DETHI CÔNG NGHỆ 12 KY II 2018

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:12

ĐỀ TRẮC NGHỆM CÔNG NGHỆ 12 CÓ ĐÁP AN, CÁC BÀI MẠCH ĐIỆN BA PHA, MÁY ĐIỆN BA PHA, CÓ NHIỀU CÂU HỎI ÁP DỤNG THỰC TẾ, CÁCH TÍNH CÁC BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA....................................................................................................... Sở GD ĐT Kiên Giang Trờng THPT Chuyên Huỳnh Mẫn §¹t - KIỂM TRA HỌC KÌ II M«n: C«ng NghƯ 12 (Thêi gian làm bài: 45 phút) Đề số: 218 Họ tên thí sinh: Lớp: .STT: ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG TRẢ LỜI Câu ĐA Câu ĐA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: Thứ tự xếp điểm cuối cuộn dây stato động không đồng pha hộp đầu dây là: A X - Y - Z B Z - X – Y C Y - X- Z D Tất sai Câu 2: Công dụng máy biến áp A biến thành điện B biến đổi dòng điện xoay chiều C thay đổi điện áp xoay chiều D thay đổi điện áp nguồn xoay chiều giữ nguyên tần số Câu 3: Động không đồng ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz) Rơto có cực từ tốc độ quay từ trường A.25(vg/ph) B 25(vg/s) C.1500(vg/giây) D.15(vg/ph) Câu 4: Tốc độ trượt động không đồng ba pha xác định công thức A n2 = n1 − n B n1 = n2 − n C n = n1 − n2 D n2 = n1 + n Câu 5: Việc lựa chọn cách đấu dây cho động không đồng ba pha phụ thuộc vào A Điện áp lưới điện cấu tạo động B dựa vào đặc điểm cấu tạo động C dựa vào điện áp D mong muốn người sử dụng Câu 6: Chức Stato động không đồng ba pha A tạo từ truờng quay B tạo điện trường C sinh dòng điện cảm ứng D lấy điện Câu 7: Mắc bóng đèn có U = 220V vào mạch điện pha dây với Up = 220V, cách mắc đúng: A Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác B Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình C Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác D Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình Câu 8: Rôto động không đồng ba pha có cách quấn dây? A B C D Câu 9: Trục quay động khơng đồng ba pha có cơng dụng A làm rôto quay B Đỡ lõi thép rôto truyền lực C khơng có tác dụng D Giúp lõi thép quay dễ dàng Câu 10: Máy biến áp ba pha tăng áp có số vòng dây quấn pha sơ cấp A lớp thứ cấp B nhỏ thứ cấp C thứ cấp D chưa xác định Câu 11: Điện sản xuất từ lượng nào? A Cơ B Nhiệt C Quang D Tất Câu 12: Nhãn động ba pha có ghi (∆/Υ- 220/380V), mua động đấu vào nguồn điện ta sử dụng đấu động nào? A Đấu B Đấu tam giác C Đấu song song D Đấu nối tiếp Câu 13: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha, dòng điện pha dòng điện A dây pha B pha tải C dây trung tính D Tất Câu 14: Động không đồng ba pha loại động mà làm việc: A.Tốc độ quay rôto nhỏ tốc độ quay từ trường B.Tốc độ quay rôto lớn tốc độ quay từ trường C.Tốc độ quay rôto tốc độ quay từ trường D.Tốc độ quay rôto không liên quan đến tốc độ quay từ trường Sử dụng kiện sau để làm câu 15, 16, 17 Một máy biến áp pha đấu ∆/Υ, có số vòng dây cuộn sơ cấp 400 vòng, cuộn thứ 800 vòng Câu 15: máy biến áp loại A giảm áp B tăng áp C chưa xác định D Tuỳ vào nguồn mà tăng áp hạ áp Câu 16: Hệ số pha máy biến áp A kp = 0,2 B kp = C kp = 0,5 D.kp=0,12 Câu 17: Mối liên hệ hệ số pha hệ số dây A kd = 0.5 kp B kd = kp/ C kd = 3k p D kd = kp Câu 18: Máy biến áp ba pha có cuộn dây quấn sơ cấp A B C D Câu 19: Kí hiệu sau A động pha B động ba pha rơto lồng sóc C động ba pha rơto dây quấn D Tất sai Câu 20: Hệ số trượt tốc độ động không đồng pha tính cơng thức? n1 − n n1 − n n − n1 n − n1 A s = B s = C s = D s = n1 n n1 n Câu 21: Động không đồng ba pha stato có cách đấu dây A B C D Câu 22: Động khơng đồng ba pha mắc vào nguồn có tần số 50(Hz) Rơto có cực từ, tốc độ quay Rơto 750(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ A 0,25 B 0,5 C 0,75 Câu 23: Máy biến áp ba pha A máy điện quay B máy điện nóng Câu 24: Ưu điểm mạch điện ba pha bốn dây A Tạo hai giá trị điện áp C sử dụng rộng rãi mạng điện dân dụng C máy điện tĩnh D 0.025 D máy điện lạnh B Cân điện áp tải không đối xứng D Cả ba ý vừa nêu Câu 25: Động không đồng độ pha có đơi cực từ mắc vào nguồn điện có tần số 50Hz biết s=0.06 tốc độ quay roto A 1450 vòng/ phút B 1410 vòng/phút C 380 vòng/phút D 1500 vòng/phút Câu 26: Máy biến áp ba pha tăng áp đấu Y/Y có A kd > B kd < C kp > D chưa xác định Câu 27: Vỏ máy biến áp ba pha thường có cấu tạo sẻ rãnh có tác dụng A ngăn dòng Fuco B thẩm mỹ C bảo vệ tốt D thoát nhiệt nhanh Câu 28: Chức cuộn dây máy pháy điện ba pha A tạo từ truờng quay B tạo điện trường C sinh dòng điện cảm ứng D làm quay khung dây Câu 29: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha, điện áp pha điện áp A điểm đầu A cuối X pha B điểm đầu A điểm đầu B C hai dây pha D tất Câu 30: Nguồn điện ba pha bốn dây có ghi 220/380V, giá trị 380 A điện áp pha B điện áp dây C dòng điện dây D tần số nguồn - HẾT 218 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trờng THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - KIỂM TRA HỌC KÌ II M«n: C«ng NghƯ 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 218 Hä tªn thÝ sinh: Lớp: STT: ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG TRẢ LỜI Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐA Câu ĐA Câu 1: Động không đồng ba pha loại động mà làm việc: A Tốc độ quay rôto tốc độ quay từ trường B.Tốc độ quay rôto lớn tốc độ quay từ trường C Tốc độ quay rôto nhỏ tốc độ quay từ trường D.Tốc độ quay rôto không liên quan đến tốc độ quay từ trường Câu 2: Chức nam châm máy pháy điện ba pha A tạo từ truờng quay B tạo điện trường C sinh dòng điện cảm ứng D làm quay khung dây Câu 3: Động khơng đồng ba pha dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50(Hz) Rơto có căp cực từ tốc độ quay từ trường A.25(vg/ph) B 250(vg/ph) C.1500(vg/ph) D.15(vg/ph) Câu 4: Tốc độ trượt động không đồng ba pha xác định công thức A n1 = n2 − n B n2 = n1 − n C n = n1 − n2 D n2 = n1 + n Câu 5: Việc lựa chọn cách đấu dây cho động không đồng ba pha phụ thuộc vào A mong muốn người sử dụng B dựa vào đặc điểm cấu tạo động C dựa vào điện áp D Điện áp lưới điện cấu tạo động Câu 6: Chức Stato máy phát điện ba pha A tạo từ truờng quay B tạo điện trường C sinh dòng điện cảm ứng D lấy điện Câu 7: Thứ tự xếp điểm cuối cuộn dây stato động không đồng pha hộp đầu dây là: A X - Y - Z B Y - X- Z C Z - X – Y D Tất sai Câu 8: Nguồn điện ba pha bốn dây có ghi 220/380V, giá trị 220 A điện áp pha B điện áp dây C dòng điện dây D tần số nguồn Câu 9: Công dụng máy biến áp A biến thành điện B thay đổi điện áp nguồn xoay chiều giữ nguyên tần số C thay đổi điện áp xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều Câu 10: Máy biến áp ba pha hạ áp có số vòng dây quấn pha sơ cấp A lớp thứ cấp B nhỏ thứ cấp C thứ cấp D chưa xác định Câu 11: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha, điện áp dây điện áp A điểm đầu A cuối X pha B điểm đầu A điểm đầu B C dây pha dây trung tính D tất Câu 12: Nhãn động ba pha có ghi (∆/Υ- 220/380V), mua động đấu vào nguồn điện ta sử dụng đấu động nào? A Đấu B Đấu tam giác C Đấu song song D Đấu nối tiếp Câu 13: Mắc bóng đèn có U = 220V vào mạch điện pha dây với Up = 220V, cách mắc đúng: A Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác B Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình C Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác D Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình Câu 14: Máy biến áp ba pha hạ áp đấu Y/Y có A kd > B kd < C kp < D chưa xác định Sử dụng kiện sau để làm câu 15, 16, 17 Một máy biến áp pha đấu Υ/∆, có số vòng dây cuộn sơ cấp 4000 vòng, cuộn thứ 2000 vòng Câu 15: máy biến áp loại A giảm áp B tăng áp C chưa xác định D Tuỳ vào nguồn mà tăng áp hạ áp Câu 16: Hệ số pha máy biến áp A kp = 0,2 B kp = C kp = 0,5 D.kp=0,12 Câu 17: Mối liên hệ hệ số pha hệ số dây A kd = 0.5 kp B kd = kp/ C kd = 3k p D kd = kp Câu 18: Máy biến áp ba pha có cuộn dây quấn A B C D Câu 19: Kí hiệu sau A động pha B động ba pha rơto lồng sóc C động ba pha rôto dây quấn D Tất sai Câu 20: Trục quay động khơng đồng ba pha có cơng dụng A làm rôto quay B Đỡ lõi thép rôto truyền lực C khơng có tác dụng D Giúp lõi thép quay dễ dàng Câu 21: Động không đồng ba pha stato có cuộn dây A B C D Câu 22: Động không đồng ba pha mắc vào nguồn có tần số 50(Hz) Rơto có cực từ, tốc độ quay Rơto 2500(vg/ph) Thì hệ số trượt tốc độ A 0,2 B 0,5 C 0,75 D 0.02 Câu 23: Trong nguồn điện xoay chiều ba pha, dòng điện dây dòng điện A dây pha B pha tải C dây trung tính D Tất Câu 24: Ưu điểm mạch điện ba pha bốn dây A Tạo hai giá trị điện áp B Cân điện áp tải không đối xứng C sử dụng rộng rãi mạng điện dân dụng D Cả ba ý vừa nêu Câu 25: Rôto động không đồng ba pha có cách quấn dây? A B C D Câu 26: Hệ số trượt tốc độ động khơng đồng pha tính công thức? n1 − n n1 − n n − n1 n − n1 A s = B s = C s = D s = n n1 n1 n Câu 27: Vỏ máy biến áp ba pha thường có cấu tạo sẻ rãnh có tác dụng A ngăn dòng Fuco B nhiệt nhanh C bảo vệ tốt D thẩm mỹ Câu 28: Động không đồng ba pha A máy điện quay B máy điện nóng C máy điện tĩnh D máy điện lạnh Câu 29: Điện sản xuất từ lượng nào? A Cơ B Nhiệt C Quang D Tất Câu 30: Động khơng đồng độ pha có cực từ mắc vào nguồn điện có tần số 50Hz biết s=0.06 tốc độ quay rơto A 1410 vòng/phút B 1450 vòng/ phút C 380 vòng/phút D 1500 vòng/phút - HẾT 218. -
- Xem thêm -

Xem thêm: DETHI CÔNG NGHỆ 12 KY II 2018, DETHI CÔNG NGHỆ 12 KY II 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay