THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

44 53 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:29

CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM 1.1 Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường mềm 1.1.1 Yêu cầu a/ Yêu cầu chung kết cấu áo đường: - Áo đường phải đủ cường độ ổn định cường độ (cường độ thay đổi không thay đổi chịu tác dụng điều kiện bất lợi) - Mặt đường phải đảm bảo đủ độ phẳng định để: + Hệ số sức cản lăn giảm (tốc độ xe chạy tăng cao, giảm thời gian xe chạy, giảm lượng tiêu hao nhiên liệu) + Tăng tuổi thọ phương tiện (hạ giá thành vận chuyển) - Bề mặt áo đường phải đủ độ nhám để nâng cao hệ số bám giũa bánh xe với mặt đường nhằm tăng mức độ an toàn xe chạy - Áo đường sinh bụi tốt để: ( yêu cầu với lớp mặt) + Tầm nhìn người lái xe tăng + Đảm bảo vệ sinh môi trường + Tăng tuổi thọ động tuổi thọ cơng trình b/ u cầu riêng kết cấu áo đường: - Các lớp mặt: + Là phận trực tiếp chịu tác dụng tải trọng bánh xe chịu ảnh hưởng nhân tố tự nhiên Do tầng mặt đòi hỏi làm vật liệu có cường độ cao + Chiều dày lớp mặt phụ thuộc vào tính tốn cường độ, thường làm vật liệu có gia cố chất liên kết, có kích thước hạt nhỏ - Các lớp móng: + Chủ yếu chịu tác dụng lực thẳng đứng, truyền phân bố lực thẳng đứng để truyền xuống đất ứng suất giảm đến mức độ đất đường chịu đựng + Chiều dày lớp móng phụ thuộc vào tính tốn cường độ, thường làm vật liệu rời rạc, có kích thước lớn, khơng thiết phải có chất liên kết - Lớp đáy áo đường: + Vật liệu: đất cấp phối thiên nhiên, đất gia cố vôi xi măng + Độ chặt: K=0.98-1.02 + Chiều dài tối thiểu sau lu lèn 30cm + Chiều rộng: phải rộng lớp móng bên 15cm ( nên làm đường) + Mô đun đàn hồi: vật liệu làm lớp đáy áo đường phải có mơ đun đàn hồi tối thiểu 500daN/cm2(50 Mpa) 1.1.2.Nguyên tắc thiết kế cấu tạo áo đường: - Tuân thủ nguyên tắc thiết kế tổng thể mặt đường nhằm tăng cường độ đất, tạo điều kiện thuận lợi để đất tham gia chịu lực với áo đường mức tối đa - Cấu tạo lớp tầng mặt sở cấp đường, lưu lượng xe chạy, tốc độ thiết kế, điều kiện tự nhiên, điều kiện khai thác … 1.1.2.1 Nguyên tắc thiết kế tầng mặt: - Căn cứ: + Cấp đường (Vtk),để nhắc chọn loại mặt đường (A1, A2, B1, B2) + Vật liệu địa phương + Tải trọng, thành phần xe tải nặng để chọn lớp mặt cho hợp lý + Chọn vật liệu tầng mặt có khả chống trượt, chống bong bật + Tầng mặt phải kín (khơng thấm nước) - Đủ cường độ ổn định cường độ - Chọn vật liệu tầng mặt có khả chống trượt, chống bong bật(vật liệu hạt nhỏ có chất liên kết) - Tầng mặt sinh bụi, phải kín (ít khơng thấm nước ) - Đảm bảo độ phẳng ,đảm bảo độ mui luyện,đảm bảo hệ số bám bánh xe mặt đường * Trong điều kiện khơng đảm bảo u cầu phải có lớp bảo vệ ,lớp hao mòn * Đối với tầng mặt khơng u cầu lớp vật liệu có cường độ giảm dần theo chiều sâu tầng móng 1.1.2.2 Nguyên tắc thiết kế tầng móng: - Căn cứ: + Điều kiện địa hình, điều kiện địa chất, điều kiện thuỷ văn + Điều kiện vật liệu địa phương, tuyến cho phép sử dụng đoạn tuyến khác có tầng móng khác -Đủ cường độ đảm bảo cường độ -Tầng móng chọn vật liệu rời rạc, hạt lớn, khơng thiết phải có chất liên kết -Chọn vật liệu cho cường độ (mođun đàn hồi) phải giảm dần theo chiều sâu(không giảm đột ngột) * Chú ý : Khi xác định chiều dày lớp vật liệu phải đảm bảo chiều dày tối thiểu (hmin=1,4Dmax ) - Tỷ số mođun đàn hồi hai lớp liên tiếp không lớn lần 1.1.3.Quy trình tính tốn tải trọng tính tốn: - Quy trình thiết kế tính tốn theo: 22 Tiêu Chuẩn Ngành(TCN) 211-06: Áo Đường Mềm-Các Yêu Cầu Và Chỉ Dẫn Thiết Kế [1] - Tải trọng tính tốn tiêu chuẩn: + Tải trọng trục tính tốn(trục đơn-bánh đơi) Q=10T + Áp lực bánh xe tính tốn lên mặt đường p =6(daN/cm2) =0,6 (MPa) + Đường kính vệt bánh xe D=33cm 1.1.4.Xác định Môđun đàn hồi yêu cầu: 1.1.4.1.Xác định số trục xe tính tốn /làn xe sau quy đổi trục tiêu chuẩn: 1.1.4.1.1 Đối với phần xe chạy: -Số trục xe tính tốn xe Ntt tổng số trục xe qui đổi trục tính tốn tiêu chuẩn thơng qua mặt cắt ngang đoạn đường thiết kế ngày đêm xe chịu đựng lớn vào thời kì bất lợi cuối thời hạn thiết kế tùy thuộc loại tầng mặt dự kiến chọn cho kết cấu áo đường Dự kiến chọn kết cấu áo đường cấp A2, mặt đường thấm nhập nhựa.Tuổi thọ cơng trình năm kể từ ngày khai thác -Xác định lưu lượng tính tốn xe theo biểu thức: 4.4  P  C1.C2 Ni  i  (trục xe/ngày đêm.làn) N tt  f    I 1  Ptt  k Trong đó: Ntt :là lưu lượng trục xe tính tốn, xe, ngày đêm năm tính tốn (xe/ng.đêm) Ni :là lưu lượng loại xe i theo chiều năm tính tốn (xe/ng.đêm) k :số trục xe tính tốn (những trục nhỏ 2,5T bỏ qua) pi :tải trọng trục loại xe i (chỉ tính với trục tính tốn >= 2,5T) ptt :tải trọng trục loại xe tính tốn C1 :hệ số xét đến số trục cụm trục C1=1+1,2 (m-1) Với: m số trục cụm trục i C2 hệ số xét đến tác dụng số bánh xe cụm bánh Cụm bánh xe có bánh lấy C2=6,4 Cụm bánh đơi (1 cụm bánh gồm bánh) lấy C2=1,0 Cụm bánh có bánh lấy C2=0,38 f: hệ số xét đến số xe Trường hợp tính tốn f Đường xe Đường 2-3 khơng có dải phân cách 0.55 Đường có dải phân cách 0.35 Đường ≥ làn, có dải phân cách 0.30 Đường cấp IV, xe, khơng có dải phân cách lấy f=0,55 Bảng tính số trục xe tính tốn thời điểm khảo sát (2018) Loại xe Pi (T) Loại bánh m C1 C2 Ni ( Pi 4, ) Ptt C1.C2.Ni.( Pi 4,4 ) Ptt Xe tải nhẹ Xe tải trung Xe tải nặng Xe Bus Trục trước 1.95 Trục sau 5.70 Trục trước Bánh đơn 1 6.4 83,7 - (*) Bánh đơn 1 6.4 83,7 0.084 44.997 2.85 Bánh đơn 1 6.4 130,2 0.004 3.333 Trục sau 6.80 Bánh đôi 1 130,2 0.183 23.827 Trục trước 4.90 Bánh đơn 1 6.4 46,5 0.043 12.797 Trục sau 10.5 Bánh đôi 2.2 46,5 1.239 253.499 Trục trước 5.60 Bánh đơn 1 6.4 15,5 0.078 7.738 Trục sau 9.58 Bánh đôi 1 15,5 0.828 12.834 Ntk   C1.C2 ni ( Pi 4,4 ) (trục tiêu chuẩn/ngày đêm) Ptt Ntt  f Ntk (trục tt/ngđ.Làn) 359.025 197.46 Ghi chú: (*) Vì tải trọng trục 25 kN (2,5 T) nên không xét đến quy đổi -Lưu lượng trục xe tính tốn xét hệ số xe năm khai thác (2020) (trục xe/ng.đ) Ntt 2020 =(1+q)2020-2018  N tt2018 (trục xe/ng.đ) = (1+0,1)2  197,46 = 238,92 (trục xe/ng.đ) Mặt đường thấm nhập nhựa có tuổi thọ năm ,đưa cơng trình vào khai thác năm 2020 nên ta xác định năm tính tốn 2028 -Lưu lượng trục xe tính tốn xét hệ số xe năm tính tốn (2028) (trục xe/ng.đ) N 2028tt =(1+q)2028-2020  N tt2020 (trục xe/ng.đ) = (1+0,1)8  238.92= 512.14 (trục xe/ng.đ) Chọn 513 (trục xe/ng.đ) * Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy thời hạn thiết kế Ne: (1  q)t  1 Ne  365.N 0tt q Trong + N0tt : lưu lượng trục xe tính tốn năm + Ne: số trục xe tiêu chuẩn tích lũy cuối thời hạn thiết kế + Hệ số tăng xe năm: q =10% + Thời gian khai thác áo đường (năm) - Số trục xe tiêu chuẩn tích lũy năm thứ phần xe chạy là: 1  0,18  1   365  238.92  0.99 106 (trục xe) Ne   0,1 1.1.4.1.2 Đối với phần lề gia cố: Theo 3.3.3 (22 Tiêu Chuẩn Ngành 211-2006): Số trục xe tính tốn Ntt \để thiết kết cấu áo đường trường hợp phần xe chạy lề đường khơng có dải phân cách bên ,được lấy 30-50% số trục xe tính toán xe giới liền kề tùy thuộc vào việc bố trí phần xe chạy Ntt =513 0,5= 257 (trục/làn.ng.đ) 1.1.4.2.Xác định Eyc: Tương ứng với tải trọng tiêu chuẩn thiết kế.Trị số mođun đàn hồi yêu cầu xác định theo bảng 3.4(22TCN 211-2006) tùy thuộc vào số trục xe tính tốn Ntt loại tầng mặt KCAĐ thiết kế Trị số tối thiểu mođun đàn hồi xác định tùy thuộc vào loại tầng mặt kết cấu áo đường thiết kế Trị số Eyc thiết kế :Eyc = max { Eycmin , Eyc llxc } + Xác định Eycmin : Dựa vào bảng 3.5 [1] (với Đường cấp IV) ta có : Eycmin ( cấp cao A1) = 100 (Mpa) cho phần xe chạy = 80 (Mpa) cho phần lề gia cố + Xác định Eyc llxc : Sau biết tải trọng xe tính tốn, cấp áo đường, lưu lượng trục xe tính tốn xe ngày đêm ta tra bảng 3.4 (22TCN 211-06) xác định Eycllxc Bảng : Mô đun đàn hồi yêu cầu Vị trí Năm thiết kế Ntt (Trục/làn ngày đêm) Loại tầng mặt Eycmin (MPa) Phần xe chạy Phần lề gia cố 8 513 257 Cấp cao A2 Cấp cao A2 100 80 llxc E yc (MPa) Eycchọn (MPa) 156,97 156,97 138,42 138,42 Nhận xét: Môdun đàn hồi phần lề gia cố phần mặt đường chênh lệch không nhiều Mặc khác, để dễ dàng trình thi công cách đồng Hơn nữa, xe chạy vào phần lề gia cố số trường hợp bất lợi Chính mà ta thiết kế đồng phần chiều dày kết cấu áo đường phần xe chạy phần lề gia cố 1.1.5 Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường 1.1.5.1 Quan điểm thiết kế cấu tạo : - Xác định tên tuổi xếp thứ tự trên, lớp vật liệu phương án kết cấu áo đường sở chức nhiệm vụ lớp để đảm bảo kết cấu áo đường thoả mãn yêu cầu chung - Phải tuân theo nguyên tắc thiết kế tổng thể mặt đường, tạo điều kiện để đất tham gia chịu lực với kết cấu áo đường đến mức tối đa - Cấu tạo lớp mặt số trường hợp có lớp bảo vệ lớp mặt nhằm hạn chế tác hại ngoại lực đến lớp chịu lực chủ yếu tầng mặt - Phải ý sử dụng tối đa vật liệu chỗ, phế thải công nghiệp - Phải phù hợp với khả thi công thực tế, tăng nhanh tốc độ dây chuyền thi cơng, giới hóa, cơng nghiêp hóa q trình xây dựng áo đường, góp phần giảm giá thành xây dựng - Kết cấu nên phân chia thành nhiều tầng lớp để phù hợp với điều kiện chịu lực tận dụng vật liệu rẻ tiền để làm lớp - Chiều dày lớp vật liệu không nhỏ chiều dày tối thiểu để thi công dể dàng vật liệu không bị gãy vỡ cục trình lu lèn chịu tải trọng sau 1.1.5.2 Đề xuất phương án cấu tạo áo đường: Đầu tư xây dựng lần Eyc = 156,97 (Mpa) + Phương án I: Nền đường đắp Kcññv.Eyc=172.67Mpa Nền đường đào Kcññv.Eyc=172.67Mpa Ech=174.86Mpa Ech=174.86Mpa E3=320Mpa E3=320Mpa E2=300Mpa E2=300Mpa E1=200Mpa E1=200Mpa E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 K98 K98 K93 K93 Hình 1.1.5.2.Ia Phương án I-a 0.Đất sét lẫn sỏi sạn đầm chặt K98 K95 1.Cấp phối thiên nhiên loại A dày 30 cm 2.Cấp phối đá dăm loại I, Dmax 25 dày 20 cm 3.Thấm nhập nhựa dày cm + Phương án II: Nền đường đắp Nền đường đào Ech=177.98 Mpa Kcññv.Eyc=172.67Mpa Ech=177.98Mpa Kcññv.Eyc=172.67Mpa E3=320Mpa E3=320Mpa E2=300Mpa 14 E2=300Mpa 14 E1=250Mpa 30 E1=250Mpa 30 E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 K98 50 E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 K98 K93 K93 30 Hình 1.1.5.2.IIa Phương án II 30 50 0.Đất sét lẫn sỏi sạn đầm chặt K98 K95 1.Cấp phối đá dăm loại II dmax 37,5 dày 30 cm Cấp phối đá dăm loại I dmax 25 dày 14 cm 3.Thấm nhập nhựa dày cm 1.2: Tính tốn cường độ kết cấu 1.2.1 Đặc trưng tính tốn đất nền: Đất loại đất sét lẩn sỏi sạn Tra bảng B-3 phụ lục B [1] có độ ẩm tương đối a= 0,6; mođun đàn hồi Eo=57 Mpa; c=0,032;  = 240 1.2.2.Các đặc trưng tính tốn vật liệu áo đường đất: Bảng 1.2.2: Các đặc trưng cường độ vật liệu áo đường đất ST T Vật liệu Modul đàn hồi E (Mpa) Ru (Mpa) C (Mpa)  (độ) Cấp phối thiên nhiên loại A 200 - 0,05 40 Cấp phối đá dăm loại II 250 - - - Cấp phối đá dăm loại I 300 - - - Thấm nhập nhựa Nền đường đất sét lẩn sỏi sạn, độ đẩm a=0,6 320 - - - 57 - 0,032 24 1.2.3.1: Tính tốn theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi Ngun lý tính tốn: Theo tiêu chuẩn kết cấu xem đủ cường độ trị số mođun đàn hồi chung kết cấu áo đường (hoặc kết cấu áo lề có gia cố) Ech lớn trị số mođun đàn hồi yêu cầu Eyc nhân với hệ số dự trữ cường dv độ độ võng K cd xác định tuỳ theo độ tin cậy mong muốn xác định theo bảng 3-2 3-3 [1] dv Ech  K cd Eyc Từ bảng 3-2 3-3 [1], ứng với đường ô tô cấp III chọn độ tin cậy thiết kế dv 0,90 ta có hệ số cường độ K cd =1,10 Căn vào phương án đề xuất tiến hành tính tốn Ech so sánh Eyc Chuyển hệ nhiều lớp hệ lớp cách đổi lớp kết cấu áo đường hai lớp từ lên theo công thức: 1  k.t1/  Etb = E1    1 k  Trong đó: k = E h1 ; t= ; h2 E2 Phương án I: D D Eyc=172.67Mpa D Eyc=172.67Mpa Eyc=172.67Mpa E1=320Mpa E tb c E tb c h1 E1=200Mpa Tax Tav h1+h2+h3 h1+h2 h2 E2=300Mpa Tax Tav E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 E0=57MPa c=0.032MPa =24o a=0.6 E0=57MPa c=0.02MPa =26o a=0.6 Bảng 1.2 3.1: Tính đổi Etb lớp vật liệu Phương án Ia Lớp vật liệu Ei t= E2/E1 hi (cm) Cấp phối thiên nhiên loại A 200 - 30 - 30 200 Cấp phối đá dăm loại I 300 1,50 20 0,667 50 236,792 Thấm nhập nhựa 320 1,067 0,25 55 239,91 -Xét đến hệ số: k= h2/h1 Htb(cm) Etb(Mpa) H 55   1,666  = 1,191 D 33 -Ectb = Etb  = 239,91.1,191= 285,733(Mpa) -Tính mô đun đàn hồi chung Ech kết cấu cách sử dụng toán đồ KOGAN 57 E H  0,199  1,666 ; 0c = Từ tỷ số: Etb 285,733 D - Theo toán đồ KOGAN  Ech =0,612 Etbc Vậy Ech = 0,612 285,733=174.868 (MPa) Chọn độ tin cậy thiết kế theo cấp đường K= 0,90 từ độ tin cậy thiết kế xác định hệ số cường độ độ võng K cddv =1,10 Vậy: Ech = 174,868 Phương án II: (Mpa) > K cddv Eyc = 1,10.156,97=172,667 (Mpa) => Đạt D D Eyc=172.67Mpa D Eyc=172.67Mpa Eyc=172.67Mpa E1=320Mpa Ectb Ectb h1 E1=200Mpa TaxTav h1+h2+h3 h1+h2 h2 E2=300Mpa TaxTav o o E0=57MPa c=0.032MPa =24 a=0.6 o E0=57MPa c=0.032MPa =24 a=0.6 E0=57MPa c=0.032MPa =24 a=0.6 Bảng 1.2 3.1: Tính đổi Etb lớp vật liệu Phương án Ib Lớp vật liệu Ei t= E2/E1 Cấp phối đá dăm loại II dmax=37.5 250 - 30 - 30 250,00 Cấp phối đá dăm loại I dmax=25 300 1,20 14 0,467 44 265,26 Thấm nhập nhựa 320 1,21 0,114 49 270,64 -Xét đến hệ số: hi (cm) k= h2/h1 Htb(cm) Etb(Mpa) H 49   1,485  = 1,168 D 33 -Ectb = Etb  = 270,64.1,168= 316,14(Mpa) -Tính mơ đun đàn hồi chung Ech kết cấu cách sử dụng toán đồ KOGAN 57 E H  0,18  1,485 ; 0c = Từ tỷ số: Etb 316,14 D - Theo toán đồ KOGAN  Ech =0,563 Etbc Vậy Ech = 0,563 316,14=177,98 (MPa) Chọn độ tin cậy thiết kế theo cấp đường K= 0,90 từ độ tin cậy thiết kế xác định hệ số cường độ độ võng K cddv =1,10 Vậy: Ech = 177,98 (Mpa) > K cddv Eyc = 1,10.157,37=173,27 (Mpa) Kết cấu đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 1.4: Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt đất Kết cấu áo đường có tầng mặt loại A1, A2 B1 xem đủ cường độ thoả mãn biểu thức Tax + Tav  Ctt tr K cd Hệ số k3 2,2 1,4 1,2 Bảng 2.2.3: Hệ số k3 - Bề rộng lề đường: Blề = 2,5 (m) - Tra bảng 2.2.3, nội suy ta k3 đoạn tuyến k3=1,1 -2.2.4 Hệ số k4 xét đến ảnh hưởng độ dốc dọc: Độ dốc dọc i(0/00) 20 30 50 70 Hệ số k4 (không dải phân cách) 1,00 1,25 2,50 2,80 Hệ số k4 (có dải phân cách) 1,00 1,00 1,25 1,4 Bảng 2.2.4: Hệ số k4 - Độ dốc dọc đoạn tuyến < 20 (0/00 ) Khơng có dải phân cách - Tra bảng 2.2.4, ta k4 đoạn tuyến: k4=1,00 1,0 80 3,00 1,5 -2.2.5 Hệ số k5 xét đến bán kính cong bình đồ: R(m) ≤50 100 150 200÷300 400÷600 1000÷2000 Hệ số k5 10,00 5,40 4,00 2,25 1,60 1,25 Bảng 2.2.5.1: Hệ số k5 - Hệ số k5 thể bảng sau: Phương án 1: Bán kính đường cong nằm R(m) Hệ số k5 R1= 650 m 1,56 R2= 650 m 1,56 Phương án 2: Bán kính đường cong nằm R(m) R1= 650 m R2= 500 m >2000 1,00 Hệ số k5 1,56 1,6 -Với đoạn khơng có đường cong nằm k5=1,0 -2.2.6 Hệ số k6 xét đến tầm nhìn thực tế đường (bình đồ trắc dọc): Tầm nhìn đảm bảo (m) 100 200 300 400 ≥500 Hệ số k6 (trên bình đồ) 3,0 2,3 1,7 1,2 1,0 Hệ số k6 (trên trắc dọc) 4,0 2,9 2,0 1,4 1,0 Bảng 2.2.6: Hệ số k6 * Đối với đường cong đứng: + Đường cong đứng lồi: loi Rmin  Với d=1,0 m S 2I  SI (m) 2d + Đường cong đứng lõm: lom R  S 2I  2(h d  SI  sin( )  SI (m) Với hđ = 0,8  =20 Hệ số k6 đường cong đứng thể bảng sau: Phương án 1: Bán kính Tầm nhìn SI (m) Hệ số k6 đường cong đứng (m) Đường cong 100,00 4,00 đứng lồi R=5000 m Đường cong 175,99 3,16 đứng lõm R=4000 m Đường cong 109,54 3,90 đứng lồi R=6000 m Đường cong 175,99 3,16 đứng lõm R=4000 m Đường cong 118,32 3,80 đứng lồi R=7000 m Phương án 2: Bán kính đường cong đứng (m) Tầm nhìn SI (m) Hệ số k6 Đường cong đứng lõm R=5000 m 212,22 2,79 Đường cong đứng lồi R=10000 m 126,49 3,71 -Với đoạn khơng có đường cong đứng: k6=1,0 * Đối với đường cong nằm: Trên đường cong có bán kính nhỏ, nhiều trường hợp có chướng ngại vật nằm phía bụng đường cong gây trở ngại cho tầm nhìn mái taluy, cối đường thành phố, nhà cửa, cột đèn, ki ốt, biển quảng cáo thành phố Khi kiểm tra giả thiết mắt người lái đặt cách mép phần xe chạy 2m; độ cao 1m (theo quy trình Việt Nam- Pháp) S1 R Z - Xác định miền dở bỏ chướng ngại vật phương pháp tính tốn hình học Có trường hợp xảy ra: Khi chiều dài tầm nhìn S1 nhỏ chiều dài đường cong K, khoảng dỡ bỏ Z tính:  Z  R.(1  cos( )) S Trong đó:  = I (radian) góc nhìn chiều dài tầm nhìn R Khi chiều dài tầm nhìn S1 lớn chiều dài đường cong K Khi khoảng dỡ bỏ gồm có phần: Z=Z1+Z2, đó:   Z1= R.(1-cos ), Z2= (S1-K).sin( ) 2   Do đó: Z= R.(1-cos )+ (S1-K).sin( ) (2) 2 Với R: bán kính đường cong nằm (m)  : góc chuyển hướng (0) K: độ dài đường cong (m) Z: Khoảng cách đến chướng ngại vật tính từ 1,5m phần xe chạy - Đường cong nằm đường đào: H2.2.6.1 Đường cong nằm đường đào Vậy Z đường đào: Z= 2,0+2,5+1,2+1,0=6,7 (m) - Đường cong đường đắp: H2.2.6.2 Đường cong nằm đường đào - Đối với đường đào Z phụ thuộc vào khoảng cách đến nhà cửa hai bên Theo hành lang đường (Nghị định 11-2010) Phạm vi an toàn đường 13m với đường cấp 3, đất dành cho người m Để bất lợi chọn không đào không đắp Vậy Z đường đắp: Z= 2+2,5+2,5 1,5+2+13=23,25 (m) Hệ số k6 đường cong nằm thể bảng sau: Phương án 1: Bán kính đường cong (m) Đắp Z (m) K(m)  (0) 23,25 247,56 15d39'3'' Z= R.(1-cos Công thức SI(m) k6   )+ (S1-K).sin( ) 2 452,43 1,10 257,06 1,96 348,75 1,46 186,82 2,39 (KSI) R 30d22'33' ' Z  R.(1  cos( )) S  = I ,( K>SI) R R=650 m  Đào 6,7 414,60 K(m)  (0) Công thức 46d0'48'' Z  R.(1  cos( )) S  = I ,( K>SI) R Phương án 2: Bán kính đường cong (m) Z (m) β (0) SI(m) k6 35d38'55'' 310,93 1,65  R=500m Đắp 24 471,54  Đào 6,7 471,54 46d0'48'' Z  R.(1  cos( )) S  = I ,( K>SI) R 16d59'52' ' Z  R.(1  cos( )) S  = I ,( K>SI) R 18d46'49'' 163,81 2,55 16d28’2’’ 186,72 2,39  R=650 m Đào 6,7 262,83 - Với đoạn cong nằm k6=1 -2.2.7 Hệ số k7 xét đến bề rộng phần xe chạy cầu (thông qua r: hiệu số chênh lệch khổ cầu bề rộng phần xe chạy đường) Hiệu số r(m) 1 Hệ số k7 6,0 3,0 1,5 1,0 Bảng 2.2.7: Hệ số k7 - Giả thiết r = 0, hệ số k7=3 đoạn có cầu Và k7=1 với đoạn khơng có cầu -2.2.8 Hệ số k8 xét đến chiều dài đoạn thẳng: Chiều dài đoạn thẳng (km) 10 15 20 ≥25 Hệ số k8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 2,0 Bảng 2.2.8: Hệ số k8 - Các đoạn thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM, THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay