150 câu TRẮC NGHIỆM dân sự (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân)

33 24 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Câu 1: Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định có nguyên tắc bản? A- 20 B- 23 C- 25 Đáp án: Câu b Căn pháp lý: Chương II Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định có 23 nguyên tắc Câu Bộ luật tố tụng dân năm 2015 áp dụng tất việc giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi, hay sai? Đáp án: Sai, Khoản khoản Điều BLTTDS qui định: - Bộ luật tố tụng dân áp dụng việc giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác áp dụng quy định điều ước quốc tế - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước thuộc đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên vụ việc dân có liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân giải đường ngoại giao Câu Mọi hoạt động tố tụng dân quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, hay sai? Đáp án: Đúng, quy định Điều BLTTDS Câu Tất phiên tòa xét xử sơ thẩm phải có hai Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử, hay sai? Đáp án: sai, Điều 11 BLTTDS qui định việc xét xử sơ thẩm vụ án dân có Hội thẩm nhân dân tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn Điều 63 qui định trường hợp đặc biệt Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán ba Hội thẩm nhân dân Câu Viện kiểm sát phải tham gia tất phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án thụ lý giải quyết, hay sai? Đáp án: sai, theo Điều 21 BLTTDS Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản cơng, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có đương người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi trường hợp quy định khoản Điều BLTTDS Câu Hãy cho biết khẳng định sau đây, đúng, sai ? sao? Trong trường hợp việc xác định cha, mẹ cho Toà án thụ lý giải theo thủ tục tố tụng dân ? ( điểm) - Đáp án: Sai ( Khoản 4, Điều 28 BLTTDS quy định: Tranh chấp xác định cha, mẹ cho xác định cho cha, mẹ ) Câu Khi giải vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy định trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân hay sai? Đáp án: sai, vì: Tòa án có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền vụ việc dân mà Tòa án có nhiệm vụ giải (Điều 34 BLTTDS 2015) Câu 8: Anh A chị B kết hôn năm 2000 Sau kết hôn anh A, ch ị B sống bố mẹ anh A Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm 2002 anh A, ch ị B chuyển tới chỗ (huyện Bình Chánh) Do mâu thuẫn v ợ ch ồng năm 2004 chị B bỏ sống bố mẹ đẻ TP Tân An, tỉnh Long An Năm 2006, chị B có đơn u cầu Tòa án TP Tân An giải việc xin ly hôn v ới anh A Tòa án khơng thụ lý cho khơng thu ộc th ẩm quy ền hay sai? Đáp án: Đúng Vì theo điểm a khoản Điều 39 BLTTDS quy đ ịnh “Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc bị đơn cá nhân có th ẩm quy ền giải theo thủ tục sơ thẩm ” Câu 9: Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định nguyên tắc giải vụ, việc dân chưa có điều luật để áp dụng thứ tự áp dụng sau câu đúng? A- Áp dụng tập quán, tương tự pháp luật,án lệ,lẽ công B- Áp dụng tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công bằng, tập quán C- Áp dụng án lệ, tập quán, tương tự pháp luật, lẽ công Đáp án: Câu A Căn pháp lý: Điều 45 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định nguyên tắc giải vụ việc dân chưa có điều luật để áp dụng thứ tự áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công Câu 10 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định quan tiến hành tố tụng vụ án dân gồm có: a) Tòa án Viện kiểm sát; b) Tòa án, Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; c) Viện kiểm sát ,Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Đáp án: a, Tòa án Viện kiểm sát; (Khoản 1, Điều 46 BLTTDS 2015) Câu 11 Đương tố tụng dân bao gồm: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người yêu cầu, người bị yêu cầu người liên quan hay sai? Đáp án: Đúng (Điều Điều 56 BLTTDS) a b Câu 12 Trong trường hợp ngườ 18 tuổi tham gia tố tụng phải có người đai diện Đúng hay sai? Đúng Sai Theo quy định K6, Điều 57 BLTTDS: Đương người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tham gia lao đ ộng theo h ợp đ ồng lao động giao dịch tài sản riêng đ ược t ự tham gia tố tụng Câu 13 Theo qui định BLTTDS, Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, hay sai: a) Kháng nghị án, định Tòa án có vi phạm pháp luật; b) Trực tiếp kiểm sát án, định Tòa án kháng nghị án, định Tòa án có vi phạm pháp luật; c) Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị án, định Tòa án có vi phạm pháp luật; Đáp án: C (Khoản Điều 58 BLTTDS 2015) Câu 14 Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi trường hợp: a Là người tiến hành tố tụng vụ việc với tư cách Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; b Là người tiến hành tố tụng vụ việc với tư cách Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ; c Cả hai trường hợp Đáp án: C, Điều 60 BLTTDS a b Câu 15 Theo quy định BLTTDS năm 2015, thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 03 thẩm phán Đúng hay sai? Đúng Sai - Vì trừ trường hợp quy định Điều 65 Bộ luật Điều 65BLTTDS 2015: Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân theo th ủ tục rút g ọn thẩm phán tiến hành Câu 16: Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân gồm ba thẩm phán hay sai? Đáp án: sai, Điều 66 Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân gồm: - Ba Thẩm phán toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao; - Năm Thẩm phán tồn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Câu 17 Đương vụ việc dân là: a Cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quantrong vụ án dân sự; b Cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải việc dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quantrong việc dân c Cả hai trường hợp Đáp án: C (khoản Điều 68 BLTTDS 2015) Câu 18 Trong trường hợp giải việc dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người khơng có đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án có quyền đưa họ vào tham gia tố tụng Đúng hay sai? Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 68 BLTTDS quy định Câu 19 Đương vụ án dân có quyền đề nghị đương khác xuất trình tài liệu, chứng mà họ giữ; có quyền đề nghị Tòa án định u cầu quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp tài liệu, chứng Nhận định hay sai Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 70 BLTTDS quy định Câu20 Đương vụ án dân có nghĩa vụ gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng mà đương khác có Nhận định hay sai Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 70 BLTTDS quy định Câu 21 Đương vụ án dân có lý đáng khơng thể chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu chứng họ có quyền u cầu Tòa án hỗ trợ Đúng hay sai? Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 70 BLTTDS quy định Câu 22 A cho B vay 100 triệu thời hạn năm, hết thời hạn mà B không trả nên A gây thương tích cho B thiệt hại 15 triệu (khơng xử lý hình sự) A khởi kiện đòi số tiền cho B vay B yêu cầu buộc A phải bồi thường 15 triệu.Tòa án thụ lý giải yêu cầu A B vụ án hay sai? Đáp án: Đúng, theo quy định khoản 4, Điều 72 BLTTDS – 2015 Tòa án giải vụ án bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố nguyên đơn đề nghị đối trừ với nghĩa vụ nguyên đơn Câu 23 Bị đơn vụ án dân có quyền đưa yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập có liên quan đến việc giải vụ án Đúng hay sai Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 72 BLTTDS quy định Câu 24 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu độc lập yêu cầu độc lập có liên quan đến việc giải vụ án có quyền, nghĩa vụ nguyên đơn quy định Điều 71 Bộ luật tố tụng dân Nhận định hay sai Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 73 BLTTDS quy định Câu 25 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án dân khơng Tòa án chấp nhận u cầu độc lập có quyền khởi kiện vụ án Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 73 BLTTDS quy định Câu 26 Theo qui định BLTTDS,Cơng dân Việt Nam có lực hành vi dân đầy đủ làm người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự? Đáp án: đúng, trường hợp họ khơng có án tích xóa án tích,khơng thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, có u cầu đương Tòa án làm thủ tục đăng ký (Điều 75 BLTTDS 2015) Câu 27 Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền ghi chép, chụp tất tài liệu có hồ sơ vụ án đúng, hay sai ? ( điểm) - Đáp án: Sai ( Khoản 2, Điều 76 BLTTDS quy định: Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập cung cấp tài liệu, chứng cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án ghi chép, chụp tài liệu cần thiết có hồ sơ vụ án để thực việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, trừ tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 luật như: Bí mật Nhà nước, phong mỹ tục, bí mật nghề nghiệp v.v ) Câu 28 Theo qui định BLTTDS, cơng dân Việt Nam người làm chứng? Đáp án: sai,chỉ người biết tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc đương đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng Người lực hành vi dân người làm chứng (Điều 77 BLTTDS 2015) Câu 29 Theo qui định BLTTDS, người giám định có quyền tự thu thập tài liệu để tiến hành giám định? Đáp án: sai, theo Điều 80 BLTTDS người giám định khơng tự thu thập tài liệu để tiến hành giám định, tiếp xúc với người tham gia tố tụng khác việc tiếp xúc làm ảnh hưởng đến kết giám định Câu 30 Đối với việc ly hôn, trường hợp đương ủy quyền cho người khác thay mặt tham gia tố tụng hay sai ? (02 điểm) Đáp án : Sai, (Khoản Điều 85 BLTTDS quy định: Đối với việc ly hôn, đương không ủy quyền cho người khác thay mặt tham gia tố tụng Trừ trường hợp đương bị tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi mình, đồng thời họ nạn nhân bạo lực gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần họ cha mẹ, người thân thích người đại diện) Câu 31 Thẩm phán tự định việc đối chất thấy cần thiết hay sai ? Đáp án: Đúng, xét thấy có mâu thuẫn lời khai đương sự, người làm chứng Thẩm phán tiến hành đối chất (Điều 88 khoản BLTTDS) Câu 32 Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Thẩm phán định trưng cầu giám định hay sai ? Đúng, ngồi đương có quyền u cầu giám định tự yêu cầu giám định trước Tòa án định đưa vụ án xét xử ( Khoản Điều 102 BLTTDS) Thẩm phán định trưng cầu giám định khi: theo thoả thuận lựa chọn bên đương sự, theo yêu cầu bên đương (Điều 90 khoản BLTTDS) Câu 33 Người giám định, người phiên dịch có nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân hay sai ? Đáp án: Sai, người giám định, người phiên dịch đương vụ án Điều 91 BLTTDS quy định nghĩa vụ chứng minh đương Câu 34 Tất tình tiết, kiện liên quan đến vụ, việc dân s ự buộc phải chứng minh hay sai ? ( điểm) - Đáp án: Sai, ( Điều 92 BLTTDS quy định quy định tình tiết, kiện khơng phải chứng minh gồm: Những tình tiết, kiện rõ ràng mà người biết; Tòa án thừa nhận; Được xác định án, định Tòa án định quan Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật; ghi văn công chứng, chứng thực hợp pháp; Một bên đương thừa nhận không phản đối văn bản, tài liệu, tình tiết, kết luận quan chuyên môn mà đương đưa bên đương khơng phải chứng minh; thừa nhận người đại diện cho đương sự thừa nhận đương sự) Câu 35 Thông điệp liệu điện tử nguồn chứng hay sai ? (02 điểm ) Đáp án: Đúng ( khoản Điều 95 BLTTDS quy định: Dữ liệu điện tử coi chứng thể hình thức trao đổi liệu điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax hình thức tương tự khác theo quy định pháp luật giao dịch điện tử ) Câu 36 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn ngày làm việc kể từ ngày Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ,Tòa án phải thơng báo tài liệu, chứng cho đương để họ thực quyền nghĩa vụ mình? A- 02 ngày B- 03 ngày C- 04 ngày Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 5, Điều 97 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 37 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định cụ thể biện pháp khẩn cấp tạm thời? A- 14 B- 15 C- 16 Đáp án: Câu C Căn pháp lý: Điều 114 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 38.Bộ luật tố tụng dân 2015quy định việc thi hành định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thi hành theo quy định pháp luật nào? A- Pháp luật tố tụng dân B- Pháp luật thi hành án dân C- Pháp luật tố tụng hành Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 1, Điều 142 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 39 Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly vợ chồng thỏa thuận việc nộp tiền tạm ứng lệ phí hay sai? Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 149 BLTTDS quy định Câu 40 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết định xem xét, thẩm định chỗ nguyên đơn, người yêu cầu giải việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định chỗ hay sai? Đáp án: Đúng (Khoản 2, Điều 156 Bộ luật tố tụng dân 2015) Câu 41 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định Tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện, yêu cầu bên bên yêu cầu áp dụng thời hiệu với điều kiện yêu cầu phải đưa trước Tòa án cấp sơ thẩm án, định giải vụ, việc hay sai? Đáp án: Đúng Căn pháp lý:Khoản 2, Điều 184 Bộ luật tố tụng dân 2015 a b - a b Câu 42 Trong trường hợp nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện trước mở phiên tòa Hội đồng xét xử chấp nhận Đúng hay sai? Đúng Sai , Điểm a, b Khoản 1Điều 269 BLTTDS quy định: Tr ước m phiên tòa phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn rút đơn khởi kiện Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay khơng tùy tr ường hợp mà giải sáu: Bị đơn không đồng ý khơng chấp nh ận việc rút đ ơn kh ởi ki ện c nguyên đơn Bị đơn đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đ ơn Câu 43 Tòa án phải triệu tập người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tham gia hòa giải Đúng hay sai? Đúng Sai - Vì thành phần phiên hòa giải khơng có người bảo vệ quy ền l ợi ích hợp pháp đương quy định Khoản 1,2,3 Điều 184BLTTDS: Th ẩm phán chủ trì phiên hòa giải, Thư ký Tòa án ghi biên hòa gi ải, Các đ ương người đại diện hợp pháp đương Câu 44 Theo qui định BLTTDS, bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố thời điểm ? Đáp án: sai, Điều 200 qui định Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Câu 45 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền đưa yêu cầu độc lập vào thời điểm trình giải vụ án? A- Trước hòa giải B- Trước định đưa vụ án xét xử sơ thẩm C- Trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Đáp án: Câu C Căn pháp lý: Khoản 2, Điều 201 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 46 Theo qui định BLTTDS, Kiểm sát viên phải tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hòa giải? Đáp án: sai, Điều 209 qui địnhthành phần tham gia phiên họp khơng có kiểm sát viên Câu 47 Tồ án định cơng nhận thoả thuận đương phần vụ án hay sai ? ( điểm) Đáp án: Sai (Khoản 2, Điều 212 BLTTDS quy định: Thẩm phán định công nhận thoả thuận đương đương thoả thuận với việc giải toàn vụ án) Câu 48 Theo quy định Bộ luật TTDS năm 2015 Quyết định cơng nhận thỏa thuận đương có hiệu lực pháp luật sau đ ược ban hành không bị kháng cáo kháng nghị Đúng hay sai? a b a b Đúng Sai  - Theo quy định Khoản điều 213 BLTTDS 2015 ch ỉ không bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, bị kháng nghị GĐT Khoản 2, Điều 213 BLTTDS 2015 quy định: Quyết định công nhận th ỏa thuận đ ương s ự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có cho thỏa thuận bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, c ưỡng ép ho ặc vi phạm điều cấm luật, trái đạo đực xã hội Câu 49 Khi có định đình giải vụ án dân sự, đương khơng có quyền khởi kiện u cầu Tòa án giải lại vụ án dân đó, việc khởi kiện vụ án sau khơng có khác v ới v ụ án tr ước v ề nguyên đơn, bị đơn quan hệ pháp luật có tranh chấp Đúng hay sai? Đúng Sai  - Vì Theo quy định Khoản 1, Điều 217 quy đ ịnh…tr tr ường h ợp quy định khoản 3, Điều 192, điểm c, khoản 1, ều 217 BLTTDS 2015 trường hợp khác theo quy định pháp luật Câu 50 Trường hợp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương vắng mặt phiên tòa mà khơng có lý đáng Tòa án khơng phải hỗn phiên tòa Đúng hay sai? a Đúng b.Sai  - Vì vắng mặt lần thứ HĐXX hỗn phiên tòa trừ trường hợp có đơn xin xét xử vắng mặt Theo quy định Khoản 1, Điều 199 BLTTDS quy định: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương người đ ại diện họ, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp c đ ương s ự ph ải có mặt, trường hợp có người vắng mặt HĐXX hỗn phiên tòa Câu 51 Tòa án đình giải vụ án nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản chi phí tố t ụng khác hay sai ( điểm) Đáp án: Đúng (Điểm đ khoản Điều 217 quy định: Đình giải vụ án trường hợp: Ngun đơn khơng nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản chi phí tố tụng khác theo quy định Bộ luật TTDS) Câu 52 Toà án định đình giải vụ án trường hợp sau hay sai ? điểm 10 Câu 86.Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hết, có theo quy định thời hạn kháng nghị kéo dài thêm bao lâu, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị? A- 01 năm B- 02 năm C- 03 năm Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 2, Điều 334 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 87 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định vụ án giám đốc thẩm Chánh án Tòa án kháng nghị thời hạn Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu trả lại hồ sơ cho Tòa án? A- 10 ngày B - 15 ngày C - 20 ngày Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 2, Điều 336 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 88 Hội đồng xét xửTòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghịgồm ba Thẩm phán? Đáp án: sai, ba thẩm phán phải thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao trường hợp ba Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án Hội đồng xét xử gồm toàn thể Ủy ban Thẩm phán (Khoản Điều 337 quy định Thẩm quyền giám đốc thẩm) “1 Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị sau: a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán án, định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; b) Toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật quy định điểm a khoản có tính chất phức tạp án, định Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm 19 Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án.” Câu 89 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị gồm năm Thẩm phán? Đáp án: sai, năm Thẩm phán phải thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trường hợp ba Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án Hội đồng xét xử gồmtoàn thể Hội đồng thẩm phán (Khoản Điều 337 Thẩm quyền giám đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị sau: a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán án, định Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; b) Toàn thể Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật quy định điểm a khoản có tính chất phức tạp án, định Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án.) Câu 90 Chuyển giao nghĩa vụ chuyển giao quy ền yêu cầu hợp đồng Đúng hay sai? a Đúng - HĐ dân sự thỏa thuận bên (Điều 338BLDS) b sai Câu 91 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn bao lâu, kể từ ngày nhận kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm? A- 02 tháng B- 03 tháng C- 04 tháng Đáp án: Câu C Căn pháp lý: Khoản 1, Điều 339 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 92 Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩmtrong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thụ lý? 20 Đáp án: sai, Điều 339 qui định thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm a b Câu 93 Trong trường hợp thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu c ầu văn công chứng vô hiệu ba mươi ngày kể t ngày Tòa án th ụ lý đ ơn yêu cầu Đúng hay sai? Đúng Quy định khoản 1, Điều 339 b BLTTDS Sai Câu 94 Hội đồng giám đốc thẩm định hủy phần tồn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại xét xử phúc thẩm lại trường hợp có vi phạm nghiêm trọng khác thủ tục tố tụng không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương sự, hay sai ? (02 điểm ) Đáp án: Sai (khoản Điều 345 BLTTDS quy định: Hội đồng giám đốc thẩm định hủy phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại xét xử phúc thẩm lại trường hợp có vi phạm nghiêm trọng khác thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương ) Câu 95 Tái thẩm xét lại án, định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị có tình tiết phát làm thay đổi nội dung án, định mà Tòa án, đương khơng biết Tòa án án, định Nhận định hay sai ? (02 điểm ) Đáp án: Sai (Điều 351 BLTTDS quy định: Tái thẩm xét lại án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị có tình tiết phát làm thay đổi nội dung án, định mà Tòa án, đương khơng biết Tòa án án, định đó) Câu 96 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bao lâu, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm? A- 01 năm B- 02 năm C- 03 năm Đáp án: Câu A Căn pháp lý: Điều 355 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 97 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định vụ án tái thẩm Chánh án Tòa án kháng nghị thời hạn Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ bao 21 lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu trả lại hồ sơ cho Tòa án? A- 10 ngày B- 15 ngày C- 20 ngày Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Điều 357 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 98 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn bao lâu, kể từ ngày nhận kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền tái thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục tái thẩm? A- 02 tháng B- 03 tháng C- 04 tháng Đáp án: Câu C Căn pháp lý: Điều 357 Bộ luật tố tụng dân 2015 a b c a b Câu 99 Tùy vào thỏa thuận bên và thời điểm đặt cọc với thời điểm coi giao kết hợp đồng việc đặt cọc nhằm: đảm bảo giao kết hợp đồng đảm bảo việc thực hợp đồng dân Cả hai mục đích đúng Quy định khoản 1, điều 358 BLDS: Đặt cọc việc bên giao cho bên khaonr tiền kim khí, đá quý ho ặc vật có gía trị khác thời hạn để đảm bảo giao kết th ực hợp đồng Câu 100 Hợp đồng bảo lãnh phải lập thành văn riêng Đúng hay sai? Đúng Sai Điều 362 BLDS: quy định: Việc bảo lãnh phải lập thành văn , lập thành văn riêng ghi h ợp đ ồng Câu 101 Người yêu cầu giải việc dân người yêu cầu Tòa án cơng nhận khơng cơng nhận kiện pháp lý làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân sự, nhân gia đình Nhận định hay sai? Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì theo quy định Điều 361 BLTTDS quy định phạm vi áp dụng thủ tục giải quuyết việc dân 22 Câu 102 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Viện kiểm sát cấp định giải việc dân bao lâu? A- 07 ngày kể từ ngày Tòa án định B-10 ngày kể từ ngày Tòa án định C-15 ngày kể từ ngày Tòa án định Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 2, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 103 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Viện kiểm sát cấp trực tiếp định giải việc dân bao lâu? A- 07 ngày kể từ ngày Tòa án định B-10 ngày kể từ ngày Tòa án định C-15 ngày kể từ ngày Tòa án định Đáp án: Câu C Căn pháp lý: Khoản 2, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 104 Tổ chức đại diện tập thể lao động, quan nhà nước có thẩm quyền khơng có quyền u cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vơ hiệu có theo quy định Bộ luật lao động? Đúng Sai □ Đáp án: Sai Vì khoản Điều 401 BLTTDS quy định Tổ chức đại diện tập thể lao động, quan nhà nước có thẩm quyền khơng có quyền u cầu Tòa án… Câu 105 Thời hạn chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 10 ngày, thỏa ước lao động tập thể 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu Nhận định hay sai? Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 402 BLTTDS quy định Câu 106 Trường hợp chấp nhận yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vơ hiệu Thẩm phán định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, không giải hậu pháp lý việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu Nhận định hay sai? 23 Đúng Sai □ Đáp án: sai, Khoản Điều 402 BLTTDS quy định Câu 107 Tất kết hòa giải vụ việc ngồi Tòa án Tòa án xem xét định cơng nhận? Đáp án: sai, tạiĐiều 416 qui định“Kết hòa giải vụ việc ngồi Tòa án Tòa án xem xét định cơng nhận kết hòa giải thành vụ việc xảy quan, tổ chức, cá nhân quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải hòa giải thành theo quy định pháp luật hòa giải” Câu 108 Việc cơng nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án Tòa án xem xét định cơng nhận kết hòa giải thành vụ việc xẩy quan, tổ chức, cá nhân quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải hòa giải thành theo quy định pháp luật hòa giải Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì Điều 416 BLTTDS quy định Câu 109 Một điều kiện cơng nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án bên tham gia thỏa thuận hòa giải người có quyền, nghĩa vụ nội dung thỏa thuận hòa giải Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải liên quan đến quyền, nghĩa vụ người thứ ba phải người thứ ba đồng ý Nhận định hay sai Đúng∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 417 BLTTDS quy định Câu 110 Thời hạn gửi đơn u cầu cơng nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án 06 tháng kể từ ngày bên đạt thỏa thuận hòa giải thành Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 418 BLTTDS quy định; Câu 111 Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu cơng nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn Tòa án phải định mở phiên họp xét đơn yêu cầu thời hạn 10 ngày Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai 24 Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 112 Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Thẩm phán phân cơng có quyền u cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành hòa giải cung cấp cho Tòa án tài liệu sở cho việc xét đơn yêu cầu đương Nhận định hay sai Đúng Sai ∆ Đáp án: Đúng Vì điểm b khoản Điều 419 BLTTDS quy định xét thấy cần thiết… Câu 113 Thẩm phán định công nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án có đủ điều kiện quy định Điều 417 BLTTDS năm 2015 Nhận định hay sai Đúng∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 114 Việc không cơng nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án không ảnh hưởng đến nội dung giá trị pháp lý kết hòa giải ngồi Tòa án hay sai? Đúng∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 115 Quyết định công nhận không công nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hay sai? Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 116 Quyết định cơng nhận hòa giải thành ngồi Tòa án thi hành theo pháp luật thi hành án? Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 117 Quyết định nhân thân, hôn nhân gia đình quan khác có thẩm quyền nước ngồi có Tòa án Việt Nam xem xét công nhận quy định khoản 1, Điều 421 khơng? Có ∆ 25 Khơng Đáp án đúng: Có Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 118 Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Tòa án định tạm đình chỉ, định đình xét đơn yêu cầu 15 ngày, kể từ ngày Tòa án định cơng nhận cho thi hành không công nhận án, định Tòa án nước ngồi, đương sự, người đại diện hợp pháp họ có quyền kháng cáo định Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 419 BLTTDS quy định Câu 119 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền u cầu Tòa án bắt giữ tàu bay cảng hàng không, sân bay để bảo đảm lợi ích chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba mặt đất bị thiệt hại Nhận định hay sai Đúng∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 420 BLTTDS quy định Câu120 Thẩm quyền Tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển Tòa án cấp tỉnh nơi có cảng hàng khơng, sân bay mà tàu bay bị yêu cầu bắt giữ hạ cánh có thẩm quyền bắt giữ Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án đúng: Đúng Vì khoản Điều 421 BLTTDS quy định Câu 121 Phán Trọng tài nước ngồi cơng nhận cho thi hành Việt Nam hay say? Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì Điều 424 BLTTDS quy định Câu 122 Phán Trọng tài nước quy định khoản Điều 424 BLTTDS xem xét cho thi hành Việt Nam phán cuối Hội đồng trọng tài giải toàn nội dung tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài có hiệu lực thi hành Nhận định hay sai? Đúng ∆ Sai Đáp án đúng: Đúng Vì khoản Điều 424 BLTTDS quy định 26 Câu 123 Người phải thi hành án người đại diện hợp pháp họ khơng có quyền u cầu Tòa án Việt Nam khơng cơng nhận án, định dân Tòa án nước Nhận định hay sai? Đúng Sai∆ Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 425 BLTTDS quy định Câu 124 Bản án, định dân Tòa án nước ngồi, định quan khác có thẩm quyền nước ngồi đương nhiên cơng nhận Việt Nam gồm có án, định nhân gia đình Tòa án nước ngồi, định nhân gia đình quan khác có thẩm quyền nước ngồi mà nước Việt Nam chưa thành viên điều ước quốc tế khơng có u cầu thi hành Việt Nam khơng có đơn yêu cầu không công nhận Việt Nam Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 431 BLTTDS quy định Câu 125 Thời hạn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân 03 năm kể từ ngày án, định dân Tòa án nước ngồi có hiệu lực hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 432 BLTTDS quy định Câu126 Người yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân phải làm đơn gửi đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam nước có Tòa án án, định thành viên Tòa án Việt Nam có thẩm quyền Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 432 BLTTDS quy định Câu 127 Tòa án nước ngồi án, định mà án, định xem xét để công nhận cho thi hành Việt Nam có thẩm quyền giải vụ việc dân trường hợp việc dân khơng thuộc thẩm quyền riêng biệt Tòa án Việt Nam quy định Điều 470 BLTTDS hay sai? Đúng ∆ Sai 27 Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 440 BLTTDS quy định Câu 128 Thời hạn kháng nghị Viện trưởng VKS tỉnh 07 ngày; VKS cấp cao 10 ngày định Tòa án quy đinh khoản khoản Điều 437 khoản Điều 438 BLTTS kể từ ngày nhận định Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 442 BLTTDS quy định Câu 129 Thời hạn xét kháng cáo, kháng nghị Tòa án cấp cao định Tòa án nhân dân cấp tỉnh phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ 01 tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 443 BLTTDS quy định Câu 130 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày định công nhận cho thi hành không công nhận Việt Nam phán Trọng tài nước quy định khoản Điều 458 BLTTDS Tòa án phải gửi định cho đương người đại diện hợp pháp họ Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 460 BLTTDS quy định Câu 131 Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân người nước xác định sau: Theo pháp luật nước mà người nước ngồi có quốc tịch; trường hợp người nước ngồi người khơng quốc tịch theo pháp luật nơi người cư trú; người khơng quốc tịch thường trú Việt Nam theo pháp luật Việt Nam Nhận định hay sai Đúng □ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 467 BLTTDS quy định Câu 132 Năng lực pháp luật tố tụng dân quan, tổ chức nước xác định theo pháp luật nước nơi quan, tổ chức thành lập Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 467 BLTTDS quy định 28 Câu 133 Thẩm quyền riêng biệt Tòa án Việt Nam vụ án dân liên quan đến quyền tài sản bất động sản có lãnh thổ Việt Nam; vụ án ly hôn công dân Việt Nam với cơng dân nước ngồi người khơng quốc tịch, hai vợ chồng cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài Việt Nam Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì Điều 470 BLTTDS quy định Câu 134 Vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Tòa án Việt Nam thụ lý giải theo quy định thẩm quyền Bộ luật tố tụng dân phải Tòa án tiếp tục giải trình giải có thay đổi quốc tịch, nơi cư trú, địa đương có tình tiết làm cho vụ việc dân thuộc thẩm quyền Tòa án khác Việt Nam Tòa án nước ngoài? Đáp án: đúng, qui định Điều 471 Câu 135 Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đình giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi trường hợp có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận lựa chọn Tòa án nước ngồi có Tòa án nước ngồi, Trọng tài quan khác có thẩm quyền nước giải đương hưởng quyền miễn trừ tư pháp Nhận hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì Điều 472 BLTTDS quy định Câu 136 Trường hợp bên thay đổi thỏa thuận lựa chọn Trọng tài Tòa án nước ngồi thỏa thuận lựa chọn Tòa án Việt Nam thỏa thuận lựa chọn Trọng tài Tòa án nước ngồi bị vơ hiệu khơng thể thực được, Tòa án nước ngồi từ chối thụ lý đơn Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải Nhận định hay sai Đúng ∆ Sai Đáp án: Đúng Vì điểm a khoản Điều 472 BLTTDS quy định Câu 137 Yêu cầu cung cấp thông tin nhân thân, xác định địa đương nước ngồi trường hợp khơng xác định địa đương nước ngồi người khởi kiện, người u cầu u cầu Tòa án Việt Nam đề nghị quan có thẩm quyền nước xác định địa đương hay sai ? Đúng □ Sai 29 Đáp án: Đúng Vì khoản Điều 473 BLTTDS quy định Câu 138 Việc xử lý kết tống đạt văn tố tụng Tòa án cho đương nước ngồi kết u cầu quan có thẩm quyền nước thu thập chứng nhận kết tống đạt kết thu thập chứng nước ngoài, tùy trường hợp mà Tòa án xử lý như: Hỗn phiên họp hòa giải, khơng mở phiên họp hòa giải,…Nhận định hay sai? Đúng□ Sai Đáp án: Đúng Vì khoản 1, khoản Điều 477 BLTTDS quy định BỘ LUẬT DÂN SỰ Câu hỏi 139 Thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể quyền khởi kiện vụ án dân sự, quy ền yêu cầu việc dân Đúng hay sai? a.Đúng - Quy định Điều 154 BLDS năm 2005: b.Sai a b a b Câu 140.Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chuy ển giao nghĩa vụ cho người nghĩa vụ bên có quyền đồng ý Đúng hay sai? Đúng Sai  - Trừ t/h nghĩa vụ gắn với nhân thân bên có nghãi v ụ pháp luật có quy định khơng chuyển giao (Điều 315BLDS) Câu 141 Khẳng định sau hay sai? Hợp đồng dân s ự thỏa thuận bên tham gia, phụ thuộc chủ yếu vào ý chí bên giao kết, nhiên phải tuân theo nh ững nguyên t ắc pháp luật quy định Đúng - Nếu không tuân theo quy định pháp luật khơng đ ược pháp lu ật bảo vệ Sai Câu 142 Chuyển giao nghĩa vụ chuyển giao quyền yêu cầu hợp đồng Đúng hay sai? a Đúng - HĐ dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân (Điều 388BLDS) b sai Câu 143.Trong hợp đồng mua bán tài sản, đối tượng h ợp đồng TS phải đăng ký quyền SH quyền SH đ ược chuy ển giao cho bên mua từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quy ền sở h ữu Đúng hay sai? a.Đúng - Quy định Điều 439BLDS b.Sai 30 Câu 144 Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung v ới ng ười khác.Đúng hay sai? a b Đúng - (Điều 634BLDS) Sai Câu 145 Người thừa kế theo pháp luật cá nhân tổ chức Đúng hay sai? a.Đúng b Sai - Chỉ có cá nhân có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật (điều 676) Câu 146 Khẳng định sau hay sai: Trường h ợp th ời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà đồng thừa kế tranh chấp quyền thừa kế có văn xác nhận đồng th ừa kế sau kết thúc thời hạn mười năm mà đồng th ừa kế khơng có tranh chấp hàng thừa kế di sản chuyển thành tài sản chung a.Đúng b.Sai Phải thừa nhận di sả người chết để lại ch ưa chia NQ 02 ngày 10/8/2004 HĐTP Câu 147 Người trả giá cao giá khởi điểm người mua tài sản bán đấu giá coi ch ấp nh ận giao k ết hợp đồng Đúng hay sai? c d a b a b Đúng - (Điều 458 BLDS) Sai Câu 148.Trong trường hợp phải thực nghĩa vụ sau tặng cho mà bên tặng cho khơng thực bên tặng cho có quy ền đ ược đòi lại tài sản Nếu người tặng cho trả lại tài sản tặng cho tài sản bị tiêu hủy, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại Đúng hay sai? Đúng - Tặng cho có điều kiện Điều 470BLDS Sai Câu 149 Sự kiện: Tháng 6/2010 A kiện B đòi nợ theo hợp đồng mua bán số tiền 50.000.000 đồng (có biên nhận ngày 20/3/2007 B ký tên) Tại phiên tòa sơ thẩm B khơng thừa nhận có n ợ A 50.000.000 đ ồng mà nợ 5.000.000 đồng Hãy chọn phương án Vụ án thời hiệu khởi kiện  Thừa nhận có nợ thời hiệu bắt đầu lại theo quy định Điều 162 BLDS Vụ án hết thời hiệu khởi kiện Câu 150 Bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền không cần có có đồng ý người ủy quyền Đúng hay sai? a.Đúng 31 b.Sai  - Nhưng phải thông báo cho bên ủy quyền khoảng thời gian hợp lý (Điều 588BLDS) Câu 151 Nếu bên ủy quyền đồng ý pháp luật có quy định, người ủy quyền ủy quyền lại cho người th ứ ba nh ưng không vượt phạm vi ủy quyền ban đầu Đúng hay sai? a b Đúng - (Điều 583 BLDS) Sai Câu 152.Trong trường hợp người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại họ phải bồi thường thiệt hại hành vi gây Khẳng định hay sai? a.Đúng b.Sai  - Nếu lỗi người bị thiệt hại người gây thiệt hại chịu bồi thường tương ứng mức độ lỗi mình, lỗi hồn tồn người bị thiệt hại khơng bồi thường.(Điều 617BLDS) Câu 153 Bộ luật dân 2015 quy định hợp đồng vay tài sản mà bên có thỏa thuận việc trả lãi, khơng xác định rõ lãi suất lãi suất xác định bằng: A- Không 20%/năm khoản tiền vay; B- 10%/năm khoản tiền vay; C- Không 150% lãi suất Đáp án: B Căn pháp lý: Khoản Điều 468 Bộ luật dân 2015 Câu 154 Bộ luật dân 2015 quy định mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần thiệt hại tính mạng bị xâm phạm bên khơng có thỏa thuận xác định theo hướng A- Tối đa không 30 lần mức lương sở Nhà nước quy định B- Tối đa không 60 lần mức lương sở Nhà nước quy định C- Tối đa không 100 lần mức lương sở Nhà nước quy định Đáp án: C Căn pháp lý: Khoản Điều 591 Bộ luật dân 2015 Câu 155 Bộ luật dân 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản A- Mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế; B- Hai mươi năm, kể từ thời điểm mở thừa kế; C- Ba mươi năm bất động sản, mười năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế; 32 Đáp án: C Căn pháp lý: Khoản Điều 623 Bộ luật dân năm 2015 33 ... 477 BLTTDS quy định BỘ LUẬT DÂN SỰ Câu hỏi 139 Thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể quyền khởi kiện vụ án dân sự, quy ền yêu cầu việc dân Đúng hay sai? a.Đúng -... án dân sự; b Cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải việc dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quantrong việc dân c Cả hai trường hợp Đáp án: C (khoản Điều 68 BLTTDS 2015) Câu. .. ngày Đáp án: Câu B Căn pháp lý: Khoản 5, Điều 97 Bộ luật tố tụng dân 2015 Câu 37 Bộ luật tố tụng dân 2015 quy định cụ thể biện pháp khẩn cấp tạm thời? A- 14 B- 15 C- 16 Đáp án: Câu C Căn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 câu TRẮC NGHIỆM dân sự (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân), 150 câu TRẮC NGHIỆM dân sự (Tài liệu ôn thi Viện kiểm sát nhân dân)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay