ban đầu: t = -0, K1 đóng, K2 mở I1 = = (A) => iL(-0) = (mA) Bài 6.20: K1 mở , K2 đóng chuyển sang sơ đồ toán tử :   U( + +) + = U( + + U= = -... 10 (V) Bài 6.22: K vị trí chuyển sang sơ đồ tốn tử :  I ( + +2 ) - - 2U = 1 U1 = 2I1 => U1 = => I = U = -I = c U=U + = + = c => u(t) = 10 e -2t Bài 6.23: Cho mạch điện hình vẽ Tại t = 0,đóng khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình quá độ 1: giải bài tập Mạch điệnPhạm Thị Cư, Quá trình quá độ 1: giải bài tập Mạch điệnPhạm Thị Cư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay