150 câu TRẮC NGHIỆM Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát)

30 23 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

TỔNG HỢP 150 CÂU TRẮC NGHIỆM (Viện 3) I PHẦN HÀNH CHÍNH 50 CÂU Câu Nhận định “Tranh tụng TTHC đến có Luật TTHC 2015 quy định” hay sai? Đáp án: Sai (hoạt động tranh tụng có quy định Luật TTHC 2010 chưa quy định thành Điều luật cụ thể Luật TTHC 2015 Điều 18 Bảo đảm tranh tụng xét xử, Điều 175, Điều 236 Nội dung phương thức tranh tụng phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm…) Câu 2: Việc Tòa án yêu cầu người bị kiện cung cấp tài liệu để xác định tính có Quyết định hành bị kiện hoạt động tranh tụng, hay sai? Đáp án: Đúng (Điều 18, hoạt động thu thập chứng phục vụ cho việc xác định thật khách quan vụ án) Câu Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nộp đơn, trình bày lý yêu cầu Tòa án giữ ngun định hành khơng phải hoạt động tranh tụng, hay sai? Đáp án: Sai (do nguồn chứng để bên tranh tụng nên hoạt động tranh tụng) Câu Kiểm sát viên phát biểu quan điểm việc giải vụ án hoạt động tranh tụng phiên tòa sơ thẩm, hay sai? Đáp án: Sai (Điều 190 Phát biểu KSV: sau kết thúc phần tranh luận nói hoạt động chấp hành pháp luật ý kiến giải vụ án) Câu Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến vấn đề mà người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương nêu kháng nghị VKS hoạt động tranh tụng, hay sai? Đáp án: Sai (Viện kiểm sát bên tranh tụng) Câu Trong trường hợp, Chủ tọa phiên tòa khơng hạn chế thời gian vấn đề đưa tranh tụng, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 175, Chủ tọa phiên tòa có quyền cắt ý kiến khơng liên quan đến vụ án) Câu Luật TTHC 2015 quy định “dữ liệu điện tử” nguồn chứng cứ, hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 81) Câu Mọi chứng Tòa án thu thập để giải vụ án hành phải thơng báo cho đương biết để họ thực quyền tiếp cận, hay sai? Đáp án: Sai (Điều 96, 98 có trừ chứng có liên quan đến bí mật quốc gia…) Câu Từ 01/7/2016, Tòa án cấp, tống đạt văn tố tụng cho đương phương tiện điện tử, hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 102) Câu10 Từ 01/7/2016, q trình giải vụ án hành chính, Tòa án có quyền kiến nghị đến quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bãi bỏ văn quy phạm pháp luật vi hiến, hay sai? Đáp án: Đúng (Điều 111, 112) Câu 11 Từ 01/7/2016, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện qua cổng thơng tin điện tử Tòa án, hay sai? Đáp án: Đúng (Điều 119) Câu 12 Kể từ 01/7/2016, TAND cấp cao có thẩm quyền giám đốc việc xét xử TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ, hay sai? Đáp án: Sai (mà từ 01/6/2015 theo Luật Tổ chức TAND 2014) Câu 13 Mọi trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương phải Tòa án cấp Giấy chứng nhận, hay sai? Đáp án: Sai (Theo Luật TTHC 2015 Tòa án khơng cấp Giấy chứng nhận mà xác nhận vào đơn yêu cầu đương Điều 61) Câu 14 từ 01/7/2016, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác khơng có tư cách pháp nhân tham gia TTHC thành viên ủy quyền cho thành viên người khác làm đại diện tham gia TTHC, hay sai? Đáp án: Sai (đến 01/7/2017 quy định (Điều 60) có hiệu lực theo hiệu lực Bộ luật dân 2015) Câu 15 Luật TTHC 2015 khơng quy định trường hợp Tòa án xét xử vụ án hành mà khơng có mặt tất các đương sự, hay sai? Đáp án: Sai (Theo Điều 158, Tòa án tiến hành xét xử vụ án trường hợp vắng mặt tất đương có đủ điều kiện theo luật định) Câu 16 Luật TTHC 2015 quy định thời hạn kháng cáo án sơ thẩm đương khơng có mặt phiên tòa khơng có mặt tuyên án tính từ ngày án giao cho họ niêm yết, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 206, phải có thêm điều kiện vắng có lý đáng, khơng tính từ ngày tuyên án) Câu17 Thời hạn nộp tạm ứng án phí phúc thẩm ngày kể từ ngày nhận thơng báo Tòa án, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 209, thời hạn 10 ngày) Câu 18 Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ định hành bị khởi kiện HĐXX hủy án sơ thẩm đình giải vụ án, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 235, phải có thêm điều kiện người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đồng ý rút yêu cầu) Câu 19 Tất vấn đề vụ án hành đưa tranh luận phiên tòa phúc thẩm, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 239, tranh luận vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm hỏi phiên tòa phúc thẩm) Câu 20 Thủ tục đối thoại không áp dụng giải vụ án hành theo thủ tục rút gọn, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 249, sau khai mạc phiên tòa, thẩm phán tiến hành đối thoại, trừ trường hợp không tiến hành đối thoại được) Câu 21: Thủ tục giám đốc thẩm nào? a Từ nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm thời hạn luật định đương b Từ có kháng nghị giám đốc thẩm người có thẩm quyền Đáp án: b Vì theo Điều 254 Luật TTHC giám đốc thẩm xét lại án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giám đốc thẩm Câu 22: Trong trường hợp người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm ban hành kháng nghị giám đốc thẩm? a Có báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Viện kiểm sát nhân dân cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm b Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật có 01 để kháng nghị theo quy định khoản Điều 255 Luật tố tụng hành có đơn người đề nghị Đáp án: b Vì theo quy định khoản Điều 255 Luật TTHC người có thẩm quyền kháng nghị theo quy định Điều 260 Luật kháng nghị án, định có hiệu lực pháp luật có quy định định khoản có đơn người đề nghị theo quy định Điều 257 Luật tố tụng hành Câu 23: Chánh án tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm Quyết định giám đốc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh? a b Sai Đáp án: a Vì theo quy định khoản Điều 260 Luật TTHC Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm án, định co 1hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh Câu 24: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm án, định có hiệu lực tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk? a b Sai Đáp án: b Vì theo quy định Nghị số 957/NQ-UBTVQH13 số 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28.5.2015 Ủy ban Thường vụ quốc việc thành lập Tòa cấp cao Viện kiểm sát cấp cao thẩm quyền theo lãnh thổ Viện kiểm sát cấp cao theo thẩm quyền theo lãnh thổ Tòa án cấp cao Thẩm quyền theo lãnh thổ Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh gồm 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam, khơng bao gồm tỉnh Đắk Lắk Câu 25: Đối với định phần dân án hành chính, người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm có thẩm quyền định hoãn thi hành án thời hạn 03 tháng? a b Sai Đáp án: b Vì theo khoản Điều 261 Luật TTHC, người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm có quyền yêu cầu quan thi hành án hoãn thi hành án theo quy định pháp luật, khơng có quyền định Câu 26: Người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm có quyền định hỗn thi hành án án, định từ nhận hồ sơ vụ án định kháng nghị? a b sai Đáp án: b Vì theo khoản Điều 261 Luật TTHC người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm định hoãn thi hành án hạn 03 tháng Câu 27: Khi định kháng nghị, người có thẩm quyền kháng nghị dùng hình thức để tạm đình việc thi hành án có định giám đốc thẩm a Ra định tạm đình thi hành án b Ra cơng văn yêu cầu cớ quan thi hành án tạm đình việc thi hành án c Quyết định việc tạm đình thi hành án nội dung kháng nghị? Đáp án: c Vì theo khoản Điều 261 Luật TTHC người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm có quyền định tạm đình thi hành án, định không đề cập đến việc định Và theo mẫu biểu kháng nghị giám đốc thẩm ngành ban hành nội dung tạm đình nằm nội dung phần định kháng nghị Câu 28: Thời hạn tạm đình thi hành án có kháng nghị giám đốc thẩm khơng q 03 tháng? a b Sai Đáp án: b Vì Theo quy định khoản Điều 261 Luật TTHC người có thẩm quyền kháng nghị có quyền định tạm hỗn thi hành án có định giám đốc thẩm Câu2 9: Khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ủy quyền, Phó viện trưởng quyền ký kháng nghị giám đốc thẩm? Và sao? a b sai Đáp án: b Vì theo quy định khoản Điều 42 Luật tố tụng hành Viện trưởng vắng mặt, Phó Viện trưởng Viện trưởng ủy quyền thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện trưởng trừ quyền định kháng nghị theo quy định điểm d khoản Điều 42 Luật tố tụng hành Câu 30: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm tất án, định hành có hiệu lực pháp luật? a b sai Đáp án: b Vì theo khoản Điều 260 Luật tố tụng hành khơng có quyền kháng nghị định Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Câu 31: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị án, định hành có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao? a b Sai Đáp án: b Vì theo quy định khoản Điều 260 Luật TTHC người có quyền kháng nghị án, định khác thấy cần thiết, trừ định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Câu 32: Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm án hành có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh kháng nghị phải gửi cho Tòa án nhân dân tối cao để xét xử? a b sai Đáp án: b Vì theo khoản Điều 264 Luật TTHC kháng nghị phải gửi đến Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm Câu 33: Kiểm sát viên cao cấp, phiên tòa giám đốc thẩm, có quyền tự định đoạt việc rút kháng nghị giám đốc thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình? a b sai Đáp án: sai Vì theo quy định khảon Điều 43 khoản Điều 270 luật tố tụng hành chính, phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc giải vụ án Câu 34: Toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán đạt thống 2/3 Thẩm phán biểu thông qua định việc giải vụ án? a b sai Đáp án: a Câu 35: Khi xét xử giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp huyện, Tòa án cấp tỉnh bị kháng nghị giám đốc thẩm Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao với Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán không áp dụng nguyên tắc xét xử tập thể, biểu theo đa số khơng đạt trí biểu quyết? a b sai Đáp án: a Câu 36: Vụ án hành phức tạp quy định Điều 266 Luật tố tụng hành vụ án thuộc trường hợp nào? Đáp án: a Quy định pháp luật chưa rõ ràng, chưa hướng dẫn áp dụng b Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật có nhiều ý kiến khác c Vụ án dư luận xã hội quan tâm A 03 trường hợp B trường hợp a c Câu 37: Trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị, thời điểm tính thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm tính từ nào? a: Sau ngày ký ban hành kháng nghị 01 ngày b: Sau ngày kể từ ngày Tòa án nhận kháng nghị c: Kể từ ngày Tòa án nhận kháng nghị d: tất không Đáp án: d Câu 38: Nếu Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm tính từ nào? a Tính từ ngày ký ban hành kháng nghị b Tình từ ngày kháng nghị gửi cho đương Đáp án: a Câu 39: Nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án khác theo quy định khoản Điều 260 Tòa án có Thẩm quyền giám đốc thẩm thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm tính từ nào? Đáp án: Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ xét xử giám đốc thẩm; thời hạn mở phiên tòa tính từ Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền nhận kháng nghị hồ sơ vụ án Câu 40: Phạm vi giám đốc thẩm xem xét phần án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị? a b sai Đáp án: a Câu 41 : Trong tố tụng hành chính, Kiểm tra viên khơng phải người tiến hành tố tụng mà người giúp Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ vụ án báo cáo kết với Kiểm sát viên? a b sai Đáp án: b Câu 42: Có ý kiến cho Kiểm tra viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án? Đúng hay sai? Vì sao? a b sai Đáp án: a Vì theo quy định Điều 44 Luật tố tụng hành chính, Kiểm tra viên người giúp Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật, lập hồ sơ kiểm sát vụ án hành theo phân công Kiểm sát viên Câu 43: Khi phát định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng phát tình tiết quan trọng quan nhà nước có thẩm quyền văn yêu cầu xem xét lại định này? Văn gửi cho ai? Đáp án: Ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền văn yêu cầu xem xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Và văn gửi cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Câu 44: Quyết định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có xác định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền văn kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại định a b sai Đáp án: b Câu 45: Sau nhận yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao gửi văn yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu phiên họp xem xét kiến nghị, yêu cầu? a b sai Đáp án: b Câu 46: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp xem xét kiến nghị này? a b sai Đáp án: b Câu 47: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Phó Viện trưởng thay tham dự phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị quy định khoản Điều 287 Luật này? a b sai Đáp án: b Câu 48: Sau phiên họp xem xét kiến nghị theo Điều 291, trường hợp khơng trí với kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải có văn trả lời việc khơng đồng ý a b sai Đáp án: b Câu 49: Khi mở phiên họp xét lại định theo Điều 294 Luật tố tụng hành chính, Quyết định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải hai phần tổng số thành viên Hội đồng biểu tán thành a b sai Đáp án: b Câu 50: Trong trường hợp lý công vụ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Phó Viện trưởng thay tham dự phiên họp xét lại định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao a b sai Đáp án: b II PHẦN KDTM 70 CÂU Câu Trong thời hạn năm, kể từ ngày án , định Tòa án có hiệu lực pháp luật, phát vi phạm pháp luật án, định đương có quyền đề nghị với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hay sai? Đáp án: Đúng, theo khoản Điều 284 BLTTDS sửa đổi năm 2011 khoản Điều 327 BLTTDS năm 2015 Câu Trong thời hạn năm, kể từ ngày án , định Tòa án có hiệu lực pháp luật, phát vi phạm pháp luật án, định quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền thơng báo văn cho người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hay sai? Đáp án: Sai khoản Điều 284 BLTTDS sửa đổi năm 2011 khoản Điều 327 BLTTDS năm 2015 không quy định thời hạn thông báo văn cho người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm quan, tổ chức khác (không phải đương vụ án) Câu Những người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm kháng nghị giám đốc thẩm có đơn đề nghị đương vi phạm án, định có hiệu lực pháp luật, hay sai? Đáp án: Sai khoản Điều 284 BLTTDS sửa đổi năm 2011 khoản Điều 327 BLTTDS năm 2015 quy định người khơng phải đương có quyền thơng báo cho người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm phát án định có hiệu lực pháp luật có vi phạm Câu 4: Sau 02 năm kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật, luật sư có văn đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm họ cho án, định có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Người có quyền kháng nghị trả lại văn đề nghị 01 năm kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật, việc trả lại văn đề nghị hay sai? Đáp án: Sai, khoản Điều 284 BLTTDS sửa đổi năm 2011 khoản Điều 327 BLTTDS năm 2015 quy định người khơng phải đương có quyền thơng báo cho người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm phát án định có hiệu lực pháp luật có vi phạm Luật sư khơng phải đương Câu 5: Trong q trình giải đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, VC3 mời người có đơn tới cung cấp tài liệu, chúng hay sai? Câu 5: Đúng, khoản Điều 330 BLTTDS năm 2015 (Khoản Điều 85 BLTTDS sửa đổi năm 2011 quy định: Viện kiểm sát có quyền yêu cầu đương cung cấp tài liệu vật chứng để đảm bảo cho việc thực thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Điều Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLTVKSNDTC – TANDTC ngày 01/8/2012 hướng dẫn) Câu 6: Sau ngày 01/7/2016, Việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn phiên tòa sơ thẩm xét xử lại vụ án sau bị Quyết định giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại phải bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) đồng ý Đúng hay sai? Đáp án: Đúng, khoản Điều 217 BLTTDS năm 2015 quy định: “Đối với vụ án xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau có định giám đốc thẩm, tái 10 Câu 33 Tranh chấp công ty với người quản lý công ty TNHH thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần thuộc thẩm quyền giải Tòa án, hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 30 Bộ luật TTDS 2015) Câu 34 Từ 01/7/2016, Tòa án áp dụng tập quán để giải vụ, việc dân trường hợp bên thỏa thuận pháp luật khơng quy định, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 45 Bộ luật TTDS 2015 phải có thêm điều kiện tập quán không trái với nguyên tắc pháp luật dân sự) Câu 35 Đương có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án áp dụng, trường hợp đương viện dẫn tập quán khác tập qn có giá trị áp dụng tập quán thừa nhận nơi phát sinh vụ việc không trái với nguyên tắc PL dân sự, hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 45 Bộ luật TTDS 2015) Câu 36 Tại phiên tòa phúc thẩm, đương cung cấp tài liệu, chứng mà Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu giao nộp đương khơng cung cấp, giao nộp lý đáng, hay sai? Đáp án: Sai (Điểm b Khoản Điều 287 Bộ luật TTDS 2015 có trường hợp Tòa sơ thẩm khơng u cầu đương khơng thể biết q trình giải vụ việc theo thủ tục sơ thẩm) Câu 37 Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bị đơn thỏa thuận với việc giải vụ án, HĐXX định công nhận thỏa thuận đương sự, hay sai? Đáp án: Sai (Điều 300 Bộ luật TTDS 2015, Thỏa thuận phải tự nguyện, không vi phạm điều cấm luật không trái đạo đức xã hội Khi HĐXX án phúc thẩm sửa án sơ thẩm, công nhận thỏa thuận đương sự) Câu 38 Tại phiên tòa phúc thẩm, ngun đơn rút đơn khởi kiện HĐXX không chấp nhận bị đơn không đồng ý, hay sai? Đáp án: Đúng (Điểm a Khoản Điều 299 Bộ luật TTDS 2015, HĐXX hỏi bị đơn, bị đơn khơng đồng ý HĐXX khơng chấp nhận) Câu 39 Sau thụ lý vụ án để xét xử theo thủ tục rút gọn, bị đơn có yêu cầu phản tố vụ án phải chuyển sang giải theo thủ tục thông thường, hay sai? Đáp án: Đúng (Điểm đ Khoản Điều 317 Bộ luật TTDS 2015, yêu cầu phản tố bị đơn xem tình tiết làm cho vụ án khơng đủ điều kiện để giải theo thủ tục rút gọn) 16 Câu 40 Tranh chấp dân giải theo thủ tục rút gọn việc hòa giải, hay sai? Đáp án: Sai (Khoản Điều 320 Bộ luật TTDS 2015 Không tổ chức hòa giải riêng mà tiến hành sau khai mạc phiên tòa) Câu 41 Mọi trường hợp đương người 18 tuổi tham gia tố tụng dân phải có ngời đại diện tham gia tố tụng Đáp: sai Bởi lẽ, khoản Điều 57 BLTTDS quy định lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân đơng sau: "Đơng ngời từ đủ mời lăm tuổi đến cha đủ mời tám tuổi tham gia lao động theo hợp đồng lao động giao dịch dân tài sản riêng đợc tự tham gia tố tụng việc có liên quan đến quan hệ lao động quan hệ dân đó" Như khơng phải tất trờng hợp đơng ngời dới 18 tuổi phải có ngời đại diện tham gia tố tụng Do khẳng định sai Câu 42 Trong trờng hợp xét thấy cần thiết, để làm rõ vấn đề vụ việc dân Thẩm phán phải định trng cầu giám định Đáp án: sai Bởi lẽ, theo quy định BLTTDS, Thẩm phán định trng cầu giám định theo thoả thuận lựa chọn bên đương theo yêu cầu bên đơng Khoản Điều 90 BLTTDS quy định: "Theo thoả thuận lựa chọn bên đơng theo yêu cầu bên đơng sự, Thẩm phán định trng cầu giám định " Ngoài theo quy định điểm đ Tiểu mục 1.1 Mục Phần IV Nghị số 4/2005 ngày 17/09/2005 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hớng dẫn thi hành số quy định Bộ luật tố tụng dân "Chứng minh chứng cứ" quy định: "Chỉ đơng có u cầu, Tồ án tiến hành biện pháp thu thập chứng Trưng cầu giám định, giám định bổ sung, giám định lại (Điều90 BLTTDS) " Câu 43 Đơng tham gia tố tụng với tư cách ngời đại diện cho đương khác vụ án dân Đáp án: Khẳng định Bởi lẽ, điểm a khoản Điều 75 BLTTDS: "Những người sau không đợc làm ngời đại diện theo pháp luật: Nếu họ đươơng vụ án với người đợc đại diện mà quyền lợi ích hợp pháp họ đối lập với quyền lợi ích hợp pháp người đợc đại diện " Như vậy, theo quy định trên, pháp luật không cho phép đương tham gia tố tụng với tư cách người đại diện cho đương khác vụ án quyền lợi ích hợp pháp người đại diện người đại diện đối lập Các trường hợp pháp luật không cấm Từ hiểu đương tham gia tố tụng với tư cách ngời đại diện cho đương khác vụ án dân quyền lợi 17 ích hợp pháp họ khơng đối lập với quyền lợi ích hợp pháp người đại diện; Câu 44 Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương khơng có quyền kháng cáo án, định sơ thẩm Đáp án: Khẳng định Bởi lẽ, Điều 243 BLTTDS quy định: "Đương sự, ngời đại diện đương sự, quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo án, định tạm đình chỉ, đình giải vụ án Tồ án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trực tiếp giải lại theo thủ tục phúc thẩm" Như đối chiếu với quy định ngời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương khơng có quyền kháng cáo án, định sơ thẩm Câu 45 Mọi trường hợp, ngờườ yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi khoản tiền, kim khí quý, đá q giấy tờ có giá Tồ án ấn định tương đương với nghĩa vụ tài sản mà ngời có nghĩa vụ phải thực Đáp án: Khẳng định sai Bởi lẽ, khoản Điều 120 BLTTDS quy định: "Người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định khoản 6, 7, 8, 10 11 Điều 102 Bộ luật phải gửi khoản tiền, kim khí q, đá q giấy tờ có giá Toà án ấn định phải tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực để bảo vệ lợi ích người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn ngừa lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu " Các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định khoản 6, 7, 8, 10, 11 Điều 102 bao gồm: - Kê biên tài sản tranh chấp - Cấm chuyển dịch quyền tài sản tài sản tranh chấp - Cấm thay đổi trạng tài sản tranh chấp - Phong toả tài sản người có nghĩa vụ - Phong toả tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc Nhà nớc; phong toả tài sản nơi gửi giữ Ngoài biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên, BLTTDS quy định số biện pháp khẩn cấp tạm thời khác như: Giao ngời cha thành niên cho cá nhân tổ chức trông nom, ni dỡng, chăm sóc, giáo dục; Buộc thực trước phần nghĩa vụ cấp dưỡng; Buộc thực trớc phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm; Buộc ngời sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thờng, trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho ngời lao động; Tạm đình việc thi hành định sa thải người lao động biện pháp yêu cầu áp dụng khơng cần phải ký quỹ 18 Như vậy, khơng phải tất trường hợp ngời yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi khoản tiền, kim khí quý, đá quý giấy tờ có giá Tồ án ấn định tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực Câu 46 Tồ án định công nhận thoả thuận đương phần vụ án Đáp án: Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định khoản Điều 187 BLTTDS thì: "Thẩm phán định công nhận thoả thuận đương đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án" Như vậy, Tồ án khơng thể định công nhận thoả thuận đương phần vụ án Câu 47 Trong thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, Toà án phải tiến hành hoà giải để đương thoả thuận với việc giải vụ án Đáp án: Khẳng định sai Bởi lẽ, khoản Điều 180 BLTTDS quy định: "Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Toà án tiến hành hoà giải để đương thoả thuận với việc giải vụ án, trừ vụ án khơng hồ giải khơng tiến hành hồ giải quy định Điều 181 Đìeu 182 Bộ luật tố tụng dân sự" Như vậy, theo quy định thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, Toà án khơng tiến hành hồ giải vụ án khơng hồ giải khơng tiến hành hồ giải quy định Điều 181 Điều 182 Bộ luật tố tụng dân Câu 48 Khi có định đình giải vụ án dân sự, đương khơng có quyền khởi kiện u cầu Tồ án giải lại vụ án dân Đáp án: Khẳng định sai Bởi lẽ, khoản Điều 193 BLTTDS quy định: "Khi có định đình giải vụ án dân sự, đơng quyền khởi kiện u cầu Tồ án giải lại vụ án dân đó, việc khởi kiện vụ án khơng có khác với vụ án trước nguyên đơn, bị đơn quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trờng hợp quy định khoản Điều 168, điểm c, e g khoản Điều 192 Bộ luật trường hợp khác theo quy định pháp luật" Như vậy, theo quy định vụ án bị đình theo quy định khoản Điều 168, điểm c, e g khoản Điều 192 BLTTDS trường hợp khác theo quy định pháp luật đơng có quyền khởi kiện lại vụ án dân Câu 49 Tại phiên phúc thẩm, nguyên đơn bị đơn thoả thuận với việc giải vụ án, Hội đồng xét xử định công nhận thoả thuận đương Đáp án: Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định khoản Điều 270 BLTTDS phiên tồ phúc thẩm, đượng thoả thuận với việc giải vụ án thoả thuận họ tự nguyện, không trái pháp luật đạo 19 đức xã hội Hội đồng xét xử phúc thẩm án phúc thẩm sửa án sơ thẩm, công nhận thoả thuận đương Mặt khác, Tiểu mục 5.2 Mục Phần III Nghị số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 4/8/2006 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hớng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba "Thủ tục giải vụ án Toà án cấp phúc thẩm" Bộ luật Tố tụng dân quy định: "Tại phiên phúc thẩm đương thoả thuận với việc giải vụ án thoả thuận phải ghi vào biên phiên Nếu xét thấy thoả thuận đương tự nguyện không trái pháp luật đạo đức xã hội, hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận án phúc thẩm sửa án sơ thẩm, công nhận thoả thuận đương sự" Như vậy, phiên phúc thẩm, nguyên đơn bị đơn tự nguyện thoả thuận với việc giải vụ án, thoả thuận trái pháp luật đạo đức xã hội Hội đồng xét xử khơng cơng nhận thoả thuận đương Nếu thoả thuận khơng trái pháp luật đạo đức xã hội Hội đồng xét xử án phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng công nhận thoả thuận đương Câu 50 Tại phiên phúc thẩm, nguyên đơn rút đơn khởi kiện, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận bị đơn không đồng ý Đáp án: Khẳng định Bởi lẽ, điểm a khoản Điều 269 BLTTDS quy định: "Trước mở phiên phiên phúc thẩm nguyên đơn rút đơn khởi kiện Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không Bị đơn không đồng ý khơng chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn" Câu 51 Theo quy định BLTTDS có hiệu lực từ 1/7/2016 trường hợp KSV vắng mặt phiên tòa, phiên tòa buộc phải hoãn Theo anh chị hay sai? Đáp án: sai, HĐXX hỗn phiên tòa KSV vắng mặt trường hợp VKS có kháng nghị Câu 52 Theo thủ tục phúc thẩm QĐ sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị trường hợp khơng phải triệu tập đương Theo anh chị hay sai? Đáp án: Khẳng định sai trường hợp cần thiết triệu tập đương đến để nghe ý kiến họ Câu 53 Thẩm quyền HĐXXPT có quyền: Giữ nguyên án sơ thẩm sửa án sơ thẩm Theo anh chị hay sai? Đáp án: Khẳng định sai HĐXX có quyền hủy án đình việc giải quyết, đình XXPT Câu 54 Tại phiên tòa phúc thẩm KSV phát biểu việc tuân theo pháp luật BLTTDS? Theo anh chị hay sai? 20 Đáp án: Khảng định sai ngồi phát biểu v/v tuân theo pháp luật TTDS phát biểu v/v giải vụ án Câu 55 Tại phiên tòa phúc thẩm đương sụ thỏa thuận với khơng bên phải chịu án phí sơ thẩm Theo anh chị hay sai? Đáp án: Khẳng định sai đương phải chịu án phí, đương sụ khơng thỏa thuận với tòa án định Câu 56.Trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước mở phiên tòa phiên tòa phúc thẩm HĐXX phải đình giải vụ án Theo anh chị hay sai? Đáp án: sai bị đơn đồng ý HĐXX QĐ hủy án sơ thẩm đình giải vụ án Câu 57 Thời hạn kháng nghị phúc thẩm án Tòa án cấp sơ thẩm VKS cấp trực tiếp tháng Theo anh chị hay sai? Đáp án: sai thời hạn kháng nghị VKS cấp trực tiếp tháng Câu 58 HĐXX phải hỗn phiên tòa phúc thẩm triệu tập hợp lệ đương đến lần thứ mà vắng mặt Theo anh chị hay sai? Đáp án: Khẳng định sai , triệu tập đến lần thứ mà khơng có lý đáng coi người từ bỏ việc kháng cáo Câu 59 Trong tố tụng dân sự, Tòa án chi tiến hành thu thập chứng trường hợp đương khơng tự thu thập có u cầu tòa án tiến hành thu thập chứng Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 85, Điều 86, Điều 87, Điều 88, Điều 89 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011, Tòa án tiến hành lấy lời khai đương sự, người làm chứng, tiến hành đối chất, xem xét, thẩm định chỗ khơng có u cầu đương Câu 60 Toà án phải triệu tập người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tham dự phiên hòa giải, tham gia phiên tồ giải vụ án dân Khẳng định Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 64 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011, Khoản Điều 17 Nghị số 05/2012/NQHĐTP, Điều 199 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Tòa án phải triệu tập người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tham gia phiên hòa giải, tham gia phiên tòa 21 Câu 61 Tồ án trả lại đơn khởi kiện theo Điều 168 BLTTDS chưa thụ lý vụ án Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 192 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 trường hợp tòa án định đình giải vụ án theo quy định Khoản Điều 192 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Tòa án tiến hành xóa tên vụ án sổ thụ lý trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo có đương yêu cầu Cụ thể, Khoản Điều 192 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định: "Tòa án định đình giải vụ án dân sự, xóa tên vụ án sổ thụ lý trả lại đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cho đương có yêu cầu" Câu 62 Người khởi kiện vụ án dân phải trực tiếp nộp đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo Tòa án Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 166 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 người khởi kiện gửi đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo đến tòa án phương thức nộp trực tiếp thông qua đường bưu điện Cụ thể, Khoản Điều 166 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định: "Người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo đến Tồ án có thẩm quyền giải vụ án phương thức sau đây: a) Nộp trực tiếp Toà án; b) Gửi đến Toà án qua bưu điện" Câu 63 Những người thân thích đương khơng thể người làm chứng tố tụng dân Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định theo quy định Điều 65 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 trừ trường hợp người lực hành vi dân là người làm chứng biết tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án tòa án triệu tập tham gia với tư cách người làm chứng Cụ thể, Điều 65 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định: "Người biết tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án Tồ án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng Người lực hành vi dân người làm chứng" Câu 64 Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác, lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách nguyên đơn vụ án Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 56 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân để bảo vệ lợi ích cơng cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách xác định nguyên đơn Còn quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân để bảo vệ lợi ích người khác theo quy định Khoản Điều 73 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 xác định người đại diện theo pháp luật tố dân người bảo vệ 22 Câu 65 Trong tố tụng dân sự, trường hợp, Thẩm phán phải định văn tiến hành thu thập chứng Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 85 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 trường hợp tòa án tiến hành biện pháp thu thập chứng quy định từ điểm b đến điểm g Khoản Điều 85 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Thẩm phán phải định nêu rõ lý yêu cầu tòa án Còn biện pháp thu thập chứng lấy lời khai đương sự, người làm chứng quy định điểm a Khoản Điều 85 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Thẩm phán khơng cần định Câu 66 Ngồi việc nộp tiền tạm ứng án phí điều kiện tiên đẻ tòa án thụ lý đơn khởi kiện tài liệu, chứng mà người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện phải chứng minh họ người có quyền khởi kiện yêu cầu họ có hợp pháp Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Điều Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP nguyên tắc, gửi đơn khởi kiện cho Tòa án, người khởi kiện phải gửi kèm theo tài liệu, chứng để chứng minh họ người có quyền khởi kiện yêu cầu họ có hợp pháp Tuy nhiên, trường hợp lý khách quan nên họ nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, họ phải nộp tài liệu, chứng ban đầu chứng minh cho việc khởi kiện có Các tài liệu, chứng cư khác, người khởi kiện phải tự bổ sung bổ sung theo yêu cầu tòa án trình giải vụ án Câu 67 Thủ tục hòa giải trước phiên tòa sơ thẩm thủ tục bắt buộc vụ án dân Khẳng định sai Bởi lẽ, theo quy định Khoản Điều 180 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Toà án tiến hành hoà giải để đương thoả thuận với việc giải vụ án, trừ vụ án khơng hồ giải khơng tiến hành hồ giải quy định Điều 181 Điều 182 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 Câu 68 Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt với nhiều vi phạm bên thỏa thuận hợp đồng, không % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định Điều 266 Luật A 6% giá trị hợp đồng B 8% giá trị hợp đồng C 10% giá trị hợp đồng D 15% giá trị hợp đồng Đáp án: B Câu 69 Cổ đông sở hữu loại CP sau bị quyền biểu quyết: 23 A CP ưu đãi cổ tức B CP ưu đãi hoàn lại C Cả A B D Cả A B sai Đáp án: C Câu 70 Đại hội đồng cổ đông công ty CP: A Bao gồm tất cổ đông công ty B Bao gồm cổ đông phổ thông cổ đông ưu đãi biểu C Bao gồm cổ đông công ty trừ cổ đông ưu đãi cổ tức D Bao gồm cổ đông công ty trừ cổ đơng ưu đãi hồn lại Đáp án: B III PHẦN LAO ĐỘNG 30 CÂU Câu Việc làm gì? A Là hoạt động lao động tạo thu nhập mà không bị pháp luật cấm B Mọi hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm C Là hoạt động tạo thu nhập sở hợp đồng lao động Đáp án A (Khoản 1, Điều BLLĐ 2012 Việc làm hoạt động lao động tạo thu nhập mà không bị pháp luật cấm) Câu Tiền lương gì? A Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực công việc theo thỏa thuận B.Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác C Cả A B Đáp án: C (Khoản 1, Điều 90 BLLĐ 2012 Tiền lương khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực công việc theo thỏa thuận Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Chính phủ quy định.) Câu Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Đúng hay sai? 24 Đáp án: Đúng (Điều 15 BLLĐ 2012 Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động) Câu Các hình thức hợp đồng? A Hình thức hợp đồng lao động văn B Hình thức hợp đồng lao động lời nói C Cả A B Đáp án C (Điều 16 BLLĐ 20121 Hợp đồng lao động phải giao kết văn làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định khoản Điều Câu Hợp đồng giao kết lời nói? A Đối với cơng việc tạm thời có thời hạn từ tháng đến tháng B Đối với công việc tạm thời có thời hạn 12 tháng C Đối với cơng việc tạm thời có thời hạn tháng Đáp án C (Khoản 2, Điều 16 BLLĐ 20122 Đối với cơng việc tạm thời có thời hạn 03 tháng, bên giao kết hợp đồng lao động lời nói.) Câu Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động? A Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực B Tự giao kết hợp đồng lao động không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đạo đức xã hội C Cả A B Đáp án: C (Điều 17 BLLĐ 20121 Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực Tự giao kết hợp đồng lao động không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đạo đức xã hội.) Câu Những hành vi người sử dụng lao động không làm giao kết, thực hợp đồng lao động? “Giữ giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng người lao động; Yêu cầu người lao động phải thực biện pháp bảo đảm tiền tài sản khác cho việc thực hợp đồng lao động” Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Điều 20 BLLĐ 2012 Giữ giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng người lao động Yêu cầu người lao động phải thực biện pháp bảo đảm tiền tài sản khác cho việc thực hợp đồng lao động) Câu Hợp đồng lao động gồm nội dung “Công việc địa điểm làm việc; Thời hạn Hợp đồng lao động; Chế độ nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội BHYT; Thời làm việc, thời nghỉ ngơi 25 Đáp án (Điều 23 BLLĐ 2012) Câu Phụ lục hợp đồng phận hợp đồng lao động có hiệu lực hợp đồng lao động; hợp đồng lao động; Hợp đồng lao động lần thứ hai Đúng hay sai? Đáp án sai (Khoản 1, Điều 24 BLLĐ 2012 Phụ lục hợp đồng lao động phận hợp đồng lao động có hiệu lực hợp đồng lao động) Câu 10 Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Kể từ ngày hai bên thoả thuận Kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc Đúng hay sai? Đáp án (Điều 25 BLLĐ 2012 Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác) Câu 11 Thời gian thử việc vào tính chất mức độ phức tạp công việc người sử dụng lao động thử việc lần? A Chỉ thử việc 01 lần B Chỉ thử việc 02 lần C Chỉ thử việc 03 lần Đáp án A (Điều 27 BLLĐ 2012 Thời gian thử việc vào tính chất mức độ phức tạp cơng việc thử việc 01 lần) Câu 12 Trong thời gian thử việc người lao động trả lương nào? A Mức lương B Mức lương hai bên thỏa thuận C Do hai bên thỏa thuận phải 85% mức lương cơng việc Đáp án C (Điều 28 BLLĐ 2012) Câu 13 Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ngày? A Ít 03 ngày làm việc B Ít 05 ngày làm việc C Ít 07 ngày làm việc Đáp án A (Khoản 2, Điều 31 BLLĐ 2012 Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước 03 ngày làm việc) 26 Câu 14 Trường hợp: Người lao động làm nghĩa vụ quân Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định pháp luật tố tụng hình Người lao động phải chấp hành định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở cai nghiện bắt buộc, sở giáo dục bắt buộc tạm hoãn hợp đồng lao động? Đúng hay sai? Đáp án: (Điều 32 BLLĐ 2012) Câu 15 Đối với lao động nữ: Bảo đảm thực bình đẳng giới biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương chế độ khác Tham khảo ý kiến lao động nữ đại diện họ định vấn đề liên quan đến quyền lợi ích phụ nữ Bảo đảm có đủ buồng tắm buồng vệ sinh phù hợp nơi làm việc; giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ Đúng hay sai? Đáp án: (Điều 154 BLLĐ 2012) Câu 16 Thời gian nghỉ thai sản lao động nữ: Lao động nữ nghỉ trước sau sinh 06 tháng Trường hợp lao động nữ sinh đơi trở lên tính từ thứ 02 trở đi, con, người mẹ nghỉ thêm 01 tháng Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không 02 tháng Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản 1, Điều 157 BLLĐ 2012) Câu 17 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: Ít 45 ngày hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn Ít 03 ngày làm việc trường hợp quy định điểm b khoản Điều 38 BLLĐ hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 38 BLLĐ 2012) Câu 18 Người lao động quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động báo trước 03 ngày: Không bố trí theo cơng việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng lao động Không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản 1, Điều 37 BLLĐ 2012) Câu 19 Trong trình thực hợp đồng lao động, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải báo trước cho bên biết ngày? A Ít 03 ngày làm việc 27 B Ít 05 ngày làm việc C Ít 07 ngày làm việc Đáp án A ( Khoản 1, Điều 35 BLLĐ 2012 Trong trình thực hợp đồng lao động, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động phải báo cho bên biết trước ngày làm việc nội dung cần sửa đổi, bổ sung) Câu 20 Người lao động, người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ trường: Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định khoản Điều 192 Bộ luật lao động 2012 Đã hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động Đúng hay sai? Đáp án Đúng ( Điều 36 BLLĐ 2012) Câu 21 Trường hợp: A Người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động B Người lao động khơng có mặt nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hợp đồng lao động theo quy định C Người lao động làm nghĩa vụ quân Người sử dụng lao động quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Đúng hay sai? Đáp án Đúng (Khoản 1, Điều 38 BLLĐ 2012) Câu 22 Người sử dụng lao động không thực quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp nào? A Người lao động ốm đau bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị, điều dưỡng theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định điểm b khoản Điều 38 Bộ luật lao động 2012 B Người lao động nghỉ năm, nghỉ việc riêng trường hợp nghỉ khác người sử dụng lao động đồng ý Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội C A, B Đáp án C (Điều 39 BLLĐ 2012) Câu 23 Việc hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định: Mỗi bên có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hết thời hạn báo trước phải thông báo văn phải bên đồng ý Đúng hay sai? Đáp án Đúng (Điều 40 BLLĐ 2012) Câu 24 Nghĩa vụ người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật? 28 A Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo HĐLĐ giao kết B Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người lao động không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động C Cả A, B Đáp án C (Khoản 1, Điều 42 BLLĐ 2012) Câu 25 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải có nghĩa vụ: A Không trợ cấp việc phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động B Phải hồn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định C Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoản tiền lương tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Điều 43 BLLĐ 2012) Câu 26 Người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn phải thơng báo văn ngày trước hợp đồng lao động hết hạn? A Ít 30 ngày trước ngày hợp đồng lao động hết hạn B Ít 45 ngày trước ngày hợp đồng lao động hết hạn C Ít 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn Đáp án C (Khoản 1, Điều 47 BLLĐ 2012) Câu 27 Người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên chấm dứt Hợp đồng lao động mức trợ cấp việc năm làm việc trợ cấp ½ tháng tiền lương Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản 1, Điều 48 BLLĐ 2012 người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thơi việc cho người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, năm làm việc trợ cấp nửa tháng tiền lương) Câu 28 Người sử dụng lao động trả trợ cấp việc làm trường hợp? A Trong trường hợp thay đổi cấu cơng nghệ lý kinh tế B Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã C Cả A B Đáp án C (Điều 49 BLLĐ 2012) Câu 29 Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu? A Tồ án nhân dân 29 B Thanh tra lao động C Cả A B Đáp án C (Khoản Điều 51 BLLĐ 2012) Câu 30 Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân? A Hòa giải viên lao động B Tồ án nhân dân C Cả A B Đáp án: C (Điều 200 BLLĐ 2012) 30 ... án C (Điều 49 BLLĐ 2012) Câu 29 Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu? A Tồ án nhân dân 29 B Thanh tra lao động C Cả A B Đáp án C (Khoản Điều 51 BLLĐ 2012) Câu 30 Cơ quan,... quy định điểm b khoản Điều 38 BLLĐ hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Đúng hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản Điều 38 BLLĐ 2012) Câu 18 Người lao động quyền đơn... Đáp án Đúng (Điều 40 BLLĐ 2012) Câu 24 Nghĩa vụ người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật? 28 A Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo HĐLĐ giao kết B Phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu TRẮC NGHIỆM Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát), 150 câu TRẮC NGHIỆM Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay