LÍ LUẬN xây DỰNG xã hội CHỦ NGHĨA hài hòa TRUNG QUỐC

22 62 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:47

LUẬN XÂY DỰNG HỘI CHỦ NGHĨA HÀI HỊA TRUNG QUỐC I CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỘI HÀI HÒA HỘI CHỦ NGHĨA TRUNG QUỐC: I.1 Cơ sở luận: Theo Đại từ điển Tiếng Việt (Nguyễn Như Ý – chủ biên): “Hài hòa tính từ cân đối, đồng đều” Xét từ khía cạnh triết học, hội hài hồ hội trạng thái tồn phát triển cân đối, điều hòa mặt đời sống hội, cộng đồng dân cư, người với tự nhiên, giai đoạn lý tưởng hình thức hồn mỹ phát triển thống mặt đối lập Thuật ngữ “hài hòa” xuất sớm hệ thống triết học thời cổ đại, phương Đông lẫn phương Tây Trong lịch sử tư tưởng phương Đông, nhà tư tưởng Trung Quốc có quan điểm đặc sắc “hài hòa” Tư tưởng “thiên nhân hợp nhất” thể đậm nét quan niệm hài hoà người tự nhiên Quan niệm nhấn mạnh người phải hoà nhập với thiên nhiên, tôn trọng bảo vệ tự nhiên, phải sống hài hoà với tự nhiên Đây quan điểm tồn phát triển xuyên suốt lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại Bên cạnh quan niệm hài hoà người tự nhiên, nhà tư tưởng Trung Quốc quan tâm đến hài hoà người người, người hội Họ đưa nhiều tư tưởng trì đồn kết ổn định hội, tư tưởng “xã hội đại đồng”, “thái bình thịnh trị”; tình hữu: “bốn biển anh em”, Nhìn chung, theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu, khái niệm hài hoà khái niệm quan trọng lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ, trung đại ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước Trung Quốc “Xã hội hài hoà” mơ ước từ ngàn năm nhân loại mục tiêu Chủ nghĩa hội Khoa học Thực hài hòa hội tư tưởng quan trọng tác gia Chủ nghĩa Mác Mác Anghen kế thừa phát triển thành tư tưởng “xã hội hài hòa” người trước, sớm xây dựng tương lai “liên hợp người tự do” mơ hình “xã hội hài hòa” “Tun ngơn Đảng Cộng sản” Theo ý tưởng Mác Ănghen, hội tương lai đập tan máy nhà nước cũ, xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xoá bỏ đối lập chênh lệch giai cấp, thành thị nông thôn, lao động trí óc lao động chân tay, làm cho cải vật chất hội dồi dào, tinh thần nhân dân đựơc nâng cao nhất, người phát huy, hưởng nhu cầu, thực phát triển tồn diện người, hình thành quan hệ hài hoà người với người, người với tự nhiên 1.2 Cơ sở thực tiễn: Trung Quốc quốc gia lớn Châu Á có thị trường rộng lớn, có ưu hấp dẫn tài nguyên, sức lao động Với 9,6 triệu km 2, Trung Quốc chiếm 6,4% diện tích tồn cầu; 34,8% diện tích Châu Á tương đương tồn diện tích Châu Âu Dân số Trung Quốc đông giới với 1,3 tỷ dân Địa hình Trung Quốc phức tạp, chia làm ba vùng lớn, Miền Đông, Miền Trung, Miền Tây Đó điều kiện thuận lợi gây khơng khó khăn cho Trung Quốc xây dựng phát triển đất nước Sau Cách mạng Dân tộc Dân chủ thắng lợi 10-1949, Trung Quốc bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ độc lập tiến lên xây dựng chủ nghĩa hội Sau 30 năm cải cách mở cửa theo đường lối phát triển “ lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm” Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc phát triển nhanh chóng đạt nhiều thành tựu lĩnh vực Thực kế hoạch năm lần thứ 10 (2001-2005) Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 9% Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao liên tục nhiều năm: 2004, GDP đạt 15.9879 tỉ NDT (tương đương 2000 tỉ USD); năm 2005, GDP đạt 18.2321 tỉ NDT (tương đương 2300 tỉ USD) trở thành kinh tế lớn thứ tư giới; năm 2006, kinh tế Trung Quốc giữ vững vị trí kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao giới với GDP đạt 2.600 tỷ USD, tăng 10,7% so với 2005 Trung Quốc nhìn nhận “…là quốc gia đỉnh cao văn minh thời cổ đại, giậm chân chỗ thời kì trung cổ, rơi xuống đáy vực sa sút thời kì cận đại, vươn lên, đạt sức mạnh cạnh tranh với nhiều cường quốc giới.” Từ nước nông nghiệp lạc hậu Trung Quốc vươn lên thành cường quốc giới Tuy nhiên, việc lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm mang lại bất ổn cho hội Trung Quốc: chênh lệch giàu nghèo thành thị nông thôn, vùng lãnh thổ Trung Quốc tầng lớp hội; tình trạng nhiễm mơi trường; vấn đề việc làm, an sinh hội,…mà không giải tốt dẫn tới nguy gây bất ổn hội Trước tình hình đó, tinh thàn kế thừa phát huy tư tưởng “hài hòa” chuẩn mực đạo đức hội truyền thống, kết hợp luận chủ nghĩa Mác – Lênin với thực tiễn công cải cách mở cửa xây dựng chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI (2002) Đảng cộng sản Trung Quốc đưa nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn hạn chế mà công cải cách mở cửa đem lại Đồng thời Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng toàn diện hội giả, lần đưa chủ trương làm cho hội hài hoà hơn” Ngày 19 – – 2004, Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VI Đảng Cộng sản Trung Quốc thức đề mục tiêu chiến lược “xây dựng hội hài hòa” Từ sau Hội nghị Trung ương 4, vấn đề xây dựng “Xã hội hài hòa XHCN” trở thành chủ đề nghiên cứu, thảo luận rộng rãi sôi Trung Quốc II luận xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Trung Quốc: 2.1: Đặc trưng : Một “Dân chủ pháp trị” Đây sở trị hội XHCN hài hòa Nếu khơng có dân chủ khơng có hài hòa, có dân chủ làm cho người thoải mái, thúc đẩy tính tích cực người, để thực hội hài hòa Chức pháp trị bảo hộ dân chủ, thúc đẩy dân chủ; ý nghĩa mà nói , khơng có pháp trị khơng có hài hòa Hai “Cơng bình nghĩa” Đây mục tiêu giá trị hội XHCN hài hòachủ nghĩa đề cao hiệu quả, CNXH đề cao hòa bình Cơng bình đẳng có điểm tương đồng song không đồng Chủ nghĩa Mác cho bình đẳng thực thủ tiêu giai cấp Công nguyên tắc XHCN, thấp bình đẳng bậc Chưa có cơng chưa bàn XHCN Cơng bao qt: Phân phối kinh tế cơng bằng, đời sống trị công bằng, đời sống hội công bằng, hội cần cơng bằng, q trình thực phải cơng bằng, kết đánh giá phải cơng Chính nghĩa loại giá trị để định giá, để phán đốn Nhận thức nghiệp nghĩa, người đem để phấn đấu Ba “Thành tín hữu ái” Đây quy phạm đạo đức hội XHCN hài hòa Thành tín quy phạm đạo đức quan trọng truyền thống văn hóa Trung Hoa, đòi hỏi người phải thành thực giữ chữ tín Trong điều kiện kinh tế thị trường, số người chạy theo lợi ích cá nhân, không từ thủ đoạn nào, làm hàng giả, lừa đảo khơng thể gọi thành tín Thành tín bao gồm cá nhân thành tín, hội thành tín quan trọng phủ phải thành tín, đặc biệt cán lãnh đạo phải thành tín Hữu đòi hỏi người phải có tình thương, cộng đồng khơng lợi ích cần phải tồi tại, sống, vinh hoa, giúp đỡ nhau, chia sẻ có lợi Bốn “Đầy sức sống” (Sung mãn hoạt lực) Đây động lực phát triển hội XHCN hài hòa hội hài hòa hội có đủ sức hóa giải mâu thuẫn hội, biết tôn trọng lao động, tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, tôn trọng sáng tạo, huy động tất nhân tố tích cực, làm cho người hăng hái tiến thủ hội đầy sức sống Năm “Yên ổn trật tự” (An định hữu tự) Đây trật tự hội hội XHCN hài hòa Nó đòi hỏi kiện tồn cấu tổ chức hội, quản hội hồn thiện, trật tự hội tốt lành, nhân dân an cư lạc nghiệp, hội yên ổn, đoàn kết Sáu “Con người ứng xử hài hòa với tự nhiên” Đây điều kiện tự nhiên hội XHCN hài hòa Trong sáu điều đây, năm điều nói quan hệ người với hội, điều thứ sáu nói quan hệ người với tự nhiên Sáu điều có quan hệ tác động lẫn Quan trọng phải nắm vững thể đầy đủ mục tiêu xây dựng tồn diện hội XHCN hài hòa mang đặc sắc Trung Quốc giai đoạn độ độ tiến lên CNXH Xây dựng hội XHCN trình dài lâu xây dựng hội XHCN hài hòa phải có q trình dài lâu Nội hàm khoa học phong phú tư tưởng hội XHCN hài hòa: “Xã hội hài hòa” hội có kết cấu phận, yếu tố gắn kết làm vận hành nhịp nhàng Khái niệm hội XHCN hài hòa khái niệm hồn tồn mới, có nội hàm khoa học phong phú Trên phương diện lớn, bao quát bốn mặt hài hòa sau: Một hài hòa thân người Tự người có hài hòa khơng hài hòa Muốn phát triển hài hòa cho người cân kiên trì coi trọng người giai đoạn cần tăng cường phát triển tồn diện trí, đức, thể, mỹ cho cá nhân, đặc biệt phải giới quan, nhân sinh quan giá trị quan đắn để xử lý xác mối quan hệ người với tự nhiên, gnười với hội tạo hài hòa người với tự nhiên hội Hai hài hòa người tự nhiên Mội trường tự nhiên điều kiện để sinh tồn phát triển người (THIẾU) 2.2 Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu xây dựng hội hài hoà XHCN đến năm 2020 là: - Pháp chế dân chủ hội chủ nghĩa hoàn thiện hơn, phương sách trị quốc theo pháp luật thực toàn diện, quyền lợi nhân dân tôn trọng bảo đảm thiết thực - Xu giãn rộng chênh lệch phát triển thành thị nông thôn, khu vực bước xoay chuyển, hình thái phân phối thu nhập hợp lý có trật tự hình thành, tài sản gia đình tăng lên cách phổ biến, nhân dân sống sung túc - Việc làm hội tương đối đầy đủ, hệ thống bảo đảm hội cho toàn thể cư dân thiết lập - Hệ thống dịch vụ công cộng hồn thiện hơn, trình độ quản lý phục vụ quyền nâng cao tương đối rõ rệt - Tố chất đạo đức tư tưởng thể lực sức khoẻ toàn dân tộc nâng cao rõ rệt, đạo đức tác phong tốt đẹp, quan hệ người hài hồ hình thành - Sức sáng tạo hội tăng cường thể chế quản lý hội hoàn thiện hơn, trật tự hội tốt đẹp, hiệu suất sử dụng tài nguyên nâng cao, môi trường sinh thái chuyển biến tốt - Nỗ lực hình thành cục diện tồn thể nhân dân, người người làm hết lực, người người hưởng lợi ích mà lại chung sống hài hoà với 2.3 Nguyên tắc xây dựng “Xã hội hài hòa XHCN”: - Kiên trì lấy người làm gốc - Kiên trì phát triển khoa học - Kiên trì cải cách mở cửa Kiên trì phương hướng cải cách kinh tế thị trường XHCN thích ứng với yêu cầu phát triển hội - Giữ vững pháp trị dân chủ, tăng cường xây dựng trị dân chủ XHCN, thực thi phương sách quản lý đất nước theo pháp luật - Thường xuyên xử lý đắn quan hệ cải cách phát triển ổn định - Kiên trì tồn hội xây dựng lãnh đạo Đảng Giữ vững định hướng khoa học, dân chủ, theo pháp luật, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo Đảng, bảo vệ địa vị chủ thể quần chúng nhân dân, đoàn kết lực lượng đồn kết, huy động nhân tố tích cực, hình thành cục diện sống động người có trách nhiệm thúc đẩy, chung hưởng hội hài hoà 2.4 Biện pháp xây dựng “Xã hội hài hoà XHCN”: Trong nỗ lực xây dựng hài hồ phát triển kinh tế trung Quốc cơng bố biện pháp chính: - Thứ điều chỉnh thu nhập: Việc điều chỉnh thu nhập tăng cường mạnh mẽ Các nỗ lực phối hợp đẩy mạnh cải thiện thu nhập cho người thu nhập thấp dân mở rộng nhóm người có thu nhập trung bình để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo - Thứ hai: Cải thiện hệ thống an sinh hội - Thứ ba: Điều chỉnh đóng góp tài cơng cộng: Nguồn đóng góp đầu tư cho lĩnh vực công cộng, như: giáo dục, y tế, văn hoá, việc làm, an sinh hội, bảo vệ môi trường phát triển sở hạ tầng Tóm lại: Từ kế thừa phát huy tư tưởng “hài hòa” văn hóa truyền thống Trung Quốc, kết hợp nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn cụ thể lịch sử Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa hội cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề chủ trương xây dựng hội lý tưởng - “Xã hội hài hòa XHCN” Xây dựng “Xã hội hài hòa XHCN” phát triển nâng cao nhận thức Đảng Cộng sản Trung Quốc chất CNXH Chủ trương xây dựng “xã hội hài hòa” hồn tồn phù hợp với phát triển lịch sử nguyện vọng tòan thể nhân dân Trung Quốc Tuy nhiên, khái niệm “xã hội hài hoà” khái niệm rộng xây dựng “Xã hội hài hồ XHCN” Trung Quốc nhiệm vụ khó khăn lâu dài nhiệm vụ phải tiến hành tất lĩnh vực đời sống hội nhằm khơng ngừng xúc tiến phát triển hài hòa văn minh vật chất văn minh tinh thần văn minh trị hội chủ nghĩa Sự phát triển văn minh bước tới hội có kinh tế phát triển, văn minh ngày phồn vinh, dân chủ ngày hoàn thiện định tiến tồn diện ngày ổn định hài hòa III CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG HỘI HÀI HỊA HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC 3.1 Thực phát triển kinh tế nhịp nhàng: Trải qua thập kỉ cải cách, mở với tư “phát triển nghiêng lệch” Đặng Tiểu Bình đề làm cho Trung Quốc phát triển cách nhanh chóng đạt nhiều thành tựu Nhưng đồng thời tồn mặt hạn chế khơng dễ giải quyết, lên chênh lệch phát triển vùng miền, thành thị nông thôn, bất cân phát triển kinh tế hội, vấn đề dân số đông đồng nghĩa với nhu cầu lượng tiêu dùng lớn, mâu thuẫn với nguồn tài ngun mơi trường có hạn … Những vấn đề đòi hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thay đổi tư duy, điều chỉnh chiến lược phát triển từ nghiêng lệch sang nhịp nhàng, bền vững - Xây dựng nông thôn hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng cân đối thành thị nông thôn Quán triệt phương châm “lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành thị lôi kéo nông thơn, cho nhiều lấy ít, làm sống động”, ngày 31/12/2005 Đảng Chính phủ Trung Quốc thức đưa Văn kiện giải vấn đề Tam nông kể từ Trung Quốc thực cải cách, mở cửa đến với tiêu đề: “Một số ý kiến Trung ương Đảng Cộng sản Quốc Vụ viện Trung Quốc thúc đẩy xây dựng nông thôn hội chủ nghĩa” Những chủ trương sách phát triển nhịp nhàng thành thị nông thôn tiếp tục nhắc lại Báo cáo trị Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc - Phát triển nhịp nhàng khu vực Cùng với việc điều chỉnh phát triển nhịp nhàng thành thị nơng thơn, Nghị Trung ương khóa XVI trọng đến chiến lược điều chỉnh phát triển vùng miền Trên sở kế thừa, bổ sung đường lối chiến lược phát triển vùng miền Đặng Tiểu Bình Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đề cập đến tính tổng thể phát triển nhịp nhàng giưa vùng miền, coi nội dung quan trọng việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Điều thể qua nội dung sau: - Tiếp tục thực chiến lược đại khai phát miền Tây, chấn hưng sở công nghiệp cũ vùng Đông Bắc, thúc đẩy miền Trung trỗi dậy, khuyến khích khu vực miền Đông đầu phát triển - Nhà nước Trung Quốc tích cực ủng hộ dự án ngành nghề ưu khu vực miền Trung, miền Tây, đẩy nhanh việc biến ưu tài nguyên thành ưu kinh tế, tăng cường lực tự phát triển khu vực miền Trung miền Tây - Chính phủ Trung ương tăng cường điều động đầu tư tài cho khu vực cách mạng cũ, khu dân tộc, khu biên cương, khu vực nghèo khó, khu vực sản xuất lương thực nghèo khó, khu khai phát nguồn tài nguyên khoáng sản, khu trọng điểm bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái miền Trung miền Tây - Thực chế khu vực phát triển trợ giúp khu vực phát triển, khu vực dân tộc; xây dựng, kiện toàn chế độ sử dụng tài nguyên có bồi thường chế bồi thường khai phát tài nguyên; thực quan hệ hợp tác khu vực có lợi - Tiếp tục phát huy vai trò đặc khu kinh tế, khu Phố Đông Thượng Hải; thúc đẩy khai phát, mở cửa khu Tân Hải, Thiên Tân Những khu vực phát huy vai trò tích cực lan tỏa việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Những chủ trương sách phát triển vùng miền hệ lãnh đạo thứ tư Hồ Cẩm Đào đứng đầu cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục kiên trì luận phát triển Đặng Tiểu Bình, hướng tới phát triển nhịp nhàng, hài hòa, giàu có, có phân cơng theo mạnh khu vực - Vừa phát triển vừa trọng đến giải vấn đề môi trường Sự phát triển Trung Quốc từ cải cách, mở cửa đền năm đầu kỉ XXI đị theo đường vòng “hủy hoại trước, bảo vệ sau; nhiễm trước, xử sau; tiêu hao trước, tiết kiệm sau; chặt trước, trồng sau”, môi trường sinh thái bị hủy hoại cách nghiêm trọng Trung Quốc nước có lượng chất thải SO2 lớn giới, lượng mưa axit chiếm khoảng 30 % toàn diện tích lãnh thổ, lượng khí thải CO đứng thứ giới… Môi trường sinh thái trở thành vấn đề xúc quần chúng nhân dân Trung Quốc thực biện pháp nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường hệ phát triển thần tốc kinh tế để lại Hai hướng biện pháp cụ thể để thực bảo vệ môi trường: là, hoàn thiện mặt pháp lý thực tiễn chuyên ngành bảo vệ môi trường; hai là, thực biện pháp cụ thể để bảo môi trường Qua q trình thực sách đầu tư vốn cho việc giải vấn đề môi trường, đến Trung quốc bước đầu giải làm giảm ảnh hưởng xấu môi trường sinh thái đến đời sống người Từng bước tạo môi trường sinh thái lành mạnh để người sinh sống hài hòa với tự nhiên 3.2 Thúc đẩy xây dựng hội hài hòa Ngồi chủ trương, sách điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế hài hòa, bền vững, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh giải vấn đề hội, chủ yếu giải vấn đề dân sinh - Giải vấn đề việc làm, phát triển quan hệ lao động hài hòa Việc làm vấn đề dân sinh đồng thời vấn đề hạt nhân phát triển kinh tế - hội Đảng Cộng sản Trung Quốc coi người dân có việc làm tương đối đầy đủ nhiệm vụ xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Nghị Trung ương khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng sách việc làm đa dạng, giải việc làm cho đa số quần chúng nhân dân, xây dựng hệ thống sách liên quan đến vấn đề có quan hệ với việc làm, giải mối quan hệ người lao động với người sử dụng lao động Cụ thể sau: - Ra sức phát triển xí nghiệp vừa nhỏ, thành phần kinh tế phi công hữu, ngành dịch vụ ngành tập trung nhiều lao động, tăng thêm việc làm nhiều cách nhiều kênh - Thực việc thúc đẩy sách tiền tệ, thuế, tài chính, việc làm; tích cực ủng hộ, giúp đỡ tự chủ sáng tạo ngành nghề, tự tạo việc làm - Kiện toàn chế độ bồi dưỡng kĩ nghề nghiệp cho tất người lao động, tăng cường bồi dưỡng sáng tạo ngành nghề bồi dưỡng tái tạo việc làm - Đi sâu cải cách chế độ việc làm, bước hình thành thị trường lao động thị trường nhân tài thống thành phố nông thôn, hồn thiện sách lưu động nhân viên, chuẩn hóa phát triển cấu dịch vụ việc làm - Tăng cường chức thúc đẩy việc làm Chính phủ; làm tôt công tác quy hoạch tổng thể tái tạo việc làm cho người việc, chức, lao động tăng thêm; chuyển dịch việc làm cho lao động dư thừa nông thôn; tăng cường đạo dịch vụ việc làm cho quân nhân xuất ngũ sinh viên thất nghiệp - Mở rộng phạm vi trợ giúp cho sách tái tạo việc làm; sức giúp đỡ gia đình khơng có việc làm người khó xin việc tìm việc làm - Hồn thiện chế phối hợp nhịp nhàng mối quan hệ lao động; thi hành toàn diện chế độ hợp đồng lao động chế độ hiệp thương tập thể; bảo đảm chắn cho vay đủ ngạch tiền lương lúc - Nghiêm chỉnh chấp hành tiêu chuẩn lao động quốc gia; tăng cường bảo hộ lao động; kiện toàn thể chế giám sát bảo hiểm lao động chế trọng tài giải tranh chấp lao động; trì quyền lợi hợp pháp người lao động người nông dân vào thành phố làm thuê (Trung Quốc gọi họ nơng dân cơng) Có thể nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sách việc làm tích cực để giải vấn đề việc làm cho tầng lớp nhân dân Trung Quốc, xây dựng đồng sách liên quan đến việc làm xử mối quan hệ người lao động chủ lao động Điều cho thấy, Trung Quốc coi mở rộng việc làm mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế - hội điều chỉnh kết cấu kinh tế, thực hỗ trợ lẫn phát triển kinh tế mở rộng việc làm - Thúc đẩy nghiệp giáo dục công Đảng Cộng sản Trung Quốc trọng đến kiên trì ưu tiên phát triển giáo dục, thúc đẩy phát triển công giáo dục, tức nghiêng lệch khu vực lạc hậu, tầng lớp dân cư nghèo Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc quán nhận định rằng: Giáo dục sở phát triển đất nước, giáo dục công sở quan trọng công hội Với nhận thức chung vậy, giáo dục vấn đề đặt lên hàng đầu việc cải thiện dân sinh Trung Quốc Tăng cường xây dựng hệ thống y tế công; giải vấn đề khám bệnh đắt, khám bệnh khó - Hồn thiện hệ thống an sinh hội, bảo đảm mức sống cho quần chúng nhân dân 3.3 Hoàn thiện chế độ pháp luật, bảo đảm cơng nghĩa - Hạt nhân tư tưởng đạo việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Đảng Chính phủ Trung Quốc cơng nghĩa làm xây dựng chế độ pháp luật bảo đảm cơng nghĩa hội Đồng thời, cơng nghĩa coi điều kiện hội hài hòa chế độ pháp luật bảo đảm cho hội cơng nghĩa Điều cho thấy, muốn xây dựng hội hài hòa, có cơng nghĩa đòi hỏi Trung Quốc phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống chế độ pháp luật bảo vệ cho việc thực công nghĩa mặt đời sống hội Theo Nghị Trung ương khóa XVI, việc hồn thành chế độ đảm bảo cơng nghĩa đưa với mục đích xuất phát từ thực tiễn Trung Quốc giai đoạn xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm quyền lợi ích người dân Trung Quốc mặt kinh tế, trị, văn hóa, hội Mục đích thể nội dung : - Bảo đảm quyền lợi dân chủ, củng cố địa vị trị làm chủ đất nước người dân Hoàn thiện chế độ pháp luật, đặt sở pháp trị cho hội hài hòa - Hồn thiện thể chế tư pháp, tăng cường bảo đảm tư pháp hội hài hòa - Hồn thiện chế độ tài cơng cộng, bước thực ngang hóa dịch vụ cơng cộng - Hồn thiện chế độ phân phối thu nhập, chuẩn hóa trình tự phân phối thu nhập - Hồn thiện chế độ an sinh hội, bảo đảm mức sống quần chúng nhân dân Có thể thấy, hội cơng nghĩa điều kiện để hội hài hòa, chế độ bảo đảm cho hội cơng nghĩa Cần phải đẩy nhanh xây dựng chế độ có vai trò quan trọng đảm bảo nghĩa công hội, bảo đảm quyền lợi lợi ích mặt trị, kinh tế, văn hóa, hội nhân dân, dẫn dắt cơng dân thực quyền lợi nghĩa vụ theo pháp luật 3.4 Xây dựng văn hóa hài hòa Trung Quốc có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, văn hóa có lúc phát triển đến đỉnh cao văn hóa nhân loại có đặc sắc riêng Trong giai đoạn nay, xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa kế thừa phát triển giá trị văn hóa kho tàng văn hóa truyền thống Trung Quốc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Cùng với tiến trình cải cách, mở cửa, Trung Quốc vào giai đoạn tư tưởng người dân ngày đa dạng, nhiều quan niệm khác dòng văn hóa đan xen, xâm lấn vào Trong hội tồn song song văn hóa tiên tiến, văn hóa có ích lẫn văn hóa lạc hậu văn hóa cổ hủ Tư tưởng đắn, tư tưởng sai lệch, hình thái ý thực thống hình thái ý thức phi thống đan xen lẫn Do vậy, muốn phát triển văn hóa tiên tiến, xây dựng văn hóa hài hòa trước tiên Đảng Cộng sản phải đưa hệ thống giá trị mang tính khn mẫu Với tư vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh đến bốn nội dung nhằm xây dựng văn hóa hài hòa, củng cố đạo đức tư tưởng hội hài hòa - Xây dựng hệ thống giá trị hạt nhân hội chủ nghĩa Xây dựng quan niệm vinh nhục hội chủ nghĩa, bồi dưỡng giáo dục phong tục đạo đức văn minh - Kiên trì phương hướng đạo xác, đắn, tạo nên bầu khơng khí dư luận lành mạnh, tích cực - Triển khai rộng rãi hoạt động sáng tạo xây dựng hài hòa, hình thành cục diện người người thúc đẩy hài hòa IV.NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG XÂY DỰNG HỘI HÀI HÒA HỘI CHỦ NGHĨA CỦA TRUNG QUỐC: 4.1.Thành tựu: 4.1.1 Những thành tựu mặt luận: - Xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa kế thừa tư tưởng hội hài hòa truyền thống Trung Quốc “Xã hội hài hòa” mệnh đề triết học quan trọng dòng tư tưởng Trung Quốc Khổng Tử xây dựng tư tưởng đạo hội hài hòa “nhân giả , nhân” Mạnh tử đưa “thiên thời không địa lợi, địa lợi khơng nhân hòa”, coi mối quan hệ hài hòa người nhân tố để ổn định hội … Tới thời cận đại, Tôn Trung Sơn đưa tư tưởng Tam dân, kế thừa giá trị truyền thống, chủ trương “thiên hạ vi công” (thiên hạ chung) “thế giới đại đồng” Như vậy, “xã hội hài hòa” có cội nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, trải qua nhiều thời đại với nội dung không ngừng phong phú thêm Ngày nay, Trung Quốc phấn đấu xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa với nội dung gắn liền với công xây dựng đại hóa hội chủ nghĩa, gắn liền với xây dựng toàn diện hội giả, giải mối quan hệ người với người, người với hội, người với tự nhiên - Xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa làm phong phú thêm phát triển Chủ nghĩa Mác Từ Đại hội XVI (năm 2002) đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nêu hàng loạt tư tưởng quan trọng xây dựng thực quan niệm “phát triển khoa học”, xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa, luận giải tồn diện hệ thống đặc trưng hội hài hòa hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy phát triển tồn diện hài hòa bền vững kinh tế - hội Đây phát triển nhận thức chất chủ nghĩa hội từ luận Đặng Tiểu Bình, đánh dấu nhận thức Đảng Cộng sản Trung Quốc mối quan hệ nội chủ nghĩa hội hài hòa hội đạt tới trình độ tầm cao mới, tự giác, sâu sắc hệ thống Từ Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, tập thể lãnh đạo Trung ương hệ thư tư đưa số chủ trương quan niệm “phát triển cách khoa học”, “xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa”, “nâng cao lực cầm quyền giữ gìn tính tiên tiến Đảng Cộng sản” Đây thành việc Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác Trong tiến trình xây dựng đại hóa hội chủ nghĩa, Trung Quốc đưa xây dựng thể chế kinh tế thị trường hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, xây dựng văn hóa tiên tiến hội chủ nghĩa hội hài hòa hội chủ nghĩa Như vậy, thấy, Trung Quốc trình tìm tòi thử nghiệm đường xây dựng chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc, làm phong phú thêm phát triển Chủ nghĩa Mác - Bổ sung làm cụ thể hóa “chiến lược phát triển ba bước” Đặng Tiểu Bình Tháng năm 1987, Đặng Tiểu Bình đưa “chiến lược phát triển ba bước” để xây dựng đại hóa Trung Quốc Ông cho rằng, bước thứ từ năm 1980 đến năm 1990, GNP bình quân đầu người Trung Quốc vào năm 1990 tăng gấp đôi so với năm 1980, giải vấn đề ăn no mặc ấm; bước thứ hai từ 1990 đến năm 2000, GNP bình quân đầu người Trung Quốc vào năm 2000 tăng gấp đôi so với năm 1990, đời sống nhân dân Trung Quốc đạt mức giả; bước thứ ba đến khoảng năm 2020, Trung Quốc đạt trình độ quốc gia phát triển tầm trung giới, thực hiện đại hóa Nhằm giải vấn đề trên, Hội nghị Trung ương khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đưa khái niệm xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa, tiếp đến Hội nghị Trung ương khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung bàn vấn đề nhằm hướng tới thực cách toàn diện “chiến lược phát triển ba bước” Đặng Tiểu Bình đề Như vậy, thấy rằng, “chiến lược phát triển ba bước” Đặng Tiểu Bình tư tưởng xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Hồ Cẩm Đào có chung phương hướng, có kế thừa bổ sung cho - Xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa việc xây dựng toàn diện hội giả Từ cải cách mở, mở cửa đến nay, công xây dựng đại hóa hội chủ nghĩa Trung Quốc giành thành tựu lớn, đời sống nhân dân tổng thể đạt tới mức giả Tuy nhiên, mức giả trình độ thấp, chưa tồn diện cân đối Do vậy, thấy, vấn đề chưa toàn diện, cân đối liên quan tới phát triển hài hòa xây dựng hội hài hòa đường lối cụ thể bổ sung thực xây dựng toàn diện hội giả Như vậy, việc xây dựng hội hài hòa xây dựng tồn diện hội giả có quan hệ mật thiết với bổ sung cho Điều thể sau: “Xã hội hài hòa hội chủ nghĩa mà muốn xây dựng phải hội dân chủ pháp trị, cơng nghĩa, thành thực giữ chữ tín, thương yêu nhau, tràn đầy sức sống, ổn định có trật tự, người chung sống hài hòa với tự nhiên … Những đặc trưng vừa có mối liên hệ tương hỗ, vừa tác động lẫn nhau, cần phải nắm vững thể cách toàn diện q trình xây dựng tồn diện hội giả.” Từ phân tích trên, thấy việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa bổ sung nhân tố hội vào hệ thống luận xây dựng hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc 4.1.2.Những thành tựu mặt thực tiễn: Từ sau hội nghị Trung ương IV khóa 6, Đảng Nhà nước Trung Quốc quán triệt thực hàng loạt biện pháp sách bước đầu thu thành quả: - Kinh tế: phát triển với tốc độ nhanh tương đối ổn định Bước đầu hạ nhiệt tăng trưởng nóng kinh tế điều kiện quan trọng để xây dựng hội hài hòa XHCN Chỉ tính từ Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng nước đạt hai số Từ năm 2002- 2010 tốc độ tăng trưởng GDP năm Trung Quốc 9,6 % ( có hai năm 2007 10,6% năm 2010 10,3%) Hiện nay, Trung Quốc vượt Nhật Bản vươn lên trở thành nước có kinh tế thứ hai giới - Việc điều chỉnh cấu ngành, tốc độ thị hóa, thu nhập đời sống người dân có chuyển biến tốt đẹp Xu giãn rộng chệnh lệch phát triển thành thị nông thôn, khu vực bước xoay chuyển Tỷ lệ người nghèo người có thu nhập thấp nơng thơn giảm theo năm Theo tiêu chuẩn thu nhập bình quân đầu người từ 684 NDT/năm đến 944 NDT/ năm, số người coi thu nhập thấp nông thôn vào cuối năm 2005 40,67 triệu người, giảm 9,1 triệu người so với năm 2004 - Những biện pháp, sách giải vấn đề dân sinh bước đầu có hiệu quả, bật giải vấn đề nông thôn, tầng lớp yếu Ví dụ như: với việc thực miễn phí giáo dục nghĩa vụ năm, giải vấn đề gánh nặng học phí với người nơng dân có em học, việc thực chế kinh phí giáo dục nghĩa vụ “hai miễn, trợ cấp” nông thôn miền Tây bước đầu có hiệu Về giải vấn đề an sinh hội, việc triển khai công tác y tế hợp tác nơng thơn kiểu phát triển nhanh chóng, diện bao phủ mở rộng, số người tham gia bảo hiểm dưỡng lão, tham gia bảo hiểm y tế thành thị tăng lên - Một số biện pháp giảm nhiễm mơi trường bắt đầu có hiệu Trong năm gần đây, bước đầu so sánh số năm 2006 năm 2007, thấy rằng, số số năm 2007 có chiều hướng tốt lên: mức tiêu hao lượng cho đơn vị GDP nước giảm 2,78 %, lượng khí thải SO giảm 1,81 %, lượng khí thải CO2 giảm 4,66 % - Mơi trường hội, tình hình trật tự trị an hội trì ổn định Điều cho thấy chủ trương sách xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa có tác dụng tích cực đến giữ vững ổn định mơi trường hội Nhờ đó, tình hình hội Trung Quốc có chiều hướng tốt lên - Mơi trường hội, tình hình trật tự trị an hội trì ổn định Điều cho thấy chủ trương sách xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa có tác dụng tích cực đến giữ vững ổn định mơi trường hội Nhờ đó, tình hình hội Trung Quốc có chiều hướng tốt lên 4.2.Những hạn chế tồn tại: 4.2.1.Những hạn chế mặt luận: Ngồi bổ sung phát triển mặt luận đây, thấy rằng, tư tưởng xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa khơng phải chủ thuyết Hồ Cẩm Đào mà chủ trương, sách hay biện pháp giải vấn đề liên quan đến phát triển đặt Trung Quốc giai đoạn từ đến năm 2020 Như biết, xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Hồ Cẩm Đào đưa lần Hội nghị Trung ương khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc Hội nghị Trung ương khóa XVI đưa Nghị việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 Nhưng qua Báo cáo trị Đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc, thấy rằng, có quan điểm “phát triển khoa học” chủ thuyết Hồ Cẩm Đào Còn xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa biện pháp thực tư tưởng “phát triển khoa học” Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi quan điểm “phát triển khoa học” tư tưởng chiến lược nội dung quan trọng hệ thống luận xây dựng chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc Quan điểm “phát triển khoa học” có hạt nhân chất lấy người làm gốc Trong khi, yêu cầu chất việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa xử đắn mâu thuẫn nội nhân dân Muốn xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa cần phải quán triệt thực quan điểm “phát triển khoa học”, mục tiêu quan điểm “phát triển khoa học” thực phát triển hài hòa người, hội tự nhiên Các mục tiêu, biện pháp, sách chưa hồn thiện nội dung xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa cần bổ sung hoàn thiện 4.2.2.Những hạn chế mặt thực tiễn:  Chênh lệch thu nhập vùng miền, thành thị nông thôn có xu hướng gia tăng Mặc dù việc phân chia tỉnh, thành, khu tự trị Trung Quốc có khác biệt số liệu nghiên cứu học giả Trung Quốc cho thấy mức chênh lệch thu nhập bình qn đầu người rõ rệt Đó khu vực miền Đông luôn cao khu vực miền Trung miền Trung cao khu vực miền Tây (xem Bảng Bảng 4)  Chênh lệch thu nhập tầng lớp dân cư, ngàng nghề lớn Theo thống kê 100.000 hộ dân thành thị nông thôn Cục thống kê Nhà nước Trung Quốc cho thấy, thành thị, năm 1978 mức chênh lệch thu nhập 20 % hộ có thu nhập cao gấp 1,8 lần hộ 20 % hộ có thu nhập thấp số tăng lên gấp lần năm 1994; nông thôn, mức chênh lệch 2,9 lần năm 1994 6,6 lần Mức chênh lệch ngày gia tăng Điều cho thấy, vấn đề chênh lệch thu nhập tầng lớp dân cư vấn đề cần đặc biệt giải  Y tế quần chúng nhân dân coi vấn đề xúc Ở Trung Quốc bắt đầu hình thành hệ thống bảo hiểm y tế công lập ba cấp độ bảo hiểm y tế công chức thành phố, bảo hiểm y tế cư dân thành phố tổ chức y tế hợp tác kiểu nông thôn Nhưng phương án cải cách thể chế y tế chậm, chưa thực khởi động cải cách thể chế y tế nên “khám bệnh khó, khám bệnh đắt” vấn đề tồn làm cho người dân khơng có niềm tin vào hệ thống y tế, đội ngũ y bác sĩ thiếu phẩm chất đạo đức [4, tr 100] Điều đòi hỏi Trung Quốc phải tiếp tục huy động nguồn lực để giải thời gian tới đạt mục tiêu xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa  Tình trạng việc làm cung vượt cầu chưa chuyển biến Lực lượng lao động tăng thành phố, chuyển dịch sức lao động dư thừa nông thôn người thất nghiệp tiêu điểm công tác giải việc làm Trung Quốc Trong thời gian từ 2006 đến 2008, số người thất nghiệp cải cách doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể người thất nghiệp cải cách doanh nghiệp trước khoảng 10 triệu người [4, tr 102] Như vậy, nhiều người cho Trung Quốc giải lượng lớn số việc làm tốn khó  Trật tự trị an hội có bước diễn biễn mới: tội phạm kinh tế có chiều hướng gia tăng, làm cho việc quản hội ngày phức tạp  Tham nhũng vấn đề xúc Theo kết điều tra phán đoán cán lãnh đạo vấn đề tồn hội Trung Quốc năm 2006 2007 cho thấy, hai năm tham ba vấn đề nghiêm trọng Trung Quốc Từ tháng năm 2003 đến tháng năm 2007 có 136.570 vụ phạm tội tham ơ, nhận hối lộ, liên quan đến 157.569 người, số vụ án lớn 50.000 NDT 82.162 vụ Đặc biệt khoảng năm gần đây, Trung Quốc đưa xét xử hàng loạt quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, cấp Bộ  Việc thực dân chủ Đảng Trung Quốc gặp nhiều trở ngại Vấn đề dân chủ Đảng Trung Quốc tồn là: trình tự bầu cử không thông suốt, việc bầu cử Đảng số địa phwong thường xảy tượng hỗn loạn trình tự bầu cử; chế độ giới thiệu người ứng cử bầu cử Đảng không rõ ràng; chế cạnh tranh khơng tốt, có bầu cử trực tiếp bầu cử theo kiểu tranh cử người, đa số bầu cử theo kiểu gián tiếp; chế độ truy cứu trách nhiệm việc vi phạm pháp luật, vi phạm kỉ luật bầu cử khơng kiện tồn … Với thực tiễn đánh giá đây, tin tưởng rằng, Trung Quốc phần giải vấn đề dân sinh cho tầng lớp yếu hội Nhưng vấn đề phát triển chênh lệch, dân chủ Đảng dân chủ hội khơng dễ thực phát triển cân bằng, dân chủ đòi hỏi phải có q trình Việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa bổ sung luận xây dựng chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc, nhằm giải vấn đề bất cân sau 30 năm cải cách, mở cửa Nó góp phần vào việc trì ổn định hội, có tác dụng tốt việc giải phần vấn đề dân sinh, môi trường đặt Trung Quốc Song, vấn đề tích tụ thời gian dài với vấn đề xuất năm qua, Trung Quốc khơng thể dễ thời gian vài năm giải V KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu luận “Xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa” thấy rằng, nội dung việc xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa liên quan đến tồn đường lối phát triển Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ sung, làm cụ thể hóa chủ trương,chính sách để hướng tới phát triển nhịp nhàng, cân Đó việc điều chỉnh phát triển nhịp nhàng kinh tế hội, tức với việc thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa chủ trương, sách giải vấn đề hội, đặc biệt trọng giải vấn đề dân sinh như: y tế, việc làm, giáo dục, an sinh hội cho tầng lớp yếu thế, chưa hưởng thành công cải cách, mở cửa Trung Quốc Có lẽ thể đặc trưng chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc Để làm việc này, nội hàm chủ trương, sách xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề hồn thiện hàng loạt sách liên quan đến thể chế có thuật ngữ lần xuất hiện, chủ yếu thể việc thực cơng nghĩa, thực giàu có Cụ thể như: lần Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa việc “đẩy nhanh xây dựng chế, thể chế có lợi cho việc thay đổi kế cấu thành thị nông thôn”, lần việc “hoàn thiện chế điều tiết nhịp nhàng quan hệ lao động”, lần thực miễn phí giáo dục nghĩa vụ phạm vi nước hay “xây dựng hệ thống an sinh bao phủ lên cư dân thành thị nông thôn”, lần Đảng Cộng sản trung Quốc đề chủ trương “tăng cường điều tiết vĩ mô phân phối thu nhập”, lần nhắc đến “hệ thống giá trị hạt nhân hội chủ nghĩa”, lần đưa “lấy hài hòa Đảng thúc đẩy hài hòa hội” Như vậy, nói rằng, lần điều chỉnh sách lớn Đảng Cộng sản Trung Quốc đường xây dựng đại hóa hội chủ nghĩa chủ nghĩa hội đặc sắc Trung Quốc Nó tác động đến mặt hội Trung Quốc Nghiên cứu “Vấn đề xây dựng hội hài hòa hội chủ nghĩa Trung Quốc” suy nghĩ trình phát triển Việt Nam 30 năm đổi tham khảo số vấn đề, rút học kinh nghiệm nhằm giảm thiểu mâu thuẫn, giữ vững ổn định hội, đưa nghiệp đổi nước ta tiếp tục phát triển bền vững, hài hòa, thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh” ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA TRUNG QUỐC: 4.1.Thành tựu: 4.1.1 Những thành tựu mặt lí luận: - Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa kế thừa tư tưởng xã hội hài hòa truyền thống Trung Quốc Xã hội hài. .. chủ nghĩa, Trung Quốc đưa xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa. .. cụ thể lịch sử Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đề chủ trương xây dựng xã hội lý tưởng - Xã hội hài hòa XHCN” Xây dựng Xã hội hài hòa XHCN” phát
- Xem thêm -

Xem thêm: LÍ LUẬN xây DỰNG xã hội CHỦ NGHĨA hài hòa TRUNG QUỐC, LÍ LUẬN xây DỰNG xã hội CHỦ NGHĨA hài hòa TRUNG QUỐC, III. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay