Nhung quy dinh moi cua bo luat to tung dan su (Tài liệu VKSNDTC)

12 33 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Bộ luật Tớ tụng Dân sự năm 2004 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005 sửa đổi, bổ sung năm 2011 theo Ḷt sớ 65/2011/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 Kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự cho thấy, Bợ ḷt góp phần quan trọng việc bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm trình tự thủ tục tớ tụng dân sự dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức hoạt động tố tụng dân sự Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc thi hành Bợ ḷt tớ tụng dân sự cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế vướng mắc công tác giải quyết, xét xử vụ việc dân sự, cần khắc phục Nhiều quy định Bộ luật tố tụng dân sự bộc lộ hạn chế, bất cập cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Ngày 28/11/2013, kỳ họp thứ 6, Q́c hợi khóa XIII thơng qua Hiến pháp mới, thay Hiến pháp năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Theo quy định Hiến pháp năm 2013, nhiều nội dung quan trọng ngun tắc tổ chức hoạt đợng Tòa án nhân dân bổ sung, sửa đổi Tiếp đó, ngày 24/11/2014, kỳ họp thứ 8, Q́c hợi khố XIII thơng qua Ḷt Tổ chức Tòa án nhân dân Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, theo nhiều nợi dung quan trọng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ ngun tắc hoạt đợng Tòa án nhân dân; cấu tổ chức, thẩm quyền cấp Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán, Hội thẩm; nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân có thay đổi Các quy định Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân luật khác có liên quan cần tiếp tục cụ thể hóa ḷt tớ tụng nói chung Bợ ḷt tớ tụng dân sự nói riêng Việc xây dựng Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lới Đảng cải cách tư pháp, cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; bảo đảm tính đồng bợ, thớng hệ thống pháp luật; khắc phục vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác giải vụ việc dân sự Phạm vi sửa đổi Bộ luật Tớ tụng Dân sự sửa đổi bản, tồn diện I NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 Về kết cấu, bố cục phạm vi điều chỉnh Ngày 25/11/2015, kỳ họp thứ 10 Q́c hợi Khóa XIII thơng qua Bộ luật tố tụng dân sự (Luật số 92/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 - sau gọi tắt Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015), bố cục thành 10 Phần, 42 chương, 517 điều (trong bổ sung 102 điều, sửa đổi, bổ sung 292 điều) quy định nguyên tắc tớ tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải việc yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng; trình tự, thủ tục giải vụ án dân sự, việc dân sự Tòa án; thủ tục cơng nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự Tòa án nước ngồi, phán Trọng tài nước ngồi Bợ ḷt quy định ngun tắc thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, cá nhân, quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hợi, tổ chức trị xã hợi - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân sự nhanh chóng, xác, cơng minh pháp ḷt Về nội dung Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015 2.1 Về nguyên tắc bản (Chương II, gồm 23 điều, từ Điều đến Điều 25) Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc tố tụng dân sự nhằm bảo đảm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 phù hợp với quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; bao gồm: Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp; cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân sự; bình đẳng quyền nghĩa vụ tớ tụng dân sự; bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự; Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự; Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật; trách nhiệm quan, người tiến hành tớ tụng dân sự; Tòa án xét xử tập thể; Tòa án xét xử kịp thời, cơng bằng, công khai; bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; giám đốc việc xét xử; bảo đảm hiệu lực án, định Tòa án; trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ Tòa án; việc tham gia tố tụng dân sự cá nhân, quan, tổ chức; bảo đảm tranh tụng xét xử; bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng dân sự Điểm quan trọng Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 nguyên tắc tố tụng dân sự bổ sung quy định ngun tắc “Tòa án khơng từ chối giải vụ việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng; trường hợp này, việc giải vụ việc dân thực theo nguyên tắc Bộ luật dân Bộ luật quy định” (khoản Điều 4) nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng xét xử” 2.2 Về thẩm quyền Tòa án (Chương III, gồm 19 điều, từ Điều 26 đến Điều 45) Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền Tòa án theo hướng tất tranh chấp, yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh thương mại lao đợng tḥc thẩm quyền giải Tòa án, trừ trường hợp theo quy định luật thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác Quy định này, mợt mặt thể chế hóa u cầu Nghị sớ 49NQ/TW Bợ Chính trị việc người dân nợp đơn đến Tòa án, Tòa án có trách nhiệm nhận thụ lý đơn, mặt khác điều kiện để Tòa án nhân dân thực nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân theo quy định Hiến pháp năm 2013, tạo chế điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý Bên cạnh đó, Bợ ḷt tớ tụng dân sự năm 2015 bổ sung, quy định đầy đủ, cụ thể loại tranh chấp việc dân sự thuộc thẩm quyền Tòa án bảo đảm phù hợp với ḷt nợi dung quy định, như: Ḷt Hơn nhân Gia đình, Luật Đất đai, Bộ luật Lao động, Luật Thi hành án dân sự… Về quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng (Chương IV gồm 17 điều, từ Điều 46 đến Điều 62) Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn người tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng sở pháp điển hóa văn hành có liên quan; bổ sung quy định Thẩm tra viên, Kiểm tra viên người tiến hành tố tụng nhằm phù hợp với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; bổ sung quy định Chánh án Tòa án giải vụ việc dân sự có quyền kiến nghị với quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm cụ thể hóa quy định khoản Điều Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Về thành phần giải vụ việc dân (Chương V, gồm điều, từ Điều 63 đến Điều 67) Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 bổ sung quy định thành phần Hội đồng xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn thành phần Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự để phù hợp với quy định Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; cụ thể là: - Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn 01 Thẩm phán tiến hành; - Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao; - Hợi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tới cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm 05 Thẩm phán toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tới cao Về người tham gia tố tụng (Chương VI, gồm 23 điều, từ Điều 68 đến Điều 90) Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 bổ sung quy định quyền trách nhiệm đương sự việc cung cấp chứng cho đương sự khác; bỏ quy định điều kiện “được Tòa án chấp nhận” đới với trường hợp người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương sự Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đại diện tổ chức đại diện tập thể lao đợng (Cơng đồn) vụ việc lao đợng hoạt đợng chủ thể luật chuyên ngành điều chỉnh để giảm bớt thủ tục hành tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể nêu tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương sự vụ việc dân sự; sửa đổi, bổ sung quy định người giám định, quyền, nghĩa vụ người giám định để phù hợp với Luật Giám định tư pháp; bổ sung quy định pháp nhân đại diện để phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015… Về chứng minh chứng (Chương VII, gồm 20 điều, từ Điều 91 đến Điều 110 ) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định chứng chứng minh nhằm làm rõ quyền nghĩa vụ đương sự việc thu thập chứng cứ, hậu việc đương sự có nghĩa vụ đưa chứng để chứng minh mà không đưa chứng khơng đưa đủ chứng Tòa án giải vụ việc dân sự theo chứng thu thập được, Tòa án thu thập chứng đương sự thu thập xét thấy cần thiết, quy định nhằm phù hợp với mơ hình tớ tụng dân sự xét hỏi kết hợp với tranh tụng; bổ sung quy định thủ tục trao đổi, chuyển giao chứng đương sự để chứng công khai nhằm bảo đảm thực tranh tụng trình giải vụ án; sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục, quyền nghĩa vụ người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng việc thực biện pháp thu thập chứng nhằm bảo đảm việc thu thập chứng nhanh chóng, thuận lợi hơn, khắc phục vướng mắc thực tiễn; sửa đổi, bổ sung quy định trưng cầu giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản để phù hợp với Luật giám định tư pháp, Luật giá đồng thời khắc phục khó khăn, vướng mắc hành thẩm định giá, định giá tài sản Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Chương VIII, gồm 33 điều, từ Điều 111 đến Điều 142) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 bổ sung quy định biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm xuất cảnh người có nghĩa vụ”; bổ sung quy định trường hợp sau định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án định trả lại đơn khởi kiện Tòa án đình giải vụ án đương sự rút đơn khởi kiện Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, phúc thẩm định việc đình giải vụ án phải đồng thời định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trường hợp có án, định Tòa án có hiệu lực pháp ḷt việc giải yêu cầu hủy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Chánh án Tòa án định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phân công một Thẩm phán giải quyết; đồng thời, bổ sung quy định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để giải khó khăn, vướng mắc thực tiễn; bổ sung quy định rõ thủ tục, thẩm quyền giải yêu cầu áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phiên tòa để tránh sai sót, vướng mắc thực tiễn chưa quy định rõ Về án phí, lệ phí chi phí tố tụng khác (Chương IX, gồm 27 điều, từ Điều 143 đến Điều 169) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định bổ sung chi phí tớng đạt sớ tiền cần thiết hợp lý trả cho công việc tống đạt tổ chức, cá nhân thực việc tớng đạt tính vào quy định pháp ḷt; chi phí tớng đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, chi phí ủy thác tư pháp thực theo quy định nước thực việc ủy thác; nguyên tắc xác định chi phí thẩm định chỗ, nghĩa vụ nộp xử lý tiền tạm ứng chí phí thẩm định chỗ; sửa đổi, bổ sung tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định, tạm ứng chí phi định giá, thẩm định giá để phù hợp với Luật giám định tư pháp, Luật giá; bổ sung quy định việc nộp tạm ứng nghĩa vụ chịu chi phí tớng đạt, chi phí ủy thác, chi phí thẩm định chỗ Việc bổ sung nhằm quy định rõ chi phí tớ tụng gồm khoản tiền nào, có trách nhiệm nợp tạm ứng, nghĩa vụ chịu chi phí nhằm khắc phục vướng mắc Bộ luật Tố tụng Dân sự hành chưa quy định rõ, khó thực Về cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng (Chương X, gồm 12 điều, từ Điều 170 đến Điều 181) Trên sở kế thừa quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự hành, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 bổ sung quy định rõ trường hợp tống đạt trực tiếp, trường hợp niêm yết công khai trường hợp thông báo phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, bổ sung phương thức tống đạt văn tố tụng theo hợp đồng dịch vụ tống đạt nhằm bảo đảm việc tống đạt văn tố tụng hợp lệ, nhanh chóng, giúp cho việc giải vụ việc dân sự kịp thời 10 Về thời hạn tố tụng (Chương XI, gồm điều, từ Điều 182 đến Điều 185) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu kế theo hướng dẫn chiếu tới quy định tướng ứng Bộ luật dân sự; đồng thời khẳng định nguyên tắc “Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu một bên bên với điều kiện yêu cầu phải đưa trước Tòa án cấp sơ thẩm án, định giải vụ việc Người hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chới nhằm mục đích trớn tránh thực nghĩa vụ” 11 Về thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm (Phần thứ hai, gồm Chương (XII, XIII, XIV), 84 điều, từ Điều 186 đến Điều 269) Những điểm liên quan đến thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm; cụ thể là: - Quy định thủ tục khởi kiện, xác định ngày khởi kiện sở pháp điển hóa văn hướng dẫn Bợ ḷt tố tụng dân sự hành nhằm quy định rõ ràng, cụ thể thủ tục khởi kiện tạo điều kiện thuận lợi cho quan, tổ chức, cá nhân thực tớt quyền khởi kiện mình; bổ sung tạm đình việc giải vụ án cần đợi kết quan có thẩm quyền xem xét kiến nghị Tòa án việc sửa đổi, bổ sung hủy bỏ văn pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Q́c hợi có liên quan đến việc giải vụ án; bổ sung quy định thành phần tham gia phiên hòa giải đới với tranh chấp lao đợng; Tòa án ban hành định hủy bỏ định tạm đình tạm đình khơng để làm pháp lý tiếp tục giải vụ án, xác định trách nhiệm Tòa án đới với vụ án tạm đình chỉ, bảo đảm tạm đình khơng vụ án tiếp tục giải kịp thời - Bổ sung quy định phiên họp kiểm tra việc giao nợp, tiếp cận, cơng khai chứng hòa giải Đây phương thức để bảo đảm đương sự quyền biết tiếp cận tất tài liệu, chứng cứ; trao đổi chứng cứ, bổ sung tài liệu, chứng (nếu có), xác định chứng giao nộp; đề nghị triệu tập người làm chứng người tham gia tố tụng khác vụ án trước Tòa án định đưa vụ án xét xử giúp cho đương sự có đủ điều kiện chuẩn bị việc tranh tụng phiên tòa - Bổ sung quy định cứ, thủ tục, thời hạn tạm ngừng phiên tòa trường hợp sau: (i) cần phải xác minh, thu thập tài liệu, chứng bổ sung mà thực phiên tòa; (ii) chờ kết giám định bổ sung, giám định lại; (iii) tình trạng sức khỏe sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng tiếp tục tham gia phiên tòa: (iv) bên đương sự đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải; (v) cần phải báo cáo với Chánh án Tòa án để đề nghị, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hủy bỏ văn quy phạm pháp luật theo quy định Điều 221 Bộ luật (Điều 259) Quy định để đảm bảo việc xem xét chứng xác, tồn diện, bảo đảm quyền tranh tụng đương sự phiên tòa phù hợp với thực tiễn - Bổ sung quy định thủ tục xét xử trường hợp vắng mặt tất người tham gia tố tụng (Điều 238), theo quy định thủ tục xét xử Tòa án trường hợp đương sự vắng mặt đương sự đề nghị xét xử vắng mặt Hợi đồng xét xử vào tài liệu, chứng có hồ sơ để giải vụ án theo quy định pháp luật 12 Về thủ tục giải vụ án dân Tòa án cấp phúc thẩm (Phần thứ ba, gồm chương, 56 điều, từ Điều 270 đến Điều 315 ) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục kháng cáo, kháng nghị, thụ lý, xét xử phúc thẩm án, định bị kháng cáo, kháng nghị sở kế thừa quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự hành, đồng thời bổ sung quy định cụ thể thời hạn kháng cáo, ngày kháng cáo, hậu việc kháng cáo, kháng nghị, việc gửi hồ sơ vụ án kháng cáo kháng nghị sau xét xử sơ thẩm để phù hợp với thực tiễn xét xử Bổ sung quy định việc đương sự quyền cung cấp bổ sung tài liệu, chứng mà Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu giao nộp đương sự khơng cung cấp, giao nợp có lý đáng; tài liệu, chứng mà Tòa án cấp sơ thẩm khơng u cầu đương sự giao nộp đương sự biết trình giải vụ việc theo thủ tục sơ thẩm; sửa đổi, bổ sung quy định trình tự phiên tòa phúc thẩm nhằm bảo đảm tranh tụng xét xử phúc thẩm, có quy định trách nhiệm trình bày đương sự đới với nợi dung có kháng cáo, kháng nghị; việc hỏi trả lời phiên tồ phúc thẩm; nợi dung, phương thức tranh luận phiên phúc thẩm 13 Về thủ tục rút gọn (Phần thứ tư, gồm chương điều, từ Điều 316 đến Điều 324) Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 bổ sung một phần quy định thủ tục rút gọn tớ tụng dân sự nhằm thể chế hóa định hướng nêu Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 Bợ Chính trị cụ thể hóa Điều 103 Hiến pháp năm 2013; cụ thể sau: - Thủ tục rút gọn áp dụng để giải vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy định Bộ luật này, không áp dụng để giải việc dân sự; - Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải vụ án dân sự có đủ điều kiện sau đây: (i) Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp ḷt rõ ràng, đương sự thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng đầy đủ, rõ ràng, đủ sở giải Tòa án khơng phải thu thập tài liệu, chứng cứ; (ii) Các đương sự có địa nơi cư trú, trụ sở rõ ràng; (iii) Khơng có đương sự cư trú nước ngoài, tài sản tranh chấp nước ngoài, trừ trường hợp đương sự nước ngồi có thỏa tḥn với đương sự Việt Nam đề nghị Tòa án giải theo thủ tục rút gọn đương sự xuất trình chứng sở hữu hợp pháp tài sản có thỏa thuận thống việc xử lý tài sản Trong trình giải vụ án theo thủ tục rút gọn, xuất tình tiết theo quy định khoản Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự, làm cho vụ án khơng đủ điều kiện để áp dụng theo thủ tục rút gọn Tòa án định chuyển vụ án sang giải theo thủ tục thông thường Bản án, định giải theo thủ tục rút gọn quyền kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Thủ tục phúc thẩm đối với vụ án xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn xây dựng theo hướng rút gọn, một thẩm phán tiến hành 14 Về thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật (Phần thứ năm, gồm chương, 36 Điều, từ Điều 325 đến Điều 360 ) Thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật quy định Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 sở kế thừa quy định Bộ luật tố tụng dân sự văn hướng dẫn hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc thực tiễn, phù hợp với quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; cụ thể là: - Quy định rõ kháng nghị giám đốc thẩm; - Sửa đổi, bổ sung quy định người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đớc thẩm, theo Chánh án Tòa án nhân dân tới cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tới cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao; án, định có hiệu lực pháp ḷt Tòa án khác xét thấy cần thiết, trừ định giám đốc thẩm Hợi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tới cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ - Bổ sung điều luật (Điều 330) quy định đương sự quyền cung cấp tài liệu, chứng cho người có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tài liệu, chứng chưa Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu đương sự giao nộp yêu cầu giao nộp đương sự không giao nợp có lý đáng tài liệu, chứng mà đương sự biết trình giải vụ việc Trong q trình giải đơn đề nghị giám đớc thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đớc thẩm tự thu thập tài liệu, chứng cần thiết cho việc giải vụ án - Bổ sung quy định thủ tục phiên tòa giám đớc thẩm, đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự Tòa án triệu tập đến phiên tòa giám đớc thẩm trình bày ý kiến, tranh ḷn vấn đề mà Hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu - Bổ sung quy định Hội đồng giám đớc thẩm có thẩm quyền sửa phần tồn bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật có đủ điều kiện nhằm giúp cho việc giải vụ án nhanh chóng, tránh việc phải xét xử sơ thẩm, phúc thẩm lại trường hợp không cần thiết 15 Về thủ tục giải việc dân (Phần thứ sáu, gồm 10 chương, 62 điều, từ Điều 361 đến Điều 422) Thủ tục giải việc dân sự quy định Phần thứ sáu Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sở kế thừa quy định Bộ luật tố tụng dân sự hành, bổ sung quy định thủ tục chung giải việc dân sự, việc thụ lý đơn, trả lại đơn, thông báo thụ lý đơn yêu cầu giải việc dân sự; thủ tục chuẩn bị xét đơn để khắc phục vướng mắc thực tiễn giải việc dân sự; bổ sung quy định thủ tục cơng nhận kết hòa giải ngồi Tòa án để đảm bảo khuyến khích việc giải mợt sớ tranh chấp thơng qua thương lượng, hòa giải; Tòa án hỗ trợ định cơng nhận việc giải đó; bổ sung quy định thủ tục xét tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, thủ tục xét tính hợp pháp c̣c đình cơng để bảo đảm thủ tục đặc thù việc giải yêu cầu lao động, đồng bộ, thống với quy định Bợ ḷt lao đợng Ngồi 15 nợi dung nêu trên, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân sự Tòa án nước ngoài, định Trọng tài nước ngoài; thủ tục giải vụ việc dân sự có yếu tớ nước ngồi (Phần thứ tám); Về thẩm quyền Tòa án thi hành án dân sự (Phần thứ chín); Về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại tố cáo tố tụng dân sự hiệu lực thi hành (Phần thứ mười) để phù hợp với yêu cầu II NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT TTDS NĂM 2015 LIÊN QUAN TRỰC TIẾP TỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT Về vị trí, vai trò Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân Kế thừa Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự hành, Điều 46 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 tiếp tục khẳng định Viện kiểm sát nhân dân quan tiến hành tố tụng dân sự; Viện trưởng Viện kiểm sát Kiểm sát viên người tiến hành tố tụng dân sự; đồng thời, bổ sung quy định Kiểm tra viên người tiến hành tố tụng bổ sung 01 điều luật (Điều 59) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm tra viên để bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Về tham gia phiên tòa, phiên họp giải vụ việc dân Viện kiểm sát nhân dân (các điều 21, 232, 296, 367 374) Kế thừa quy định Điều 21 Bộ luật Tố tụng Dân sự hành thực tiễn kiểm nghiệm, Điều 21 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định cụ thể trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa, phiên họp giải việc dân sự; theo đó, tiếp tục quy định trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp Điều 21 Bợ ḷt Tớ tụng Dân sự hành; đồng thời, bổ sung một số nội dung sau: - Bổ sung quy định Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm đới với trường hợp Tòa án khơng từ chới giải vụ việc dân sự lý chưa có điều ḷt để áp dụng; - Quy định đới với trường hợp Kiểm sát viên Viện trưởng phân cơng tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm phiên tòa, phiên họp phúc thẩm mà vắng mặt Hội đồng xét xử tiến hành việc xét xử, khơng hỗn phiên tòa, trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm Quy định nhằm bảo đảm cho việc xét xử, giải vụ án dân sự nhanh chóng, kịp thời, đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát Về việc phát biểu ý kiến Viện kiểm sát nhân dân phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải vụ việc dân (Điều 262 Điều 369) 3.1 Về việc phát biểu ý kiến Viện kiểm sát nhân dân phiên tòa sơ thẩm Để bảo đảm sự thống với quy định Hiến pháp năm 2013 quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; đồng thời khắc phục vướng mắc, bất cập quy định Điều 234 Bộ luật Tố tụng Dân sự hành, Điều 262 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung nội dung quy định phát biểu kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm sau: Sau người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hợi đồng xét xử, Thư ký Tòa án người tham gia tố tụng dân sự trình giải vụ án kể từ thụ lý trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án phát biểu ý kiến việc giải vụ án 3.2 Về việc phát biểu ý kiến Viện kiểm sát nhân dân phiên họp sơ thẩm giải việc dân Điểu g khoản Điều 369 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định rõ: “Kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc giải việc dân sự” 3.3 Về việc gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ việc dân Tại điều 262, 306, khoản Điều 341, điểm g khoản Điều 369, điểm c khoản Điều 375 quy định nội dung: Ngay sau kết thúc phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ việc Đây điểm cần ý thực công tác kiểm sát Về thẩm quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng Viện kiểm sát Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 tiếp tục kế thừa quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự hành thẩm quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng Viện kiểm sát, có sửa đổi, bổ sung mợt số nội dung sau: - Bổ sung quy định Kiểm sát viên Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực kiểm sát việc tuân theo pháp ḷt tớ tụng dân sự có nhiệm vụ, quyền hạn “Yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng trình giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật này; thu thập tài liệu, chứng theo quy định khoản Điều 97 Bộ luật này” (khoản Điều 58); - Quy định rõ: Viện kiểm sát thu thập tài liệu, chứng để bảo đảm cho việc thực thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (khoản Điều 97); - Quy định rõ: Trong trình giải đơn đề nghị xem xét án, định Tòa án có hiệu lực pháp ḷt theo thủ tục giám đớc thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đớc thẩm (trong có Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao) có quyền yêu cầu người có đơn bổ sung tài liệu, chứng tự kiểm tra, xác minh tài liệu, chứng cần thiết 5 Về thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Để bảo đảm phù hợp với quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Điều 331 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 sửa đổi quy định thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân; theo đó: - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tới cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đớc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao; án, định có hiệu lực pháp ḷt Tòa án khác xét thấy cần thiết, trừ định giám đớc thẩm Hợi đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đớc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ III HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ NGHỊ QUYẾT THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Về hiệu lực thi hành 1.1 Bộ ḷt Tớ tụng Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2016, trừ quy định sau Bợ ḷt có liên quan đến quy định Bộ luật dân sự sớ 91/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017: a) Quy định liên quan đến việc Tòa án khơng từ chới giải vụ việc dân sự lý chưa có điều luật để áp dụng quy định khoản Điều 4, điều 43, 44 45 Bộ luật này; b) Quy định liên quan đến người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi; c) Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu khoản Điều 184 điểm e khoản Điều 217 Bộ luật này; d) Quy định liên quan đến pháp nhân người đại diện, người giám hộ 1.2 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, trừ quy định Điều 159 điểm h khoản Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 Nội dung Nghị số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân 2.1 Kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân số 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng năm 2016): 1.1 Đối với vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh,thương mại, lao đợng Tòa án thụ lý trước ngày 01 tháng năm 2016, kể từ ngày 01 tháng năm 2016 giải theo thủ tục sơ thẩm áp dụng quy định Bộ luật để giải quyết; 1.2 Đối với vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng Tòa án giải theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 01 tháng năm 2016, kể từ ngày 01 tháng năm 2016 giải theo thủ tục phúc thẩm áp dụng quy định Bộ luật để giải quyết; 1.3 Đối với án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trước ngày 01 tháng năm 2016 kể từ ngày 01 tháng năm 2016 giải theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm áp dụng quy định Bợ luật để giải quyết; 1.4 Đối với án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng có hiệu lực pháp luật trước ngày 01 tháng năm 2016 mà kể từ ngày 01 tháng năm 2016 người có quyền kháng nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, để thực việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm việc giải theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thực theo quy định Bộ luật 1.5 Đối với vụ việc hôn nhân gia đình Tòa án thụ lý giải trước ngày 01 tháng năm 2016 Tòa án thụ lý tiếp tục giải theo thủ tục chung mà khơng chuyển cho Tòa gia đình người chưa thành niên giải 1.6 Khi giải vụ việc dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao đợng, Tòa án tiếp tục áp dụng quy định văn quy phạm pháp luật hành án phí, lệ phí Tòa án, chi phí tớ tụng khác có quy định quan nhà nước có thẩm quyền Đới với vụ án dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động giải theo thủ tục rút gọn áp dụng mức án phí thấp so với mức án phí áp dụng đới với vụ án giải theo thủ tục thông thường 2.2 Đối với tranh chấp, yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 áp dụng quy định thời hiệu Điều 159 điểm h khoản Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2011/QH12./
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhung quy dinh moi cua bo luat to tung dan su (Tài liệu VKSNDTC), Nhung quy dinh moi cua bo luat to tung dan su (Tài liệu VKSNDTC), II. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ LUẬT TTDS NĂM 2015 LIÊN QUAN TRỰC TIẾP TỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay