tiểu luận đàm phán ký kết hợp đồng

15 129 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:12

Lời nói đầu: Kinh doanh chiến, cạnh tranh đối thủ Tất hướng đến mục đích bán nhiều sản phẩm với giá hời Thị trường kinh tế trận địa mà đối thủ thả sức thi tài Những thực giỏi, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng người chiến thắng Việc đàm phán kinh doanh giúp người bán hàng đạt mục tiêu cụ thể tạo khác biệt chiến thắng – chiến thắng đàm phán Đàm phán giúp kết hợp đồng, mua bán với giá phù hợp, giải mâu thuẫn kinh doanh, giúp kết nối doanh nghiệp người dùng, hiểu rõ chất vấn đề Trong sống, kỹ đàm phán thể tầm quan trọng đặc biệt Giải mâu thuẫn người với người, thấy rõ tầm quan trọng đàm phán chiến tranh, phe đối lập Liên kết mối quan hệ để tạo nên cộng tác, hình thành phát triển xã hội… I Khái niệm đàm phán hợp đồng: Khái niệm đàm phán hợp đồng: Là thực nhiều đối thoại, thương lượng bên nhiều bên có ý muốn quan hệ đối tác với nhằm mục đích tiến đến thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu cá nhân yêu cầu hợp tác kinh doanh bên tham gia đàm phán II Vai trò luật sư tham gia đàm phán: Để có quan hệ làm ăn với đối tác, Hợp đồng sợi dây kết nối hai bên Vai trò Hợp đồng quan trọng quan hệ hai bên giai đoạn đàm phán Hợp đồng định thành bại hợp tác Đàm phán hợp đồng việc đối thoại, thương lượng hai hay nhiều bên nhằm mục đích đến thỏa thuận chung phục vụ nhu cầu cá nhân kinh doanh bên tham gia đàm phán Trong giai đoạn đàm phán, bên chưa có cam kết cụ thể thông thường họ chưa phát sinh quyền hay nghĩa vụ pháp lý liên quan đến giao dịch đàm phán mà giai đoạn bên tìm hiểu bày tỏ với yêu cầu nguyện vọng bên bên xoay quanh vấn đề có liên quan đến quyền lợi bên để đến kết đàm phán việc bên kết với hợp đồng Nói cách khác, bắt đầu thời điểm hợp đồng kết, bên phát sinh quyền nghĩa vụ pháp luật đảm bảo thực việc không thực nghĩa vụ sở trách nhiệm dân Việc đàm phán hợp đồng đòi hỏi nhiều lực khác người tham gia đàm phán tư chất, quan hệ xã hội, uy tín cá nhân, hiểu biết, lòng tự tin, khả thuyết phục, tính kiên nhẫn, biết chuẩn bị kế hoạch đàm phán vận dụng khéo léo chiến thuật đàm phán, biết cách vơ hiệu hóa chiến thuật đối phương Do luật sư thông thường coi có kỹ giao tiếp, truyền đạt thơng tin tốt, luật sư giúp cho hai bên thương lượng có hiệu hơn, đàm phán diễn nhanh chóng thuận lợi, sng sẻ Vì thế, luật sư thường đứng trình bày vấn đề, khơng vấn đề pháp lý mà vấn đề mang tính thương mại giá cả, điều kiện hợp đồng, giải tranh chấp hợp đồng… Với vai trò nhà ngoại giao, trình đàm phán, luật sư cố gắng để bảo vệ thân chủ cách tốt Cụ thể, luật sư cố gắng đàm phán, soạn thảo hợp đồng cho rõ ràng, thể nội dung kết đàm phán, khơng có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn lẫn Khi phát sinh vấn đề mang tính pháp lý, luật sư dùng kiến thức để đưa giải pháp phù hợp với pháp luật bảo vệ cho thân chủ Đối với điều khoản hợp đồng, đặc biệt điều khoản đối tác đưa ra, luật sư có vai trò phải giải thích rõ rủi ro pháp lý liên quan đế quyền lợi nghĩa vụ thân chủ Trong nhiều trường hợp, thân chủ không lường trước rủi ro Khi bên thống với nguyên tắc cụ thể, luật sư giúp hai bên, đặc biệt thân chủ mình, soạn thảo ngơn từ hợp đồng diễn tả đúng, xác nội dung thống nhất, không để xảy sơ hở hay rủi ngôn từ hợp đồng thiếu chặt chẽ III Các đặc trưng luật sư tham gia đàm phán hợp đồng: - Đặc trưng bên chưa có ràng buộc quan hệ pháp lý… chứng bên ngừng việc đàm phán đến thỏa thuận với đối tác khác - Quyền tự định đoạt bên rộng lớn - Quá trình đàm phán thường tiến hành theo quy trình: giải điều kiện trước – điều kiện thứ yếu sau; bên tìm cách thuyết phục đối phương đề nghị đưa mức tối thiểu mà thực quyền lợi đối phương đảm bảo chấp nhận đề nghị mình; trình đàm phán trình nhượng nguyên tắc có có lại đó, vấn đề thời gian mức độ nhượng cần cân nhắc cách cẩn trọng IV Các công việc luật sư phải làm tham gia vào đàm phán hợp đồng Khác hẳn với việc soản thảo hay tư vấn soạn thảo hợp đồng, việc đàm phán đòi hỏi luật sư phải có khả ứng biến xử lý tình nhanh nhạy bàn đàm phán thay có thowifgian đọc lại quy định pháp luật tiền lệ để kiểm tra Về bản, luật sư cần dung kiến thức kỹ đàm phán để buộc đối tác đồng ý với yêu cầu khách hàng đưa yêu cầu ghi nhận hợp đồng Để làm điều này, luật sư cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước thực đàm phán Việc đàm phán bên thường kéo dài từ chưa có hợp đồng đến hợp đồng soạn thảo Mục đích giai đoạn chuẩn bị để luật sư hiểu giao dịch thoả thuận bên, hiểu vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch trả lời cho vấn đề đó, biết cần mà đối tác cần đàm phán, hiểu luật sư đối phương chuẩn bị tâm lý cho Các cơng việc mà luật sư cần phải chuẩn bị bao gồm công việc sau đây: Tìm hiểu vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch: Khi đàm phán, bên luật sư bên trao đổi vấn đề pháp lý phát sinh từ mong muốn thương mại bên cách thức giải vấn đề theo hướng có lợi cho phía Các vấn đề pháp lý liên quan đến tính hợp pháp giao dịch, chấp thuận cần thiết từ quan nhà nước, nội bên bên thứ ba, khả thi hành điều khoản cụ thể hợp đồng,… Luật sư cần hiểu rõ vấn đề pháp lý phát sinh từ giao dịch để xuất phát điều khoản phù hợp hợp đồng có lợi cho khách hàng Nếu luật sư khơng thể xác định hết vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch rủi ro phía đối tác đưa điều khoản phục vụ cho lợi ích gây thiệt hại cho khách hàng sau hợp đồng Tìm hiểu thông tin đối tác khách hàng: Một điều quan trọng đàm phán luật su cần biết rõ đối phương muốn đạt mục đích thơng qua đàm phán Bước gọi “biết người biết ta” Luật sư cần biết cần đàm phán để chuẩn bị lỹ lẽ tranh luận phù hợp nhằm đạt mục đích Ngồi ra, luật sư cần biết phía đối tác cần để khai thác điểm yếu thành lợi đàm phán Luật sư biết mục đích đàm phán đối tác thông qua thông tin khách hàng cung cấp đề xuất dự thảo hợp đồng mà đối tác luật sư đối tác đưa Phía đối tác trình bày rõ mục đích điều khoản nêu yêu cầu sửa đổi điều khoản Cơng việc luật sư suy luận mục đích đối tác đưa đề xuất để xác định kỹ thuật đàm phán cho phù hợp Nếu đối tác có thuê luật sư đại diện, luật sư cần tìm hiểu thông tin luật sư đối phương tổ chức hành nghề luật sư mà họ làm việc Mục đích việc tìm hiểu để dự đốn khả đàm phán đối tác dựa kinh nghiệm lĩnh vực hành nghề luật sư đối phương Nếu luật sư đối phương khơng có kinh nghiệm nhiều tư vấn lĩnh vực liên quan đến giao dịch, luật sư lựa chọn phong cách đàm phán canh tranh để buộc đối tác đồng ý điều khoản đưa Bên cạnh thông tin chung luật sư đối tác, luật sư nên tìm hiểu luật sư đối phương có điểm yếu có thói quen làm việc để chuẩn bị chiến lược đàm phán phù hợp Chuẩn bị nhân đàm phán đoàn đàm phán Thành phần đàm phán: Vấn đề nhân đàm phán có vị trí đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có chuẩn bị chu đáo Thành phần nhân đoàn đàm phán hợp đồng ngoại thương cần hội đủ chuyên gia lãnh vực: pháp lý, kỹ thuật thương mại Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng loại chuyên gia sở quan trọng trình đàm phán để đến kết hợp đồng chặt chẽ, khả thi hiệu cao Lựa chọn luật áp dụng, văn pháp luật cần sử dụng quan hệ pháp luật: Quan hệ hợp đồng thương mại có luật chuyên ngành điều chỉnh bao gồm số ngành sau: – Hợp đồng thương mại (được Luật Thương mại 2005 điều chỉnh); – Hợp đồng kinh doanh bất động sản (được Luật Kinh doanh bất động sản 2006 điều chỉnh); – Hợp đồng bảo hiểm (được Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 điều chỉnh); – Hợp đồng lao động (được Luật Lao động 2012 điều chỉnh) Tất loại hợp đồng nêu phải dựa sở quy định Bộ luật Dân 2005 Điều có quy định sau: “Điều Áp dụng tập quán, quy định tương tự pháp luật Trong trường hợp pháp luật không quy định bên khơng có thoả thuận áp dụng tập qn; khơng có tập qn áp dụng quy định tương tự pháp luật Tập quán quy định tương tự pháp luật không trái với nguyên tắc quy định Bộ luật này.” Hay Điều Luật Thương mại quy định áp dụng Luật Thương mại pháp luật có liên quan dẫn hiểu: – Hợp đồng thương mại phải tuân theo pháp luật thương mại đương nhiên phải phù hợp với quy định Bộ luật Dân – Hoạt động thương mại đặc thù kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm…thì áp dụng theo quy định luật chuyên ngành – Nếu luật chun ngành khơng có quy định lại quay áp dụng đạo luật Bộ luật Dân Tóm lại, áp dụng pháp luật có luật chuyên ngành điều chỉnh buộc phải tuân theo quy định luật chuyên ngành Nếu luật chun ngành khơng có quy định quy định khơng rõ ràng áp dụng đạo luật khác có giá trị pháp lý cao luật chuyên ngành để áp dụng Áp dụng pháp luật quan hệ hợp đồng thương mại có bên thương nhân Để hiểu quy định pháp luật áp dụng pháp luật có bên thương nhân, trước hết cần hiểu rõ ý sau: – Việc xác định hợp đồng hợp đồng Dân hay hợp đồng Thương mại nhằm xác định Chế độ Pháp lý áp dụng cho hợp đồng kết (Chế độ pháp lý hợp đồng Dân hay Chế độ Pháp lý hợp đồng Thương mại) Chế độ pháp lý quy định pháp luật áp dụng để giải thích cho nội dung hợp đồng giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồngHợp đồng thương mại điều chỉnh Luật thương mại 2005 Điều quy định Điều Luật thương mại 2005 sau: “Điều Đối tượng áp dụng Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định Điều Luật Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại Căn vào nguyên tắc Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên đăng kinh doanh.” Trên sở hai nội dung trên, nói, chủ thể hợp đồng thương mại cá nhân, tổ chức tất chủ thể pháp luật dân sự, bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, Nhà nước…Bởi tất chủ thể Luật Dân tham gia kết hợp đồng với bên Thương nhân họ có quyền áp dụng Luật Thương mại để giải (cho dù mục đích kết hợp đồng họ ko nhằm mục đích sinh lợi), vào Khoản Điều Luật Thương mại 2005: "Điều Phạm vi điều chỉnh Hoạt động khơng nhằm mục đích sinh lợi bên giao dịch với thương nhân thực lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường hợp bên thực hoạt động khơng nhằm mục đích sinh lợi chọn áp dụng Luật này." Như vậy, hợp đồngkết bên cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hay Nhà nước kết với Thương nhân trở thành hợp đồng Thương mại – chủ thể lựa chọn Luật Thương mại để áp dụng Khi đó, chủ thể trở thành Chủ thể Hợp đồng thương mại Áp dụng pháp luật quan hệ hợp đồng có yếu tố nước Về áp dụng pháp luật quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngồi, Điều Luật Thương mại 2005 quy định: “Điều Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước tập quán thương mại quốc tế Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế có quy định khác với quy định Luật áp dụng quy định điều ước quốc tế Các bên giao dịch thương mại có yếu tố nước thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế khơng trái với ngun tắc pháp luật Việt Nam.” Đối với giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật quốc gia áp dụng theo điều kiện định Thông thường pháp luật quốc gia áp dụng trường hợp sau: (i) Các bên hợp đồng thỏa thuận lựa chọn áp dụng; (ii) Điều ước quốc tế mà quốc gia (có chủ thể hợp đồng mang quốc tịch quốc gia đó) kí kết tham gia có quy định điều khoản luật áp dụng cho hợp đồng mua bán quốc tế luật quốc gia định; (iii) Cơ quan có thẩm quyền giải tranh chấp chọn luật áp dụng (khi bên không đạt thỏa thuận luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng) Trong lĩnh vực thương mại nói chung mua bán hàng hóa nói riêng, có nhiều điều ước quốc tế song phương đa phương thiết lập mà Việt Nam tương lai gần thành viên Khi áp dụng điều ước quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cần phân biệt hai trường hợp: (i) Đối với điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, điều ước có quy định khác với pháp luật quốc gia áp dụng theo quy định điều ước quốc tế; (ii) Đối với điều ước quốc tế mà Việt Nam chưa thành viên bên hợp đồng mua bán có quyền thỏa thuận áp dụng nội dung không trái với nguyện tắc luật Việt Nam Một quan hệ mua bán hàng hóa đáp ứng điều kiện sau coi mua bán hàng hóa quốc tế: (i) Ít bên quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, (ii) Căn để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ mua bán theo pháp luật nước ngoài, phát sinh nước (iii) Tài sản liên quan đến quan hệ mua bán nước ngồi Mua bán hàng hóa quốc tế thực hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển Xuất phát từ nguyên tắc tự thỏa thuận quan hệ hợp đồng, pháp luật nước thừa nhận luật áp dụng cho nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trước tiên luật bên tham gia quan hệ hợp đồng thỏa thuận lựa chọn lựa chọn phải đáp ứng điều kiện hệ thống pháp luật đặt Pháp luật Việt Nam pháp luật giới cho phép bên phép thỏa thuận chọn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, có hạn chế định Luật bên thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế áp dụng thỏa mãn điều kiện sau: (1) Việc chọn luật không trái với quy định Việt Nam; (2) Luật chọn không trái với pháp luật Việt Nam, nguyên tắc pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà bên thành viên; (3) Việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với pháp luật Việt Nam, nguyên tắc pháp luật Việt Nam; (4) Việc chọn luật không nhằm lẩn tránh pháp luật Dự thảo hợp đồng: Luật sư nên chuẩn bị hai dự thảo hợp đồng phải có ý tưởng hai dự thảo hợp đồng với nội dung mà thân chủ chấp nhận Các dự thảo luật sư soạn thảo phía đối tác cung cấp luật sư sửa đổi để đảm bảo tốt lợi ích thân chủ Một dự thảo với nội dung tốt má thân chủ chấp nhận Một dự thảo thể nội dung thấp nhung thân chủ chấp nhận Hai dự thảo thể cho mức trần (tốt nhất) mức sàn (thấp nhất) mà phạm vi đó, luật quyền đàm phán định Mọi vấn đề thấp mức sàn phải đồng ý thân chủ Chuẩn bị khả xảy buổi đàm phán: Luật sư phải cố gắng dự đốn trước mà phái đối tác đưa để lường trước, suy nghĩ, vạch sẳn lý lẽ để phản bác chấp nhận phần đề xuất phái đối tác Điều khiến cho luật sư không thời gian suy nghĩ nhiều họp đàm phán không đưa ý kiến vội vàng đàm phán III Những lỗi thường gặp đàm phán hợp đồng: Lưu ý đàm phán soạn thảo hợp đồng Đã từ lâu pháp luật hợp đồng chiếm vị trí quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam, vì, hầu hết giao dịch xã hội, dù có mục đích kinh doanh hay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thơng thường, liên quan đến hợp đồng Chính lẽ mà chế định hợp đồng vấn đề liên quan đến hợp đồng Bộ luật Dân năm 2005 chiếm vị trí nòng cốt với 300 điều tổng số 777 điều Mục đích pháp luật hợp đồng nhằm bảo vệ quyền tự ý chí bên Quyền tự ý chí bị hạn chế số ngoại lệ nhằm bảo vệ trật tự công nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp bên thứ ba Pháp luật hợp đồng Việt Nam quy định nhiều văn pháp luật khác Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật kinh doanh bảo hiểm…, nhiên, Bộ luật dân coi luật gốc quy định vấn đề chung hợp đồng, tảng cho pháp luật hợp đồng, điều chỉnh quan hệ hợp đồng xác lập nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận tự chịu trách nhiệm Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân áp dụng chung cho tất loại hợp đồng, không phân biệt hợp đồng dân hay hợp đồng kinh tế, hợp đồng có mục đích kinh doanh hay hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Trên sở quy định chung hợp đồng Bộ luật Dân sự, tuỳ vào tính chất đặc thù mối quan hệ giao dịch, luật chuyên ngành có quy định riêng hợp đồng để điều chỉnh mối quan hệ lĩnh vưc đó, ví dụ quy định hợp đồng mua bán hàng hoá Luật Thương mại, hợp đồng bảo hiểm Luật kinh doanh bảo hiểm … Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân coi quy định chung quy định hợp đồng luật chuyên ngành coi quy định chuyên ngành quy định ưu tiên áp dụng Pháp luật hợp đồng Việt Nam nay, có số hạn chế định nhà làm luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung để bắt kịp với thực tiễn xã hội nhìn chung xem tiến phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung chế định hợp đồng phần quán triệt, thể chế hố chủ trương, sách phát triển kinh tế – xã hội nhà nước, cụ thể hoá quyền kinh tế, dân công dân ghi nhận Hiến pháp 1992 đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Các quy định giao kết, thực hợp đồng thể quan điểm tăng cường quyền tự hợp đồng thông qua việc bên toàn quyền định đối tác tham gia kết hợp đồng, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng trách nhiệm bên có vi phạm Bộ luật Dân quy định vấn đề chung hợp đồng khái niệm hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hợp đồng, chấm dứt hợp đồng … luật chun ngành quy định vấn đề mang tính đặc thù hợp đồng lĩnh vực khác Trong phạm vi bải nghiên cứu này, tác giả đề cập đến vấn đề liên quan đến lỗi thường gặp trình tham gia, đàm phán, kết hợp đồng doanh nghiệp, số loại hợp đồng thông dụng: Một số lỗi thường xảy trình đà phán, soạn thảo hợp đồng Thứ nhất, lỗi hình thức hợp đồng Về nguyên tắc, bên có quyền tự định hình thức hợp đồng Hình thức hợp đồng thể lời nói, văn hành vi cụ thể, trừ số trường hợp pháp luật yêu cầu hợp đồng phải thể hình thức định nhằm đảm bảo trật tự cơng, ví dụ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thể văn phải công chứng Doanh nghiệp cần biết rằng, để phù hợp với xu phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống xã hội, pháp luật ghi nhận hình thức hợp đồng thể thơng qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu hình thức coi hợp đồng văn Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hợp đồng phải thể văn có cơng chứng chứng thực, phải đăng xin phép phải tn theo quy định Ví dụ Hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất, bất động là nhà chung cư, mua bán câc phương tiện ôtô, tàu thủy… phải lập thành văn phải có cơng chứng (trường hợp mua bán câc phương tiện ôtô, tàu thủy mà bên bán không xuất hóa đơn đỏ) Nhiều trường hợp mua bán quyền sử dụng đất, tài sản quy định phải có cơng chứng… khơng có cơng chứng giao dịch khác thiết lập song song với giao dịch giao dịch có cơng chứng theo quy định pháp luật bảo vệ Thứ hai, kết hợp đồng việc uỷ quyền kết hợp đồng Bộ luật Dân xác định thời điểm có hiệu lực hợp đồng sở công nhận hiệu lực cam kết, thoả thuận bên, không phụ thuộc vào hình thức hợp đồng Do đó, mặt nguyên tắc, hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết bên đề nghị Hợp đồng xem giao kết hết thời hạn trả lời mà bên nhận đề nghị im lặng, bên có thoả thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết Trên sở hình thức hợp đồng, pháp luật quy định cụ thể trường hợp, ví dụ, hợp đồng giao kết lời nói thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm bên thoả thuận nội dung hợp đồng; hợp đồng giao kết văn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm bên sau vào văn Về mặt nguyên tắc, thời điểm có hiệu lực hợp đồng tính từ thời điểm giao kết, nhiên doanh nghiệp cần biết có ngoại lệ bên có thoả thuận khác, ví dụ hợp đồng bên vào ngày 01/01/2009 bên thoả thuận hợp đồng coi kết vào ngày 01/02/2009 pháp luật có quy định khác, ví dụ theo pháp luật đất đai thời điểm có hiệu lực hợp đồng chấp thời điểm đăng thời điểm bên hợp đồng công chứng xác nhận Trên thực tế nhiều doanh nghiệp rõ quy định lý mà không đăng nên rủi ro pháp lý lơn Vấn đề uỷ quyền kết hợp đồng không Bộ luật Dân quy định cụ thể, nhiên, hợp đồng dạng giao dịch dân áp dụng quy định việc uỷ quyền xác lập, thực giao dịch dân Theo cá nhân, người đại diện theo pháp luật pháp nhân uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hợp đồng theo chế định người đại diện Thứ ba, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân Theo quy định hành, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu án giải tranh chấp hợp đồng hai năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân chủ thể khác bị xâm phạm Ví dụ, A B hợp đồng mua bán hàng hoá vào ngày 01/01/2007, sau có tranh chấp xảy ra, quyền lợi A bị vi phạm vào ngày 01/03/2007 A khởi kiện yêu cầu án giải khoảng thời gian kể từ quyền lợi bị xâm phạm từ ngày 01/03/2007 đến hết ngày 01/03/2009 (là năm kể từ ngày quyền lợi A bị vi phạm) Thực tế nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thường quy định đẫn đến việc hết thời hạn khởi kiện, nộp đơn Tòa án trả lại đơn kiện hết thời hạn khởi kiện biết muộn Lỗi thường gặp kết, thực hợp đồng thương mại – Lưu ý chung: Về nguồn pháp luật điều chỉnh có liên quan đến nội dung hợp đồng: Ví dụ, hợp đồng mua bán hàng hố, pháp luật có liên quan văn pháp luật thương mại, dân sự, cụ thể Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại (LTM), Luật Đầu tư, Luât doanh nghiệp v.v văn pháp luật hướng dẫn Luật nêu trên; Nghị định hướng dẫn LTM mua bán hàng hoá, Nghị định quy định danh mục mặt hàng hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện cấm kinh doanh Nếu hợp đồng mua bán hàng hố quốc tế kiến thức thói quen thương mại, thơng lệ, tập quán quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, cam kết Quốc tế song phương, đa phương, cam kết khu vực Việt Nam, pháp luật liên quan đến địa vị pháp lý bên kiến thức thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến nội dung tính hợp pháp, hợp lệ hợp đồng Bên cạnh đó, người liên quan trực tiếp đến q trình soạn thảo, đàm phán hợp đồng phải rà sốt, lưu ý đến tồn văn pháp luật có liên quan đến nội dung, lĩnh vực hợp đồng Khi soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp thường không bảo đảm yếu tố như: – Về mặt hình thức hợp đồng Trong trường hợp mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải lập thành văn bản, phải có cơng chứng chứng thực, phải đăng xin phép thi phải tuân theo quy định Đối với số loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực loại hợp đồng phải đem cơng chứng chứng thực có hiệu lực pháp – Về mặt nội dung hợp đồng Về nguyên tắc, nội dung hợp đồng có bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự ý chí, bình đẳng thiện chí với Tuy nhiên, Pháp luật yêu cầu nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng – Đảm bảo đối tượng hợp đồng hàng hoá mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội – Đảm bảo người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện – Đảm bảo người tham gia hợp đồng có lực hành vi dân + Năng lực hành vi dân cá nhân: vào Điều 17, 18 19 BLDS người từ đủ 18 tuổi trở lên người thành niên người niên người có lực hành vi dân đầy đủ Như vậy, theo quy định có người có đủ từ 18 tuổi trở lên hành vi xác lập, thực quyền nghĩa vụ dân Còn trường hợp khác chưa đủ 18 tuổi giao kết, xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý Quy định nhằm bảo vệ giao dịch xác lập phải xác lập người có đủ khả để tự nhân danh định hành vi mình, đảm bảo khơng gây thiệt hại cho người khác Trong trường hợp người đủ 18 tuổi lại mắc bệnh bệnh tâm thần mắc bệnh khác gây tình trạng lực hành vi khơng tự giao kết hợp đồng mà phải có đại diện pháp luật Tương tự vậy, người từ tuổi đến duới 18 tuổi giao kết hợp đồng phải có người đại diện theo pháp luật đồng ý + Năng lực hành vi dân pháp nhân: Về nguyên tắc, thời điểm tổ chức, doanh nghiệp hay pháp nhân coi có lực hành vi dân đầy đủ phải vào quy định pháp luật Pháp luật doanh nghiệp coi nguồn pháp lý chủ yếu điều chỉnh/quy định lực hành vi dân tổ chức/doanh nghiệp/pháp nhân Bên cạnh đó, doanh nghiệp/tổ chức hoạt động lĩnh vực chịu thêm điều chỉnh văn pháp luật lĩnh vực đó, ví dụ pháp luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, ngân hàng tín dụng, bảo hiểm v.v Thơng thường lực hành vi pháp nhân hay tổ chức tính kể từ thời điểm doanh nghiệp thành lập mặt pháp lý/thừa nhận tồn mặt pháp lý, ví dụ kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh, cấp giấy phép thành lập ngày mà pháp luật quy định phải khai trương phải đăng coi thành lập Và doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân coi có lực hành vi dân đầy đủ Năng lực pháp luật dân pháp nhân Theo quy định BLDS lực dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân thành lập chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân Quy định có nghĩa hình thành pháp luật pháp luật cơng nhận pháp nhân có lực dân đầy đủ, có quyền, nghĩa vụ dân phù hợp với mục đích hoạt động + Đại diện cho tổ chức/ pháp nhân đại diện uỷ quyền Đây nội dung quan trọng liên quan đến vị trí pháp lý bên đến hiệu lực hợp đồng Theo quy định khoản Điều 139 người đại diện phải người có lực hành vi dân đầy đủ Đại diện cho tổ chức/pháp nhân thông thường quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân Trong thực tiễn, việc uỷ quyền ghi nhận loạt tài liệu có giá trị chứng khác quy chế hoạt động tổ chức đó, định quy định trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo thành viên doanh nghiệp kể thông báo chào hàng v.v… Và giấy tờ này, nguyên tắc có giá trị hợp lệ để chứng minh cho việc phân công lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức lãnh đạo thành viên khác tổ chức/doanh nghiệp Khi tham gia soạn thảo, kết hợp đồng, bên hợp đồng phải lưu ý đến địa vị pháp lý người đại diện uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau việc kết hợp đồng không thẩm quyền vượt thẩm quyền vượt phạm vi đại diện uỷ quyền – Các lưu ý cụ thể khác a) Giải thích thuật ngữ: Hợp đồng thương mại dạng hợp đồng không chịu điều chỉnh pháp luật mà bị ảnh hưởng thói quen thương mại, thơng lệ, tập qn pháp luật quốc tế, có nhiều nội dung hợp đồng hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng thuê hàng hoá v.v… hợp đồng mang tính chất chuyên ngành cao, nội dung phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành đặc thù Để đảm bảo việc thực hợp đồng cách thuận lợi, việc đưa khái niệm cho nội dung cần hiểu áp dụng thống nhất, khoa học quan trọng Việc làm cần thiết nhằm tránh tình trạng có phát sinh xung đột, tranh cãi bên cách hiểu nội dung kiểm sốt tình trạng áp dụng tuỳ tiện điều khoản hợp đồng gây tình trạng phá vỡ hợp đồng b) Mục lục hợp đồng Tuỳ thuộc vào loại hợp đồng, nội dung, quy mơ tính chất hợp đồnghợp đồng chất có mục lục hợp đồng Mục lục hợp đồng cần thiết hỗ trợ đắc lực cho trình soạn thảo, đàm phán thực thi hợp đồng c) Điều khoản cách thức giải thích hợp đồng Trong trường hợp hợp đồng khơng có điều khoản khái niệm, giải thích thuật ngữ điều khoản hợp đồng giải thích theo nhiều cách khách phải chọn cách giải thích phù hợp nhất, khoa học để giải thích cho trường hợp cụ thể Ví dụ: giải thích theo tập quán; giải thích đặc mối liên hệ tổng thể hợp đồng; giải thích có lợi cho bên yếu v.v… d) Trong quan hệ làm ăn, chữ “tín” tiêu chí tối cao mà bên hướng tới nhằm xây dựng mối quan hệ thương mại lâu dài bền vững Tuy nhiên, tiêu chí “tin tưởng nhau” để phục vụ cho mục đích “ sinh lợi” hoạt động thương mại thể số lượng giao dịch, thời gian làm ăn với nhau, giá trị hợp đồng mà tin bên phải rõ ràng, sòng phẳng nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm hợp đồng Như đề cập nhiều lần phạm vi viết hợp đồng có chức quan trọng việc giúp bên dự liệu, dự báo tính tốn lợi nhuận rủi ro Hợp đồng giúp bên gia tăng lợi nhuận giúp bên hạn chế, kiểm soát rủi ro mà q trình kinh doanh gặp phải Xuất phát từ quan điểm đó, q trình soạn thảo, đàm phán, tư vấn hợp đồng tùy thuộc vào hợp đồng cụ thể, nội dung (i) Quy định điều khoản sửa đổi, bổ sung hợp đồng; (ii) Quy định rõ thời hiệu hợp đồng; (iii) Lưu ý điều khoản bồi thường thiệt hại; (iv) Quy đinh cụ thể tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh, đại diện có thẩm quyền số tài khoản giao dịch đối tác tham gia hợp đồng; (v) Điều khoản mang tính mơ tả đối tượng hợp đồng; (vi) thời điểm có hiệu lực hợp đồng; (vii) thời điểm chuyển quyền sở hữu;(viii) thời điểm chuyển rủi ro; (ix) ngôn ngữ sử dụng họp đồng; (x) điều khoản giải tranh chấp, bất khả kháng phải coi điều khoản quan trọng, cần lưu ý thỏa thuận kỹ lưỡng Những lỗi thường gặp đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại quốc tế So với hợp đồng thương mại nước, việc đàm phán để giao kết hợp đồng thương mại quốc tế thực chất đàm phán với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam thường mắc phải vấn đề sau đây: 1- Lỗi ngoại ngữ Đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế có thông qua nhiều ngôn ngữ khác tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc … tuỳ theo đối tác kết hợp đồng sử dụng loại ngôn ngữ nào.Vì vậy, để đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế thành công, doanh nghiệp Việt Nam phải có chun gia ngơn ngữ Ngày nay, xu tồn cầu hố, tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng rộng rãi giao tiếp trình đàm phán hợp đồng Vì vậy, việc sử dụng tốt tiếng Anh mạnh doanh nghiệp muốn hoạt động phát triển thương trường quốc tế nói chung đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế nói riêng Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế giúp doanh nghiệp Việt Nam không tự tin, chủ động, độc lập đàm phán mà tiết kiệm chi phí (ví dụ chi phí thuê phiên dịch, chi phí dịch tài liệu liên quan đến hợp đồng…), giữ bí mật nghề nghiệp, tạo nể trọng từ phía đối tác … tránh lỗi nội dung hợp đồng ngoại ngữ nên không hiểu đối tác – Không biết sử dụng nghệ thuật đàm phán Nghệ thuật đàm phán thể chuẩn bị tốt phương án đàm phán để dễ dàng đối phó với yêu cầu phía đối tác Một chủ quan, bất cẩn đẩy doanh nghiệp vào bị động Trong trường hợp khó có hợp đồng thương mại có lợi cho Nghệ thuật đàm phán với đối tác nước ngồi đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có hiểu biết phong tục, tập quán, thói quen nước đối tác môi trường kinh doanh nước họ.Sự hiểu biết tập quán kinh doanh nước đối tác tạo cho doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng chia sẻ nhiều vướng mắc đàm phán, từ dó tạo thuận lợi đàm phán điều khoản cụ thể hợp đồng Nghệ thuật đàm phán đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải vừa có cương quyết, vừa có nhân nhượng với bàn hàng nước đàm phán tưng điều khoản cụ thể hợp đồng – Không am hiểu luật pháp nước bạn hàng luật pháp quốc tế Để tiết kiệm thời gian, việc nghiên cứu trước pháp luật nước ngoài, đặc biệt pháp luật nước bạn hàng pháp luật tập quán quốc tế cần thiết Sự hiểu biết giảm thiểu bất đồng ý kiến tiết kiệm thời gian đàm phán 4 – Không biết nghiệp vụ buôn bán quốc tế Điều đòi hỏi người đàm phán phải có kiến thức tốt, chuyên sâu nghiệp vụ thương mại quốc tế Nói cách khác, nguời đàm phán để kết hợp đồng thương mại quốc tế phải nhà chuyên nghiệp lĩnh vực thương mại quốc tế cụ thể mà họ chuẩn bị đàm phán Ví dụ, đàm phán để kết hợp đồng thương mại quốc tế mà đối tượng mua bán thiết bị phức tạp máy bay, cột thu phát sóng truyền hình … hồn tồn khác với mua bán gạo, than đá, sắt thép Hợp đồng vận chuyển hàng hoá xuất nhập đường biển có tiêu chí kỹ thuật khác so với hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vận hành nhà máy lọc dầu … Kết luận Tóm lại, kinh doanh, doanh nghiệp muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao Ðiều phụ thuộc nhiều tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng nhà kinh doanh thương trường Đàm phán phương tiện để đạt mà ta mong muốn từ người khác Đó q trình giao tiếp có có lại thiết kế nhằm thỏa thuận ta bên có… Đàm phán hợp đồng giúp hạn chế rủi ro định xảy tranh chấp sau này, luật sư phải đặt biệt tâm vào việc chuẩn bị tham gia vào đàm phán để mang lại lời ích tốt cho khách hàng ... hiểu vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch: Khi đàm phán, bên luật sư bên trao đổi vấn đề pháp lý phát sinh từ mong muốn thương mại bên cách thức giải vấn đề theo hướng có lợi cho phía Các vấn. .. lao động (được Luật Lao động 20 12 điều chỉnh) Tất loại hợp đồng nêu phải dựa sở quy định Bộ luật Dân 20 05 Điều có quy định sau: “Điều Áp dụng tập quán, quy định tư ng tự pháp luật Trong trường... 01/01 /20 07, sau có tranh chấp xảy ra, quyền lợi A bị vi phạm vào ngày 01/03 /20 07 A khởi kiện u cầu tồ án giải khoảng thời gian kể từ quyền lợi bị xâm phạm từ ngày 01/03 /20 07 đến hết ngày 01/03 /20 09
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận đàm phán ký kết hợp đồng, tiểu luận đàm phán ký kết hợp đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay