Đề cương ôn tập học kỳ II vật lý lớp 8 20172018 cực hay

14 75 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:24

de cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhatde cuong on tap vat ly 8 hoc ky 2 cuc hay moi nhat ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT A THUYẾT – CÔNG THỨC Cơng thức tính cơng  Cơng thức tính công học lực F làm vật dịch chuyển quãng đƣờng s theo phƣơng lực A = F.s Trong : A cơng lực F, đơn vị A J, 1J=1Nm, 1kJ=1000J F lực tác dụng vào vật, đơn vị N s quãng đƣờng vật dịch chuyển, đơn vị m (mét)  Trƣờng hợp đặc biệt, lực tác dụng vào vật trọng lực vật di chuyển theo phƣơng thẳng đứng cơng đƣợc tính A = P.h Trong : A cơng lực F, đơn vị A J P trọng lƣợng vật, đơn vị N h quãng đƣờng vật dịch chuyển, đơn vị m (mét) Công suất Công suất đƣợc xác định công thực đơn vị thời gian Cơng thức tính cơng suất : Trong : P  A t P công suất, đơn vị W  000W ) (1W = J/s, 1kW = 1000W , 1MW = 1000 A công thực hiện, đơn vị J t thời gian thực cơng đó, đơn vị s (giây) Cơ Khi vật có khả sinh cơng, ta nói vật có Cơ vật phụ thuộc vào độ cao vật so với mặt đất, so với vị trí khác đƣợc chọn làm mốc để tính độ cao gọi hấp dẫn Vật có khối lƣợng lớn cao hấp dẫn vật lớn Cơ vật phụ thuộc vào độ biến dạng vật gọi đàn hồi Cơ vật chuyển động mà có gọi động Vật có khối lƣợng lớn chuyển động nhanh động lớn Động hai dạng Cơ vật tổng động Sự chuyển hóa bảo tồn Động chuyển hóa thành năng, ngƣợc lại chuyển hóa thành động Trong trình học, động chuyển hóa lẫn nhau, nhƣng khơng đổi Ta nói đƣợc bảo tồn Các chất đƣợc cấu tạo nhƣ nào? Các chất đƣợc cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách HỒNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Hiện tƣợng khuếch tán Khi đổ hai chất lỏng khác vào bình chứa, sau thời gian hai chất lỏng tự hòa lẫn vào Hiện tƣợng gọi tƣợng khuếch tán Có tƣợng khuếch tán nguyên tử, phân tử có khoảng cách chúng chuyển động hỗn độn không ngừng Hiện tƣợng khuếch tán xảy nhanh nhiệt độ tăng Nhiệt  Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật  Nhiệt vật thay đổi hai cách: Thực công Truyền nhiệt c) Nhiệt lƣợng - Nhiệt lƣợng phần nhiệt mà vật nhận đƣợc hay bớt - Đơn vị nhiệt Jun (kí hiệu J) Dẫn nhiệt Nhiệt truyển từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt Chất rắn dẫn nhiệt tốt Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt Chất lỏng chất khí dẫn nhiệt 10 Đối lƣu Đối lƣu truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí, hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí 11 Bức xạ nhiệt g Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt theo đƣờng thẳng g Bức xạ nhiệt xảy chân khơng 12 Cơng thức tính nhiệt lƣợng a) Nhiệt lƣợng vật thu vào phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nhiệt lƣợng phần nhiệt mà vật nhận đƣợc hay bớt - Nhiệt lƣợng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lƣợng, độ tăng nhiệt độ vật nhiệt dung riêng chất làm vật b) Cơng thức tính nhiệt lƣợng Cơng thức tính nhiệt lƣợng thu vào : Q  m.c.t Q : Nhiệt lƣợng vật thu vào, đơn vị J m : Khối lƣợng vật, đơn vị kg t : Độ tăng nhiệt độ, đơn vị C K (Chú ý: t  t  t1 ) c : Nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K Nhiệt dung riêng chất cho biết nhiệt lƣợng cần thiết để làm cho 1kg chất tăng thêm 10 C g Bảng nhiệt dung riêng số chất HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Nhiệt dung riêng Nhiệt dung riêng Chất (J/kg.K) (J/kg.K) Nƣớc 4200 Đất 800 Rƣợu 2500 Thép 460 Nƣớc đá 1800 Đồng 380 Nhơm 880 Chì 130 13 Ngun lí truyền nhiệt Khi có hai vật truyền nhiệt cho thì: - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp nhiệt độ hai vật - Nhiệt lƣợng vật tỏa nhiệt lƣợng vật thu vào 14 Phƣơng trình cân nhiệt Chất Phƣơng trình cân nhiệt : Qtỏa  Qthu vào Chú ý: Nhiệt lƣợng tỏa hay thu vào đƣợc tính Q  m.c.t , t  t cao  t thấp Trong tính tốn để gọn ta đặt nhiệt lƣợng tỏa thu vào Q1 Q2 TRẢ LỜI CÂU HỎI : Nói NDR chì 130J/kgK, điều có ý nghĩa ? *Điều có ý nghĩa để 1kg chì tăng thêm 10C ta cần cung cấp cho nhiệt lƣợng 130J Tại chất trông liền khối, chúng đƣợc cấu tạo từ hạt riêng biệt? *Vì hạt riêng biệt cấu tạo nên chất có kích thƣớc vơ nhỏ 4.Vì đƣờng tan nƣớc nóng nhanh nƣớc lạnh? *Vì nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Tại mùa lạnh, sờ vào miếng đồng, ta cảm giác lạnh hơn, sờ vào miếng gỗ ? *Nhiệt độ miếng đồng, gỗ thấp nhiệt độ thể ngƣời Đồng dẫn nhiệt tốt, ngƣời sờ vào thể ngƣời nhiều nhiệt nên có cảm giác lạnh Gỗ dẫn nhiệt kém, ngƣời sờ vào thể ngƣời nhiệt nên lạnh Ở nhiệt độ lớp học, phân tử khí chuyển động với vận tốc khoảng 2000m/s Tại mở nút lọ nƣớc hoa đầu lớp học phải sau vài giây cuối lớp ngửi thấy mùi nƣớc hoa? *Các phân tử nƣớc hoa thẳng từ đầu lớp đến cuối lớp Trong chuyển động, phân tử nƣớc hoa va chạm vào phân tử khơng khí va chạm lẫn làm cho đƣờng chúng đổi hƣớng, tạo thành đƣờng dích dắc gồm vơ số đoạn thẳng ngắn Các đoạn thẳng có chiều dài tổng cộng lớn chiều dài lớp học nhiều HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Tại rót nƣớc sơi vào cốc thủy tinh cốc dày dễ vỡ cốc mỏng ? - Thủy tinh dẫn nhiệt - Khi rót nƣớc sôi vào cốc thủy tinh dày, thủy tinh bên nóng nở ra, thủy tinh bên ngồi chƣa kịp nóng, chƣa nở Do thủy tinh bên bên ngồi nở khơng nên cốc bị vỡ - Khi rót nƣớc sơi vào cốc thủy tinh mỏng, thủy tinh bên thủy tinh bên nở nên cốc không vỡ B BÀI TẬP 1/ Một ấm đồng có khối lƣợng 500g chứa lít nƣớc Tính nhiệt lƣợng tối thiểu cần thiết để đun sôi nƣớc ấm Cho nhiệt dung riêng nhôm nƣớc lần lƣợt c1  380 J/kg.K c2  4200 J/kg.K Nhiệt độ ban đầu nƣớclà 240 C 900 C vào 0 cốc nƣớc 25 C Sau thời gian nhiệt độ cầu nƣớc 35 C Coi nhƣ 2/ Thả cầu nhơm có khối lƣợng 0,5kg đƣợc nung nóng tới có cầu nƣớc trao đổi nhiệt với Biết nhiệt dung riêng nhôm c1  880 J/kg.K nƣớc c2  4200 J/kg.K Hãy tính khối lƣợng nƣớc cốc 0 3/ Thả miếng nhôm có khối lƣợng 500g 100 C vào 800g nƣớc 20 C Tính nhiệt độ nƣớc cân nhiệt? Bỏ qua trao đổi nhiệt môi trƣờng xung quanh Nhiệt dung riêng nhôm nƣớc lần lƣợt 880J/kg.K 4200J/kg.K 4/ Dùng cần cẩu để nâng thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m hết phút Tính cơng công suất cần cẩu ? 5/ Một ngựa kéo xe với lực không đổi 1200N đƣợc 6000m 2400s Tính cơng cơng suất ngựa? 6/ Một lực sĩ cử tạ nâng tạ có khối lƣợng 125 kg lên cao 70 cm thời gian 0,3 giây.Tính cơng cơng suất ngƣời lực sĩ trƣờng hợp này? 7/ Một ấm đun nƣớc nhôm nặng 500g chứa 2kg nƣớc nhiệt độ 200C Tính nhiệt lƣợng cần thiết để đun sôi nƣớc, coi nhiệt lƣợng tỏa môi trƣờng bên ngồi khơng đáng kể Cho biết nhiệt dung riêng nƣớc 4200 J/kg.K, nhôm 880 J/kg.K 8/ Trong làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng chì, học sinh thả miếng chì có khối lƣợng 0,3kg đƣợc nung nóng tới 1000C vào 0,25kg nƣớc 58,50C làm cho nƣớc nóng lên đến 600C Biết nhiệt dung riêng nƣớc 4200 J/kg.K a) Tính nhiệt lƣợng nƣớc thu đƣợc b) Tính nhiệt dung riêng chì 9/ Thả cầu nhơm khối lƣợng 0,5kg đƣợc đun nóng tới 100oC vào cốc nƣớc 20oC Sau thời gian, nhiệt độ cảu cầu nƣớc 35oC Tính khối lƣợng nƣớc, coi có cầu nƣớc truyền nhiệt cho HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO C ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO ĐỀ 01 (45PH) A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ) I Chọn phương án trả lời câu sau ghi giấy thi(2đ) Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu hỗn hợp rượu nước tích: A Bằng 100cm3 B Nhỏ 100cm3 C Lớn 100cm3 D Có thể nhỏ 100cm3 Câu 2: Thế hấp dẫn vật phụ thuộc vào yếu tố nào? A Khối lượng với mặt đất B Khối lượng vị trí vật so C Trọng lượng riêng D Khối lượng vận tốc vật Câu 3: Đơn vị công học là: A Jun (J) B Niu tơn (N) C Oat (W) D Paxcan (Pa) Câu 4: Khi chuyển động nhiệt phân tử cấu tạo nên vật nhanh đại lượng sau vật không tăng? A Nhiệt độ lượng B Thể tích C Nhiệt D Khối Câu 5: Đối lưu truyền nhiệt xảy ra: A Chỉ chất lỏng C Chỉ chất khí chất lỏng B Chỉ chất khí D Ở chất rắn, chất lỏng chất khí Câu 6: Trong cách sếp vật liệu dẫn nhiệt từ đến tốt sau đây, cách đúng? A Khơng khí, thủy tinh, nước, đồng B Đồng, thủy tinh, nước, khơng khí HỒNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO C Khơng khí, nước, thủy tinh, đồng D Thủy tinh, khơng khí, nước, đồng Câu 7: Cánh máy bay thường quyét ánh bạc để: A Giảm ma sát với khơng khí C Liên lạc thuận lợi với đài đa trời B Giảm dẫn nhiệt D Ít hấp thụ xạ nhiệt mặt Câu 8: Một cần trục thực công 3000J để nâng vật nặng lên cao thời gian 5giây Công suất cần trục sản là: A 0,6KW B 750W C 1500W D 0,3KW II.(1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống a) Phương trình cân nhiệt viết dạng …………………………………… b) Nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.k có nghĩa ……………………………………………… B PHẦN TỰ LUẬN (7 đ) Câu (1,5 đ) Công suất xác định ? Viết biểu thức tính cơng suất Chú thích đại lượng, đơn vị đo có cơng thức Câu ( 1,5 đ) Đối lưu ? Bức xạ nhiệt ? Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất hình thức nào? Đối với chất rắn nhiệt truyền hình thức ? Câu 3: (2đ) Một dừa có khối lượng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 4m xuống đất a/ Lực thực cơng học? Tính cơng lực này? b/ Một gió thổi theo phương song song với mặt đất có cường độ 130N tác dụng vào dừa rơi Tính cơng gió tác dụng vào mít? Câu 4: (2đ) Một ấm nhơm có khối lượng 0,3kg chứa 2lít nước 200C Muốn đun sôi ấm nước cần nhiệt lượng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nhôm nước là: 880J/kg.k 4200J/kg.k HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO ĐỀ 02 I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu Vật sau hấp dẫn? A Quả bóng lăn mặt đất B Quả bóng đá lên cao C Lò xo để tự nhiên mặt đất D Lò xo bị nén đặt mặt đất Câu Vật sau có động năng? A Tảng đá nằm cao B Lò xo bị nén C Cánh cung giương D Mũi tên bay Câu Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu hỗn hợp rượu nước tích: A 100cm3 B lớn 100cm3 C nhỏ 100cm3 D nhỏ 100cm3 Câu Tính chất sau nguyên tử, phân tử? A Chỉ năng, khơng có động B Chuyển động không ngừng C Giữa nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách D Chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Câu Câu khơng nói nhiệt năng? A Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật B Nhiệt vật tăng nhiệt độ vật tăng C Nhiệt vật giảm nhiệt độ vật giảm D Nhiệt vật nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Câu Cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến là: A Đồng, nước, thủy tinh, khơng khí.B Đồng, thủy tinh, khơng khí, nước C Đồng, thủy tinh,nước, khơng khí D Thủy tinh, đồng, nước, khơng khí Câu Đặt muỗng nhơm vào cốc nước nóng nhiệt muỗng nhơm nước cốc thay đổi nào? A Nhiệt muỗng giảm, nước cốc tăng B Nhiệt muỗng tăng, nước cốc giảm C Nhiệt muỗng nước cốc tăng D Nhiệt muỗng nước cốc giảm Câu Dẫn nhiệt hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy trong: A chất rắn B chất lỏng C chất khí D chân khơng Câu Đối lưu hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy trong: A chất rắn chất lỏng B chất rắn chất khí C chất rắn chân khơng D chất lỏng chất khí Câu 10 Đơn vị nhiệt dung riêng là: A Jun(J) B Jun kilôgam(J.kg) C Jun kilogram(J/kg) D Jun kilôgam Kenvin(J/kg.K) Câu 11 Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật nào? A Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ B Từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ C Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp D Cả ba câu trả lời Câu 12 Người ta thả ba miếng đồng, nhơm, chì có khối lượng vào cốc nước nóng Hãy so sánh nhiệt độ cuối ba miếng kim loại trên: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO A Nhiệt độ ba miếng B Nhiệt độ miếng nhôm cao đến miếng đồng, miếng chì C Nhiệt độ miếng chì cao đến miếng đồng, miếng nhơm D Nhiệt độ miếng đồng cao đến miếng chì, miếng nhơm II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (4 điểm) a Nhiệt lượng gì? Đơn vị nhiệt lượng? b Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? Viết cơng thức tính nhiệt lượng? Câu (1 điểm) Một ngựa kéo xe với vận tốc 2,5 m/s Lực kéo ngựa 200N Tính cơng suất ngựa? Câu (2 điểm) Người ta thả cục sắt có khối lượng 1kg nhiệt độ 1200C vào lít nước Nhiệt độ cục sắt nguội xuống 300C Hỏi: a Nước nhận nhiệt lượng bao nhiêu? b Nước nóng lên thêm độ? (Cho biết: nhiệt dung riêng sắt 460J/kg.K nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K) ĐỀ 03 A Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu Vật sau có động lớn chuyển động vận tốc? A Xe tải có trọng lƣợng 15000N B Xe tơ có trọng lƣợng 7800N C Xe đạp có trọng lƣợng 300N D Xà lan có trọng lƣợng 300000N Câu Khi đổ 50 cm3 cát vào 50 cm3 đá, ta đƣợc hỗn hợp tích: A 100cm3 B nhỏ 100cm3 HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO C lớn 100cm3 D có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ 100 Câu Phân tử vật sau chuyển động nhanh nhất? A Miếng đồng 5000C B Cục nƣớc đá 00C C Nƣớc sôi (1000C) D Than chì 320C Câu Các trƣờng hợp sau vật ? A Xe tơ đỗ bên đƣờng B Trái bóng lăn sân C Hạt mƣa rơi xuống D Em bé đọc sách Câu Đơn vị nhiệt lƣợng là: A J (Jun) B m (mét) C N (Niu tơn) D W (oát) Câu Hiện tƣợng đƣờng tan nƣớc là: A dẫn nhiệt B tan nƣớc C đối lƣu D khuếch tán B Tự luận (7,0 điểm) Câu 7: (1,0 điểm) a) Cơng suất gì? b) Viết cơng thức tính cơng suất ? Nêu tên đại lƣợng đơn vị ? Câu 8: (2,0 điểm) a) Khi nói cơng suất xe tải 30000W, số 30000W cho ta biết điều gì? b) Nhiệt ? Nhiệt lƣợng ? hiệu nhiệt lƣợng ? Câu 9: (1,0 điểm) 10 HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Nhỏ giọt mực vào cốc nƣớc Dù không khuấy sau thời gian ngắn toàn nƣớc cốc có màu mực Tại ? Nếu tăng nhiệt độ nƣớc tƣợng xảy nhanh lên hay chậm ? Tại ? Câu 10: (3,0 điểm) Ngƣời ta dùng mặt phẳng nghiêng để kéo vật có khối lƣợng 50 kg lên cao 2m Nếu khơng có lực ma sát lực kéo 125 N a Tính cơng nâng vật lên theo phƣơng thẳng đứng? b Tính chiều dài mặt phẳng nghiêng? c Trong thực tế có lực ma sát lực kéo vật 150N Tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng? ĐỀ 04 PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4điểm): Chọn câu trả lời câu sau ( từ câu đến câu 8) Câu Cơng thức tính cơng học là: A A = F s B A = d.V C A = m V D A = F.s Câu Minh phút thực công học 9000J, công suất bạn Minh là: A 30W B 300W C 1800W D 45kW Câu Mũi tên vừa bắn khỏi cung tên, mũi tên lúc có: A Động B Thế hấp dẫn C Thế đàn hồi D Cả động hấp dẫn Câu Đổ 150cm3 rượu vào 100cm3 nước ta thu hỗn hợp tích: A 250cm3 B Nhỏ 250cm3 11 HỒNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO C Lớn 250cm3 D Không xác định Câu Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến sau đây, cách đúng? A Đồng; khơng khí; nước B Nước; đồng; khơng khí C Đồng; nước; khơng khí D Khơng khí; đồng; nước Câu Đối lưu truyền nhiệt xảy chủ yếu chất nào? A Chỉ chất khí B Chỉ chất rắn C Chỉ chất lỏng D Chất khí chất lỏng Câu Cơng thức sau với cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2: A Q = m.c.( t2 – t1) B Q = m.c.( t1 – t2) C Q = ( t2 – t1)m/c D Q = m.c.( t1 + t2) Câu Tại vào mùa hè nóng ta nên mặc quần áo sáng màu: A Để dễ giặt rũ B Vì đẹp C Vì giảm xạ nhiệt từ Mặt Trời D Vì dễ mồ PHẦN II TỰ LUẬN ( điểm) Câu Một máy hoạt động với cơng suất = 1500W nâng vật nặng m= 120kg lên độ cao 16m 20 giây a) Tính cơng mà máy thực thời gian nâng vật? b) Tính hiệu suất máy trình làm việc? c) Nêu vài nguyên nhân dẫn đến hiệu suất máy khơng đạt 100% Câu 10 Một người thả 420g chì nhiệt độ 1000C vào 260g nước nhiệt độ 580C làm cho nước nóng lên tới 600C Cho nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K bỏ qua hao phí nhiệt mơi trường bên ngồi Hãy tính: 12 HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO a) b) c) d) Nhiệt độ chì có cân nhiệt Nhiệt lượng nước thu vào? Nhiệt dung riêng chì? Nếu muốn nước chì nóng tới nhiệt độ 750C cần thêm vào lượng chì nhiệt độ 1500C bao nhiêu? ĐỀ 05 I TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Câu 1: Trong đơn vị sau , đơn vị đơn vị Công suất ? A W B kW C kW.h D J/s Câu 2: Trong vật sau ,vật khơng ? A Viên đạn bay ; B Lò xo để tự nhiên độ cao so với mặt đất C Hòn bi lăn mặt đất nằm ngang ;D Lò xo bị ép đặt mặt đất Câu 3:.Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3nước ,ta thu hỗn hợp rượu – nước tích : A Bằng 100cm3; B Lớn 100cm3; C Nhỏ 100cm3; D Có thể nhỏ hơn100cm3 Câu 4: Nhiệt dung riêng chất cho biết ? A Cho biết Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất tăng thêm 10C B Cho biết Nhiệt cần thiết để làm cho 1kg chất tăng thêm 10C C Cho biết Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1m3 chất tăng thêm 10C D Một câu trả lời khác Câu 5: Hãy chọn câu phát biểu sai câu phát biểu sau : Khi truyền nhiệt xảy hai vật : A Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật nhiệt độ thấp B Sự truyền nhiệt xảy nhiệt độ hai vật C Sự truyền nhiệt xảy nhiệt hai vật D Nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào Câu 6: Nhiệt lượng tỏa cầu sắt nhận giá trị sua ? 13 HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Biết khối lượng cầu 150g ,nhiệt độ ban đầu 1000C , nhiệt độ cuối 200C nhiệt dung riêng sắt 460J/kg.K A Q = 5520 J ; B Q = 5520 KJ ; C Q = 552000 J ; D Q = 55200 J ; II TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu 1: ( 1,5 đ ) Định nghĩa cơng suất Viết cơng thức tính cơng suất, giải thích đại lượng nêu đơn vị đại lượng.? o o Câu 2: ( 1,5 đ ) Cần nhiệt lượng để đun nóng lít nước từ 20 C lên 80 C? Cho biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K Câu 3: ( đ ) Khi pha nước chanh đá ,ta nên bỏ đường vào nước khuấy trước lúc bỏ nước đá hay bỏ đường vào nước đá khuấy trước lúc đổ nước ? Tại ? Câu 4: ( đ ) Trong làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng chì, học sinh thả miếng chì có khối lượng 0,3kg nung nóng tới 1000C vào 0,25kg nước 58,50C làm cho nước nóng lên đến 600C Biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K a) Tính nhiệt lượng nước thu b) Tính nhiệt dung riêng chì 14 HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ... độ vật tăng C Nhiệt vật giảm nhiệt độ vật giảm D Nhiệt vật nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM... PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Nhiệt dung riêng Nhiệt dung riêng Chất (J/kg.K) (J/kg.K) Nƣớc 4200 Đất 80 0 Rƣợu 2500 Thép 460 Nƣớc đá 180 0 Đồng 380 Nhơm 88 0 Chì... nhiệt dung riêng nhôm nước là: 88 0J/kg.k 4200J/kg.k HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐN – ĐH SƯ PHẠM HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HỌC KỲ & MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO ĐỀ 02 I TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ II vật lý lớp 8 20172018 cực hay, Đề cương ôn tập học kỳ II vật lý lớp 8 20172018 cực hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay