Ôn thi luật dân sự (Tài liệu VKSNDTC)

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

TỔNG HỢP 10 CÂU LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ I LÝ THUYẾT Câu 1: Đồng chí trình bày vấn đề quy định thủ tục rút gọn giải vụ án dân Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Đáp án: Quan điểm đạo: Thể chế hóa định hướng nêu Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị cụ thể hóa Đều 103 Hiến pháp năm 2013; (10 điểm) Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn: Thủ tục rút gọn áp dụng để giải vụ án dân có đủ điều kiện theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, khơng áp dụng để giải việc dân Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để giải vụ án dân có đủ điều kiện sau đây: - Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương thừa nhận nghĩa vụ; - Tài liệu, chứng đầy đủ, rõ ràng, đủ sở giải Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ; - Các đương có địa nơi cư trú, trụ sở rõ ràng; - Khơng có đương cư trú nước ngoài, tài sản tranh chấp nước ngoài, trừ trường hợp đương nước ngồi có thỏa thuận với đương Việt Nam đề nghị Tòa án giải theo thủ tục rút gọn đương xuất trình chứng sở hữu hợp pháp tài sản có thỏa thuận thống việc xử lý tài sản (20 điểm) Tuy nhiên, trình giải vụ án theo thủ tục rút gọn, xuất tình tiết theo quy định khoản Điều 317 Bộ luật tố tụng dân sự, làm cho vụ án khơng đủ điều kiện để áp dụng theo thủ tục rút gọn Tòa án định chuyển vụ án sang giải theo thủ tục thông thường Khoản Điều 317 BLTTDS quy định giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, xuất tình tiết làm cho vụ án khơng đủ điều kiện để giải theo thủ tục rút gọn Tòa án định chuyển vụ án sang giải theo thủ tục thơng thường Những tình tiết như: a/ Phát sinh tình tiết mà đương khơng thống cần phải xác minh thu thập thêm tài liệu, chứng cần phải tiến hành giám định; b/ Cần phải định giá, thẩm định giá tài sản tranh chấp mà đương không thống giá; c/ Cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; d/ Phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đ/ Phát sinh yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập; e/ Phát sinh đương cư trú nước ngoài, tài sản tranh chấp nước ngoài, yêu cầu xác minh, thu thập chứng nước mà cần phải thực ủy thác tư pháp trừ trường hợp quy định điểm c khỏan Điều 317 (10 điểm) Câu 2: Đồng chí phân tích nguyên tắc độc lập nguyên tắc tập trung thống ngành Kiểm sát nhân dân.(40 điểm) Đáp án: Gợi ý nội dung bản, đ/c làm phân tích thêm Hiến pháp Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1960 đến ghi nhận viện kiểm sát nhân dân tổ chức theo nguyên tắc độc lập chế độ lãnh đạo tập trung thống ngành, không phụ thuộc vào quan quyền địa phương Khi thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng Kiểm sát viên cấp chấp hành quyền lực Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.(20 điểm) Song, Viện kiểm sát địa phương máy tách rời hoạt động địa phương, chịu lãnh đạo cấp ủy địa phương giám sát cấp ủy đảng địa phương khắc phục tình trạng bị thụ động trước cấp ủy địa phương dẫn đến thực không chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân vụ việc cụ thể.(10 điểm) Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy chế nghiệp vụ quy định rõ trách nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên cấp kiểm sát Phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ khâu công tác theo chức Mối quan hệ Viện trưởng với Ủy ban kiểm sát thể nguyên tắc tập trung dân chủ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị Nguyên tắc tập trung thống thể lãnh đạo Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát cấp Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra Viện kiểm sát cấp dưới.(10 điểm) Câu Anh (chị) cho biết hình thức sở hữu theo quy định Bộ luật dân năm 2005 Phân biệt sở hữu chung hợp sở hữu chung theo phần (40 điểm) Đáp án: Bộ luật dân năm 2005 quy định hình thức sở hữu sau: - Sở hữu Nhà nước; - Sở hữu tập thể; - Sở hữu tư nhân; - Sở hữu chung; - Sở hữu tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội; - Sở hữu tổ chức trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; (10 điểm) Điều 214, Bộ luật dân quy định: “Sở hữu chung sở hữu nhiều chủ sở hữu tài sản Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần sở hữu chung hợp Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung tài sản chung” (05 điểm) Sở hữu chung theo phần, sở hữu chung hợp giống hình thức sở hữu chung có tham gia nhiều chủ sở hữu (05 điểm) Tuy nhiên, sở hữu chung hợp sở hữu chung theo phần có điểm khác sau đây: Về định nghĩa theo quy định pháp luật (10 điểm) Ðiều 216 Sở hữu chung theo phần Sở hữu chung theo phần sở hữu chung mà phần quyền sở hữu chủ sở hữu xác định tài sản chung Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Điều 217 Sở hữu chung hợp Sở hữu chung hợp sở hữu chung mà phần quyền sở hữu chủ sở hữu chung không xác định tài sản chung Sở hữu chung hợp bao gồm sở hữu chung hợp phân chia sở hữu chung hợp không phân chia Các chủ sở hữu chung hợp có quyền, nghĩa vụ ngang tài sản thuộc sở hữu chung Về đặc điểm pháp lý (05 điểm) Trong sở hữu chung theo phần, đồng chủ sở hữu biết trước tỷ lệ phần quyền khối tài sản chung Phần quyền không Tuy nhiên, đặc điểm pháp lý chủ yếu quan hệ sở hữu chung hợp lại khơng có phân chia thành phần quyền sở hữu chủ sở hữu chung theo tỷ lệ tài sản Chừng tồn sở hữu chung hợp nhất, chủ sở hữu chung có quyền nghĩa vụ ngang tài sản chung họ Quan hệ sở hữu chung hợp chấm dứt chủ sở hữu chung chia tài sản chung hợp thành phần tài sản thực tế Về chủ thể sở hữu chung (05 điểm) Trong sở hữu chung theo phần, chủ sở hữu chung bán phần quyền cho người thứ ba, có nghĩa thay đổi chủ thể sở hữu chung Tuy nhiên, quan hệ sở hữu chung hợp khơng thể thay đổi chủ thể sở hữu chung Tài sản thuộc sở hữu chung hợp chủ sở hữu chung giữ, giao cho người số họ, giao cho người thứ ba giữ tài sản chung mà chuyển giao phần quyền tài sản Về phát sinh hình thức sở hữu (05 điểm) Sở hữu chung theo phần thường phát sinh quan hệ hợp tác sản xuất, liên kết vốn… Các đồng chủ sở hữu cộng hợp phần tài sản để sản xuất, sử dụng, góp phần khai thác, tận dụng mức tối đa giá trị sử dụng tài sản Sở hữu chung theo phần sở để chủ sở hữu liên doanh, liên kết, chung vốn mua sắn tài sản xây dụng cơng trình mà chủ thể riêng biệt khơng đủ khả để thực Trong sở hữu chung hợp phát sinh quan hệ hôn nhân gia đình quan hệ vợ chồng quan hệ hộ gia đình, quan hệ cộng đồng./ Câu 4: Anh (chị) cho biết điểm khác thời hiệu khởi kiện hợp đồng dân Bộ luật dân năm 2005 Bộ luật dân năm 2015? Đáp án: - Nêu Điều 427 Bộ luật dân 2005 (20% điểm) - Thời hiệu khởi kiện hợp đồng dân theo Bộ luật dân năm 2005 hai năm, kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm (30% điểm) - Nêu Điều 429 Bộ luật dân 2015 (20% điểm) - Thời hiệu khởi kiện hợp đồng dân theo Bộ luật dân 2015 ba năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (30% điểm) Câu 5: Anh chị cho biết Điều luật quy định phải áp dụng tập quán để giải vụ, việc dân trước áp dụng nguyên tắc khác như: Tương tự pháp luật; nguyên tắc pháp luật, án lệ, lẽ công trường hợp chưa có điều luật để áp dụng tinh thần điều luật ? (40 điểm) Đáp án: * Điều luật quy định: Điều 45 BLTTDS năm 2015; Điều 5,6 BLDS năm 2015(20 điểm) * Điều 45 BLTTDS 2015 quy định nguyên tắc giải vụ, việc dân trường hợp chưa có điều luật để áp dụng (10 điểm): Việc áp dụng tập quán thực sau: Tòa án áp dụng tập quán để giải vụ, việc dân trường hợp bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định Tập qn khơng trái với nguyên tắc pháp luật dân quy định Điều Bộ luật TTDS năm 2015 Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải vụ, việc dân trường hợp bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định khơng có tập qn áp dụng theo quy định Điều BLDS khoản Điều 45 BLTTDS năm 2015 Tòa án áp dụng nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công để giải vụ việc dân áp dụng tập quán, tương tự pháp luật theo quy định Điều BLDS khoản Điều BLDS; khoản 1, Điều 45 BLTTDS * Điều BLDS năm 2015 quy định áp dụng tập quán (5 điểm): Tập quán quy tắc xử có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ cá nhân, pháp nhân quan hệ dân cụ thể, hình thành lặp lặp lại nhiều lần thời gian dài, thừa nhận áp dụng rộng rãi vùng miền, dân tộc, cộng đồng dân cư lĩnh vực dân Trường hợp bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định áp dụng tập qn tập quán áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật dân * Điều BLDS năm 2015 quy định ( điểm ): Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân mà bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định khơng có tập qn áp dụng áp dụng quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ dân tương tự Trường hợp áp dụng tương tự pháp luật theo quy định khoản 1Điều áp dụng nguyên tắc pháp luật dân quy định Điều Bộ luật này, án lệ, lẽ công II CÂU HỎI TÌNH HUỐNG Câu hỏi tình 1: Vào ngày 21/11/2009, ông Cam thỏa thuận cho vợ chồng ông Sơn vay số tiền 500.000.000 đồng lãi suất 3%/tháng, đóng lãi hàng tháng, tiền vốn hai bên thỏa thuận sau mùa vụ (06 tháng từ ngày vay) trả Sau vay vợ chồng ơng Sơn đóng lãi đầy đủ đến ngày 15/4/2010 khơng đóng lãi khơng hồn trả vốn vay Ơng Cam nhiều lần đến nhà yêu cầu vợ chồng ông Sơn trả tiền vợ chồng ông Sơn không trả Ngày 28/5/2015, ơng Cam có đơn khởi kiện u cầu Tòa án nhân dân huyện A giải buộc vợ chồng ông Sơn trả cho ông số tiền vay 500.000.000 đồng tính lãi suất theo quy định pháp luật từ ngày 15/4/2010 đến ngày xét xử Tại phiên tòa sơ thẩm ông Cam yêu cầu trả tiền lãi số tiền 125.000.000đ Bản án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng vay tài sản tuyên xử buộc vợ chồng ơng Sơn phải có trách nhiệm hồn trả cho ông Cam số tiền vốn lãi 625.000.000 đồng Hỏi: Theo anh (chị), án sơ thẩm giải hay sai, sao? Đáp án: - Hợp đồng vay tài sản ông Cam với vợ chồng ơng Sơn xác lập có thỏa thuận thời gian trả có thỏa thuận đóng lãi hàng tháng 3%, ông Cam xác nhận vợ chồng ơng Sơn đóng lãi đầy đủ đến ngày 15/4/2010 khơng đóng lãi khơng hồn trả vốn vay, ông nhiều lần đến nhà yêu cầu vợ chồng ông Sơn trả tiền cho ông Cam Do vậy, thời điểm phát sinh tranh chấp xác định ngày 21/5/2010 tính đến ngày ơng Cam có đơn khởi kiện 28/5/2015 02 năm( 25 % điểm) - Căn Điều 427 Bộ luật dân 2005 hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải tranh chấp hợp đồng vay tài sản( 15 % điểm) - Theo hướng dẫn điểm b khoản Điều 23 Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ( 15 % điểm)thì ơng Cam có quyền đòi lại số tiền vốn 500.000.000 đồng nên quan hệ tranh chấp vụ án "Đòi lại tài sản" (khơng có thời hiệu)( 25 % điểm) - Bản án sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp vay tài sản không buộc vợ chồng ông Sơn phải có trách nhiệm hồn trả cho ngun đơn ơng Cam số tiền vốn lãi 625.000.000 đồng vi phạm Điều 427 Bộ luật dân 2005 điểm b khoản Điều 23 Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp vợ chồng ơng Sơn( 20 % điểm) Câu hỏi tình 2: I Nội dung vụ án: Cố Nguyễn Văn Cừ (chết năm 1976) cố Hà Thị Cứng (chết năm 1985) có người là: cụ Nguyễn Thị Cớt (chết năm 1963, có người ông Phan Trung Hiếu); cụ Nguyễn Văn Huân, cụ Nguyễn Tấn Phong, cụ Đặng Văn Nhì (chết năm 1971, có người là: ơng Đặng Thanh Tâm bà Đặng Thị Hồng) cụ Nguyễn Thị Hòa Về tài sản: cố Cừ cố Cứng tạo lập đất (thửa số 229, 230, 231,273,239, 403) với tổng diện tích 23.254m2 ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (trên đất có ngơi nhà thờ cấp 4, diện tích 28m2, cụ Phong sử dụng) Khi cố sống cụ Hòa sử dụng đất trồng Điều đất số 403 Năm 1985, cụ Hòa cho ông Nguyễn Văn Dũng cất nhà phần đất (thửa 403); sau nhà bị hư hỏng Tại Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 10/01/2001, Ủy ban nhân dân xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tặng nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Thu Nga (là ông Dũng), trị giá nhà 6.000.000đồng Hiện nay, ông Dũng chết; ông Dũng (chị Nga anh Đức) sử dụng nhà Cố Cừ cố Cứng chết, không để lại di chúc Các cố sống phân tán, chưa tập trung để phân chia tài sản cha mẹ để lại Năm 1998, cụ Phong (một người cố) tự ý kê khai đất, mà không báo cho anh em biết Ngày 20/12/1999, hộ cụ Nguyễn Tấn Phong đươc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 23.254m2 Cụ đồng thừa kế khác nhiều lần yêu cầu cụ Phong chia tài sản cha mẹ để lại cho anh em, cụ Phong không đồng ý Ngày 12/6/2009, cụ Hòa khởi kiện yêu cầu chia thừa kế sau: 1) Căn nhà nhà tạm để cụ Phong tiếp tục sử dụng; 2) Chia giá trị thành phần, riêng cụ Phong hưởng phần (trong có phần cơng sức); người lại người phần 3) Về đất: Đối với đất số 403: Yêu cầu chia đất thành phần, phần đất có nhà phía cụ Hòa chia cho cụ Hòa, phần đất có nhà phía cụ Phong chia cho cụ Phong Đối với thừa đất lại: cụ Hòa yêu cầu nhận giá trị phần Bị đơn cụ Nguyễn Tấn Phong (do ông Nguyễn Văn Thành đại diện theo ủy quyền) trình bày: Diện tích đất gia đình cụ Phong quản lý, sử dụng có nguồn gốc cố Cừ, cố Cứng để lại Từ giải phóng, cụ Phong khai hoang, phục hóa canh tác ổn định đến Căn nhà cụ Phong cụ Phong xây dựng năm 1975 Năm 1976 cố Cừ chết Sau đó, cụ Phong đưa cố Cứng phụng dưỡng Năm 1984 cố Cứng chết Gia đình cụ Phong nhà từ năm 1975 đến Năm 1999, hộ cụ Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Toàn đất, tài sản đất (nhà, cao su, tràm) cụ Phong Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cụ Nguyễn Văn Huân sinh năm 1932; cư trú 9603 LaneyWay Sugar Land TX 77478281-242-8483 USA(do bà Nguyễn Kim Thận đại diện theo ủy quyền) trình bày: Căn nhà gia đình cụ Phong cụ Huân xây cất cho cố Cứng Cụ Phong làm ăn nơi khác đến năm 1981 trở Cụ Huân nhà từ sau giải phóng trồng mì đất số 403 Sau năm 1985, cụ Phong trồng tràm đất Cụ Huân đồng ý với đề nghị nguyên đơn Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ơng Phan Trung Hiếu (con cụ Cớt); ông Đặng Thanh Tâm bà Đặng Thu Hồng (con cụ Nhì); chị Huỳnh Thị Thu Nga anh Nguyễn Hồng Đức (các ông Dũng): thống với yêu cầu nguyên đơn Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Thành, ông Nguyễn Văn Sơn bà Phạm Thị Kiều Oanh: thống yêu cầu cụ Phong Ơng Sơn trình bày bổ sung: ơng Sơn có nhà 68,3m đất số 403; ông quản lý, sử dụng nhà nên yêu cầu tiếp tục sử dụng II Quá trình giải vụ án: Ngày 05/10/2010, cụ Nguyễn Thị Hòa chết; người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng cụ Hòa ơng Nguyễn Văn Cây, bà Nguyễn Thị Hồng Dung, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ơng Nguyễn Văn Hóa, ơng Nguyễn Văn Lợi, chị Nguyễn Thị Thu Nga anh Nguyễn Hồng Đức tiếp tục yêu cầu Tòa án giải vụ án yêu cầu cụ Hòa Tại Bản án dân sơ thẩm số 02/2012/DSST ngày 11/05/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương định: - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đại diện người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng cụ Hòa việc chia thừa kế tài sản cố Nguyễn Văn Cừ cố Hà Thị Cứng Riêng nhà cố Cừ cố Cứng đương tự nguyện để cụ Phong sở hữu nên ghi nhận - Giá trị di sản hai cố 12.432.535.000đ Trích cơng sức cho cụ Phong 30% giá trị 3.729.682.500đ Còn lại 8.702.852.500đ, kỷ phần hưởng 1.740.570.500đ (8.702.852.500đ: 5) Cụ Phong hưởng kỷ phần công sức, cộng 5.470.253.000đ; quy vật nhận: phần 2.688,1m2 đất nông nghiệp 300m2 đất 229, 230, 231 tờ đồ số 16, xã Tân Định (trên đất có nhà cụ Phong quản lý trồng cụ Phong- đồ số 1); phần 5.813,4m đất thuộc 273 tờ đồ 16 xã Tân Định- đồ số 2); phần 3.584,20m đất 403 tờ đồ số 16 xã Tân Định (ký hiệu đồ số khu 1) đất có nhà anh Sơn trồng cụ Phong + Các thừa kế cụ Nguyễn Thị Hòa chia 2.677,8m2 đất 403 tờ đồ 16 xã Tân Định (ký hiệu đồ số khu 4), đất có nhà chị Nga anh Đức + Ông Nguyễn Trung Hiếu (con cụ Nguyễn Thị Cớt) chia 2.677,8m đất 403 tờ đồ 16 xã Tân Định (ký hiệu đồ số khu 3) + Bà Nguyễn Kim Thận cụ Huân ủy quyền chia 2.677,8m 403 tờ đồ số 16 xã Tân Định (ký hiệu đồ số khu 5) + Bà Đặng Thị Hồng ông Đặng Thanh Tâm (là cụ Đặng Văn Nhì) chia 2.677,8m đất 403, tờ đồ số 16 xã Tân Định (ký hiệu đồ số khu 2) - Ông Hiếu, đồng thừa kế cụ Hòa, bà Thận, bà Hồng ơng Tâm phải toán giá trị tràm cho cụ Phong phần 10.115.500đ Ngày 24/5/2012 cụ Phong kháng cáo: không đồng ý chia thừa kế; đề nghị bác yêu cầu nguyên đơn Tại Bản án dân phúc thẩm số 244/2012/DSPT ngày 14/08/2012, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh định: giữ nguyên án sơ thẩm Ngày 10/11/2012 cụ Phong có đơn đề nghị xem xét án phúc thẩm nêu theo thủ tục giám đốc thẩm với nội dung: Tòa án thụ lý vụ án hết thời hiệu khởi kiện việc áp dụng Nghị số 1037/NQUBTVQH11 để giải vụ án không Hỏi: Anh (chị) trình bày ý kiến đường lối giải vụ án Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương hay sai Theo đ/c hướng giải vụ án này.(40 điểm) Đáp án:Về thời hiệu giải vụ kiện: cố Cừ chết năm 1976 cố Cứng chết năm 1985 Trong vụ án tồn người thừa kế cố Cừ, cố Cứng thống hàng thừa kế; tài sản cố Cừ, cố Cứng để lại hầu hết nguyên đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý phân chia thừa kế; riêng cụ Phong khơng đồng ý chia Do theo Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 thời hiệu mở thừa kế di sản cố Cừ cố Cứng tính từ ngày 10/9/1990 Ngày 12/6/2009 cụ Hòa khởi kiện chia thừa kế di sản nhà đất tranh chấp nêu hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế Việc Tòa án cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm áp dụng Nghị sổ 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 Ủy ban thường vụ Quốc hội giao dịch dân nhà xác lập trước ngày 01/07/1991 có người Việt Nam nước ngồi tham gia để xác định nhà đất cố Cừ cố Cứng để lại thời hiệu khởi kiện chia thừa kế chưa Theo hướng dẫn Cơng văn số 91/TANDTC-KHXX ngày 28/6/2011 Tòa án nhân dân tối cao việc áp dụng Nghị số 1037 nêu giao dịch phải có người Việt Nam nước tham gia từ trước ngày 01/7/1991 Trong trường hợp phải thu thập chứng Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền để làm rõ thời điểm cụ Huân phép xuất cảnh Nếu cụ Huân phép xuất cảnh trước ngày 01/7/1991 phải áp dụng Nghị số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006; trường hợp cụ Huân phép xuất cảnh sau ngày 1/7/1991 phải áp dụng Nghị số 58/1998/NQ- UBTVQH10 ngày 20/8/1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ vấn đề giải vụ án chưa đủ cứ.(20 điểm) Thực tế đất tranh chấp ông Nguyễn Văn Dũng (con cụ Nguyễn Thị Hòa) xây cất nhà vào khoảng năm 1985, sau nhà bị hư hỏng Năm 2001, Ủy ban nhân dân xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương xây tặng nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Thu Nga (là gái ông Dũng) Như vậy, nhà gia đình chị Nga (nhà làm phần đất 403) Vì vậy, trường hợp khơng thời hiệu khởi kiện thừa kế cần phải cơng nhận cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Nga thừa kế ông Nguyễn Văn Dũng sử dụng khuôn viên đất hợp lý, thuận tiện cho sinh hoạt nơi có nhà tình thương có tình, có lý (10 điểm) Ngồi ra, diện tích đất tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cụ Phong Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập chứng làm rõ hộ cụ Phong gồm để đưa thành viên hộ có cụ Nguyễn Thị Duyên (vợ cụ Phong) tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không đưa đủ người tham gia tố tụng.(10 điểm) Đề xuất: Hủy án dân sơ thẩm án dân phúc thẩm giải lại theo thủ tục chung Câu hỏi tình 3: Từ năm 2002 đến năm 2005,bà Dương Chiêu Vân ông Đồn Văn Lực (hiện định cư Australia) có gửi tiền thông qua Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển chi nhánh BT cho ông Lê Nghĩa Tâm số tiền 70.100AUD (đôla Úc) để ông Tâm thực xây dựng cơng trình Đồn Vương Gia Bảo, Đồn Vương Tịnh Viên, Bảo Phúc Lan Viên, Bảo Phúc Linh Từ để làm nơi thờ cúng tổ tiên Việc xây dựng cơng trình hai bên khơng thỏa thuận cụ thể số tiền cơng trình Theo xác nhận Ngân hàng, sau trừ chi phí ông Tâm thực nhận quy đổi 1.300 USD (đôla Mỹ) 790.917.112 đồng Ơng Tâm thừa nhận có nhận tiền bà Vân, ông Lực chuyển để ông xây dựng cơng trình với số tiền khoảng 68.835 đôla Australia qui đổi thời điểm tiền việt Nam đồng, tổng cộng 790.917.112đ Theo bà Vân sau trừ chi phí ơng Tâm chi 478.112.552đ, thừa lại 312.804.506đ, bà Vân yêu cầu ơng Tâm trả lại cho bà Ơng Tâm u cầu khấu trừ số tiền 117.000.000đ ông Tâm bỏ chi phí tổ chức đám cưới cho Đồn Chiêu Vy gái bà Vân, ông Lực tiền công sức lao động ông quản lý, thi công cơng trình theo u cầu bà Vân, ơng Lực Tại Bản án dân sơ thẩm số 07/2015/DS-ST ngày 03/9/2015 Tòa án nhân dân tỉnh BT, định: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện bà Dương Chiêu Vân, ơng Đồn Văn Lực anh Lê Nghĩa Tâm việc đòi tiền thừa hợp đồng ủy quyền Buộc ơng Lê Nghĩa Tâm có nghĩa vụ trả cho bà Dương Chiêu Vân ông Đoàn Văn Lực số tiền 312.804.560 đ (Ba trăm mười hai triệu tám trăm lẻ bốn nghìn năm trăm sáu mươi đồng) Các tài sản định giá thuộc sở hữu bà Vân, ơng Lực Ngồi ra, án tun chi phí định giá, án phí quyền kháng cáo đương theo quy định pháp luật Hỏi: Theo anh (chị) phán Tòa án nhân dân tỉnh BT có không? Tại sao? Đề xuất hướng giải vụ án (40 điểm) Đáp án: Tòa án nhân dân tỉnh BT buộc ơng Lê Nghĩa Tâm có nghĩa vụ trả cho bà Dương Chiêu Vân ơng Đồn Văn Lực số tiền 312.804.560 đồng khoản tiền thừa lại bà Vân, ông Lực gửi cho ông Tâm để thực việc xây dựng cơng trình thờ cúng theo yêu cầu bà Vân, sau trừ chi phí ơng Tâm chi 478.112.552đ, ơng Tâm thừa nhận nhận tiền bà Vân, ông Lực gửi để ông thực việc xây dựng cơng trình khoảng 68.835 đơla Australia qui đổi thời điểm tiền Việt Nam đồng, tổng cộng 790.917.112đ Số tiền ơng Tâm thừa nhận Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh BT giải có (20 điểm) Tuy nhiên, ơng Tâm yêu cầu khấu trừ số tiền 117.000.000đ ông Tâm cho chi phí tổ chức đám cưới cho gái bà Vân, ông Lực trả tiền công sức lao động ông quản lý, thi công cơng trình theo u cầu bà Vân, ơng Lực Đây yêu cầu phản tố ông Tâm, Tòa án cấp sơ thẩm khơng giải thích, hướng dẫn ơng Tâm nộp dự phí phản tố theo quy định pháp luật để xem xét bù trừ nghĩa vụ nguyên đơn vi phạm Điều 176 BLTTDS Những thiếu sót cấp phúc thẩm khơng khắc phục nên cần hủy án sơ thẩm để xét xử lại (20 điểm)./ Câu hỏi tình 4: Bà Nguyễn Thị T Việt kiều thăm thân nhân Việt Nam có ý định chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giúp cho em Nguyễn Văn TY có đất sản xuất nuôi cha mẹ Ngày 10-8-1993, bà chuyển nhượng vợ chồng ơng HT diện tích 7.595,7m2 đất ruộng Phường 7, thị xã ST, với giá 21,99 vàng Bà T người trực tiếp giao dịch với vợ chồng ông HT Do người Việt Nam định cư nước nên bà T ông TY đứng tên giấy tờ sang nhượng cho vợ chồng ông TY canh tác Lúc sang nhượng hai bên có làm“Tờ sang nhượng đất ruộng” lập ngày 10-8-1993; tờ sang nhượng khơng có xác nhận quyền địa phương Nhưng sau đó, ơng TY vợ chồng ơng HT ký hợp đồng đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 11-8-1993, văn có xác nhận UBND xã An Hiệp UBND huyện Mỹ Tú đồng ý cho chuyển nhượng Sau đó, ơng TY đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 28-5-1994 Đến năm 2004, ông TY chuyển nhượng hết diện tích đất cho Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Minh Châu với giá: 1.260.000.000 đồng, không đồng ý bà T Bà T khởi kiện yêu cầu ông TY trả lại số tiền thu từ việc chuyển nhượng đất bà Tại Bản án dân sơ thẩm số 04/2006/DS-ST ngày 28-4-2006, Tòa án nhân dân tỉnh ST định: Chấp nhận phần yêu cầu bà Nguyễn Thị T việc đòi lại tiền chuyển nhượng đất Buộc vợ chồng ơng TY có trách nhiệm hồn trả cho bà Nguyễn Thị T số tiền: 630.000.000 đồng Ngồi ra, Tòa án cấp sơ thẩm định án phí tuyên quyền kháng cáo cho đương theo quy định pháp luật Ngày 10-5-2006, ông TY kháng cáo cho bà T khơng phải người có quyền sử dụng phần đất mà ông chuyển nhượng cho Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Minh Châu Tòa án cấp sơ thẩm buộc ơng tốn cho bà T 630.000.000 đồng không Ngày 12-5-2006, ông Nguyễn Hữu P (đại diện cho bà T) kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử buộc ơng TY trả lại tồn số tiền mà ơng TY chuyển nhượng đất 1.260.000.000 đồng cho bà T Tại Bản án dân phúc thẩm số 334/2006/DS-PT ngày 25-8-2006, Tồ phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh định: bác yêu cầu kháng cáo nguyên đơn bị đơn, sửa án sơ thẩm sau: Chấp nhận phần yêu cầu bà Nguyễn Thị T việc đòi lại tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Buộc ơng TY có trách nhiệm hồn trả cho bà Nguyễn Thị T số tiền 27.047.700 đồng tương đương 21,99 vàng 24k Buộc ông TY phải nộp lại số tiền 1.232.266.860 đồng để sung cơng quỹ Nhà nước Ngồi ra, Tòa án cấp phúc thẩm định án phí Sau xét xử phúc thẩm, ơng TY khiếu nại án dân phúc thẩm nêu Hỏi: Là KSV giải vụ án trên, anh/chị nhận xét đường lối giải vụ án đề xuất hướng giải Đáp án: Bà Nguyễn Thị T khởi kiện đòi lại tài sản ơng TY cho bà người Việt Nam định cư nước ngồi nên bà có nhờ ơng TY (em bà) đứng tên nhận chuyển nhượng đất vợ chồng ơng HT giùm cho bà sau ơng TY chuyển nhượng đất bà cho người khác Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm xác định ông TY đứng tên nhận chuyển nhượng đất vợ chồng ông HT giùm cho bà T có (10 điểm) Do bà T người Việt Nam định cư nước ngoài, nên bà T không giao đất mà trả lại phần giá trị đầu tư tiền chuyển nhượng đất Đối với chênh lệch giá trị đất, thời điểm xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm thời điểm thi hành Bộ luật dân năm 2005, quy định buộc phải tịch thu sung cơng quỹ nên khoản chênh lệch bà T ông TY hưởng Tòa án cấp sơ thẩm khơng buộc ông T nộp số tiền chênh lệch giá trị đất để sung cơng có khơng buộc ông TY trả cho bà T giá trị đầu tư ban đầu khơng Tòa án cấp phúc thẩm không đưa pháp luật buộc ơng TY nộp tồn số tiền chênh lệch (1.232.226.860 đồng) để sung công quỹ Nhà nước không quy định pháp luật Tuy nhiên, phải xác định ơng TY có cơng sức việc bảo quản, giữ gìn, tơn tạo làm tăng giá trị đất nên phải xác định số tiền (sau trừ tiền gốc tương đương 21,99 vàng bà T) lợi nhuận chung bà T ông TY Đồng thời, xác định công sức ông TY để chia cho ông TY phần tương ứng với công sức ông đảm bảo quyền lợi đương Tòa án cấp sơ thẩm cơng nhận bà T, ơng TY người có quyền sở hữu 1/2 số tiền khơng trích trả cho bà T số tiền tương ứng với 21,99 vàng khơng Tòa án cấp phúc thẩm cơng nhận bà T có quyền sở hữu số tiền tương ứng với 21,99 vàng, lợi nhuận số tiền lại tịch thu sung cơng quỹ nhà nước không với quy định Bộ luật dân năm 2005, không đảm bảo quyền lợi đương (10 điểm) Ngoài ra, bà T khởi kiện yêu cầu ông TY trả cho bà 1.260.000.000 đồng số tiền ông TY chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng 7.595,7m2 đất, mà không tranh chấp quyền sử dụng đất, ơng TY cho số tiền ông Như vậy, đương tranh chấp quyền sở hữu tài sản số tiền nêu Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm lại xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp đòi lại tài sản” khơng xác (2 Điểm) (Quyết định số 449/2009/KN-DS ngày 21-8-2009, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án dân phúc thẩm số 334/2006/DS-PT ngày 25-8-2006 Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh.) Là KSV giải vụ án cần báo cáo Lãnh đạo Viện kháng nghị giám đốc thẩm án phúc thẩm nêu trên, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án phúc thẩm huỷ Bản án dân sơ thẩm số 04/2006/DS-ST ngày 28-4-2006 Tòa án nhân dân tỉnh ST; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh ST xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật) (20 điểm) Câu hỏi tình 5: Năm 2000, vợ chồng bà Đi ệu, ông S ơn nhận chuy ển nh ượng di ện tích 3.033m đất lúa số 589 tờ đồ số 03 t ại xã P, huy ện N, thành ph ố H Ngày 20/10/2001, h ộ gia đình bà Đi ệu đ ược cấp Giấy CNQSD đất Quá trình s ống chung bà Đi ệu, ơng S ơn có 02 ng ười anh Lê Ng ọc Phú (sinh năm 1973 ) chị Lê Th ị C ẩm Ph ương (sinh năm 1976) Ơng S ơn ch ết năm 2003 khơng đ ể l ại di chúc nên năm 2006 bà Đi ệu l ông Hi ệp Ngày 24/3/2007, bà Điệu, ông Hi ệp ký gi bán diện tích đất cho v ợ chồng ông Chi ến, bà Thùy v ới giá chuy ển nh ượng 03 t ỷ đ ồng Ngày 16/4/2007, vợ chồng ông Chi ến ký h ợp đ ồng đ ặt c ọc 1.300.000đ v ới v ợ ch ồng bà Đi ệu Ngày 10/6/2007, v ợ chồng ông Chi ến toán ti ếp cho bà Đi ệu 1.700.000.000đ, UBND huy ện N c ấp Giấy CNQSD sang tên cho v ợ chồng ông Chi ến, bà Thùy Do 02 c bà Đi ệu anh Phú, ch ị Phươ ng không đồng ý cho m ẹ bán đ ất nên v ợ ch ồng bà Đi ệu không bàn giao đ ất cho v ợ ch ồng ông Chiến Ngày 20/10/2012, v ợ ch ồng ông Chi ến, bà Thùy kh ởi ki ện yêu c ầu v ợ ch ồng bà Đi ệu bàn giao đất thỏa thuận t ại h ợp đ ồng chuy ển nh ượng ngày 16/4/2007 Phía b ị đ ơn không đ ồng ý với yêu cầu nguyên đ ơn có yêu c ầu ph ản t ố h ủy Gi CNQSD đ ất c ấp cho v ợ ch ồng ông Chiến, bà Thùy - Bản án sơ thẩm số 189/2014/DS-ST ngày 12/10/2014 Tòa án nhân dân huy ện N tuyên xử: Chấp nhận đơn kh ởi ki ện c nguyên đ ơn Công nh ận h ợp đ ồng chuy ển nh ượng ngày 16/4/2007, buộc bị đơn bàn giao di ện tích 3.033m đất lúa, số 589 t đồ số 03 t ại xã Phướ c Lộc, huyện Nhà Bè, thành ph ố H Chí Minh theo Gi CNQSD đ ất c ấp ngày 16/4/2007 cho nguyên đơn Sau có b ản án s th ẩm, phía b ị đ ơn kháng cáo toàn b ộ n ội dung b ản án s th ẩm - Bản án Phúc thẩm số 1089/2015/DS-PT ngày 12/4/2015 Tòa án nhân dân TP H xét xử: Chấp nhận kháng cáo c bị đ ơn, s ửa án s th ẩm xác đ ịnh h ợp đ ồng h ợp đ ồng chuy ển nh ượng ngày 16/4/2007 gi ữa đương s ự vô hi ệu H ủy Gi CNQSD đ ất c ấp ngày 16/4/2007 cho nguyên đ ơn xác định lỗi hồn tồn phía b ị đ ơn làm h ợp đ ồng vô hi ệu, bu ộc v ợ ch ồng bà Đi ệu b ồi th ường cho vợ chồng ông Chi ến 3.80.000.000 đ ồng ( 03 t ỷ ti ền g ốc 80.000.000 đ ồng ti ền lãi xuất ngân hàng ) Sau có án phúc th ẩm, ngày 02/6/2015 phía b ị đ ơn có đ ơn đ ề ngh ị VKS c ấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đ ốc th ẩm cho r ằng b ản án phúc th ẩm xét x khơng khách quan, xác định lỗi hồn tồn bị đơn không đúng, gây ảnh h ưởng đ ến quy ền l ợi c b ị đ ơn Hỏi: Nêu pháp lu ật đ ể th ụ lý, gi ải quy ết đ ối v ới đ ơn đ ề ngh ị kháng ngh ị theo th ủ t ục giám đốc thẩm trên? Bản án s th ẩm 189/2014/DS-ST ngày 12/10/2014 Tòa án nhân dân huy ện N Bản án phúc thẩm số 1089/2015/DS-PT ngày 12/4/2015 Tòa án nhân dân TP H xét x quy định pháp luật chưa ? sao?( 40 điểm) Đáp án:* Căn pháp luật: Điều 282, 283, kho ản Đi ều 284, 284a, 284b, 285, 287, 288 B ộ luật TTDS năm 2011 ( 10 ểm ) * Bản án sơ thẩm số 189/2014/DS-ST ngày 12/10/2014 Tòa án nhân dân huy ện N cơng nhận hợp đồng chuy ển nhượng ngày 16/4/2007 gi ữa đ ương s ự không quy đ ịnh c pháp luật, nguồn gốc di ện tích đ ất v ợ ch ồng bà Đi ệu, ông S ơn nh ận chuy ển nh ượng t năm 2000 Tài sản xác l ập th ời kỳ hôn nh ận gi ữa ông S ơn v ới bà Đi ệu nên đ ược xác đ ịnh tài sản chung c v ợ chồng theo Đi ều 33 Lu ật HNGĐ Do ông S ơn ch ết không đ ể l ại di chúc nên 02 ông S ơn anh Phú, ch ị Ph ương đ ược h ưởng th ừa k ế theo pháp lu ật ph ần tài s ản c cha Vì vậy, ngày 12/4/2007, bà Đi ệu ký h ợp đ ồng chuy ển nh ượng đ ất cho v ợ ch ồng ông Chi ến, bà Thùy mà không đồng ý c anh Phú, ch ị Ph ương trái quy đ ịnh c Đi ều 122, Đi ều 127 BLDS quy định ều kiện có hi ệu l ực c giao d ịch dân s ự nên Hợp đồng chuyển nhượng đất vơ hiệu Vì vậy, án sơ thẩm ch ấp nhận đ ơn kh ởi ki ện, công nh ận Gi CNQSD đ ất c ấp cho nguyên đơn trái quy định Đi ều 697, 698,699,701BLDS ; Đi ểm c, kho ản Đi ều 99 Lu ật đ ất đai năm 2003 (10 ểm) - Bản án phúc thẩm số 1089/2015/DS-PT ngày 12/4/2015 Tòa án nhân dân TP H xác định hợp đồng vô hi ệu đúng, nh ưng xác đ ịnh l ỗi hoàn toàn v ợ ch ồng bà Đi ệu sai nh ận chuyển nhượ ng ơng Chi ến, bà Thùy ph ải có trách nhi ệm tìm hi ểu tính h ợp pháp c di ện tích đất nhận chuy ển nh ượng theo quy đ ịnh c pháp lu ật nên bu ộc v ợ ch ồng bà Đi ệu b ồi th ường cho vợ chồng ông Chi ến 3.80.000.000 đ ồng ( 03 t ỷ ti ền g ốc 80.000.000 đ ồng ti ền lãi xuất ngân hàng ) trái quy đ ịnh c Ngh ị quy ết s ố 01/2003/ HĐTP ngày 16/4/2003 c HĐTP Tòa án nhân dân tối cao h ướng d ẫn vi ệc xác đ ịnh l ỗi ký h ợp đ ồng đ ặt c ọc ( 10 ểm) - Ban hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo h ướng: H ủy B ản án dân s ự phúc th ẩm số 1089/2015/DS - PT ngày 12/4/2015 Bản án dân s th ẩm s ố 189/2014/DS-ST ngày 12/10/2014 Tòa án nhân dân huyện N; Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huy ện N, thành phố H xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật ( 10 điểm )./ ... dân tương tự Trường hợp áp dụng tương tự pháp luật theo quy định khoản 1Điều áp dụng nguyên tắc pháp luật dân quy định Điều Bộ luật này, án lệ, lẽ cơng II CÂU HỎI TÌNH HUỐNG Câu hỏi tình 1: Vào... đình, quan hệ cộng đồng./ Câu 4: Anh (chị) cho biết điểm khác thời hiệu khởi kiện hợp đồng dân Bộ luật dân năm 2005 Bộ luật dân năm 2015? Đáp án: - Nêu Điều 427 Bộ luật dân 2005 (20% điểm) - Thời... Thu Nga thừa kế ông Nguyễn Văn Dũng sử dụng khuôn viên đất hợp lý, thuận tiện cho sinh hoạt nơi có nhà tình thương có tình, có lý (10 điểm) Ngồi ra, diện tích đất tranh chấp cấp giấy chứng nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi luật dân sự (Tài liệu VKSNDTC), Ôn thi luật dân sự (Tài liệu VKSNDTC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay