Chất lượng điện năng

16 56 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 00:44

Mục Lục CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG Chương Những vấn đề chung Bài Tầm quan trọng chất lượng điện Bài Chất lượng điện Bài Ảnh hưởng chất lượng điện Chương Chất lượng điện áp Bài Biến thiên điện áp dài hạn Mô tả tượng Phân loại ( gồm Loại ) Các thông số đặc trưng 4 Nguyên nhân Các tiêu chuẩn đánh giá Giải pháp khắp phục Bài Biến thiên điện áp ngắn hạn Mô tả tượng Phân loại Nguyên nhân Các thông số đặc trưng 5 Các tiêu đánh giá điện áp ngắn hạn 6 Ảnh hưởng biến thiên điện áp ngắn hạn Giải pháp khắp phục Bài Dao động điện áp ( Flicker) Hiện tượng Các thông số đặc trưng Nguyên nhân Giải Pháp khắp phục Bài Tổn thấp điện áp hệ thống điện Sơ đồ thay phần tử hệ thống điện Tổn thất điện áp mạng điện Chương Sóng hài bậc cao hệ thống điện 11 Bài Nguyên nhân gây sóng hài 11 1 Định nghĩa 11 Nguyên nhân 11 Các thông số đặc trưng 11 Bài Các giải pháp khắc phục 11 Bài Ảnh hưởng sóng hài 12 Chương Tổn thât điện 12 Bài Tổn thất điện 12 Tổn thấp điện 12 Phân loại tổn thất điện 12 Bài Nguyên nhân gây tổn thất điện 13 Tổn thất điện phụ thuộc vào dòng điện 13 Tổn thất điện phụ thuộc vào điện áp 13 Tổn thất điện chất lượng điện 13 Tổn thất điện thiết kế vận hành hệ thống điện 13 Bài Các giải pháp giảm tổn thất điện 14 Tổn thất điện liên quan đến thiết kế chế tạo thiết bị điện 14 Giảm tổn thất điện vận hành hệ thống điện 14 Chương Vấn đề công suất phản kháng 14 Bài Nguyên nhân phát sinh công suất phản kháng 14 Bài Ý nghĩa việc nâng cao hệ số 𝑪𝒐𝒔∅ 15 Bài Các biện pháp nâng cao hệ số công suất Cos∅ 15 1.Các biện pháp nâng cao hệ số cos∅ tự nhiên 15 Bù công suất phản kháng 15 Chương Những vấn đề chung Bài Tầm quan trọng chất lượng điện  Cùng với phát triển phụ tải điện yêu cầu ngày khắc khe tiêu chuẩn cung cấp điện nên vấn đề chất lượng điện ngày trở nên quan trọng đơn vị cấp điện lẫn khách hàng sử dụng điện  Người ta quan tâm đến chât lượng số lý do:  Các thiết bị điện ngày nhạy cảm với thay đổi thông số lưới điện  Vấn đề hiệu sử dụng điện ngày quan tâm Hiện công nghệ chế tạo thiết bị điện chế tạo khách hàng sử dụng nhiều loại thiết bị thông minh với hiệu cao đòi hỏi khắc khe điều kiện cung cấp điện thiết bị gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng điện  Khách hàng sử dụng ngày ý thức tác dụng chất lượng điện đến trình sản xuất sử dụng điện  Do hệ thống cung cấp điện hệ thống sử dụng điện hệ thống phức tạp Vì hỏng phần tử hệ thống hệ thống khác bị ảnh hưởng thận chí tồn hệ thống ⇒ Do để đảm bảo chất lượng điện cần có phối hợp đồng ba đối tác: Nhà sản xuất thiết bị điện; Đơn vị cung cấp điện; Khách hàng sử dụng điện Bài Chất lượng điện Chất lượng điện vấn đề liên quan đến biến động điện áp, dòng điện tần số có thể Phân loại tổn thất điện  Tổn thất điện trông hệ thống điện chia làm hai loại: Tổn thất điện kỹ thuật; Tổn thất điện thương mại ( tổn thất phi kỹ thuật )  Tổn thất điện kỹ thuật: tổn thất tính chất vật lý trình truyền tải phân phối điện gây Loại tổn thất không loại bỏ hồn tồn mà hạn chế mức độ Tổn thất điện kỹ thuật chia làm dạng:  Tổn thất điện phụ thuộc vào dòng điện: tổn thất phát nóng phần tử Tổn thất phụ thuộc vào cường độ dòng điện điện trở phần tử Đây thành phần tính đến tổn thất điện kỹ thuật  Tổn thất điện phụ thuộc vào điện áp: tổn thất tổn thất không tải máy biến áp, tổn thất dò điện vần quang điện  Tổn thất điện phi kỹ thuật: vấn đề quản lý hệ thống điện 12 Bài Nguyên nhân gây tổn thất điện Tổn thất điện phụ thuộc vào dòng điện  Khi dòng điện chạy qua phần tử phát nhiệt điện trở chúng Các phần tử có tổn thất phát nhiệt hệ thống điện gồm:  Điện trở đường dây  Điện trở cuộn dây máy biến áp lực  Điện trở cuộn dây máy điện quay  Điện trở tiếp xúc  Khi nhiệt độ dây dẫn thay đổi điện trở dây dẫn biến thiên theo quy luật: 𝑅 đ = 𝑅 đ [1 + 𝛼(𝑡 − 𝑡 )] Với 𝛼 hệ số nhiệt phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn 𝑅 điện trở ứng với nhiệt độ môi trường (23-25℃) ∆𝐴 = 3𝐼 𝑟 𝑙 Tổn thất điện phụ thuộc vào điện áp  Tổn thất vần quang điện  Tổn thất máy biến áp: ∆𝐴 = 𝐼 𝑟𝑡 với 𝐼 dòng điện từ hóa lõi thép  Chú ý: Với sơ đồ cấp điện cho trước, tổn thất điện đường dây máy biến áp tính gần theo cơng thức:  Tổn thất điện đường dây: ∆𝐴 = 3𝑅 𝐼 𝜏 = 3𝐼 𝑟 𝑙 𝜏 Với 𝜏 = (0,124 + 10 𝑇 ) 8760 (h)  Tổn thất điện MBA: ∆𝐴 = ∆𝑃 8760 + ∆𝑃 𝜏 = ∆𝑃 8760 + ∆𝑃 𝜏 Tổn thất điện đường dây tính: ∆𝐴 = ∆P 𝜏 Tổn thất điện chất lượng điện  Do hệ thống điện không đối xứng  Do sóng hài bậc cao hệ thống điện Tổn thất điện thiết kế vận hành hệ thống điện  Tổn thất điện phát sinh quy hoạch thiết kế hệ thống điện vấn đề dự báo phụ tải thiếu xác phân bố nguồn không hợp lý chọn điện áp vận hành thấp  Trong trình vận hành hệ thống điện phát sinh tổn thất điện phân bố công suất không hợp lý chế độ cung cấp công suất phản kháng không hợp lý điện áp vận hành thấp 13 Bài Các giải pháp giảm tổn thất điện Tổn thất điện liên quan đến thiết kế chế tạo thiết bị điện  Do tổn thất điện hệ thống điện tập chung chủ yếu hai phần tử chính: Đường dây MBA ta đề xuất giải pháp liên quan đến hai phần tử  Giảm tổn thất điện đường dây:  Tăng tiết diện day dẫn  Dùng vật liệu dẫn điện tốt  Tăng khoảng cách pha tăng đường kính dây dẫn để giảm tổn thất vần quang điện  Giảm tổn thất điện máy biến áp:  Giảm tổn thất không tải cách sử dụng vật liệu từ có tổn hao thấp giảm chiều dày mạch từ tăng tiết diện lõi thép  Giảm tổn thấp điện có tải cách sử dụng vật liệu làm dây dẫn điện tốt tăng tiết diện dây dẫn Giảm tổn thất điện vận hành hệ thống điện  Các giải pháp liên quan đến công tác quy hoạch thiết kế hệ thống điện  Dự báo phụ tải phải xác  Chọn cấp điện áp vận hành hợp lý  Chọn khoảng cách cấp điện hợp lý, phụ tải cấp điện gần nguồn cung cấp  Bù cơng suất phản kháng  Tối ưu hóa cấu trúc lưới điệnNâng cao chất lượng điện  Sử dụng lọc sóng hài để hạn chế sóng hài bậc cao hệ thống điện  Hoán vị pha phân tải pha sử dụng thiết bị đối xứng hóa để hạn chế tượng khơng đối xứng hệ thống điện Chương Vấn đề công suất phản kháng Bài Nguyên nhân phát sinh công suất phản kháng  Động điện không đồng tiêu thụ khoảng 60-65% tổng công suất lưới điện  MBA tiêu thụ khoảng 20-25% tổng công suất lưới điện  Đường dây không, điện kháng thiết bị khác tiêu thụ khoảng 10% 14 Bài Ý nghĩa việc nâng cao hệ số 𝑪𝒐𝒔∅  Giảm tổn thất công suất lưới điện ∆𝑃 = ( ) 𝑅 = = 𝑅 + 𝑅 = ∆𝑃 + ∆𝑃  Khi cos∅ ↗ ⇒ ∆𝑃 ↘ ⇒ ∆𝑃 ↘ ổn thất điện áp giảm xuống 𝑃 𝑅 𝑄 𝑋 ∆𝑈 = + = ∆𝑈 + ∆𝑈 𝑈 𝑈  Tăng khả truyền tải đường dây MBA 𝑆 𝑃 +𝑄 𝐼= = √3𝑈 √3𝑈 Với I khơng đổi Q giảm P tăng Bài Các biện pháp nâng cao hệ số công suất Cos∅ 1.Các biện pháp nâng cao hệ số cos∅ tự nhiên  Thay đổi cải tiến q trình cơng nghệ, để thiết bị điện làm việc chế độ hợp lý  Thay ĐC KĐB làm việc non tải động công suất nhỏ  Hạn chế động chạy không tải  Dùng ĐC ĐB thay cho ĐC KĐB  Thay MBA làm việc non tải máy BA có cơng suất nhỏ  Nâng cao chất lượng sửa chữa dây truyền sản xuất Bù công suất phản kháng  Các thiết bị bù công suất phản kháng:  Dùng tụ bù  Dùng máy bù đồng (bù trơn)  Dùng tụ bù kết hợp với kháng bù  Cách tính dung lượng bù: 𝑄 ∑ = 𝑃∑ (𝑡𝑔∅ − 𝑡𝑔∅ ) Với 𝑃∑ phụ tải tổng hộ tiêu thụ ∅ , ∅ góc ứng với hệ số cos∅ trước bù hệ số cos∅ mong muốn  Lựa chọn vị trí đặt thiết bị điện: thiết bị bù đặt số vị trí sau:  Đặt tập trung trạm BA trung gian trạm phân phối Phương pháp có ưu điểm vận hành thiết bị bù dễ dàng, tận dụng hết dung lượng thiết bị bù Tuy nhiên phương pháp không bù công suất phản kháng lưới điện hạ áp Do khơng có tác dụng làm giảm tổn thất điện áp tổn thất công suất  Thiết bị bù đặt tập chung phía điện áp thấp trạm BA phân xưởng dụng dung lượng bù lớn Phương pháp không làm giảm tổn thất mạng điện 15  Thiết bị bù đặt thành nhóm tủ phân phối tủ động lực Phương pháp có ưu điểm giảm tổn thất phía cao áp phía hạ áp Tuy nhiên giải pháp đòi hỏi khơng gian lớn, gây khó khăn rình vận hành việc điều chỉnh tự động dung lượng bù  Đặt thiết bị bù thiết bị điện Phương pháp không khả thi thiết bị ngừng làm việc tụ ngừng hoạt động  Tính dung lượng bù tối ưu cho mạng điện hình tia: Khi dung lượng bù tối ưu nhánh tính sau: 𝑄 =𝑄 − 𝑄∑ − 𝑄 𝑟 ∑ 𝑅 đ 𝑄 𝑟 𝑟 ∑ 𝑟 Với 𝑄 công suất phản kháng nhánh thứ i 𝑄∑ công suất phản kháng toàn lưới điện 𝑅 đ điện trở tương đương toàn mạch điện 𝑅đ=( 1 + + ⋯+ ) 𝑟 𝑟 𝑟 Nếu khơng bỏ qua tổn thất phải tính ∆𝑃 đường dây  Tính 𝑟 = 𝑟 𝑙  𝑅 đ = ( + + ⋯+ )  Xác định 𝑄 = ? → 𝑄∑ → 𝑄 ∑ →𝑄 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng điện năng, Chất lượng điện năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay