“Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và phương hướng phát triển”

12 154 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:46

1.1. Khái niệm giai cấp công nhân và đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân Khi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu đạt khái niệm đó, như: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp,... Mặc dù vậy, về cơ bản những thuật ngữ này trước hết đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân hiện đại, con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại. - Hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân: Về phương thức lao động, phương thức sản xuất, đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. - Khái niệm “giai cấp công nhân” Từ hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân, chúng ta có thể định nghĩa: Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay. 1.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. - Hai điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan, giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới chủ nghĩa tư bản. Nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Bốn đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định một cách khách quan sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng. Thứ hai, giai cấp công nhân là giai cấp có tính cách mạng triệt để. Thứ ba, giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thứ tư, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế. 1.3. Hai nhân tố chủ quan đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử thế giới của mình - Đảng cộng sản là hạt nhân chính trị của giai cấp công nhân, sự ra đời của Đảng là mốc đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp. Chủ nghĩa Mac- Lenin khẳng định việc giai cấp công nhân có tổ chức được chính Đảng trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức là dấu hiệu đã trở thành giai cấp tự giác và đủ năng lực để thực hiện sứ mệnh lịch sử. - Bản thân giai cấp công nhân với tư cách là chủ thế thực hiện sứ mệnh lịch sử, sự phát triển giai cấp công nhân là yếu tố chủ quan quy định chất lượng và quy mô, tốc độ của quá trình này. Sự phát triển giai cấp công nhân được thể hiện ở sự phát triển về lượng và phát triển về chất. 2. Một số nét mới của giai cấp công nhân thế giới hiện nay 2.1. Sự lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề - Về số lượng, giai cấp công nhân chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu dân cư của từng nước (khoảng 15 - 30%), song lại có chiều hướng gia tăng tỷ trọng trong tổng số giai cấp công nhân trên thế giới. Bởi lẽ đa phần dân số thế giới là dân cư các nước đang phát triển. Ở các nước này, trong thế kỷ XX, giai cấp nông dân chiếm số đông, nhưng hiện nay do diễn ra quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nên giai cấp công nhân có sự gia tăng nhanh chóng. - Trình độ học vấn của giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao, được đào tạo nghề nghiệp nhất định trong cơ cấu lao động chung. So với giai cấp nông dân và những người làm dịch vụ giản đơn, giai cấp công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp tốt hơn. - Giai cấp công nhân đang không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Được tiếp xúc với khoa học - công nghệ tiên tiến, được rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động công nghiệp. 2.2. Sự thay đổi về chất lượng cuộc sống Do tính quy định của sản xuất hiện đại, giai cấp công nhân ngày nay có một số biểu hiện mới: trình độ văn hóa - tay nghề cao hơn; một số công nhân đã có cả tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống một bộ phận được cải thiện v.v . Song, những biểu hiện đó không làm thay đổi địa vị cơ bản của công nhân trong chủ nghĩa tư bản. Họ vẫn đang là lực lượng chủ yếu làm ra của cải cho xã hội và lợi nhuận cho các nhà tư bản; là lực lượng đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, bị bóc lột nhiều nhất và khoảng cách về mức thu nhập giữa họ với giới chủ ngày càng lớn. Công nhân trong các nước tư bản phát triển được trí tuệ hóa, lao động bớt nặng nhọc hơn, có chút ít cổ phần trong doanh nghiệp, thì họ càng bị ràng buộc chặt chẽ hơn vào guồng máy sản xuất của tư bản, càng bị bóc lột nặng nề và tinh vi hơn. Do đó, sứ mệnh lịch sử của họ được quy định một cách khách quan bởi địa vị kinh tế - xã hội ấy vẫn không thay đổi. II. Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và phương hướng phát triển 1. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay: Thực trạng và nguyên nhân 1.1. Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. Một là, số lượng giai cấp công nhân tăng nhanh. Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2009, số công nhân, lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ công khoảng từ 14 triệu đến 15 triệu người, tăng hơn 5 triệu người so với năm 2009. Dự báo đến năm 2020, lao động làm công ăn lương sẽ chiếm khoảng 50% lực lượng lao động có việc làm (27,5 triệu người); trong đó, giai cấp công nhân có khoảng 20,5 triệu người. Hai là, cơ cấu theo thành phần kinh tế của giai cấp công nhân có sự chuyển biến quan trọng. Số công nhân thuộc những ngành công nghiệp nặng vốn được xem là ưu tiên trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kì trước đổi mới (như luyện kim, cơ khí, khai mỏ,…) nói chung phát triển chậm. Ví dụ: công nhân ngành khai mỏ chỉ tăng từ 255.800 người năm 2000 lên 4310.200 người năm 2008. Trong khi đó, công nhân thuộc các nghành công nghệp chế biến, các ngành xây dựng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc,… đều phát triển rất nhanh. Ví dụ: số công nhân thuộc ngành công nghiệp chế biến từ trên 3,5 triệu người năn 2000 đã tang lên 6,3 triệu người năm 2008. Ba là, trình độ học vấn của một bộ phận lớn công nhân đã được nâng lên. Năm 1986 tính chung cả nước, số công nhân có trình độ trung học cơ sở là 57,5%, trung học phổ thông là 42,5%, còn cao đẳng và đại học hầu như chưa có ai. Đến giữa năm 2007, trên địa bàn Hà Nội có 850.900 công nhân. Trong đó, về học vấn: 2% công nhân có trình độ tiểu học, 17% - có trình độ trung học cơ sở, 56% - có trình độ trung học phổ thông, 25% - có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Một số ngành kinh tế mũi nhọn trình độ công nhân lao động tương đối cao. Theo số liệu thống kê của khối các doanh nghiệp trung ương Tập đoàn hàng không Việt Nam có 46,6% người lao động có tŕnh độ cao đẳng, đại học trở lên, Tập đoàn Bưu chính viễn thông tỷ lệ này khoảng 26,5%, khối ngân hàng tỷ lệ này lên đến trên 70%... Bốn là, chuyên môn tay nghề của công nhân đã được nâng cao.Năm 1996, số công nhân chưa qua đào tạo nghề là 45,7%, năm 2005 là 25,1%. Năm 2010, số lao động có trình độ đại học trở lên là 5,7 %, cao đẳng là 1,7 %, trung cấp là 3,5 %, dạy nghề 3,8 %. Tuy nhiên, nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Năm là, chất lượng cuộc sống của giai cấp công nhân nhìn chung đã được cải thiện xong vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bộ phận công nhân có trình độ học vấn, tay nghề thuộc loại khá cao có thu nhập và đời sống được cải thiện đáng kể so với thời kỳ trước đổi mới. Tuy nhiên, đại đa số công nhân, nhất là công nhân lao động giản đơn có thu nhập rất thấp. Nhà nước đã từng bước thực hiện lộ trình tăng lương tối thiểu, thậm chí có quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm ở các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng thường không theo kịp tốc độ tăng giá của thị trường, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của công nhân. Người lao động trong các khu công nghiệp đa số chưa có chỗ ở ổn định, phải đi thuê trọ với điều kiện vệ sinh, môi trường không đảm bảo. Có thể thấy, giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay nhìn chung đã có có sự phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, so với những yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế thì còn tồn tại không ít hạn chế như: -Trình độ học vấn của công nhân nước ta còn thấp. Mặt khác, lực lượng công nhân có trình độ học vấn cao phân bố không đồng đều, thường tập trung ở một số thành phố lớn và một số ngành kinh tế mũi nhọn. -Tình trạng mất cân đối trong cơ cấu lao động kỹ thuật khá lớn. Nhiều doanh nghiệp có thiết bị công nghệ cao nhưng lại thiếu công nhân lành nghề. -Việc làm, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận đáng kể công nhân còn gặp nhiều khó khan, bức xúc. -Ðịa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa thể hiện đầy đủ. Giai cấp công nhân còn chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; sự hiểu biết về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế. -Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của một bộ phận công nhân còn yếu. Ý thức chính trị, nhận thức về luật pháp của công nhân còn hạn chế. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên công đoàn trong công nhân lao động còn thấp. -Tình trạng đình công, bãi công của công nhân, nhất là công nhân trong các khu chế xuất, các khu công nghiệp trong cả nước những năm gần đây ngày càng gia tăng và diễn biến theo xu hướng ngày càng phức tạp. 1.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém kể trên - Đảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân, nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Công tác giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị cho giai cấp công nhân chưa được chú trọng đúng mức.Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân chưa được quan tâm và đầu tư thỏa đáng. - Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, nhưng những chính sách, pháp luật này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. - Việc tổ chức và tham gia hoạt động của các tổ chức công đoàn, các tổ chức đoàn thể và chính trị - xã hội trong các hoạt động của đội ngũ công nhân còn mang nặng tính hình thức, hiệu quả chưa cao... - Doanh nghiệp còn nhiều trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động. Bản thân giai cấp công đã có nhiều nỗ lực vươn lên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước. 2. Một số phương hướng cơ bản góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. 2.1. Về phía Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn, chính quyền cơ sở - Đảng cần đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ lý luận và tư duy khoa học. Đảng phải thực sự vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình; luôn giữ vững và tăng cường bản chất của giai cấp công nhân, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, các tổ chức Đảng cũng như mọi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện quan liêu, thoái hóa, biến chất, sa đọa về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, thiếu tận tụy với nhân dân. Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng trong công nhân.Chú ý hơn nữa công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ xuất thân từ công nhân để từng bước tăng tỷ lệ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, chính quyền và đoàn thể. MỞ ĐẦU Khi đánh giá vị trí vai trò giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động hệ thống sản xuất, V.I Lênin khẳng định “ thời đại ngày lực lượng sản xuất hàng đầu tồn thể nhân loại cơng nhân, người lao động” Trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân lực lượng tiên phong Cách mạng Việt Nam Trong thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam ngày phát triển lớn mạnh số lượng chất lượng, đóng góp to lớn vào phát triển đất nước Tuy nhiên, trước yêu cầu nghiệp đổi hội nhập quốc tế, loạt vấn đề thiết đặt phát triển giai cấp cơng nhân, đòi hỏi phải có quan tâm nghiên cứu, từ đề xuất giải pháp sát thực để nâng cao chất lượng đội ngũ cơng nhân Vì vậy, em xin chọn đề tài: “Giai cấp công nhân Việt Nam nay: thực trạng phương hướng phát triển” Để làm rõ số khía cạnh đề tài này, từ đề xuất giải pháp sát thực để nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân NỘI DUNG I Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lenin giai cấp công nhân số nét giai cấp công nhân giới Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lenin giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1.1 Khái niệm giai cấp công nhân đặc trưng giai cấp công nhân Khi sử dụng khái niệm giai cấp công nhân, C.Mác Ph.Ăngghen dùng số thuật ngữ khác để biểu đạt khái niệm đó, như: giai cấp vơ sản, giai cấp xã hội hồn tồn dựa vào việc bán sức lao động mình, giai cấp vô sản đại, giai cấp công nhân đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp, Mặc dù vậy, thuật ngữ trước hết biểu thị khái niệm thống nhất, giai cấp công nhân đại, đẻ sản xuất đại công nghiệp tư chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại - Hai thuộc tính giai cấp cơng nhân: Về phương thức lao động, phương thức sản xuất, người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành cơng cụ sản xuất có tính chất cơng nghiệp ngày đại xã hội hóa cao Về vị trí quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, người lao động khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư - Khái niệm “giai cấp cơng nhân” Từ hai thuộc tính giai cấp cơng nhân, định nghĩa: Giai cấp cơng nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày cao; lực lượng lao động tiên tiến quy trình cơng nghệ, dịch vụ cơng nghiệp, trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất phương thức sản xuất tiên tiến thời đại 1.2 Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh - Hai điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Do địa vị kinh tế - xã hội khách quan, giai cấp công nhân giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến chủ nghĩa tư Nó lực lượng định phá vỡ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Sau giành quyền, giai cấp cơng nhân, người có khả lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất cao phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Bốn đặc điểm trị - xã hội giai cấp công nhân quy định cách khách quan sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: Thứ nhất, giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng Thứ hai, giai cấp cơng nhân giai cấp có tính cách mạng triệt để Thứ ba, giai cấp cơng nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao Thứ tư, giai cấp cơng nhân có chất quốc tế 1.3 Hai nhân tố chủ quan đảm bảo cho giai cấp công nhân thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giới - Đảng cộng sản hạt nhân trị giai cấp công nhân, đời Đảng mốc đánh dấu trưởng thành giai cấp Chủ nghĩa Mac- Lenin khẳng định việc giai cấp cơng nhân có tổ chức Đảng trưởng thành trị, tư tưởng tổ chức dấu hiệu trở thành giai cấp tự giác đủ lực để thực sứ mệnh lịch sử - Bản thân giai cấp công nhân với tư cách chủ thực sứ mệnh lịch sử, phát triển giai cấp công nhân yếu tố chủ quan quy định chất lượng quy mô, tốc độ q trình Sự phát triển giai cấp cơng nhân thể phát triển lượng phát triển chất Một số nét giai cấp công nhân giới 2.1 Sự lớn mạnh số lượng, chất lượng cấu ngành nghề - Về số lượng, giai cấp công nhân chiếm tỷ trọng không lớn cấu dân cư nước (khoảng 15 - 30%), song lại có chiều hướng gia tăng tỷ trọng tổng số giai cấp công nhân giới Bởi lẽ đa phần dân số giới dân cư nước phát triển Ở nước này, kỷ XX, giai cấp nông dân chiếm số đông, diễn q trình cơng nghiệp hố - đại hố nên giai cấp cơng nhân có gia tăng nhanh chóng - Trình độ học vấn giai cấp công nhân ngày nâng cao, đào tạo nghề nghiệp định cấu lao động chung So với giai cấp nông dân người làm dịch vụ giản đơn, giai cấp công nhân đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp tốt - Giai cấp công nhân không ngừng nâng cao trình độ chun mơn tay nghề, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp Được tiếp xúc với khoa học - công nghệ tiên tiến, rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động công nghiệp 2.2 Sự thay đổi chất lượng sống Do tính quy định sản xuất đại, giai cấp cơng nhân ngày có số biểu mới: trình độ văn hóa - tay nghề cao hơn; số cơng nhân có tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống phận cải thiện v.v Song, biểu khơng làm thay đổi địa vị công nhân chủ nghĩa tư Họ lực lượng chủ yếu làm cải cho xã hội lợi nhuận cho nhà tư bản; lực lượng đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, bị bóc lột nhiều khoảng cách mức thu nhập họ với giới chủ ngày lớn Công nhân nước tư phát triển trí tuệ hóa, lao động bớt nặng nhọc hơn, có chút cổ phần doanh nghiệp, họ bị ràng buộc chặt chẽ vào guồng máy sản xuất tư bản, bị bóc lột nặng nề tinh vi Do đó, sứ mệnh lịch sử họ quy định cách khách quan địa vị kinh tế - xã hội không thay đổi II Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam phương hướng phát triển Giai cấp công nhân Việt Nam nay: Thực trạng nguyên nhân 1.1 Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam Một là, số lượng giai cấp công nhân tăng nhanh Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2009, số công nhân, lao động ngành sản xuất công nghiệp dịch vụ công khoảng từ 14 triệu đến 15 triệu người, tăng triệu người so với năm 2009 Dự báo đến năm 2020, lao động làm công ăn lương chiếm khoảng 50% lực lượng lao động có việc làm (27,5 triệu người); đó, giai cấp cơng nhân có khoảng 20,5 triệu người Hai là, cấu theo thành phần kinh tế giai cấp công nhân có chuyển biến quan trọng Số cơng nhân thuộc ngành công nghiệp nặng vốn xem ưu tiên q trình cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kì trước đổi (như luyện kim, khí, khai mỏ,…) nói chung phát triển chậm Ví dụ: công nhân ngành khai mỏ tăng từ 255.800 người năm 2000 lên 4310.200 người năm 2008 Trong đó, công nhân thuộc nghành công nghệp chế biến, ngành xây dựng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc,… phát triển nhanh Ví dụ: số cơng nhân thuộc ngành công nghiệp chế biến từ 3,5 triệu người năn 2000 tang lên 6,3 triệu người năm 2008 Ba là, trình độ học vấn phận lớn công nhân nâng lên Năm 1986 tính chung nước, số cơng nhân có trình độ trung học sở 57,5%, trung học phổ thơng 42,5%, cao đẳng đại học chưa có Đến năm 2007, địa bàn Hà Nội có 850.900 cơng nhân Trong đó, học vấn: 2% cơng nhân có trình độ tiểu học, 17% - có trình độ trung học sở, 56% - có trình độ trung học phổ thơng, 25% - có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên Một số ngành kinh tế mũi nhọn trình độ công nhân lao động tương đối cao Theo số liệu thống kê khối doanh nghiệp trung ương Tập đồn hàng khơng Việt Nam có 46,6% người lao động có tŕnh độ cao đẳng, đại học trở lên, Tập đồn Bưu viễn thơng tỷ lệ khoảng 26,5%, khối ngân hàng tỷ lệ lên đến 70% Bốn là, chuyên môn tay nghề công nhân nâng cao.Năm 1996, số công nhân chưa qua đào tạo nghề 45,7%, năm 2005 25,1% Năm 2010, số lao động có trình độ đại học trở lên 5,7 %, cao đẳng 1,7 %, trung cấp 3,5 %, dạy nghề 3,8 % Tuy nhiên, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt Năm là, chất lượng sống giai cấp công nhân nhìn chung cải thiện xong gặp nhiều khó khăn Bộ phận cơng nhân có trình độ học vấn, tay nghề thuộc loại cao có thu nhập đời sống cải thiện đáng kể so với thời kỳ trước đổi Tuy nhiên, đại đa số công nhân, công nhân lao động giản đơn có thu nhập thấp Nhà nước bước thực lộ trình tăng lương tối thiểu, chí có quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm loại hình doanh nghiệp Tuy nhiên, mức tăng thường khơng theo kịp tốc độ tăng giá thị trường, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu công nhân Người lao động khu công nghiệp đa số chưa có chỗ ổn định, phải thuê trọ với điều kiện vệ sinh, môi trường không đảm bảo Có thể thấy, giai cấp cơng nhân Việt Nam nhìn chung có có phát triển mặt Tuy nhiên, so với yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế tồn khơng hạn chế như: - Trình độ học vấn cơng nhân nước ta thấp Mặt khác, lực lượng cơng nhân có trình độ học vấn cao phân bố khơng đồng đều, thường tập trung số thành phố lớn số ngành kinh tế mũi nhọn - Tình trạng cân đối cấu lao động kỹ thuật lớn Nhiều doanh nghiệp có thiết bị công nghệ cao lại thiếu công nhân lành nghề - Việc làm, thu nhập đời sống vật chất, tinh thần phận đáng kể công nhân gặp nhiều khó khan, xúc - Ðịa vị trị giai cấp cơng nhân chưa thể đầy đủ Giai cấp cơng nhân chưa phát huy hết vai trò nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Ðảng Giác ngộ giai cấp lĩnh trị cơng nhân khơng đồng đều; hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế - Ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp phận cơng nhân yếu Ý thức trị, nhận thức luật pháp cơng nhân hạn chế Tỷ lệ đảng viên, đồn viên cơng đồn cơng nhân lao động thấp - Tình trạng đình cơng, bãi công công nhân, công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp nước năm gần ngày gia tăng diễn biến theo xu hướng ngày phức tạp 1.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu kể - Đảng có trọng xây dựng giai cấp cơng nhân, quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò giai cấp cơng nhân thời kỳ Công tác giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, lĩnh trị cho giai cấp công nhân chưa trọng mức.Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn giai cấp công nhân chưa quan tâm đầu tư thỏa đáng - Nhà nước ban hành nhiều sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, sách, pháp luật nhiều hạn chế, bất cập - Việc tổ chức tham gia hoạt động tổ chức cơng đồn, tổ chức đồn thể trị - xã hội hoạt động đội ngũ cơng nhân mang nặng tính hình thức, hiệu chưa cao - Doanh nghiệp nhiều trường hợp vi phạm sách, pháp luật người lao động Bản thân giai cấp cơng có nhiều nỗ lực vươn lên, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đất nước Một số phương hướng góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam 2.1 Về phía Đảng, Nhà nước, tổ chức cơng đồn, quyền sở - Đảng cần đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, không ngừng nâng cao lực lãnh đạo, trình độ lý luận tư khoa học Đảng phải thực vững vàng trước diễn biến phức tạp tình hình; ln giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn Đồng thời, tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên phải kiên đấu tranh chống biểu quan liêu, thối hóa, biến chất, sa đọa phẩm chất đạo đức, tham nhũng, thiếu tận tụy với nhân dân Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế; quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng công nhân.Chú ý công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán xuất thân từ công nhân để bước tăng tỷ lệ công nhân máy lãnh đạo cấp Đảng, quyền đồn thể - Nhà nước cần xây dựng máy điều hành vững mạnh, Cần quan tâm tới cải cách hành chính, để khơng ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, đảm bảo thực thi quyền lực nhân dân, nhanh chóng biến mục tiêu, lý tưởng giai cấp công nhân, dân tộc thành thực Các quan chức nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, tra để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người lao động Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng thực tốt sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp người lao động Mở nhiều trường dạy nghề để đạo tạo cơng nhân có tay nghề cao - Tổ chức cơng đồn, liên đồn lao động cần phải đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động, kiên khắc phục hình thức hoạt động xơ cứng tượng “hành hóa”, “nhà nước hóa” tổ chức, hoạt động Cơng đồn phải hướng sở, lấy sở làm địa bàn công tác chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, tập hợp; lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, viên chức lao động thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội làm mục tiêu hoạt động 2.2 Về phía thân giai cấp công nhân - Công nhân Việt Nam cần phải hiểu rõ vai trò lịch sử giai cấp nghiệp cách mạng dân tộc ta phát triển cách mạng giới Mỗi công nhân, lao động cần giác ngộ cách mạng, thấm nhuần chủ nghĩa Mac – Lênin, sẵn sàng, chủ động đón nhận thời lớn vượt qua thách thức - Tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước Nâng cao phẩm chất, tinh thần, lòng u nước Tích cực tham gia hoạt động tổ chức cơng đồn, phấn đấu để trở thành Đảng viên - Hưởng ứng nhiệt tình phong trào thi đua sản xuất Đồn kết, tương trợ với công việc lẫn sống Tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đại đoàn kết thống tập thể tồn giai cấp, góp phần xây dựng khối đại đồn kết dân tộc - Nâng cao trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành lực lượng có tri thức, có tay nghề, chun mơn, tâm làm giàu cho mình, gia đình xã hội, đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta Chấp hành nghiêm nội quy, kỉ luật lao động, tác phong làm việc chuyên nghiệp KẾT LUẬN Xây dựng giai cấp công nhân lớn nước ta lớn mạnh, ngang tầm với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, chủ động vững bước vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ quan trọng nước ta Tuy gặp nhiều khó khăn xong giai cấp cơng nhân tồn giới Việt Nam không ngừng phát triển số lượng, chất lượng, khẳng vị thế, vai trò việc giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội Cần trọng, quan tâm đến giai cấp công nhân, đề nhiều phương hướng giải pháp tối ưu, sang tạo để thúc đẩy giai cấp cơng nhân Việt Nam phát triển cách tồn diện 10 PHỤ LỤC V.I.Lênin Đại diện giai cấp công nhân lễ diễu binh kỉ niệm 70 năm Quốc khánh Công nhân ăn trưa nhà ăn Chung cư cho công nhân 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, năm 2005 - Giai cấp cơng nhân Việt Nam tiến trình đổi đất nước: Thực trạng, xu hướng phát triển, vấn đề giải pháp / Phạm Xn Nam - Cơng nghiệp hố, đại hố phát triển giai cấp cơng nhân, NXB Chính trị quốc gia, năm 2001 - Xu hướng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đến năm 2020 - Nguyễn Hữu Dũng - http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/655-thuc-trang-giaicap-cong-nhan-viet-nam-hien-nay.html - http://tapchiqptd.vn/an-pham-tap-chi-in/xu-huong-phat-trien-cua-giai-capcong-nhan-viet-nam-trong-dieu-kien-kinh-te-thi-truong-va-/3434.html? pageindex=13 - http://vjol.info.vn/index.php/LLCT/article/viewFile/12136/12269 12 ... đổi chất lượng sống Do tính quy định sản xuất đại, giai cấp cơng nhân ngày có số biểu mới: trình độ văn hóa - tay nghề cao hơn; số cơng nhân có tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống phận cải thiện... nhân Việt Nam Một là, số lượng giai cấp công nhân tăng nhanh Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2009, số công nhân, lao động ngành sản xuất công nghiệp dịch vụ công khoảng từ 14 triệu đến 15 triệu... công nhân thể phát triển lượng phát triển chất Một số nét giai cấp công nhân giới 2.1 Sự lớn mạnh số lượng, chất lượng cấu ngành nghề - Về số lượng, giai cấp công nhân chiếm tỷ trọng không lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: “Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và phương hướng phát triển”, “Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và phương hướng phát triển”, Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay: Thực trạng và nguyên nhân, Một số phương hướng cơ bản góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay