Ôn thi luật Dân sự 2015 (Tài liệu VKSNDTC)

13 42 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ngày 14/6/2005, Bộ luật Dân năm 2005 Quốc hội khóa XI thông qua kỳ họp thứ Sau 18 năm thi hành, Bộ luật Dân năm 2005 có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tuy nhiên, bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển với tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, quan hệ dân có thay đổi đáng kể nhanh chóng cần có điều chỉnh phù hợp pháp luật Việc sửa đổi Bộ luật Dân lần nhằm bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước; cụ thể hóa nguyên tắc thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phù hợp với Hiến pháp năm 2013; có tính kế thừa phát triển quy định phù hợp; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Việt Nam; bảo đảm nguyên tắc Bộ luật dân Bộ luật nền, có vị trí, vai trò luật chung hệ thống pháp luật tư, hình thành theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng tự chịu trách nhiệm bên tham gia; góp phần ghi nhận bảo vệ tốt quyền tổ chức, cá nhân giao lưu dân sự; góp phần hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo đó, Bộ luật Dân quy định vấn đề có tính ngun tắc chung nhất, làm sở cho việc xây dựng luật chuyên ngành Phạm vi sửa đổi Bộ luật Dân lần sửa đổi bản, toàn diện I NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Về kết cấu, bố cục So với Bộ luật Dân hành, Bộ luật Dân năm 2015 không tái kết cấu Phần “Quy định chuyển quyền sử dụng đất” Phần “Quyền sở hữu trí tuệ Chuyển giao cơng nghệ” thành phần riêng dự thảo Bộ luật Dân Các quy định quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản, hợp đồng quyền nhân thân quy định chế định tương ứng Bộ luật Dân sự, như: quy định quyền tài sản, quyền sở hữu quyền khác tài sản, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đât, di sản Nói cách khác, Bộ luật Dân năm 2015 không quy định nội dung quy định cụ thể Luật Đất đai năm 2013; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Chuyển giao công nghệ luật khác có liên quan Về nội dung 2.1 Về phạm vi điều chỉnh Bộ luật Dân (Điều 1) Bộ luật Dân quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cách ứng xử cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ nhân thân tài sản cá nhân, pháp nhân quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm (sau gọi chung quan hệ dân sự) Quy định xác định rõ phạm vi chủ thể quan hệ dân bao gồm cá nhân pháp nhân; khơng có chủ thể khác; đồng thời, làm rõ chất quan hệ dân sự, không liệt kê cụ thể loại quan hệ dân 2.2 Về nguyên tắc pháp luật dân (Điều 3) Để bảo đảm thống nhận thức, xây dựng áp dụng pháp luật dân sự, góp phần hình thành chuẩn mực pháp lý cách ứng xử cá nhân, pháp nhân, Điều Bộ luật quy định 05 nguyên tắc pháp luật dân Việc quán triệt nguyên tắc góp phần bảo đảm tất quyền dân cá nhân, pháp nhân Hiến pháp pháp luật công nhận tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng So sánh với Bộ luật Dân năm 2005: - Quy định bao quát hơn, 01 điều luật, thay quy định thành 01 chương (Chương II Phần thứ nhất) với 09 điều luật (từ Điều đến Điều 13) trước đây; - Chuyển quy định “Căn xác lập quyền, nghĩa vụ” khỏi quy định “Nguyên tắc pháp luật dân sự” để đưa Chương II “Xác lập, thực bảo vệ quyền dân sự” để phù hợp với nội dung 2.3 Về áp dụng Bộ luật Dân sự, tập quán tương tự pháp luật (các điều 4, Điều 6) Để tạo chế pháp lý đầy đủ cho việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền dân cá nhân, pháp nhân, phát huy vị trí, vai trò Bộ luật dân sự, bảo đảm thống việc áp dụng pháp luật dân đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sở kế thừa quy định Bộ luật Dân hành, Bộ luật Dân năm 2015 quy định việc áp dụng pháp luật dân sự, theo hướng sau: - Bộ luật dân xác định luật chung điều chỉnh quan hệ dân sự; luật khác điều chỉnh quan hệ lĩnh vực dân cụ thể không trái với nguyên tắc pháp luật dân sự; trường hợp luật khác có liên quan khơng có quy định có quy định trái với nguyên tắc pháp luật dân quy định Bộ luật dân năm 2015 áp dụng Quy định xác định rõ việc xử lý mối quan hệ Bộ luật dân (luật chung) luật khác có liên quan (luật chuyên ngành) - Trường hợp có khác quy định Bộ luật Dân điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên vấn đề áp dụng quy định điều ước quốc tế - Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân mà bên khơng có thoả thuận, pháp luật khơng có quy định áp dụng tập qn; trường hợp khơng có tập qn áp dụng tương tự pháp luật; trường hợp áp dụng tương tự pháp luật áp dụng nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ lẽ công để giải vụ, việc dân Quy định xác định rõ thứ tự áp dụng Bộ luật Dân sự, tập quán, tương tự pháp luật, án lệ lẽ công 2.4 Về chiếm hữu (Điều 179 đến Điều 185) Bộ luật bổ sung chế định chiếm hữu tình trạng pháp lý việc cá nhân, pháp nhân nắm giữ, chi phối tài sản cách trực tiếp gián tiếp chủ thể có quyền tài sản Theo chế định này, người chiếm hữu tài sản suy đoán tình; người cho rằng, người chiếm hữu khơng tình phải chứng minh Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh rằng, người chiếm hữu khơng có quyền chiếm hữu Quy định góp phần bảo đảm trật tự xã hội, ổn định giao dịch, giá trị kinh tế tài sản, thiện chí quan hệ dân 2.5 Về hình thức sở hữu (Điều 197 đến Điều 220) Thể chế hóa nghị Đảng, nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013 sở vận dụng nguyên tắc việc xác định hình thức sở hữu cần phải dựa vào khác biệt cách thức thực quyền chủ sở hữu, Bộ luật quy định hình thức sở hữu bao gồm: sở hữu toàn dân, sở hữu riêng sở hữu chung Sở hữu toàn dân sở hữu tài sản công, bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý Sở hữu riêng sở hữu chủ thể, bao gồm cá nhân, pháp nhân Sở hữu chung sở hữu nhiều chủ thể tài sản 2.6 Về quyền cá nhân, pháp nhân chủ sở hữu tài sản (Điều 245 đến Điều 273) Bên cạnh quyền sở hữu, Bộ luật ghi nhận cụ thể số quyền người chủ sở hữu tài sản, gồm: (1) Quyền bất động sản liền kề; (2) Quyền hưởng dụng; (3) Quyền bề mặt Sự bổ sung có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa nghị Đảng nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013 sở hữu toàn dân, sở hữu tư nhân; xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế điều tiết kinh tế sở tôn trọng quy luật thị trường; việc Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân cá nhân, tổ chức khác yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nguyên tắc tài sản hợp pháp tổ chức, cá nhân pháp luật bảo hộ không bị quốc hữu hóa Về quyền bất động sản liền kề, Bộ luật quy định quyền thực bất động sản (gọi bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác bất động sản khác thuộc quyền sở hữu người khác (gọi bất động sản hưởng quyền) Quyền bất động sản liền kề xác lập địa tự nhiên, theo luật định, theo thỏa thuận di chúc Quyền bất động sản liền kề thực theo thỏa thuận bên Trường hợp bên khơng có thỏa thuận thực theo nguyên tắc bảo đảm nhu cầu hợp lý việc khai thác bất động sản hưởng quyền, phù hợp với mục đích sử dụng bất động sản hưởng quyền bất động sản chịu hưởng quyền Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền không lạm dụng quyền bất động sản chịu hưởng quyền; chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền không thực hành vi ngăn cản làm cho việc thực quyền bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn Về quyền hưởng dụng, Bộ luật quy định theo hướng, quyền hưởng dụng quyền chủ thể khai thác công dụng hưởng hoa lợi, lợi tức tài sản thuộc quyền sở hữu chủ thể khác thời hạn định Quyền hưởng dụng xác lập theo quy định luật, theo thoả thuận di chúc Thời hạn quyền hưởng dụng bên thỏa thuận luật định tối đa đến hết đời người hưởng dụng đầu tiên, người hưởng dụng cá nhân đến pháp nhân chấm dứt tồn tối đa 30 năm, người hưởng dụng pháp nhân Về quyền bề mặt, Bộ luật quy định theo hướng, quyền bề mặt quyền chủ thể mặt đất, mặt nước, khoảng không gian mặt đất, mặt nước lòng đất mà quyền sử dụng đất thuộc chủ thể khác Quyền bề mặt xác lập theoquy định luật, theo thỏa thuận theo di chúc Đối tượng quyền bề mặt vật cụ thể gắn với đất phần khơng gian, theo vật gắn với đất tạo lập Vật cụ thể gắn với đất vật nằm bề mặt đất, nằm mặt đất phần không gian mặt đất Chủ thể quyền bề mặt có đầy đủ quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu vật Trong trường hợp đối tượng quyền phần khơng gian mà vật gắn với đất tạo lập chủ sở hữu phần khơng gian có quyền xây dựng, trồng cây, canh tác có đầy đủ quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu vật tạo 2.7 Về biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân (Điều 292 đến Điều 350) Bộ luật ghi nhận đầy đủ, rõ ràng hợp lý biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ sau đây: cầm cố tài sản, chấp tài sản, cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp Ví dụ, cầm cố, chấp Bộ luật quy định theo hướng, bên cầm cố, bên chấp có quyền bán, trao đổi, tặng cho, thay tài sản cầm cố, chấp có thỏa thuận với bên nhận cầm cố, nhận chấp tài sản cầm cố, chấp hàng hóa ln chuyển q trình sản xuất kinh doanh thuộc trường hợp khác theo quy định luật Trường hợp tài sản cầm cố, chấp bán, trao đổi, tặng cho, thay bên mua, bên nhận trao đổi, bên nhận tặng cho tài sản có nghĩa vụ phải giao tài sản theo yêu cầu bên nhận cầm cố, bên nhận chấp 2.8 Về trách nhiệm dân (Điều 351 đến Điều 364) Bộ luật sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm dân nhằm bảo đảm an tồn, thơng thống, lẽ cơng quan hệ dân giải vụ việc dân sự; cụ thể sau: - Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ nghĩa vụ bị suy đốn có lỗi phải chịu trách nhiệm dân bên có quyền; - Trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác; - Bên có nghĩa vụ khơng phải chịu trách nhiệm dân chứng minh nghĩa vụ không thực hồn tồn lỗi bên có quyền; - Bên có quyền phải áp dụng biện pháp cần thiết, hợp lý để thiệt hại không xảy hạn chế thiệt hại cho mình; - Trường hợp vi phạm nghĩa vụ có thiệt hại phần lỗi bên có quyền bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi 2.9 Về bồi thường thiệt hại hợp đồng (Điều 584 đến Điều 608) Bộ luật quy định người bị thiệt hại khơng có nghĩa vụ chứng minh lỗi bên gây thiệt hại để thay cho quy định hành tạo gánh nặng chứng minh người bị thiệt hại Theo đó, người có hành vi trái pháp luật xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản pháp nhân mà gây thiệt hại phải bồi thường Bộ luật bổ sung quy định trường hợp tài sản gây thiệt hại chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản có nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh kiện bất khả kháng hoàn toàn lỗi bên bị thiệt hại Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 2.10 Về pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngồi (Điều 663 đến Điều 687) Pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Bộ luật quy định Phần thứ năm với nội dung sau: - Về phạm vi áp dụng, trường hợp có quy định khác Phần luật khác có liên quan pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngồi áp dụng quy định luật khác có liên quan với điều kiện quy định luật khơng trái với nguyên tắc xác định áp dụng pháp luật quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quy định Bộ luật dân sự; - Về xác định pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngồi, Điều 664 Bộ luật quy định sau: “1 Pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước ngồi xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên luật Việt Nam Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên luật Việt Nam có quy định bên có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước xác định theo lựa chọn bên Trường hợp không xác định pháp luật áp dụng theo quy định khoản khoản Điều này, pháp luật áp dụng pháp luật nước có mối liên hệ gắn bó với quan hệ dân có yếu tố nước ngồi đó” Bên cạnh đó, Bộ luật sửa đổi, bổ sung làm phong phú hệ thuộc xác định pháp luật áp dụng, làm rõ thứ tự ưu tiên áp dụng hệ thuộc, đặc biệt làm hệ thuộc luật áp dụng hợp đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại hợp đồng hệ thuộc liên quan đến nhân thân theo hướng tiếp thu có chọn lọc tiêu chuẩn, chuẩn mực pháp lý chung quốc tế thừa nhận rộng rãi II NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ Về xác lập, thực bảo vệ quyền dân (Chương II, từ Điều đến Điều 15) Thể chế hóa nghị Đảng, quy định Hiến pháp năm 2013 công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm thực quyền dân sự, Bộ luật Dân năm 2015 quy định sau: - Cá nhân, pháp nhân thực quyền dân theo ý chí không trái với nguyên tắc pháp luật dân không vi phạm quy định “Giới hạn việc thực quyền dân sự” quy định Bộ luật dân (Điều 9); - Cá nhân, pháp nhân không lạm dụng quyền dân để gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ để thực mục đích khác trái pháp luật (khoản Điều 10); - Cá nhân, pháp nhân có quyền tự bảo vệ quyền dân theo quy định pháp luật Tòa án, quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm bảo vệ quyền dân cá nhân, pháp nhân Trường hợp quyền dân bị vi phạm có tranh chấp việc bảo vệ quyền thực theo pháp luật tố tụng Tòa án Trọng tài Việc bảo vệ quyền dân theo thủ tục hành thực trường hợp luật định Quyết định giải vụ việc theo thủ tục hành xem xét lại Tòa án Tòa án khơng từ chối yêu cầu giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng; trường hợp này, quy định áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ lẽ công áp dụng để xem xét, giải vụ việc (Điều 12 Điều 14) So sánh với Bộ luật Dân năm 2005: Điểm bật quy định việc Tòa án khơng từ chối u cầu giải vụ, việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013 bảo vệ, bảo đảm quyền người, quyền công dân Đây quy định tiến bộ, xác định rõ trách nhiệm Nhà nước việc giải tranh chấp nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội Về chủ thể quan hệ pháp luật dân (Điều 16 đến Điều 104) Bộ luật Dân năm 2015 quy định cụ thể địa vị pháp lý cá nhân, pháp nhân; quy định việc tham gia quan hệ dân Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quan nhà nước trung ương địa phương, hộ gia đình, tổ hợp tác tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân; cụ thể sau: - Về cá nhân, Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung nhiều chế pháp lý mới, hợp lý để bảo vệ tốt quyền người yếu lực hành vi dân sự, đặc biệt chế độ giám hộ người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Về quyền nhân thân cá nhân, bên cạnh việc quy định quyền nhân thân cá nhân, Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung quy định mặt nguyên tắc là: quyền nhân thân quy định Bộ luật dân sự, quyền người, quyền nhân thân khác dân Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật; - Về pháp nhân, để cụ thể hóa nội dung, tinh thần Hiến pháp quyền lập hội, quyền tự kinh doanh, chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng… để góp phần “hiện thực hóa” địa vị pháp lý chủ thể quan hệ dân sự, Bộ luật Dân năm 2015 quy định cá nhân, tổ chức có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác (khoản Điều 74) Pháp nhân phải đăng ký quan có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Đăng ký pháp nhân bao gồm đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi dăng ký khác theo quy định pháp luật Việc đăng ký pháp nhân phải công bố công khai (Điều 82) Mặt khác, để bao quát, dự báo phát triển đa dạng pháp nhân đời sống dân sự, Bộ luật Dân năm 2015 quy định loại pháp nhân bản, là: (1) Pháp nhân thương mại (pháp nhân hoạt động mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên) (Điều 75); (2) Pháp nhân phi thương mại (là pháp nhân khơng có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận có lợi nhuận khơng phân chia lợi nhuận cho thành viên) (Điều 76); - Về tham gia Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quan nhà nước trung ương địa phương quan hệ dân sự, Bộ luật Dân năm 2015 quy định, Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quan nhà nước trung ương địa phương bình đẳng với chủ thể khác cá nhân, pháp nhân tham gia quan hệ dân chịu trách nhiệm dân theo quy định Bộ luật này; đồng thời, Bộ luật quy định nội dung địa vị pháp lý, đại diện tham gia quan hệ dân sự, trách nhiệm thực nghĩa vụ dân trách nhiệm quan hệ dân Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quan nhà nước trung ương địa phương với nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước (từ Điều 97 đến Điều 100); - Về tham gia hộ gia đình, tổ hợp tác tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân quan hệ dân sự, Bộ luật Dân năm 2015 quy định hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân thông qua cá nhân người đại diện thành viên theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan Các thành viên thỏa thuận cử người đại diện tham gia, thực quyền, nghĩa vụ dân lợi ích chung Địa vị pháp lý hộ gia đình sử dụng đất xác định theo quy định pháp luật đất đai; đồng thời, Bộ luật quy định nội dung tài sản chung, trách nhiệm dân thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân (từ Điều 101 đến Điều 104) Về tài sản (Chương IV, từ Điều 105 đến Điều 115) Để bảo đảm tính bao quát, minh bạch, công khai, huy động phát huy hết nguồn lực vật chất xã hội, Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung quy định, theo đó, tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai Quyền sở hữu, quyền khác tài sản bất động sản phải đăng ký theo quy định Bộ luật pháp luật đăng ký tài sản Quyền sở hữu, quyền khác tài sản động sản đăng ký, trừ trường hợp pháp luật đăng ký tài sản có quy định khác Việc đăng ký tài sản phải công khai Quyền tài sản quyền trị giá tiền đối tượng quan hệ dân sự, bao gồm quyền tài sản đối tượng sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác, đó, quyền tài sản đối tượng sở hữu trí tuệ quy định Bộ luật pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quy định Bộ luật Luật đất đai Về giao dịch dân (từ Điều 116 đến Điều 143) Bộ luật Dân năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy định giao dịch dân theo hướng bảo đảm tốt quyền tự thể ý chí, an tồn pháp lý, ổn định giao dịch, quyền, lợi ích bên thiện chí, bên tình; Cụ thể sau: - Đối với giao dịch dân không tuân thủ quy định hình thức, Bộ luật quy định: Giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực hình thức vơ hiệu, trừ trường hợp sau đây: (1) Giao dịch xác lập theo quy định phải văn văn không quy định mà bên bên thực 2/3 nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch đó; (2) Giao dịch xác lập văn vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực 2/3 nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực - Quy định giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu sửa đổi để bảo đảm công bằng, phù hợp với quyền, lợi ích chủ thể xác lập giao dịch; - Quyền người thứ ba tình bảo vệ triệt để Về đại diện (Điều 134 đến Điều 143) Bộ luật Dân năm 2015 có số sửa đổi, bổ sung quy định đại diện nhằm tạo điều kiện pháp lý tốt việc trợ giúp cá nhân, pháp nhân thực hiện, bảo vệ quyền dân hạn chế rủi ro pháp lý quan hệ dân sự; Cụ thể sau: - Pháp nhân người đại diện theo ủy quyền cho chủ thể khác; - Người đại diện theo pháp luật pháp nhân người xác định theo điều lệ theo định quan nhà nước có thẩm quyền; pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật; - Đại diện theo pháp luật có quyền nhân danh bên đại diện xác lập, thực hành vi pháp lý phù hợp với quyền, nghĩa vụ đại diện theo pháp luật Trường hợp pháp nhân có nhiều đại diện theo pháp luật người có quyền đại diện cho pháp nhân phù hợp với quyền, nghĩa vụ Giao dịch dân bên đại diện xác lập, thực với bên thứ ba phù hợp với phạm vi quyền đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ bên đại diện Bên đại diện có quyền xác lập, thực hành vi cần thiết tùy thuộc hoàn cảnh để đạt mục đích phù hợp với phạm vi quyền đại diện Về thời hiệu 6.1 Quy định chung thời hiệu (Điều 149 đến Điều 157) - Để tất quyền dân cá nhân, pháp nhân Hiến pháp pháp luật công nhận tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm kịp thời, nâng cao trách nhiệm Tòa án, quan có thẩm quyền khác tôn trọng, bảo vệ quyền dân cá nhân, pháp nhân, ổn định quan hệ dân để phù hợp với chất pháp lý thời hiệu, Bộ luật Dân năm 2015 quy định thời hiệu theo nguyên tắc: cá nhân, pháp nhân phải yêu cầu tòa án, trọng tài giải vụ, việc dân thời hạn luật định, hết thời hạn mà cá nhân, pháp nhân có u cầu thay từ chối giải yêu cầu cá nhân, pháp nhân quy định hành, tòa án trọng tài thụ lý, giải tuyên bố chủ thể hưởng quyền dân miễn trừ nghĩa vụ dân - Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên với điều kiện yêu cầu phải đưa trước Tòa sơ thẩm án, định giải vụ, việc Người hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối nhằm mục đích trốn tránh thực nghĩa vụ - Chuyển quy định thời hiệu Bộ luật Tố tụng Dân để quy định Bộ luật dân sự, cụ thể sau: + Thời hiệu khởi kiện thời hạn mà chủ thể quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; thời hạn kết thúc quyền khởi kiện Thời hiệu khởi kiện vụ án dân tính từ ngày người có quyền u cầu biết phải biết quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trường hợp sau đây: (1) Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; (2) Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác; (3) Tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai; (4) Trường hợp khác luật định + Thời hiệu yêu cầu giải việc dân thời hạn mà chủ thể quyền yêu cầu Tòa án giải việc dân để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng; thời hạn kết thúc quyền yêu cầu Thời hiệu yêu cầu giải việc dân tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác - Thời gian khơng tính vào thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải việc dân khoảng thời gian xảy kiện sau đây: + Sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phạm vi thời hiệu; + Chưa có người đại diện trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu chưa thành niên, lực hành vi dân sự, khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bị hạn chế lực hành vi dân sự; + Người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân chưa có người đại diện khác thay 6.2 Về thời hiệu thừa kế (Điều 623) Để khắc phục bất cập thời hiệu khởi kiện thừa kế Bộ luật Dân hành, phù hợp với quyền người thừa kế, người khác có liên quan đến di sản đặc thù văn hóa, tính chất di sản, Điều 623 Bộ luật Dân năm 2015 quy định thời hiệu thừa kế sau: - Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản đó; - Trường hợp khơng có người thừa kế quản lý di sản di sản giải sau: + Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu theo quy định Điều 236 Bộ luật này; + Di sản thuộc Nhà nước, người chiếm hữu quy định tại Điều 236 Bộ luật - Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế - Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Về thời điểm xác lập quyền sở hữu quyền khác tài sản (Điều 161) Để bảo đảm thống nhận thức, xây dựng áp dụng pháp luật dân thời điểm xác lập quyền sở hữu quyền khác tài sản, Điều 161 Bộ luật Dân năm 2015 quy định: - Thời điểm xác lập quyền sở hữu quyền khác tài sản thực theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật khơng có quy định thực theo thỏa thuận bên; trường hợp luật không quy định bên khơng có thỏa thuận thời điểm xác lập quyền sở hữu quyền khác tài sản thời điểm tài sản chuyển giao Thời điểm tài sản chuyển giao thời điểm bên có quyền người đại diện hợp pháp họ chiếm hữu tài sản - Trường hợp tài sản chưa chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức hoa lợi, lợi tức thuộc bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Về quy định chung hợp đồng (Điều 385 đến Điều 429) Bộ luật Dân năm 2015 quy định điều khoản chung hợp đồng, định hướng cho việc xây dựng quy định hợp đồng luật khác có liên quan đủ để áp dụng trường hợp luật khác có liên quan thiếu quy định hợp đồng Ngồi ra, số quy định phù hợp với thông lệ quốc tế, với thực tiễn nước ta bổ sung, quy định điều kiện giao dịch chung, điều chỉnh hợp đồng có thay đổi hoàn cảnh, phụ lục hợp đồng, hủy bỏ hậu hủy bỏ hợp đồng Về điều kiện giao dịch chung giao kết hợp đồng, Bộ luật Dân năm 2015 quy định điều kiện giao dịch chung theo hướng, điều khoản ổn định bên công bố để áp dụng chung cho bên đề nghị giao kết hợp đồng; bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng coi chấp nhận điều khoản Điều kiện giao dịch chung có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trường hợp điều kiện giao dịch cơng khai theo trình tự, thể thức pháp luật quy định để bên xác lập giao dịch biết phải biết điều kiện Về thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi (lưu ý: vấn dề thảo luận xin ý kiến phiếu đại biểu Quốc hội), Điều 420 Bộ luật quy định: trường hợp hồn cảnh thay đổi bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời hạn hợp lý Trường hợp bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng thời hạn hợp lý, bên yêu cầu Tòa án: - Chấm dứt hợp đồng thời điểm xác định; - Sửa đổi hợp đồng để cân quyền lợi ích hợp pháp bên hồn cảnh thay đổi Tòa án định việc sửa đổi hợp đồng trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại lớn so với chi phí để thực hợp đồng sửa đổi Trong trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải vụ việc, bên phải tiếp tục thực nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Về số hợp đồng thông dụng (Điều 430 đến Điều 569) Bộ luật Dân năm 2015 quy định sốhợp đồng mang tính đặc trưng đại diện cho quan hệ pháp luật dân So với Bộ luật dân năm 2005, Bộ luật Dân năm 2015 không quy định hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng bảo hiểm Những hợp đồng quy định Luật nhà ở, Luật kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh đó, Bộ luật bổ sung loại hợp đồng hợp đồng hợp tác để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hợp tác sản xuất, kinh doanh Đối với số hợp đồng hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê tài sản , Bộ luật Dân năm 2015 bổ sung nhiều quy định để bảo đảm quy định áp dụng cho hợp đồng có liên quan bao quát dạng thức hợp đồng phái sinh, đặc thù phát sinh tương lai, cụ thể sau: - Về hợp đồng mua bán tài sản, Bộ luật Dân năm 2015 quy định, tài sản quy định Bộ luật đối tượng hợp đồng mua bán Trong trường hợp theo quy định luật, tài sản bị cấm bị hạn chế chuyển nhượng tài sản bán phải phù hợp với quy định Tài sản bán phải thuộc sở hữu người bán người bán có quyền bán tài sản Khi bên khơng có thoả thuận, thỏa thuận không rõ ràng chất lượng tài sản mua bán chất lượng tài sản mua bán xác định theo tiêu chuẩn công bố theo quy định quan nhà nước có thẩm quyền theo tiêu chuẩn ngành nghề Trong trường hợp khơng có tiêu chuẩn chất lượng tài sản mua bán xác định theo tiêu chuẩn thông thường theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng theo quy định Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ; - Về hợp đồng vay tài sản (nội dung sửa đổi bản, thảo luận nhiều xin ý kiến địa biểu Quốc hội phiếu), Điều 468 Bộ luật quy định: “1 Lãi suất hợp đồng vay bên thỏa thuận Trường hợp bên có thỏa thuận lãi suất lãi suất theo thỏa thuận khơng vượt q 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác Căn tình hình thực tế theo đề xuất Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội định điều chỉnh mức lãi suất nói báo cáo Quốc hội kỳ họp gần Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt lãi suất giới hạn quy định khoản mức lãi suất vượt q khơng có hiệu lực Trường hợp bên có thoả thuận việc trả lãi, không xác định rõ lãi suất có tranh chấp lãi suất lãi suất xác định 50% mức lãi suất giới hạn quy định khoản Điều thời điểm trả nợ” - Về hợp đồng hợp tác (từ Điều 504 đến Điều 512), Bộ luật Dân năm 2015 quy định: hợp đồng hợp tác thỏa thuận cá nhân, pháp nhân việc đóng góp tài sản, cơng sức để thực công việc định, hưởng lợi chịu trách nhiệm Hợp đồng hợp tác phải lập thành văn Bên cạnh đó, Bộ luật Dân năm 2015 quy định vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng hợp tác; quyền nghĩa vụ, trách nhiệm dân thành viên hợp tác; việc rút khỏi, gia nhập hợp đồng hợp tác; chấm dứt hợp đồng hợp tác III VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP Hiệu lực thi hành Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 Điều khoản chuyển tiếp (Điều 689) 2.1 Đối với giao dịch dân xác lập trước ngày Bộ luật có hiệu lực việc áp dụng pháp luật quy định sau: a) Giao dịch dân chưa thực mà có nội dung, hình thức khác với quy định Bộ luật chủ thể giao dịch tiếp tục thực theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân năm 2005, trừ trường hợp bên giao dịch dân có thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức giao dịch để phù hợp với Bộ luật để áp dụng quy định Bộ luật Giao dịch dân thực mà có nội dung, hình thức khác với quy định Bộ luật áp dụng quy định Bộ luật dân năm 2005 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân năm 2005; b) Giao dịch dân chưa thực thực mà có nội dung hình thức phù hợp với quy định Bộ luật áp dụng quy định Bộ luật này; c) Giao dịch dân thực xong trước ngày Bộ luật có hiệu lực mà có tranh chấp áp dụng quy định Bộ luật Dân năm 2005 văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật Dân năm 2005 để giải quyết; d) Thời hiệu áp dụng theo quy định Bộ luật 2.2 Không áp dụng Bộ luật để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ việc mà Tòa án giải theo quy định pháp luật dân trước ngày Bộ luật có hiệu lực./
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi luật Dân sự 2015 (Tài liệu VKSNDTC), Ôn thi luật Dân sự 2015 (Tài liệu VKSNDTC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay