thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1

23 64 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 23:39

Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối lọa bản dầm, kèm theo bản vẽ, sau khi bảo vệ bài được 9 điểm. Bài thuyết minh thể hiện trình tự tính toán đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, logic, có giải thích cụ thể từng bước thực hiện. Số liệu và hình ảnh minh họa là bài thực đã làm và nộp. Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TÍNH TỐN CỐT THÉP CHO SÀN SƯỜN TỒN KHỐI BẢN DẦM SỐ LIỆU TÍNH TỐN - Chiều dài: L1 = 2,7m L2 = 5,8m - Hoạt tải tiêu chuẩn Pc= 350 daN/m2 Hệ số độ tin cậy hoạt tải np=1,2 - Vật liệu: tông cấp độ bền theo cường độ chịu nén B20 cốt thép sàn nhóm CI, thép dầm phụ dùng nhóm CII Các loại cường độ tính tốn: - tơng cấp độ bền B20, có Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,9 MPa, Eb = 27.103 MPa - Hệ số điều kiện làm việc tông = 0,9 - Cốt thép CI có Rs = 225 MPa, Rsc = 225 MPa, Rsw = 175 MPa, Es = 21.104 MPa - Cốt thép CII có Rs = 280 MPa, Rsc = 280 MPa, Rsw = 225 MPa, Es = 21.104 MPa D C B A Hình MẶT BẰNG DẦM SÀN TL : 100 U CẦU: - Tính tốn cốt thép cho sàn sườn tồn khối có dầm - Tính tốn cốt thép cho dầm phụ - Tính tốn cốt thép cho dầm - Thuyết minh: 01 A4 (đánh máy) - Bản vẽ: 01 vẽ A1 Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép Hình Các lớp cấu tạo sàn Phần TÍNH BẢN SÀN Phân loại sàn: , = , = 2,15 > 2, nên thuộc loại dầm, làm việc phương theo cạnh ngắn Chọn sơ kích thước cấu kiện  Chọn chiều dày bản: ℎ = = × 2700 = 90 ,chọn hb = 90mm  Chọn tiết diện dầm phụ: ℎ = = 362,5 − 483,33 ÷ = = 200 ; chọn chọn ℎ =400mm = 200mm  Chọn tiết diện dầm chính: ℎ = = = 675 − 1012,5 ÷ ÷ ; chọn ℎ =700mm = 212,5 – 425 ; chọn Kết luận : chọn = 250mm = = 250mm = − Sơ đồ tính  Nhịp biên:  Nhịp giữa: = − − = 2700 − 250 250 − = 2450 2 = 2700 − 250 = 2450 Chênh lệch nhịp: Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép (2450 − 2450) 100% = 0% 2450 Hình Sơ đồ xác định nhịp tính tốn Tải trọng Tĩnh tải: theo cấu tạo mặt sàn Bảng 1.1: Bảng tính tĩnh tải Giá trị tiêu Các lớp cấu tạo Gạch ceramic dày 10mm, Lớp vữa lót dày 25mm, / / Bản tông cốt thép dày 90mm, Lớp vữa trát dày 20mm, = 18 Giá trị tính tốn chuẩn (kN/m2) vượt tải = 20 = 18 Hệ số = 25 / / gs(kN/m2) 0,01×20=0,2 1,1 0,22 0,025×18=0,45 1,3 0,59 0,09×25=2,25 1,1 2,48 0,02×18=0,36 1,3 0,49 Tổng cộng 3,26 3,78 Hoạt tải: Ps=Pc × nP =350 × 1,2= 4,2 kN/m2 Tải trọng toàn phần: qs= gs + ps = 3,78 + 4,2 = 7,98 kN/m2 Nội lực Bảng 1.2: Bảng tính moment Moment lớn M Nhịp biên Các nhịp gối Gối thứ hai = = 11 =± =− 11 = 4,355 16 = ±2,994 = −4,355 Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tơng cốt thép Hình Sơ đồ tính biểu đồ moment sàn Tính cốt thép  Chọn a = 15mm cho tiết diện, chiều cao làm việc bản: ℎ =ℎ − = ≤ = 90 − 15 = 75 = 0,2775 (thỏa)  Tra bảng hay tính =1− 1−2 = ℎ  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: = 0,05% ≤ % = ℎ ≤ = = 0,335 0,9 × 11,5 × 100 = 1,541% 225 Tại nhịp biên: = = , , × =1− 1−2 = %= ℎ × , × × = 0,075 ≤ = 0,2775(thỏa) = − − × 0,075 = 0,078 = 0,078 × 0,9 × 11,5 × 1000 × 75 = 269,1 225 × 100 = , × × 100 = 0,359% < = 1,541% Kết tính cốt thép tóm tắt bảng sau: Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép Bảng 1.3: Bảng tính thép Chọn cốt thép Tiết diện M As (kN/m) (mm2) (%) ∅ a Asc (mm) (mm) (mm2) (%) Nhịp biên 4,355 0,075 0,078 269,1 0,359 100 283 0,377 Gối 4,355 0,075 0,078 269,1 0,359 180 279 0,372 Nhịp 2,994 0,051 0,052 179,4 0,239 100 283 0,377 Gối 2,994 0,051 0,052 179,4 0,239 180 279 0,372 Bố trí cốt thép  Xét tỉ số: , = = 1,111; chọn , = 0,25; = 612,5 chọn 650 mm  Cốt thép chịu moment âm dọc theo gối biên phía dầm xác định sau: , ≥ ∅6 200 ( = 141 ) 50% = 0,5 × 179,4 = 89,7 Chọn ∅8 200 (Asc=251mm2)  Cốt thép phân bố chọn theo điều kiện sau: = 2,148 Chọn , ≥ 20% = 0,2 × 269,1 = 53,82 Chọn ∅6 200 (Asc=141mm2) Phần II TÍNH DẦM PHỤ Sơ đồ tính Hình Sơ đồ xác định nhịp tính tốn dầm phụ  Nhịp tính tốn dầm phụ lấy theo mép gối tựa  Đối với nhịp biên: = − − = 5800 − 250 250 − = 5550 2 Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Đối với nhịp giữa: = − = 5800 − 250 = 5550 Xác định tải trọng  Tĩnh tải:  Trọng lượng thân dầm phụ: = ℎ = 0,25(0,4 − 0,09)1,1 × 25 = 2,131 −ℎ /  Tĩnh tải từ sàn truyền vào: = = 3,78 × 2,7 = 10,206 / Tổng tĩnh tải: = + = 12,337 /  Hoạt tải: Hoạt tải tính từ sàn truyền vào: = = 4,2 × 2,7 = 11,34 /  Tổng tải: = Tải trọng tổng cộng: + = 23,677 / Xác định nội lực  Biểu đồ bao moment Tỷ số: = , , = 0,919  Tung độ biểu đồ bao moment tính theo cơng thức: = (đối với nhịp biên lo = lob) - tra bảng phụ lục 12  Moment âm triệt tiêu cách mép gối tựa đoạn: = = 0,195 × 5,55 = 1,082  Moment dương triệt tiêu cách mép gối tựa đoạn: + Đối với nhịp biên: = 0,15 = 0,15 × 5,55 = 0,83 = 0,15 = 0,15 × 5,55 = 0,83 + Đối với nhịp giữa:  Moment dương lớn cách gối tựa biên đoạn: Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép = 0,425 = 0,425 × 5,55 = 2,359  Tung độ biểu đồ bao moment tóm tắt bảng sau: Bảng 1.4: Bảng tung độ biểu đồ bao moment Nhịp Biên Tiết diện L0(m) qdpL02 (kN/m) 0 0,065 47,405 0,090 65,638 0,091 66,367 0,075 54,698 0,020 14,586 0,425lob 5,55 729,311 0,018 -0,0184 13,128 -13,419 0,058 0,0170 42,300 12,398 5,55 729,311 0,0625 0,0114 42,300 8,314 0,018 -0,0111 13,128 -8,095 -0,0625 11 12 45,582 0,058 10 Giữa -52,146 0,5Lo Thứ -0,0715 5,55 729,311 0,5Lo -45,582 0,018 -0,0114 13,128 -8,314 0,058 0,0154 42,300 11,231 0,0625 45,582  Biểu đồ bao lực cắt: Tung độ biểu đồ bao lực cắt xác định sau:  Gối thứ 1: Q1 = 0,4qdp Lob = 0,4 × 23,677 × 5,55= 52,563 KN  Bên trái gối thứ 2: Q2T = 0,6qdp Lob = 0,6 × 23,677 × 5,55 = 78,844 KN  Bên trái bên phải gối giữa: Q2P = Q3T = Q3P = 0,5qdp Lo = 0,5 × 23,677 × 5,55 = 65,704 KN Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép Hình Biểu đồ bao nội lực dầm phụ Tính cốt thépCốt dọc a) Tại tiết diện nhịp Tương ứng với giá trị moment dương, cánh chịu nén, tiết diện tính tốn tiết diện chữ T Xác định Sf ⎧ ⎪ ≤ ⎨ ⎪ ⎩ − − 2700 − 250 = 1225 5800 − 250 = = 925 6ℎ = × 90 = 540 =  Chọn Sf =540mm  Chiều rộng cánh: b’f = bdp + 2Sf = 250 + × 540 = 1330mm  Kích thước tiết diện chữ T (b’f = 1330mm; h’f= 90mm; b=250mm; h=400mm)  Xác định vị trí trục trung hòa: Giả thiết a=45mm; h0= h – a = 400 – 45 = 355mm Mf = b R bb’f h’f (h0 – 0,5h’f) = 0,9 × 11500 × 1,33 × 0,09 × (0,355 – 0,5 × 0,09) = 384,057 (kNm)  Nhận xét: M = 66,367kNm < Mf nên trục trung hòa qua cánh, tính cốt thép theo cấu kiện tiết diện chữ nhật lớn b’f × hdp = (1330 x 400) mm b) Tại tiết diện gối Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Tương ứng với giá trị môment âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật (bdp × hdp) = 250 x 400mm Hình Tiết diện nhịp Hình Tiết diện gối  Do tính theo sơ đồ khớp dẻo nên điều kiện hạn chế: = =1− 1−2 Tính cốt thép: Ast = × × ≤ ≤ pl = 0,2775 = 0,335 × ×  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: = 0,05% ≤ % = × 100 ≤ ℎ = = 0,335 × 0,9 × 11,5 x 100 280 = 1,238% Tại nhịp biên: = , = , × =1− 1−2 ℎ = %= × , × × = 0,038 ≤ = 0,2775(thỏa) = − − × 0,038 = 0,039 = 0,039 × 0,9 × 11,5 × 1330 × 355 = 680,655 280 × 100 = × × 100 = 0,15 < = 1,541% Kết tính cốt thép tóm tắt bảng sau: Bảng 1.5: Bảng tính cốt thép dầm phụ Chọn cốt thép Tiết diện Nhịp biên M (KNm) 66,367 Ast m 0,038 0,039 (mm2) (%) Chọn 680,655 0,144 2∅16 As (mm2) 710 (%) 0,15 Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép 2∅14 (1330x400) Gối (250x400) Nhịp 52,146 0,160 0,175 574,102 0,647 45,582 0,026 0,026 453,770 0,096 45,582 0,140 0,151 495,368 0,558 (1330x400) Gối (250x400) 3∅16 2∅16 1∅14 2∅16 1∅14 603 0,679 556 0,118 556 0,626  Cốt ngang:  Tính cốt đai cho tiết diện bên trái gối thứ có lực cắt lớn Q = 78,844 KN  Chọn cốt đai ∅6 nhánh (Asw =28,3mm2,thép CI Rsw =175 MPa, Rbt = 0,75 MPa  Khả chịu lực cắt tơng = ℎ = 0,6 × 0,9 × 0,75 × 10 × 0,25 × 0,355 = 35,944 Vì Q > Qb phải tính cốt đai  Tính cốt đai: = + 0,5 = 12,337 + 0,5 x 11,34 = 18,007 / : Đặt = (1 + ) ℎ = × 0,9 × 0,75 × 10 × 0,25 × 0, 355 = 42,533 = 0) (Tiết diện chữ nhật nên = = × 28,3 × 175 × − (78,844 × 10 ) − 18,007 × 42,533 × 10 = 534,494 = = × 28,3 × , = 18,532 Kiểm tra: =2 = 18,532 < − 2ℎ = = 42,533 × 18,007 = 55,349 = 78,844 × 10 − 55,349 × 10 = 33,092 × 355 / (không thỏa) Lấy qsw =33,092 để tính Trang 10 Trường Đại học Trà Vinh Vì = , , Đồ án tơng cốt thép = 32,155 < , = 33,092 nên = 42,533 × 10 = 1537 18,007 = Vì c0 > 2h0 =710mm nên lấy c0 = 2h0 = 710mm Tính lại = − = 78,844 × √ , , − 18,007 = -16,445 nhỏ chọn qsw = 33,092 = × 28,3 × 175 = 299,317 33,092 =  Khoảng cách lớn cốt đai: ℎ = = 1,5 × 0,9 × 0,75 × 250 × 355 = 404,597 78,844 × 10 Theo cấu tạo = = 200 chọn sct = 150mm Khoảng cách bố trí là: Min( Smax; Stt; Sct) = 150 mm Kiểm tra điều kiện chịu nén: = − 0,01 =1+5× < 0,3 × = − 0,01 × 0,9 × 11,5 = 0,8965 × =1+5× 21 × 10 28,3 × = 1,029 27 × 10 250 × 150 ℎ = 0,3 × 0,8965 × 1,029 × 0,9 × 11,5 × 250 × 355 = 254,212 thỏa Kết luận: chọn s = 150 mm bố trí đoạn L/4 đầu dầm Trong đoạn dầm có Q = nên cốt đai đặt theo cấu tạo: d = 6; s = 200mm Kiểm tra khả chịu lực dầm phụ: Tiết diện ath agt h0 [M] M (mm) (mm) (mm) (kNm) (kNm) Trang 11 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép Nhịp biên 33 45 367 0,039 0,656 0,038 70,454 66,367 Gối 33 45 367 0,178 0,656 0,162 56,458 52,146 Nhịp 33 45 367 0,031 0,656 0,031 57,476 45,582 Gối 33 45 367 0,164 0,656 0,151 52,625 45,582 Phần III TÍNH DẦM CHÍNH Sơ đồ tính Dầm tính theo sơ đồ đàn hồi Sơ đồ tính dầm liên tục nhịp tựa lên cột Hình 10 Sơ đồ tính tốn dầm Nhịp tính tốn lấy theo khoảng cách từ trục đến trục, cụ thể sau: =3 = × 2700 = 8100 Xác định tải trọng Tải trọng từ sàn truyền lên dầm phụ từ dầm phụ truyền lên dầm dạng lực tập trung  Tĩnh tải:  Trọng lượng thân dầm chính: = (ℎ −ℎ ) − (ℎ −ℎ ) = 1,1 × 25 × 0,25 × ⌊(0,7 − 0,09) × 2,7 − (0,4 − 0,09) × 0,25⌋ = 10,790  Từ dầm phụ truyền lên dầm chính: = × = 12,337 × 5,8 = 71,555  Tổng tĩnh tải: = + = 10,790 + 71,555 = 82,345 Trang 12 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải: Từ dầm phụ truyền lên dầm chính: = = 11,34 × 5,8 = 65,772 Xác định nội lực a) Các trường hợp đặt tải Sơ đồ tính dầm đối xứng , trường hợp đặt tải trình bày sau:  Tĩnh tải (TT):  Hoạt tải:  Hoạt tải (HT1):  Hoạt tải (HT2):  Hoạt tải (HT3)  Hoạt tải (HT4):  Hoạt tải (HT5) : Trang 13 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải (HT6) : b) Biểu đồ bao moment cho trường hợp tải Tung độ biểu đồ moment tiết diện trường hợp đặt tải xác định theo cơng thức: MG=αGL=α × 82,345 × 8,1 MP=αPL= α × 65,772 × 8,1 α hệ số tra bảng phụ lục 13 c) Xác định biểu đồ bao momen - Tiến hành giải nội lực cho dầm phần mềm tính tốn Sap2000 v10.0.1 - Để lường trước trường hợp tải trọng nguy hiểm xảy ta giải riêng trường hợp tải trọng tiến hành tổ hợp tải trọng - Tổ hợp tải trọng: lấy tĩnh tãi cộng hoạt tải ta tổ hợp thành phần: + Tổ hợp 1: TT + HT1 + Tổ hợp 2: TT + HT2 + Tổ hợp 3: TT + HT3 + Tổ hợp 4: TT + HT4 + Tổ hợp 5: TT + HT5 + Tổ hợp 6: TT + HT6 + Tổ hợp 7: TT + 0.9×( HT1 + HT2) + Tổ hợp (BAO): (Tổ hợp 1+…+7) Biểu đồ moment trường hợp tải:  Tĩnh tải (TT): Trang 14 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải:  Hoạt tải (HT1):  Hoạt tải (HT2):  Hoạt tải (HT3):  Hoạt tải (HT4):  Hoạt tải (HT5) : Trang 15 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải (HT6) : Biểu đồ bao moment: Tiết diện M (kNm) Nhịp biên 311,00 Gối thứ -335,75 Gối thứ -335,75 Nhịp 148,62 Biểu đồ lực cắt trường hợp tải:  Tĩnh tải (TT): Trang 16 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải:  Hoạt tải (HT1):  Hoạt tải (HT2):  Hoạt tải (HT3):  Hoạt tải (HT4):  Hoạt tải (HT5): Trang 17 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Hoạt tải (HT6): Biểu đồ bao lực cắt: Tiết diện Q (kN) Gối thứ 115,18 Bên trái gối thứ 186,70 Bên trái bên phải gối 159,43  Bảng kết giải Sap 2000 v10.0.1 Trang 18 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tơng cốt thép Tính cốt thép: a) Cốt dọc:  Tiết diện nhịp: Tương ứng với giá trị moment dương, cánh chịu nén, tiết diện tính tốn tiết diện chữ T Xác định Sf Trang 19 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép − 5800 − 250 = = 2775 2 3× × 2700 = = 1350 6 6ℎ = × 90 = 540 ⎧ ⎪ ≤ ⎨ ⎪ ⎩  Chọn Sf =540mm  Chiều rộng cánh: b’f = bdc + 2Sf = 250 + × 540 = 1330mm  Kích thước tiết diện chữ T (b’f = 1330mm; h’f= 90mm; b=250mm; h=700mm)  Xác định vị trí trục trung hòa: Giả thiết anhịp=50mm; h0= h – a = 700 – 50 = 650mm Mf = b R bb’f h’f (h0 – 0,5h’f) = 0,9 × 11500 × 1,33 × 0,09 × (0,65 – 0,5 × 0,09) = 749,531 (kNm)  Nhận xét: M =311,00kNm < Mf nên trục trung hòa qua cánh, tính cốt thép theo cấu kiện tiết diện chữ nhật lớn b’f × hdc = (1330 x 700) mm  Tiết diện gối:  Tương ứng với giá trị môment âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật (bdc × hdc) = 250 x 700mm  Giả thiết agối = 70 mm; h0= h – a = 700 – 70 = 630mm  Do tính theo sơ đồ đàn hồi nên điều kiện hạn chế: = =1− 1−2 Tính cốt thép: Ast = × × ≤ ≤ R = 0,441 = 0,656 × ×  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: = 0,05% ≤ % = ℎ × 100 ≤ = = 0,656 × 0,9 × 11,5 x 100 280 = 2,425% Tại nhịp biên: = = =1− 1−2 × , × , × × = 0,053 ≤ = 0,441(thỏa) = − − × 0,053 = 0,054 Trang 20 Trường Đại học Trà Vinh ℎ = %= Đồ án tơng cốt thép 0,054 × 0,9 × 11,5 × 1330 × 650 = 1725,604 280 = × 100 = × × 100 = 0,204 < = 2,425% = 0,327 ≤ = 0,441(thỏa) Tại gối 2: = , = , × =1− 1−2 ℎ = %= × , × × = − − × 0,327 = 0,412 = 0,412 × 0,9 × 11,5 × 250 × 630 = 2398,613 280 × 100 = × 100 = 1,52 < × = 2,425% Kết tính cốt thép tóm tắt bảng sau: Bảng 1.5: Bảng tính cốt thép dầm Chọn cốt thép M Tiết diện Ast m (mm2) (%) 0,053 0,054 1725,604 0,2 335,75 0,327 0,412 2398,613 1,523 148,62 0,026 0,026 830,846 0,096 (KNm) Nhịp biên 311 (1330x700) Gối As (mm2) 4∅20 1257 + 509 2∅18 = 1766 8∅20 (250x700) Nhịp (1330x700) (%) Chọn 1885 + 1885 = 3770 2∅20 628 + 254 1∅18 = 882 0,204 2,394 0,102 b) Cốt ngang: - Lực cắt lớn gối: QA = 115,18kN, QBtr = 186,70kN, QBph = 159,43kN - Chọn cốt đai ∅6 nhánh (Asw = 28,3mm2, thép CI Rsw = 175Mpa, Rbt = 0,75 Mpa) = 2, = = 0, = 0, = 2, 1+ = = 28,3 ( ), = 186,70 ℎ = × 0,9 × 0,75 × 10 × 0,25 × 0, 63 = 133,954  Chọn ℎ ≤ ≤ 2ℎ Trang 21 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án tông cốt thép  Khoảng cách cốt đai theo tính tốn là: + Chọn = × = ℎ = 630 × × = − + Chọn = × × 28,3 × 175 × 630 = −240,696 133,954 × 10 186,7 × 10 − 630 = 2ℎ = 1260 × × = − × 28,3 × 175 × 1260 = 155,252 133,954 × 10 186,7 × 10 − 1260  Khoảng cách lớn cốt đai: ℎ = = 1,5 × 0,9 × 0,75 × 250 × 630 = 538,111 186,7 × 10 Theo cấu tạo = = 233,33 chọn sct = 200 mm Khoảng cách bố trí là: Min( Smax; Stt; Sct) = 150 mm Kiểm tra điều kiện chịu nén: = − 0,01 =1+5× < 0,3 × = − 0,01 × 0,9 × 11,5 = 0,8965 × =1+5× 21 × 10 28,3 × = 1,029 27 × 10 250 × 150 ℎ = 0,3 × 0,8965 × 1,029 × 0,9 × 11,5 × 250 × 630 = 451,136 thỏa Kết luận: chọn s = 150 mm bố trí đoạn L/4 đầu dầm Trong đoạn dầm có Q = nên cốt đai đặt theo cấu tạo: d = 6; s = 250mm c) Cốt treo: Lực tập trung dầm phụ tác dụng lên dầm chính: F = P + G + G0 = 65,772 + 82,345 + 10,79 = 158,907 (kN) Sử dụng cốt treo dạng đai, chọn ∅6, Asw = 28,3mm2, n = nhánh, số lượng cốt treo cần thiết: Theo tính tốn: Trang 22 Trường Đại học Trà Vinh × 1− ≥ × ℎ −ℎ ℎ × Đồ án tông cốt thép = 650 − 400 650 = 9,873 × 28,3 × 175 158,907 × 10 × − Theo cấu tạo: = +2× ℎ −ℎ = 250 + × (650 − 400) = 750 Kết luận: Chọn bố trí bên dầm phụ đai, đoạn h = 200 (mm), khoảng cách cốt treo 50 (mm) d) Kiểm tra khả chịu lực dầm chính: Tiết diện ath agt (mm) (mm) Nhịp biên 47,6833 Gối Nhịp h0 (mm) [M] M (kNm) (kNm) 50 652,3167 0,055 0,656 0,0535 313,374 311 60 70 640 0,637 0,656 0,434 459,971 335,75 47,671 50 652,329 0,028 0,656 0,028 164,015 148,62 Trang 23 ... Tĩnh tải (TT): Trang 14 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án bê tông cốt thép  Hoạt tải:  Hoạt tải (HT1):  Hoạt tải (HT2):  Hoạt tải (HT3):  Hoạt tải (HT4):  Hoạt tải (HT5) : Trang 15 Trường Đại... Tĩnh tải (TT): Trang 16 Trường Đại học Trà Vinh Đồ án bê tông cốt thép  Hoạt tải:  Hoạt tải (HT1):  Hoạt tải (HT2):  Hoạt tải (HT3):  Hoạt tải (HT4):  Hoạt tải (HT5): Trang 17 Trường Đại... 1000 × 75 = 269,1 225 × 100 = , × × 100 = 0,359% < = 1,541% Kết tính cốt thép tóm tắt bảng sau: Trang Trường Đại học Trà Vinh Đồ án bê tông cốt thép Bảng 1.3: Bảng tính thép Chọn cốt thép Tiết diện
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1, thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay