Dân luận ngôn ngữ học

12 77 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:52

Đặng Thị Thu Trang 5A13 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DẪN LUẬN NGƠN NGỮ I Giới thiệu khái qt ngơn ngữ ngơn ngữ học Ngơn ngữ gì?  LAO ĐỘNG định đời ngôn ngữ Một mặt lao động làm cho người thấy cần thiết phải có ngơn ngữ để nói với nhau, mặt khác lđ làm cho người ta cần phải có ngơn ngữ để tiến hành tư duy, hình thành tư tưởng Bản thân người với tư trừu tượng Bản thân người với tư trừu tượng, ngôn ngữ đời lúc tác động lao động Nguồn gốc hình thành nên ngôn ngữ: nhu cầu trao đổi thông tin q trình lao động - Khái niệm ngơn ngữ: Ngơn ngữ tập hợp tất vật liệu, quy tắc cộng đồng quy định, mà nhờ thành viên của cộng đồng sản sinh hiểu ngôn phẩm - Phân loại loại hình ngơn ngữ: + Biến hình (Đức, Nga, ) + Chắp dính (Nhật, Hàn, ) + Đơn lập + Đa tổng hợp (lập khuôn) - Một vài nhận xét ngôn ngữ: + Ngôn ngữ có lồi người có người có ngơn ngữ + Để có ngơn ngữ, ngồi tư phải có mơi trường xã hội nhì ngơn ngữ hình thành + Ngơn ngữ loại kí hiệu có tính khế ước xã hội Vì người phải quy ước thực theo quy tắc tạo ngơn ngữ, hiểu Ngơn ngữ học gì? - Khái niệm NNH: Ngơn ngữ học ngành khoa học nghiên cứu ngơn ngữ, nghiên cứu sản phẩm ngôn ngữ âm chữ viết hay lời nói văn Trong thành viên cộng đồng ngôn ngữ tồn chế cho phép họ không ngừng sản sinh hiểu sản phẩm Cơ chế trở thành thuộc tính ngơn ngữ người  Thuộc tính ngơn ngữ người thuộc tính mà người xã hội thể việc có khả tham gia tích cực vào hoạt động giao tiếp ngôn ngữ với tư cách người sản sinh hay tiếp thu ngơn phẩm Thuộc tính ngôn ngữ thể khả năng: + Thứ nhất: nghe, đọc, nhận diện âm thanh, lời nói chữ viết người khác + Thứ hai: nhớ quy tắc mang tính bắt buộc mà cộng đồng ngôn ngữ tạo  Do vậy, muốn hiểu ngôn ngữ, phải nghiên cứu ngôn phẩm cách thức truyền đạt ngôn phẩm ấy, cụ thể là: + Thứ nhất: nghiên cứu tất ngôn phẩm mà cộng đồng ngôn ngữ sinh sản trình giao tiếp + Thứ hai: nghiên cứu tất thành viên cộng đồng ngôn ngữ tất hoạt động giao tiếp ngơn ngữ - Mục đích: tìm đơn vị, quy tắc cho phép người tạo tiếp thu sản phẩm ngôn ngữ hoạt động giao tiếp - Nhiệm vụ: (5) + Miêu tả tình trạng ngơn ngữ, tức xác định đơn vị ngôn ngữ, mqh chúng quy luật hoạt động phát triển ngôn ngữ Đặng Thị Thu Trang 5A13 + Ngôn ngữ học phải xác định nguồn gốc ngơn ngữ lồi người, giải thích cho người hiểu rõ ngơn ngữ từ đâu mà có, hình thành ntn, đồng thời xđ lịch sử phát triển ngôn ngữ cụ thể + Xây dựng chữ viết cho ngơn ngữ chưa có chữ viết + Chuẩn hóa ngơn ngữ dân tộc, xây dựng hệ thống ngữ pháp chuẩn ngôn ngữ dân tộc, xây dựng hệ thống thuật ngữ khoa học ngành chuyên môn biên soạn loại từ điển + Ngơn ngữ học có nhiệm vụ giúp ngành KH khác sử học, khảo cổ học, dân tộc học, tâm lí học, xã hội học, ngành giảng dạy ngoại ngữ giải tốt vấn đề liên quan đến ngôn ngữ - Các ngành nghiên cứu & môn NNH: + Ngữ âm học + Ngữ pháp học + Từ vựng học + Phong cách học - Quá trình hình thành NNH: (4) Thời kì cổ đại  trung cổ  phục hưng  đại Một số vấn đề chất & chức ngôn ngữ * Bản chất: - Ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Bản chất XH thể ở: + Nó phục vụ XH với tư cách phương tiện giao tiếp + Nó thể ý thức XH + Sự tồn & phát triển ngôn ngữ gắn liền với tồn & phát triển xã hội  NN tượng XH có nghĩa tồn & phát triển theo quy luật khách quan, không phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng cá nhân NN tượng XH đặc biệt k thuộc CSHT k thuộc KTTT: biến đổi liên tục, k quan tâm đến tình trạng CSHT; khơng có tính giai cấp; đặc thù NN phục vụ XH - Ngơn ngữ hệ thống kí hiệu hệ thống kí hiệu đặc biệt Kí hiệu: đối tượng cảm giác vật thể, thuộc tính, tượng vật chất đại diện (hình thức kí hiệu), thay cho vật thể, tượng, mảng thực khác (nội dung ý nghĩa kí hiệu) với có khả gợi biểu tượng ấn tượng thực người nhận Ngồi hình thức & nội dung, kí hiệu mang tính chất khái quát, ước lệ & hệ thống Hệ thống: chỉnh thể yếu tố có quan hệ phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, nhằm thực mục đích, chức Hệ thống có tính gián đoạn, tính cấu trúc & tính tồn vẹn Ngơn ngữ HT kí hiệu đặc biệt: (5 lí do) + Biểu kí hiệu ngơn ngữ quan thể người đkhiển, tạo & thu nhận + Mqh biểu & hiểu ngôn ngữ k phải cnxg có tương ứng 1/1 hệ thống kí hiệu khác Bằng chứng ngơn ngữ óc từ đa nghĩa, đồng âm, đồng nghĩa + Khả sinh sản kí hiệu NN: từ số lượng kí hiệu ban đầu tương đối hạn chế tạo vơ số kí hiệu khác phương thức cấu tạo từ, tạo câu, hay biến đổi ý nghĩa + HT ngôn ngữ có nguồn gốc lâu đời, tồn lâu dài & khó bị tiêu diệt Tuy nhiên NN ln thay đổi phù hợp vs phát triển XH Ta nói ngơn ngữ có tính bất biến tính khả biến + HT kí hiệu NN phức tạp cấu trúc & quy luật hoạt động, khơng có quan hệ hình tuyến mà có quan hệ liên tưởng & quan hệ tôn ti, tầng bậc Do NN HT vừa đồng loại vừa khác loại * Chức năng: - Ngôn ngữ công cụ giao tiếp quan trọng người (3) + NN sợi dây tập hợp, liên kết nhiều người thành cộng đồng xã hội Khơng có ngơn ngữ khơng thể có xã hội & hoạt động xã hội Trong đó, hđ nhận thức hđ đặc thù + NN phương tiện gốc; hoạt động NN diễn nhanh, xác & rõ ràng hơn; phương tiện khác giữ vai trò phụ trợ & bổ sung thêm cho ngôn ngữ + Giao tiếp ngôn ngữ quen thuộc tự nhiên Người ta vừa nói vừa tiến hành song song hđ khác Tuy nhiên giao tiếp NN có hạn chế định: Đặng Thị Thu Trang 5A13  Hai ng cách xa khơng gian khó giao tiếp với  Lời nói diễn với tốc độ nhanh nên dễ gây hiểu lầm trình giao tiếp - Ngơn ngữ cơng cụ tư Tư ng hđ đặc biệt óc – quan thần kinh trung ương cao có tổ chức tinh tế, hồn hảo Những tài liệu gồm hình ảnh, đặc điểm, mối liên hệ vật, tượng óc phân tích, so sánh, tổng hợp, cho kết cuối phán đoán, gọi chung tư tưởng Quá trình tư mang nặng đặc tính chủ quan cá nhân trừu tượng, khó nắm bắt, thể bên ngồi có tính chất gián tiếp Nhờ có NN ghi lại từ đầu, trực tiếp từ óc, tư tưởng bộc lộ thông qua phương tiện, dạng thức NN Hiện thực khách quan phản ánh vào tư  tư thể NN + MQH NN tư duy: NN & tư thống không đồng Thống nhất: - Cấu tạo: não huy - Xã hội: Lúc sinh, người chưa có NN tư duy, chúng hình hoạt động XH hđ khác NN tập hợp thói quen, tư tập hợp tích tụ kiến thức, chúng chịu ảnh hưởng XH XH biến đổi  tư thay đổi  NN thay đổi Mục đích: phục vụ đời sống người tốt NN  thông tin; tư  cải Không đồng nhất: Ngơn ngữ Tư Mang tính cụ thể Hình thức Đơn vị từ, câu, đoạn văn, văn Mang tính dân tộc Trừu tượng, khó nắm bắt Nội dung Khái niệm, phán đốn, suy lí Tính nhân loại NN & tư không đồng vs thể chức Chức quan trọng tư phản ánh giới khách quan, nhận thức, gián tiếp nhằm sâu vào chất vật tượng & mối liên hệ chúng Chức NN phương tiện giao tiếp, tức thông báo, truyền đạt tin tức, tư tưởng tình cảm, NN có chức ghi nhận, phản ánh thực khách quan thông qua hđ tư Tư điều hành hđ người có NN Kết tư duy: phân tích, so sánh, tổng hợp, để hình thành k/n  Kết NN: câu, khái niệm Mối quan hệ ngôn ngữ tư duy: thống có điểm khác biệt * Mối quan hệ biện chứng NN & tư duy: NN thực trực tiếp tư Ngơn ngữ gì: - Ngơn ngữ tập hợp loại vật liệu quy tắc sử dụng loại vật liệu để biểu đạt ý nghĩa định tạo nên hệ thống kí hiệu dùng làm công cụ giao tiếp - Bản chất: NN tượng XH tượng XH đặc biệt - Chức năng: NN công cụ giao tiếp quan trọng người Chức quan trọng tư phản ánh giới khách quan Chức quan trọng NN giao tiếp II Ngữ âm học - Ngữ âm âm ngôn ngữ & âm tiếng nói người - Tính chất: Vật lí; Sinh học; Xã hội * T/c vật lí, âm học: Âm lời nói truyền mơi trường khơng khí + Cao độ: tần số dao động vật thể định Dây chấn động nhanh (so vs tư nghỉ ngơi) cho âm cao, chấn động chậm choc húng ta âm thấp Tần số chu 1s Tần số lớn âm cao Đặng Thị Thu Trang 5A13 + Cường độ: độ mạnh âm biên độ dao động vật thể định Dây chấn động mạnh so vs tư nghỉ ngơi âm phát lớn, ngược lại âm phát nhỏ + Âm sắc: sắc thái âm thanh, mối tương quan âm & họa âm cao độ & cường độ Âm âm trầm nhất, có tần số thấp Họa âm loại âm cao có tần số = bội số tần số âm + Trường độ: hay gọi độ dài âm thanh, tạo nên tương phản phận lời nói Nó yếu tố tạo nên trọng âm, tạo nên đối lập nguyên âm với nguyên âm khác số ngôn ngữ * Tính chất sinh học: + Dây thanh: mỏng nằm sóng theo chiều dọc hộp sụn gọi hầu nằm phía khí quản + Các hộp cộng hưởng phía hầu: miện mũi ngăn vòm miệng, phía trc gọi “ngạc” (ngạc cứng), phía sau gọi “mạc” (ngạc mềm), miệng lưỡi nâng lên tạo khoang: khoang miệng phía trước & khoang yết hầu phía sau Trong khoang tham gia vào trình phát âm, khoang miệng quan trọng * T/c XH: + Chỉ có âm lời nói người + Thể hiện: Phương thức hđ quan phát âm; cách thức nhận biết âm mang tính XH ; quy trình hình thành âm thanh, lời nói người - Ngữ âm học: phân ngành ngôn ngữ nghiên cứu ngữ âm; có cấp độ: + Ngữ âm học: mơn có nhiệm vụ nghiên cứu âm cụ thể lời nói Tức nghiên cứu mặt vật lí & sinh học âm ngôn ngữ + Âm vị học: môn nghiên cứu chức âm, tức nghiên cứu mặt xã hội âm ngôn ngữ cụ thể Các đặc trưng mặt vật lí sinh học ngữ âm học * Âm tố: - Khái niệm: âm tố đơn vị nhỏ âm lời nói dùng để cấu tạo nên đơn vị NN khác Âm tố hđ phát âm cụ thể  Có lần phát âm, có nhiêu âm tố - Phân loại: + Nguyên âm: âm tố thể hiện, luồng không bị cản trở quan phát âm, đồng thời dây rung động mạnh & đặn, nên ta nghe chủ yếu tiếng Đặc điểm: âm vang, dễ nghe, tự tạo thành âm tố  Phân loại nguyên âm (3 tiêu chí): độ mở miệng (4 - nguyên âm rộng, thấp “a”; hẹp, cao ”i, u”; rộng, thấp ơ; hẹp, cao “e, o”); theo vị trí lưỡi (3 - nguyên âm hàng trước “i, e, y”; hàng giữa; hàng sau “u, o, a”); theo hình dáng mơi (2 - tròn mơi “y, u, o”; khơng tròn mơi “i, e, a, ae”) Ngồi ra: theo tính mũi hóa (nguyên âm không mũi & nguyên âm mũi); theo trường độ (nguyên âm ngắn & nguyên âm dài) Nguyên âm đơi: khơng phải NN có ngun âm đơi TV có ngun âm đơi: “ie, uo, w8”, tiếng Anh có ngun âm đơi “ei, ai, oi, au, ”, tiếng Nga khơng có ngun âm đơi Ngun âm âm phát luồng hoàn toàn tự do, hai dây rung đặn + Phụ âm: âm tố thể luồng bị cản trở quan phát âm theo cách thức đấy, phải tập trung lượng, thắng sức cản & ngồi, đồng thời dây rung động khơng rung, ta nghe chủ yếu tiếng động Đặc điểm: khó nghe, trở thành âm tiết  Phân loại (2 tiêu chí): phương thức cấu tạo âm – cách thức mà luồng thắng sức cản để ngồi (phụ âm tắc/nổ m, b, p, t, đ, g, k, c; phụ âm xát , v, f, s, x, z, l; phụ âm tắc xát pl, ts, dz ; phụ âm rung r, ); vị trí cấu âm – nơi luồng bị cản trở (phụ âm môi (môi môi; môi răng); phụ âm đầu lưỡi (lưỡi răng, lưỡi lợi, lưỡi môi); phụ âm mặt lưỡi; phụ âm cuối lưỡi/gốc lưỡi); hđ dây thanh: phát âm dây rung hay không rung, rung (vô thanh, hữu (rung ít), vang) Đặng Thị Thu Trang 5A13 Phụ âm tắc: phụ âm tắc vang (m, n, ng), phụ âm tắc ồn, phụ âm bật (p’, t’, k’) Phụ âm vang: phụ âm phát hai dây rung đặn không nguyên âm Phụ âm xát: phát luồng khơng bị cản trở hồn tồn mà có khe hở để luồng cọ xát vào phận quan phát âm thoát + Bán nguyên âm: số âm tố vừa mang tính chất nguyên âm vừa mang tính chất phụ âm, phát âm lướt, không dùng làm đỉnh âm tiết Ví dụ: “i” tay, mai; “u” loan, đào, mau Sự kết hợp bán nguyên âm & nguyên âm nhiều có tính chất giống ngun âm đơi, âm số cho bán nguyên âm số lại cho phận nguyên âm đôi Phương thức cấu âm: cách thức luồng thắng sức cản để vượt Vị trí cấu âm: phận gây cản trở luồng Âm vị học: đặc trưng mặt xã hội âm - Âm vị: tổng thể nét khu biệt thể đồng thời loại âm tố & có chức phân biệt đơn vị ngôn ngữ Âm vị loại âm trừu tượng bao gồm đặc trưng chung phát âm vật lí âm học thể đồng thời với vai trò cấu tạo vè phân biệt nghĩa đơn vị ngôn ngữ Âm tố & âm vị đơn vị tận lời nói phân biệt Âm vị Âm tố Khái niệm Là tổng thể nét khu biệt thể Là đơn vị nhỏ âm lời nói đồng thời loại âm tố & có dùng để cấu tạo nên đơn vị NN chức phân biệt đơn vị ngôn ngữ khác Tính chất - Tính khái quát, trừu tượng, phải khu biệt, tri giác nhận - Là quy ước nhà nghiên cứu Tính cụ thể, cảm nhận thính giác dựa vào đặc trưng: vật lí, sinh học, sinh lí cấu âm - Là có thực - Có tính chất xã hội - Có tính chất cá nhân Số lượng & phạm vi Hữu hạn đặc trưng riêng cho hệ thống âm vị ngơn ngữ VD: có âm vị /t/ Mối quan hệ Âm vị thể âm tố, đại diện cho âm tố Vơ hạn, đặc trưng khơng có tác dụng khu biệt, phổ biến cho ngôn ngữ VD: qua cách phát âm người phát âm tố [t] khác Âm tố chứa âm vị * Phân loại âm vị: - Âm vị đoạn tính: phân chia thành khúc đoạn dòng thời gian (nguyên âm, phụ âm, bán âm) - Âm vị siêu đoạn tính: khơng có tính khúc, đoạn dòng thời gian (bao gồm: trọng âm, điệu ngữ điệu - gọi “hiện tượng ngôn điệu”) + Trọng âm: biện pháp âm học nhằm nêu bật đơn vị ngữ âm so với đơn vị ngữ âm khác chuỗi âm lời nói để làm nỏi bật yếu tố từ từ câu biện pháp tạo trọng âm: tăng cường lực âm học (trọng âm nhấn); thay đổi độ cao (nhạc tính); thay đổi trường độ (trọng âm lượng) + Thanh điệu: thay đổi độ cao giọng kèm theo thay đổi nghĩa ngôn ngữ + Ngữ điệu: thay đổi độ cao giọng nói để thể mục đích, ý nghĩa khác câu nói Đặng Thị Thu Trang 5A13 Phân loại: ngữ điệu thăng (lên giọng cuối câu – câu nghi vấn); ngữ điệu giáng (đường nét âm điệu xuống – câu cảm thán); ngữ điệu thăng giáng (cả giai đoạn lên giọng & xuống giọng – câu trần thuật) - Biến thể âm vị: Các âm tố với nét rườm khác có nét khu biệt, tức thể âm vị, ta gọi biến thể âm vị + Nét rườm: đặc trưng thể tác dụng tạo đơn vị ngơn ngữ với ý nghĩa khác Nét rườm bổ sung từ nguồn: thân & bối cảnh ngữ âm  Phân loại: + Biến thể kết hợp/bắt buộc: loại biến thể mà nét rườm bổ sung từ bối cảnh ngữ âm Các nét rườm không phụ thuộc vào cá nhân + Biến thể tự do: loại biến thể mà nét rườm bổ sung từ thân người nói  Việc phân biệt âm vị & biến thể âm vị quan trọng, giúp gạt bỏ tượng khơng có tác dụng biệt, xác định xác số lượng âm vị ngôn ngữ Biến thể âm vị thể khác âm vị - Âm tiết: đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ + Xét theo cách tổ chức (cấu trúc) âm tiết kết hợp âm tố Đỉnh âm tiết thường nguyên âm (đơn đơi) Một số thứ tiếng đỉnh âm tiết phụ âm vang [l], [r], [m], [n] Nếu c phụ âm, v nguyên âm có cấu trúc: v, vc, cv, cvc, vcc, cvcc, ccvc, ccv, cccv, cccvc, cccvcc, + Âm tiết mở âm tiết kết thúc nguyên âm; âm tiết khép âm tiết kết thúc phụ âm + Chức quan trọng âm tiết: làm sở nhịp điệu cho chuỗi âm lời nói Nhịp điệu tuần hồn đặc trưng âm học lời nói  Cơ sở cho âm vị siêu đoạn tính tồn * Văn tự (Chữ viết): hệ thống kí hiệu dùng đường nét, hình khối để ghi lại ngơn ngữ thành tiếng - Các loại chữ viết: + Văn tự ghi hình: dùng hình khối, đường nét vẽ lại hay họa lại hình dáng vật hay hình tượng, tức dùng hình thức ký hiệu để biểu thị khái niệm, nội dung thơng báo Loại chữ tượng hình sớm chữ viết Ai Cập cổ Chia làm loại: ghi nét vẽ túy (Ai Cập cổ, Hán cổ, chữ viết lạc Anhđiêng Bắc Mỹ); chữ hình nêm (Xu-me-rơ, Ba Tư cổ, Babilon, ) Hạn chế: ý mặt nội dung mà khơng tính mặt chất liệu biểu đạt (kết cấu âm thanh) ngôn ngữ; ghi lại nd cụ thể, phần lớn nd trừu tượng tỏ bất lực + Văn tự ghi ý: sd đường nét & hình khối mang tính chất tượng trưng, ước lệ chữ k có lý rõ rệt chữ ghi hình Chia làm loại: ghi ý hình vẽ túy, tức ghi lại vật hay tượng tồn hình dáng bên ngồi chúng (Ai Cập cổ, Hán cổ); ghi ý hình vẽ hay đường nét tượng trưng, tức lấy số đường nét hình dáng bề ngồi để biểu thị toàn vật hay tượng; ghi ý chữ số, tức dùng ký hiệu toán học theo quy ước để ghi số lượng & khái niệm vật hay tượng (chữ số Ả Rập – 1, 2, 3, +, -, x, :; chữ số La Mã – I, II, V, C, M ) + Văn tự ghi âm: sử dụng kí hiệu – thường gọi chữ hay chữ – tổ hợp kí hiệu để ghi âm tố - âm vị, âm tiết & đặc điểm ngữ âm lời nói, tức ghi lại mặt vật chất ngôn ngữ Dùng hệ thống chữ viết ghi lại đầy đủ & xác nội dung cụ thể & trừu tượng, sắc thái tình cảm, kết cấu hình thức – chức & ý nghĩa cụ thể mà ngơn ngữ biểu đạt; đảm bảo ngun tắc “nói viết ấy” Chữ ghi âm gồm loại: chữ ghi âm tiết (dùng chữ để biểu thị âm tiết từ: tiếng Nhật, Triều Tiên, Ấn Độ); loại ghi âm rời (âm tố âm vị): dùng chữ hay tổ hợp chữ để ghi âm một: Ả Rập, Hi Lạp, chữ Latinh) Hạn chế: có nhiều ưu điểm song chưa thật xác & hồn hảo ngun tắc “nói viết ấy” khơng phải đảm bảo cách quán Đặng Thị Thu Trang 5A13 * Hệ thống kí hiệu phiên âm quốc tế: gồm kí hiệu đặc biệt: chữ Latinh, Hi Lạp & dấu phụ Phạm vị sd hạn chế, chủ yếu nghiên cứu, học tập & giảng dạy  Âm chữ hai dạng khác tượng (ngôn ngữ) mà tượng có liên quan chặt chẽ vs nhau, tương đối độc lập vs III Từ vựng Nghĩa từ a Từ vựng – ngữ nghĩa - Toàn vốn từ & đơn vị tương đương vs từ làm thành vốn từ ngôn ngữ - Từ vựng NN tập hợp tất đơn vị NN có cấu trúc hình thức bền vững, có nghĩa hồn chỉnh, lớn tính bắt buộc ghi nhớ đối vs thành viên cộng đồng để tạo thành đơn vị thông báo - Nghĩa từ quan hệ từ vs thứ nằm thân + Sở chỉ: đối tượng mà từ biểu thị hay gọi tên Sở gồm đối tượng NN đối tượng NN + Sở biểu: phản ánh đối tượng nhận thức người - Từ vựng học phân ngành NN học nghiên cứu từ vựng NN - Ngữ nghĩa học phân ngành NN nghiên cứu nghĩa từ b Nghĩa từ (4 thành phần ý nghĩa) - Ý nghĩa biểu vật: hình ảnh chung tất vật, tượng loại mà từ gọi tên hay gợi - Ý nghĩa biểu niệm: nội dung, khái niệm vật, tượng mà từ biểu thị - Ý nghĩa ngữ dụng: thái độ, tình cảm mà từ gợi - Ý nghĩa cấu trúc: thông tin mã hóa từ mà dựa vào ta tạo lập mqh từ để tạo đơn vị lớn Trong thành phần khái quát thành loại: + Ý nghĩa từ vựng: (biểu vật, biểu niệm, ngữ dụng) + Ý nghĩa ngữ pháp: gồm từ pháp (biểu thị cấu tạo từ) & cú pháp (biểu thị quan hệ từ vs đơn vị để tổ chức thành cụm từ câu) - Khái niệm: Nghĩa từ tập hợp thành phần ý nghĩa khác ứng vs chức khác từ, là: chức biểu vật, biểu niệm, ngữ dụng & cấu trúc Đặc trưng từ - Từ cấu trúc âm tách rời khỏi chuỗi lời nói cách dễ dàng & hiển nhiên nhờ vào yếu tố siêu đoạn tính - Từ có cấu trúc hình thức tương đối chặt chẽ, khơng cho phép ta dễ dàng phá vỡ cách thưc chêm xen vào yếu tố phận chúng - Từ có nội dung ý nghĩa hồn chỉnh bao gồm thực từ & hư từ Đối với từ hư, nd ý nghĩa chức ngữ pháp quy định chặt chẽ cho hệ thống ngôn ngữ - Từ loại đơn vị có sẵn ngơn ngữ, tạo ra, chấp nhận lưu giữ toàn thể cộng đồng ngôn ngữ, không phụ thuộc vào cá nhân người sử dụng Muốn sử dụng ngôn ngữ cần phải ghi nhớ tái chúng Đặng Thị Thu Trang 5A13  Khái niêm: Từ đơn vị ngơn ngữ, dễ dàng tách khỏi chuỗi âm lời nói, có cấu trúc hình thức chặt chẽ, có nội dung ý nghĩa hồn chỉnh & sử dụng vật liệu có sẵn để tạo đơn vị thông báo * Các đơn vị tương đương vs từ: Trong ngôn ngữ, bên cạnh từ, ta nhận thấy đơn vị khơng phải từ có tính chất chức giống từ gọi đơn vị tương đương vs từ hay “cụm từ cố định” - K/n: CTCĐ tổ hợp từ từ riêng lẻ ý nghĩa vốn có Nghĩa CTCĐ nghĩa chung toàn tổ hợp nghĩa từ cộng lại CTCĐ có kết cấu chặt chẽ, ý nghĩa hồn chỉnh nên sd ta tùy tiện thay đổi tổ chức chúng - Chức năng: tương đương vs từ Nghĩa chúng tương đương vs nghĩa từ Vì dùng chúng từ bình thường Chúng ghi nhớ từ & không sau hđ giao tiếp kết thúc - Phân loại: Ngữ định danh, quán ngữ, thành ngữ Ngữ định danh: gọi tên vật, tượng khái niệm thực tế Quán ngữ: dùng lặp lặp lại câu thuộc phong cách chức khác Có chức đưa đẩy, rào đón, liên kết Thành ngữ: CTCĐ hoàn chỉnh cấu trúc & ý nghĩa Nghĩa chúng có tính hình tượng gợi cảm Tính chất thành ngữ (3): + Tính cố định: yếu tố kết hợp chặt chẽ, khơng thể tùy tiện thay đổi vị trí + Tính thành ngữ: ý nghĩa chung ý nghĩa khác với tổng số ý nghĩa phận tạo thành + Tính dân tộc: phản ánh đặc trưng VH dân tộc + Phân loại: so sánh (khỏe voi); miêu tả, ẩn dụ (mồm năm miệng mười); điển cố, điển tích (há miệng chờ sung, đẽo cày đường, thầy bói xem voi) Các nhóm từ: đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, trường nghĩa, a Từ đa nghĩa - K/n: từ có nhiều nghĩa Từ đa nghĩa từ có nhiều nghĩa, xếp theo cấu tổ chức định, biểu thị đặc điểm, thuộc tính khác đối tượng biểu thị đối tượng khác thực * Trong ngữ cảnh xuất nét nghĩa (ngữ cảnh: cảnh huống, bối cảnh NN từ xuất vs ý nghĩa cụ thể nó) - Các loại nghĩa: + Nghĩa bản: nghĩa gốc, nội dung khái niệm nguyên thủy mà từ biểu thị, sở xây dụng nghĩa khác (khơng có lí do) + Nghĩa mở rộng: bổ sung thêm vào từ cách mở rộng nghĩa (có lí do)  Ranh giới k rõ rệt, chuyển hóa + Nghĩa đen & nghĩa bóng: tính chất nghĩa & nghĩa mở rộng K/n nghĩa bóng có nội hàm hẹp nghĩa mở rộng, sử dụng trường hợp gợi liên tưởng nc đôi hay hiệu văn học + Nghĩa gốc & nghĩa phái sinh: xét mqh loại nghĩa mang tính tầng bậc - Phương thức biến đổi: (3) Phương thức BĐ nghĩa từ cách thức tạo nghĩa cho từ mà không kèm theo biến đổi ngữ âm, làm cho từ trở thành từ nhiều nghĩa hay từ đa nghĩa + Thu hẹp, mở rộng + Hoán dụ: lấy tên gọi sv, ht để gọi tên sv, ht khác sựa vào mqh trực tiếp sv, ht (Qh phận vs toàn thể & ngc lại; Qh nguyên liệu & thành phần; Qh vật chứa đựng vật chứa đựng) + Ẩn dụ: lấy tên gọi sv, ht gọi tên cho sv, ht khác dựa mqh gián tiếp sv, ht (Qh cụ thể vs trừu tượng; Qh lấy phận thể, hành vi, tính chất, đồ dùng người vật; Qh vật vs người) Từ vựng học: xh cố dịnh từ điển Tu từ học: xuất văn cảnh, ngữ cảnh Đặng Thị Thu Trang 5A13 b Từ đồng âm - K/n: từ giống âm khác mặt ý nghĩa Hiện tượng đồng âm thường khơng có lí Phát âm giống nhau, viết khác đồng âm đơn VD: quốc/cuốc; sun/son, Từ đa nghĩa Từ đồng âm Nghĩa Các nét nghĩa có liên quan đến Các nét nghĩa khơng có liên quan Số lượng từ Nhiều từ Do sáng tạo, sd cách thức khác Nguồn gốc Do ngẫu nhiên tình cờ mà có ng ngữ c Từ đồng nghĩa - K/n: từ tương đồng vs nghĩa khác âm thanh, có phân biệt vs vài sắc thái ngữ âm sắc thái phong cách đồng thời hai - Các từ đồng nghĩa tập hợp vs thành nhóm từ gọi nhóm từ đồng nghĩa Trong nhóm có từ trung tâm, mang sắc thái trung hòa phong cách - Đây tượng phổ biến NN, biểu nét nghĩa tinh tế từ, có khả bộc lộ cách xác, gợi cảm, gợi hình hàm xúc d Từ trái nghĩa - K/n: từ có ý nghĩa đối lập nằm mqh tương liên, phản ánh khái niệm tương phản mặt logic Từ trái nghĩa từ đồng nghĩa đặc biệt - Các từ trái nghĩa thường có từ tạo thành cặp từ trái nghĩa *Cấu tạo từ: tổ chức, kết hợp, cách biến đổi đơn vị nhỏ để tạo nên từ - Đơn vị cấu tạo từ: hình vị, từ tố - Phương thức cấu tạo từ: + Phương thức phụ tố (phụ gia)  tập hợp từ phái sinh E.g: comfortable  uncomfortable; happy  unhappy + Phương thức ghép: đẳng lập; phụ Nghĩa định danh: boyfriend; schoolboy + Phương thức láy: láy hoàn toàn; láy phần  mô tả đặc điểm sv, ht, đặc biệt sắc thái biểu cảm người, So sáng từ ghép & từ láy Từ ghép Từ láy Giống Hai từ trở lên Khác Cấu tạo Phương thức ghép Phương thức láy: Hòa phối ngữ âm Ý nghĩa Các yếu tố tạo nên có nghĩa Chỉ yếu tố không rõ nghĩa Nghĩa Định danh (dễ nắm bắt, tính sản sinh Miêu tả đặc điểm sv, ht, (khó nắm bắt, tính cao) sản sinh thấp) Sử dụng Dùng văn Thơ ca, nghệ thuật Các lớp từ - K/n: tập hợp từ ngữ, nhóm từ nghĩa biểu thị phạm vi thực rộng lớn - Phân loại: + Theo khơng gian: LTV tồn dân; LTV địa phương + Theo thời gian: LTV cũ; lớp TV + Theo phạm vi XH sử dụng: LTV khoa học (thuật ngữ); nghề nghiệp; biệt ngữ (tiếng lóng) + Theo nguồn gốc hình thành: LTV địa, LTV ngoại lai IV Ngữ pháp học Đặc trưng NP: - NP có tính khái qt cao: bao hàm hàng loạt tượng NP & quy tắc NP vs tất tượng NP Đặng Thị Thu Trang 5A13 - Tính bền vững ổn định Các khái niệm a Ý nghĩa ngữ pháp - Là ý nghĩa bao trùm lên loạt từ, cách thức phân loại vật, tượng, khái niệm mục đích riêng NN, kết hợp vs thành đơn vị thông báo lớn - Phân loại: + Ý nghĩa từ pháp (hình thái): phản ánh kiểu cấu tạo từ & hệ biến đổi hình thái hay gọi hệ biến thái + Ý nghĩa chức năng: phản ánh chức từ (đóng vai trò chủ ngữ, vị ngữ hay bổ ngữ câu ) NN đơn lập dựa vào khả kết hợp vs từ khác & vị trí đơn vị lớn hơn; NN biến hình dựa vào hình thái từ b Hình thức - Ý nghĩa ngữ pháp thể hình thức định gọi hình thức ngữ pháp dạng thức ngữ pháp c Phạm trù - Các loại ý nghĩa NP khái quát thành phạm trù, gọi phạm trù NP - Để ý nghĩa NP thành phạm trù NP có tiêu chí: + Loại YNNP bao gồm yếu tố đối lập + Loại YNNP phải thể hình vị định, dùng chung loạt từ có ý nghĩa NP + Loại YNNP phải có giá trị việc kết hợp từ Nó phải ảnh hưởng tới chịu ảnh hưởng yếu tố khác dòng lời nói xét mặt biến thái - Một số phạm trù NP chủ yếu bản: (8) + Phạm trù giống: gọi tên sv, ht & mđ kết hợp từ (đực, cái, trung) + Phạm trù số: khái quát ý nghĩa số từ dùng để phân biệt số lượng khác sv, ht nhằm mđ kết hợp từ (số ít, số nhiều) + Phạm trù cách: thể chức NP từ, quy định mqh vs từ khác + Phạm trù ngôi: thể mqh chủ thể hđ & hđ + Phạm trù thời: phạm trù NP động từ, thể mqh thời gian hđ & thời điểm nói + Phạm trù thức: phạm trù NP động từ, thể mqh người nói & nội dung câu nói (cầu khiến, mệnh lệnh, ) + Phạm trù thể: biểu thị tính chất hay q trình hđ (hoàn thành & chưa hoàn thành) + Phạm trù dạng: mqh chủ thể hđ hđ thông qua dạng thức khác đtừ (chủ động; bị động)  Tiếng Anh có phạm trù: 2, 3, 4, 5, 6, 7, d Phương thức - PTNP cách thức sử dụng phương tiện NN dùng để thể ý nghĩa NP: + Phương thức phụ tố (phụ gia): dùng hình vị NP ghép vs từ (go + es = goes; work + er = worker) + PT biến hình bên từ (man  men; foot  feet) + PT thay (to be  is/am/are ) + PT trọng âm (`record (n)  re`cord (v) ) + PT ngữ điệu (trong TV dùng cách kéo dài giọng) + PT hư từ: sử dụng hư từ & mqh NP từ ( “ed”, “ing”, “đã”, “đang”, “à”, “ư”, “nhỉ”, “nhé”, ) + PT trật tự từ: phương thức xếp từ theo trật tự khác làm thay đổi ý nghĩa NP chúng (đặc trưng NN đơn lập) (to gan; gan to) + PT láy: lặp lại phận toàn để thể YNNP (người người, nhà nhà  thể số nhiều) + PT láy cấu tạo từ: láy NP  ý nghĩa NP số lượng Láy cấu tạo từ  tạo từ mới, có sắc thái nghĩa cho từ, k có ý nghĩa ngữ pháp e Quan hệ - QHNP mqh đơn vị NP lòng kết cấu NP - loại: 10 Đặng Thị Thu Trang 5A13 + QHNP từ: từ pháp + QHNP cụm từ & câu: cú pháp - Có loại QH cú pháp: + đẳng lập + phụ + chủ - vị  Sau kết hợp QH tạo thành câu f Đơn vị NP - NP ngơn ngữ hệ thống Trong hệ thống có đơn vị vs mqh chế định lẫn Theo quan niệm truyền thống, đơn vị NP hiểu yếu tố hình vị, từ, cụm từ, câu & văn Từ pháp - Từ đối tượng từ vựng vừa đối tượng NP - Trong hđ lời nói, từ đv có khả hđ độc lập nhỏ Nhờ đặc điểm ta phân biệt từ vs đv thấp hình vị Ngồi có cụm từ & câu có khả hđ độc lập - Từ pháp học (hình thái học) NN cần phải xác định YNNP, hình thức NP từ Những YNNP & hình thức NP chung cho tất từ thuộc loại tiểu loại - Từ đảm nhiệm chức năng: + Biểu thị sv, ht thực tế khách quan bên NN + Xác định mqh chúng vs thành phần khác câu - Từ loại lớp khái niệm khái quát từ có lq đến chức cú pháp định chúng Phân loại theo tiêu chí: - Ngữ nghĩa: + Thực từ (có ý nghĩa từ vựng) + Hư từ (có ý nghĩa NP) - Cú pháp: dựa vào khả kết hợp từ phát ngôn  biết từ loại biết từ đảm nhiệm chức NP phát ngôn Cú pháp - Cú pháp học đơn vị nghiên cứu NP - Đối tượng cú pháo đv NN thiết lập mqh cú phát cụm từ & câu - Cụm từ: tổ hợp gồm từ trở lên, có út thực từ kết hợp vs theo quan hệ định nhằm diễn đạt thành phần thông báo - Cụm từ đv có cấu tạo cú pháp - Ý nghĩa ngang vs từ - Chức năng: giống từ, biểu thị thành phần thông báo - Là đơn vị từ vựng – NP có ý nghĩa thống nhất, có cấu tạo theo thứ tiếng + đơn vị trung gian từ & câu, có đặc trưng giống từ giống câu - Dựa vào tính ổn tinh hay khơng ổn định mà chia làm loại: 11 Đặng Thị Thu Trang 5A13 Cụm từ cố định - CTCĐ loại cụm từ có tính chất ổn định ý nghĩa & cấu tạo, có sẵn NN, sử dụng hình thức định có giá trị tương đương vs từ Cấu tạo chặt chẽ Ý nghĩa NP ổn định, hiểu theo nghĩa bóng - loại: + Ngữ định danh + Quán ngữ + Thành ngữ - Số lượng: hạn chế - Là đối tượng nghiên cứu từ vựng học Cụm từ tự - CTTD cụm từ sản sinh cách tức thời & tồn thời; tùy theo nhu cầu giao tiếp người ta kết hợp từ vs cách tự theo quy tắc kết hợp từ định Cấu tạo lỏng lẻo Ý nghĩa thường hiểu theo nghĩa từ - loại: + Đẳng lập + Chính phụ + Chủ vị - Số lượng: vô hạn - Là đối tượng nghiên cứu ngữ pháp học Giống nhau: tạo lập từ tổ hợp từ mà thành Câu - Câu đơn vị nhỏ hđ NN từ, cụm từ kết hợp vs theo quy tắc NP định NN phát với kiểu ngữ điệu kết thúc định, nhằm thể nội dung thông báo tương đối trọn vẹn, kèm theo thái độ, tình cảm người nói & người viết - Đơn vị nhỏ hđ NN câu - Đặc điểm: (4) + Có tính cấu tạo NP (C –V) + Có tính thơng báo + Có tính ngữ điệu + Có tính tình thái - Phân loại câu: + Theo mục đích thơng báo: trần thuật; nghi vấn; mệnh lệnh; cảm thán + Theo cấu tạo NP bản: câu đơn; câu phức; câu ghép + Theo quan hệ người nói vs thực mà câu biểu thị: câu khẳng định, phủ định * VB đầy đủ gồm thành tố: tiêu đề, mở bài, thân bài, kết 12 ... cho ngôn ngữ chưa có chữ viết + Chuẩn hóa ngơn ngữ dân tộc, xây dựng hệ thống ngữ pháp chuẩn ngôn ngữ dân tộc, xây dựng hệ thống thuật ngữ khoa học ngành chuyên môn biên soạn loại từ điển + Ngôn. .. loại từ điển + Ngôn ngữ học có nhiệm vụ giúp ngành KH khác sử học, khảo cổ học, dân tộc học, tâm lí học, xã hội học, ngành giảng dạy ngoại ngữ giải tốt vấn đề liên quan đến ngôn ngữ - Các ngành... + Ngữ âm học + Ngữ pháp học + Từ vựng học + Phong cách học - Quá trình hình thành NNH: (4) Thời kì cổ đại  trung cổ  phục hưng  đại Một số vấn đề chất & chức ngôn ngữ * Bản chất: - Ngôn ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dân luận ngôn ngữ học, Dân luận ngôn ngữ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay