CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ

32 49 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:30

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦCHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦCHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦCHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦCHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦCHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng CHƢƠNG I : ĐIỆN HỌC A- THUYẾT I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây tỷ lệ nghịch với điện trở dây - Cơng thức: I  U Trong đó: R I:Cường độ dòng điện (A), U Hiệu điện (V) R Điện trở () - Ta có: 1A = 1000mA 1mA = 10-3A  Chú ý: - Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai dầu dây dẫn đường thẳng qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0) - Với dây dẫn (cùng điện trở) thì: U1  R1 U2 R 2- Điện trở dây dẫn: - Trị số R  UI không đổi với dây dẫn gọi điện trở dây dẫn - Đơn vị:  1M = 103k = 106 - Kí hiệu điện trở hình vẽ: (hay )  Chú ý: - Điện trở dây dẫn đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện dây dẫn - Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào thân dây dẫn II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP 1/ Cƣờng độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp - Cường độ dòng điện có giá trị điểm: I=I1=I2=…=In - Hiệu điện hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hai đầu điện trở thành phần: U=U1+U2+…+Un 2/ Điện trở tƣơng đƣơng đoạn mạch nối tiếp a- Điện trở tương đương (Rtđ) đoạn mạch điện trở thay cho điện trở mạch, cho giá trị hiệu điện cường độ dòng điện mạch khơng thay đổi b- Điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp tổng điện trở hợp thành: Rtđ=R1+R2+…+Rn 3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện hai đầu điện trở tỷ lệ thuận với điện trở điện trở U1 R1  U2 R III- ĐỊNH LUẬT ƠM CHO ĐOẠN MẠCH CĨ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG 1/ Cƣờng độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc song song - Cường độ dòng điện mạch tổng cường độ dòng điện mạch rẽ: I=I1+I2+…+In - Hiệu điện hai đầu đoạn mạch song song hiệu điện hai đầu đoạn mạch rẽ U=U1=U2=…=Un 2/ Điện trở tƣơng đƣơng đoạn mạch song song Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng - Nghịch đảo điện trở tương đương đoạn mạch song song tổng nghịch đảo điện trở đoạn mạch rẽ: 1 1     R td R1 R Rn 3/ Hệ - Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì: R R R td  R1R - Cường độ dòng điện chạy qua điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó: I1 R  I2 R1 IV- ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện dây phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn Cơng thức tính điện trở dây dẫn (điện trở thuần): R  l S Trong đó: l chiều dài dây (m) S tiết diện dây (m2)  điện trở suất (m) R điện trở () * Ýnghĩa điện trở suất - Điện trở suất vật liệu (hay chất liệu) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m2 - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt * Chú ý: - Hai dây dẫn chất liệu, tiết diện: R1  l1 R l2 - Hai dây dẫn chất liệu, chiều dài: - Hai dây dẫn chất liệu: R1 S2  R S1 R1 l1 S2  R l2 S1 - Cơng thức tính tiết diện dây theo bán kính (R) đường kính dây (d): SR  d2  S1  d1    S2  d  - Đổi đơn vị: 1m = 100cm = 1000mm 1mm = 10-1cm = 10-3m 1mm2=10-2cm2=10-6m2 V- BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT 1/ Biến trở - Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện mạch - Các loại biến trở sử dụng là: biến trở chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp).Biến trở điện trở thay đổi trị số dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch - Kí hiệu mạch vẽ: hoặc 2/ Điện trở dùng kỹ thuật - Điện trở dùng kỹ thuật thường có trị số lớn - Được chế tạo lớp than lớp kim loại mỏng phủ lớp cách điện - Có hai cách ghi trị số điện trở dùng kỹ thuật là: + Trị số ghi điện trở + Trị số thể vòng màu sơn điện trở (4 vòng màu) VI- CƠNG SUẤT ĐIỆN 1) Cơng suất điện: Cơng suất điện đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua Hồng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Công thức: P = U.I , Trong đó: P cơng suất (W); U hiệu điện (V); I cường độ dòng điện (A) Đơn vị: Oát (W); 1MW=1000kW=1.000.000W 1W=103kW=10-6MW 2) Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R cơng suất điện tính cơng thức: P = I2.R P = U2 R tính cơng suất P A t 3) Chú ý - Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất định mức dụng cụ đó, nghĩa cơng suất điện dụng cụ hoạt động bình thường - Trên dụng cụ điện thường có ghi: giá trị hiệu điện định mức cơng suất định mức Ví dụ: Trên bòng đèn có ghi 220V – 75W nghĩa là: bóng đèn sáng bình thường đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện 220V cơng suất điện qua bóng đèn 75W - Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) thì: P1  R1 (công suất tỉ lệ thuận với điện trở) P2 R - Trong đoạn mạch mắc song song (cùng U) P1 R  P2 R1 (cơng suất tỉ lệ nghịch với điện trở) - mạch mắc song song hay nối tiếp Pm = P1+ P2+…+Pn VII- ĐIỆN NĂNG – CÔNG DÕNG ĐIỆN 1) Điện * Điện gì? - Dòng điện có mang lượng thực cơng, làm thay đổi nhiệt vật Năng lượng dòng điện gọi điện * Sự chuyển hóa điện thành dạng lƣợng khác - Điện chuyển hóa thành dạng lượng khác: Cơ năng, quang năng, nhiệt năng, lượng từ, hóa năng… Ví dụ: - Bóng đèn dây tóc: điện biến đổi thành nhiệt quang - Đèn LED: điện biến đổi thành quang nhiệt - Nồi điện, bàn là: điện biến đổi thành nhiệt quang - Quạt điện, máy bơn nước: điện biến đổi thành nhiệt * Hiệu suất sử dụng điện - Tỷ số phần lượng có ích chuyển hóa từ điện tồn điện tiêu thụ gọi hiệu suất sử dụng điện Công thức: H  AA1 100% Trong đó: A1: lượng có ích chuyển hóa từ điện A: điện tiêu thụ 2) Công dòng điện (điện tiêu thụ) * Cơng dòng điện - Cơng dòng điện sinh đoạn mạch số đo lượng điện chuyển hóa thành dạng lượng khác đoạn mạch - Cơng thức: A = P.t = U.I.t Trong đó: A: cơng dồng điện (J) P: cơng suất điện (W) t: thời gian (s) U: hiệu điện (V) I: cường độ dòng điện (A) - Ngồi tính công thức: A=I2Rt A U2 t R * Đo điện tiêu thụ Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng - Lượng điện sử dụng đo công tơ điện Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng kilôoat (kW.h) kW.h = 600kJ =3 600 000J 1J  kWh 3600000 VIII- ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (Tính nhiệt lƣợng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua) * Định luật: Nhiệt lượng tỏa dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua * Cơng thức: Q = I2.R.t Trong đó: Q: nhiệt lượng tỏa (J) I: cường độ dòng điện (A) R: điện trở (  ) t: thời gian (s) * Chú ý: - Nếu nhiệt lượng Q tính đơn vị calo (cal) ta có cơng thức: Q=0,24I2Rt - Ngồi Q tính cơng thức : Q=UIt Q U2 t R - Cơng thức tính nhiệt lượng: Q=m.c.t Trong đó: m khối lượng (kg) c nhiệt dung riêng (JkgK) t độ chênh lệch nhiệt độ (0C) IX Sử dụng an toàn điện tiết kiệm điện * Một số quy tắc an toàn điện: - Thực hành, làm thí nghiệm với hiệu điện an tồn: U < 40V - Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt phù hợp - Cần mắc cầu chì, cầu dao cho dụng cụ điện - Khi tiếp xúc với mạng điện 220V cần cẩn thận, đảm bảo cách điện - Khi sửa chửa dụng cụ điện cần: Ngắt nguồn điện, phải đảm bảo cách điện * Cần phải sử dụng tiết kiệm điện : - Giảm chi tiêu cho gia đình - Các dụng cụ thiết bị điện sử dụng lâu bền - Giảm bớt cố gây tổn hại chung hệ thống cung cấp bị tải - Dành phần điện tiết kiệm cho sản xuất - Bảo vệ môi trường - Tiết kiệm ngân sách nhà nước * Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: - Cần phải lựa chọn thiết bị có cơng suất phù hợp - Không sử dụng thiết bị lúc khơng cần thiết gây lãng phí điện * Những hệ quả: - Mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp: AA1  PP1  QQ1  UU1  RR1 - Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: 2 2 A1 P1 Q1 I1 R     A2 P2 Q2 I2 R1 - Hiệu suất: H AAci 100% PPci 100% QQci 100% - tp Mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp hay song song: P = P1 + P2 + + Pn B: CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN VÊn đề : Định luật Ôm - Điện trở d©y dÉn A – thut Hồng Thái Việt Trng H BK Nng 1, Định luật Ôm : C-ờng độ dòng điện dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỷ lệ nghịch với điện trở dây 2, Công thức : I = U R Trong : + U tÝnh b»ng V«n (V) + R tÝnh Ôm ( ) + I tính Ampe (A) 3, Điện trở đại l-ợng đắc tr-ng cho tính cản trở dòng điện vật dẫn 4, Ph-ơng pháp giải tập định luật Ôm a, Tìm I biết U R : Theo định luật Ôm ta có : I = U R U U  R= R I U  U = I.R c, Tìm U biết I R : Theo định luật Ôm : I = R b, Tìm R biết U I : Theo định luật ¤m : I = B – Bµi tËp vËn dơng Bài : Khi mắc hai đầu dây dẫn có ®iƯn trë 60  vµo hiƯu ®iƯn thÕ 12 V Tính c-ờng độ dòng điện qua điện trở ? Bài : Khi mắc hai đầu dây dẫn vào hiệu điện V c-ờng độ dòng điện dây dẫn 0,5 A Tính điện trở dây dẫn ? Bài : Khi mắc dây dẫn có điện trở 18 vào hiệu điện U dòng điện chạy dây dẫn A Tính hiệu điện hai đầu dây dẫn ? Bài : Một bóng đèn xe máy có điện trở lúc thắp sáng 12 biết dòng điện qua đèn có c-ờng độ 0,5 A Tính hiệu điện hai đầu dây tóc bóng đèn ? Bài : Để đo điện trở cuộn dây dẫn mảnh có nhiều vòng ng-ời ta đặt hiệu điện 3,2 V vào hai đầu dây đo đ-ợc dòng điện mạch 1,2 A Tính điện trở cuộn dây ? Bài : Khi đo c-ờng độ dòng điện qua vật dẫn , học sinh thu đ-ợc kết sau : Víi U = th× I = U = 12 V I = 1,5 A Hãy cho biết đặt hiệu điện lần l-ợt 16 V , 20 V 30 V vào hai đầu vật dẫn c-ờng độ dòng điện qua vật dẫn lần l-ợt ? Bài : Đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện U = 12 V c-ờng độ dòng điện chạy qua I = 0,4 A a, Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 36 V c-ờng độ dòng điện chạy qua ? b, Phải thay đổi hiệu điện đến giá trị để c-ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm lần ? Bài : Khi đặt vào hai đầu day dẫn hiệu điện 18V c-ờng độ dòng điện chạy qua 2,5 A Hỏi cho hiệu điện tăng thêm 3,6V c-ờng độ dòng điện chạy qua la ? Bài : C-ờng độ dòng điện qua dây dẫn 2A đ-ợc mắc vao hiệu điện 16V Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn giảm 0,4A hiệu điện phải ? Bài 10 : Đặt vào hai đầu vật dẫn có điện trở 10 hiệu điện U c-ờng độ dòng điện qua vật dẫn 3,2A a, Tính hiệu điện hai đầu vật dẫn b, Muốn c-ờng độ dòng điện qua vật dẫn tăng lên 1,5 lần hiệu điện đặt vào hai đầu vật dẫn ? Bài 11 : Một bóng đèn lúc thắp sáng bình th-ờng có điện trở 16 c-ờng độ dòng điện qua đèn 0,75A a, Tính hiệu điện đặt vào hai đầu bóng đèn sáng bình th-ơng b, Độ sáng bóng đèn nh- nÕu ta dïng ®Ìn ë hiƯu ®iƯn thÕ V Tính c-ờng độ dòng điện qua đèn ? Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nng Bài 12 : Khi mắc điện trở R vào hiệu điện 48V dòng điện chạy qua điện trở I Khi tăng hiệu điện lên ba lần c-ờng độ dòng điện qua điện trở 3,6A Tính giá trị điện trở R Bài 13 : Đặt vào hai đầu điện trở R1 hiệu điện U1 = 120 V c-ờng độ dòng điện qua điện trở I1 = A Đặt vào hai đầu điện trở R2 hiệu điện U1 c-ờng độ dòng điện qua điện trở R2 I2 = 6A Hãy so sánh giá trị điện trở R1 R2 Bài 14 : Có hai điện trở , biết R1 = 4R2 Lần l-ợt đặt vào hai đầu điện trở R1 R2 hiệu điện U = 16V c-ờng độ dòng điện qua ®iƯn trë lµ I vµ I1 + Tính R1 , R2 c-ờng độ dòng điện I1 , I2 Bài 15 : Cho điện trở R = 25 Khi mắc điện trở vào hiệu điện U dòng điện chạy qua I giảm hiệu điện hai lần dòng điện qua điện trở 1,25 A Tính hiệu điện U R Bài 16 : Cho mạch điện nh- hình vẽ , A biết ®iÖn trë R = 50  , ampe kÕ chØ 1,8 A a, TÝnh hiƯu ®iƯn thÕ UMN b, Thay ®iƯn trë R b»ng ®iƯn trë R’ ®ã số ampe kế giảm ba lần Tính điện trë R’ + K  Bµi 17 : Cho mạch điện nh- hình vẽ , + biết ampe kÕ chØ 0,9 A , v«n kÕ chØ 27 V a, TÝnh ®iƯn trë R b, Sè chØ ampe kế vôn kế thay dổi nh- thay điện trở R V R ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R’ = 15  A Bµi 18 : Nèi hai cùc cđa pin với điện trở R1 = c-ờng độ dòng điện qua điện trở I1 = 1,5 A Nếu nối hai cực pin vào điện trở R c-ờng độ dòng điện qua điện trở giảm đI 0,5 A Tính điện trở R2 Bài 19 : Cho hai điện trở R1 R2 , biết R1 = R2 + Đặt vào hai đầu điện trở hiệu điện U c-ờng độ dòng điện qua điện trë cã mèi liªn hƯ I = 1,5I1 Hãy tính giá trị điện trở nói ? Bài 20 : Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U1 c-ờng độ dòng điện qua điện trở I1 , hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở R tăng lên lần c-ơng độ dòng điện lúc I = I1 + 12 H·y tÝnh c-êng ®é dòng điện I1 Bài 21 : Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U c-ờng độ dòng điện qua R I Khi tăng hiệu điện 10 V c-ờng độ dòng điện tăng 1,5 lần Tính hiệu điện U sử dụng ban đầu Vấn đề : Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp A thuyết 1, C-ờng độ dòng điện đoạn mạch mắc nối tiếp + Đoạn mạch có hai ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 + Đoạn mạch có ba điện trở mắc nối tiÕp : I = I1 = I2 = I3 + Đoạn mạch có n điện trở mắc nối tiếp : I = I1 = I2 = … = In 2, Hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp + Đoạn mạch có hai điện trở mắc nối tiếp : U = U1 + U2 + Đoạn mạch có ba ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + U3 + Đoạn mạch có n điện trở m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + + Un 3, Điện trở đoạn mạch mắc nối tiếp + Đoạn mạch có hai điện trở mắc nối tiếp : R = R1 + R2 + Đoạn mạch có ba điện trở mắc nối tiếp : R = R1 + R2 + R3 Hoàng Thái Việt Trng H BK Nng + Đoạn mạch có n điện trở mắc nối tiếp : R = R1 + R2 + … + Rn 4, HiƯu ®iƯn thÕ hai đầu điện trở tỷ lệ thuận với ®iÖn trë ®ã : U1 R  U2 R B – Bµi tËp vËn dơng Bµi : Cho hai điện trở R1 = 20 R2 = 30  m¾c nèi tiÕp a, TÝnh điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện b, Khi mắc thêm R3 nối tiếp vào mạch điện điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện 75 Hỏi R3 mắc thêm vào mạch có điện trở ? Bài : Cho hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp mắc vào ngn cã hiƯu ®iƯn thÕ 12 V Trong ®ã R1 =  , R2 =  Tính c-ờng độ dòng điện chạy mạch Bài : Có ba điện trở lần l-ợt R1 =  , R2 =  , R3 = mắc nối tiếp hai đầu đoạn mạch AB Biết c-ờng độ dòng điện mạch 500 mA Hãy tính : a, Điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện b, Hiệu điện hai đầu đoạn mạch c, Hiêu điện hai đầu điện trở thành phần Bài : Một bóng đèn Đ mắc nối tiếp với điện trở R2 = mắc hai đầu ®o¹n m¹ch AB cã hiƯu ®iƯn thÕ 12 V Biết dòng điện qua mạch 1,2 A Hãy tính : a, Tính điện trở mạch điện b, TÝnh ®iƯn trë cđa bãng ®Ìn c, HiƯu điện hai đầu bóng đèn hai đầu ®iƯn trë Bµi : Hai ®iƯn trë mắc nối tiếp Tính hiệu điện điện trở hiều điện đoạn mạch mắc nối tiếp , biết c-ờng độ dòng điện mạh 0,25 A Bài : Mạch điện có hai điện trở R1 R2 m¾c nèi tiÕp , biÕt r»ng R2 = 25 , Hiệu điện R1 24 V , dòng điện chạy qua mạch 0,6 A a, TÝnh ®iƯn trë R1 , tõ ®ã suy hiệu điện hai đầu đoạn mạch b, Giữ nguyên hiệu điện nguồn , thay R Rx dòng điện chạy qua mạch 0,75 A Tính Rx hiệu điện R1 Bài : Có hai điện trở R1 R2 Biết R2 = 3R1 mắc nối tiếp Điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện R = Tìm R1 R2 Bài : Mắc nối tiếp R R vào mạng có hiệu điện 60 V c-ờng độ dòng điện mạch 1,5 A Tính ®iƯn trë R biÕt R’ = 30  Bµi : Cho mạch điện nh- hình vẽ Hai bóng đèn + Đ1 Đ2 có điện trở lần l-ợt 12 48 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 36 V a, Tính c-ờng độ dòng điện qua bóng ®Ìn kh §2 §1 K ®ãng b, NÕu mạch sử dụng bóng đèn Đ1 c-ờng độ dòng điện mạch K Bài 10 : Ba điện trở R1 , R2 R3 mắc nối tiếp vào hai đầu đoạn mạch có hiƯu ®iƯn thÕ 50 V BiÕt R1 = R2 = 2R3 C-ờng độ dòng điện mạch A Tính giá trị điện trở Bài 11 : Đoạn mạch có hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Biết R1 = 4R2 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 50 V Tính hiệu điện hai đầu điện trở Bài 12 : Cho hai điện trë R1 = 60  vµ R2 = 15  mắc nối tiếp a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng đoạn mạch b, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 25 V Tính c-ờng độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu điện trở Bài 13 : Cho hai ®Ưn trë R1 = 30  vµ R2 = 60 mắc nối tiếp a, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U hiệu điện hai đầu điện trở R 45 V Tính c-ờng độ dòng điện mạch hiƯu ®iƯn thÕ U Hồng Thái Việt – Trng H BK Nng b, Để c-ờng độ dòng điện giảm ba lần ng-ời ta mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở R Tính R3 Bài 14 : Hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp vào hiệu điện 90 V Biết R = 5R2 C-ờng độ dòng điện mạch 1,5 A a, Tính R1 R2 b, Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở R3 c-ờng độ dòng điện mạch 0,9 A Tính R hiệu điện hai đầu R3 Bài 15 : Cho hai điện trở R1 , R2 mắc nối tiếp vào hiệu điện U Biết điện trở R1 = 20 chịu đ-ợc dòng điện tối đa A điện trở R = 35 chịu đ-ợc dòng điện tối đa 2,4 A Hỏi mắ nối tiếp hai điện trở vào mạch phảI đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện tối đa để hai điện trở không bị hỏng Bài 16 : Cho mạch điện gồm ba điện trở R1 , R2 R3 mắc nối tiếp Biết R1 = 15  , R2 = 25  Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 60 V c-ờng độ dòng điện mạch 1,2 A a, Tính điện trở R3 b, Tính hiệu điện hai đầu điện trở Bài 17 : Cho mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp Biết R1 =  , R2 = 12  , R3 = 20 Hiệu điện mạch 48 V a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng mạch b, Tính c-ờng độ dòng điện qua mạch c, Tính hiệu điện hai đầu điện trở Bài 18 : Cho mạch điện nh- h×nh vÏ BiÕt R1 = R2 R1 R3  , R2 = 16  vµ R3 = 24 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch AC 66 V a, Tính c-ờng độ dòng điện mạch A B C b, Tìm hiệu điện UAB UBC c, Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối với hai điểm A B Tính c-ờng độ dòng điện mạch Bài 19 : Có điện trở R1 , R2 , R3 R4 mắc nèi tiÕp BiÕt R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 50 V Tìm hiệu điện hai đầu điện trở Bài 20 : Đặt vào hai đầu ®iƯn trë R1 mét hiƯu ®iƯn thÕ U th× c-êng độ dòng điện qua R1là I Đặt vào hai đầu điện trở R2 hiệu điện 2U c-ờng độ dòng điện I Hỏi mắc hai điện trở R1 R2 nối tiếp vào hiệu điện U = 25 V hiệu điện hai đầu điện trở ? Bài 21 : Cho mạch điện gồm hai ®iƯn trë R1 , R2 m¾c nèi tiÕp BiÕt R1 = Hiệu điện hai đầu R2 hai đâu đoận mạch U2 = 12 V vµ U = 42 V TÝnh R2 Bài 22 : Cho hai bóng đèn loại 24V 0,8A 24V 1,2A a, Mắc nối tiếp hai bóng đèn với vào hiệu điện 48 V Tính c-ờng độ dòng điện chạy qua hai đèn nêu nhận xét độ sáng bóng đèn b, Để hai bóng đèn sáng bình th-ờng phải mắc chúng nh- ? Hiệu điện sử dụng vôn ? Bài 23 : Cho đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp nh- hình vẽ Biết R =  , R2 =  , R3 = 12  , R4 = 24  HiÖu điện hai đầu đoạn mạch UAE = 96 V a, Tính c-ờng độ dòng điện R1 R2 R3 mạch R4 b, Tính hiệu điện UAC , UAD vµ UBE A D B C E Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Vấn đề : Định luật Ôm cho đoạn mạch mắc song song A thuyết 1, C-ờng độ dòng điện đoạn mạch mắc song song + Đoạn mạch có hai điện trở mắc song song : I = I1 + I2 + Đoạn mạch có ba điện trë m¾c song song : I = I1 + I2 + I3 + Đoạn mạch có n điện trở mắc song song : I = I1 + I2 + … + In 2, Hiệu điện đoạn mạch mắc song song + Đoạn mạch có hai điện trở mắc song song : U = U1 = U2 + Đoạn mạch có ba điện trở mắc song song : U = U1 = U2 = U3 + Đoạn mạch có n điện trở mắc song song : U = U1 = U2 = … = Un 3, §iƯn trë cđa đoạn mạch mắc song song 1 R R1 R2 1 1    + Đoạn mạch có ba điện trở mắc song song : R R1 R2 R3 1 1  + Đoạn mạch có n điện trë m¾c song song : R R1 R2 Rn + Đoạn mạch có hai điện trở mắc song song : 4, C-ờng độ dòng điện qua điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở I1 R  I2 R1 B – Bµi tËp vËn dơng Bài : Cứng minh điện trở t-ơng đ-ơng đoạn mạch điện có n điện trở mắc song song nhỏ điện trở thành phần Bài : Cho hai điện trở R1 = R2 = mắc song song với a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện b, Biết hiêu điện hai đầu mạch điện 12 V Tính c-ờng độ dòng điện qua điện trở c-ờng độ dòng điện mạch Bài : Hai điện trở đ-ợc mắc song với a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng đoạn mạch b, Biết hiệu điện đoạn mạch 1,2 V Tính c-ờng độ dòng điện mạch đoạn mạch rẽ Bài : Cho ®iƯn trë R1 = 12  , R2 = 18  , R3 = 24  m¾c song song vào mạch có hiệu điện U thấy dòng điện chạy qua R1 0,5 A a, TÝnh hiƯu ®iƯn thÕ cđa ngn b, TÝnh c-êng độ dòng điện qua điện trở lại mạch điện c, Tính điện trở mạch ®iƯn Bµi : Cho ba ®iƯn trë R1 = 24 , R2 = 15 điện trở R3 mắc song song vào mạch có hiệu điện V thấy dòng điện chạy qua mạch A Tính điện trở R3 Bài : Cho hai điện trở R1 R2 Biết mắc nối tiếp điện trở t-ơng đ-ơng chúng 10 , mắc song song điện trở t-ơng đ-ơng 1,6 Tìm R1 R2 Bài : Cho mạch điện nh- hình vẽ , R1 R2 = 6R1 Hiệu điện UAB = 12 V , dòng ®iƯn qua R2 lµ 0,8 A TÝnh R1, R2 c-ờng độ dòng điện mạch R2 A B Bài : Cho mạch điện gồm ba ®iƯn trë m¾c song song víi BiÕt R1 =  , R2 = R3 = 10  Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng mạch điện b, Đặt vào hai đâu đoạn mạch hiệu điện 30 V Tính dòng điện qua điện trở dòng điện mạch Bài : Cho mạch điện gồm hai đện trở R1 R2 mắc song song Biết dòng điện qua R1 gấp đôi dòng điện qua R2 , hiệu điện hai đầu đoạn mạch 42 V , c-ờng độ dòng điện qua mạch la A Tính ®iƯn trë R1 vµ R2 Bµi 10 : Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 đ-ợc mắc vào hai điểm A , B a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng (R) mạch R mắc nối tiếp R2 điện trở t-ơng đ-ơng (R) R1 mắc song song R2 b, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 36 V Tính c-ờng độ dòng điện qua điện trở hai tr-ờng hợp Nêu nhận xét kết tìm đ-ợc Bài 11 : Cho mạch điện nh- hình vẽ R1 R2 = 3R1 Biết v«n kÕ chØ 24 V ampe kÕ A1 A1 chØ 0,6 A a, Tính R1 , R2 điện trở t-ơng đ-ơng A R2 đoạn mạch b, Tìm số ampe kế A V Bài 12 : Cho ba ®iƯn trë R1 = 10  , R2 = 20  vµ R3 = 30  đ-ợc mắc song song với vào hiệu điện 18V biết dòng điện qua R2 1,5 A Tính hiệu điện hai đầu đoạn mạch c-ờng độ dòng điện chạy mạch Bài 13 : Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U không đổi Hãy chứng minh R1 = nR2 dòng điện I2 qua R2 lớn dòng điện I1 qua R1 n lần Bài 14 : Cho mạch điện nh- hình vẽ Trong R1 R1 = 12 , R2 = 18  a, TÝnh ®iƯn trë t-ơng mạch + b, Biết ampe kế A chØ A TÝnh hiƯu ®iƯn thÕ A R2 hai đầu đoạn mạch c-ờng độ dòng điện qua điện trở Bài 15 : Biết điện trở R1 = 25 chịu đ-ợc c-ờng độ dòng điện tối đa 0,5 A điện trở R = 36 chịu đ-ợc c-ờng độ dòng điện tối đa 0,75 A Ng-ời ta mắc hai ®iƯn trë nµy song song víi vµo hai ®iĨm A B Hỏi phải đặt vào hai đầu AB hiệu điện tối đa để điện trở hỏng Bài 16 : Cho mạch điện nh- hình vẽ R1 Trong ®ã R1 = 45  , ampe kÕ A1 chØ 1,2 A A1 , ampe kÕ A chØ 2,8 A +  a, TÝnh hiƯu ®iƯn thÕ UAB cđa ®o¹n m¹ch A R2 b, TÝnh ®iƯn trë R2 A B Bài 17 : Co mạch điện nh- hình vÏ BiÕt R1 = 20  , sè chØ ampe kế A R1 I1 A2 lần l-ợt A 2,2 A a, Xác định hiệu điện hai đầu đoạn mạch giá trị điện trở R2 R2 A b, Giữ nguyên hiệu điện hai đầu đoạn I A2 mạch , thay R1 điện trở R3 thấy I2 ampe kế A 5,2 A Tính R tìm sè chØ cđa ampe kÕ A2 ®ã Bài 18 : Mắc hai điện trở R1 , R2 vào hai điểm A , B có hiệu điện 90 V Nếu mắc R R2 nối tiếp dòng điện mạch A Nếu mắc R R2 mắc song song dòng điên mạch 4,5 A Hãy xác định điện trở R1 R2 10 Hong Thỏi Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Bµi : Hai dây dẫn Nikênin Constantan có chiều dài tiết diện mắc nối tiếp mắc vào mạch có hiệu điện 24 V dòng điện chạy qua mạch 1,5 A a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng đoạn mạch b, Tính độ lớn điện trở dây c, Tính hiệu điện hai đầu dây Bài : Trên biến trở co chạy có ghi 25  - 1A a, Con sè 25  - 1A cho biết điều ? Hiệu diện lớn đ-ợc phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở ? b, Biến trở đ-ợc làm dây dẫn hợp kim nicrôm có chiều dài 24 m Tính tiết diện dây dẫn dùng để làm biến trở Bài 10 : Một cuộn dây dẫn đồng có khối luợng 1,068 kg , tiết diện ngang dây dẫn 1mm2 Khối l-ợng riêng đồng 8900 kg/m3 a, Tính điện trở cuộn dây b, Ng-ời ta dùng dây để quấn biến trở Biết lõi biến trở hình trụ tròn , đ-ờng kính cm Tìm số vòng dây quấn cđa biÕn trë Bµi 11 : Mét biÕn trë chạy có điện trở lớn 50 Dây điện trở biến trở dây hợp kim nicrôm có tiết diện 0,11 mm2 đ-ợc quấn xung quanh lõi sứ tròn có đ-ờng kính 2,5 cm a, Tính số vòng dây biến trở b, Biết c-ờng độ dòng điện lớn mà dây chịu đ-ợc 1,8 A Hỏi đặt vào hai đầu dây cố định biến trở hiệu điện lớn để bién trở không bị hỏng Bài 12 : Một biến trở chạy đ-ợc làm dây dẫn hợp kim nikênin có tiết diện 0,8 mm2 gồm 600 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn có đ-ờng kính 4,5 cm a, TÝnh ®iƯn trë lín nhÊt cđa biÕn trë b, Hiệu điện lớn đ-ợc phép đặt vào hai đầu dây cố định biến trở lµ 67,824 V Hái biÕn trë nµy cã thĨ chịu đ-ợc dòng điện có c-ờng độ lớn ? Bài 13 : Mọt bóng đèn có ghi 18V – 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trở chạy dể sử dụng với nguồn điện có hiệu điện không đổi 24 V a, Điều chỉnh biến trở đến giá trị Rb = 12 Hãy tính toán nêu nhận xét độ sáng bóng đèn b, Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị điện trở để đèn sáng bình th-ờng Bỏ qua điện trở dây nối Bài 14 : Có hai bóng đèn mà sáng bình th-ờng có điện trở t-ơng ứng R1 = 16 R2 = 12 Dòng điện chạy qua hai đèn có c-ờng độ đinh mức 0,8 A Hai đèn đ-ợc mắc nối tiếp với với biến trở vào hai đầu đoạn mạch có hiệu ®iƯn thÕ 28,4 V a, TÝnh ®iƯn trë cđa biến trở tham gia vào mạch để hai đèn sángbình th-ờng b, Khi đèn sáng bình th-ờng , số vòng dây biến trở có dòng điện chạy qua 75% so với tổng số vòng dây biến trở Tính điện trở toàn phần biến trở Bài 15 : Cho mạch điện nh- hình vẽ AB biến trở có chạy C Lúc đầu đẩy chạy C sát điểm B ®Ĩ biÕn trë cã ®iƯn trë lín nhÊt a, Khi dịch chuyển chạy C phía A độ sáng C bóng đèn thay đổi nh- ? Giải thích ? b, Biết điện trở bóng đèn Rđ = 18 A B Điện trở toàn phần biến trở 42 Đ chạy C AB Hiệu điện nguồn cung cấp 46,8V Tính c-ờng độ dòng điện qua đèn Bài 16 : Cho mạch điện nh- hình vẽ , bóng đèn có hiệu điện định mức 24 V c-ờng độ dòng điện định mức 0,6 A , đ-ợc mắc với biến trở chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu ®iƯn thÕ kh«ng ®ỉi 30 V A B a, Để dèn sáng bình th-ờng phải điều chỉnh biến trở ? b, Nếu biến trở có điện trở lớn 40 Đ M N 18 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nng đèn sáng bình th-ờng dòng điện chạy qua phần trăm (%) tổng số vòng dây biến trở Bài 17 : Hai bóng đèn có hiệu điện định mức U1 = U2 = V Khi sáng bình th-ờng bóng dèn có điện trở t-ơng ứng R1 = R2 = 12 Cần mắc hai bóng với biến trở vào hiệu điện U = 9V để hai bóng sáng bình th-ờng Vẽ sơ đồ mạch điện tính điện trở biến trở Bài 18 : Hai bóng đèn có hiệu điện định mức U = 12 V , U2 = 24 V Khi sáng bình th-ờng có điện trở t-ơng ứng R1 = R2 = cần mắc hai bóng với biến trở vào hiệu ®iƯn thÕ U = 36 V ®Ĩ hai ®Ìn s¸ng bình th-ờng a, Vẽ sơ đồ mạch điện b, TÝnh ®iƯn trë cđa biÕn trë ®ã Vấn đề : Điện , công công suất Định luật Jun Len-xơ A thut – TÝnh cơng st ®iƯn cđa mét đoạn mạch * áp dụng công thức P = U.I Trong : - U hiệu điện tính (V) - I c-ờng độ dòng điện tính (A) - P công suất đoạn m¹ch tÝnh b»ng (W) U2 * Cã thĨ tÝnh b»ng c«ng thøc sau : P = U.I = I R = R 2 Tính điện tiêu thụ dụng cụ điện + Có thể sử dụng mét c¸c c¸ch sau : U2 C¸ch : Sư dơng c«ng thøc A = UIt = I Rt = t R Cách : Tính thông qua công suất A = Pt Trong A điện đ-ợc tính (J) ính nhiệt l-ợng toả điện trở * áp dụng định luật Jun – Len - x¬ : Q = I2Rt U2 * Cã thĨ dïng c«ng thøc sau Q = Pt = UIt = t R – TÝnh c«ng suÊt toả nhiệt áp dụng công thức P = A t B Bài tập Bài : Trên bãng ®Ìn cã ghi 220V – 75W a, Con sè 220V 75W cho biết điều ? b, Tính c-ờng độ dòng điện qua bóng đèn đèn sáng bình th-ờng điện trở đèn Bài : Một bóng đèn dây tóc có ghi 24V 0,96W đ-ợc mắc vào hai điểm có hiệu điện 18V Giả sử điện trở dây tóc bóng đèn thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ Tính công suất bóng đèn Bài : Một dây dẫn có điện trở 42 đ-ợc mắc vào hiệu điện 18V Tính nhiệt l-ợng mà dây dẫn toả 25 phút theo đơn vị Jun đơn vị calo Bài : Một học sinh cho để tiết kiệm điện nên chọn thiết bị điện có công suất nhỏ để sử dụng sư dơng thêi gian ng¾n Theo em ý kiến nh- có hợp lí không ? 19 Hong Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Bµi : Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 30 V dòng điện chạy qua có c-ờng độ 0,75 A a, Tính điện trở công st ®iƯn cđa bãng ®Ìn ®ã ? b, NÕu dùng bóng đèn với hiệu điện 36 V công suất tiêu thụ bóng đèn ? Bài : Bóng đèn tròn th-ờng đ-ợc sử dụng gia đình có ghi 220V 60W Nh-ng thực tế , nhiều lí mà hiệu điện sử dụng th-ờng vào khoảng 210 V Tính c-ờng độ dòng điện qua đèn ? Đèn có sáng bính th-ờng không ? Vì ? Bài : Trên bàn có ghi 110V 220W bóng đèn dây tãc cã ghi 110V – 75W a, TÝnh ®iƯn trë bàn bóng đèn b, Có thể mắ nối tiếp bàn bóng đèn vào hiệu điện 220V đ-ợc không ? Bài : Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V 400W đ-ợc mắc vào ổ lấy điện 220V gia đình a, Tính điện trở t-ơng đ-ơng đoạn mạch b, Hãy chứng tỏ công suất P đoạn mạch tổng công suất đèn bàn ? Bài : Trên bàn có ghi 110V 600W bóng đèn dây tóc có ghi 110V 100W Tại không nên mắc nối tiếp bàn bóng đèn vào hiệu điện 220V ? Hãy giải thích phép tính Bài 10 : Có hai bóng đèn loại 12V 0,6A 12V 0,3A Tính điện trở bóng đèn để bóng đèn sáng bình th-ờng cần phảI mắc nh- thé ? Bài 11 : Trên hai bóng ®Ìn cã ghi 110V – 60W vµ 110V – 75W a, Biết dây tóc hai bóng đèn Vônfram có tiết diện Hỏi dây tóc đèn có độ dài lớn lớn lần ? b, Có thể mắc hai bóng đèn nối tiếp với vào hiệu điện 220V đ-ợc không ? ? Bài 12 : Một bóng đèn ghi 220V 60W d-ợc thắp sáng liên tục với hiệu điện 220V a, Tính điện mà bóng đèn sử dụng b, Nếu sử dụng bóng đèn với hiệu điện U = 200V thìnó tiêu thụ điện ? Bài 13 : Trên ấm điện cã ghi 220V – 770W a, TÝnh c-êng dä dòng điện định mức ấm điện b, Tính điện trở ấm điện hoạt động bình th-ờng c, Dùng ấm để nấu n-ớc thời gian 30 ë hiƯu ®iƯn thÕ 220V TÝnh điện tiêu thụ ấm Bài 14 : Một bếp điện hoạt động liên tục 1,5 ë hiƯu ®iƯn thÕ 220V Khi ®ã sè chØ công tơ điện tăng thêm số Tính điện mà bếp điện sử dụng , công suất bếp điện c-ờng độ dòng điện chạy qua bếp thời gian Bài 15 : Một động điện tiêu thụ điện 15 120 kJ a, Tính công suất dòng điện chạy qua động b, Động làm việc hiệu điện 220V Tính c-ờng đọ dòng điện chạy qua động Bài 16 : Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 220V dòng điện chạy qua có c-ờng độ 0,4 A a, Tính điện trở công suất bóng đèn b, Bóng đèn đ-ợc sử dụng hiệu điện 220V , trung bình 4,5 ngày Tính điện mà bóng đèn tiêu thụ 30 ngày Bài 17 : Trên nhãn động ®iƯn cã ghi 220V – 850W a, TÝnh c«ng dòng điện thực 45 phút động đ-ợc dùng hiệu điện 220V b, Nếu hiệu điện dặt vào động 195 V điện tiêu thụ 45 phút ? Bài 18 : Trên bóng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V – 100W 20 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng a, Tính điện sử dụng 30 ngày thắp sáng bình th-ờng bóng đèn ngày b, Mắc nối tiếp bóng với bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V 75W vào hiệu điện 220V Tính công suất tiệu thụ đèn mạch Bài 19 : Một đoạn mạch gồm bóng đèn ghi 12V 6W đ-ợc mắc nối tiếp với biến trở đặt vào hiệu điện không đổi 18V nh- ình vẽ Điện trở dây nối ampekế nhỏ A a, Bóng đèn sáng bình th-ờng , tính điện trở Rx Đ biến trở sè chØ cđa ampekÕ ®ã b, TÝnh ®iƯn tiê thụ toàn mạch thời gian 20 phút Bài 20 : Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V , tiêu thụ điện 720 kJ 30 phút Tính c-ờng độ dòng điện qua bếp điện trở bếp làm việc Bài 21 : Một đông làm việc hiệu điện 220V , dòng điện chạy qua động A a, Tính công dòng điện sinh b, Hiệu suất động 75% Tính công mà động thực đ-ợc thời gian Bài 22 : Trong 30 ngày số công tơ điện khu tập thể tăng thêm 112,5 số Biết thời gian sử dụng điện trung bình ngày a, Tính công suất tiêu thụ điện trung bình khu tập thể b, Giả sử khu tập thể sử dụng bóng đèn tròn loại có công suất 75W để chiếu sáng Hỏi khu tập thể dùng bóng đèn Coi bóng đèn đèn đ-ợc sử dụng với hiệu điện định mức Bài 23 : Trên hai bóng đèn dây tóc có ghi 220V 100W 220V 40W a, Tính điện trở bóng b, Mắc song song hai bóng đèn vào hiệu điện 220V đèn nao sáng ? Vì ? Tính điện mà mach điện nµy sư dơng giê Bµi 24 : Trên vỏ mô tơ điện có ghi 12V 12W a, Cần phải mắc mô tô vào hiệu điện để chạy bình th-ờng ? Tính c-ờng độ dòng điện chạy qua mô tô b, Tính điện tiêu thụ hoạt động bình th-ờng Bài 25 : Mét khu d©n c- cã 30 gia đình , tính trung bình hộ sử dụng công suất điện 120W ngày a, Tính công suất điện trung bình khu dân c- b, Tính điện mà khu dân c- sử dụng 30 ngày c, Tính tiền điện mà khu dân c- phải trả 30 ngày với giá điện 850đ/kWh Bài 26 : Cho hai điện trở R1 R2 Hãy chứng minh : a, Khi R1 R2 mắc nối tiếp vào hiệu điện U nhiệt l-ợng toả điện trở tỷ lệ thuận với điện trở : Q1 R Q2 R b, Khi R1 R2 mắc song song vào hiệu điện U nhiệt l-ợng toả điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở : Q1 R Q2 R1 Bài 27 : Cho hai điện trở R1 = R2 = 30  ng-êi ta m¾c hai điện trở lần l-ợt hai cách : nối tiếp song song nối vào mạch điện cã hiƯu ®iƯn thÕ U = 45 V a, Tính dòng điện qua điện trở tr-ờng hợp b, Xác định nhiệt l-ợng toả diện trở hai tr-ờng hợp thời gian 20 phút Có nhận xét kết tìm đ-ợc Bài 28 : Một dây dẫn Vônfram có đ-ờng kính tiết diện 1mm chiều dài 40 m đặt d-ới hiệu điện 24 V 21 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Nng a, Tính điện trở cảu dây b, Tính nhiệt l-ợng toả dây thời gian 40 phút theo đơn vị J calo Bài 29 : Dây điện trở bếp điện làm Nicrôm , chiều dài 4,5 m tiết diện 0,025 mm a, Tính điện trở dây b, Bếp đ-ợc sử dụng hiệu điện U = 220V H·y tÝnh c«ng st cđa bÕp điện , từ suy nhiệt l-ợng toả bếp 30 phút Bài 30 : Dây soắn bếp điện làm Nicrôm dài 12 m , tiÕt diƯn 0,2 mm2 a, TÝnh ®iƯn trở dây soắn b, Tính nhiệt l-ợng toả thời gian 10 phút mắc bếp điện vào hiệu điện 220V c, Trong thời gian 10 phút , bếp đun sôi lÝt n-íc tõ nhiƯt ®é 24 0C Bá qua mát nhiệt môi tr-ờng Bài 31 : Một ấm điện có ghi 220V 600W đ-ợc sư dơng víi hiƯu ®iƯn thÕ ®óng 220V ®Ĩ ®un sôi 2,2 lít n-ớc từ nhiệt độ ban đầu 270C Bỏ qua mát nhiệt độ Tính thời gian để l-ợng n-ớc sôi Bài 32 : Một bếp điện hoạt động bình th-ờng có điện trở R = 120 c-ờng độ dòng điện qua bếp 2,4A a, Tính nhiệt l-ợng mà bếp toả 25 giây b, Dùng bếp điện để đun sôi lít n-ớc có nhiệt độ ban đầu 25 0C thời gian đun n-ớc 14 phút Tính hiệu suất bếp , coi nhiệt l-ợng cần thiết để đun sôi n-ớc có ích Bài 33 : Mét Êm ®iƯn cã ghi 220V – 500W ®-ỵc sư dơng víi hiƯu ®iƯn thÕ 220V ®Ĩ ®un sôi 2,3 lít n-ớc từ nhiệt độ 240C Hiệu suất ấm 76% , nhiệt l-ợng cung cấp để đun sôi n-ớc đ-ợc coi có ích a, Tính nhiệt l-ợng cần thiét để đun sôi l-ợng n-ớc nói b, Tính nhiệt l-ợng mà bếp điện toả thời gian đun sôi l-ợng n-ớc Bài 34 : Một gia đình sử dụng dụng cụ điện có tổng công suất 180W trung bình ngày hiệu điện 220V a, Tính c-ờng độ dòng điện chạy dây dẫn nối từ cột điện vào nhà (coi điện trở dây dẫn không đáng kể) b, Tính điện mà gia đình sử dụng 30 ngày Bài 35 : Một bếp điện đ-ợc sử dụng hiệu điện 220V dòng điện chạy qua bếp có c-ờng độ 2,8A Dùng bếp đun sôi đ-ợc 1,2 lít n-ớc từ nhiệt độ ban đầu 21 0C thêi gian 14 TÝnh hiƯu st cđa bếp điện Bài 36 : Biết bóng đèn dây tóc có công suất 75 W có thời gian thắp sáng tối đa 000 giá 500 đồng Một bóng đèn compắc có ccông suất 15 W có độ sáng bóng đèn nói có thời gian thắp sáng tối đa 000 giá 68 000 đồng a, Tính điện sử dụng loại bóng đèn 000 b, TÝnh toµn bé chi phÝ (tiỊn mua bãng đèn điện tiền điện phải trả) cho việc sử dụng loại bóng đèn 000 Cho giá kWh 800 đồng Từ cho biết sử dụng bóng đèn có lợi ? Vì ? 22 Hong Thỏi Vit Trường ĐH BK Đà Nẵng C: CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Một dây dẫn có chiều dài ℓ điện trở R Nếu nối tiếp dây dẫn dâyđiện trở A R’ = 4R B R’ = R/4 C R’ = R + D R’ = R – Câu Khi đặt hiệu điện 12V vào hai đầu cuộn dây dẫn dòng điện qua có cường độ 1,5A Biết dây dẫn loại dài 6m có điện trở Ω Chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây A 24 m B 18 m C 12 m D m Câu Hai dây dẫn làm đồng có tiết diện S Dây thứ có chiều dài 20cm điện trở Ω Dây thứ hai có điện trở Ω Chiều dài dây thứ hai A 32 cm B 12,5 cm C cm D 23 cm Câu Hai dây dẫn làm từ vật liệu có tiết diện, có chiều dài l1, l2 Điện trở tương ứng chúng thỏa điều kiện R R l l A  B  C R1.R2 = l1.l2 D R1.l1 = R2.l2 R l2 R l1 Câu Chọn câu trả lời SAI Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = Ω, cắt thành hai dây có chiều dài l1, l2 cho l2 = 2l1 có điện trở tương ứng R1, R2 thỏa A R1 = Ω B R2 = Ω C Điện trở tương đương R1 mắc song song với R2 Rtd = 1,5 Ω D Điện trở tương đương R1 mắc nối tiếp với R2 Rtd = Ω Câu Hai dây dẫn đồng có chiều dài Dây thứ có tiết diện S1 = 0,5 mm² R1 = 8,5 Ω Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 Ω, có tiết diện A S2 = 0,33 mm² B S2 = 0,5 mm² C S2 = 15 mm² D S2 = 0,033 mm² Câu Một dây dẫn đồng có điện trở 9,6Ω với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện Điện trở sợi dây mảnh A R = 9,6 Ω B R = 0,32 Ω C R = 288 Ω D R = 28,8 Ω Câu Hai dây dẫn làm đồng có chiều dài l Dây thứ có tiết diện S điện trở 6Ω Dây thứ hai có tiết diện 2S Điện trở dây thứ hai A 12 Ω B Ω C Ω D Ω Câu Một sợi dây làm kim loại dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,4 mm² có điện trở R1 = 60 Ω Hỏi dây khác làm kim loại dài l2 = 30m có điện trở R2 = 30 Ω có tiết diện A S2 = 0,80 mm² B S2 = 0,16 mm² C S2 = 1,60 mm² D S2 = 0,08 mm² Câu 10 Biến trở linh kiện A Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn mạch B Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch C Dùng để điều chỉnh hiệu điện hai đầu mạch D Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn mạch Câu 11 Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lượng sau thay đổi A Tiết diện dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm biến trở dây dẫn C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 12 Trên biến trở có ghi 50 Ω – 2,5 A Hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở A U = 125 V B U = 50,5 V C U = 20 V D U = 47,5 V Câu 13 Một điện trở chạy quấn dây hợp kim nicrơm có điện trở suất ρ = 1,1.10–6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5 mm, chiều dài dây 6,28 m Điện trở lớn biến trở A 3,52.10–3 Ω B 3,52 Ω C 35,2 Ω D 352 Ω Câu 14 Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn A khơng thay đổi B giảm tỉ lệ với hiệu điện C có lúc tăng, lúc giảm D tăng tỉ lệ với hiệu điện Câu 15 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây có dạng 23 Hồng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng A Một đường thẳng qua gốc tọa độ B Một đường thẳng không qua gốc tọa độ C Một đường cong qua gốc tọa độ D Một đường cong không qua gốc tọa độ Câu 16 Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu bóng đèn Điều có nghĩa hiệu điện tăng 1,2 lần cường độ dòng điện A tăng 2,4 lần B giảm 2,4 lần C giảm 1,2 lần D tăng 1,2 lần Câu 17 Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua 0,5 A Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn 24V cường độ dòng điện qua A 1,5 A B 2,0 A C 3,0 A D 1,0 A Câu 18 Điện trở R dây dẫn biểu thị cho A Tính cản trở dòng điện nhiều hay dây B Tính cản trở hiệu điện nhiều hay dây C Tính cản trở electron nhiều hay dây D Tính cản trở điện lượng nhiều hay dây Câu 19 Biểu thức sau SAI? U R U A R = B I = C I = D U = IR R U I Câu 20 Mắc dây dẫn có điện trở R = 12 Ω vào hiệu điện 3V cường độ dòng điện qua A 15,0 A B 4,0 A C 2,5 A D 0,25 A Câu 21 Một dây dẫn mắc vào hiệu điện U = V cường độ dòng điện qua dây dẫn I = 0,5 A Dây dẫn có điện trở A 3,0 Ω B 12 Ω C 0,33 Ω D 1,2 Ω Câu 22 Đặt hiệu điện U = 12 V vào hai đầu điện trở cường độ dòng điện I = A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cường độ dòng điện A 3,0 A B 1,0 A C 0,5 A D 0,25A Câu 23 Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U = 12 V, cường độ dòng điện chạy qua điện trở 1,2 A Nếu giữ nguyên hiệu điện muốn cường độ dòng điện qua điện trở 0,8A ta phải tăng điện trở thêm lượng A 4,0 Ω B 4,5 Ω C 5,0 Ω D 5,5 Ω Câu 24 Khi đặt hiệu điện 4,5V vào hai đầu dây dẫn dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,3A Nếu tăng cho hiệu điện thêm 3V dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ A 0,2 A B 0,5 A C 0,9 A D 0,6 A Câu 25 Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 5V cường độ dòng điện qua 100mA Khi hiệu điện tăng thêm 20% giá trị ban đầu cường độ dòng điện qua tăng thêm lượng A 60 mA B 80 mA C 20 mA D 120 mA Câu 26 Sử dụng hiệu điện gây nguy hiểm thể? A V B 12V C 24 V D 220V Câu 27 Để đảm bảo an tòan sử dụng điện, ta cần phải A mắc nối tiếp cầu chì loại cho dụng cụ điện B sử dụng dây dẫn khơng có vỏ bọc cách điện C rút phích cắm đèn khỏi ổ cắm thay bóng đèn D làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện cao Câu 28 Bóng đèn ống 20W sáng bóng đèn dây tóc 60W A Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh B Hiệu suất bóng đèn ống cao C Ánh sáng tỏa từ bóng đèn ống hợp với mắt D Dây tóc bóng đèn ống dài Câu 29 Phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện qua mạch song song B Để tăng điện trở mạch, ta phải mắc điện trở song song với mạch cũ C Khi bóng đèn mắc song song, bóng đèn tắt bóng đèn hoạt động D Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn cường độ dòng diện qua lớn Câu 30 Chọn câu SAI A Điện trở tương đương R n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r B Điện trở tương đương R n điện trở r mắc song song: R = r / n 24 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng C Điện trở tương đương mạch mắc song song nhỏ điện trở thành phần D Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua nhánh Câu 31 Cơng thức mạch điện có hai điện trở mắc song song? U R U I A U = U1 = U2 B U = U1 + U2 C  D  U2 R U I1 Câu 32 Công thức cơng thức tính điện trở tương đương hai điện trở mắc song song? R  R2 RR RR A R = R1 + R2 B R  C R  D R  R1  R R1  R R 1R Câu 33 Một mạch điện gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song Khi mắc vào hiệu điện U cường độ dòng điện chạy qua mạch I = 1,2 A cường độ dòng điện chạy qua R2 I2 = 0,5A Cường độ dòng điện chạy qua R1 A I1 = 0,5 A B I1 = 0,6 A C I1 = 0,7 A D I1 = 0,8 A Câu 34 Hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương mạch A Rtđ = Ω B Rtđ = Ω C Rtđ = Ω D Rtđ = Ω Câu 35 Hai bóng đèn có ghi: 220V – 25W, 220V – 40W Để bóng đèn hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện A 220 V B 110 V C 40 V D 25 V Câu 36 Hai điện trở R1, R2 mắc song song với Biết R1 = Ω điện trở tương đương mạch Rtđ = Ω R2 A R2 = Ω B R2 = 3,5 Ω C R2 = Ω D R2 = Ω Câu 37 Mắc ba điện trở R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω song song với vào mạch điện U = V Cường độ dòng điện qua mạch A 12 A B 6,0 A C 3,0 A D 1,8 A Câu 38 Cho hai điện trở R1 = 12 Ω R2 = 18 Ω mắc nối tiếp Điện trở tương đương R12 đoạn mạch có giá trị A 12 Ω B 18 Ω C 6,0 Ω D 30 Ω Câu 39 Người ta chọn số điện trở loại Ω Ω để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16 Ω Trong phương án sau đây, phương án SAI A Chỉ dùng điện trở loại Ω B Chỉ dùng điện trở loại Ω C Dùng điện trở Ω điện trở Ω D Dùng điện trở Ω điện trở Ω Câu 40 Hai điện trở R1 = Ω R2 = 10 Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua điện trở R1 4A Thông tin SAI A Điện trở tương đương mạch 15Ω B Cường độ dòng điện qua R2 I2 = 8A C Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 60V D Hiệu điện hai đầu R1 20V Câu 41 Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp, gọi I cường độ dòng điện mạch U1 U2 hiệu điện hai đầu điện trở, U hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hệ thức sau đúng? U R U A I = B  C U1 = IR1 D Cả A, B, C U2 R R1  R Câu 42 Điện trở R1 = 10 Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U1 = V Điện trở R2 = Ω chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U2 = V Đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch A 10 V B 12 V C 9,0 V D 8,0 V Câu 43 Điện trở R1 = 30 Ω chịu dòng điện lớn A điện trở R2 = 10 Ω chịu dòng điện lớn 1A Có thể mắc nối tiếp hai điện trở vào hiệu điện đây? A 40 V B 70 V C 80 V D 120 V Câu 44 Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật Jun–Lenxơ? A Q = I².R.t B Q = I.R².t C Q = I.R.t D Q = I².R².t Câu 45 Phát biểu sau với nội dung định luật Jun– Lenxơ? A Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua B Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở thời gian dòng điện chạy qua 25 Hồng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng C Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với hiệu điện hai đầu điện trở thời gian dòng điện chạy qua D Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở thời gian dòng điện chạy qua Câu 46 Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây điện trở viết sau Q Q R R Q Q A  B  C  D A C Q2 R Q2 R1 R1 R Câu 47 Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây điện trở biểu diễn sau Q Q R R A  B  C Q1.R2 = Q2.R1 D A C Q2 R Q2 R1 Câu 48 Một bếp điện có hiệu điện định mức U = 220V Nếu sử dụng bếp hiệu điện U’ = 110V sử dụng thời gian nhiệt lượng tỏa bếp A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 49 Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω cường độ dòng điện qua bếp I = 2,5A Nhiệt lượng mà bếp tỏa giây A 200 J B 300 J C 400 J D 500 J Câu 50 Hai dây dẫn đồng chất mắc nối tiếp, dây có chiều dài l1 = 2m, tiết diện S1 = 0,5 mm² Dây có chiều dài l2 = 1m, tiết diện S2 = 1mm² Mối quan hệ nhiệt lượng tỏa dây dẫn viết sau A Q1 = Q2 B 4Q1 = Q2 C Q1 = 4Q2 D Q1 = 2Q2 Câu 51 Trong kim loại nicrom, đồng, nhôm, vonfram, kim loại dẫn điện tốt nhất? A Vonfram B Nhôm C Nicrom D Đồng Câu 52 Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S làm chất có điện trở suất ρ, có điện trở R tính cơng thức S l S l A R =  B R = C R = D R =  S l S l Câu 53 Điện trở suất điện trở dây dẫn hình trụ có A Chiều dài m tiết diện 1m² B Chiều dài m tiết diện 1cm² C Chiều dài m tiết diện 1mm² D Chiều dài mm tiết diện 1mm² Câu 54 Nếu giảm chiều dài dây dẫn lần tăng tiết diện dây lên lần điện trở suất dây dẫn A Giảm 16 lần B Tăng 16 lần C Không đổi D Tăng lần Câu 55 Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 100 cm, tiết diện mm², điện trở suất ρ =1,7.10–8 Ωm Điện trở dây dẫn A 8,5.10–2 Ω B 0,85.10–2 Ω C 85.10–2 Ω D 0,085.10–2 Ω Câu 56 Nhận định SAI? A Điện trở suất dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt B Chiều dài dây dẫn ngắn dây dẫn điện tốt C Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện tốt D Tiết diện dây dẫn nhỏ dây dẫn điện Câu 57 Một dây dẫn nhơm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = mm, điện trở suất ρ = 2,8.10–8 Ωm, điện trở dây dẫn A.5,6.10–4 Ω B 5,6.10–6 Ω C 5,6.10–8 Ω D 5,6.10–2 Ω Câu 58 Hai dây dẫn có chiều dài, tiết diện, điện trở dây thứ lớn điện trở dây thứ hai gấp lần, dây thứ có điện trở suất ρ = 1,6.10–8 Ωm, điện trở suất dây thứ hai A 0,8.10–8 Ωm B 8.10–8 Ωm C 0,08.10–8 Ωm D 80.10–8 Ωm Câu 59 Chọn câu trả lời ĐÚNG A Điện trở dây dẫn ngắn luôn nhỏ điện trở dây dẫn dài B Một dây nhơm có đường kính lớn có điện trở nhỏ sợi dây nhơm có đường kính nhỏ C Một dây dẫn bạc ln ln có điện trở nhỏ dây dẫn sắt D Nếu người ta so sánh hai dây đồng có tiết diện, dây có chiều dài lớn có điện trở lớn 26 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Câu 60 Cơng thức KHƠNG cơng thức tính cơng suất P đọan mạch chứa điện trở R, mắc vào hiệu điện U, dòng điện chạy qua có cường độ I A P = U.I B P = U/I C P = U²/R D P = I².R Câu 61 Công suất điện cho biết A Khả thực công dòng điện B Năng lượng dòng điện C Lượng điện sử dụng đơn vị thời gian D Mức độ mạnh hay yếu dòng điện Câu 62 Nếu bóng đèn có ghi 12 V – 6W A Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 2A B Cường độ dòng điện lớn mà bóng đèn chịu 0,5A C Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng 2A D Cường độ dòng điện qua bóng đèn đèn sáng bình thường 0,5A Câu 63 Trên bóng đèn có ghi 110V – 55W Điện trở A 0,5 Ω B 27,5 Ω C 2,0 Ω D 220 Ω Câu 64 Chọn câu trả lời SAI Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần nút số (1), (2) (3) Công suất quạt bật A Nút số (3) lớn B Nút số (1) lớn C Nút số (1) nhỏ công suất nút số (2) D Nút số (2) nhỏ công suất nút số (3) Câu 65 Một bàn điện có cơng suất định mức 1100W cường độ dòng điện định mức 5A Điện trở suất ρ = 1,1.10–6 Ωm tiết diện dây S = 0,5mm², chiều dài dây dẫn A.10 m B 20 m C 40 m D 50 m Câu 66 Hai bóng đèn, có cơng suất 75W, có cơng suất 40W, hoạt động bình thường hiệu điện 120V Khi so sánh điện trở dây tóc hai bóng đèn A Đèn cơng suất 75W có điện trở lớn B Đèn cơng suất 40W có điện trở lớn C Điện trở dây tóc hai đèn D Không so sánh Câu 67 Trong công thức P = I².R tăng gấp đôi điện trở R giảm cường độ dòng điện lần công suất A Tăng gấp lần B Giảm lần C Tăng gấp lần D Giảm lần Câu 68 Năng lượng dòng điện gọi A Cơ B Nhiệt C Quang D Điện Câu 69 Số đếm công tơ điện gia đình cho biết A Thời gian sử dụng điện gia đình B Cơng suất điện mà gia đình sử dụng C Điện mà gia đình sử dụng D Số dụng cụ thiết bị điện sử dụng Câu 70 Thiết bị điện sau hoạt động chuyển hóa điện thành nhiệt năng? A Quạt điện B Đèn LED C Ấm điện D Nồi cơm điện Câu 71 Cơng thức tính cơng dòng điện sinh đoạn mạch A A = U.I².t B A = U.I.t C A = U².I.t DA= P t Câu 72 Một bóng đèn loại 220 V – 100 W sử dụng hiệu điện 220V Điện tiêu thụ đèn 1h A 220 kWh B 100 kWh C kWh D 0,1 kWh Câu 73 Một đèn loại 220V – 75W đèn loại 220V – 25W sử dụng hiệu điện định mức Trong thời gian, so sánh điện tiêu thụ hai đèn A A1 = A2 B A1 = 3A2 C A2 = 3A1 D A1 < A2 Câu 74 Một bàn sử dụng hiệu điện định mức 220V 10 phút tiêu thụ lượng điện 660 kJ Cường độ dòng điện qua bàn là A 0,5 A B 0,3 A C A D A Câu 75 Một bóng đèn loại 220V – 100W bếp điện loại 220V – 1000W sử dụng hiệu điện định mức, ngày trung bình đèn sử dụng giờ, bếp sử dụng Giá KWh điện 700 đồng Tính tiền điện phải trả thiết bị 30 ngày? A 52 500 đồng B 115 500 đồng C 46 200 đồng D 161 700 đồng 27 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Câu 76 Một đoạn mạch hình vẽ Đèn Đ có ghi 6V – 3W Điện trở dây nối nhỏ không đáng kể Đèn sáng bình thường Tính điện tiêu thụ 12V đoạn mạch 15 phút? A 21600 J B 2700 J R Đ C 5400 J D 8100 J Câu 77 Cường độ dòng điện qua dây dẫn A tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn B tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn C khơng phụ thuộc hiệu điện hai đầu dây dẫn D phụ thuộc hiệu điện hai đầu dây dẫn Câu 78 Hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua R1 A Thông tin sau SAI? A Rtd = 14 Ω B I2 = A C U = 28 V D U1 = 16 V Câu 79 Hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω mắc nối tiếp vào hiệu điện U Gọi U1, U2 hiệu điện thé hai đầu điện trở R1 R2 Giả R1 = 2R2, thông tin đúng? A U1 = U2 B U2 = 2U1 C U1 = 2U2 D U1 = U2 + 2I Câu 80 Điện trở tương đương đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp 100 Ω Biết hai điện trở có giá trị lớn gấp lần điện trở Giá trị điện trở A 20 Ω 60 Ω B 20 Ω 90 Ω C 40 Ω 60 Ω D 25 Ω 75 Ω Câu 81 Hai điện trở mắc nối tiếp với Biết R1 lớn R2 Ω hiệu điện qua điện trở U1 = 30 V, U2 = 20 V Giá trị điện trở A 25 Ω 20 Ω B 15 Ω 10 Ω C 20 Ω 15 Ω D 10 Ω Ω Câu 82 Cho hai điện trở R1 = Ω, R2 = Ω, nối tiếp mắc vào hiệu điện U, cường độ dòng điện toàn mạch 10 A Biết U1 = 3U2 Tính U2 A 12 V B 32 V C 20 V D 40 V Câu 83 Trong mạch gồm hai điện trở mắc song song với Điện trở tương đương đoạn mạch thay đổi tăng giá trị điện trở A Tăng lên B Giữ nguyên C Giảm D Không xác định Câu 84 Đoạn mạch gồm hai điện trở măc song song với Biết giá trị điện trở lớn gấp bốn lần điện trở điện trở tương đương đoạn mạch Ω Tìm giá trị điện trở A Ω; Ω B Ω; 16 Ω C Ω; 20 Ω D 6Ω; 24 Ω Câu 85 Cho mạch điện gồm hai điện trở song song, R1 = 3R2 Cường độ dòng điện qua mạch A Kí hiệu I1 I1 cường độ dòng điện qua mạch rẽ R1 R2 A I1 = A, I2 = 6A B I1 = 0,667 A, I2 = 2A C I1 = 1,5 A, I2 = 0,5A D I1 = 0,5 A, I2 = 1,5A Câu 86 Hai điện trở R song song với nhau, sau lại mắc nối tiếp với điện trở R Tính điện trở tương đương cụm ba điện trở A 0,75R B 4R / C 2R / D 1,5R Câu 87 Khi đặt hiệu điện V vào hai đầu cuộn dây dẫn cường độ dòng điện qua có cường độ 0,3 A Tính chiều dài dây dẫn để quấn cuộn dây này, biết 6m chiều dài, dây dẫn có điện trở 2,5 Ω A 54 m B 72 m C 34 m D 25 m Câu 88 Một dây dẫn kim loại có chiều dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,2 mm² có điện trở R1 = 120 Ω Hỏi dây dẫn khác làm kim loại có l2 = 30 m, S2 = 1,2 mm² R2 có giá trị bao nhiêu? A 3,0 Ω B 4,0 Ω C 5,0 Ω D 6,0 Ω Câu 6.10: Một dây dẫy nhơm có tiết diện 0,2 mm² Đặt vào hai đầu dây hiệu điện 220V cường độ dòng điện qua 0,5 A Tìm chiều dài dây Biết điện trở suất nhôm 2,5.10–8 Ωm A 3200 m B 2900 m C 1200 m D 3200 m Câu 89 Hai dây dẫn tiết diện làm loại hợp kim Khi mắc hai dây dẫn song song với mắc vào nguồn điện cường độ dòng điện qua dây dẫn I1 = 2,5 A, I2 = 0,5 A So sánh chiều dài hai dây dẫn A l1 = 5l2 B l1 = l2 C l1 = l2 / D l1 = 2,5l2 Câu 90 Một dây nhơm có chiều dài 500 m, tiết diện 0,1 mm² có điện trở 125 Ω Một dây nhơm khác dài 800 m, có điện trở 300 Ω có tiết diện bao nhiêu? 28 Hồng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng A 0,066 mm² B 0,066 m² C 0,066 cm² D 0,066 dm² Câu 91 Một dây dẫn đồng, đường kính tiết diện 0,04 mm quấn khung nhựa hình chữ nhật kích thước cm x 0,8 cm Biết tổng số vòng quấn 200 vòng Cho biết đồng có điện trở suất 1,7.10–8 Ωm Hãy tính điện trở khung A 151,6 Ω B 4365,5 Ω C 24,5 Ω D 12 Ω Câu 92 Cần làm biến trở có điện trở lớn 45 Ω dây dẫn Nikelin có điện trở suất 0,4.10–6 Ωm tiết diện 0,5 mm² Tính chiều dài dây dẫn A 56,25 m B 30 m C 12 m D 21 m Câu 93 Tác dụng biến trở A Thay đổi giá trị điện trở B Điều chỉnh cường độ dòng điện C A B D A B sai Câu 94 Dây dẫn biến trở làm nicrom có điện trở suất 1,1.10–6 Ωm, có chiều dài 50m điện trở 110 Ω Tính tiết diện dây dẫn dùng để làm biến trở A mm² B 0,5 mm² C mm² D 2,5 mm² Câu 95 Biến trở gồm dây Nikelin có điện trở suất 0,4.10–6 Ωm, đường kính tiết diện mm, quấn vòng sát vòng kia, ống sứ cách điện, đường kính cm, dài 20 cm Tính điện trở dây A 1,2 Ω B 20 Ω C 1,6 Ω D 16 Ω Câu 96 Cần làm biến trở 20 Ω dây constantan có tiết diện mm² điện trở suất 0,5.10–6 Ωm Chiều dài dây constantan bao nhiêu? A 10 m B 20 m C 40 m D 60 m Câu 97 Đơn vị công suất điện A J B W C Wh D kWh Câu 98 Có ba bóng đèn: Đ1 (6 V – W), Đ2 (12 V – W), Đ3 (6 V – W) Khi bóng sử dụng hiệu điện định mức độ sáng bóng đèn sau A Bóng Đ2 sáng nhất, hai bóng Đ1 Đ3 sáng B Bóng Đ3 sáng nhất, hai bóng Đ1 Đ2 sáng C Bóng Đ3 sáng nhất, bóng Đ1 sáng yếu D Cả ba bóng sáng Câu 99 Bóng đèn có điện trở Ω cường độ dòng điện định mức A Tính cơng suất định mức bóng đèn A 32 W B 16 W C W D 0,5 W Câu 100 Trong dụng cụ sau, dụng cụ hoạt động có biến đổi điện thành nhiệt hao phí A Chng điện B Quạt điện C Nồi cơm điện D Cả A, B Câu 101 Một máy bơm nước hoạt động với công suất 250 W h bếp điện hoạt động với công suất 1000 W h Hỏi hai dụng cụ sử dụng lượng điện tổng cộng bao nhiêu? A 1500 Wh B 1500 kW C 1500 kWh D 1500 MWh Câu 102 Trên nhãn bàn điện có ghi 220 V – 800 W Bàn sử dụng hiệu điện 220 V Công dòng điện thực 30 phút giá trị giá trị sau A 1404 kJ B 1440 kJ C 1044 kJ D Đáp án khác Câu 103 Có hai bóng đèn có ghi 110 V – 40 W 110 V – 60 W mắc vào hiệu điện 110 V theo cách mắc nối tiếp Tính điện mà hai bóng tiêu thụ 30 phút A 180 kJ B 43920J C 12, 34kJ D 1890 kJ Câu 104 Tính hiệu suất bếp điện sau 20 phút đun sơi lít nước có nhiệt độ ban đầu 20 °C Biết cường độ dòng điện qua bếp 3A; hiệu điện hai đầu dây xoắn bếp U = 220V; nhiệt dung riêng nước 4200 J/ kg.K A 45% B 23% C 95% D 85% Câu 105 Thiết bị biến đổi điện thành nhiệt có ích A máy khoan điện B máy sấy tóc C quạt điện D tàu điện Câu 106 Thiết bị biến đổi phần lớn điện thành nhiệt có ích A mỏ hàn điện B ấm điện C bàn D Cả A, B C Câu 107 Cho dòng điện có cường độ A chạy qua điện trở R sau thời gian 30 phút, nhiệt lượng tỏa điện trở 108 kJ Xác định giá trị R A 3,75 Ω B 4,5 Ω C 21 Ω D 2,75 Ω 29 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng Câu 108 Một mạch điện có hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω mắc nối tiếp Cho dòng điện qua mạch sau thời gian nhiệt lượng tỏa điện trở R1 000 J Tìm nhiệt lượng tỏa toàn mạch A 10000 J B 2100 J C 450 kJ D 32 kJ Câu 109 Người ta dùng bếp điện để đun sơi lít nước từ nhiệt độ 20 °C Để đun sơi lượng nước 20 phút phải dùng bếp điện có cơng suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nước 4,18.103 J/kg.K , hiệu suất bếp 80% A 68W B 697W C 231W D 126W Câu 110 Trong việc làm sau đây, việc làm không tuân theo quy tắc an toàn điện? A Các thiết bị sử dụng điện gia đình dùng hiệu điện 220 V B Các dây dẫn cao khơng có vỏ bọc cách điện C Vỏ kim loại thiết bị điện cho tiếp đất D Lắp cầu chì cho dụng cụ mạch điện gia đình Câu 111 Để đảm bảo an tồn sử dụng cầu chì, ta phải A thay dây chì dây đồng nhỏ B.dùng dây chì có chiều dài qui định C dùng dây chì có tiết diện quy định D Cả B C Câu 112 Trong biện pháp sau đây, biện pháp không tiết kiệm điện A Thay đèn sợi tóc đèn ống B Thay dây dẫn to dây dẫn nhỏ loại C Chỉ sử dụng thiết bị điện thời gian cần thiết D Hạn chế sử dụng thiết bị nung nóng Câu 113 Ampe kế có cơng dụng A Đo cường độ dòng điện C Đo hiệu điện B Đo công suất dòng điện D Đo cường độ dòng điện hiệu điện Câu 114 Một bóng đèn có điện trở thắp sáng 400 Ω Cường độ dòng điện qua đèn hiệu điện đặt vào hai đầu bóng đèn 220 V A 0,44 A B 0,64 A C 0,55 A D 0,74 A Câu 115 Một vơn kế có điện trở 150 Ω chịu dòng điện có cường độ lớn 25 mA Nếu hiệu điện hai cực ác quy V mắc trực tiếp ác quy vào vơn kế khơng? A Mắc cường độ dòng điện qua vơn kế nhỏ cường độ dòng điện cho phép B Khơng mắc vơn kế dễ cháy C Khơng mắc hiệu điện tối đa vơn kế lớn hiệu điện ác quy D Chưa xác định thiếu số đại lượng khác có liên quan Câu 116 Hãy chọn câu phát biểu A Hiệu điện gồm điện trở mắc nối tiếp hiệu điện điện trở thành phần B Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị điểm C Điện trở tương đương đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp điện trở thành phần D Cả A, B C sai Câu 117 Ba bóng đèn có điện trở nhau, chịu điện định mức V Phải mắc ba bóng đèn theo kiểu vào hai điểm có hiệu điện 18 V để chúng sáng bình thường? A Ba bóng mắc song song B Ba bóng mắc nối tiếp C Hai bóng mắc nối tiếp song song với bóng thứ ba D Hai bóng mắc song song nối tiếp với bóng thứ ba Câu 118 Trong đoạn mạch mắc song song, điện trở tương đương A nhỏ điện trở thành phần B lớn điện trở thành phần C tổng điện trở thành phần D tích điện trở thành phần Câu 119 Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R1 chịu cường độ dòng điện tối đa 1,5 A R2 chịu dòng điện tối đa A Có thể mắc song song hai điện trở vào hai điểm có hiệu điện tối đa bao nhiêu? A 10 V B 30 V C 15 V D 25 V Câu 120 Ba điện trở giống có giá trị Ω Hỏi phải mắc chúng với để điện trở tương đương Ω 30 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng A Hai điện trở song song nhau, hai nối tiếp với điện trở thứ ba B Cả ba điện trở mắc song song C Hai điện trở nối tiếp nhau, hai song song với điện trở thứ ba D Cả ba điện trở mắc nối tiếp Câu 121 Một dây dẫn điệnđiện trở Ω cắt làm ba đoạn theo tỉ lệ: 2: 3: Điện trở đoạn dây sau cắt A 1,0 Ω; 1,5 Ω; 2,5 Ω C Ω; 1,25 Ω; 2,75 Ω B 0,75 Ω; 1,25 Ω; Ω D 0,75 Ω; Ω; 3,25 Ω Câu 122 Hai dây sắt có chiều dài có tổng điện trở Ω Dây thứ có tiết diện cm², dây thứ hai có tiết diện cm² Tính điện trở dây A R1 = R2 = 1,5 Ω B R1 = Ω R2 = Ω C R1 = Ω R2 = Ω D R1 = Ω R2 = Ω Câu 123 Một dây nikêlin tiết diệnđiện trở 110 Ω dài 5,5m Tính tiết diện dây nikêlin Biết điện trở suất nikêlin 0,4.10–6 Ωm A 0,02 mm² B 0,04 mm² C 0,03 mm² D 0,05 mm² Câu 124 Hãy chọn câu phát biểu A Biến trở điện trở có giá trị thay đổi B Biến trở sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch C Biến trở điện trở có giá trị khơng thay đổi D Cả A B Câu 125 Hai bóng đèn có điện trở Ω, 16 Ω hoạt động bình thường với hiệu điện V Khi mắc hai bóng đèn vào hiệu điện 12 V đèn có sáng bình thường khơng? A Cả hai đèn sáng bình thường B Đèn thứ sáng yếu, đèn thứ hai sáng bình thường C Đèn thứ hai sáng yếu, đèn thứ sáng bình thường D Cả hai đèn sáng yếu bình thường Câu 126 Mỗi số công tơ điện tương ứng với A Wh B kWh C Ws D kWs Câu 127 Động điện hoạt động thời gian cần cung cấp điện 3420 kJ Biết hiệu suất động điện 90% Cơng có ích động A 2555 kJ B 3078 kJ C 3000 kJ D 4550 kJ Câu 128 Một bóng đèn sử dụng hiệu điện 220 V dòng điện qua đèn 0,5 A Hãy tính điện trở bóng đèn cơng suất đèn A 100 W; 440 Ω B 110 W; 440 Ω B 105 W; 400 Ω D 210 W; 400 Ω Câu 129 Hai đầu điện trở R đặt hiệu điện 220V thời gian 305 giây Biết nhiệt lượng tỏa dây dẫn 335200 J Điện trở R dây dẫn A ≈ 40 Ω B ≈ 54 Ω B ≈ 34 Ω D ≈ 44 Ω Câu 130 Việc làm an toàn sử dụng điện A Mắc nối tiếp cầu chì loại cho dụng cụ điện B Sử dụng dây dẫn khơng có vỏ bọc cách điện C Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện 45V D Rút phích cắm đèn bàn khỏi ổ lấy điện thay bóng đèn D: MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA Khoanh tròn vào chữ đứng trƣớc câu trả lời Câu1.Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 R2 mắc song song có điện trở tương đương R1 R2 R  R2 1  A R + R B C D R1 R2 R1  R2 R1 R2 Câu Xét dây dẫn làm từ loại vật liệu, chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Tăng gấp 1,5 lần C Giảm lần D Giảm 1,5 lần Câu Một dây dẫn có điện trở 24  , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V cường độ dòng điện qua dây dẫn là: 31 Hoàng Thái Việt – Trường ĐH BK Đà Nẵng A 1A B 2A C 0,5A D 2,5A Câu Điện trở 10  điện trở 20  mắc song song vào nguồn điện Nếu công suất tiêu thụ điện trở 10  a cơng suất tiêu thụ điện trở 20  là: a a A B C a D 2a Câu Một dây dẫn có điện trở 12  , mắc vào nguồn điện có hiệu điện 12V nhiệt lượng tỏa dây dẫn giây là: A 10J B 0,5J C 12J D 2,5J Câu Cơng thức tính điện trở dây dẫn là:  s l l A R = l B R =  C R = s D R =  s s l  Câu Điện trở R = 10  chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 6V Điện trở R2 =  chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu U = 4V Đoạn mạch gồm R R mắc nối tiếp chịu hiệu điện lớn đặt vào hai đầu đoạn mạch là: A 10 V B 12V C V D 9V Câu Chọn phép đổi đơn vò A 1 = 0,01 K = 0,0001M B 0,5M = 500K = 500.000 C 0,0023M = 230K = 0,23K D.1K = 1000 = 0,01M Câu Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng 500 Cường độ dòng điện qua đèn hiệu điện đặt vào hai đầu đèn 220V A 0,74 A B 0,44 A C.0,54 A D 0,10 A Câu 10 Một điện trở R mắc vào điểm có hiêu điện 6V cường độ dòng điện đo 0,5A Giữ nguyên điện trở R, muốn cường độ dòng điện mạch 2A hiệu điện phải là: A 6V B 12V C 24V D.32V Câu 11 Ba bóng đèn có điện trở nhau, chòu hiệu điện đònh mức 6V Phải mắc ba bóng theo kiểu vào hai điểm có hiệu điện 18V để chúng sáng bình thường? A Ba bóng mắc nối tiếp B.Ba bóng mắc song song C Hai bóng mắc nối tiếp, hai mắc song song với bóng thứ ba D Hai bóng mắc song song, hai mắc nối tiếp với bóng thứ ba Câu 12 Công thức sau phải công thức đònh luật Jun-Lenxơ? A Q = 0,24 IRt B Q = U2It C Q = IRt D.Q = I2Rt ĐỀ BÀI (ĐỀ 1) BÀI 1: (2,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm BÀI 2: ( 4,0điểm) Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=  ; R2=  mắc nối tiếp với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U= V Tính : a) Điện trở tương đương đoạn mạch b) Cường độ dòng điện qua điện trở c) Cơng suất điện điện trở d) Nhiệt lượng tỏa đoạn mạnh thời gian phút BÀI 3: (1,0 điểm) Một dây dẫn đồng chất tiết diệnđiện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện U cường độ dòng điện qua dây I = 2mA Cắt dây dẫn thành 10 đoạn dài nhau, chập thành bó, mắc vào nguồn điện Tính cường độ dòng điện qua bó dây 32 ... tiếp: AA1  PP1  QQ1  UU1  RR1 - Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: 2 2 A1 P1 Q1 I1 R     A2 P2 Q2 I2 R1 - Hiệu suất: H AAci 10 0% PPci 10 0% QQci 10 0% - tp Mạch điện gồm điện trở mắc...  d1    S2  d  - Đổi đơn vị: 1m = 10 0cm = 10 00mm 1mm = 10 -1cm = 10 -3m 1mm2 =10 -2cm2 =10 -6m2 V- BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT 1/ Biến trở - Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện. .. đầu điện trở R1 hiệu điện U1 = 12 0 V c-ờng độ dòng điện qua điện trở I1 = A Đặt vào hai đầu điện trở R2 hiệu điện U1 c-ờng độ dòng điện qua điện trở R2 I2 = 6A Hãy so sánh giá trị điện trở R1
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ, CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay