đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018

16 46 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:06

đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018 Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HOC HK1 OXIT I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC: OXIT BAZƠ 1) Oxit bazơ + nước  dung dòch bazơ Vd : CaO + H2O  Ca(OH)2 2) oxit bazô + axit  muối + nước Vd : CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O Na2O + 2HNO3  2NaNO3 + H2O 3) Oxit bazô (tan) + oxit axit  muoái Vd : Na2O + CO2  Na2CO3 OXIT AXIT 1) Oxit axit + nước  dung dòch axit Vd : SO3 + H2O  H2SO4 2) Oxit axit + dd bazơ  muối + nước Vd : CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O 3) Oxit axit + oxit bazơ (tan)  muối Vd : ( xem phần oxit bazơ ) Lưu ý : - Các oxit trung tính ( CO,NO,N2O … ) không tác dụng với nước, axit, bazơ ( không tạo muối ) - Một số oxit lưỡng tính ( Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3 …) tác dụng với axit dd bazơ Vd : Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O - Các oxit lưỡng tính tạo gốc axit có dạng chung : RO2 , có hoá trò = – hoá trò kim loại R - Một số oxit hỗn tạp tác dụng với axit dung dòch bazơ tạo nhiều muối Vd: Fe3O4 oxit hỗn tạp Fe(II) Fe(III) Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O Vd : NO2 oxit hỗn tạp tương ứng với axit HNO2 vaø HNO3 2NO2 + 2NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O Natri nitrit Natri nitrat II- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP 1)Đốt kim loại phi kim khí O2 ( trừ Ag,Au,Pt N2 ): t 0C  Fe2O3 + 3H2O 2) Nhiệt phân bazơ không tan Ví dụ : 2Fe(OH)3  3) Nhiệt phân số muối : Cacbonat ,nitrat , sunfat … số kim loại ( Xem Pư nhiệt phân) t 0C  2CuO + 4NO2  + O2  Ví dụ : 2Cu(NO3)2  t 0C  CaO + CO2  CaCO3 4) Điều chế hợp chất không bền phân huỷ oxit Ví dụ : 2AgNO3 + 2NaOH  2NaNO3 + AgOH Ag2O  H2O - HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 BAZƠ I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC BAZƠ TAN 1) Làm đổi màu chất thò QT  xanh dd bazơ + Phênolphtalein :  hồng 2) dd bazơ + axit  muối + nước NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O 3) dd bazô + oxit axit  muối + nước Ba(OH)2 + CO2  BaCO3  + H2O 4) dung dòch bazơ tác dụng với muối ( xem muối ) 5) dd bazơ tác dụng với chất lưỡng tính 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 BAZƠ KT 1) Bazơ KT + axit  muối + nước Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O t 0C  oxit bazô + nước 2) Bazơ KT  t 0C 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O II- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP 1) Điều chế bazơ tan * Kim loại tương ứng + H2O  dd bazơ + H2  Ví dụ : Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2  * Oxit bazơ + H2O  dd bazơ * Điện phân dung dòch muối ( thường dùng muối clorua, bromua … ) đpdd Ví dụ : 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2    có màng ngăn * Muối + dd bazơ  muối + bazơ Ví duï : Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3  + 2NaOH 2) Điều chế bazơ không tan * Muối + dd bazơ  muối + bazơ Ví dụ : CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2  + 2NaCl AXIT I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1) Tác dụng với chất thò màu: Dung dòch axit làm q tím  đỏ 2) Tác dụng với kim loại : a) Đối với axit thường (HCl, H2SO4 loãng ) Axit + kim loại hoạt động  muối + H2  Ví dụ : 2HCl + Fe  FeCl2 + H2  b) Đối với axit có tính oxi hoá mạnh H2SO4 đặc , HNO3 H2SO4 đặc HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN SO2 (haéc ) Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Ví dụ : + HNO3 đặc Muối HT cao + H2O + NO2 (nâu) HNO3 loãng NO Ví dụ : 3Fe + 4HNO3 loãng  Fe(NO3)3 + 2H2O + NO  3) Tác dụng với bazơ ( Phản ứng trung hoà ) Axit + bazơ  muối + nước Ví dụ : HCl + NaOH  NaCl + H2O H2SO4 + Cu(OH)2  CuSO4 + 2H2O 4) Tác dụng với oxit bazơ Axit + oxit bazơ  muối + nước Ví dụ : Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O Lưu ý: Các axit có tính oxi hoá mạnh ( HNO3, H2SO4 đặc ) tác dụng với hợp chất oxit, bazơ, muối kim loại có hoá trò chưa cao cho sản phẩm tác dụng với kim loại đặc nóng  Fe(NO3)3 + 2H2O + NO2  Ví dụ : 4HNO3 + FeO  5) Tác dụng với muối ( xem muối ) 6) Tác dụng với phi kim rắn : C,P,S ( xảy axit có tính oxi hoá mạnh : H2SO4 đặc , HNO3 ) H2SO4 đặc SO2 Phi kim + HNO3 đặc Axit PK + nước + NO2 HNO3 loãng NO (2 ) Kim loại ( trừ Au,Pt) Năm Học 2017-2018 Đặc nóng  3SO2  + 2H2O S + 2H2SO4  Đặc nóng  H3PO4 + 5NO2  + H2O P + 5HNO3  II- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP 1) Đối với axit có oxi : * oxit axit + nước  axit tương ứng * axit + muối  muối + axit * Một số PK rắn + Axit có tính oxi hoá mạnh 2) Đối với axit oxi * Phi kim + H2  hợp chất khí ( Hoà tan nước thành dung dòch axit ) * Halogen (F2 ,Cl2,Br2…) + nước : Ví duï : 2F2 + 2H2O  4HF + O2  * Muối + Axit  muối + axit Ví dụ : Na2S + H2SO4  H2S  + Na2SO4 MUỐI I- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1) Tác dụng với kim loại Dung dòch muối + kim loại KT  muối + Kim loại Ví dụ : Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu  Điều kiện : kim loại tham gia phải KT mạnh kim loại muối 2) Tác dụng với muối : (2 ) Sản phẩm : H2S, SO2, S ( H2SO4 ) tạo NO2, NO, N2, NH4NO3 … ( HNO3 ) HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 Hai dung dòch muối tác dụng với tạo thành muối Ví dụ: CuCl2 + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2AgCl  3) Tác dụng với bazơ Dung dòch muối + dung dòch bazơ  muối + bazơ Ví dụ: Fe2(SO4)3 + 6NaOH  3Na2SO4 + 2Fe(OH)3  dd vàng nâu KT nâu đỏ 4) Tác dụng với axit Muối + dung dòch axit  muối + axit Ví dụ : H2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2HCl ( traéng ) CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2  5) Muối bò nhiệt phân huỷ: ( Xem phản ứng nhiệt phân ) II- PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH 1) Khái niệm Phản ứng trao đổi phản ứng hoá học hai hợp chất trao đổi thành phần cấu tạo để tạo sản phẩm Vd : phản ứng muối với : muối, bazơ, axit ( kể phản ứng axit với bazơ oxit bazơ ) 2) Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy Sản phẩm sinh có chất không tan, chất khí, nước Lưu ý : -Đa số muối axit yếu thường bò tan axit mạnh ( xảy phản ứng hoá học) Ví dụ : AgNO3 + H3PO4  Ag3PO4 + HNO3 ( Ag3PO4 bò tan HNO3 nên không tồn kết tủa ) -Riêng muối sunfua kim loại từ Pb sau dãy hoạt động hoá học kim loại không tan axit thường gặp Vì pư sau xảy được: CuCl2 + H2S  CuS  ( đen ) + 2HCl II- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP 1) Các phản ứng thông thường Có thể điều chế muối sơ đồ tóm tắt sau: Kim loại (1 ) ( 1’ ) Phi kim Muối (2 ) ( 2’) Oxit bazơ oxit axit (3) Bazơ (4) (4) Muối + H2  Hoặc khí khác (3’) Muối + H2O (4’) HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Axit (4’) Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Muoái Năm Học 2017-2018 + KL, Axit, muoái, dd bazơ Muối Giải thích : Các chất nhánh trái tác dụng chất số nhánh phải tạo sản phẩm trung tâm Ví dụ : ( ) + ( 2’) : oxit bazô + oxit axit  muối 2) Các phản ứng chuyển đổi muối trung hoà muối axit * Muối axit + kiềm  muối trung hoà + nước ví dụ : NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O 2NaHCO3 + Ca(OH)2  CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O * Muoái trung hoà + oxit tương ứng / H2O  muối axit Ví dụ : 2CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 (1) 3) Phản ứng chuyển mức hoá trò kim loại Muối Fe(II) Ví dụ :  PK mạnh ( Cl2 , Br2 )   Muoái Fe(III)    Fe (Cu ) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 6Fe(NO3)2 + 3Cl2  4Fe(NO3)3 + 2FeCl3 Fe2(SO4)3 + Fe  3FeSO4 2FeCl3 + Cu  2FeCl2 + CuCl2 -TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI AXIT Ngoài tính chất chung muối, muối axit có tính chất sau đây: 1- Tác dụng với kiềm : Muối axit + Kiềm  Muối trung hoà + Nước VD: NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O Ca(HCO3)2 + 2NaOH  Na2CO3 + CaCO3  + 2H2O 2- Muối axit axit mạnh thể đầy đủ tính chất hoá học axit tương ứng 2NaHSO4 + Na2CO3  2Na2SO4 + H 2O + CO2 2KHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 + K2SO4 + 2CO2  + 2H2O * Trong phản ứng trên, muối NaHSO4 KHSO4 tác dụng với vai trò nhö H2SO4 SỰ THỦY PHÂN MUỐI Khi cho muối tan nước dung dòch thu có môi trường trung tính, bazơ, axit Sự thuỷ phân muối tóm tắt theo bảng sau : Muối Axit mạnh bazơ mạnh Axit mạnh bazơ yếu Axit yếu bazơ mạnh Axit yếu bazơ yếu (1) Thuỷ phân Không Có Có Có Môi trường Trung tính Axit Bazơ Tùy ** Đổi màu q tím Tím Đỏ Xanh Tùy** Phản ứng giải thích thổi thở vào nước vôi nước vôi bò đục, sau trở lại HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Ví dụ : Năm Học 2017-2018 dd Na2CO3 nước làm q tím hoá xanh dd (NH4)2SO4 nước làm q tím hoá đỏ dd Na2SO4 nước không làm đổi màu q tím Thang pH Thang pH cho biết dung dòch có tính bazơ hay tính axit: - Nếu pH <  môi trường có tính axit ( pH nhỏ axit mạnh ) - Nếu pH =  môi trường trung tính ( nước cất, số muối : NaCl, Na2SO4 … ) - Nếu pH >  môi trường có tính Bazơ ( pH lớn bazơ mạnh ) PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN MUỐI 1) Điện phân nóng chảy: Thường dùng muối clorua kim loại mạnh , oxit kim loại (mạnh), bazơ (bền với nhiệt) đpnc  2R + xCl2  -Tổng quát: 2RClx  đpnc  2Na + Cl2  Ví dụ: 2NaCl  -Có thể đpnc oxit nhôm: đpnc  4Al 2Al2O3  + 3O2  2) Điện phân dung dòch a) Đối với muối kim loại tan : * điện phân dd muối Halogenua ( goác : – Cl , – Br …) có màng ngăn đp Ví dụ : 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2   có màng ngăn * Nếu màng ngăn cách điện cực dương Cl2 tác dụng với NaOH tạo dd JaVen đp Ví dụ : 2NaCl + H2O NaCl + NaClO + H2  màng ngăn ( dung dòch Javen ) b) Đối với kim loại TB yếu : điện phân dung dòch cho kim loại * Nếu muối chứa gốc halogenua (– Cl , – Br …) : Sản phẩm là: KL + Phi kim đpd.d  Cu + Cl2 Ví dụ : CuCl2  ( nước không tham gia điện phân ) * Nếu muối chứa gốc có oxi: : Sản phẩm thường là: kim loại + axit + O2 đp 2Cu(NO3)2 + 2H2O  2Cu + O2  + 4HNO3 ñp  2Cu + 2H2SO4 + O2  2CuSO4 + 2H2O  - ** Tùy vào độ yếu bazơ axit tạo nên muối mà môi trường tạo axit bazơ HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 KIM LOẠI I- DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI K, Ba, Ca, Na,Mg,Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb H Cu , Hg, Ag, Pt, Au (3) (1) (2) * (1) Các kim loại mạnh * (2) Các kim loại hoạt động ( : từ Zn đến Pb kim loại trung bình ) * (3) Các kim loại yếu II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1) Tác dụng với nước ( nhiệt độ thường) * Kim loại ( K  Na) + H2O  dung dòch bazơ + H2  Ví duï : Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2  2) Tác dụng với axit * Kim loại hoạt động + dd axit (HCl,H2SO4 loãng)  muối + H2  Ví dụ : 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2  * Kim loại tác dụng với HNO3 H2SO4 đặc thường không giải phóng khí H2 đặc, nóng Ví dụ : Ag + 2HNO3  AgNO3 + NO2  + H2O * Al,Fe,Cr : Không tác dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc nhiệt độ thường: 3) Tác dụng với muối : * Kim loại (KT) + Muối  Muối + Kim loại Ví dụ : Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag  4) Taùc dụng với phi kim nhiệt độ cao: a) Với O2  oxit bazơ t C  Ví dụ: 3Fe + 2O2  b) Với phi kim khác ( Cl2,S … )  muối Fe3O4 ( Ag,Au,Pt không Pư ) t C  Al2S3 Ví dụ: 2Al + 3S  5) Tác dụng với kiềm : * Kim loại lưỡng tính ( Al,Zn,Cr…) + dd bazơ  muối + H2  Ví dụ: 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2  III- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP 1) Nhiệt luyện kim * Đối với kim loại trung bình yếu : Khử oxit kim loại H2,C,CO, Al … t C  Cu + H2O  Ví dụ: CuO + H2  * Đối với kim loại mạnh: điện phân nóng chảy muối clorua đpnc Ví dụ: 2NaCl  2Na + Cl2  2) Thuỷ luyện kim: điều chế kim loại không tan nước * Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu khỏi dd muối Ví duï: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  * Điện phân dd muối kim loại trung bình yếu: đpdd  Fe + Cl2  Ví dụ: FeCl2  3) Điện phân oxit kim loại mạnh : đpnc Ví dụ: 2Al2O3  4Al + 3O2  4) Nhiệt phân muối kim loại yếu Cu: Ví dụ: t C  2Ag + O2  + 2NO2  2AgNO3  HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ôn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 PHI KIM I- TRẠNG THÁI CỦA PHI KIM Ở điều kiện thường phi tồn trạng thái : -Khí : H2,N2, O2, Cl2, F2… -Rắn : C.S,P,Si … -Lỏng : Br2 II- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM 1) Tác dụng với oxi  oxit: t 0C  2P2O5 Ví dụ: 4P + 5O2  Lưu ý : N2 không cháy, đ/c Cl2,Br2,I2 không tác dụng trực tiếp với oxi 2) Tác dụng với kim loại  muối (2) Ví dụ : xem kim loại 3) Tác dụng với Hiđro  hợp chất khí t 0C  H2S Ví dụ: H2 + S  a.s H2 + Cl2  2HCl  2HF ( Xaûy bóng tối ) H2 + F2  4) Một số tính chất đặc biệt phi kim a) Các phi kim F2,Cl2 … : Tác dụng với nước Ví dụ : Cl2 + H2O  HCl + HClO ( không bền dễ huỷ : HCl + O ) 2F2 + 2H2O  4HF + O2  Lưu ý : HF có khả ăn mòn thuyû tinh : SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O b) Các phi kim Cl2,F2 ,Si … : Tác dụng với kiềm Ví dụ : Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O đặc, nóng  5NaCl + NaClO3 + 3H2O 3Cl2 + 6NaOH  c) Caùc phi kim rắn C,S,P… tan HNO3, H2SO4 đặc: Đặc nóng  H3PO4 + 5NO2  + H2O Ví dụ : P + 5HNO3  III- CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ ĐỘ MẠNH YẾU CỦA PHI KIM Phi kim dễ phản ứng với H2 , dễ phản ứng với kim loại phi kim mạnh t 0C  H2S Ví dụ: H2 + S  a.s H2 + Cl2  2HCl  2HF ( Xaûy bóng tối ) H2 + F2  Suy : F2 > Cl2 > S ( ý : F2 phi kim mạnh ) IV- ĐIỀU CHẾ PHI KIM * Các phi kim điều chế chủ yếu dựa vào phản ứng điện phân , nhiệt phân * Dùng phi kim mạnh đẩy phi kim yếu khỏi hợp chất ( thường dùng muối ) Ví dụ : Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 MỘT SỐ PHẢN ỨNG NÂNG CAO I- Phản ứng đốt cháy: Khi đốt hợp chất không khí nguyên tố chuyển sang dạng oxit ( trừ N,Ag,Au,Pt ) t 0C  2Fe2O3 + 8SO2 4FeS2 + 11O2  t C  P2O5 + 3H2O 2PH3 + 4O2  (2) Các phi kim mạnh : Cl2, Br2, O2 … tác dụng với kim loại nâng hoá trò kim loại lên trạng thái hoá trò cao HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 t C  2SO2 + 2H2O ( đủ oxi, cháy hoaøn toaøn ) 2H2S + 3O2  t 0C  2S + 2H2O ( thiếu oxi, cháy không hoàn toàn ) 2H2S + O2  t 0C  4NO + 6H2O 4NH3 + 5O2  II- Phản ứng sản xuất số phân bón t C, x.t  CO(NH2)2 + H2O -Sản xuất Urê: 2NH3 + CO2  -Sản xuaát Amoni nitrat : Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3  2NH4NO3 + CaCO3  -Điều chế Supe photphat đơn : hỗn hợp Ca(H2PO4)2 + CaSO4 2H2SO4 + Ca3 (PO4)2  3CaSO4 + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc  Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 -Điều chế Supe Photphat kép : H3PO4 + Ca3 (PO4)2  3Ca(H2PO4)2 - Sản xuất muối amoni : Khí amoniac + Axit  Muối amôni III- Các phản ứng quan trọng khác < 5700 C  Fe3O4 + 4H2  1) 3Fe + 4H2O  > 5700 C 2) Fe + H2O  FeO + H2   4Fe(OH)3 3) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4) (*) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) cao: Ví dụ : 18) 19) 20) (*) t C  2MgO + C 2Mg + CO2  t 0C  MgO + H2  Mg + H2O ( hơi)  đpnc 2NaOH  2Na + 2H2O + O2  3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O  2Al(OH)3  + 6NaCl + 3CO2  NaAlO2 + CO2 + H2O  Al(OH)3  + NaHCO3 Al2S3 + 6H2O  2Al(OH)3  + 3H2S ( phản ứng thuỷ phân ) Al4C3 + 12H2O  4Al(OH)3  + 3CH4  SO2 + H2S  S  + H2O SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 ( tương tự cho khí Cl2) 8NH3 + 3Br2  6NH4Br + N2 ( tương tự cho Cl2) a.s  4NO2 + 2H2O + O2 4HNO3  CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2  + H2O ( clorua voâi) 2500 C NaCl (r) + H2SO4 đặc  NaHSO4 + HCl  t 0C  K2S + N2 + 3CO2 + Q ( Pư thuốc nổ đen) 2KNO3 + 3C + S  Các PK hoạt động : H2, N2 , C tác dụng với kim loại mạnh nhiệt độ raát t C  Al4C3 4Al + 3C  t 0C  CaC2 ( Canxi cacbua – thành phần đất đèn ) Ca + 2C  t 0C  2NaH ( Natri hiñrua ) 2Na + H2  NaH ( Natri hiñrua) , Na2O2 ( Natri peoxit ) …tác dụng với nước: NaH + H2O  NaOH + H2  ( xem NaH  Na dö hiđrô ) 2Na2O2 + 2H2O  4NaOH + O2  ( xem Na2O2  Na2O dö Oxi ) a.s  2Ag + Cl2  2AgCl  Điều chế Cl2: phản ứng số giải thích không dùng CO2 để chữa cháy đám cháy Mg HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 24) 25) 26) ñun nheï  2KCl + 2MnCl2 + Cl2  + 8H2O 2KMnO4 + 16HCl  đun nhẹ  MnCl2 + Cl2  + 2H2O MnO2 + 4HCl  Mg(AlO2)2 + 2NaOH  Mg(OH)2  + 2NaAlO2 NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 + HClO 2CaOCl2 + 2CO2 + H2O  2CaCO3 + Cl2O  + 2HCl - HClO vaø Cl2O dễ bò phân huỷ thánh oxi nguyên tử, nên có tính tẩy màu 3Na2O2 + 2H3PO4  2Na3PO4 + 3H2O + 3/2 O2  ( dư axit ) 3Na2O2 + H3PO4  Na3PO4 + 3NaOH + 3/2 O2  ( neáu thieáu axit ) Cu + 4NaNO3 + H2SO4 đặc  Cu(NO3)2 + 2Na2SO4 + 2NO2  + 2H2O t 0C  Na2SiO3 + 2H2  Si + 2NaOH + H2O  NH4Cl + Na2CO3  NaCl + H2O + CO2  + NH3  ( xem NH4Cl  HCl.NH3 ) 27) FeS2 21) 22) 23) + 2HCl  FeCl2 + H2S  + S  10 ( xem FeS2  FeS dư S ) NHẬN BIẾT HOÁ CHẤT MẤT NHÃN I) PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT HOÁ CHẤT MẤT NHÃN: - Phân loại chất nhãn để xác đònh tính chất đặc trưng, từ chọn thuốc thử đặc trưng - Trình bày : Nêu thuốc thử chọn ? Chất nhận ? Dấu hiệu để nhận biết (Hiện tượng) ? Viết PTHH xảy để minh hoạ * Lưu ý : Nếu lấy thêm thuốc thử , chất lấy vào phải nhận chất cho chất có khả làm thuốc thử cho chất lại II) TÓM TẮT THUỐC THỬ VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ: Chất cần nhận biết dd axit dd kiềm Axit sunfuric muối sunfat Axit clohiđric muối clorua Muối Cu (dd Xanh lam) Muối Fe(II) (dd lục nhạt ) Thuốc thử * Q tím * Q tím * phenolphtalein * ddBaCl2 * ddAgNO3 Muối Amoni Muối Photphat *Có kết tủa trắng : AgCl  *Kết tủa xanh lơ : Cu(OH)2  * Dung dòch kiềm *Kết tủa trắng xanh bò hoá nâu đỏ nước : 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  4Fe(OH)3 ( Trắng xanh) ( nâu đỏ ) * Kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 * Dung dòch kiềm, dư *Kết tủa keo tan kiềm dư : Al(OH)3  ( trắng , Cr(OH)3  (xanh xám) Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O * dd kiềm, đun nhẹ *Khí mùi khai : NH3  * dd AgNO3 *Kết tủa vàng: Ag3PO4  Muối Fe(III) (dd vàng nâu) d.dòch muối Al, Cr (III) Dấu hiệu ( Hiện tượng) *Q tím  đỏ *Q tím  xanh *Phênolphtalein  hồng *Có kết tủa trắng : BaSO4  HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 11 * Axit maïnh * dd CuCl2, Pb(NO3)2 *Khí mùi trứng thối : H2S  *Kết tủa đen : CuS  , PbS  * Axit (HCl, H2SO4 ) * Nước vôi *Có khí thoát : CO2  , SO2  ( mùi hắc) * Nước vôi bò đục: CaCO3, CaSO3  Muối Nitrat * ddH2SO4 đặc / Cu Kim loại hoạt động * Dung dòch axit * H2O * Đốt cháy, quan sát màu lửa *Dung dòch màu xanh , có khí màu nâu NO2  *Có khí bay : H2  * Có khí thoát ( H2 ) , toả nhiều nhiệt * Na ( vàng ) ; K ( tím ) ; Li ( đỏ tía ) ; Ca ( đỏ cam) ; Ba (lục vàng )… *Dung dòch kiềm *Kim loại tan có sủi bọt khí H2  *HNO3 đặc * Kim loại tan + NO2  ( nâu ) ( phải phân biệt Kim loại với chọn thuốc thử để phân biệt muối) Ví dụ : muối tạo kết tủa với NaCl AgNO3 suy kim loại ban đầu Ag Muối Sunfua Muối Cacbonat muối Sunfit Kim loại đầu dãy : K , Ba, Ca, Na… Kim loại lưỡng tính: Al; Zn; Be; Cr… Kim loại yếu : Cu, Ag, Hg ( thường để lại sau cùng) Các hợp chất có kim loại hoá trò thấp : FeO, Fe3O4, FeS,FeS2,Fe(OH)2,,Cu2S BaO, Na2O, K2O CaO P2O5 SiO2 (có thuỷ tinh) CuO Ag2O MnO2, PbO2 *HNO3 , H2SO4 đặc *Có khí bay : NO2 ( màu nâu ), SO2 ( mùi hắc )… * tạo dd suốt, làm q tím  xanh * H2O * Tan , tạo dung dòch đục * Dung dòch tạo thành làm q tím  đỏ *dd HF * Chất rắn bò tan *dung dòch HCl * Dung dòch màu xanh lam : CuCl2 ( đun nóng * Kết tủa trắng AgCl  MnO2,PbO2 ) * Có khí màu vàng lục : Cl2  * màu da cam dd Br2 * Dung dòch Brôm Khí SO2 * Khí H2S * Xuất chất rắn màu vàng ( S  ) *Nước vôi bò đục ( kết tủa ) : Khí CO2 , SO2 *Nước vôi CaSO3  , CaCO3  Khí SO3 *dd BaCl2 *Có kết tủa trắng : BaSO4  Khí HCl ; H2S *Q tím  đỏ *Q tím tẩm nước Khí NH3 *Q tím  xanh Khí Cl2 *Q tím màu ( HClO ) Khí O2 *Than nóng đỏ *Than bùng cháy Khí CO *Đốt không khí *Cháy, lửa màu xanh nhạt NO *Tiếp xúc không khí *Hoá nâu : chuyển thành NO2 H2 *Đốt cháy *Nổ lách tách, lửa xanh Lưu ý : * Dung dòch muối Axit yếu Bazơ mạnh làm q tím hóa xanh ( Ví dụ: Na2CO3) HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 12 * Dung dòch muối Axit mạnh Bazơ yếu làm q tím hóa đỏ ( Ví dụ : NH4Cl ) * Nếu A thuốc thử B B thuốc thử A * Dấu hiệu nhận biết phải đặc trưng dấu hiệu rõ ràng, không giống chất khác PHẢN ỨNG CHUYỂN ĐỔI MỨC HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ Trong phản ứng kết hợp phản ứng trao đổi hóa trò nguyên tố thường không thay đổi Vì muốn chuyển đổi hóa trò nguyên tố phải dùng số phản ứng đặc biệt 1- Nâng hóa trò nguyên tố oxit oxit (HT thấp ) + O2  oxit (HT cao) t 0C , xúc tác  2SO3 VD: 2SO2 + O2 t 0C   2CO2 2CO + O2 t 0C  3Fe2O3 2Fe3O4 + ½ O2  2- Nâng hóa trò nguyên tố hợp chất với Clo Oxi Hợp chất HT thấp + Cl2; O2 …  Hợp chất HT cao t 0C  2FeCl3 VD: 2FeCl2 + 3Cl2  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 PCl3 + Cl2  PCl5 3- Hạ hóa trò muối sắt: VD: Lưu ý: thế) Muối Fe (HT cao) + Fe ( KL yếu)  Muối Fe (HT thấp)  3FeCl2 2FeCl3 + Fe  3FeSO4 Fe2(SO4)3 + Fe  2FeCl2 2FeCl3 + Cu + CuCl2 Phản Cu với FeCl3 xảy Cu đẩy Fe ( phản ứng 4- Dùng H2SO4 đ.đ HNO3 để nâng hóa trò nguyên tố hợp chất VD: 3FeO + 10HNO3 loaõng  3Fe(NO3)3 + NO  + 5H2O * Khi gặp phản ứng mục nên cân theo phương pháp thăng hóa trò theo bước chung sau: - Xác đònh nguyên tố có hoá trò tăng nguyên tố có hoá trò giảm - Số hóa trò giảm hệ số chất trình tăng hóa trò - Số hóa trò tăng hệ số tạm thời chất trình giảm hóa trò - Cộng thêm cho hệ số axit số lần gốc axit sau phản ứng VD: V III V IV Fe H NO3  Fe( N O3 )3  N O2   H 2O Ta coù : Từ Fe  Fe(NO3)3 tăng hóa trò Fe (  để tăng giảm) Từ HNO3  NO2 giảm hóa trò N (  để tăng giảm ) Suy hệ số tạm thời : 1Fe + 3HNO3  1Fe(NO3)3 + 3NO2  + H2O Bù 3(NO3) cho vế trái ta 6HNO3, suy hệ số nước 3H2O Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2  + 3H2O HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 13 ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Đề Câu (2,0 điểm)  Nêu khái niệm phản ứng trao đổi điều kiện xảy phản ứng trao đổi  Viết hai phương trình hóa học minh họa Câu (3,0 điểm) Viết phương trình hóa học hồn thành chuỗi chuyển hóa sau: (1) (2)  Fe FeCl2  Fe (3) (4) (5) (6)  Fe(OH)3   Fe2O3   Fe FeCl3  Câu (2,0 điểm) Nêu tượng, viết phương trình hóa học xảy trường hợp sau: a) Cho vài giọt dung dịch Bạc nitrat vào dung dịch Natri clorua b) Cho đinh Sắt vào dung dịch Đồng (II) sunfat sau thời gian c) Cho mẫu nhỏ Canxi cacbonat vào dung dịch axit Clohiđric dư d) Cho muỗng Sắt từ oxit vào dung dịch axit Sunfuric loãng dư, lắc nhẹ Câu (3,0 điểm) Cho 12,6 gam hợp kim gồm Al Mg tác dụng hồn tồn với dung dịch H2SO4 lỗng, tạo 13,44 lít khí H2 (đo đktc) Viết phương trình hóa học tính: a) Thành phần phần trăm % khối lượng kim loại hợp kim b) Khối lượng dung dịch H2SO4 20% tối thiểu cần dùng Đề Câu 1: (3 điểm) Trong chất sau: SO2; HCl; FeCl3; Al2O3; Mg a Chất tác dụng với dung dịch NaOH? b Chất tác dụng với dung dịch HCl? Viết phương trình hố học xảy Câu 2: (2điểm) Nêu tượng viết PTPƯ (nếu có)? a Cho dây kẽm vào dung dịch CuSO4 b Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH cho vào dung dịch sau phản ứng mẩu giấy quỳ tím Câu 3: (2điểm) HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ôn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 14 Viết phương trình hóa học biểu diễn chuỗi phn ng sau: Fe FeCl3 Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe Câu 4: (3điểm) Hoà tan hoàn toàn a gam Fe vào 200 ml dung dịch H2SO4 (lỗng, lấy dư) thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl dư thu 46,6 gam kết tủa trắng BaSO4 Tính a? Tính nồng độ mol/lít dung dịch H2SO4 ban đầu? Cho Ba = 137; S = 32; O = 16; Fe = 56; Cl = 35,5; H =1 Đề PHẦN TRẮC NGHIỆM(2đ) Khoanh tròn vào đáp án Bài1 Dãy oxit tác dụng với H2SO4 loãng? A FeO,Na2O,NO2 B CaO,MgO,P2O5 C K2O, FeO, CaO D SO2,BaO, Al2O3 Bài2 Trộn hai dung dịch sau với có kết tủa xuất hiện? A Ba(NO3)2 NaCl B K2SO4 AlCl3 C KCl AgNO3 D.CuCl2 ZnSO4 Bài3 Nung 100g CaCO3 nhiệt độ cao, sau phản ứng thu 44,8g CaO Hiệu suất phản ứng đạt phần trăm? A 75% B 80% C 85% D 90% Bài4 Cho 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 lỗng dư Thể tích khí H2 đktc là? A 2,24 lít B 6,72 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Bài5 Muốn nhận biết dung dịch Na2SO4 người ta dùng chất làm thuốc thử? A HCl B NaCl C K2SO4 D Ba(OH)2 Bài6 Trộn 200ml dung dịch NaOH 1M với 300ml dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch có nồng độ mol là? A 0,5 M B 1,5M C 1M D 0,7M PHẦN TỰ LUẬN (8đ) Bài7.(2đ) Hồn thành chuổi phương trình hóa học sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) (1) (2) (3) (4) Fe3O4 Fe FeCl2 FeCl3 Fe(OH)3 Bài8.(2đ) Một hỗn hợp gồm bột hai kim loại sau: Fe Cu Bằng phương pháp hoá học tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp Viết phương trình hố học xãy (nếu có) Bài9.(4đ) Hòa tan hồn toàn 8,8 g hỗn hợp gồm Mg CuO vào dd HCl 25% có khối lượng riêng ( d = 1,12g/ml) Sau phản ứng thu 4,48 lít khí hyđrơ (ở đktc) Viết phương trình hóa học xảy Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Tính thể tích dung dịch HCl dùng HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 15 Đề Câu 1: ( 3.75 đ ) a/ nêu tính chất hóa học sắt viết phương trình phản ứng minh họa ? b/ viết phương trình hóa học đề hồn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau ( mũi tên phản ứng ): Na2O  NaOH  Na2CO3  NaCl  NaNO3 c/ nêu cách pha loãng axit sunfuric đặc ? Câu : ( 3.25 đ ) a/ phương pháp hóa học phân biệt dung dịch đựng trog lọ riêng biệt: NaOH, H2SO4, BaCl2 MgSO4 viết phương trình hóa học phản ứng xảy ? b/ trog công nghiệp để sản xuất axit sunfurit người ta dùng phương pháp gì? Nêu cơng đoạn sản xuất viết phương trình phản ứng minh họa ( ghi rõ điều kiện phản ứng, có ) Câu 3: ( 2.0 đ ) Cho gam hỗn hợp X gồm Mg Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 10,8 gam lít khí (ở đktc ) a/ viết phươg trình hóa học? b/ tính thành phần % theo khối lượng chất trog hỗn hợp ban đầu ? Câu 4: ( 1.0 đ ) Khử hoàn tồn oxit sắt cần dùng 17,92 lít khí CO (đktc) thu 33,6 gam Xác định công thức hóa học oxit sắt ? Đề I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy chọn câu khoanh tròn vào chữ A, B…trong câu sau: C©u Cặp chất sau tác dụng với , sản phẩm có chất khí ? A H2SO4 loãng Fe B H2SO4 BaCl2 C H2SO4 BaO D H2SO4 NaOH C©u Chất sau cho vào nước làm quỳ tím hố xanh? A CuSO4 ; B Ca(OH)2 ; C Zn(OH)2 ; D FeCl3 C©u Sau thí nghiệm điều chế thử tính chất khí HCl, SO2 thực hành, cần phải khử khí độc chất sau để không làm ô nhiễm môi trường? A Nước B dd muối ăn C dd axit clohiđric D Nc vụi Câu Dãy kim loại phản ứng với dung dịch muối CuSO4? HONG THI VIT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa họchọc kỳ Năm Học 2017-2018 16 A Fe; Zn; Na B Ba; Mg; Zn C Cu; Ag; Au D Fe; Al; Pb C©u Tính chất hóa học nhơm khác với sắt là: A Tác dụng với oxit axit ; B Tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng C Tác dụng với nước ; D Tác dụng với dung dịch kiềm C©u Khí SO2 phản ứng với tất chất dãy sau đây? A BaSO4 ; NaOH; Cu(OH)2 B NaOH ; KCl ; Zn(OH)2 C Na2O ; Ca(OH)2; H2O C Ca(OH)2 ; BaCl2 ; Zn(OH)2 C©u Cho dây sắt vào lọ đựng khí clo, tượng phản ứng : A.Bọt khí xuất hiện, kim loại sắt tan dần tạo dung dịch khơng màu B.Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ C Sắt cháy sáng tạo thành khói màu trắng D.Khơng có tượng C©u Na2O phản ứng với tất chất dãy sau ? A CO2; SO2 ; SO3; CO B CO2; SO3: H2O; HCl C CO2 ; NO ; H2SO4; HCl D SO2; H2O; CuO; NO II/ TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1:(1 điểm) Viết phương trình hoá học để thực dãy chuyển đổi hoá học sau : (1) (2) MnO  Cl  NaClO Câu (2 điểm) Cho 0,02 mol loại muối clorua kim loại R hóa trị III tác dụng với NaOH dư thu 2,14 gam kết tủa Xác định công thức muối ban đầu Câu 3:(2 điểm) Nhận biết dung dịch đựng lọ bị nhãn : NaOH; AgNO3; H2SO4; K2CO3 phương pháp hóa học Câu 4:(3 điểm) Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2 a Viết PTHH xảy b Tính khối lượng chất kết tủa thu c Tính nồng độ % dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng d Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30% Tính a sau phản ứng hoàn toàn Cho biết (Na = 23, C = 12, O = 16, Ba = 137, H = 1, Cl = 35,5) HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN ... 2NO2  2AgNO3  HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa học – học kỳ Năm Học 2017-2018 PHI KIM I- TRẠNG THÁI CỦA PHI KIM Ở điều kiện thường phi tồn trạng thái : -Khí :... 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2  + 3H2O HOÀNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa học – học kỳ Năm Học 2017-2018 13 ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Đề Câu (2,0 điểm)  Nêu khái niệm phản... tích dung dịch HCl dùng HỒNG THÁI VIỆT – Trường ĐH BK ĐN – ĐH SP HN Đề cương ơn tập hóa học – học kỳ Năm Học 2017-2018 15 Đề Câu 1: ( 3.75 đ ) a/ nêu tính chất hóa học sắt viết phương trình phản
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018, đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất Hoàng Thái Việt năm học 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay