Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11

25 80 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:40

Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11 http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ĐỀ THI THỬ SỐ 11 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt Câu 1: Hình vẽ đồ thị hàm số đây? A y  x  B y  x  2x  C y  x  x  D y  x  Câu 2: Khẳng định sau sai? A Hàm số y  x  x  x  2017 khơng có cực trị B Hàm số y  x có cực trị C Hàm số y  x cực trị D Hàm số y  có đồng biến, nghịch biến khoảng khơng có cực trị x Câu 3: Tìm số thực để đồ thị hàm số y  x  2kx  k có ba điểm cực trị tạo thành  1 tam giác nhận điểm G  0;  làm trọng tâm?  3 1 A k  1; k  B k  1; k  C k  ; k  2 D k  1; k  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 4: Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị  C  tiếp xúc với trục hồnh hình vẽ Phương trình phương trình tiếp tuyến  C  điểm uốn nó? A y  3x  B y  3x  Câu 5: Xét đồ thị  C  hàm số y  C y  2x  D y   x  x2 Khẳng định sau sai? x 1 A Đồ thị cắt tiệm cận điểm B Hàm số giảm khoảng 1;  C Đồ thị  C  có đường tiệm cận D Hàm số có cực trị Câu 6: Cho hàm số y  sin x Khẳng định sau đúng?   A 2y ' y ''  2cos  2x   4  C 4y  y ''  B 2y ' y '.tanx  D 4y  y ''  Câu 7: Nhà xe khoán cho hai tài xế ta-xi An Bình người nhận 32 lít 72 lít xăng Hỏi tổng số ngày để hai tài xế chạy tiêu thụ hết số xăng khốn, biết bắt buột hai tài xế chạy ngày (khơng có người nghỉ người chạy) cho tiêu ngày hai tài xế chạy đủ hết 10 lít xăng? A 20 ngày B 15 ngày C 10 ngày D 25 ngày Câu 8: Giá trị tham số thực k sau để đồ thị hàm số y  x  3kx  cắt trục hoành ba điểm phân biệt A 1  k  B k  C k  D k  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 9: Cho hàm số y  f  x  Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng hình vẽ bên Khẳng định sau SAI? A Đồ thị hàm số y  f  x  có ba điểm cực trị B Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục tung làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  f  x  cắt trục hoành điểm D Đồ thị hàm số y  f  x  có hai điểm uốn Câu 10: Cho hàm số y  x 1 ax  có đồ thị  C  Tìm giá trị a để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đường tiệm cận cách đường tiếp tuyến  C  khoảng  1? A a  B a  C a  D a  Câu 11: Hãy nêu tất hàm số hàm số y  sin x, y  cos x, y  tan x, y  cot x    để hàm số đồng biến nhận giá trị âm khoảng   ;0  ?   A y  tanx B y  s inx, y  cot x C y  s inx, y  tan x D y  tan x, y  cosx Câu 12: Để giải phương trình: tanxtan2x  có ba bạn An, Lộc, Sơn giải tóm tắt ba cách khác sau:    x   k +An: Điều kiện  x    k  , k     k   Phương trình tanx tan2x   tan 2x  cot x  tan   x   x   2   k Nên nghiệm phương trình : x   , k   + Lộc: Điều kiện tanx  1 tan x   3tan x  Phương trình tanx tan2x   tan x  tan x Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan     tanx=    x    k, k   nghiệm  3 cosx  cosx    + Sơn: Điều kiện  Ta có cos2x  sin x   s inx sin 2x tan x.tan 2x    2sin x cos x  cosxcos2x  2sin x  cos2x   2sin x cos x cos2x    sin x   sin  x    k2, k   nghiệm 6 Hỏi, bạn sau giải đúng? A An B.Lộc C Sơn D.An, Lộc, Sơn Câu 13: Tập hợp S phương trình cos 2x  cos 5x   10 cos 2x cos 3x là:      A S    k2, k    B S    k2, k    3          C S    k, k    D S    k2, k        Câu 14: Số nghiệm phương trình cos x  cos 3x.s inx   khoảng  0;   là: A B C D cos x  a.s inx  Câu 15: Có giá trị tham số thực a để hàm số y  có giá trị cos x  lớn y  A B C D * Câu 16: Với n   , dãy  u n  sau cấp số cộng hay cấp số nhân?  u1  n  u1    2017  A u n  2017n  2018 B u n   1  D  un  C   2018  u n 1  2017u n  2018 u n 1  2018 Câu 17: Dãy  u n  sau có giới hạn khác số n dần đến vô cùng? n 2018 A  2017  n  un  2017 n  2018  n  u1  2017  C  u n 1   u1  1 , n  1, 2,3 B u n  n D u n   n  2018  n  2016  1 1     1.2 2.3 3.4 n  n  1 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  x 2016  x  ,x 1  Câu 18: Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    2018x   x  2018 liên tục k ,x 1  x  20016 2017 2018 2019 D k  2017 Câu 19: Thầy giáo có 10 câu hỏi trắc nghiệm, có câu đại số câu hình học Thầy gọi bạn Nam lên trả cách chọn lấy ngẫu nhiên câu hỏi 10 câu hỏi đê trả lời Hỏi xác suất bạn Nam chọn có câu hình học bao nhiêu? 1 29 A B C D 30 30 A k  B k  2019 C k  12 1  Câu 20: Cho x số thực dương Khai triển nhị thức Niu tơn biểu thức  x   ta có x  m hệ số số hạng chứa x 495 Tìm tất giá trị m ? A m  4, m  B m  C m  0, m  12 D m  3 Câu 21: Một người bắn sung, để bắn trúng vào tâm, xác xuất tầm ba phần bảy   Hỏi 7 thảy bắn ba lần xác xuất cần bao nhiêu, để mục tiêu trúng lần? 48 144 199 27 A B C D 343 343 343 343 Câu 22: Trong không gian cho đường thẳng a A, B, C, E, F, G điểm phân biệt khơng có ba điểm thẳng hàng Khẳng định sau đúng? a / /BC A   a / /  EFG  BC   EFG  a  BC B   a  mp  ABC  a  AC AB / /EF C    ABC  / /  EFG  BC / /FG a   ABC  D    ABC    EFG  a   EFG  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 23: Cho tứ diện ABCD Gọi E, F trung điểm cạnh AC BC Trên mặt phẳng BCD lấy điểm M tùy ý ( điểm M có đánh dấu tròn hình vẽ) Nêu đầy đủ trường hợp  TH  để thiết diện tạo mặt phẳng  MEF  với tứ diện ABCD tứ giác? A TH1 B TH1, TH2 C TH2, TH3 D TH2 Câu 24: Giả sử  góc hai mặt tứ diện có cạnh a Khẳng định là: A tan   B tan   C tan   D tan   Câu 25: Hình nón có thiết diện qua trục tam giác tích V  3 a Diện tích chung quanh S hình nón là: A S  a B S  4a C S  2a D S  a 2 Câu 26: Có bìa hình tam giác vng cân ABC có cạnh huyền a Người ta muốn cắt bìa thành hình chữ nhật MNPQ cuộn lại thành hình trụ khơng dáy nhu hình vẽ Diện tích hình chữ nhật để diện tích chung quanh hình trụ lớn nhất? A a2 B 3a C a2 D 3.a Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 27: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh bên SA, SB, SC vng góc với đơi Biết thể tích tứ diện a3 Bán kính r mặt cầu nội tiếp tứ 12 diện là: A r  2a 3 B r  a3 2(3  3) C r  2a  3  D r  a  3  Câu 28: Có khối gỗ hình lập phương tích V1 Một người thợ mộc muốn gọt giũa khối gỗ thành khối trụ tích V2 Tính tỉ số lớn k  V2 ? V1    B k  C k  D k  4 Câu 29: Cho bìa hình chữ nhật có kích thước 3a, 6a Người ta muốn tạo tâm bìa A k  thành hình khơng đáy hình vẽ , có hai hình trụ có chiều cao 3a, 6a hai hình lăng trụ tam giác có chiều cao 3a, 6a Trong hình H1, H2, H3, H4 theo thứ tự tích lớn nhỏ là: A H1, H4 B H2, H3 C H1, H3 D H2, H4 Câu 30: Tính S  log 2016 theo a b biết log  a, log  b 2a  5b  ab 2a  5b  ab 5a  2b  ab B S  C S  b a b Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình log 2018 x  log x 2018 là: A S  A  x  2018  x  2018 B 2018  0x  C 2018  1  x  2018 D S  2a  5b  ab a  x  D 2018  1  x  2018 Câu 32: Số nghiệm phương trình 2018x  x  2016  2017  2018 là: A B C D Câu 33: Cho hai số thực a, b lớn Giá trị nhỏ biểu thức 1 S  log ab  a log ab b Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 9 B C Câu 34: Với tham số thực k thuộc tập S log  x  3  log x  k có nghiệm nhât? A A S   ;  để phương trình D C S   4;   B S  (2; ) D S   0;   Câu 35: Hàm số nguyên hàm hàm số y  2sinx 2cos x  cos x  sin x  2sinx.2cos x 2sinx+cos x C y  ln2.2sinx+cos x D y   C ln ln Câu 36: Hàm F  x  nguyên hàm hàm số y  x  A y  2sinx+cos x  C B y   x  1  C C F  x    x  1 x   C 43  x  1  C 3 D F  x    x  13   C A F  x   B F  x   Câu 37: Cho  f  x  dx  Tính I   A I  1 B I  f  x dx bằng: x C I  D I  Câu 38: Cho f  x  hàm số chẵn liên tục đoạn  1;1 I f x  1 e x 1  f  x  dx  1 Kết dx bằng: 1 A I  B I  C I  D I  f x liên tục đoạn 1; e , biết  dx  1, f  e   Ta có x e Câu 39: Cho hàm số f  x  e I   f '  x  ln xdx bằng: A I  B I  C I  D I  Câu 40: Cho hình  H  giới hạn trục hoành, đồ thị Parabol đường thẳng tiếp xúc Parabol điểm A  2;  , hình vẽ bên Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Thể tích vật thể tròn xoay tạo hình  H  quay quanh trục Ox bằng: 16 32 2 22 B C D 15 5 Câu 41: Cho bốn điểm M, N, P, Q điểm mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn A số i,  i,5,1  4i Hỏi, điểm trọng tâm tam giác tạo ba điểm lại? A M B N C P D Q Câu 42: Trong số phức: 1  i  , 1  i  , 1  i  , 1  i  số phức số phức ảo? A 1  i  B 1  i  C 1  i  Câu 43: Định tất số thực m để z thỏa mãn z  A m  3 D 1  i  phương trình z  2z   m  có nghiệm phức B m  3, m  C m  1, m  D m  3, m  1, m  Câu 44: Cho z số phức thỏa mãn z  m  z   m số phức z '   i Định tham số thực m để z  z ' lớn 1 B m   C m  D m  2 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A 1; 2;  , B  2;1;1 , C  0;3; 1 A m  Xét khẳng định sau: I BC  2AB II Điểm B thuộc đoạn AC IV A, B, C thẳng hàng III ABC tam giác A B C D x 1 y  z    d giao tuyến hai mặt phẳng 2x  3y   0, y  2z   Vị trí tương đối hai Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : đường thẳng là: A Song song B Chéo C Cắt D Trùng Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu  S có tâm nằm x y 1 z    1  P  : 2x  z   0,  Q  :x  2y   là: đường thẳng d : tiếp xúc với hai mặt 2 B  S :  x  1   y     z  3  2 D  S :  x  1   y     z  3  A  S :  x  1   y     z  3  C  S :  x  1   y     z  3  2 2 2 phẳng Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  2;1;1 , B  0;3; 1 Điểm M nằm phẳng  P  2x  y  z  cho MA  MB nhỏ là: A 1; 0;  B  0;1;3 C 1; 2;  D  3; 0;  Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  2y  2z  2018  0,  Q  : x  my   m  1 z  2017  Khi hai mặt phẳng  P   Q  tạo với góc lớn điểm M nằm  Q  ? A M  2017;1;1 B M  2017; 1;1 C M  2017;1; 1 D M 1;1; 2017  Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng chéo  x   2t x    d1 :  y  t , d :  y  t ' Phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với z  z   t '   hai đường thẳng là: 3  A  x    y   z    2  3  C  x    y   z    2  3  B  x    y   z    2  3  D  x    y   z    2  10 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1-A 11-C 21-B 31-C 41-B 2-C 12-B 22-B 32-B 42-D 3-C 13-D 23-C 33-B 43-D Đáp án 5-C 6-D 15-B 16-D 25-D 26-D 35-B 36-C 45-B 46-C 4-B 14-A 24-D 34-B 44-B 7-A 17-A 27-B 37-C 47-A 8-B 18-B 28-C 38-A 48-C 9-C 19-A 29-A 39-D 49-A 10-D 20-C 30-A 40-A 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Đồ thị hàm số có dạng parabol nhận Oy làm trục đối xứng nên hàm số chẵn Lại có hàm số qua điểm  2;  nên phương án ta chọn hàm số y  x  Câu 2: Đáp án C Hàm số y  x có điểm cực trị x  Câu 3: Đáp án C x  Xét hàm số y  x  2kx  k có y '  4x  4kx ; y '    x  k Với k  hàm số có điểm cực trị x  0, x  k , x   k Gọi A, B, C điểm cực trị đồ thị hàm số, ta có: A  0; k  , B    1 k; k  k , C  k, k  k Để G  0;   3     0  k   k  3.0 k    trọng tâm ABC   k  k   k  k     Câu 4: Đáp án B Từ đồ thị hàm số ta suy y  f  x   x  3x  Đạo hàm: f '  x   3x  Phương trình đường thẳng qua điểm uốn A  0;  đồ thị hàm số y  f  x  là: y   x   f '     y  3x  Câu 5: Đáp án C Đồ thị hàm số y  x2 có đường tiệm cận x  y  x 1 Câu 6: Đáp án D Xét hàm số y  sin x có y '  sin 2x, y ''  2cos2x y '''  4 sin 2x Khi xét đáp án: 11 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan   *2y ' y ''  2sin 2x  2cos2x  2cos  2x   4  *2y  y '.tanx=2sin x  sin 2x.tanx  sin x  2sin x cos x.tanx=4sin x *4y  y ''  4sin x  2cos2x   2cos2x  2cos2x   4cos2x *4y ' y '''  sin 2x  sin 2x  Câu 7: Đáp án A Gọi x, y số lít xăng mà An Bình tiêu thụ ngày Ta có x  y  10  y  10  x Số ngày mà người tiêu thụ hết số xăng là: f x  32 72  Ta có: f '  x    x   y  Vậy số ngày cần tìm x 10  x f    20 (ngày) Câu 8: Đáp án B x  3kx   có nghiệm x x  3kx    k   3x x Xét hàm số f  x    có y '   ; y '   x  3x 3x Bảng biến thiên: Để x phương trình  +  ta có: +  y biệt  phân  Từ suy với k  đồ thị hàm số f  x   x  cắt y  k điểm phân biệt hay 3x đồ thị hàm số y  x  3kx  cắt trục hoành điểm phân biệt Câu 9: Đáp án C Đồ thị hàm số có điểm cực trị f '  x   có nghiệm phân biệt Đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng có cực trị đối xứng qua O Đồ thị hàm số có điểm uốn f '  x  có cực trị Câu 10: Đáp án D Ta tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số y  với a  Khi tiếp tuyến a điểm x có khoảng cách đến tiệm cận  tiếp tuyến có hệ số góc 12 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ax   ax  x  1 ax  ax  1 y '   ax   ax  x  1  x  a 1 1 Xét x   y  x   a   a a a  a  y '  Có: y 'Để khoảng cách đường thằng  thì: 1 1     a  a a Câu 11: Đáp án C Các hàm số thỏa mãn y  s inx y  tan x Câu 12: Đáp án B Bạn An giải sai chưa có điều kiện cho cot x Bạn Lộc giải Bạn Sơn giải sai dùng phương trình hệ khơng phải phương trình tương đương Cách (casio) : Bạn An giải họ nghiệm x   k   , bạn Lộc giải họ nghiệm x    k 6   k2 Dễ thấy họ nghiệm ba bạn đề khác nhau, xếp theo thứ tự bao hàm họ nghiệm An chứa họ nghiệm Lộc họ nghiệm Lộc chứa họ nghiệm Sơn Trước tiên ta thử họ nghiệm An, cho k 1, 2, thử nghiệm sau: bạn Sơn giải họ nghiệm x   Ngay k = cho kết MATH ERROR, An sai, ta loại hai đáp án A D Thử họ nghiệm Lộc, cho k  thử: 13 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan     x    , máy tính cho kết (thỏa 6 mãn) Vậy Lộc Ta chọn đáp án B Câu 13: Đáp án D Trong hai trường hợp x  cos2x  5cos5x   10 cos 2x cos 3x  cos2x  5cos5x    cos x  cos5x   cos x     2cos x    5cos x    x    k2  cosx=2 Cách (casio): Cho k  , ta tiến hành thử đáp án, (ưu tiên thử đáp án C trước) Nhập biểu thức cos x  cos x  10 cos x cos x vào máy tính, bấm SOLVE nhập  x    , ta nhận kết sau: Vậy đáp án C không đúng, tiến hành thử đáp án lại, ta chọn đáp án D Câu 14: Đáp án A cos x  2cos3x.s inx   cos x  sin  2x   sin 4x    cos x  sin 2x  sin 4x   Xét hàm số f  x   cos x  sin 2x  sin 4x   0;   ta thấy f  x    phương trình cho vô nghiệm Cách (casio): Ta sử dụng TABLE để tìm nghiệm sau: Vào MODE 7, nhập hàm số F(x)  cos2 x  cos 3x.s inx  , START = 0, END =  , STEP = 0,25 Xem bảng giá trị hàm số, ta thấy giá trị hàm số âm Vậy ta chọn đáp án A Câu 15: Đáp án B cos x  a s inx   cos x    a s inx  a s inx-1   1 cos x  cos x  cos x  Theo giả thiết : a s inx   s inx  1 a a  2a cos x  s inx y'    a  2acosx  s inx     cos x   Ta có: y  14 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Từ 1   suy ra: a  2a  1    a  a2 a Vậy có giá trị thỏa mãn a  Câu 16: Đáp án D  u1  Dãy  u n  :  không cấp số cộng không cấp số nhân Thật u n 1  2017u n  2018 u vậy, ta xét u n 1  u n n 1 có u n 1  u n  2017u n  2018  u n  2016u n  2018 un u n 1 2017u n  2018 2018   2017  un un un Cả hai biểu thức số, không tồn công bội hay công sai Câu 17: Đáp án A Xét dãy  u n  , ta có: 2018 * Với 2018  2017  n   lim  u   n    1 un  2017  n n  n  2017  n  2018  n    un  n  n  2018  n  2016   n  n  2018  n  2016    * Với  lim  u n  lim 2   n  2018  n  2016   2n 2n  lim   n  2018  n   16 n2  n2  u1  2017  * Với  u n  :  , giả sử dãy  u n  có giới hạn hữu hạn, đặt lim  u n   a  u n 1   u n 1  1 Từ công thức truy hồi u n 1   u n  1 lấy giới hạn vế ta a   a  1  a  2 Vậy lim  u n   * Với un  1 1 1 1 1             1  lim  u n     1.2 2.3 3.4 n  n  1 2 n n 1 n 1 Câu 18: Đáp án A Để f  x  liên tục x  lim f  x   f 1 x 1 15 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan x 2016  x   lim 2018x   x  2018 x 1 Ta có: lim f  x   lim x 1 x 1 2016x  1009  2018x  x  2018  2019 Vậy k  2019 Cách k  lim x 1 (casio) : Ta bấm máy tính lim x 1 x 2016  x  , 2018x   x  2018 theo đề x 2016  x  2018x   x  2018 Nhập biểu thức x 2016  x  vào máy tính thử với giá trị x   106 , ta tính 2018x   x  2018 Trong đáp án, ta thấy k  2019  89,8666 sát với kết Vậy ta chọn đáp án B Câu 19: Đáp án A Bạn Nam chọn 10 câu nên   C10  120 Gọi A :”Bạn Nam chọn câu hình học.” Xét biến cố đối A A : Bạn Nam không chọn câu hình học nào.”   A  C36  20   Xác xuất A P A  A   20   P A  1 P A  1  6 120   Câu 20: Đáp án C k 1 k k 24  3k Số hạng thứ k  khai triển là: C  x     C12 x 24 2k x  k  C12 x x k  12! k  495   495   Hệ số số hạng x m là: 495  C12 k!12  k  ! k  k 12 12  k Khi m  24  3k có giá trị m  m  12 Câu 21: Đáp án B Xác xuất bắn trúng  Xác xuất bắn trượt Vậy xác xuất để mục tiêu trúng lần 7   144      323 16 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 22: Đáp án B Câu 23: Đáp án C Để thiết diện tạo mặt phẳng  MEF  với tứ diện ABCD tứ giác MF cắt BD Vậy ta có TH2, TH3 Câu 24: Đáp án D Gọi G tâm ABC M trung điểm AB a SG Có tan    4 GM a 3 Câu 25: Đáp án D Thiết diện trục tam giác nên hình nón có l  2R  h  R Lại có V  3 a  R h  R 3  R  a  R  a 3 Vậy diện tích xung quanh hình nón là: Sxq  Rl  a Câu 26: Đáp án D Đặt MN  PQ  x, có MN AN a  2x AN a  2x a a  2x     AN   NC   x BC AC a a 2 2 NC  PC2  PN  2x  x  x Có Sxq  SMNPQ  x  a  2x   a a2  a a Xét hàm số f  x   f    có f max  f    8  4 4 Câu 27: Đáp án B Thể tích hình chóp S.ABC là: a3 a V  SA.SB.SC   SA  SB  SC   AB  BC  AC  a 6 12 Ta có: Stp  SSAB  SSBC  SSAC  SABC   a      2 a    a2  3    3V 3a 3  a a3 Vậy V  r.Stp  r   :  Stp 12 23 3   Câu 28: Đáp án C 17 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Để tỉ số lớn V2 phải thể tích khối trụ có đáy nằm mặt phẳng hình lập phương, có chiều cao độ dài cạnh hình lập phương Giả sử hình lập V   a phương có cạnh a V1  a V2  a     a Vậy tỉ số lớn k   V1 4 2 Câu 29: Đáp án A 27a  3a  H1 tích : V1  3a        27a  3a  H2 tích : V2  6a     2  2  H3 tích : V3  2a   3a H4 tích : V4  6a  3a 3 a 3a 3  Vậy V1  V3  V2  V4 Câu 30: Đáp án A Ta có: log 2016  log  25.32.7    log 32  log 2a 2a  5b  ab a  b b Cách 2: Ta sử dụng phép gán để kiểm tra phương án: nhập log SHIFT STO A, log3   log 7.log  log   SHIFT STO B log 2016 SHIFT STO M Kiểm tra đáp án A sau: Kết Vậy ta chọn đáp A Câu 31: Đáp án C x  Điều kiện:  x  18 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1  x  2018 0  log 2018 x   log 2018  Có: log 2018 x  log x 2018  0  0  x  log 2018 x log 2018 x  1 2018  Cách (casio): Ta giải cách loại đáp án sai Trước biểu thức không xác định x  , dễ dàng loại hai phương án A B Tiếp theo xét đáp án D, dễ thấy đáp án sai D x  1 nghiệm, x  1 biểu thức không xác định Vậy ta chọn đáp án C Câu 32: Đáp án B Xét hàm số f  x   2018x  x có f '  x   2018x  2x f ''  x   2018x ln 2018   Vì f ''  x   nên f '  x   có tối đa nghiệm  f  x   có tối đa nghiệm Lại có vế phải số lớn cận f  x  nên phương trình cho có hai nghiệm Cách (casio): Sử dụng MODE (TABLE): Nhập biểu thức F(x)  2018x  x  2016  2017  2018 , bấm START = -10, END = 10, STEP = 1,5 Quan sát bảng, ta thấy F(-7)>0 F(-5,5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11, Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 Đề 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay