Bài tập lớn: Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước

13 136 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 23:42

MỞ ĐẦU Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế, chính trị xã hội của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, từ khi đất nước chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, cùng với vai trò của Nhà nước được nâng lên trong hoạt động kinh tế thì việc cân đối ngân sách nhà nước ngày càng được chú trọng hơn. Nắm được tầm quan trọng của việc cân đối ngân sách nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước và ổn định xã hội, nước ta đã đưa ra những chính sách và biện pháp để đảm bảo cho ngân sách nhà nước được cân đối. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, em xin lựa chọn đề bài số 1: “Nguyên tắc ngân sách thăng bằng được hiểu như thế nào? Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước bằng cách phân tích nội dung những điều khoản đó” để nghiên cứu và tìm hiểu. NỘI DUNG I.Những vấn đề lý luận chung về nguyên tắc ngân sách thăng bằng. 1.Khái quát về ngân sách nhà nước. 1.1.Khái niệm ngân sách nhà nước. Một Nhà nước muốn tồn tại và phát triển cần có một nguồn quỹ tài chính (Nguồn quỹ này được Nhà nước huy động từ trong xã hội) để phục vụ cho hoạt động của Nhà nước, giúp Nhà nước thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.Chính vì vậy, sự ra đời của Nhà nước cũng kéo theo sự hình thành về ngân sách nhà nước. Khái niệm “ngân sách nhà nước” bắt đầu hình thành đầu tiên ở nước Anh, sau đó được sử dụng rộng rãi ở Pháp, với ý nghĩa chỉ “túi tiền” của người thủ quỹ ngân khố . Kể từ khi xuất hiện quốc hội trong bộ máy nhà nước. ý tưởng phân chia và phân tách một cách rạch ròi giữa các khoản thu, chi “công” với các khoản thu, chi “tư” ngày càng trở nên rõ nét hơn. Theo đó, tất cả những khoản thu và chi mang tính chất “công” đều thuộc về nhà nước, do nhà nước thực hiện và được gọi là “ngân sách nhà nước”. Nếu như lúc đầu, thuật ngữ ngân sách nhà nước chỉ được hiểu một cách đơn thuần là bản dự trù các khản thu và chi tiêu mang tính chất “công” thì về sau, thuật ngữ ngân sách nhà nước đã được quan niệm đầy đủ và rõ ràng hơn, với ý tưởng coi ngân sách nhà nước như là công cụ phân phối của cải vật chất trong tay nhà nước để điều tiết các hoạt động kinh tế và duy trì bộ máy quyền lực chính trị trong xã hội. Ngân sách nhà nước là một phạm trù rất rộng và bao quát, vừa liên quan đến lĩnh vực kinh tế vừa liên quan đến góc độ quản lý Nhà nước. Vì vậy hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau định nghĩa về ngân sách Nhà nước, nhưng thể hiện rõ nhất và đầy đủnhất về bản chất của ngân sách nhà nước là hai định nghĩa trên hai phương diện kinh tế và pháp lý. •Định nghĩa ngân sách nhà nước xét trên góc độ kinh tế: Xét từ góc độ này, ngân sách nhà nước là bản dự toán về các khoản thu và các khoản chi tiền tệ của một quốc gia, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thực hiện trong một khoản thời hạn nhất định, thường là một năm. Từ định nghĩa đó ta thấy có 2 yếu tố cơ bản trong ngân sách nhà nước: -Thứ nhất, ngân sách nhà nước phải là một bản dự toán thu và chi tiền tệ của quốc gia. Do đó phải được quốc hội, với tư cách là đại diện cho nhân dân trong quốc gia đó quyết định trước khi chính phủ đem ra thi hành trên thực tế. Bên cạnh đó, trong quá trình thi hành ngân sách, chính phủ chịu sự giám sát của quốc hội và bản quyết toán ngân sách hàng năm do chính phủ đệ trình khi năm ngân sách kết thúc cũng cần được quốc hội phê chuẩn. -Thứ hai, ngân sách nhà nước có hiệu lực trong vòng một năm, tức là việc dự toán thu, chi đã được đề ra phải hoàn thành trong năm ngân sách đó tính từ ngày 01/01đến ngày 31/12 hàng năm. Đây là khoản thời gian mà pháp luật quy định nhằm giới hạn rõ việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Khoản thời gian này có thể trùng hoặc không trùng với năm dương lịch tùy theo tập quán của mỗi nước. Việc quy định rỏ thời gian này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngân sách nhà nước, tránh sự tùy tiện, độc đoán của Nhà nước trong việc thu nộp và chi tiêu ngân sách. •Định nghĩa ngân sách nhà nước về phương diện pháp lý. Khái niệm ngân sách nhà nước về phương diện pháp lý hàm chứa nhiều nội dung chính trị - pháp lý quan trọng như mối tương quan quyền lực giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp trong việc thiết lập và thi hành ngân sách; thủ tục soạn thảo, quyết định và chấp hành ngân sách cũng như sự phân chia giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp trong việc kiểm soát quá trình ngân sách. Theo khoản 14 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước năm 2015, khái niệm ngân sách nhà nước được hiểu như sau: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”. Theo phương diện này, ngân sách nhà nước cũng không có nhiều khác biệt so với phương diện kinh tế, nó đều nói về các khoản thu, chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm. Khi tiếp cận ngân sách nhà nước qua phương diện kinh tế, ta thấy đó là một bảng kế hoạch tài chính khổng lồ của một quốc gia, trong đó dự liệu các khoản thu chi và tiền tệ trong một năm. Còn ở phương diện pháp lý, ngân sách nhà nước được hiểu là một đạo luật đặc biệt của mỗi quốc gia do Quốc hội ban hành và chính phủ thực hiện trong một thời hạn xác định. Nhưng khác với những đạo luật thông thường, ngân sách nhà nước được cơ quan lập pháp tạo ra theo trình tự thủ tục riêng và hiệu lực thi hành của đạo luật này được xác định rỏ ràng là một năm. 1.2.Đặc điểm của ngân sách nhà nước. Từ những phân tích về khái niệm ngân sách nhà nước, có thể thấy ngân sách nhà nước bao gồm những đặc điểm sau: Thứ nhất, ngân sách nhà nước là một kế hoạch tài chính khổng lồ nhất cần đươc quốc hội biểu quyết thông qua trước khi thi hành. Đặc điểm này cho ta thấy việc thiết lập ngân sách nhà nước không chỉ là vấn đề kĩ thuật nghiệp vụ mà còn là vấn đề mang tính kĩ thuật pháp lý, do đó nó vừa phản ánh các hành vi kinh tế (lập dự trù các khoản thu, chi sẽ được thực hiện trong tương lai), vừa thể hiện các hành vi pháp lý của chủ thể có thẩm quyền (cơ quan hành pháp có trách nhiệm lập dự toán ngân sách và cơ quan lập pháp có thẩm quyền quyết định bản dự toán đó). Thứ hai, ngân sách nhà nước không phải là một bản kế hoạch tài chính thuần túy mà còn là một đạo luật. Theo thông lệ, sau khi bản dự toán ngân sách nhà nước đã được soạn thảo bởi cơ quan hành pháp thì nó sẽ được chuyển sang cho cơ quan lập pháp xem xét quyết định và ban bố dưới hình thức một đạo luật để thi hành. Thứ ba, ngân sách nhà nước là kế hoạch tài chính của toàn quốc gia, được trao cho chính phủ tổ chức thực hiện nhưng phải đặt dưới sự giám sát của quốc hội. Việc thiết lập quyền giám sát của quốc hội đối với hoạt động thi hành ngân sách của chính phủ nhằm kiểm soát nguy cơ lạm quyền của cơ quan hành pháp trong quá trình thực thi ngân sách nhà nước. Thứ tư, ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người hưởng thụ các lợi ích đó là ai, thuộc thành phần kinh tế nào hay đẳng cấp nào trong xã hội. Thứ năm, ngân sách nhà nước luôn phản ánh mối tương quan giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp trong quá trình xây dựng và thực hiện ngân sách. Theo đó, cơ quan lập pháp ban hành ra ngân sách nhà nước dựa trên sự xây dựng của chính phủ, sau đó chính phủ là người trực tiếp thi hành bản ngân sách này dưới sự giám sát của cơ quan lập pháp. 2.Khái quát về ngân sách nhà nước thăng bằng. 2.1. Khái niệm ngân sách thăng bằng. Có nhiều quan điểm khác nhau về sự thăng bằng ngân sách. Triết lí cổ điển về sự thăng bằng của ngân sách nhà nước bắt đầu từ một quan niệm kế toán, theo đó tất cả các khoản chi trong tài khoản ngân sách đề phải cân bằng với tất cả các khoản thu có trong tài khoản ngân sách (nói cách khác, tổng số thu phải cân bằng với tổng số chi trong năm ngân sách). Theo quan điểm này, sự thăng bằng ngân sách gần như được bảo đảm một cách hoàn hảo vì trên thực tế tổng số thu và tổng số chi của ngân sách nhà nước bao giờ cũng được cân bằng ngay từ khi lập kế hoạch dự toán. Tuy nhiên, sự so sánh giữa tổng thu và tổng chi ngân sách hàng năm để đánh giá về sự thăng bằng của ngân sách đó dường như không được khách quan và chính xác, bởi lẽ trong nhiều trường hợp những khoản thu mang tính chất hoa lợi không đủ để trang trải những khoản thu mang tính chất phí tổn, mặc dù xét tổng thể thì tổng số thu và tổng số chi vẫn cân bằng. Do đó, các nhà tài chính học đương đại đã đưa ra quan điểm mới về sự thăng bằng ngân sách nhà nước, họ cho rằng sự thăng bằng ngân sách không hoàn toàn đồng nghĩa với sự cân bằng giữa tổng thu và tổng chi mà thực chất là sự cân bằng giữa tổng thu hoa lợi (trong đó chủ yếu là thuế) với tổng chi có tính chất phí tổn. Từ quan điểm này có thể hiểu là, nếu tổng các khoản thu có tính chất hoa lợi lớn hơn tổng các khoản chi có tính chất phí tổn thì khi đó ngân sách nhà nước sẽ có thặng dư (bội thu ngân sách); ngược lại, nếu tổng các khoản thu có tính chất hoa lợi nhỏ hơn các khoản thu có tính chất phí tổn thì ngân sách sẽ lâm vào tình trạng thâm hụt (bội chi ngân sách). Trên thực tế, quan điểm này đã được thừa nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới và đồng thời cũng được ghi nhận trong Luật ngân sách nhà nước hiện hành ở Việt Nam. Cụ thể, khoản 2 Điều 7 Luật ngân sách nhà nước quy định: “Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển; trường hợp còn bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách; trường hợp đặc biệt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước”. Như vậy, ngân sách cân bằng không chỉ đơn thuần là sự cân bằng về số lượng biểu hiện qua các con số giữa tổng thu và tổng chi, mà nó còn biểu hiện qua các khía cạnh khác nhau. Tựu trung lại ta có thể hiểu: ngân sách nhà nước cân bằng là một bộ phận quan trọng của chính sách tài khóa, phản ánh sự điều chỉnh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể. 2.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước thăng bằng. Từ quan niệm về thăng bằng ngân sách nhà nước, có thể suy ra một số những đặc điểm sau: Thứ nhất, ngân sách thăng bằng phản ánh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước trong năm ngân sách nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nó vừa là công cụ thực hiện các mục tiêu kinh tế chiến lược kinh tế - xã hội của Nhà nước, đồng thời các chỉ tiêu kinh tế-xã hội này cũng quyết định sự hình thành về thu, chi ngân sách nhà nước. Thứ hai, ngân sách nhà nước thăng bằng là cân đối giữa tổng thu và tổng chi, giữa các khoản thu và các khoản chi, cân đối về phân bổ và chuyển giao nguồn lực giữa các cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước, đồng thời kiểm soát được tình trạng ngân sách nhà nước đặc biệt là tình trạng bội chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cần phân bổ nguồn thu cho hợp lý để đảm bảo sự ổn định về kinh tế-xã hội giữa các địa phương. Mặt khác, nếu ngân sách không cân bằng mà rơi vào tình trạng bội chi thì cần đưa ra những giải quyết kịp thời để ổn định lại ngân sách nhà nước. Thứ ba, cân đối ngân sách nhà nước mang tính định lượng và tính tiên liệu. Trong quá trình cân đốingân sách nhà nước, người quản lý phải xác định các con số thu, chi ngân sách nhà nước so với tình hình thu nhập trong nước, chi tiết hóa từng khoản thu, chi nhằm đưa ra cơ chế sử dụng và quản lý nguồn thu phù hợp với hoạt động chi, từ đó để làm cơ sở phân bổ và chuyển giao nguồn lực giữa các cấp ngân sách. 2.3. Vai trò của ngân sách thăng bằng. Ngân sách nhà nước thăng bằng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Nhà nước thực hiện cân đối ngân sách nhà nước thông qua chính sách thuế, chính sách chi tiêu hàng năm và quyết định mức bội chi cụ thể nên có nhiều tác động đến hoạt động kinh tế cũng như cáncân thương mại quốc tế. Từ đó góp phần ổn định việc thực các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô như: Tăng trưởng mức thu nhập bình quân trong nền kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp,… Ngân sách thăng bằng góp phần phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính có hiệu quả, để đảm bảo được vai trò này ngay từ khi lập dự toán Nhà nước đã lựa chọn trình tự ưu tiên hợp lý trong phân bổ ngân sách nhà nước và sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển kinh tế-xã hội với công tác lập kế hoạch ngân sách. Cân đối ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo công bằng xã hội, giảm thiểu sự bất bình đẳng giữa các địa phương. Nước ta với mỗi một vùng lại có một điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau, có những vùng điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn làm ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, có những vùng điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi, phát triển làm cho thu nhập và cuộc sống của người dân được nâng lên, vì vậy, Nhà nước có thể huy động nguồn lực từ những người có thu nhập cao, những vùng có kinh tế phát triển để hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo có thu nhập thấp và những vùng kinh tế kém phát triển. Thứ tư, ngân sách nhà nước thăng bằng còn tạo ra nguồn dự trữ ngân sách nhà nước cho những nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, chúng ta sẽ không phải hoãn các kế hoạch để chờ nguồn thu cụ thể, mà sử dụng ngay nguồn dự trữ sẵn có, góp phần làm hoàn thành công việc nhanh chóng và ổn định kinh tế - xã hội một cách lâu dài. II.Sự thể hiện của nguyên tắc ngân sách thăng bằng trong Luật ngân sách Nhà nước. 1.Quy định chung về nguyên tắc ngân sách thăng bằng trong Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Nguyên tắc ngân sách thăng bằng được ghi nhận rõ nét nhất trong Luật ngân sách nhà nước hiện hành ở Việt Nam tại Điều 7. Đây cũng là nguyên tắc chung về cân đối ngân sách nhà nước. Cụ thể: “1. Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. Việc ban hành chính sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trong trung hạn, dài hạn và thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế. 2. Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách”. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước năm 2015, các khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm nhiều loại, trong đó có thu tư thế, lệ phí, các khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước… Trong đó, có thể hiểu: -Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định . Thu từ thuế là nguồn thu chiếm tỉ trọng của yếu trong tổng thu ngân sách nhà nước, không chỉ của Việt Nam mà còn ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Điều này được lí giải bởi thuế đánh vào hầu hết các hoạt động thường ngày: từ sản xuất, chế tạo, sửa chữa, chế biến, khai thác, xây dựng, vận tải, xuất – nhập khẩu, buôn bán, ăn uống, dịch vụ đến những hoạt động tiêu dùng xã hội; thuế đánh vào cả các khoản thu nhập thường xuyên và vãng lai của những người có thu nhập cao. -Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí . Chỉ có những chủ thể cũng cấp dịch vụ gắn với chức năng quản lí nhà nước mới được phép thu lệ phí, vì vậy, khoản thu từ lệ phí được tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước. Chỉ những chủ thể có sử dụng một dịch vụ nào đó do tổ chức hay cơ quan nhà nước cung ứng mới phải nộp lệ phí. -Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí . Về nguyên tắc, khoản thu từ phí và lệ phí được đặt ra là để giúp nhà nước thu hồi lại một phần chi phí đã bỏ ra cho việc cung cấp những hàng hóa và dịch vụ công cho xã hội. Các khoản thu này thực chất là giá cả của hàng hóa và dịch vụ công cộng được đem trao đổi giữa nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất và trong đời sống, mặc dù giá này trên thực tế không phản ánh đúng giá trị của các hàng hóa và dịch vụ công cộng mà nhà nước đã đáp ứng theo nhu cầu của toàn xã hội. Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước năm 2015, các khoản chi ngân sách nhà nước gồm nhiều loại, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển,… Trong đó: -Chi thường xuyên là những khoản chi của ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của bộ mày nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. -Chi đầu tư phát triển là quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển sản xuất và sự trữ vật tư hàng hóa của nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu ổn định tăng trưởng vĩ mô và thúc đầy phát triển kinh tế xã hội. Theo nguyên tắc trên, tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao vào chi đầu tư và phát triển, trường hợp còn bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách. Nội dung này của nguyên tắc cân đối đã phân định ranh rới giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, thể hiện sự thận trọng trong chính sách tài khóa của Việt Nam. Theo đó, các khoản thu thường xuyên được sử dụng để trang trải chi thường xuyên và một phần thu thường xuyên cùng với thu bù đắp được sử dụng để chi đầu tư phát triển, trong đó chi đầu tư phát triển được chú trọng hơn vì nó có thể làm tăng khả năng thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước nhưng phải đảm bảo được sự cân đối giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, bởi lẽ giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong chỉ tiêu công của Nhà nước. Chi đầu tư phát triển là hoạt động cần thiết đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, nó tạo ra những điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho nền kinh tế, cũng từ đó kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác và đảm bảo các vấn đề xã hội của đất nước, giúp nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Theo khoản 3 Điều 7 Luật ngân sách nhà nước năm 2015: “Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên”. Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương (theo khoản 1 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước năm 2015). Trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, tình trạng bội chi ngân sách là nước là không thể tránh khỏi đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với sự biểu hiện của một nền kinh tế yếu kem, mà còn là một trong các cách thức tạo ra sự cân đối của hoạt động ngân sách nhà nước trong dài hạn, đảm bảo cho nền kinh tế- xã hội phát triển và ổn định. Khi xảy ra tình trạng bội chi ngân sách nhà nước thì sẽ được bù đặp bằng các khoản vay trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, việc vay bù đắp bội chi ngân sách nà nước cần đáp ứng nguyên tắc chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển mà không được dùng cho chi thường xuyên. Nguyên tắc vay bù đắp bội chi nên dành cho mục đích phát triển và đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn là rất cần thiết để đảm bảo ngân sách nhà nước được cân đối, tận dụng được nguồn vốn vay một cách có hiệu quả. Chi cho tiêu dùng là hoạt động chi không mang tính chất thu hồi vốn và không tạo ra thặng dư, do đó nguồn vay bù đắp bội chi chỉ được để dành cho mục đích phát triển. Khoản 5 và 6 Điều 7, Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định về “bội chi ngân sách địa phương” và “mức dư nợ vay của ngân sách địa phương”. Lần đầu tiên Luật ngân sách nhà nước mới quy định bội chi ngân sách địa phương là một cấu phần trong bội chi ngân sách nhà nước. Nói cách khác, bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương. Đây là điểm mới quan trọng để tăng cường kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để được bội chi thì ngân sách địa phương cần đáp ứng đượcnhững điều kiện cụ thể do Chính phủ quy định để đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ của địa phương và tổng mức bội chi chung của ngân sách nhà nước. Quy định này tạo cho chính quyền địa phương có được nhiều ưu thế hơn trong công việc quyết định ngân sách cấp mình. Vấn đề cho phép cấp tỉnh vay nợ trong một giới hạn nhất định là rất cần thiết. Nó giúp cho chính quyền địa phương có thể chủ động hơn trong việc tạo ra những điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng để phát triển kinh tế và bảo đảm các vấn đề xã hội của địa phương mình. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Cân đối ngân sách nhà nước vấn đề quan trọng cần thiết để Nhà nước thực tốt chức nhiệm vụ Nhưng để ngân sách nhà nước giữ mức cân đối ổn định khơng đơn giản, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế, trị xã hội quốc gia Đối với Việt Nam, từ đất nước chuyển sang chế kinh tế thị trường, với vai trò Nhà nước nâng lên hoạt động kinh tế việc cân đối ngân sách nhà nước ngày trọng Nắm tầm quan trọng việc cân đối ngân sách nhà nước nghiệp phát triển đất nước ổn định xã hội, nước ta đưa sách biện pháp để đảm bảo cho ngân sách nhà nước cân đối Để hiểu rõ vấn đề này, em xin lựa chọn đề số 1: “Nguyên tắc ngân sách thăng hiểu nào? Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng thể nhiều điều khoản Luật Ngân sách nhà nước cách phân tích nội dung điều khoản đó” để nghiên cứu tìm hiểu NỘI DUNG I Những vấn đề lý luận chung nguyên tắc ngân sách thăng Khái quát ngân sách nhà nước 1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Một Nhà nước muốn tồn phát triển cần có nguồn quỹ tài (Nguồn quỹ Nhà nước huy động từ xã hội) để phục vụ cho hoạt động Nhà nước, giúp Nhà nước thực chức nhiệm vụ mình.Chính vậy, đời Nhà nước kéo theo hình thành ngân sách nhà nước Khái niệm “ngân sách nhà nước” bắt đầu hình thành nước Anh, sau sử dụng rộng rãi Pháp, với ý nghĩa “túi tiền” người thủ quỹ ngân khố Kể từ xuất quốc hội máy nhà nước ý tưởng phân chia phân tách cách rạch ròi khoản thu, chi “công” với khoản thu, chi “tư” ngày trở nên rõ nét Theo đó, tất khoản thu chi mang tính chất “cơng” thuộc nhà nước, nhà nước thực gọi “ngân sách nhà nước” Nếu lúc đầu, thuật ngữ ngân sách nhà nước hiểu cách đơn dự trù khản thu chi tiêu mang tính chất “cơng” sau, thuật ngữ ngân sách nhà nước quan niệm đầy đủ rõ ràng hơn, với ý tưởng coi ngân sách nhà nước công cụ phân phối cải vật chất tay nhà nước để điều tiết hoạt động kinh tế trì máy quyền lực trị xã hội Ngân sách nhà nước phạm trù rộng bao quát, vừa liên quan đến lĩnh vực kinh tế vừa liên quan đến góc độ quản lý Nhà nước Vì có nhiều ý kiến khác định nghĩa ngân sách Nhà nước, thể rõ đầy đủnhất chất ngân sách nhà nước hai định nghĩa hai phương diện kinh tế pháp lý Xem: Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, trường Đại học Luật Hà Nội, nxb CAND, Hà Nội – 2016, tr9 • Định nghĩa ngân sách nhà nước xét góc độ kinh tế: Xét từ góc độ này, ngân sách nhà nước dự toán khoản thu khoản chi tiền tệ quốc gia, quan Nhà nước có thẩm quyền định thực khoản thời hạn định, thường năm Từ định nghĩa ta thấy có yếu tố ngân sách nhà nước: - Thứ nhất, ngân sách nhà nước phải dự toán thu chi tiền tệ quốc gia Do phải quốc hội, với tư cách đại diện cho nhân dân quốc gia định trước phủ đem thi hành thực tế Bên cạnh đó, q trình thi hành ngân sách, phủ chịu giám sát quốc hội toán ngân sách hàng năm phủ đệ trình năm ngân sách kết thúc cần quốc hội phê chuẩn - Thứ hai, ngân sách nhà nước có hiệu lực vòng năm, tức việc dự toán thu, chi đề phải hồn thành năm ngân sách tính từ ngày 01/01đến ngày 31/12 hàng năm Đây khoản thời gian mà pháp luật quy định nhằm giới hạn rõ việc thực dự toán ngân sách nhà nước Khoản thời gian trùng khơng trùng với năm dương lịch tùy theo tập quán nước Việc quy định rỏ thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân sách nhà nước, tránh tùy tiện, độc đoán Nhà nước việc thu nộp chi tiêu ngân sách • Định nghĩa ngân sách nhà nước phương diện pháp lý Khái niệm ngân sách nhà nước phương diện pháp lý hàm chứa nhiều nội dung trị - pháp lý quan trọng mối tương quan quyền lực quan lập pháp quan hành pháp việc thiết lập thi hành ngân sách; thủ tục soạn thảo, định chấp hành ngân sách phân chia quyền lập pháp quyền hành pháp việc kiểm soát trình ngân sách Theo khoản 14 Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015, khái niệm ngân sách nhà nước hiểu sau: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” Theo phương diện này, ngân sách nhà nước khơng có nhiều khác biệt so với phương diện kinh tế, nói khoản thu, chi quan Nhà nước có thẩm quyền định thực năm Khi tiếp cận ngân sách nhà nước qua phương diện kinh tế, ta thấy bảng kế hoạch tài khổng lồ quốc gia, dự liệu khoản thu chi tiền tệ năm Còn phương diện pháp lý, ngân sách nhà nước hiểu đạo luật đặc biệt quốc gia Quốc hội ban hành phủ thực thời hạn xác định Nhưng khác với đạo luật thông thường, ngân sách nhà nước quan lập pháp tạo theo trình tự thủ tục riêng hiệu lực thi hành đạo luật xác định rỏ ràng năm 1.2 Đặc điểm ngân sách nhà nước Từ phân tích khái niệm ngân sách nhà nước, thấy ngân sách nhà nước bao gồm đặc điểm sau: Thứ nhất, ngân sách nhà nước kế hoạch tài khổng lồ cần đươc quốc hội biểu thông qua trước thi hành Đặc điểm cho ta thấy việc thiết lập ngân sách nhà nước không vấn đề kĩ thuật nghiệp vụ mà vấn đề mang tính kĩ thuật pháp lý, vừa phản ánh hành vi kinh tế (lập dự trù khoản thu, chi thực tương lai), vừa thể hành vi pháp lý chủ thể có thẩm quyền (cơ quan hành pháp có trách nhiệm lập dự toán ngân sách quan lập pháp có thẩm quyền định dự tốn đó) Thứ hai, ngân sách nhà nước kế hoạch tài túy mà đạo luật Theo thông lệ, sau dự toán ngân sách nhà nước soạn thảo quan hành pháp chuyển sang cho quan lập pháp xem xét định ban bố hình thức đạo luật để thi hành Thứ ba, ngân sách nhà nước kế hoạch tài tồn quốc gia, trao cho phủ tổ chức thực phải đặt giám sát quốc hội Việc thiết lập quyền giám sát quốc hội hoạt động thi hành ngân sách phủ nhằm kiểm sốt nguy lạm quyền quan hành pháp trình thực thi ngân sách nhà nước Thứ tư, ngân sách nhà nước thiết lập thực thi hoàn toàn mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho tồn thể quốc gia, không phân biệt người hưởng thụ lợi ích ai, thuộc thành phần kinh tế hay đẳng cấp xã hội Thứ năm, ngân sách nhà nước phản ánh mối tương quan quyền lập pháp quyền hành pháp trình xây dựng thực ngân sách Theo đó, quan lập pháp ban hành ngân sách nhà nước dựa xây dựng phủ, sau phủ người trực tiếp thi hành ngân sách giám sát quan lập pháp Khái quát ngân sách nhà nước thăng 2.1 Khái niệm ngân sách thăng Có nhiều quan điểm khác thăng ngân sách Triết lí cổ điển thăng ngân sách nhà nước quan niệm kế tốn, theo tất khoản chi tài khoản ngân sách đề phải cân với tất khoản thu có tài khoản ngân sách (nói cách khác, tổng số thu phải cân với tổng số chi năm ngân sách) Theo quan điểm này, thăng ngân sách gần bảo đảm cách hồn hảo thực tế tổng số thu tổng số chi ngân sách nhà nước cân từ lập kế hoạch dự toán Tuy nhiên, so sánh tổng thu tổng chi ngân sách hàng năm để đánh giá thăng ngân sách dường khơng khách quan xác, lẽ nhiều trường hợp khoản thu mang tính chất hoa lợi khơng đủ để trang trải khoản thu mang tính chất phí tổn, xét tổng thể tổng số thu tổng số chi cân Do đó, nhà tài học đương đại đưa quan điểm thăng ngân sách nhà nước, họ cho thăng ngân sách khơng hồn tồn đồng nghĩa với cân tổng thu tổng chi mà thực chất cân tổng thu hoa lợi (trong chủ yếu thuế) với tổng chi có tính chất phí tổn Từ quan điểm hiểu là, tổng , 4/ ' N TE3 ' , 4/ " # TE3 U& ^ A A R > V ' "& # , 4/ d ; vL M ^ s n M50 B ;m , ! , 4/ " E3 ! % R ] 0" @ E " % [ / EJ 89 " EJ ( R ! %, B 1 )< ' E , B , "3 E3 M ( = \ " $ / J" B ' , % " ' "# i 89 $ EJ A "3 ( m ( & = R > & ( " + ' > / [2 / + M2 = , 4/ ? '2 4B = & A # ] A ( m '2 [ , * + B &^4 J" " )2 E* EJ & EJ & EJ & * * E* R ( R > , " ' % B & Aj B 10 E* R , i89 ( + & Qm , B E3 % ( / ,+2 > ! A EJ ! @ $ # M ] A , + E Y N# , 4/ 7 * Uo ' B0 * , 4/ * % s " % " ' = M ) L M + EJ % B E3 /" E/4 * + EJ " % & d&l& < , * "# !" "# A , 8i V ^ * ! " ^ , 4/ " $ ^= ^ % EJ ( * , 02 / J" + E # & d&d& E m 12 + , 4B , * q \ "-& A V !" + "B quốc tế Từ góp phần ổn định việc thực mục tiêu sách kinh tế vĩ mơ như: Tăng trưởng mức thu nhập bình quân kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp,… Ngân sách thăng góp phần phân bổ, sử dụng nguồn lực tài có hiệu quả, để đảm bảo vai trò từ lập dự toán Nhà nước lựa chọn trình tự ưu tiên hợp lý phân bổ ngân sách nhà nước gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội với công tác lập kế hoạch ngân sách Cân đối ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo cơng xã hội, giảm thiểu bất bình đẳng địa phương Nước ta với vùng lại có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau, có vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn làm ảnh hưởng đến thu nhập chất lượng sống người dân, có vùng điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi, phát triển làm cho thu nhập sống người dân nâng lên, vậy, Nhà nước huy động nguồn lực từ người có thu nhập cao, vùng có kinh tế phát triển để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo có thu nhập thấp vùng kinh tế phát triển Thứ tư, ngân sách nhà nước thăng tạo nguồn dự trữ ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước Do đó, khơng phải hoãn kế hoạch để chờ nguồn thu cụ thể, mà sử dụng nguồn dự trữ sẵn có, góp phần làm hồn thành cơng việc nhanh chóng ổn định kinh tế - xã hội cách lâu dài II Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng Luật ngân sách Nhà nước Quy định chung nguyên tắc ngân sách thăng Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Nguyên tắc ngân sách thăng ghi nhận rõ nét Luật ngân sách nhà nước hành Việt Nam Điều Đây nguyên tắc chung cân đối ngân sách nhà nước Cụ thể: “1 Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí khoản thu khác theo quy định pháp luật tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định pháp luật bố trí tương ứng từ khoản thu dự toán chi ngân sách để thực Việc ban hành sách thu ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách trung hạn, dài hạn thực cam kết hội nhập quốc tế Ngân sách nhà nước cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn tổng số chi thường xuyên góp phần tích lũy ngày cao để chi đầu tư phát triển, tiến tới cân thu, chi ngân sách” Theo quy định khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015, khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm nhiều loại, có thu tư thế, lệ phí, khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ đơn vị nghiệp công lập nghiệp nhà nước thực nộp ngân sách nhà nước… Trong đó, hiểu: - Thuế khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà tổ chức cá nhân phải nộp cho nhà nước có đủ điều kiện định Thu từ thuế nguồn thu chiếm tỉ trọng yếu tổng thu ngân sách nhà nước, không Việt Nam mà quốc gia giới Điều lí giải thuế đánh vào hầu hết hoạt động thường ngày: từ sản xuất, chế tạo, sửa chữa, chế biến, khai thác, xây dựng, vận tải, xuất – nhập khẩu, buôn bán, ăn uống, dịch vụ đến hoạt động tiêu dùng xã hội; thuế đánh vào khoản thu nhập thường xuyên vãng lai người có thu nhập cao - Lệ phí khoản tiền ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước quy định Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật phí lệ phí3 Chỉ có chủ thể cấp dịch vụ gắn với chức quản lí nhà nước phép thu lệ phí, vậy, khoản thu từ lệ phí tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước Chỉ chủ thể có sử dụng dịch vụ tổ chức hay quan nhà nước cung ứng phải nộp lệ phí - Phí khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm bù đắp chi phí mang tính phục vụ quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công quy định Danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí lệ phí4 Về nguyên tắc, khoản thu từ phí lệ phí đặt để giúp nhà nước thu hồi lại phần chi phí bỏ cho việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cơng cho xã hội Các khoản thu thực chất giá hàng hóa dịch vụ cơng cộng đem trao đổi nhà nước tổ chức, cá nhân trình sản xuất đời sống, giá thực tế không phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ công cộng mà nhà nước đáp ứng theo nhu cầu toàn xã hội Cũng theo quy định khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015, khoản chi ngân sách nhà nước gồm nhiều loại, bao gồm chi thường xuyên chi đầu tư phát triển,… Trong đó: - Chi thường xuyên khoản chi ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động mày nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động tổ chức khác thực nhiệm vụ chi thường xuyên nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng - Chi đầu tư phát triển trình phân phối sử dụng quỹ ngân sách nhà nước để đầu tư sở hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển sản xuất trữ vật tư hàng hóa nhà nước nhằm thực mục tiêu ổn định tăng trưởng vĩ mô thúc đầy phát triển kinh tế xã hội Xem: Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, nxb CAND, Hà Nội – 2016, tr10 Xem: khoản Điều Luật phí lệ phí năm 2015 Xem: khoản Điều Luật phí lệ phí năm 2015 Theo nguyên tắc trên, tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn tổng số chi thường xun góp phần tích lũy ngày cao vào chi đầu tư phát triển, trường hợp bội chi số bội chi phải nhỏ chi đầu tư phát triển, tiến tới cân thu chi ngân sách Nội dung nguyên tắc cân đối phân định ranh rới chi đầu tư phát triển chi thường xuyên, thể thận trọng sách tài khóa Việt Nam Theo đó, khoản thu thường xuyên sử dụng để trang trải chi thường xuyên phần thu thường xuyên với thu bù đắp sử dụng để chi đầu tư phát triển, chi đầu tư phát triển trọng làm tăng khả thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước phải đảm bảo cân đối chi đầu tư phát triển chi thường xuyên, lẽ chúng có mối quan hệ mật thiết với tiêu công Nhà nước Chi đầu tư phát triển hoạt động cần thiết phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, tạo điều kiện sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho kinh tế, từ kéo theo phát triển nhiều lĩnh vực khác đảm bảo vấn đề xã hội đất nước, giúp nhà nước thực tốt chức nhiệm vụ Theo khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015: “Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên” Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh Bội chi ngân sách trung ương xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách trung ương Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh địa phương, xác định chênh lệch lớn tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc tổng thu ngân sách cấp tỉnh địa phương (theo khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015) Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, tình trạng bội chi ngân sách nước tránh khỏi kinh tế quốc gia nào, nhiên điều không đồng nghĩa với biểu kinh tế yếu kem, mà cách thức tạo cân đối hoạt động ngân sách nhà nước dài hạn, đảm bảo cho kinh tế- xã hội phát triển ổn định Khi xảy tình trạng bội chi ngân sách nhà nước bù đặp khoản vay nước nước Tuy nhiên, việc vay bù đắp bội chi ngân sách nà nước cần đáp ứng nguyên tắc sử dụng cho chi đầu tư phát triển mà không dùng cho chi thường xuyên Nguyên tắc vay bù đắp bội chi nên dành cho mục đích phát triển đảm bảo bố trí ngân sách để chủ động trả hết nợ đến hạn cần thiết để đảm bảo ngân sách nhà nước cân đối, tận dụng nguồn vốn vay cách có hiệu Chi cho tiêu dùng hoạt động chi khơng mang tính chất thu hồi vốn khơng tạo thặng dư, nguồn vay bù đắp bội chi để dành cho mục đích phát triển Khoản Điều 7, Luật ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định “bội chi ngân sách địa phương” “mức dư nợ vay ngân sách địa phương” Lần Luật ngân sách nhà nước quy định bội chi ngân sách địa phương cấu phần bội chi ngân sách nhà nước Nói cách khác, bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương bội chi ngân sách địa phương Đây điểm quan trọng để tăng cường kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước Nguồn bù đắp bội chi ngân sách địa phương bù đắp nguồn vay nước từ phát hành trái phiếu quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại khoản vay nước khác theo quy định pháp luật Tuy nhiên, để bội chi ngân sách địa phương cần đáp ứng đượcnhững điều kiện cụ thể Chính phủ quy định để đảm bảo phù hợp với khả trả nợ địa phương tổng mức bội chi chung ngân sách nhà nước Quy định tạo cho quyền địa phương có nhiều ưu cơng việc định ngân sách cấp Vấn đề cho phép cấp tỉnh vay nợ giới hạn định cần thiết Nó giúp cho quyền địa phương chủ động việc tạo điều kiện sở vật chất hạ tầng để phát triển kinh tế bảo đảm vấn đề xã hội địa phương Ngồi nội dung nguyên tắc cân đối hoạt động ngân sách nhà nước thể chỗ: Phải dựa hệ thống nguyên tắc lập ngân sách quản lý chi tiêu công Cụ thể tính tổng thể tính kỷ luật tài là, để kiểm sốt nguồn tài có hiệu quả, u cầu cân đối hoạt động ngân sách Nhà nước phải đáng giá nguồn lực tài lựa chọn cơng cụ thích hợp để phân bố nguồn lực nhằm đạt mục tiêu ngân sách đề Điều có nghĩa là: cân đối hoạt động ngan sách nhà nước định chi đầu tư phát triển chi thường xuyên cần phải gắn kết với nhau, chi tiêu ngân sách nhà nước cần tập trung chi vào khoản cần thiết nhất, chi tiêu tiết kiệm tránh lãng phí để thực tốt chiến lược mà phủ đề Quy đinh nguyên tắc ngân sách thăng lập dự toán ngân sách Lập dự toán ngân sách nhà nước khâu giai đoạn khởi đầu trình ngân sách quốc gia Đây việc xác định khoản thu chi có giá trị pháp lí cho chủ thể hệ thống ngân sách Lập dự toán ngân sách nhà nước bao gồm xây dựng dự tốn (phân tích, đánh giá khả thu, chi, dự trữ ngân sách, đồng thời đề biện pháp lớn nhằm thực tiêu dự toán ngân sách nhà nước soạn thảo) định dự toán Bản dự toán ngân sách diễn tả số đằng sau chương trình hoạt động quốc gia giai đoạn định Người ta dự tính số chi, số thu thực năm biết rõ Chính phủ muốn làm làm nào, quy mô, mức độ sao? Với ý nghĩa quan trọng việc ổn định kinh tế, xã hội quốc gia vậy, việc lập dự toán ngân sách nhà nước đòi hỏi phải tiến hành theo quy trình, thủ tục chặt chẽ Đặc biệt, khoản thu, chi ln đòi hỏi phải có cân Nếu từ bước đầu lập dự toán ngân sách nhà nước có chênh lệch chắn thực dẫn tới tình trạng cân bằng, mà thường thấy thâm hụt ngân sách, bội chi ngân sách,…Điều gây sức ép lớn kinh tế nước nhà Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định cụ thể việc lập dự toán ngân sách nhà nước, từ Điều 41 đến Điều 48 Theo đó, nguyên tắc ngân sách thăng thể rõ yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước Với lập dự toán ngân sách nhà nước, nguyên tắc ngân sách thăng thể số điểm như: • Việc lập dự toán ngân sách nhà nước cần dựa vào “Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới” (khoản Điều 41), Mỗi vùng đất nước ta có điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội không giống vị trí địa lý, dân số theo vùng lãnh thổ, khí hậu, tài nguyên Xem: giáo trình Luật ngân sách nhà nước, Trường Đại học Luật Hà nội, nxb CAND, Hà Nội – 2016, tr.110 thiên nhiên, trình độ phát triển Do đó, việc lập dự tốn ngân sách cần phải dựa điều kiện để tránh tình trạng có khoản thu chi khơng phù hợp với tình hình thực tế, dẫn đến thâm hụt ngân sách bội chi ngân sách • Bên cạnh đó, lập dự tốn ngân sách cần dựa vào “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phân chia mức bổ sung cân đối ngân sách ngân sách cấp cho ngân sách cấp dưới” (khoản Điều 41) Quy định nhằm đảm bào hài hòa, cân ngân sách cấp ngân sách cấp dưới, tạo chủ động cho ngân sách cấp dưới, không phụ thuộc, ỷ lại vào ngân sách cầm trên, đồng thời sử dụng có hiệu nguồn ngân sách nhà nước • Ngồi ra, cần dựa vào “Kế hoạch tài 05 năm, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước” (khoản Điều41) Việc lập dự toán ngân sách cần dựa vào kế hoạc tài chính, kế hoạch đầu tư nhằm tạo thống định hướng phát triển đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững Với yêu cầu lập dự toán ngân sách, nguyên tắc ngân sách thăng thể sau: • Dự tốn ngân sách nhà nước phải tổng hợp theo khoản thu, chi theo cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách • Dự tốn ngân sách đơn vị dự toán ngân sách cấp lập phải thể đầy đủ khoản thu, chi theo biểu mẫu, thời hạn quan nhà nước có thẩm quyền quy định Với việc quy định cụ thể cứ, yêu cầu lập dự tốn ngân sách nhà nước, thấy, ngun tắc cân đối ngân sách luôn đảm bảo hoạt động lập dự tốn Bởi lẽ, mang tính định hướng cho kinh tế quốc gia Do đó, ngun tắc khơng thể bị phá bỏ Quy định nguyên tắc ngân sách thăng hoạt động chấp hành ngân sách Chấp hành ngân sách q trình thực dự tốn ngân sách nhà nước sau quan có thẩm quyền thông qua theo trật tự, nguyên tắc luật định Nói cách khác, chấp hành ngân sách nhà nước thực chất việc thực hóa tiêu tài thu, chi ngân sách nhà nước ghi dự toán ngân sách hàng năm Theo đó, chấp hành ngân sách nhà nước bao gồm triển khai dự toán; chấp hành thu; chấp hành chi xử lí thay đổi dự tốn ngân sách so với thực tế thực năm ngân sách Trong đó, nguyên tắc ngân sách thăng thể rõ nết việc chấp hành thu chi ngân sách nhà nước; xử lí thay đổi dự toán ngân sách so với thực tế thực • Trong việc chấp hành thu, chi ngân sách nhà nước (quy định Điều 55 56 Luật ngân sách nhà nước năm 2015) 10 Chấp hành thu, chi ngân sách nhà nước hiểu hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành hoạt động thu, chi thực tế Tất hoạt động phải thực theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước Đặc biệt, điều kiện chi ngân sách nhà nước quy định khoản Điều 12 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Theo đó, phải đảm bảo khoản chi phải có dự tốn, theo chế độ, định mức, điều kiện khoản chi phải thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách định chi Như vậy, từ điều kiện đầu tiên, chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo theo dự toán đề ra, điều mặt giúp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước pháp luật, mặt khác tránh tình trạng lạm thu tùy tiện chủ thể có thẩm quyền Do đó, thực theo dự tốn ngân sách, ln đạt trạng thái ngân sách cân bằng; khơng có tình trạng thâm hụt ngân sách • Trong việc xử lí thay đổi dự toán ngân sách so với thực tế thực Dự tốn ngân sách mang tính chất dự liệu, đó, trạng thái cân thu chi thật khó đảm bảo cách tối đa Bởi lẽ, tài quốc gia chịu chi phối, tác động nhiều yếu tố khác Cho nên việc xảy chênh lệch số dự tốn thực tế khó tránh khỏi Từ đó, để đảm bảo ngân sách nhà nước trạng thái thăng bằng, ổn định, cần có biện pháp xử lí định Điều 58, 59 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định “xử lí thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước”; “xử lí tăng, giảm thu, chi so với dự tốn q trình chấp hành ngân sách nhà nước” ví dụ tạm ứng từ quỹ dự trữ tài trung ương nguồn tài hợp pháp khác trường hợp quỹ ngân sách Trung ương thiếu hụt tạm thời,… Các biện pháp xử lí mang tính chất tạm thời hay lâu dài góp phần đưa ngân sách nhà nước trở lại trạng thái cân bằng, hạn chế tối đa chênh lệch thu chi ngân sách nhà nước Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng số điều luật khác • Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng hoạt động kế toán, toán ngân sách nhà nước (Điều 63 Luật ngân sách nhà nước năm 2015) Ngay từ khâu lập dự toán ngân sách nhà nước phải đảm bảo cân đối thu chi; trình chấp hành ngân sách thường xuyên phải ý tới việc thiết lập lại quan hệ cân đối thu, chi biện pháp hữu hiệu; q trình tốn ngân sách nhà nước phải rõ yếu tố giúp cho thu, chi ngân sách nhà nước cân đối thời gian qua kinh nghiệm tích luỹ điều hành cân đối ngân sách nhà nước Qua tốn ngân sách nhà đánh giá tình trạng lạm thu tình trạng cấn khoản chi, đồng thời xác định nguyên nhân trường hợp có cân đối khoản thu chi q trình thực ngân sách • Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng hoạt động xử lí thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm (Điều 64 Luật ngân sách nhà nước năm 2015) Theo quy định Điều 64, có khoản chi chuyển nguồn sang năm sau để thực hạch toán, toán vào ngân sách năm sau, là: Chi đầu tư phát triển thực chuyển nguồn sang năm sau theo quy định Luật đầu tư công; Chi mua sắm trang thiết bị đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực 11 dự toán;… quy định nhằm xử lý trường hợp khoản ngân sách chi chưa hết năm tài chính, góp phần tạo cân thu chi năm • Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng việc bổ sung, cân đối ngân sách địa phương (khoản Điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015) Theo đó, sau thời kỳ ổn định ngân sách, địa phương phải tăng khả tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp so với tổng chi ngân sách địa phương tăng tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách cấp khoản thu phân chia cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp thực nhiệm vụ chi quốc gia phát triển đồng địa phương KẾT LUẬN Có thể thấy nguyên tắc ngân sách thăng có vai trò vơ lớn tài quốc gia, đó, ta phải xây dựng nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế, trị xã hội nước việc cân đối đảm bảo hiệu Mặt khác, việc xây dựng nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước phải việc xác định vai trò Nhà nước phù hợp với bối cảnh cụ thể 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, trường Đại học Luật Hà Nội, nxb CAND, Hà Nội – 2016 Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, nxb CAND, Hà Nội – 2016 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 Luật phí lệ phí năm 2015 http://tailieu.vn/doc/de-tai-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-trang-va-huong-hoan-thien 367078.html https://luatduonggia.vn/noi-dung-nguyen-tac-can-doi-trong-hoat-dong-ngan-sach-nha-nuoctheo-luat-ngan-sach http://www.luathongthai.com/Info/3/65/1445/Nguyen-tac-ngan-sach-thang-bang-theo-quydinh-cua-Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-.aspx 13 ... Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng Luật ngân sách Nhà nước Quy định chung nguyên tắc ngân sách thăng Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Nguyên tắc ngân sách thăng ghi nhận rõ nét Luật ngân sách nhà... Theo đó, nguyên tắc ngân sách thăng thể rõ yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước Với lập dự toán ngân sách nhà nước, nguyên tắc ngân sách thăng thể số điểm như: • Việc lập dự tốn ngân sách nhà... đưa ngân sách nhà nước trở lại trạng thái cân bằng, hạn chế tối đa chênh lệch thu chi ngân sách nhà nước Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng số điều luật khác • Sự thể nguyên tắc ngân sách thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn: Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước, Bài tập lớn: Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước, Quy định chung về nguyên tắc ngân sách thăng bằng trong Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay