ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018

26 48 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:21

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HKII MÔN VẬT PHẦN A: THUYẾT CHƢƠNG IV DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ I Dao động điện từ Mạch dao động LC 1./ Mạch dao động mạch kín gồm tụ điện có điện dung C mắc với cuộn dây cảm có độ tự cảm L có điện trở r  Sau tụ tích điện, phóng điện qua cuộn cảm tạo mạch LC dao động điện từ tự - Điện tích hai tụ, hiệu điện hai tụ dòng điện qua cuộn cảm biến thiến điều hòa với cùng:  Tần số góc riêng:    Chu kì riêng: LC T  2 LC T  2 LC  2  Tần số riêng: f  2 LC Q0 I0 2./ Dao động điện từ tự mạch dao động Chọn t = 0, q = q0 i =   = đó:  ) với I0 = q0 q -Điện áp hai đầu cuộn cảm (hoặc hai đầu tụ): u = cost ( V) C Nhận xét: - Cƣờng độ dòng điện i mạch dao động LC sớm pha điện tích q, điện áp  góc 3./ Năng lƣợng điện từ mạch dao động LC Giả sử điện tích biến thiên điều hòa: q = q0 cos t +) Năng lượng điện trường tụ điện: q02 WC = qu= cos2(t) = W0 cos2(t) 2C +) Năng lượng từ trường cuộn cảm: q02 2 2 WL = Li = L qo sin (t) = cos2(t) = W0 sin2(t) 2 2C q 1 +) Năng lượng điện từ: W = WC + WL = = LIo2 = CUo2 = W0 = số (không đổi theo t) 2C - Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hoà với tần số góc ’ = 2, f’ = 2f T chu kì T’ = - Trong trình dao động ln có chuyển hóa qua lại lượng điện lượng từ Tổng lượng điện trường lượng từ trường mạch gọi lượng điện từ, bảo tồn( khơng đổi theo thời gian) II Điện từ trƣờng - Điện tích dòng điện:q = q0 cos (t) i = I0 cos (t + 1./ Điện trƣờng xoáy - Điện trường xốy có đường sức đường cong kín, bao quanh đường sức từ trường (Khác với đường sức điện trường tĩnh) Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN - Tại nơi nào, có biến thiên điện trường xuất từ trường ngược lại 2./ Từ trƣờng xốy có đường sức từ trường khép kín 3./Điện từ trường: - Sự biến thiên chuyển hóa liên tục điện trường từ trường không gian gây điện từ trường - Điện từ trường lan truyền không gian với tốc độ tốc độ ánh sáng: c = 3.108m/s - Điện từ trường biến thiên tuần hồn theo thời gian, khơng gian III Sóng điện từ 1./ Sóng điện từ điện từ trường lan truyền không gian, kể chân không 2./ Đặc điểm sóng điện từ - Sóng điện từ lan truyền chân với tốc độ tốc độ ánh sáng: c = 3.108m/s - Sóng điện từ sóng ngang, điểm phương truyền véc tơ cường độ điện   trường E véc tơ cảm ứng từ B vng góc với vng góc với phương truyền sóng ( E  B  phương truyền sóng)   - E B biến thiên tuần hồn theo khơng gian thời gian luôn đồng pha 3./ Tính chất sóng điện từ - Có đầy đủ tính chất giống sóng học Phản xạ, khúc xạ, giao thoa… - Truyền môi trường vật chất chân không - Tần số sóng điện từ tần số trường điện từ - Bước sóng sóng điện từ chân không: c 3.108 =  ( m) f f - Mang lương - Sóng điện từ truyền từ môi trường sang môi trương khác: tần số khơng đổi, vận tốc, bước sóng thay đổi 4./ Ứng dụng sóng điện từ - Sóng điện từ dùng làm sóng mang để chuyển tải dao động âm thanh, hình ảnh… xa phƣơng pháp biến điệu LOẠI SĨNG BƢỚC SĨNG TẦN SỐ Ứng dụng Sóng dài 100km -1km – 300 KHz Năng lượng thấp, thông tin nước Sóng trung 100m-1000m 0.3 - MHz Ban ngày bị tầng điện ly hấp thụ nên không truyền xa,chỉ truyền tốt vào ban đêm Sóng ngắn 10m -100 m - 30 MHz Phản xạ tầng điện ly, nên truyền đến điểm Trái Đất Sóng cực ngắn 0,1 m-10m 30 –3.104 MHz Khơng phản xạ tầng điện ly  truyền lên vệ tinh  VTTH Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Sơ đồ khối máy phát vô tuyến điện đơn giản: Máy phát Máy thu 5 (1): Micrô (2): Mạch phát sóng điện từ cao tần (3): Mạch biến điệu (4): Mạch khuyếch đại (5): Anten phát (1): Anten thu (2): Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần (3): Mạch tách sóng (4): Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần (5): Loa Nguyên tắc thu sóng điện từ: Dựa vào cộng hƣợng điện từ mạch LC (f = f0) - Tần số thu có cộng hưởng điện từ: f = f  2 LC (Hz) - Bước sóng điện từ thu là: = cT= c2 LC (m) - Chu kì sóng điện từ thu được: T = T0  2 LC CHƢƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG I Tán sắc ánh sáng * Tán sắc ánh sáng tượng lăng kính phân tích chùm sáng phức tạp thành chùm sáng có màu sắc khác * Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính * Ánh sáng trắng tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím * Chiết suất mơi trường suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng đơn sắc, lớn tia tím nhỏ tia đỏ * Chiết suất: n  c v  vtím < vđỏ II Nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng: tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ, gần mép vật suốt không suốt Kết thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng: - Đối với ánh sáng đơn sắc: vùng sáng hẹp có vân sáng , vân tối xen kẽ, song song cách - Đối với ánh sáng trắng: điểm O có vân sáng trắng, hai bên vân sáng, vân tối chồng chất hỗn độn có dạng dải sáng cầu vồng tím đỏ ngồi Công thức giao thoa ánh sáng: D i a) Khoảng vân: khoảng cách hai vân sáng (hoặc tối) cạnh a a = S1S2: khoảng cách hai khe sáng, : bước sóng ánh sáng D: khoảng cách từ hai khe sáng tới hứng vân (E) D b) Vị trí vân sáng: xk = k = ki ( k = 0,  1,  2, …gọi bậc giao thoa) c) Vị trí vân tối: a D xt = ( k  ) = (k + ) i vân tối thứ n ứng với: k = (n – 1) a Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định, ứng với bước sóng (tần số) xác định Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hồng Thái Việt Trong chân khơng   Trường ĐH BK – ĐH SP HN c f c = 3.10 (m/s), môi trường chiết suất n:  /   n Ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 0,38m (tím) đến 0,76m (đỏ) + Độ rộng quang phổ bậc k: x k  k (d  t ) D a Khi chiếu vào khe S đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 , 2: có hai hệ vân hai ánh sáng đơn sắc đó, đồng thời xuất số vân trùng (đổi màu) Tại vị trí vân trùng (hai vân sáng trùng nhau): xk1  xk  k11  k22 III Máy quang phổ dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng phức thành thành phần đơn sắc khác Cấu tạo hoạt động: có ba phận chính: Ống chuẩn trực phận tạo chùm sáng song song  Lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng song song chiếu tới, thành chùm sáng đơn sắc song song Buồng ảnh phận dùng để thu (chụp) ảnh quang phổ Mỗi chùm sáng đơn sắc tao kính ảnh vạch màu đơn sắc Tập hợp vạch màu đơn sắc tạo thành quang phổ nguồn S IV Phân tích quang phổ Phân tích quang phổ phương pháp vật lí dùng để xác định thành phần hóa học chất hay hợp chất , dựa vào việc nghiên cứu quang phổ ánh sáng chất phát Ưu điểm: Nhanh, xác, cần lượng nhỏ mẫu vật, Có thể phân tích vật xa V Các loại quang phổ Quang phổ vạch phát xạ Quang phổ Quang phổ liên tục Định nghĩa Gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền cách liên tục Gồm vạch màu riêng Những vạch tối riêng lẻ lẻ ngăn cách quang phổ liên tục khoảng tối Nguồn phát Do chất rắn, lỏng, khí áp suất cao kích thích phát Do chất khí áp suất thấp kích thích phát Tính chất Ứng dụng Quang phổ vạch hấp thụ Nhiệt độ đám khí hấp thụ phải thấp nhiệt độ nguồn phát sáng  Ở nhiệt độ định  Không phụ thuộc vào  Mỗi nguyên tố hóa học vật có khả phát xạ xạ đơn sắc đồng thời chất nguồn có quang phổ vạch đặc sáng, trưng riêng ( có khả hấp thụ phụ thuộc vào số vạch, màu vạch, vị trí xạ đơn sắc nhiệt độ nguồn vạch, )  Quang phổ vạch hấp thụ sáng Mỗi ngun tố có tính chất đặc  Dùng xác định thành  Dùng đo nhiệt độ phần cấu tạo nguồn trưng riêng cho nguyên tố nguồn sáng sáng  Dùng nhận biết có mặt chất hấp thụ Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN VI Các loại Tia (bức xạ) khơng nhìn thấy Bức xạ Tia Hồng ngoại Tia Tử ngoại Tia Rơn ghen (Tia X) Định nghĩa Là xạ khơng nhìn thấy có chất sóng điện từ, có bước sóng dài bước sóng tia đỏ Là xạ khơng nhìn thấy có chất sóng điện từ, có bước sóng ngắn bước sóng tia tím Là xạ khơng nhìn thấy có chất sóng điện từ, có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại Nguồn phát  Mọi vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại  Do vật bị nung nóng từ 20000C trở lên phát  Tia X tạo ống Rơn-ghen hay ống Cu-lit-giơ  Tác dụng kính ảnh  Tác dụng nhiệt  biến điệu SĐT  gây tượng quang điện + Dùng sấy khô, sưỡi ấm + Chụp ảnh vào ban đêm + Dùng điều khiển từ xa  Tác dụng kính ảnh  Tác dụng phát quang, ion hóa khơng khí  Tác dụng sinh học  gây phản ứng quang hợp  gây tượng quang điện  bị nước, thủy tinh hấp thụ + Dùng tiệt trùng, chữa bệnh còi xương + dò tìm vết nứt bề mặt kim loại  Tác dụng kính ảnh  Tác dụng phát quang, ion hóa khơng khí  Tác dụng sinh học  gây tượng quang điện  Có khả đâm xuyên + Dùng chiếu , chụp điện, chữa bệnh ung thư + kiểm tra khuyết tật sản phẩm đúc Tính chất cơng dụng VII Thuyết điện từ ánh sáng Bản chất ánh sáng sóng điện từ có bước sóng ngắn lan truyền khơng gian Mối liên hệ tính chất điện từ tính chất quang mơi trường: c =n v VIII Thang sóng điện từ Các sóng vơ tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma có chất sóng điện từ, chúng khác bước sóng ( tần số) + Các tia có bước sóng ngắn thể tính chất hạt có tính đâm xun mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang chất ion hóa khơng khí + Các tia có bước sóng dài thể tính chất sóng, ta dễ quan sát tượng giao thoa Nếu xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần ( tần số tăng dần) ta thang sóng điện từ sau: Sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma CHƢƠNG VI LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG I Hiện tƣợng quang điện Thí nghiệm Héc tƣợng quang điện - Chiếu ánh sáng hồ quang giàu tử ngoại vào kẽm tích điện âm làm bật êlectron khỏi mặt kẽm Định nghĩa Hiện tượng ánh sáng làm bật êlectron khỏi mặt kim loại gọi tượng quang điện (ngoài)  Nếu chắn chùm sáng hồ quang thuỷ tinh dày tượng khơng xảy  xạ tử ngoại có khả gây tượng quang điện kẽm Định luật giới hạn quang điện Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN - Định luật: Đối với kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng  ngắn hay giới hạn quang điện 0 kim loại đó, gây tượng quang điện   0 - Giới hạn quang điện kim loại đặc trưng riêng cho kim loại - Thuyết sóng điện từ ánh sáng khơng giải thích mà giải thích thuyết lượng tử II Thuyết lƣợng tử ánh sáng Giả thuyết Plăng - Lượng lượng mà lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hồn tồn xác định hf; f tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra; h số Lƣợng tử lƣợng   hf = hc h gọi số Plăng  h = 6,625.10-34J.s Thuyết lƣợng tử ánh sáng a Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn b Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phôtôn giống nhau, phôtôn mang lượng   hf c Phôtôn bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo tia sáng d Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phơtơn Phơton ln chuyển động Khơng có phơton đứng yên Giải thích định luật giới hạn quang điện thuyết lƣợng tử ánh sáng - Mỗi phơtơn bị hấp thụ truyền tồn lượng cho êlectron - Cơng để “thắng” lực liên kết gọi cơng (A) - Để tượng quang điện xảy ra: Chú ý để tính nhanh ta dùng 0  hf  A hay h 19,875.10 A Lƣỡng tính sóng - hạt ánh sáng: c  A   hc , A Đặt 0  hc    0 A 26 ý nhớ đổi 1eV =1,6.10-19 J Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt III HIỆN TƢỢNG QUANG ĐIỆN TRONG Chất quang dẫn - Là chất bán dẫn có tính chất cách điện khơng bị chiếu sáng trở thành dẫn điện bị chiếu sáng Hiện tƣợng quang điện - Hiện tượng ánh sáng giải phóng êlectron liên kết để chúng trở thành êlectron dẫn đồng thời giải phóng lỗ trống tự gọi tượng quang điện trong. Ứng dụng quang điện trở pin quang điện Quang điện trở Là điện trở làm chất quang dẫn - Cấu tạo: sợi dây chất quang dẫn gắn đế cách điện.- Điện trở thay đổi từ vài M  vài chục  Pin quang điện Là pin chạy lượng ánh sáng Nó biến đổi trực tiếp quang thành điện Hiệu suất 10% III HIỆN TƢỢNG QUANG – PHÁT QUANG Khái niệm phát quang - Sự phát quang hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác - Đặc điểm: phát quang kéo dài thời gian sau tắt ánh sáng kích thích Huỳnh quang lân quang - Sự phát quang chất lỏng khí có đặc điểm ánh sáng phát quang bị tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích gọi huỳnh quang Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN - Sự phát quang chất rắn có đặc điểm ánh sáng phát quang kéo dài thời gian sau tắt ánh sáng kích thích gọi lân quang Các chất rắn phát quang loại gọi chất lân quang Định luật Xtốc (Stokes) huỳnh quang Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích: hq > kt IV CÁC TIÊN ĐỀ BOHR VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ: Tiên đề trạng thái dừng - Nguyên tử tồn số trạng thái có lượng xác định, gọi trạng thái dừng Khi trạng thái dừng ngun tử khơng xạ - Trong trạng thái dừng nguyên tử, êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính hồn toàn xác định gọi quỹ đạo dừng - Đối với nguyên tử hiđrô rn = n2r0 r0 = 5,3.10-11m gọi bán kính Bo Các mức K L M N O P ứng với n =1,2,3,4,5,6 Tiên đề xạ hấp thụ lƣợng nguyên tử - Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng (En) sang trạng thái dừng có lượng thấp (Em) phát phơtơn có lượng hiệu En - Em:  = hfnm = En - Em Tính   hc ý nhớ đổi 1eV =1,6.10-19 J  Em  En  - Ngược lại, nguyên tử trạng thái dừng có lượng Em thấp mà hấp thụ phơtơn có lượng hiệu En - Em chuyển lên trạng thái dừng có lượng cao En Ghi nhớ từ thấp lên cao hấp thụ từ cao trở thấp xạ V SƠ LƢỢC VỀ LAZE: Cấu tạo hoạt động Laze - Laze nguồn phát chùm sáng cường độ lớn dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng - Đặc điểm: + Tính đơn sắc + Tính định hướng + Tính kết hợp cao + Cường độ lớn Một vài ứng dụng laze - Y học: dao mổ, chữa bệnh da… - Thông tin liên lạc: sử dụng vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin cáp quang… - Công nghiệp: khoan, cắt - Trắc địa: đo khoảng cách, ngắm đường thẳng… - Trong đầu đọc CD, bút bảng CHƢƠNG VII HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ I Tính chất, cấu tạo, lƣợng liên kết hạt nhân: Cấu tạo hạt nhân , khối lƣợng hạt nhân: a Cấu tạo hạt nhân: * Hạt nhân có kích thước nhỏ (khoảng 10-14 m đến 10-15 m) cấu tạo từ hạt nhỏ gọi nuclon Có loại nuclon: - proton: hiệu p mang điện tích nguyên tố +e; mp= 1,007276u - nơtron: hiệu n, khơng mang điện tích mp= 1,008665u Hạt nhân có điện tích +Ze * Số nuclon hạt nhân là: A = Z + N A: gọi khối lượng số số khối lượng ngun tử + Kí hiệu hạt nhân Đề cương ơn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN A - Hạt nhân nguyên tố X kí hiệu: Z X - Kí hiệu dùng cho hạt sơ cấp: 11 p , 01n , 10 e  + Đồng vị: * Các nguyên tử mà hạt nhân có số proton Z có số nơtron N khác gọi đồng vị Ví dụ: - Hydro có đồng vị: H , H , H * Các đồng vị có số electron nên chúng có tính chất hóa học b Khối lượng hạt nhân Đơn vị khối lượng hạt nhân 1u = khối lượng nguyên tử cacbon 12 12 1u = 1,66055.10-27kg C, mp = 1,007276u; mn= 1,008665u Lực hạt nhân:là lực liên kết nuclôn với Đặc điểm lực hạt nhân: + Lực hạt nhân loại lực tƣơng tác mạnh + Lực hạt nhân phát huy tác dụng phạm vi kích thước hạt nhân 10-15m + Lực hạt nhân không phụ thuộc vào điện tích nuclơn 3.Năng lượng liên kết hạt nhân: a, Độ hụt khối: m - Khối lượng hạt nhân nhỏ tổng khối lượng nuclơn tạo thành hạt nhân - Độ chênh lệch khối lượng gọi độ hụt khối hạt nhân, kí hiệu m m = [Zmp + (A – Z)mn – mX] với mX : khối lượng hạt nhân b, Năng lượng liên kết - Năng lượng liên kết hạt nhân lượng liên kết nuclôn riêng lẻ thành hạt nhân Wlk = m.c2 = [Zmp + (A – Z)mn – mX] c2 - Muốn phá hạt nhân cần cung cấp lượng W  Wlk c Năng lượng liên kết riêng Năng lượng liên kết riêng hạt nhân lượng liên kết tính cho nuclơn hạt nhân đó: Wlk A Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững II Phản ứng hạt nhân Định nghĩa phản ứng hạt nhân * Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác theo sơ đồ: A+B→C+D Trong đó: A B hai hạt nhân tương tác với C D hai hạt nhân tạo thành Lưu ý: Sự phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân q trình biến đổi hạt nhân ngun tử thành hạt nhân nguyên tử khác + Phản ứng hạt nhân tự phát Là trình tự phân rã hạt nhân không bền vững thành hạt nhân khác + Phản ứng hạt nhân kích thích Quá trình hạt nhân tương tác với tạo hạt nhân khác - Đặc tính phản ứng hạt nhân: + Biến đổi hạt nhân + Biến đổi ngun tố + Khơng bảo tồn khối lượng nghỉ Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân Xét phản ứng hạt nhân ZA A  ZA B  ZA C  ZA D 4 Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN + Định luật bảo toàn số Nuclon (số khối A): Tổng số nuclon hạt nhân trước phản ứng sau phản ứng nhau: A1 + A2 = A3 + A4 + Định luật bảo tồn điện tích ngun tử số Z) Tổng điện tích hạt trước sau phản ứng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 + Định luật bảo toàn lượng bảo toàn động lượng: * Hai định luật cho hệ hạt tham gia phản ứng hạt nhân Trong phản ứng hạt nhân, lượng toàn phầnvà động lượng bảo tồn * Lƣu ý: Khơng có định luật bảo tồn khối lƣợng hệ c Năng lượng phản ứng hạt nhân m0 = mA+mB : khối lượng hạt tương tác m = mC+mD : khối lượng hạt sản phẩm - Phản ứng hạt nhân toả lượng thu lượng  Nếu m0 > m phản ứng hạt nhân toả lượng: lượng tỏa ra: W = (mtrước - msau)c2  Nếu m0 < m Phản ứng hạt nhân thu lượng, phản ứng không tự xảy Muốn phản ứng xảy phải cung cho lượng dạng động hạt tương tác W = (msau - mtrước)c2+ Wđ III Hiện tƣợng phóng xạ: Hiện tượng phóng xạ * Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác * Những xạ gọi tia phóng xạ, tia phóng xạ khơng nhìn thấy phát chúng có khả làm đen kính ảnh, ion hóa chất, bị lệch điện trường từ trường…  Đặc điểm tượng phóng xạ: * Hiện tượng phóng xạ hồn tồn nguyên nhân bên hạt nhân gây ra, hoàn tồn khơng phụ thuộc vào tác động bên ngồi * Dù nguyên tử phóng xạ có nằm hợp chất khác nhau, dù chất phóng xạ chịu áp suất hay nhiệt độ khác nhau… tác động khơng gây ảnh hưởng đến q trình phóng xạ hạt nhân nguyên tử Các dạng phóng xạ: a.Phóng xạ : Hạt nhân mẹ X phân rã tạo thành hạt nhân Y, đồng thời phát tia phóng xạ : ZA X  ZA42Y  24He + Tia  chùm hạt nhân hêli 42 He chuyển động với tốc độ vào cỡ 2.107 m/s, Bị lệch âm tụ điện Có khả ion hóa mơi trường mạnh lượng giảm nhanh tối đa cm khơng khí, có khả đâm xun yếu.khơng xun qua tờ bìa dày b Phóng xạ  Phóng xạ Phóng xạ - trình phát tia - Tia - dòng êlectron  A 0~ Dạng tổng qt q trình phóng xạ -: ZA X  Z 1Y  v  Tia - chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng - Có khả làm iơn hóa chất khí yếu tia , nên có khả đâm xuyên mạnh hơn, khoảng vài mét xuyên qua nhơm vài mm Phóng xạ + Phóng xạ + trình phát tia + Tia + dòng pơzitron ( 10 e ) Đề cương ơn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt - Trường ĐH BK – ĐH SP HN   A Dạng tổng quát q trình phóng xạ +: ZA X  Z 1Y  v Tia + chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng - Hạt   mang điện tích +1e, lùi sau so với hạt nhân mẹ c.Phóng xạ  Các hạt nhân tạo thành q trình phóng xạ trạng thái kích thích khơng làm thay đổi cấu tạo hạt nhân - Tia gamma : có chất sóng điện từ có bước sóng ngắn (dưới 10-11m) khơng nhìn thấy Đây chùm phơtơn lượng cao, có khả làm đen kính ảnh, làm iơn hóa chất khí,có khả đâm xun mạnh, nguy hiểm cho người Tia  không bị lệch điện trƣờng từ trƣờng Định luật phóng xạ * Mỗi chất phóng xạ đặc trưng thời gian T gọi chu kỳ bán rã Cứ sau chu kì 1/2 số nguyên tử chất biến đổi thành chất khác * Gọi N0, m0 số nguyên tử khối lượng ban đầu khối lượng phóng xạ Gọi N, m: số nguyên tử khối lượng thời điểm t Ta có: N = NO e   t   t T m = mo e   t  T: chu kỳ bán rã ,  số phóng xạ với  =  t T ln 0, 693  T T Bảng quy luật phân rã t= T 2T 3T 4T 5T 6T Số hạt lại N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 N0/32 N0/64 Số hạt phân rã N0/2 N0/4 N0/8 15 N0/16 31 N0/32 63 N0/64 Tỉ lệ % rã 50% 75% 87.5% 93.75% 96.875% Tỉ lê rã 15 31 63 lại Ứng dụng phóng xạ: Xác định tuổi cổ vật, phương pháp nguyên tử dánh dấu gây đột biến gen IV Cơ chế phản ứng phân hạch: Phản ứng phân hạch Là vỡ hạt nhân nặng thành hạt nhân trung bình (kèm theo vài nơtrơn phát ra)  Phản ứng phân hạch kích thích n + X  X*  Y + Z + kn (k = 1, 2, 3) - Quá trình phân hạch X khơng trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích X* Năng lƣợng phân hạch - Xét phản ứng phân hạch: n n U  235 92 U 235 92 U*  236 92 Y 95 39 U *  139 54 Xe  236 92 138 53 95 38 I  01n Sr  01n a Phản ứng phân hạch toả lƣợng - Phản ứng phân hạch 235 U phản ứng phân hạch toả lượng, lượng gọi lượng 92 phân hạch - Mỗi phân hạch 235 U tỏa lượng 212MeV 92 b Phản ứng phân hạch dây chuyền Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN A 4π.10-6 s B 2π s C 4π s D 2π.10-6 s Câu 7: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở khơng đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai? A Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số f B Năng lượng điện từ lượng điện trường cực đại C Năng lượng điện từ lượng từ trường cực đại D Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f Câu 8: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung 0,1µF Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc A 2.105 rad/s B 105 rad/s C 3.105 rad/s D 4.105 rad/s Câu 9: Sóng điện từ A sóng dọc B khơng truyền chân không C không mang lượng D sóng ngang Câu 10: Khi mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm tụ điện) hoạt động mà khơng có tiêu hao lượng A thời điểm lượng điện trường mạch cực đại, lượng từ trường mạch không B cường độ điện trường tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích tụ điện C thời điểm, mạch có lượng điện trường D cảm ứng từ cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây Câu 11: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc ω Gọi q0 điện tích cực đại tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch q q A I0 = B q0 C q02 D 02   Câu 12: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm điện dung 102  H mắc nối tiếp với tụ điện có 1010 F Chu kì dao động điện từ riêng mạch  A 4.10-6 s B 3.10-6 s C 5.10-6 s D 2.10-6 s Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C có dao động điện từ tự với tần số f Hệ thức 4 f f2 4 L A C = B C = C C = D C = 4 L L 4 f L f2 Câu 14: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm có độ tự cảm số dao động riêng mạch : A 5.105 Hz B 2,5.106 Hz C 5.106 Hz mH tụ điện có điện dung nF Tần   D 2,5.105 Hz Câu 15: Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước thì: A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu 16: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thiên theo hàm bậc thời gian B biến thiên theo hàm bậc hai thời gian C không thay đổi theo thời gian D biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 17: Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Mang lượng D Khúc xạ Câu 18: Sóng điện từ q trình lan truyền điện từ trường biến thiên, không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược phA C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 19: Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền khơng gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến Câu 20: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Câu 21: Đối với lan truyền sống điện từ A vectơ cường độ điện trường E phương với phương truyền sóng vectơ cảm ứng từ B vng góc với vectơ cường độ điện trường E B vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng C vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B vuông góc với phương truyền sóng D vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng vectơ cường độ điện trường E vng góc với vectơ cảm ứng từ B Câu 22: Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch (tầng) A tách sóng B khuếch đại C phát dao động cao tần D biến điệu Câu 23: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo tồn Câu 24: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương D Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 25: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng A 300 m B 0,3 m C 30 m D m Câu 26: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 27: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm  H tụ điện có điện dung  F Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A  10 6 s B 2,5  10 6 s C 10  10 6 s D 10 6 s Câu 28: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch  pha D Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 29: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Câu 30: Sóng điện từ A sóng dọc sóng ngang B điện từ trường lan truyền không gian C có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D không truyền chân không Câu 31: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vô tuyến phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu 32: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm ln đồng pha với Câu 33: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy B Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với C Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường D Điện từ trường không lan truyền điện mơi 0, Câu 34: Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện  10 có điện dung C thay đổi đượC Điều chỉnh C = pF mạch thu sóng điện từ có bước sóng 9 A 100m B 400m C 200m D 300m Câu 35: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số khơng đổi vận tốc không đổi B tần số thay đổi vận tốc thay đổi C tần số thay đổi vận tốc thay đổi D tần số không đổi vận tốc thay đổi Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 37: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khỏang cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ ( λđ= 0,76μm) đến vân sáng bậc màu tím ( λt = 0,4μm ) phía vân trung tâm A 1,8mm B 1,5mm C 2,7mm D 2,4mm Câu 38: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A λ = D/(ai) B λ= (iD)/a C λ= (aD)/i D λ= (ai)/D Câu 39: Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f1 , truyền mơi trường có chiết suất tuyệt đối n1 có vận tốc v1 có bước sóng λ1 Khi ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất tuyệt đối n2 (n2 ≠ n1) có vận tốc v2, có bước sóng λ2 tần số f2 Hệ thức sau đúng? A f2 = f1 B v2 f2 = v1 f1 C v2 = v1 D λ2 = λ1 Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng (Young), khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm Giá trị λ A 0,45 μm B 0,60 μm C 0,65 μm D 0,75 μm Câu 41: Ánh sáng có tần số lớn số ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng Đề cương ơn thi mơn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN A lam B chàm C tím D đỏ Câu 42: Phát biểu sau sai? A Sóng ánh sáng sóng ngang B Các chất rắn, lỏng khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch C Tia hồng ngoại tia tử ngoại sóng điện từ D Ria Rơn-ghen tia gamma khơng thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 43: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe 0,55µm Hệ vân có khoảng vân A 1,2mm B 1,0mm C 1,3mm D 1,1mm Câu 44: Tia hồng ngoại A không truyền chân khơng B ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng C khơng phải sóng điện từ D ứng dụng để sưởi ấm Câu 45: Phát biểu sau sai? A Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định B Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng đỏ nhỏ bước sóng ánh sáng tím D Trong ánh sáng trắng có vơ số ánh sáng đơn sắc Câu 46: Trong chân không, bước sóng ánh sáng màu lục A 0,55nm B 0,55mm C 0,55µm D 0,55pm Câu 47: Khi chiếu ánh sáng kích thích vào chất lỏng chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng Ánh sáng kích thích khơng thể ánh sáng A màu đỏ B màu chàm C màu lam D màu tím Câu 48: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có khả ion hóa chất khí B Nguồn phát tia tử ngoại khơng thể phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại gây tượng quang điện tia tử ngoại khơng D Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy Câu 49: Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng A nhỏ bước sóng tia hồng ngoại B nhỏ bước sóng tia gamma C lớn bước sóng tia màu đỏ D lớn bước sóng tia màu tím Câu 50: Tia tử ngoại A có khả đâm xuyên mạnh tia gamma B có tần số tăng truyền từ khơng khí vào nước C khơng truyền chân không D ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn Câu 51: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng 0,5 µm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc A mm B 2,8 mm C mm D 3,6 mm Câu 52: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B Trong quang phổ vạch phát xạ hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Quang phổ vạch phát xạ ngun tố hóa học khác khác Câu 53: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch phương truyền B bị thay đổi tần số C không bị tán sắc D bị đổi màu Câu 54: Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao khơng phát quang phổ liên tục? Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN A Chất khí áp suất lớn B Chất khí áp suất thấp C Chất lỏng D Chất rắn Câu 55: Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất hạt B sóng dọc C có tính chất sóng D ln truyền thẳng Câu 56: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng bậc hai phía vân sáng trung tâm A 9,6 mm B 24,0 mm C 6,0 mm D 12,0 mm Câu 57: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Hai khe chiếu xạ có bước sóng λ = 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoA Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) A B C D Câu 58: Quang phổ liên tục nguồn sáng J A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D khơng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 59: Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A chúng bị lệch khác từ trường B có khả đâm xuyên khác C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) Câu 60: Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Hiện tượng chùm sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 61: Một dải sóng điện từ chân khơng có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng tia Rơnghen B Vùng tia tử ngoại C Vùng ánh sáng nhìn thấy D Vùng tia hồng ngoại Câu 62: Các xạ có bước sóng khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m A tia tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia Rơnghen Câu 63: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,48 μm B 0,40 μm C 0,60 μm D 0,76 μm Câu 64: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân A i2 = 0,60 mm B i2 = 0,40 mm C i2 = 0,50 mm D i2 = 0,45 mm Câu 65: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắC Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 66: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền chân khơng với bước sóng 600 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,52 Tần số ánh sáng truyền môi trường suốt A nhỏ 5.1014 Hz bước sóng 600 nm B lớn 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm C 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm D 5.1014 Hz bước sóng lớn 600 nm Câu 67: Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xun mạnh, xun qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 68: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí Câu 69: Tia Rơnghen có A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến D điện tích âm Câu 70: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất mơi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong mơi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 71: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Câu 72: Khi nói quang phổ, phát biểunào sau đúng? A Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Mỗi ngun tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố C Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho ngun tố Câu 73: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m khoảng vân 0,8 mm Cho c = 3.108 m/s Tần số ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 5,5.1014 Hz B 4,5 1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 6,5 1014 Hz Câu 74: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 m Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 15 B 17 C 13 D 11 Câu 75: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ có bước sóng 1 = 750 nm, 2 = 675 nm 3 = 600 nm Tại điểm M vùng giao thỏa mà hiệu khoảng cách đến hai khe 1,5 m có vân sáng xạ A 2 3 B 3 C 1 D 2 Câu 76: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đơi so với ban đầu khoảng vân giao thoa Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên hai lần D tăng lên bốn lần Câu 77: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 m B 0,7 m C 0,4 m D 0,6 m Câu 78: Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 79: Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 80: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 81: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Các vật nhiệt độ 20000C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 82: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa A 21 vân B 15 vân C 17 vân D 19 vân Câu 83: Tia tử ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 84: Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 85: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần B Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 86: Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia đơn sắc màu lục D tia Rơn-ghen Câu 87: Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hình máy vơ tuyến B lò vi sóng C lò sưởi điện D hồ quang điện Câu 88: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Đề cương ơn thi mơn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN C Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng D Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí Câu 89: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím C Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Câu 90: Chiết xuất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh là: A 1,59.108 m/s B 1,87.108 m/s C 1,67.108 m/s D 1,78.108m/s Câu 91: Trong nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quĩ đạo N quĩ đạo L phát vạch quang phổ Hδ (tím) B Hβ (lam) C Hγ(chàm) D Hα (đỏ) Câu 92: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm , λ2 = 0,25μm vào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện? A Chỉ có xạ λ1 B Khơng có xạ hai xạ C Chỉ có xạ λ2 D Cả hai xạ Câu 93: Cơng thóat êlectron khỏi kim lọai A = 6,625.10-19J, số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Giới hạn quang điện kim lọai A 0,295 μm B 0,300 μm C 0,250 μm D 0,375 µm Câu 94: Với ε1, ε2, ε3 lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại A ε2 > ε1 > ε3 B ε3 > ε1 > ε2 C ε1 > ε2 > ε3 D ε2 > ε3 > ε1 Câu 95: Giới hạn quang điện đồng (Cu) λ0 = 0,30 μm Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s vận tốc truyền ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng êlectrơn khỏi bề mặt đồng A 6,625.10-19 J B 6,265.10-19 J C 8,526.10-19 J D 8,625.10-19 J Câu 96: Trong tượng quang điện, vận tốc ban đầu êlectrôn quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại A có hướng ln vng góc với bề mặt kim loại B có giá trị phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào kim loại C có giá trị từ đến giá trị cực đại xác định D có giá trị khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loại Câu 97: Với f1, f2, f3 tần số tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia gamma (tia γ) A f1 > f3 > f2 B f2 > f1 > f3 C f3 > f1 > f2 D f3 > f2 > f1 Câu 98: Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có A tất vạch nằm vùng hồng ngoại B tất vạch nằm vùng tử ngoại C bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng tử ngoại D bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng hồng ngoại Câu 99: Pin quang điện nguồn điện A nhiệt biến đổi thành điện B hóa biến đổi thành điện C biến đổi thành điện D quang biến đổi thành điện Câu 100: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A huỳnh quang B tán sắc ánh sáng C quang – phát quang D quang điện Câu 101: Quang điện trở chế tạo từ A kim loại có đặc điểm điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào B chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện khơng bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp C chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện tốt khơng bị chiếu sáng trở nên dẫn điện chiếu sáng thích hợp D kim loại có đặc điểm điện trở suất tăng có ánh sáng thích hợp chiếu vào Đề cương ơn thi mơn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 102: Cơng êlectron khỏi đồng 6,625.10-19J Biết số Plăng 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng chân không 3.108m/s Giới hạn quang điện đồng A 0,3µm B 0,90µm C 0,40µm D 0,60µm Câu 103: Chiếu chùm xạ có bước sóng λ vào bề mặt nhơm có giới hạn quang điện 0,36µm Hiện tượng quang điện khơng xảy λ A 0,24 µm B 0,42 µm C 0,30 µm D 0,28 µm Câu 104: Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A Năng lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ B Phôtôn tồn trạng thái chuyển động C Mỗi phơtơn có lượng xác định D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 105: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng B Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn C Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn ánh sáng đỏ D Phơtơn tồn trạng thái đứng n Câu 106: Biết số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Năng lượng phơtơn ứng với xạ có bước sóng 0,6625 µm A 3.10-18 J B 3.10-20 J C 3.10-17 J D 3.10-19 J Câu 107: Giới hạn quang điện kim loại 0,75 μm Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi kim loại A 2,65.10-19 J B 2,65.10-32 J C 26,5.10-32 J D 26,5.10-19 J Câu 108: Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A quang - phát quang B quang điện C phát xạ cảm ứng D nhiệt điện Câu 109: Catốt tế bào quang điện làm kim loại có giới hạn quang điện λ Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng λ < λ0 Biết số Plăng h, tốc độ ánh sáng chân không C Động ban đầu cực đại electron quang điện xác định công thức: 1  1  c 1  c 1  A Wđmax =    B Wđmax =    C Wđmax = hc    D Wđmax = hc    h   0  h   0    0    0  Câu 110: Biết cơng êlectron khỏi kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,50 m B 0,26 m C 0,30 m D 0,35 m Câu 111: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A tần số lớn B tốc độ truyền lớn C bước sóng lớn D chu kì lớn Câu 112: Trong nguyên tử hidro, với r0 bán kính B0 bán kính quỹ đạo dừng êlectron là: A 12r0 B 25r0 C 9r0 D 16r0 Câu 113: Có bốn xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X tia  Các xạ xếp theo thức tự bước sóng tăng dần : A tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia  , tia hồng ngoại B tia  ,tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy C tia  , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D tia  , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại Câu 114: Trong chân khơng, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm Mỗi phơtơn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 4,97.10-31 J B 4,97.10-19 J C 2,49.10-19 J D 2,49.10-31 J Câu 115: Chiếu xạ có bước sóng 0,18 μm vào tám kim loại có giới hạn quang điện 0,30 μm Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectron A 4,85.106 m/s B 4,85.105 m/s C 9,85.105 m/s D 9,85.106 m/s Câu 116: Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hidro, dãy Pa-sen gồm: A Các vạch miền hồng ngoại B Các vạch miền ánh sáng nhìn thấy Đề cương ơn thi mơn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN C Các vạch miền tử ngoại số vạch miền ánh sáng nhìn thấy D Các vạch miền tử ngoại Câu 117: Cơng êlectrơn (êlectron) khỏi kim loại A = 1,88 eV Biết số Plăng h = 6,625.1034 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,33 μm B 0,22 μm C 0,66 10-19 μm D 0,66 μm -19 -34 Câu 118: Cho: 1eV = 1,6.10 J; h = 6,625.10 J.s; c = 3.10 m/s Khi êlectrôn (êlectron) nguyên tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có lượng En = - 13,60eV nguyên tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,4340 μm B 0,4860 μm C 0,0974 μm D 0,6563 μm Câu 119: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A hình thành vạch quang phổ nguyên tử B tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô C cấu tạo nguyên tử, phân tử D phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử -34 Câu 120: Biết số Plăng h = 6,625.10 J.s độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.10-19 C Khi ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có lượng -3,407 eV ngun tử phát xạ có tần số A 2,571.1013 Hz B 4,572.1014Hz C 3,879.1014 Hz D 6,542.1012 Hz Câu 121: Theo thuyết lượng từ ánh sáng lượng A phơtơn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát C phơtơn chùm sáng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Câu 122: Trong ngun tử hiđrơ , bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7.10-11m B 21,2.10-11m C 84,8.10-11m D 132,5.10-11m Câu 123: Công suất xạ Mặt Trời 3,9.1026 W Năng lượng Mặt Trời tỏa ngày A 3,3696.1030 J B 3,3696.1029 J C 3,3696.1032 J D 3,3696.1031 J Câu 124: Trong chân không, xạ đơn sắc vàng có bước sóng 0,589 m Lấy h = 6,625.10-34J.s; c=3.108 m/s e = 1,6.10-19 c; Năng lượng phơtơn ứng với xạ có giá trị A 2,11 eV C 4,22 eV C 0,42 eV D 0,21 eV Câu 125: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 126: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím Đ, L T A T > L > eĐ B T > Đ > eL C Đ > L > eT D L > T > eĐ Câu 127: Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: 13,6 eV; -1,51 eV Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 102,7 m B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Câu 128: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 129: Nguyên tử hiđtô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng A 10,2 eV B -10,2 eV C 17 eV D eV Câu 130: Một đám nguyên tử hiđrơ trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử có vạch? A B C D Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 131: Cơng êlectron kim loại 7,64.10-19J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m 3 = 0,35 m Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Hai xạ (1 2) B Khơng có xạ ba xạ C Cả ba xạ (1, 2 3) D Chỉ có xạ 1 Câu 132: Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Câu 133: Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng 0,1026 µm Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C c = 3.108m/s Năng lượng phôtôn A 1,21 eV B 11,2 eV C 12,1 eV D 121 eV 14 Câu 134: Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với tần số f = 6.10 Hz Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất khơng thể phát quang? A 0,55 μm B 0,45 μm C 0,38 μm D 0,40 μm Câu 135: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K êlectron nguyên tử hiđrô r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 -19 Câu 136: Một kim loại có cơng êlectron 7,2.10 J Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm λ = 0,35 μm Những xạ gây tượng quang điện kim loại có bước sóng A λ1, λ2 λ3 B λ1 λ2 C λ2, λ3 λ4 D λ3 λ4 Câu 137: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lụC Đó tượng A phản xạ ánh sáng B quang - phát quang C hóa - phát quang D tán sắc ánh sáng Câu 138: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 139: Ngun tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng Em = -3,4 eV Bước sóng xạ mà nguyên tử hiđrô phát xấp xỉ A 0,654.10-7m B 0,654.10-6m C 0,654.10-5m D 0,654.10-4m Câu 140: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn Câu 141: Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m Ở trạng thái kích thích nguyên tử hiđrơ, êlectron chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r = 2,12.10-10m Quỹ đạo có tên gọi quỹ đạo dừng A L B O C N D M Câu 142: Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại chùm hạt nhân heli B chiếu vào kim loại xạ điện từ có bước sóng thích hợp C cho dòng điện chạy qua kim loại D kim loại bị nung nóng nguồn nhiệt Câu 143: Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với tia tử ngoại B tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường D chất với sóng âm Câu 144: Hạt nhân C614 phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prơtơn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 145: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E = mc2/2 B E = 2mc2 C E= mc2 D E = m2c Câu 146: Chất phóng xạ iốt I53131 có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác là: A 50g B 25g C 150g D 175g Câu 147: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A khối lượng B số nơtrôn C số nuclôn D số prôtôn 27 Câu 148: Cho phản ứng hạt nhân: α + A13 → X + n Hạt nhân X A Ne1020 B Mg1224 C Na1123 D P1530 Câu 149: Hạt pôzitrôn ( e+10 ) A hạt n01 B hạt β- C hạt β+ D hạt H11 Câu 150: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X ngun chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A 1/3 B C 4/3 D 27 30 Câu 151: Cho phản ứng hạt nhân α + Al13 → P15 + X hạt X A prôtôn B êlectrôn C nơtrôn D pôzitrôn Câu 152: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân bảo toàn B Năng lượng toàn phần phản ứng hạt nhân ln bảo tồn C Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn D Tất phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 153: Pôlôni A 1 e 210 84 po phóng xạ theo phương trình: B e 210 84 po → ZA X ?? 206 82 pb Hạt X C Câu 154: Hạt nhân bền vững hạt nhân 24 H e , A H e B 235 92 U C 56 26 D 23 H H 235 92 U, 56 26 Fe Fe 137 55 D C s 137 55 Cs Câu 155: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất A B C D Câu 156: Trong hạt nhân ngun tử 210 84 po có A 84 prơtơn 210 nơtron B 126 prôtôn 84 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron D 84 prôtôn 126 nơtron Câu 157: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclơn khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prơtơn khác số nơtron Câu 158: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ nguyên chất Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ 1 1 A N0 B N0 C N0 D N0 16 17 Câu 159: Hạt nhân C sau lần phóng xạ tạo hạt nhân N Đây A phóng xạ γ B phóng xạ β+ C phóng xạ α D phóng xạ β- Câu 160: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết A 8,11 MeV B 81,11 MeV Câu 161: Cho phản ứng hạt nhân X + Be  A Z 23 11 Na C 186,55 MeV 12 D 18,66 MeV C + 0n Trong phản ứng Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 A Z X 23 11 Na 22,98373 u Th.s Hoàng Thái Việt A prôtôn Trường ĐH BK – ĐH SP HN B hạt α Câu 162: So với hạt nhân 40 20 Ca, hạt nhân A 16 nơtron 11 prôtôn C nơtron prôtôn Câu 163: Khi hạt nhân 23 C êlectron 56 27 D pôzitron Co có nhiều B 11 nơtron 16 prơtơn D nơtron prơtơn U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga-đrô NA = 235 92 -1 6,02.10 mol Nếu g 235 92U bị phân hạch hồn tồn lượng tỏa xấp xỉ 16 A 5,1.10 J B 8,2.1010 J C 5,1.1010 J D 8,2.1016J Câu 164: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết lớn D lượng liên kết nhỏ Câu 165: Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri D 1,0073u ; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 12 D : A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclơn Câu 166: Tia X có chất với : A tia   B tia  C tia hồng ngoại D Tia   Câu 167: Một chất phóng xạ có số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: A N e t B N0 (1  t) C N0 (1  et ) D N0 (1  et ) 67 Zn là: Câu 168: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 30 A 30 37 B 30 67 C 67 30 D 37 30 Câu 169: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có độ phóng xạ 1 1 H0 H0 A H B C D H0 10 16 32 Câu 170: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 24 B C 30 D 47 Câu 171: Hạt nhân Triti ( T1 ) có A nuclơn, có prơtơn B nơtrơn (nơtron) prơtơn C nuclơn, có nơtrơn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Câu 172: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo tồn A số nuclơn B số nơtrơn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 173: Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn 2 Câu 174: Xét phản ứng hạt nhân: H1 + H1 → He23 + n01 Biết khối lượng hạt nhân H12 MH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả A 7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu 175: Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 176: Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D Câu 177: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 178: Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U 238 A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 179: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam D 1,5 gam Câu 180: Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 181: Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 182: Hạt nhân A  - Câu 183: Hạt nhân 226 88 Ra biến đổi thành hạt nhân B  Rn phóng xạ C  - 10 222 86 D + Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 104 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 184: Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 Lấy khối lượng hạt nhân Na  11 H  42 He  20 10 Ne 23 11 Na ; 20 10 Ne ; 42 He ; H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV 1 Câu 185: Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân A 14,25 MeV B 18,76 MeV 16 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = O xấp xỉ C 128,17 MeV D 190,81 MeV Câu 186: Trong phân hạch hạt nhân U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy Câu 187: Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) 235 92 29 Câu 188: So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 2040Ca có nhiều A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 189: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Th.s Hoàng Thái Việt - Đề cương ôn thi môn Vật 12 Học kỳ năm học 2018 Trường ĐH BK – ĐH SP HN ... phản ứng hạt nhân tỏa lượng Đề cương ôn thi môn Vật Lý 12 Học kỳ năm học 20 18 Th.s Hoàng Thái Việt - Đề cương ôn thi môn Vật Lý 12 Học kỳ năm học 20 18 Trường ĐH BK – ĐH SP... nhiệt Đề cương ôn thi môn Vật Lý 12 Học kỳ năm học 20 18 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 178: Biết số Avôgađrô 6, 02. 1 023 /mol, khối lượng mol urani U 922 38 23 8 g/mol Số nơtrôn (nơtron)... prơtơn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Đề cương ôn thi môn Vật Lý 12 Học kỳ năm học 20 18 Th.s Hoàng Thái Việt Trường ĐH BK – ĐH SP HN Câu 145: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ 12 MỚI NHẤT 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay