Phân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà Nội

55 69 2
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:34

Phân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà NộiPhân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà NộiPhân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà NộiPhân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà NộiPhân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà NộiPhân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà Nội hoo l Psc PHÂN DẠNG ĐÁP ÁN MƠN TỐN ĐỀ KSCL SỞ GD & ĐT NỘI, NĂM 2018, Mã đề: 148 Tổ hợp GD Pschool Ngày 15 tháng năm 2018 www.pschool.vn KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 Hàm số Đồ thị Mũ-Logarit Nguyên hàm-Tích phân Số phức Khối đa diện Khối tròn xoay Hình giải tích khơng gian www.pschool.vn [L11-T1]: Lượng giác [L11-T2]: Tổ hợp-Xác suất [L11-T3]: Dãy số-Cấp số [L11-T4]: Giới hạn-Liên tục [L11-T5]: Đạo hàm-Vi phân [L11-T6]: Hình khơng gian tổng hợp Psc [L12-T1]: [L12-T2]: [L12-T3]: [L12-T4]: [L12-T5]: [L12-T6]: [L12-T7]: hoo l BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỦ ĐIỂM (Topic) KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Câu [L11-T2]: Hệ số x3 khai triển (x − 2)8 B C83 23 D −C85 25 Psc A −C83 23 C C85 25 www.pschool.vn KSCL Môn Toán, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Psc Câu [L12,T3]: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn x đường y = , y = 0, x = 1, x = quay quanh trục Ox 15 21π 21 15π A B C D 16 16 16 www.pschool.vn KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Psc Câu [L12,T3]: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn x đường y = , y = 0, x = 1, x = quay quanh trục Ox 15 21π 21 15π A B C D 16 16 16 www.pschool.vn KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Câu [L11,T6]: Cho tứ diện ABCD có M, N trung điểm cạnh AB CD Mệnh đề sau sai? • HD: www.pschool.vn B M N ⊥ CD D AB ⊥ CD Psc A M N ⊥ AB C M N ⊥ BD KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Psc Câu [L12-T1]: Hàm số y = f (x) có đạo hàm y = x2 Mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến (−∞; 0) đồng biến (0; +∞) B Hàm số đồng biến R C Hàm số nghịch biến R D Hàm số đồng biến (−∞; 0) nghịch biến (0; ∞) • HD: www.pschool.vn KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 Câu [L11-T4]: lim x→1 x+3−2 x−1 B +∞ • HD: www.pschool.vn C D Psc A hoo l √ KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l 100 Câu [L12-T3]: Tích phân xe2x dx www.pschool.vn 199e200 − D 199e200 − B Psc A 199e200 + C 199e200 + • HD: KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l A y = −x4 + 2x2 B y = x4 + 2x2 C y = x4 − 2x2 D y = x4 − 2x2 + • HD: www.pschool.vn Psc Câu [L12-T1]: Biết hình đồ thị bốn hàm số sau, hỏi đồ thị hàm số nào? KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l Câu 36 [L12-T2]: Cho số a, b, c, d thỏa mãn < a < b < < c < d Số lớn số loga b, logb c, logc d, logd a • HD: www.pschool.vn B logc d C logb c D loga b Psc A logd a KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 38 / 52 hoo l Câu 37 [L12,T3]: Cho hàm số y = f (x) Biết hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Hàm số y = f (3 − x2 ) đồng biến khoảng • HD: www.pschool.vn (−2; −1) C (2; 3) D (0; 1) Psc A (−1; 0) B KSCL Môn Toán, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 39 / 52 hoo l Câu 38 [L11-T2]: Có số tự nhiên có tám chữ số có ba chữ số 0, khơng có hai chữ số đứng cạnh chữ số khác xuất nhiều lần • HD: www.pschool.vn B 786240 C 846000 D 151200 Psc A 907200 KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 40 / 52 √ 15 • HD: www.pschool.vn B C Psc A hoo l Câu 39 [L12-T7]: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S1 ) có tâm I(2; 1; 1) bán kính mặt cầu (S2 ) có tâm J(2; 1; 5) bán kính (P ) mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu (S1 ), (S2 ) Đặt M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ khoảng cách từ điểm (O) đến (P ) Giá trị M + m KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội √ D Ngày 15 tháng năm 2018 41 / 52 • HD: www.pschool.vn x→22018 B hoo l A +∞ lim x2 − 42018 x − 22018 C 22019 D 22018 Psc Câu 40 [L11-T4]: KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 42 / 52 C • HD: www.pschool.vn R2 R2 B Psc A √ 4π + √ 4π − hoo l Câu 41 [L12-T6]: Cho khối trụ có hai đáy hai hình tròn (O; R) (O ; R), √ OO = 4R Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B cho AB = R Mặt phẳng (P ) qua A, B cắt đoạn OO tạo với đáy góc 600 (P ) cắt khối trụ theo thiết diện phần hình elip Diện tích thiết diện D √ 2π + √ 2π − KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội R2 R2 Ngày 15 tháng năm 2018 43 / 52 hoo l • HD: www.pschool.vn Psc Câu 42 [L12-T5]: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có cạnh bên nửa cạnh đáy Đường thẳng M N (M ∈ A C, N ∈ BC ) đường NB vng góc chung A C BC Tỉ số NC √ B A C D 2 KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 44 / 52 hoo l Câu 43 [L12-T7]: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 1), B(2; −1; 3) Tìm điểm M mặt phẳng (Oxy) cho M A2 − 2M B lớn • HD: www.pschool.vn B M (3; −4; 0) D M ( ; − ; 0) 2 Psc A M ( ; ; 0) 2 C M (0; 0; 5) KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 45 / 52 hoo l Câu 44 [L11-T2]: Tìm hệ số số hạng chứa x5 khai triển (1 + x + x2 + x3 )1 • HD: www.pschool.vn B 252 C 7752 D 1902 Psc A 582 KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 46 / 52 hoo l Câu 45 [L12-T1]: Phương trình √ √ x − 512 + 1024 − x = 16 + (x − 512)(2014 − x) có nghiệm? • HD: www.pschool.vn B nghiệm C nghiệm Psc A nghiệm KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội D nghiệm Ngày 15 tháng năm 2018 47 / 52 hoo l Câu 46 [L12-T1]: Cho hàm số y = x3 − 3x + có đồ thị (C) Hỏi có điểm đường thẳng d : y = 9x − 14 cho từ kẻ hai tiếp tuyến đến (C)? • HD: www.pschool.vn B điểm C điểm D điểm Psc A điểm KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 48 / 52 hoo l Câu 47 [L12- T3]: Cho hàm số y = f (x) hàm lẻ liên tục [−4; 4] A I = 10 C I = −6 • HD: www.pschool.vn f (x)dx B I = D I = −10 Psc −2 f (−2x)dx = Tính I = f (−x)dx = biết KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 49 / 52 hoo l Câu 48 [L12- T2]: Số giá trị nguyên nhỏ 2018 tham số m để phương trình log6 (2018 + m) = log4 (1009x) có ngệm • HD: www.pschool.vn B 2019 C 2020 D 2017 Psc A 2018 KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 50 / 52 hoo l Câu 49 [L11-T3]: Giá trị tổng + 44 + 444 + 44 (tổng cđó có 2018 số hạng bằng) • HD: www.pschool.vn 102018 − 102 019 − 10 D + 2018 9 B Psc 40 102018 − + 2018 102 019 − 10 C − 2018 9 A KSCL Môn Toán, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 51 / 52 hoo l Cho khối cầu (S) tâm I, bán kính R khơng đổi Psc Một khối trụ thay đổi có chiều cao h bán kính đáy r nội tiếp khối cầu Tính chều cao h theo R cho thể √ tích khối trụ lớn R A h = √ B h = R √2 R C h = 2√ 2R D h = • HD: www.pschool.vn KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Nội Ngày 15 tháng năm 2018 52 / 52 ... Tốn, Sở GD ĐT Hà Nội Ngày 15 tháng năm 2018 / 52 hoo l 100 Câu [L12-T3]: Tích phân xe2x dx www.pschool.vn 199e200 − D 199e200 − B Psc A 199e200 + C 199e200 + • HD: KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Hà Nội. .. Tốn, Sở GD ĐT Hà Nội Ngày 15 tháng năm 2018 16 / 52 hoo l Câu 15 [L12-T6]: Hình tứ diện có cạnh? • HD: www.pschool.vn B cạnh D cạnh Psc A cạnh C cạnh KSCL Mơn Tốn, Sở GD ĐT Hà Nội Ngày 15 tháng... (SAB) D CD ⊥ (SAD) Psc A BD ⊥ (SAC) C AC ⊥ (SBD) KSCL Môn Toán, Sở GD ĐT Hà Nội Ngày 15 tháng năm 2018 18 / 52 hoo l Câu 17 [L12-T2]: Đạo hàm hàm số y = ln (1 − x2 ) • HD: www.pschool.vn −1 −2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà Nội, Phân dạng và Đáp án Môn Toán Thi Khảo sát chất lượng Sở GD và ĐT Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay