Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014 Sau Quốc hội khóa XIII thơng qua Hiến pháp năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội thơng qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi, bổ sung (Luật 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã: - Thể chế hóa đầy đủ, đắn, toàn diện chủ trương cải cách tư pháp Đảng, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2014 liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân - Luật xây dựng sở tổng kết lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân; bảo đảm kế thừa truyền thống, kinh nghiệm quan Công tố/Kiểm sát Nhà nước ta 60 năm qua - Khắc phục hạn chế, vướng mắc thực tiễn thi hành Hiến pháp Luật, xây dựng hệ thống Viện kiểm sát nhân dân tinh gọn, hiệu lực, hiệu Về Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 tiếp tục kế thừa quy định phù hợp Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, song có điểm sau: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 khẳng định rõ vị trí Viện kiểm sát nhân dân thiết chế Hiến định máy nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân (Điều 2) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định rõ phạm vi, nội dung, mục đích chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Về chức thực hành quyền công tố, quy định cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố từ giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố suốt trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Về chức kiểm sát hoạt động tư pháp: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định chặt chẽ hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát giai đoạn truy tố; kiểm sát việc giải khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 làm rõ nội dung khâu công tác bổ sung quy định công tác phục vụ thực chức Viện kiểm sát nhân dân Cụ thể: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 phân định lại cách rõ ràng, hợp lý, cụ thể khâu công tác thực chức năng, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân khâu công tác bổ sung quy định phân biệt rõ công tác phục vụ thực chức năng, như: thống kê tội phạm; nghiên cứu khoa học; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác quốc tế; phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 mở rộng thẩm quyền Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân loại tội chủ thể thực tội phạm Theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân trung ương không điều tra tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà điều tra tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp mà người phạm tội cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 phân định trường hợp Viện kiểm sát nhân dân thực quyền kháng nghị quyền kiến nghị Cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân thực quyền kháng nghị trường hợp hành vi, án, định quan, cá nhân có thẩm quyền hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm quyền người, quyền công dân, lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Viện kiểm sát nhân dân thực quyền kiến nghị trường hợp hành vi, định quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng phát quan, tổ chức hữu quan có sơ hở, thiếu sót hoạt động quản lý Luật quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân việc giải quyết, trả lời kháng nghị, kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu Viện kiểm sát nhân dân thực quyền thực tế Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 làm rõ nội dung nguyên tắc “tập trung thống lãnh đạo Ngành”và làm rõ “khi thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật chịu đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân” theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; làm rõ mối quan hệ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp ngược lại thông qua quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn Viện trưởng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp Về tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định Viện kiểm sát nhân dân có 04 cấp (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện); Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cấp kiểm sát mới, có nhiệm vụ thực hành quyền cơng tố, kiểm sát hoạt động tư pháp vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp cao Cơ cấu tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gồm có Ủy ban kiểm sát, Văn phòng, Viện đơn vị tương đương Về tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm có Văn phòng Phòng, nơi chưa đủ điều kiện thành lập Phòng có phận công tác máy giúp việc Về Ủy ban kiểm sát: Theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Ủy ban Kiểm sát thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Ở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân khu vực không tổ chức Ủy ban Kiểm sát Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 tiếp tục quy định Ủy ban Kiểm sát có quyền định vấn đề quan trọng tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân Riêng vụ án, vụ việc, Ủy ban Kiểm sát có vai trò tư vấn theo đề nghị Viện trưởng Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban kiểm sát xét tuyển người có đủ điều kiện dự thi vào ngạch Kiểm sát viên Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định rõ định vấn đề thuộc thẩm quyền, Ủy ban Kiểm sát phải ban hành nghị (Luật trước không quy định rõ vấn đề này) Về Kiểm sát viên Kiểm tra viên: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định có 04 ngạch (Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp) Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp tương ứng với tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nâng cao tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Về số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Luật năm 2014 quy định không 19 người - Về nhiệm kỳ Kiểm sát viên: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định: Kiểm sát viên bổ nhiệm lần đầu có thời hạn 05 năm, trường hợp bổ nhiệm lại nâng ngạch thời hạn 10 năm - Về chế tuyển chọn Kiểm sát viên: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định: Áp dụng hình thức thi tuyển vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp Hội đồng thi tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Chủ tịch, ủy viên gồm đại diện lãnh đạo nhiều quan (Điều 87) Khơng áp dụng hình thức thi tuyển vào ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định Kiểm tra viên chức danh tư pháp, bổ nhiệm để giúp Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công Viện trưởng Kiểm tra viên có 03 ngạch (Kiểm tra viên, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp) Tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 10 Về Viện kiểm sát quân sự: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định hệ thống Viện kiểm sát quân không tổ chức theo cấp trước mà tổ chức theo cấp gồm: - Viện kiểm sát quân Trung ương, - Viện kiểm sát quân Quân khu tương đương, - Viện kiểm sát quân khu vực Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 phân định rõ trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tư lệnh Quân khu tương đương việc điều động, luân chuyển, biệt phái Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, quân nhân khác, công chức, viên chức Viện kiểm sát quân Cụ thể: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, luân chuyển Viện kiểm sát quân không quân khu tương đương sau thống với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tư lệnh quân khu tương đương điều động, luân chuyển Viện kiểm sát quân trực thuộc quân khu tương đương sau thống với Viện trưởng Viện kiểm sát quân trung ương 11 Về bảo đảm hoạt động Viện kiểm sát nhân dân: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định rõ trường hợp Chính phủ Viện kiểm sát nhân dân tối cao không thống dự tốn kinh phí hoạt động Viện kiểm sát nhân dân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội xem xét, định Kinh phí hoạt động Viện kiểm sát quân Viện trưởng Viện kiểm sát quân trung ương lập dự toán báo cáo Bộ Quốc phòng để đề nghị Chính phủ trình Quốc hội định, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định: - Ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị nâng cao lực hoạt động - Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên có thang, bậc lương riêng, chế độ phụ cấp đặc thù phụ cấp khác - Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành Kiểm sát nhân dân; bảo đảm kinh phí cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân người dân tộc thiểu số công tác miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Quy định khen thưởng, xử lý vi phạm, tạo sở pháp lý để Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hình thức khen thưởng đặc thù ngành Kiểm sát 12 Về chế kiểm soát, giám sát Viện kiểm sát nhân dân: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định: Cơ chế kiểm soát trở lại Cơ quan điều tra, Tòa án, Cơ quan thi hành án quan khác có thẩm quyền hoạt động tư pháp việc thực chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân quy định rõ thiết chế giám sát hình thức dân chủ đại diện gồm có Quốc hội, quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; quy định chế giám sát thông qua dân chủ trực tiếp tổ chức trị - xã hội Ngoài ra, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định ngày truyền thống, phù hiệu Viện kiểm sát nhân dân Các đơn vị toàn Ngành cần quán triệt triển khai thực đầy đủ nội dung Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày tháng 12 năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân tối cao Triển khai thực Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Nghị Quốc hội việc thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân, Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay